kia-yhtymÄ · valo (vain diesel) * mikäli varusteena takaluukku auki -varoitusvalo saadaksesi...

of 421 /421

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän
Page 2: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

KIA-YHTYMÄ

Nauti ajoneuvostasi ja “Family-like Care”-kokemuksista!

Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta.

Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt

valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erin -

omaisen vastineen rahalle. Kia Motors on omistautunut tarjoamaan asi-

akkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraan-

varaista ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut

noudattamaan meidän “Family-like Care”-periaatetta.

Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla

julkaisun aikana. Kuitenkin Kia pidättää oikeuden muutoksien

tekemiseen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan

tuotekehityksen johdosta.

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki Kia Soul -malliversiot ja sisältää

kuvaukset ja selitykset niin vakio- kuin lisävarusteille. Tämän johdos-

ta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä tietoja, jotka eivät koske juuri

sinun auton malliversiota.

Page 3: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

i

Kiitos, että valitsit KIAn.

Kun tarvitset huoltopalvelua muista, että jälleenmyyjäsituntee autosi parhaiten. Jälleenmyyjälläsi on maahantuo-jan kouluttamat asentajat, suositellut erikoistyökalut,alkuperäiset KIA-varaosat ja halu palvella sinua, jottaolisit mahdollisimman tyytyväinen.

Koska myöhemmät omistajat tarvitsevat myös näitätietoja, tulisi tämän oppaan säilyä autossa, jos aiot myydäsen.

Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uudenautosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissäasioissa. Tämän liitteenä toimitetaan Takuu- ja Huol to -vihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot.Kehotamme lukemaan nämä julkaisut huolellisesti janou dattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisitvarmistaa uuden autosi luotettavan ja turvallisen toimin-nan.

KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisä-varusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksijotkut tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet sekä erilaisetkuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosimalliversioon.

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivatajan tasalla painatushetkellä. KIA pidättää oikeudenmuuttaa yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman eril-listä ilmoitusta niin, että se aiheuttaisi mitään velvoittei-ta. Jos sinulle herää kysymyksiä, käänny valtuutetunKIA-jälleenmyyjän puoleen.

Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinenKIA-ajoneuvoosi.

© 2011 KIA MOTORS Corp.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninentai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luet-tuina valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä,tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittuilman KIA MOTORS Corporation’in kirjallista lupaa.

Es i p u h e

Page 4: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

ii

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Johdanto

Yleissilmäys autoosi

Autosi turvavarusteet

Autosi ominaisuudet

Ajaminen

Ongelmatilanteessa

Huolto

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Hakemisto

sisällysluettelo

Page 5: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

1

Tämän ohjekirjan käyttäminen / 1-2

Polttoainevaatimukset / 1-2

Auton totutusajo / 1-6

Mittariston merkkivalot / 1-7

Johdanto

Page 6: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Johdanto

21

Haluamme, että pystyt nauttimaan autos-tasi mahdollisimman paljon. Käyttöohje-kirja pystyy auttamaan sinua monella eritavalla. Suosittelemme vahvasti tutustu-maan koko käyttöohjekirjaan. Välttyäk-sesi hengenvaarallisilta loukkaantumisil-ta, sinun tulisi lukea tämän ohjekirjan VA-ROITUS ja HUOMIO kohdat.Kuvat täydentävät ohjekirjan tekstejä, jot-ta esimerkit olisivat mahdollisimman ha-vainnollistavia. Lukemalla ohjekirjan pys-tyt perehtymään auton ominaisuuksiin, tär-keisiin turvallisuustietoihin ja ajo-ohjeisiinerilaisten tieolosuhteiden vallitessa.Käyttöohjekirjan yleinen rakenne ilmeneesisällysluettelosta. Hakemisto on hyvä ta-pa aloittaa selaaminen; siihen on luette-loitu aakkosjärjestyksessä ohjekirjassaesiintyviä aiheita.Luvut: tässä ohjekirjassa on kahdeksanlukua sekä hakemisto. Jokainen luku al-kaa lyhyellä sisällysluettelolla, jotta pys-tyisit näkemään lyhyellä vilkaisulla, löy-tyykö luvusta etsimiäsi tietoja.

Löydät tästä käyttöoppaasta erilaisia VA-ROITUKSIA, HUOMIOITA ja HUOMAU-TUKSIA. Nämä VAROITUKSET on laa-dittu parantamaan henkilökohtaista tur-vallisuuttasi. Sinun tulisi lukea huolellisestikaikki toimenpiteet ja suositukset, joitanäissä VAROITUKSISSA, HUOMIOISSAja HUOMAUTUKSISSA annetaan, sekänoudattaa niitä tarkoin.

✽ HUOMAUTUSHUOMAUTUS viittaa käyttöohjekirjas-sa annettuihin mielenkiintoisiin tai käy-tännöllisiin tietoihin.

Bensiinimoottori

Lyijytön

Euroopassa

Auton parhaan suorituskyvyn saavutta-miseksi suosittelemme käyttämään lyijy-töntä polttoainetta, jonka oktaaniluku RON(Research Octane Number) on 95 / na-kutusindeksi AKI (Anti Knock Index) on 91tai suurempi.Voit käyttää lyijytöntä polttoainetta, jonkaoktaaniluku RON on 91–94 / AKI 87–90,mutta tästä saattaa aiheutua auton suo-rituskyvyn pientä heikentymistä.

Euroopan ulkopuolella

Uusi KIAsi on suunniteltu käyttämään ai-noastaan lyijytöntä polttoainetta, jonka ok-taaniluku RON (Research Octane Num-ber) on vähintään 91 / AKI (Anti-Knock In-dex) 87 tai suurempi.

Uuden autosi paras suorituskyky on suun-niteltu saavutettavaksi LYIJYTTÖMÄLLÄPOLTTOAINEELLA, jolloin myös pako-kaasupäästöt ja sytytystulppien vioittu-miset on saatu minimoitua.

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS VAROITUS osoittaa tilanteen, joka voijohtaa vahinkoihin, vakaviin tai jopahengenvaarallisiin ruumiinvammoi-hin, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIOHUOMIO osoittaa tilanteen, joka voivahingoittaa autoasi, jos huomiota einoudateta.

POLTTOAINEVAATIMUKSET

Page 7: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

1 3

Johdanto

Lyijyllinen (mikäli varusteena)

Joissain maissa autosi on suunniteltu käyt-tämään lyijyllistä bensiiniä. Jos aiot käyt-tää lyijyllistä bensiiniä, kysy valtuutetultaKIA-jälleenmyyjältä, voiko autossasi käyt-tää lyijyllistä bensiiniä vai ei.Oktaaniluku on lyijyllisissä bensiineissäsama kuin vastaavissa lyijyttömissä.

Alkoholia ja metanolia sisältävä ben-siini

Bensiinin ja etanolin seosta gasoholia (tun-netaan myös etyylialkoholina) sekä me-tanolia sisältävää bensiiniä tai gasoholiamarkkinoidaan joissain maissa lyijyllisentai lyijyttömän bensiinin rinnalla tai sijas-ta.Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää ga-soholia, äläkä bensiiniä tai gasoholia, jo-ka sisältää yhtään metanolia. Molemmatnäistä polttoaineista voivat aiheuttaa toi-mintahäiriötä ja vahingoittaa polttoaine-järjestelmää.Lopeta minkä tahansa gasoholilaadunkäyttö, jos toimintahäiriötä ilmenee.Valmistajan takuu ei välttämättä kata au-ton vahinkoja tai toimintaongelmia, jos neovat seuraavien seosten käytön aiheutta-mia:1. Yli 10 % etanolia sisältävä gasoholi.2. Metanolia sisältävä bensiini tai gaso-

holi.3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllinen gaso-

holi.

VAROITUS • Älä täytä tankatessa enempää sen

jälkeen, kun suutin automaattisestikatkaisee polttoaineen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin hy-vä kiinnittyminen, jotta polttoai-netta ei vuotaisi mahdollisessa on-nettomuudessa.

HUOMIOÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYLLIS-TÄ POLTTOAINETTA. Lyijyllisen polt-toaineen käytöllä on haitallisia vai-kutuksia katalysaattorille ja se va-hingoittaa moottorin ohjausjärjes-telmän happianturin ja päästöjen hal-linnan toimintaa.

Älä koskaan lisää polttoainesäiliöönmuita kuin suositeltuja, polttoaine-järjestelmää puhdistavia aineita.Käänny valtuutetun KIA-huollon puo-leen lisätietojen saamiseksi.

HUOMIOÄlä koskaan käytä gasoholia, joka si-sältää metanolia. Lopeta ajettavuut-ta heikentävän gasohol-tuotteenkäyttö.

Page 8: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Johdanto

41

MTBE:n käyttö

KIA suosittelee välttämään polttoaineita,jotka sisältävät yli 15,0 vol-% (happea 2,7m-%) MTBE -lisäainetta (Metyylitertiääri-butyylieetteri).Yli 15 vol-% MTBE-lisäainetta sisältäväpolttoaine saattaa heikentää auton suori-tuskykyä, aiheuttaa höyrylukon muodos-tumista tai vaikeaa käynnistymistä.

Älä käytä metanolia

Autossasi ei saa käyttää metanolia (me-tyylialkoholia) sisältäviä polttoaineita. Tä-män tyyppinen polttoaine heikentää autonsuorituskykyä ja vaurioittaa polttoainejär-jestelmän komponentteja.

Polttoaineen lisäaineet

KIA suosittelee käyttämään hyvälaatui-sia bensiinejä, jotka täyttävät Eurooppa-laiset polttoainestandardit (EN228 tai vas-taavat). Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen ben-siiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyyongelmia tai moottori ei käy tasaisesti, polt-toainesäiliöön suositellaan lisättäväksi ti-lanteeseen soveltuvaa lisäainetta 15 000km:n (Euroopassa) tai 5 000 km:n (Eu-roopan ulkopuolella) välein. Lisäaineita janiiden käyttöön liittyviä lisätietoja on saa-tavilla valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä. Äläsekoita lisäaineita keskenään. Toiminta ulkomailla

Jos aiot ajaa autollasi toisessa maassa,varmista että:• Noudatat kaikkia rekisteröintiin ja va-

kuutuksiin liittyviä määräyksiä.• Sopivaa polttoainetta on saatavilla.

DieselmoottoriDieselpolttoaine

Dieselmoottorissa on käytettävä ainoas-taan kaupallisesti saatavilla olevaa die-selpolttoainetta, joka täyttää EN 590 tai si-tä vastaavan standardin. (EN on lyhennesanasta ”Euroopan Normi”). Älä käytä me-rikäyttöön tarkoitettuja dieselpolttoaineita,lämmitysöljyjä tai hyväksymättömiä polt-toaineen lisäaineita, sille ne lisäävät ku-lumista ja aiheuttavat vahinkoja mootto-riin ja polttoainejärjestelmään. Hyväksy-mättömien polttoaineiden ja/tai polttoai-neen lisäaineiden käyttö rajoittaa takuu-oikeuksiasi. Ajoneuvossasi käytetään dieselpolttoai-netta, jonka setaaniluku on yli 51. Jos saa-tavilla on kahta eri dieselpolttoainelaatua,käytä tarkoituksenmukaisesti kesä- tai tal-vilaatua seuraavien lämpötilaolosuhteidenmukaan.• Yli -5 °C... Kesälaadun dieselpolttoaine.• Alle -5 °C... Talvilaadun dieselpolttoai-

ne.

Pidä säiliön polttoainemäärää silmällä hy-vin tarkasti: jos moottori sammuu poltto-ainekatkoksen johdosta, järjestelmä ontäytettävä, jotta käynnistäminen olisi mah-dollista.

HUOMIOUuden auton määräaikainen takuu eivälttämättä kata polttoainejärjestel-män toimintaan liittyviä vahinkoja,jotka ovat aiheutuneet metanolia taiyli 15 til-  % (hapen osuus 2,7 % mas-sasta) MTBE-lisäainetta sisältävänpolttoaineen käytöstä.

Page 9: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

1 5

Johdanto

Biodiesel

Autossasi voidaan käyttää kaupallisestisaatavilla olevia dieselseoksia, joiden bio-dieselpitoisuus on alle 7% ja jotka tunne-taan yleisesti nimellä ”B7 Diesel”, jos netäyttävät EN 14214 tai sitä vastaavan nor-min. (EN on lyhenne sanasta ”EuroopanNormi”). Jos autossa käytetään biodie-seliä, joka sisältää yli 7 % Rypsimetyyli-esteriä (RME), rasvahapon metyyliesteriä(FAME), kasviöljyn metyyliesteriä (VME)tai vastaavaa, moottorin kuluminen li-sääntyy merkittävästi ja seurauksena voiolla moottorin tai polttoainejärestelmänvaurio. Biodieselin sekoittamisella nor-maaliin dieselpolttoaineeseen voi olla vas-taavat seuraukset. Valmistajan takuu eikata hyväksymättömien polttoaineidenkäytöstä kuluneiden tai vahingoittuneidenosien korjausta tai vaihtoa.

Biodiesel (Uudessa-Seelannissa)

Autossasi voidaan käyttää kaupallisestisaatavilla olevia dieselseoksia, joiden bio-dieselpitoisuus on alle 7% ja jotka tunne-taan yleisesti nimellä ”B7 Diesel”, jos netäyttävät EN 14214 tai sitä vastaavan nor-min. (EN on lyhenne sanasta ”EuroopanNormi”). Jos autossa käytetään biodie-seliä, joka sisältää yli 7 % Rypsimetyyli-esteriä (RME), kasviöljyn metyyliesteriä(VME) tai vastaavaa, moottorin kuluminenlisääntyy merkittävästi ja seurauksena voiolla moottorin tai polttoainejärestelmänvaurio. Biodieselin sekoittamisella nor-maaliin dieselpolttoaineeseen voi olla vas-taavat seuraukset. Valmistajan takuu eikata hyväksymättömien polttoaineidenkäytöstä kuluneiden tai vahingoittuneidenosien korjausta tai vaihtoa.

HUOMIOÄlä anna bensiinin tai veden kul-keutua säiliöön. Tämä vaatisi säiliönja letkujen tyhjentämisen, jolloin es-tetään ruiskupumpun tukkeutuminenja moottorin vahingoittuminen.

HUOMIO - Dieselpolttoaine(mikäli hiukkassuodatin va-rusteena)

On suositeltua käyttää säännönmu-kaista autoteollisuuden dieselpolt-toainetta hiukkassuodattimella va-rustetuissa dieselajoneuvoissa.

Jos käytät hyvin rikkipitoista (pitoi-suus yli 50 ppm) dieselpolttoainettatai määräämättömiä lisäaineita, hiuk-kassuodatin saattaa vaurioitua, jon-ka seurauksena saattaa vapautuavaaleaa pakokaasua.

HUOMIO• Älä koskaan käytä mitään poltto-

ainetta (dieseliä tai B7 biodieseliätai vastaavaa), joka ei täytä vii-meisimpiä raakaöljyteollisuudenvaatimuksia.

• Älä koskaan käytä mitään poltto-aineen lisä- tai käsittelyaineita, joi-ta ei ole suositeltu tai hyväksyttyauton valmistajan toimesta.

Page 10: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Johdanto

61

Erityinen totutusajo ei ole tarpeen. Kunnoudatat yksinkertaisia varotoimenpiteitäensimmäisen 1000 kilometrin ajan, pystytparantamaan auton suorituskykyä, talou-dellisuutta ja kestävyyttä.• Älä kiihdytä rajusti moottorilla.• Pidä moottorin kierrosluku ajon aikana

2000–4000 rpm välissä (rpm = kierros-ta minuutissa).

• Älä aja samaa nopeutta pitkiä ajanjak-soja joko hitaalla tai kovalla nopeudel-la. Moottorin käyntinopeuden vaihtelu-ja tarvitaan, jotta moottorin sisäänajoonnistuisi oikein.

• Vältä äkkijarrutuksia, paitsi hätätilan-teissa, jotta jarrupinnat asettuisivat oi-kein.

• Älä anna moottorin käydä tyhjäkäyn-nillä yli 3 minuuttia kerrallaan.

• Älä hinaa perävaunua ensimmäisten2000 km aikana.

AUTON TOTUTUSAJO

Page 11: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

1 7

Johdanto

MITTARISTON MERKKIVALOT

Turvavyön varoitusvalo

Kaukovalojen merkkivalo

Lähivalojen merkkivalo

Suuntavilkkujen merkkivalo

ABS varoitusvalo*

Seisontajarrun ja jarrunesteenvaroitusvalo

Moottorin toimintahäiriön merk-kivalo*

Käynnistyksenestolaitteenmerkkivalo*

Alhaisen polttoainemäärän va-roitusvalo

Hehkutuksen merkkivalo (ai -noastaan Diesel)

Polttoainesuodattimen varoitus-valo (vain Diesel)

* mikäli varusteena

Takaluukku auki -varoitusvalo

❈ Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4.

Latausjärjestelmän varoitusvalo

Avonaisen oven merkkivalo

ESP merkkivalo*

ESP OFF -merkkivalo*

Etusumuvalojen merkkivalo*

Moottorin öljynpaineen varoitus-valo

Ylinopeuden varoitusvalo* 120km/h

Sähköisen ohjaustehostinjärjes-telmän (EPS) varoitusvalo*

Turvatyynyn varoitusvalo*

Alhaisen rengaspaineen merkki-valo* / TPMS-häiriön ilmaisin* Takasumuvalojen merkkivalo*

Vakionopeudensäätimen merk-kivalo*

Vakionopeudensäätimen SET-merkkivalo*

ISG-järjestelmän Auto stop-merkkivalo*

Smart key poissa ajoneuvosta -merkkivalo*

KEYOUT

ECO-merkkivalo*ECO

Alhaisen tuulilasin pesunesteta-son varoitusvalo*

Page 12: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

2

Sisätilat / 2-2

Kojelauta / 2-3

Moottoritila / 2-4

Yleissilmäys autoosi

Page 13: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Yleissilmäys autoosi

22

SISÄTILAT

1. Oven lukitus-/avauspainike...............4-142. Taittuvien ovipeilien kääntöpainike*..4-373. Ovipeilien säätökytkin.......................4-364. Keskuslukituksen katkaisija*.............4-155. Sähköikkunoiden lukituspainike* ......4-226. Sähköisten ikkunoiden kytkimet* ......4-207. Ajovalojen korkeussäätö* .................4-718. ISG-järjestelmän OFF-painike ..........5-159. ESP OFF -painike* ...........................5-3410. Konepellin avausvipu......................4-2311. Ohjauspyörä....................................4-3212. Ohjauspyörän korkeussäätövipu ....4-3313. Istuin .................................................3-214. Polttoainesäiliön kannen avausvipu .4-2515. Kaiuttimien valaistuksen säädin ...4-109* : mikäli varusteena

OAM012001L

Page 14: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

KOJELAUTA

1. Kuljettajan etuturvatyyny* ................3-472. Valojen hallinta / Suuntavilkut ..........4-663. Mittaristo ..........................................4-384. Pyyhkijä/Pesulaite............................4-725. Vakionopeudensäätimen painikkeet* .5-406. Kaiuttimien valaistuksen säädin* ...4-1097. Ilmanvaihdon säätimet .....................4-818. Monitoimilokero*..................................4-989. Etumatkustajan turvavyön

varoitusvalo*.....................................3-1610. Active ECO -painike* .....................5-4411. Hätävilkkujen kytkin ...................4-65/6-212. Etumatkustajan etuturvatyynyn

ON/OFF-merkkivalo*......................3-5013. Matkustajien turvavöiden

varoitusvalo* ......................................3-1614. ESP OFF -painike*.........................5-3415. Äänentoistolaitteen säätimet** .....4-10816. Ilmastointijärjestelmä ............4-78, 4-8717. Savukkeensytytin*..........................4-9918. Vaihdevipu .............................5-20/5-2319. Sähköpistoke* ..............................4-10120. Istuinlämmittimen katkaisija*............3-821. Matkustajan etuturvatyyny*............3-47

* : mikäli varusteenaOAM012002L

2 3

Yleissilmäys autoosi

Page 15: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Yleissilmäys autoosi

42

MOOTTORITILA

OAM012003/OAM012103/OAM072100L

1. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki .............................7-15

2. Tuulilasin pesunestesäiliö .......................................7-21

3. Moottoriöljyn mittatikku ...........................................7-14

4. Jäähdytysnesteen säiliö..........................................7-17

5. Jäähdyttimen korkki ................................................7-18

6. Jarru-/kytkinnestesäiliö ...........................................7-20

7. Akun positiivinen napa ............................................7-28

8. Akun negatiivinen napa...........................................7-28

9. Sulakerasia .............................................................7-41

10. Ilmansuodatin........................................................7-24

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvanmukaisesta.

■ Bensiinimoottori (1.6l GDI)

■ Bensiinimoottori (1.6l MPI)

■ Bensiinimoottori (2.0l)

Page 16: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

2 5

Yleissilmäys autoosi

OAM012004L

1. Jäähdytysnestesäiliö .........................7-17

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki........7-15

3. Tuulilasin pesunestesäiliö .................7-21

4. Moottoriöljyn mittatikku......................7-14

5. Jäähdyttimen korkki ..........................7-18

6. Jarru-/kytkinnestesäiliö......................7-20

7. Polttoainesuodatin.............................7-23

8. Akun positiivinen napa ......................7-28

9. Akun negatiivinen napa.....................7-28

10. Sulakerasia......................................7-41

11. Ilmansuodatin ..................................7-24

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

■ Dieselmoottori (1.6l)

Page 17: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3

Istuimet / 3-2

Turvavyöt / 3-14

Lasten turvaistuinjärjestelmä / 3-28

Turvatyynyt - täydentävä turvajärjestelmä / 3-40

Autosi turvavarusteet

Page 18: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

23

Etuistuin

(1) Eteen- ja taaksepäin(2) Istuimen selkänojan kallistus(3) Istuinosan korkeus (kuljettajan is-

tuin)*(4) Istuinlämmittimen katkaisija*(5) Pääntuki(6) Kyynärnoja (kuljettajan istuin)*

Takaistuimet

(7) Selkänojan kaataminen(8) Pääntuki

* : mikäli varusteena

ISTUIMET

OAM032001L

Page 19: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

VAROITUS - Kuljettajan is-tuin

• Älä koskaan yritä säätää istuintaauton liikkuessa. Tämä voi johtaahallinnan menettämiseen ja sitäkautta hengenvaarallisiin vam-moihin tai ainevahinkoihin.

• Älä anna minkään häiritä selkä-nojan olemista normaaliasennos-sa. Tavaroiden säilyttäminen sel-känojalla tai muu selkänojan kiin-nittymisen este saattaa aiheuttaahengenvaarallisia vammoja äkki-näisessä jarrutuksessa tai tör -mäyksessä.

• Aja ja matkusta aina selkänoja pys-tyasennossa lantiovyön kulkiessalantion yli tiukasti ja matalalla. Tä-mä on paras asento suojaamaansinua mahdollisessa onnettomuu -dessa.

• Jotta välttyisit tarpeettomilta ja va-kavilta turvatyynyvammoilta, istuaina mahdollisimman etäällä oh-jauspyörästä samalla säilyttäenmukavan ohjaustuntuman. Suo-sittelemme pitämään rinnan vä-hintään 25 cm:n päässä ohjaus-pyörästä.

VAROITUS - Istuimen palaut -taminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pystyasen-toon, pidä selkänojasta kiinni ja lii-kuta sitä hitaasti. Varmista myös, et-tei muita matkustajia ole istuimen lä-hettyvillä. Jos selkänoja palautetaanhallitsemattomasti ilman kiinnipitä-mistä, se saattaa heittäytyä eteen ai-heuttaen mahdollisesti matkustajaanosuessaan henkilövammoja.

VAROITUS - Irtonaiset ta-varat

Irtonaiset tavarat kuljettajan jalkati-lassa saattavat häiritä polkimien toi-mintaa lisäten onnettomuusriskiä.Älä sijoita mitään etuistuimien alle.

3 3

Autosi turvavarusteet

VAROITUSÄlä käytä istuimien päällä liukastatyynyä tai istuinpäällistä. Matkus-tajan lantio saattaa liukua lantiovyönalle mahdollisessa onnettomuusti-lanteessa tai äkkijarrutuksessa. Tur-vavyön normaalista poikkeavastatoiminnasta saattaa seurata hen-genvaarallisia tai vakavia sisävam-moja.

VAROITUS - Kuljettajanvastuu matkustajista

Jos selkänoja on säädetty nojaavaantai makaavaan asentoon ajon aika-na, siitä saattaa aiheutua hengen-vaarallisia vammoja onnettomuudensattuessa. Tällöin matkustajan lan-tio saattaa liukua lantiovyön alta ai-heuttaen suuren voiman suojaa-mattoman vatsan alueelle. Turvava-rusteiden (turvavyö, turvatyyny) an-tama suoja heikkenee huomattavastiistuinta kallistettaessa. Tästä voiseurata vakavia tai hengenvaaralli-sia sisävammoja. Kuljettajan tuleeopastaa matkustajia pitämään sel-känoja pystyasennossa aina ajo-neuvon liikkuessa.

Page 20: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

43

(Jatkuu)

• Pienentääksesi palovammariskiä,älä poista tavaratilan mattoa. Tä-män lattian alla sijaitsevat pääs-töjärjestelmät saavuttavat korkei-ta lämpötiloja.

VAROITUS - Takaselkänojat• Takaselkänojan on oltava hyvin

kiinnittynyt. Jos näin ei ole, mat-kustajat ja esineet saattavat heit-täytyä äkillisessä jarrutuksessa taitörmäyksessä eteen aiheuttaen va-kavia tai jopa hengenvaarallisia va-hinkoja.

• Matkatavarat ja muu kuorma onasetettava tasaisesti tavaratilaan.Jos tavarat ovat suuria, painaviatai niitä pinotaan, ne tulee kiinnit-tää. Missään tapauksessa tava-roita ei saa kasata selkänojakor-keuden yli. Näiden varoitustennoudattamatta jättäminen saattaaaiheuttaa hengenvaarallisia vam-moja äkkinäisessä jarrutuksessa,törmäyksessä tai auton kierimi-sessä.

• Matkustajaa ei saa kuljettaa tava-ratilassa eikä hän saa istua taimaata kaadetulla selkänojalla au-ton liikkuessa. Kaikkien matkus-tajien on istuttava oikein kiinni-tettyinä istuimillaan ajon aikana.

• Kun selkänoja palautetaan takai-sin pystyasentoon, varmista senoikea lukittuminen liikuttamalla si-tä eteen- ja taaksepäin.

(Jatkuu)

VAROITUSVarmista aina istuimen säätämisenjälkeen, että se on lukittunut kun-nolla paikoilleen yrittämällä liikuttaaistuinta eteen- tai taaksepäin käyt-tämättä lukituksen avausvipua. Äk-kinäinen ja odottamaton kuljettajanistuimen liike voi aiheuttaa autonhallinnan menettämisen johtaen on-nettomuuteen.

VAROITUS• Älä säädä istuinta turvavöitä kiin-

nittäessäsi. Istuimen siirtämineneteenpäin voi aiheuttaa voimak-kaan paineen vatsan alueelle.

• Ole erityisen varovainen, ettei kä-det tai muut ruumiinosat tai tava-rat jää väliin istuimen mekanis-meihin säädön aikana.

• Älä aseta savukkeensytytintä lat-tialle tai istuimelle. Kun säädät is-tuinta, sytyttimestä saattaa irrotajäämiä, jotka voivat aiheuttaa tu-lipalon.

Page 21: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 5

Autosi turvavarusteet

Etuistuimen säätäminen

Eteen- ja taaksepäin

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taaksepäin:1. Vedä istuimen etureunan alla sijaitse-

vaa liikesäädintä ylöspäin ja pidä siitäkiinni.

2. Liuʼuta istuin haluamaasi asentoon.3. Päästä vivusta ja varmista, että istuin

on lukkiutunut paikoilleen. Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja var-mista, että se on lukittunut paikoilleen yrit-tämällä liikuttaa sitä eteen- ja taaksepäinkoskematta vipuun. Jos istuin liikkuu, seei ole lukkiutunut kunnolla.

Istuimen selkänojan kallistus

Kallistaaksesi selkänojaa:1. Nojaa hieman eteenpäin ja nosta sel-

känojan kallistusvipua, joka sijaitsee is-tuimen ulkopuolen takaosassa.

2. Nojaa varovaisesti taaksepäin ja sää-dä selkänoja haluttuun asentoon.

3. Päästä vivusta ja varmista, että selkä-noja on lukkiutunut paikoilleen. (vivunPITÄÄ palautua alkuperäiseen asen-toonsa, jotta selkänoja lukkiutuu pai-koilleen).

Istuinosan korkeus (kuljettajan istuin)

Muuttaaksesi istuinosan korkeutta, liiku-ta istuinosan ulkopuolella sijaitsevaa vi-pua ylös- tai alaspäin.• Laskeaksesi istuinosaa, liikuta vipua

toistuvasti alaspäin.• Nostaaksesi istuinosaa, liikuta vipua

toistuvasti ylöspäin.

OAM039002 OAM039004OAM039003

Page 22: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

63

Pääntuki

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien va-rusteena ovat pääntuet, jotka parantavatturvallisuutta ja mukavuutta.Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljettajan jaetumatkustajan mukavuutta, vaan auttaamyös suojaamaan päätä ja niskaa mah-dollisessa törmäystilanteessa.

Säätö eteen- ja taaksepäin (mikäli varusteena)

Pääntukea voidaan säätää eteenpäin 3 eriasentoon vetämällä pääntukea eteenpäinhaluttuun pykälään. Säätääksesi pääntu-en äärimmäiseen taka-asentoon vedä sekokonaan eteenpäin ja vapauta. Säädäpääntuki siten, että se tukee oikein päätäja niskaa.

OPA039052 OAM039005

VAROITUS • Jotta varmistettaisiin pääntuen pa-

ras suojavaikutus mahdollisessaonnettomuudessa, se tulee säätääsiten, että pääntuen keskiosa onsamalla korkeudella kuin käyttä-jän pään painopiste. Yleisesti hen-kilön pään painopiste on noin sil-mien tason päällä. Säädä pääntu-ki myös mahdollisimman lähellepäätä. Tämän vuoksi ei suositellakäyttöä tyynylle, joka pitää varta-lon irti selkänojasta.

• Älä aja autolla, kun siitä on pois-tettu pääntuet, koska tästä saattaaseurata vakavia vammoja mat-kustajille onnettomuuden sattu-essa. Pääntuet voivat tarjota oikeinsäädettyinä suojaa niskavammo-ilta.

• Älä koskaan säädä kuljettajanpääntukea auton liikkuessa.

Page 23: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 7

Autosi turvavarusteet

Korkeuden säätäminen ylös- ja alaspäin

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä ylös-päin haluttuun asentoon (1). Laskeakse-si pääntukea, paina ja pidä pohjassa pään-tuen pidikkeen vapautuspainiketta (2) jalaske pääntuki haluttuun asentoon (3).

Poistaminen

Poistaaksesi pääntuen, nosta sitä niin ylöskuin mahdollista ja paina sitten vapautus-painiketta (1) samalla nostaen ylöspäin (2).Asentaaksesi pääntuen takaisin paikoil-leen, aseta pääntuen tuennat (3) niille tar-koitettuihin aukkoihin samalla painaen va-pautuspainiketta (1). Säädä se sitten so-pivalle korkeudelle.

Aktiivinen pääntuki (mikäli varusteena)

Aktiivinen pääntuki on suunniteltu siirty-mään eteen- ja ylöspäin taakse kohdis-tuvista iskuista. Tämän avulla estetäänkuljettajan ja etumatkustajan päiden liik-kuminen taaksepäin ja tätä kautta mah-dolliset niskavammat.

OAM039006 HNF2041-1OAM039007

VAROITUSVarmista, että pääntuki lukittuu pai-koilleen säädön jälkeen hyödyn-tääksesi sen suojavaikutuksen.

VAROITUSIstuimen ja pääntuen vapautuspai-nikkeen väliin saattaa ilmestyä ra-ko istuttaessa istuimelle tai sitä pai-nettaessa tai vedettäessä. Varo, et-tei sormi tms. jää väliin.

Page 24: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Istuinlämmitin (mikäli varusteena)

Istuinlämmitin on varusteena lämmittä-mään etuistuimet kylminä kausina. Kunvirtalukko on ON-asennossa, paina ha-luamaasi kytkintä lämmittääksesi kuljet-tajan tai etumatkustajan istuimen.Leutojen säiden tai istuinlämmittimen käy-tölle tarpeettomien olosuhteiden vallites-sa pidä kytkimet OFF-asennossa.

• Jokaisella painikkeen painalluksella is-tuimen lämpötila-asetus muuttuu seu-raavasti:

• Istuinlämmitin toimii oletuksena OFF-asennossa aina, kun virta kytketäänpäälle.

✽ HUOMAUTUSKun istuinlämmittimen kytkin on ON-asennossa, istuimen lämmitysjärjestelmäkytkeytyy pois päältä tai päälle auto-maattisesti riippuen istuimen lämpöti-lasta.

Autosi turvavarusteet

83

OAM032010L

HUOMIO• Kun puhdistat istuimia, älä käytä

orgaanisia liuottimia, kuten tinne-riä, bentseeniä, alkoholia tai ben-siiniä. Muussa tapauksessa is-tuinverhoilut tai istuimien sisälläolevat lämmittimet saattavat va-hingoittua.

• Estääksesi istuinlämmittimen yli-kuumenemisen, älä aseta istuimil-le mitään lämpöä eristäviä kappa-leita tai tavaroita, kuten peittoja,tyynyjä tai istuinpäällisiä, isuin-lämmittimen ollessa käytössä.

• Älä aseta raskaita tai teräviä esi-neitä istuimille, joissa on istuin-lämmittimet. Istuinlämmittimenkomponentit saattavat vahingoit-tua.

OFF ’ TÄYSI TEHO( ) ’ KESKITEHO( )

Page 25: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 9

Autosi turvavarusteet

Kyynärnoja(kuljettajan istuin, mikäli varusteena)

Käyttääksesi kyynärnojaa taita se äärim-mäiseen ala-asentoon.

Selkänojan tasku (mikäli varusteena)

OSA038123

VAROITUS - Selkänojantaskut

Älä laita raskaita tai teräviä esineitäselkänojien taskuihin. Onnetto-muustilanteessa ne saattavat irrotataskusta aiheuttaen vammoja mat-kustajille.

OUN028040/H

VAROITUS - Istuinlämmit-timen palovammat

Matkustajien on oltava hyvin varo-vaisia istuinlämmittimien käytössämahdollisten ylikuumenemisten taipalovammojen varalta. Erityisestikuljettajan on kiinnitettävä äärim-mäistä huomiota seuraaviin mat-kustajiin:

1. Vauvat, lapset, vanhukset, invali-dit tai avohoitopotilaat

2. Henkilöt, joilla on herkkä iho taijotka saavat helposti palovam-moja

3. Väsyneet henkilöt

4. Päihtyneet henkilöt

5. Henkilöt, jotka käyttävät lääkitys-tä, joka aiheuttaa väsymystä (uni-ja kolmiolääkkeet jne.)

Page 26: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

103

Takaistuimen säätäminen

Takaistuimen kaataminen

Takaselkänojat voidaan kaataa pitkien ta-varoiden kuljettamisen helpottamiseksi taiajoneuvon tavaratilan kasvattamiseksi.

Kaataaksesi takaistuimien selkänojat:

1. Aseta takaistuimien turvavöiden soljetselkänojan ja istuinosan väliseen tas-kuun (mikäli varusteena) ja kiinnitä ta-kaistuimien turvavyöt ohjaimiin vält-tääksesi niiden vahingoittumisen.

2. Aseta etuistuimen selkänoja pysty-asentoon ja tarpeen vaatiessa liuʼutaetuistuinta eteenpäin.

3. Laske takaistuimien pääntuet alimpaanasentoon.

4.Vedä selkänojan kaatamisvivusta ja kaa-da sitten istuin ajoneuvon etuosaa koh-ti.

OAM039020

OAM039021

VAROITUS Kaadettavien takaselkänojien tar-koitus on mahdollistaa sinun kuljet-taa tavaroita, jotka eivät muulloinmahtuisi tavaratilaan.

Älä koskaan anna matkustajan istuakaadetun selkänojan päällä autonliikkuessa, sillä tämä ei ole kunnol-linen istuma-asento eikä tällöin tur-vavöitä voida käyttää. Tämä saattaajohtaa vakaviin tai hengenvaaralli-siin vammoihin onnettomuudessatai äkkijarrutuksessa. Kaadettujenselkänojien päällä kuljetettavat ta-varat eivät saa ulottua etuistuimiakorkeammalle. Tällöin äkkijarrutuk-sissa kuorma saattaa liukua eteenaiheuttaen vammoja ja vahinkoja.

Page 27: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 11

Autosi turvavarusteet

5. Käyttääksesi takaistuinta, nosta ja ve-dä selkänojaa taaksepäin käyttämälläkaatamisvipua. Vedä napakasti selkä-nojaa, jotta se lukittuu paikoilleen. Var-mista, että selkänoja lukittuu paikoil-leen.

6. Palauta takaistuimen turvavyö oikeaanasentoon.

VAROITUS Kun palautat takaselkänojan takai-sin pystyasentoon kaatamisen jäl-keen:

Varo, ettet vahingoita turvavyötä taisen lukkoa. Älä anna turvavyön taisen lukon kiinnittyä tai tarttua ta-kaistuimeen. Varmista, että selkänojaon lukittunut kunnolla pystyasen-toon painamalla selkänojan päälli-sosasta. Muussa tapauksessa on-nettomuudessa tai äkkijarrutukses-sa istuin saattaa kaatua alas ja pääs-tää matkatavarat matkustamoon, jos-ta voi seurata vakavia tai hengen-vaarallisia vammoja.

HUOMIO - TakaturvavyötKun takaistuimen selkänojat palau-tetaan pystyasentoon, muista ensinpalauttaa olkavyöt niiden oikeaanasentoon. Ohjaamalla turvavyöt ta-katurvavöiden ohjaimien kautta pys-tyt estämään turvavöiden takertumi-sen istuimien alle tai taakse.

OAM039022

Page 28: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

123

Pääntuki

Takaistuimet on varustettu pääntuilla pa -ran tamaan matkustajien turvallisuutta jamukavuutta.Pääntuki ei ainoastaan lisää matkustajienmukavuutta, vaan auttaa myös suojaa-maan päätä ja niskaa mahdollisessa tör-mäystilanteessa.

OPA039053

*

* : mikäli varusteena

VAROITUS • Jotta varmistettaisiin pääntuen pa-

ras suojavaikutus mahdollisessaonnettomuudessa, se tulee säätääsiten, että pääntuen keskiosa onsamalla korkeudella kuin käyttä-jän pään painopiste. Yleisesti ih-misen pään painopiste on noin sil-mien tason päällä. Säädä pääntu-ki myös mahdollisimman lähellepäätä. Tyynyn, joka pitää vartalonirti selkänojasta, käyttöä ei suo-sitella.

• Älä aja autolla, kun siitä on pois-tettu pääntuet, koska tästä saattaaseurata vakavia vammoja mat-kustajille onnettomuuden sattu-essa. Pääntuet voivat tarjota oikeinsäädettyinä suojaa vakavilta nis-kavammoilta.

VAROITUS - Tavaratilankuormaaminen

Aina kun täytät tai tyhjennät kuor-maa, varmista, että moottori on sam-mutettu, automaattivaihteisto on P-asennossa (Pysäköinti) tai käsi-vaihteisto 1- tai peruutusvaihteellaja seisontajarru on kytketty. Jos näinei toimita auto saattaa liikkua, josvaihdevipua siirretään vahingossatoiseen asentoon.

VAROITUS - TavarakuormaMatkatavarat tulee aina olla varmastipaikoillaan tai kiinnitettynä, jotta neeivät törmäystilanteessa lentelisi ai-heuttaen vammoja matkustajille. Eri-tyisen huolellinen on oltava, kun ta-varoita asetetaan takaistuimille, sil-lä ne saattavat iskeytyä etuistuimiinkeulaan kohdistuvissa törmäyksis-sä.

Page 29: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 13

Autosi turvavarusteet

Korkeuden säätäminen ylös- ja alaspäin

Nostaaksesi pääntukea, nosta se ylös kor-keimpaan asentoon (1). Laskeaksesipääntukea, paina ja pidä pohjassa pään-tuen pidikkeen vapautuspainiketta (2) jalaske pääntuki alimpaan asentoon (3).

Poistaminen

Poistaaksesi pääntuen, nosta se niin ylöskuin mahdollista ja paina sitten vapau-tuspainike (1) samalla nostaen ylöspäin(2).Asentaaksesi pääntuen takaisin paikoil-leen, aseta pääntuen tuennat (3) niille tar-koitettuihin aukkoihin samalla painaen va-pautuspainiketta (1). Säädä se sitten so-pivalle korkeudelle.

OUN028044

VAROITUSVarmista, että pääntuki lukittuu pai-koilleen säädön jälkeen hyödyn-tääksesi sen suojavaikutuksen.

OUN026043

Page 30: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

143

Turvavöiden kiinnitysjärjestelmä

TURVAVYÖT

VAROITUS• Turvavöitä on käytettävä aina au-

ton liikkuessa, jotta turvajärjestel-mien paras suojavaikutus hyö-dynnettäisiin.

• Turvavyöt toimivat tehokkaimmin,kun selkänojat on säädetty pys-tyasentoon.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee is-tua takaistuimella turvavyö oikeinkiinnitettynä. Älä koskaan annalapsen matkustaa etuistuimella.Jos alle 12-vuotias lapsi on vält-tämättä kiinnitettävä etuistuimel-le, hänelle tulee kiinnittää turva-vyö oikein ja istuin on siirrettävämahdollisimman taakse.

• Älä koskaan aseta olkavyötä kul-kemaan kummankin käsivartesi al-la tai selkäsi takana. Väärin kul-keva olkavyö voi aiheuttaa vaka-via vammoja törmäyksessä. Ol-kavyön tulee kulkea olkapään kes-kikohdan yli solisluun poikki.

(Jatkuu)

VAROITUSTurvavyöt on suunniteltu mukaile-maan vartalon luustorakennetta. Lan-tiovyö tulee kiinnittää kulkemaan lan-tion etuosan yli ja olkavyö rinnan se-kä olkapään yli. Lantiovyön kiinnitty-mistä vatsan alueelle on vältettävä.

Turvavyöt tulee kiinnittää mahdolli-simman tiukalle mukavuustekijät huo-mioiden, jotta ne tarjoaisivat suunni-teltua suojaa.

Löysä vyö heikentää käyttäjälle tar-joamaa suojaa huomattavasti.

Kiinnitä huomiota, ettei vyöhön sot-keudu kiillotusainetta, öljyä tai muu-ta kemikaalia, kuten akkuhappoa.Puhdistus voidaan suorittaa turvalli-sesti käyttämällä mietoa veden ja saip-puan liuosta. Vyö on vaihdettava, josse on purkaantunut, likaantunut ke-mikaaleista tai vahingoittunut.

Tärkeää on vaihtaa koko vyölaite, josvyö on ollut osallisena kovassa tör-mäyksessä, vaikka siinä ei näkyisi sil-mämääräistä vahinkoa. Vöitä ei saakäyttää kiertyneenä. Jokaista vyötäsaa käyttää vain yksi matkustaja. Onvaarallista asettaa vyö kulkemaan sy-lissä istuvan lapsen ympäri.

(Jatkuu)

• Älä anna turvavyön kiertyä. Kier-tynyt turvavyö ei kykene toimi-maan kunnolla. Törmäyksessä sesaattaa jopa viiltää sinua. Varmis-ta, että turvavyö on suora eikä sii-nä ole kiertymiä.

• Varo, ettet vahingoita turvavyötätai sen osia. Jos turvavyö tai sii-hen liittyvä osa on vahingoittunut,vaihda se.

Page 31: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 15

Autosi turvavarusteet

Turvavöiden varoitusvalo

Kuljettajan turvavyön varoitus (1)

Kuljettajan muistutukseksi turvavyön va-roitusvalo vilkkuu noin 6 sekunnin ajan ai-na, kun käännät virta-avaimen ON-asen-toon riippumatta siitä, onko vyö kiinnitet-ty.Jos kuljettajan turvavyö on kiinnittämättävirran kytkemisen jälkeen, turvavyön va-roitusvalo vilkkuu uudelleen noin 6 se-kuntia. Jos kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitet-ty, kun virta-avain käännetään ON-asen-toon, tai se kiinnitetään vasta virran kyt-kemisen jälkeen, turvavyön varoitusäänikytkeytyy enintään 6 sekunniksi. Jos tur-vavyö kiinnitetään tänä aikana, varoitus -ääni keskeytyy välittömästi (mikäli varus-teena).

Jos jatkat ajamista kiinnittämättä turva -vyötä ja nopeutesi ylittää 9 km/h, varoi-tusvalo alkaa vilkkua, kunnes nopeutesilaskee jälleen alle 6 km/h. (mikäli varus-teena)Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä janopeutesi ylittää 20 km/h, turvavyön va-roitusääni kytkeytyy enintään 100 sekun-niksi ja vastaavan turvavyön varoitusva-lo alkaa vilkkua (mikäli varusteena).

OAM032161L

VAROITUS• Muutoksien tai lisäkorjauksien te-

keminen on kiellettyä, sillä ne saat-tavat estää turvavyön säätömeka-nismin tai käyttäjän suorittamantoiminnan vyön löysyyden poista-miseksi.

• Kun kiinnität turvavyötä, huolehdi,ettet käytä muiden turvavöiden vyö-lukkoa. Tällöin turvavyö ei välttä-mättä tarjoa suunniteltua suojaa javoi olla jopa hengenvaarallinen.

• Älä avaa turvavyötä tai lukitse jaavaa sitä toistuvasti ajon aikana.Tämä voi johtaa hallinnan menet-tämiseen ja sitä kautta hengen-vaarallisiin vammoihin tai aineva-hinkoihin.

• Kun kiinnität turvavyötä, varmistaettä vyö ei kulje kovien tai helpostirikkoutuvien kappaleiden yli.

• Tarkista, ettei vyölukossa ole mi-tään ylimääräistä. Muussa ta-pauksessa vyö ei ehkä kiinnity oi-kein.

Page 32: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

163

Etumatkustajan turvavyön varoitus (2) (mikäli varusteena)

Etumatkustajan muistutukseksi vastaavanturvavyön varoitusvalo vilkkuu noin 6 se-kunnin ajan aina, kun käännät virta-avai-men ON-asentoon riippumatta siitä, on-ko vyö kiinnitetty.Jos etumatkustajan turvavyötä ei ole kiin-nitetty virta-lukkoa kytkettäessä ON-asen-toon tai se avataan virran kytkemisen jäl-keen, vastaavan turvavyön varoitusvalosyttyy palamaan niin pitkäksi ajaksi, kun-nes vyö jälleen kiinnitetään.Jos jatkat ajamista kiinnittämättä turva -vyötä ja nopeutesi ylittää 9 km/h, varoi-tusvalo alkaa vilkkua, kunnes nopeutesilaskee jälleen alle 6 km/h.

Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä janopeutesi ylittää 20 km/h, turvavyön va-roitusääni kytkeytyy enintään 100 sekun-niksi ja vastaavan turvavyön varoitusva-lo alkaa vilkkua.

✽ HUOMAUTUS• Etumatkustajan turvavyön varoitus-

valo sijaitsee kojelaudan keskiosassa.• Vaikka etumatkustajan istuin ei olisi

käytössä, turvavyön varoitusvalo vilk-kuu tai palaa noin 6 sekunnin ajan.

• Turvavyön varoitin saattaa kytkeytyä,jos etumatkustajan istuimella kuljete-taan matkatavaroita.

Takamatkustajan turvavyön varoitus(3,4,5) (mikäli varusteena)

Jos virtalukko käännetään ON-asentoon(moottoria ei käynnistetä), kun takamat-kustajan kolmipistevyötä ei ole vielä kiin-nitetty, vastaavan turvavyön varoitusvalovilkkuu, kunnes vyö kiinnitetään.Vastaavan turvavyön varoitusvalo palaaenintään 35 sekuntia, jos jokin seuraavistatapahtuu: - Käynnistät moottorin, kun takaturvavyö-

tä ei ole kiinnitetty.- Ajat yli 9 km/h, kun takaturvavyötä ei ole

kiinnitetty.- Takaturvavyö avataan, kun ajat alle 20

km/h.

OAM032044LOAM032162L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 33: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 17

Autosi turvavarusteet

Jos takamatkustajan turvavyö kiinnitetään,varoitusvalo sammuu välittömästi.Jos takaturvavyö avataan, kun ajat yli 20km/h, vastaavan turvavyön varoitusvaloalkaa vilkkua ja varoitusvalo kytkeytyyenintään 35 sekunniksi.Mutta jos takamatkustajan turvavyö kiin-nitetään ja avataan kahdesti 9 sekunninaikana vyön kiinnittämisen jälkeen, vas-taavan turvavyön varoitusvalo lopettaa toi-mintansa.

Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö)

Turvavyön kiinnittäminen:

Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se ulos rul-lastaan ja aseta metallinen kiinnitin (1) vyö-lukkoon (2). Kun kiinnitin lukittuu vyöluk-koon, kuuluu selvä lukitusääni.Turvavyö asettuu automaattisesti oikeal-le pituudelle vain sen jälkeen, kun lantio-osa on säädetty siten, että se kulkee tiu-kasti lantiosi yli. Jos nojaat eteenpäin hi-taasti, rauhallisella liikkeellä, turvavyö an-taa pituutta antaen liikkumavaraa. Kui-tenkin vyö lukittuu paikoilleen äkillisen py-sähdyksen tai törmäyksen seurauksena.Se lukittuu myös, jos yrität nojata eteen-päin liian nopeasti.

✽ HUOMAUTUSJos et pysty vetämään turvavyötä ke -lauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti ulos-päin ja vapauta se. Tämän jälkeen voitvetää vyön rauhallisesti ulos.

B180A01NF-1

Page 34: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

183

Voit säätää olkavyön kiinnityspisteen kor-keuden yhteen neljästä asennosta paran -taaksesi mukavuutta ja turvallisuutta.Jos säädettävä turvavyö on liian lähelläkaulaasi, se ei tarjoa parasta mahdollistasuojaa. Olkavyö tulee säätää siten, ettäse kulkee rintakehäsi poikki ja vyön kes-kiosa ovea lähempänä olevan olkapään,eikä niskan, yli.Säätääksesi turvavyön kiinnityspisteenkorkeutta, nosta tai laske korkeudensää-din haluttuun asentoon.

Nostaaksesi korkeudensäädintä, vedä si-tä ylöspäin (1). Jos haluat laskea sitä, työn-nä alaspäin (3) painaen samalla korkeu-densäätimen painiketta (2).Vapauta painike lukitaksesi kiinnityspis-teen paikalleen. Kokeile liikuttaa korkeu-densäädintä varmistaaksesi, että se on lu-kittunut paikoilleen.

VAROITUS• Varmista, että olkavyön kiinnitys-

piste on lukittunut paikoilleen so-pivalle korkeudelle. Älä koskaanaseta olkavyötä kulkemaan kaulantai naaman alueelta. Väärin ase-tetut turvavyöt voivat aiheuttaa va-kavia vammoja onnettomuudessa.

• Jos turvavöitä ei vaihdeta onnet-tomuuden jälkeen, autoosi voi jää-dä vahingoittuneet turvavyöt, jot-ka eivät anna suojaa mahdollisestitulevassa törmäyksessä aiheutta-en hengenvaarallisia ruumiinvam-moja. Vaihda turvavyöt onnetto-muuden jälkeen mahdollisimmanpian.

B200A02NF

VAROITUSSinun tulee asettaa lantiovyö kulke-maan tiukasti lantion yli mahdolli-simman alhaalla, ei vyötäröllä. Joslantiovyö kulkee liian korkealla vyö-tärölläsi, se lisää loukkaantumisris-kiä törmäystilanteessa. Molemmatkäsivarret eivät saa olla vyön ylä- taialapuolella. Toisen on oltava alla jatoisen yllä, kuten kuvassa esitetään.

Älä koskaan anna vyön kulkea ovealähimpänä olevan käsivarren alta.

OUN026100

Etuistuin

Page 35: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 19

Autosi turvavarusteet

Kun käytetään keskimmäisen takaistui-men turvavyötä, on huolehdittava, ettäkäytetään “CENTER” merkinnällä varus-tettua vyölukkoa (mikäli varusteena).

Turvavyön avaaminen:

Turvavyö avataan painamalla vyölukossaolevaa avauspainiketta (1). Kun se ava-taan, vyön tulisi automaattisesti kelautuatakaisin kelauslaitteeseen.Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei vyös-sä ole kiertymiä ja yritä sitten uudelleen.

Takaturvavöiden piilottaminen

Takaturvavöiden vyölukot voidaan piilot-taa takaistuimen selkänojan ja istuinosanvälisiin taskuihin, kun niitä ei käytetä.

B210A01NF-1 OAM039047OAM039046

Page 36: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

203

Ohjaamalla turvavyöt takaturvavöiden oh-jaimien kautta pystyt estämään turvavöi-den takertumisen istuimien alle tai taak-se. Kun olet sijoittanut turvavyön, kiristä sevetämällä ylöspäin.

Lantiovyö (mikäli varusteena)

Turvavyön kiinnittäminen:

Kiinnittääksesi kaksipisteturvavyön kiinni-tä metallinen kiinnike vyölukkoon. Kun kiin-nitin lukittuu vyölukkoon, kuuluu selvä lu-kitusääni. Tarkasta, että vyö on lukittunutkunnolla ja ettei se ole kiertynyt.

Kaksipisteturvavyössä pituus on säädet-tävä käsin siten, että se asettuu tiukastivartalon ympärille. Kiinnitä vyö ja vedä senirrallisesta päästä kiristääksesi sitä. Vyöntulee asettua mahdollisimman alas lanti-ollesi, ei vyötärölle. Jos vyö on liian kor-kealla, se saattaa lisätä loukkaantumis-riskiä onnettomuuden sattuessa.

B220A04NF B220B01NF

Liian korkealla

LyhentäminenOikein

OAM032025N

HUOMIOKäyttääksesi turvavyötä, poista seensin pidikkeestään. Jos vedät tur-vavyötä sen ollessa pidikkeessään,voi pidike ja/tai vyö vahingoittua.

Page 37: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 21

Autosi turvavarusteet

Kun käytetään keskimmäisen takaistui-men turvavyötä, on huolehdittava, ettäkäytetään “CENTER” -merkittyä vyöluk-koa.

Turvavyön avaaminen:

Kun haluat avata turvavyön, paina vyölu-kon painiketta (1).

Keskiturvavyö voidaan piilottaa kiinnikkeenkanssa käärittynä selkänojan ja istuino-san välissä olevaan taskuun.

OAM039024B210A02NF-1

VAROITUSKeskilantiovyön kiinnitysmekanismion erilainen kuin takaistuimien ol-kavöiden. Kun kiinnität takaistuimi-en olkavyön tai keskilantiovyön, var-mista, että se kiinnittyy oikein vyö-lukkoon, jotta saavutettaisiin tur-vavyöjärjestelmän paras suojavai-kutus ja varmistettaisiin oikea toi-minta.

OAM039023

Page 38: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

223

Turvavyön esikiristin

Autosi on varustettu kuljettajan ja etu-matkustajan turvavöiden esikiristimillä. Esi-kiristimien tarkoituksena on varmistaa, et-tä turvavyöt asettuvat tiukasti matkustaji-en vartaloille tietyissä etupäähän kohdis-tuvissa törmäyksissä. Esikiristimet lau-keavat kolareissa, jotka kohdistuvat riittä-vän voimakkaasti etupäähän.

Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai mat-kustaja yrittää nojata eteenpäin liian no-peasti, turvavyön kelauslaite lukittuu pai-koilleen. Tietyntyyppisissä etupäähän koh-distuvissa törmäyksissä esikiristimet lau-keavat ja vetävät turvavyötä tiukemminmatkustajan vartaloa vasten. Jos järjestelmä tunnistaa liiallista voimaakuljettajan tai etumatkustajan turvavyös-sä esikiristimen lauetessa, esikiristimensisällä oleva kuormanrajoitin vapauttaapainetta vaikuttavassa turvavyössä (mi-käli varusteena).

Turvavyön esikiristinjärjestelmä koostuupääosin seuraavista osista. Niiden sijain-ti ilmenee kuvasta:1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo2. Vyön esikiristimen asennelma3. SRS-ohjausyksikkö4. Kuljettajan esikiristimen kokoonpano*

(mikäli varusteena)

8KMB3311

VAROITUSTurvallisuutesi parantamiseksi pyriaina istumaan oikeassa asennossaistuimella ja varmista, ettei vyö olelöysä tai kiertynyt.

OED030300

Page 39: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 23

Autosi turvavarusteet

✽ HUOMAUTUS• Kummatkin sekä kuljettajan että etu-

matkustajan turvavöiden esikiristimetkytkeytyvät tietyntyyppisissä etupää-hän kohdistuvissa törmäyksissä. Esi-kiristimet yhdessä turvatyynyjen kans-sa laukeavat, jos etupään törmäys onriittävän voimakas.

• Jos turvavöiden esikiristimet laukeavat,saattaa kuulua kova ääni ja matkus-tamossa saattaa esiintyä pieniä määriäpölyä, joka voi näyttää savulta. Näintapahtuu järjestelmän normaalissa toi-minnassa, eivätkä ne ole vaarallisia.

• Vaikka tämä pöly on vaaratonta, sesaattaa olla ärsyttävää iholla eikä sitätulisi hengittää jatkuvasti. Pese kaikkisille altistuneet ihon alueet huolellises-ti esikiristimet laukaisseen onnetto-muuden jälkeen.

✽ HUOMAUTUS

Tunnistimeen, joka laukaisee SRS-tur-vatyynyn, on liitetty myös turvavyön esi-kiristin. SRS-turvatyynyn varoitusvalo( ) syttyy mittaristoon noin 6 sekun-niksi virran kytkemisen jälkeen ja sam-muu heti sen jälkeen.

HUOMIOJos turvavyön esikiristin ei toimi oi-kein, tämä varoitusvalo palaa, vaik-ka SRS-turvatyynyjärjestelmässä eiolisikaan toimintahäiriötä. Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo ei syty, kunvirtalukko käännetään ON-asentoon,se jatkaa palamista noin 6 sekunninjälkeen tai se palaa ajoneuvolla ajet-taessa, anna valtuutetun KIA-huol-lon tarkastaa esikiristimet tai SRS-turvatyynyjärjestelmä mahdollisim-man pian.

VAROITUSSaadaksesi parhaan hyödyn esiki-ristimistä:

1. Turvavyö on kiinnitettävä oikeinja säädettävä oikealle korkeudel-le. Lue ja noudata kaikkia tässäkäyttöoppaassa esitettyjä tärkei-tä tietoja ja varotoimenpiteitä, jot-ka liittyvät ajoneuvosi matkusta-jien turvavarusteisiin, kuten tur-vavöihin ja turvatyynyihin.

2. Varmista, että sinä ja kanssamat-kustajasi käytätte turvavöitä asi-anmukaisesti.

Page 40: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

243

Turvavöiden varotoimenpiteet

Vauva tai pieni lapsi

Sinun tulee olla tietoinen maassasivoimassa olevista määräyksistä. Lasten -istuimet on sijoitettava ja asennettavaoikein takaistuimille. Lisätietoja näidenturvaistuimien käytöstä löydät tämän lu-vun kappaleesta ”Lasten turvaistuimet”.

VAROITUSKaikkien auton matkustajien on ai-na käytettävä turvavöitä. Turvavyötja kiinnitysjärjestelmät pienentävätvakavien tai hengenvaarallisten louk-kaantumisten riskiä törmäys- tai äk-kijarrutustilanteessa. Ilman turva -vyötä matkustaja saattaa heittäytyäliian lähelle laukeavaa turvatyynyä,iskeytyä auton sisärakenteeseen tailentää ulos matkustamosta. Oikeinkäytetty turvavyö vähentää huomat-tavasti näitä turvallisuusriskejä.

Noudata aina tässä oppaassa esi-tettyjä turvavöihin, turvatyynyihin jaistuimiin liittyviä varotoimenpiteitä.

(Jatkuu)

• Käytä aina turvavöitä ajaessasi taimatkustaessasi moottoriajoneu-volla.

• Jos turvavyö tai esikiristin on hä-vitettävä autosta, ota yhteys val-tuutettuun KIA-huoltoon.

VAROITUS• Esikiristimet on suunniteltu toimi-

maan vain kerran. Laukeamisenjälkeen esikiristimet on vaihdet-tava uusiin. Kaikki kolarin aikanakäytössä olleet turvavyöt - riippu-matta tyypistä - tulee vaihtaa tä-män jälkeen uusiin.

• Esikiristimien laitemekanismit kuu-menevat lauetessaan. Älä koskeesikiristimien laitteisiin moneenminuuttiin niiden laukeamisen jäl-keen.

• Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa esi-kiristimiä itse. Tämä on jätettävävaltuutetun KIA-huollon tehtäväk-si.

• Esikiristimien laitteisiin ei saa koh-distua iskuja.

• Esikiristimien laitteiden vääränlai-nen käsitteleminen, niihin kohdis-tuneet iskut tai niihin tehtäviinmuutoksiin, tarkastuksiin, vaih-toihin, huoltoihin tai korjauksiinliittyvien varoitusten noudatta-matta jättäminen saattaa johtaavääränlaiseen toimintaan tai ta-hattomaan laukeamiseen ja sitäkautta vakaviin loukkaantumisiin.

(Jatkuu)

Page 41: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 25

Autosi turvavarusteet

✽ HUOMAUTUSPienet lapset suojataan parhaiten louk-kaantumisilta mahdollisissa onnetto-muuksissa, kun heitä kuljetetaan takais-tuimelle kiinnitetyllä lasten turvaistui-mella, joka täyttää maassasi vallitsevatturvallisuusnormit. Ennen lasten tur-vaistuimen ostoa varmista, että siinä ontarra, joka todistaa, että istuin täyttäämaasi turvallisuusnormit. Turvaistuimenon oltava sopiva lapsesi pituudelle ja pai-nolle. Tarkasta lasten turvaistuimen tar-ra löytääksesi nämä tiedot. Katso kap-pale ”Lasten turvaistuin” tässä luvussa.

Isommat lapset

Lapset, jotka ovat liian isoja lasten tur-vaistuimiin, tulee aina asettaa takaistui-mille ja kiinnittää kolmipisteturvavöillä (lan-tio-/olkavyöt). Lantio-osa tulee kiinnittäätiukasti lantiolle niin alas kuin mahdollis-ta. Tarkasta vyön tiukka asettuminen sään-nöllisesti. Lapsen liikkuminen saattaamuuttaa vyön oikeaa asentoa. Lapsille onturvallisinta onnettomuuden sattuessa, kunheidät on kiinnitetty takaistuimille oi -keantyyppisiin lastenistuimiin. Jos isom-man lapsen (ikä yli 12 vuotta) on istutta-va etuistuimella, hänen tulee käyttää kol-mipisteturvavyötä ja istuimen tulee olla ää-rimmäisessä taka-asennossa. Alle 12-vuo-tiaiden lasten tulee istua takaistuimella.ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä alle 12-vuotiastalasta etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN kiin-nitä taaksepäin suunnattua lastenistuintaauton etuistuimelle.Jos vyön olkaosa koskee vähänkin lapsenkaulaa tai kasvoja, kokeile asettaa lapsilähemmäs auton keskiosaa. Jos olkavyökoskee yhä kaulaa tai kasvoja, tulee lap-sen alle asettaa korokeistuin.

VAROITUS - Olkavyöt pie-nillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön kos-kettaa lapsen kaulaa tai kasvojaauton liikkuessa.

• Jos lapsi ei käytä turvavyötä oi-kein tai vyö on väärin säädetty, va-kavan tai hengenvaarallisen louk-kaantumisen riski lisääntyy.

VAROITUSJokaisen matkustajan on oltava ai-na oikein kiinnitetty, mukaan lukienvauvat ja lapset. Älä koskaan pidämatkan aikana lasta käsissäsi tai sy-lissäsi. Muussa tapauksessa kola-rin aiheuttamat kovat voimat riistä-vät lapsen käsistäsi, jolloin lapsiosuu matkustamon rakenteisiin.Käytä aina lasten turvaistuinta, jokasoveltuu lapsen pituudelle ja pai-nolle.

Page 42: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

263

Raskaana oleva nainen

Turvavyön käyttöä suositellaan raskaanaoleville naisille, jotta loukkaantumisriskiolisi pienempi mahdollisessa onnetto-muudessa. Turvavyötä käytettäessä vyönlantio-osan tulee asettua mahdollisimmanalas tiukasti lantiolle, eikä vatsan päälle.Saadaksesi tarkat ohjeet, neuvottele lää-kärisi kanssa.

Loukkaantunut henkilö

Turvavyötä on käytettävä kuljetettaessaloukkaantunutta henkilöä. Kun näin on toi-mittava, sinun tulisi neuvotella lääkärinkanssa.

Yksi henkilö turvavyötä kohden

Kaksi henkilöä (mukaan lukien lapset) eisaa koskaan käyttää yhtä turvavyötä sa-manaikaisesti. Tämä lisää loukkaantu-misriskiä mahdollisen onnettomuuden sat-tuessa.

Älä makaa

Pienentääksesi loukkaantumisriskiä mah-dollisessa onnettomuustilanteessa ja saa-vuttaaksesi parhaan suojan turvajärjes-telmiltä, kaikkien matkustajien tulee istuapystyasennossa ja etu- sekä takaistui mientulee olla pystyasennossa auton liikku-essa. Turvavyö ei voi antaa kunnon suo-jaa, jos henkilö makaa takaistuimella taijos etu- ja takaistuimet ovat kallistetussaasennossa.

VAROITUSMatkustaminen kallistetulla selkä-nojalla lisää vakavan tai hengenvaa-rallisen loukkaantumisen riskiä tör-mäys- tai äkkijarrutustilanteessa.Turvavarusteiden (turvavyö, turva-tyyny) antama suoja heikkenee huo-mattavasti istuinta kallistettaessa.Turvavöiden on oltava tiukasti lanti-olla ja rinnalla toimiakseen oikein.Mitä enemmän istuinta kallistetaan,sitä suurempi riski on, että matkus-tajan lantio liukuu lantiovyön alta taikaula iskeytyy olkavyöhön. Seu -rauksena voi olla vakavia sisävam-moja. Kuljettajan ja matkustajien tu-lee aina istua tiukasti pystyyn sää-dettyä selkänojaa vasten turvavyötkiinnitettyinä.

VAROITUS - Raskaana ole-va nainen

Raskaana olevan naisen ei tule kos-kaan asettaa turvavyön lantio-osaavatsan alueen yli, jossa sikiö sijait-see.

Page 43: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 27

Autosi turvavarusteet

Turvavöiden hoito

Turvavyöjärjestelmiä ei saa koskaan pur-kaa tai muunnella. Lisäksi on tarkkailtava,etteivät turvavyöt tai niiden laitteistot olevahingoittuneet saranoiden tai ovien vää-rinkäytöstä tai muusta syystä.

Säännöllinen tarkastus

Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja mah-dolliset vahingot tulisi tarkastaa säännöl-lisesti. Kaikki vahingoittuneet osat tuleevaihtaa mahdollisimman nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina

Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kuivina.Jos vyöt likaantuvat, ne voidaan puhdis-taa käyttämällä vettä ja mietoa saippua -liuosta. Valkaisu- tai värjäysaineita, vah-voja liuottimia tai hankausaineita ei saakäyttää, koska ne saattavat vahingoittaaja heikentää vyön kuituja.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?

Käytössä ollut järjestelmä tulee vaihdat-taa, jos auto on ollut osallisena onnetto-muudessa. Tämä tulee tehdä, vaikka va-hingot eivät olisi näkyviä. Turvavöitä kos-kevat lisäkysymykset tulee esittää val-tuutetulle KIA-jälleenmyyjälle.

VAROITUSKun palautat takaselkänojan takai-sin pystyasentoon sen kaatamisenjälkeen, varo, ettet vahingoita vyö-tä tai vyölukkoa. Varmista, ettei vyötai vyölukko takerru takaistuimeen.Turvavyö, jonka vyöosa tai vyöluk-ko on vahingoittunut, saattaa pettäätörmäys- tai äkkijarrutustilanteessaaiheuttaen vakavia vammoja. Josvyöosa tai vyölukko on vahingoittu-nut, vaihdata ne välittömästi uusiin.

Page 44: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

283

Aina lapsia kuljetettaessa heidät tulee si-joittaa takaistuimille ja kiinnittää oikein, jot-ta loukkaantumisriski saataisiin mahdolli-simman pieneksi mahdollisen onnetto-muuden tai äkkinäisen jarrutus- tai oh -jausliikkeen tapahtuessa. Onnettomuusti-lastojen mukaan lapset ovat paremmin tur-vassa kiinnitettyinä takaistuimille kuinetuistuimille. Isommat lapset, jotka eivätkäytä turvaistuimia, tulee kiinnittää turva-vöillä.Sinun tulee olla tietoinen maassasi voi-massa olevista määräyksistä. Lasten tur-vaistuimet on sijoitettava ja asennettavaoikein takaistuimille. Sinun on käytettäväkaupallisesti saatavilla olevia lasten tur-vaistuimia, jotka täyttävät maassasi voi-massa olevat turvallisuusnormit.Lasten turvaistuimet on suunniteltu kiin-nitettäväksi auton istuimille lantiovyöllä tai”tether” ja/tai ISOFIX -kiinnikkeillä (mikälivarusteena).Lapsi voi loukkaantua tai jopa menehtyätörmäyksessä, jos turvaistuin ei ole kun-nolla kiinnitetty. Pienet lapset ja vauvat tu-lee kiinnittää tarkoituksenmukaisiin lastenturvaistuimiin.

Ennen lasten turvaistuimen hankintaa var-mista, että se soveltuu autosi istuimelle jaturvavöille sekä on sopiva lapsellesi. Nou-data kaikkia valmistajan tarjoamia ohjei-ta asentaessasi lasten turvaistuinta.

LASTEN TURVAISTUIMET

VAROITUS• Lasten turvaistuin on kiinnitettävä

takaistuimelle. Älä koskaan kiin-nitä turvaistuinta etumatkustajanistuimelle. Onnettomuuden aihe-uttama etumatkustajan turvatyy-nyn laukeaminen voi aiheuttaa va-kavia tai hengenvaarallisia vam-moja turvaistuimeen kiinnitettyynvauvaan tai lapseen. Tämän vuok-si käytä lastenistuinta ainoastaanauton takaistuimella.

• Turvavyö tai lasten turvaistuinsaattaa tulla erittäin kuumaksi, josse on jätetty suljettuun autoon au-rinkoisena päivänä, vaikka ulkoil-ma ei tuntuisi kuumalta. Tarkastaistuimen päälliset ja kiinnittimetennen lapsen kiinnittämistä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Kun lasten turvaistuinta ei käyte-tä, säilytä sitä tavaratilassa tai kiin-nitä se turvavöillä, jottei se lentäi-si eteen mahdollisessa äkkijarru-tuksessa tai onnettomuudessa.

• Lapsi saattaa loukkaantua vaka-vasti tai jopa menehtyä laukea-vasta turvatyynystä. Kaikkien las-ten – jopa lastenistuimille liian iso-jen – on matkustettava takaistui-milla.

Page 45: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 29

Autosi turvavarusteet

VAROITUSVähentääksesi vakavien tai hengen-vaarallisten loukkaantumisten riskiä:

• Kaikenikäiset lapset ovat parhai-ten suojassa kiinnitettyinä takais-tuimille. Etumatkustajan istuimellekiinnitetty lapsi saattaa osua ko-valla voimalla vasta täyttyvään tur-vatyynyyn, josta voi aiheutua va-kavia tai hengenvaarallisia vam-moja.

• Noudata aina lasten turvaistuimenvalmistajan asennus- ja käyttöoh-jeita.

• Varmista aina, että lastenistuin onkiinnitetty oikein autoon ja että lap-si on kiinnitetty kunnolla lastenis-tuimeen.

• Älä koskaan pidä matkan aikanalasta käsissäsi tai sylissäsi. Muus-sa tapauksessa kolarin aiheutta-mat kovat voimat riistävät lapsenkäsistäsi, jolloin lapsi osuu mat-kustamon rakenteisiin.

• Älä koskaan kiinnitä turvavyötä sa-manaikaisesti itsesi ja lapsen ym-pärille. Kolaritilanteessa vyö voiaiheuttaa kovan paineen lapseenaiheuttaen vakavia sisävammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Älä koskaan jätä lasta ajoneuvoonilman valvontaa edes lyhyeksi ai-kaa. Auto voi lämmetä erittäin no-peasti vaarantaen matkustamos-sa olevan lapsen terveyden. Pie-nikin lapsi voi aiheuttaa auton ta-hattoman liikkumisen, itsensä kii-lautumisen ikkunan väliin tai it-sensä tai muiden lukitsemisenmatkustamoon.

• Älä koskaan anna kahden lapsen(tai henkilön) käyttää samaa tur-vavyötä.

• Lapset usein liikkuvat, jolloin is-tuma-asento saattaa muuttua vää-räksi. Älä koskaan anna olkavyönkulkea lapsen käden alla tai seläntakana. Kiinnitä ja aseta lapsi ainaoikein takaistuimelle.

• Älä koskaan anna lapsen noustatai polvistua liikkuvan auton istui-mella tai lattialla. Törmäyksessätai äkkijarrutuksessa lapsi voi len-tää rajusti päin auton sisäraken-teita, josta voi seurata vakaviavammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Älä koskaan käytä vauvakaukaloatai turvaistuinta, joka ripustetaankoukuilla selkänojaan. Tämä ei tar-joa riittävää suojaa onnettomuu-dessa.

• Turvavyöt voivat tulla erittäin kuu-miksi erityisesti, jos auto on py-säköity auringonpaisteeseen. Tar-kasta aina vyölukot ennen lastenkiinnittämistä niillä.

• Anna valtuutetun KIA-huollon tar-kastaa lasten turvaistuin, turva -vyöt, tether-kiinnittimet sekä kaik-ki kiinnityspisteet mahdollisen on-nettomuuden jälkeen.

• Jos lasten turvaistuimelle ei oleriittävästi tilaa esimerkiksi kuljet-tajan istuimen ollessa tiellä, asen-na turvaistuin oikealle takaistui-melle.

Page 46: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

303

Lasten turvaistuimen käyttäminen

Pieniä lapsia ja vauvoja kuljetettaessa las-ten turvaistuimen käyttäminen on pakol-lista. Tämän lastenistuimen tulee olla lap-selle sopivan kokoinen ja se tulee asen-taa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme, että las-ten turvaistuinta käytetään takaistuimilla.

VAROITUS - Lastenistui-men asentaminen

• Lapsi voi loukkaantua vakavastitai menettää henkensä, jos tur-vaistuinta ei ole kunnolla kiinni-tetty autoon ja lasta ei ole kiinni-tetty oikein turvaistuimeen. Ennenlasten turvaistuimen asentamistatutustu turvaistuimen valmistajantarjoamiin ohjeisiin.

• Jos turvavyö ei toimi, kuten täs-sä luvussa esitettiin, anna valtuu-tetun KIA-huollon tarkastaa jär-jestelmä välittömästi.

• Tämän oppaan lasten turvaistui-miin liittyvien ohjeiden ja lasten -istuimen omien ohjeiden noudat-tamatta jättäminen voi lisätä louk-kaantumisriskiä ja/tai loukkaantu-misen vakavuutta onnettomuudensattuessa.

VAROITUSÄlä koskaan sijoita selkä meno-suuntaan asennettavaa lastenis-tuinta etumatkustajan istuimelle. Täl-löin on vaara, että täyttyvä turva-tyyny osuu lasten turvaistuimeen,josta lapsi voi menettää jopa hen-kensä.

CRS09

OUN026150

Lastenistuin suunnattuna eteenpäin

Lastenistuin suunnattuna taaksepäin

Page 47: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 31

Autosi turvavarusteet

Lasten turvaistuimen asentaminenkolmipistevyöllä

Asentaaksesi lasten turvaistuimen sivu-tai keskitakaistuimelle, toimi seuraavasti:1. Aseta lasten turvaistuin auton istuimel-

le ja ohjaa vyön lantio-osa turvaistui-men kautta tai sen ympäri noudattaenturvaistuimen valmistajan ohjeita. Var-mista, ettei turvavyö ole kiertynyt.

2. Kiinnitä 3-pistevyö sen vyölukkoon. Var-mista, että kuulet selkeän lukitusäänen.

Suuntaa avauspainike siten, että siihen onhelppo päästä käsiksi mahdollisessa hä-tätilanteessa.

3. Kiinnitä turvavyö ja vedä se tiukaksi.Lasten turvaistuimen asentamisen jäl-keen yritä liikuttaa sitä kaikkiin suun-tiin varmistaaksesi, että se on kunnol-la kiinnittynyt.

Jos sinun on kiristettävä vyötä, vedä lisäävyötä kelaa kohti. Kun avaat turvavyönja annat sen kelautua, kelamekanismi pa-lautuu automaattisesti takaisin normaalinistuvan matkustajan hätälukitustilaan.

E2MS103005 MMSA3030E2BLD310

Page 48: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

323

Lasten turvaistuimen asentaminen lan-tiovyöllä (keskimmäiseen takaistui-meen) (mikäli varusteena) - Euroopanulkopuolella

Asentaaksesi lasten turvaistuimen keski-takaistuimelle, toimi seuraavasti:1. Aseta lasten turvaistuin takaistuimen

keskiosaan.2. Jatka lantiovyön pituutta kiinnikkeen

kohdalta.

3. Ohjaa lantiovyö lastenistuimen kauttaistuimen valmistajan ohjeiden mukai-sesti.

4. Kiinnitä turvavyö ja säädä sen pituusvetämällä vyön irtonaisesta päästä si-ten, että vyö on tiukasti kiinni lastenis-tuimessa. Lasten turvaistuimen asen-tamisen jälkeen yritä liikuttaa sitä kaik-kiin suuntiin varmistaaksesi, että se onkunnolla kiinnittynyt.

1GHA2260

Page 49: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 33

Autosi turvavarusteet

Turvaistuimella kiinnitettävän lasten turvaistuimen soveltuvuus auton eri istui-mille - Euroopassa

Käytä ainoastaan lasten turvaistuimia, jotka on virallisesti hyväksytty ja sopivia lap-sellesi. Käyttäessäsi lasten turvaistuimia noudata seuraavaa taulukkoa.

VAROITUSSuosittelemme, että lapsi kiinnite-tään takaistuimelle, vaikka etumat-kustajan turvatyynyn ON/OFF -kyt-kin olisi asetettu OFF-asentoon. Var-mistaaksesi lapsesi turvallisuuden,etumatkustajan turvatyyny on kyt-kettävä pois päältä, jos lastenistuinon poikkeussyistä asennettava etu-matkustajan istuimelle.

IkäryhmäIstuimen suuntaus

Etumatkustaja Takana sivulla Takana keskellä

0 : 10 kg astiU U U

(0 - 9 kk)

0+ : 13 kg astiU U U

(0 - 2 vuotta)

I : 9 kg - 18 kgU U U

(9 kk - 4 vuotta)

II & III : 15 kg - 36 kgUF UF UF

(4 - 12 vuotta)

U : Soveltuu yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväksytty tähän painoryhmään. UF : Soveltuu eteenpäin suunnattuna yleisen ryhmän turvaistuimille, jotka on hyväk-

sytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.

Page 50: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

343

Lasten turvaistuimen kiinnittäminen”Tether Anchor” -kiinnikkeillä(mikäli varusteena)

Lastenistuimen kiinnikkeet sijaitsevat ta-kaistuimien selkänojien takana.

1. Ohjaa lastenistuimen kiinnike selkäno-jan taakse.Säädettävillä pääntuilla varustetuissaautoissa kiinnike pitää ohjata pääntu-en alta sen tukitolppien välistä. Muus-sa tapauksessa kiinnike tulee vetää sel-känojan yli.

2. Liitä kiinnikkeen koukku pidikkeeseenja kiristä, jotta istuin kiinnittyy paikal-leen.

2GHA3300L VAROITUS - Tether-kiinni-ke

Älä koskaan kiinnitä kahta tai use-ampaa lasta yhdellä tether-kiinnik-keellä tai yhteen alakiinnityspistee-seen. Monen istuimen aiheuttama li-säkuorma voi aiheuttaa tether-kiin-nikkeiden tai kiinnitypisteiden rik-koutumisen, josta voi seurata vaka-via tai hengenvaarallisia vammoja.

VAROITUSLapsi voi loukkaantua vakavasti taimenettää henkensä, jos turvaistuin-ta ei ole kunnolla kiinnitetty autoonja lasta ei ole kiinnitetty oikein tur-vaistuimeen. Noudata aina lastenis-tuimen valmistajan ohjeita asen-nuksessa ja käytössä.

OAM032048

OAM039048

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 51: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 35

Autosi turvavarusteet

Lasten turvaistuimen kiinnittäminen”ISOFIX” ja “Tether Anchor” -kiinnik-keillä (mikäli varusteena)

ISOFIX on standardoitu menetelmä las-tenistuimien kiinnittämiseen, jonka avullatavallista turvavyötä ei tarvita kiinnitettä-essä turvaistuinta ajoneuvoon. Tämä mah-dollistaa varmemman ja tarkemman kiin-nityksen helpommalla ja nopeammallaasennuksella.ISOFIX-istuin voidaan asentaa, jos silläon ajoneuvokohtainen tai yleinen hyväk-syntä ECE-R 44 vaatimusten mukaisesti.

❈ ISOFIX: International Standards Origanisation FIX

Takaistuimen selkänojien alaosassa onmolemmin puolin lasten turvaistuimen tun-nus. Nämä tunnukset ilmaisevat turvais-tuimen alempien kiinnikkeiden kiinnitys-pisteet.

VAROITUS - Lapsen kiinni-tyksen tarkastaminen

Tarkasta lasten turvaistuimen kiin-nittyminen painamalla ja vetämälläsitä eri suunnista. Väärin asennettulasten turvaistuin saattaa keinua,kääntyä, kaatua tai irrota aiheuttaenvakavia tai hengenvaarallisia vam-moja.

VAROITUS - Lastenistui-men kiinnityspisteet

• Lastenistuimien kiinnityspisteeton suunniteltu kestämään ainoas-taan ne kuormat, jotka kunnollakiinnitetyt turvaistuimet aiheutta-vat oikein käytettynä. Missään ta-pauksessa niitä ei ole tarkoitettukäytettäväksi aikuisille tai muidentavaroiden tai varusteiden kiinnit-tämiseksi autoon.

• Tether-kiinnike ei toimi suunnitel-lusti, jos se on kiinnitetty muual-le kuin oikeaan tether-kiinnitys-pisteeseen.

1SAE3090A OUN038139L

ISOFIX-kiinnike

ISOFIX-kiinnikkeen

asennon ilmaisin

Page 52: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

363

Molemmissa sivuistuimissa on kaksi ISO-FIX-kiinnityspistettä sekä vastaava ylem-pi tether-kiinnityspiste selkänojan takana.ISOFIX-kiinnityspisteet sijaitsevat istuin -osan ja selkänojan välissä ISOFIX-tun-nuksien kohdilla.Asennuksessa turvaistuimen ISOFIX-liit-timien on kytkeydyttävä ajoneuvon ISO-FIX-kiinnityspisteisiin (varmista lukitusää-nen kuuluminen, tarkasta mahdolliset tur-vaistuimen liittimen ilmaisimet ja varmis-ta lopuksi vetämällä).Yleinen ECE-R44 -normin mukainen tur-vaistuin on lisäksi kiinnitettävä ylemmällätether-kiinnikkeellä, joka liitetään vastaa-vaan selkänojan ylempään tether-kiinni-tyspisteeseen.

Asennuksessa ja istuimen käytössä on toi-mittava ISOFIX-istuimen mukana toimite-tun asennusoppaan mukaisesti.

OUN036140L

VAROITUS• Kun käytät ajoneuvon ISOFIX-jär-

jestelmää lasten turvaistuimenkiinnittämiseen takaistuimelle,kaikki käyttämättömät ajoneuvontakaturvavöiden metallikiinnittimeton oltava kiinnitettyinä vyölukkoi-hinsa ja turvavyön vyöosan on ol-tava vedettynä lastenistuimentaakse, jotta lapsi ei pystyisi tart-tumaan käyttämättömään turva -vyöhön. Jos metallikiinnikkeitä eiole kiinnitetty, lapsi pystyy tarttu-maan käyttämättömään turvavyö-hön, josta voi seurata lapsen ku-ristuminen tai vakava tai hengen-vaarallinen loukkaantuminen.

• Älä aseta tai jätä mitään alakiinni-tyspisteiden ympärille. Varmistamyös, ettei turvavyö ole jumittu-nut alakiinnityspisteisiin.

Page 53: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 37

Autosi turvavarusteet

Lastenistuimen kiinnittäminen:

1. Kiinnittääksesi lastenistuimen alempaanISOFIX-kiinnityspisteeseen, liitä tur-vaistuimen lukitsin ISOFIX-kiinnikkee-seen. Varmista, että kuulet selkeän lu-kitusäänen.

2. Liitä ”tether” -kiinnikkeen koukku silletarkoitettuun pidikkeeseen ja kiristä, jot-ta istuin kiinnittyy paikalleen. (katsoedellinen sivu)

VAROITUS• Älä asenna lastenistuinta keski-

takaistuimelle käyttämällä autonISOFIX-kiinnityspisteitä. ISOFIX-kiinnityspisteet on tarkoitettu ai-noastaan takaistuimen oikean taivasemman sivun kiinnityksiin. Äläkäytä ISOFIX-kiinnittimiä väärinyrittämällä kiinnittää lastenistuinkeskitakaistuimelle ISOFIX-kiin-nittimillä.

Törmäyksessä lastenistuimen ISO-FIX-kiinnittimet eivät ole riittävänvahvoja pitämään turvaistuinta oi-kein takaistuimen keskiosassa, jol-loin ne saattavat rikkoutua aihe-uttaen vakavia tai hengenvaaral-lisia vammoja.

• Älä asenna kahta tai useampaalastenistuinta alempaan kiinnitys-pisteeseen. Sopimaton, lisäänty-nyt kuorma voi aiheuttaa kiinni-tyspisteiden tai tether-kiinnittimi-en hajoamisen johtaen vakaviin taihengenvaarallisiin vammoihin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Kiinnitä ISOFIX-yhteensopiva las-tenistuin ainoastaan soveltuviintaulukon mukaisiin paikkoihin.

• Noudata aina lastenistuimen val-mistajan tarjoamia asennus- jakäyttöohjeita.

HUOMIOÄlä anna turvavyön naarmuuntuaISO FIX-istuimen kiinnittimestä tai -kiinnityskohdasta asennuksen ai ka -na.

Page 54: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

383

Lasten ISOFIX-turvaistuimen soveltuvuus auton eri istuimille - Euroopassa

F ISO/L1 - X X - G ISO/L2 - X X - E ISO/R1 - IUF IUF - E ISO/R1 - IUF IUF - D ISO/R2 - IUF IUF - C ISO/R3 - IUF IUF - D ISO/R2 - IUF IUF - C ISO/R3 - IUF IUF - B ISO/F2 - IUF IUF - B1 ISO/F2X - IUF IUF - A ISO/F3 - IUF IUF -

Takana sivulla(matkustajan puoli)

Takana sivulla(kuljettajan puoli)Etumatkustaja

TurvaistuinKokoluokkaPainoryhmä

Turvakaukalo

0 : 10kg asti

0+ : 13kg asti

I : 9-18 kg

Takana keskellä

ISOFIX-paikka autossa

IUF = Soveltuu kasvot menosuuntaan asennettaville yleisen ryhmän las-ten ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty tässä painoryh-mässä.

X = ISOFIX-paikka ei sovellu ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämiseen täs-sä painoryhmässä ja/tai kokoluokassa.

* Sekä ISO/R2 että ISO/R3 voidaan asentaa ainoastaan, kun etumat-kustajan istuin on siirretty äärimmäiseen etuasentoon.

* ISOFIX -lasten turvaistuimen kokoluokat ja tyypit

A - ISO/F3: Korkea, kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin (kor-keus 720mm)

B - ISO/F2: Matala, kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin (kor-keus 650mm)

B1 - ISO/F2X: Matala, kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin,jonka selkäosa on muotoiltu (korkeus 650mm)

C - ISO/R3: Suuri, selkä menosuuntaan asennettava lasten turvaistuinD - ISO/R2: Pieni, selkä menosuuntaan asennettava turvaistuinE - ISO/R1: Pieni, selkä menosuuntaan asennettava vauvan turvaistuinF - ISO/L1: Sivuttain vasemmalle asennettava turvakaukaloG - ISO/L2: Sivuttain oikealle asennettava turvakaukalo

Page 55: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 39

Autosi turvavarusteet

Suositellut lasten turvaistuimet – Euroopassa

Turvaistuinvalmistajien tietoja

FAIR S.r.l http://www.fairbimbofix.comBritax Römer http://www.britax.com

Painoryhmä Nimi Valmistaja Turvaistuintyyppi ECE-R44Hyväksyntänumero

Ryhmä 0-1 FAIR G0/1 FAIR S.r.lselkämenosuuntaan asennettava ajoneuvo-

E4 04443718(0-18kg)

-kohtainen ISOFIX-jalusta tyyppiä “B”Baby Safe Plus Britax Römer Ajoneuvon 3-pisteturvavöillä E1 04301146

FAIR G0/1 FAIR S.r.lkasvot menosuuntaan asennettava ajoneuvo-

E4 04443718-kohtainen ISOFIX-jalusta tyyppiä “B”

Ryhmä 1Britax Römer

auton alempi ISOFIX-kiinnityspisteE1 04301133

(9-18kg) Duo Plus + Ylempi Tether-kiinnikeBritax Römer Ajoneuvon 3-pisteturvavöillä E1 04301133

FAIR G0/1 FAIR S.r.l Ajoneuvon 3-pisteturvavöillä E4 03443416

Page 56: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

403

(1) Kuljettajan etuturvatyyny(2) Matkustajan etuturvatyyny*(3) Sivuturvatyyny*(4) Ikkunaturvatyyny** : mikäli varusteena

TURVATYYNYT - TÄYDENTÄVÄ TURVAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM032026

❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.

VAROITUSVaikka autossa on turvatyynyt, si-nun ja matkustajiesi pitää aina käyt-tää turvavöitä, jotta voitaisiin mini-moida loukkaantumisriski ja louk-kaantumisen vakavuusaste törmä-yksessä tai nurinajossa.

Page 57: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 41

Autosi turvavarusteet

Kuinka turvatyynyjärjestelmä toi-mii?

• Turvatyynyt ovat käytettävissä (täytty-vät tarpeen vaatiessa) ainoastaan, kunvirtalukko on käännetty ON- tai START-asentoon.

• Turvatyynyt täyttyvät hetkessä voimak-kaassa etupäähän tai sivulle kohdistu-vassa törmäyksessä (mikäli varustettusivu- tai ikkunaturvatyynyllä) auttaak-seen suojaamaan matkustajia vakavil-ta fyysisiltä vammoilta.

• Turvatyynyjen täyttymiseen ei vaaditatiettyä ajonopeutta. Yleisesti ottaen turvatyynyt on suunni-teltu täyttymään törmäyksen voimak-kuuden ja suunnan mukaan. Nämä kak-si tekijää määrittävät lähettävätkö tun-nistimet täyttymisen laukaisevan elekt-ronisen signaalin.

• Turvatyynyn laukeamiseen vaikuttaamonet tekijät, kuten ajonopeus ja suun-takulma sekä törmäyksessä osallisenaolevien ajoneuvojen tai kappaleidenmassa ja kovuus. Tarkkaan määritettä-essä tekijät eivät rajoitu ainoastaan yl-lä mainittuihin.

• Etuturvatyynyt täyttyvät hetkessä koko-naan ja tyhjentyvät välittömästi. Käytännössä sinun on mahdotonta eh-tiä näkemään turvatyynyjen täyttymis-tä törmäystilanteessa. On paljon to-dennäköisempää, että näet ainoastaankoteloistaan roikkuvat tyhjentyneet tur-vatyynyt törmäyksen jälkeen.

• Jotta saavutettaisiin turvatyynyjen tar-joama suoja voimakkaissa törmäyksis-sä, niiden tulee laueta erittäin nopeasti.Koska törmäykset ovat hyvin nopeita ta-pahtumia, turvatyynyn täyttymisnopeu-den on oltava erittäin suuri. Turvatyynynon ehdittävä matkustajan ja ajoneuvonrakenteen väliin ennen kuin matkustajaniihin osuu. Tämä täyttymisnopeus pie-nentää voimakkaissa kolareissa vakavi-en tai hengenvaarallisten vammojen ris-kiä ja on näin ollen välttämätön osa tur-vatyynyn suunnittelua.Kuitenkin turvatyynyn täyttymisestäsaattaa myös aiheutua vammoja, kutenhiertymiä kasvoissa, mustelmia ja mur-tuneita luita, koska turvatyynyt lauke-avat hyvin suurella voimalla.

• On lisäksi tilanteita, joissa turvatyy-nyn ja ohjauspyörän välinen koske-tus saattaa aiheuttaa hengenvaaral-lisia vammoja erityisesti, jos henkilöon asettunut liian lähelle ohjauspyö-rää.

VAROITUS• Kuljettajan on istuttava mahdolli-

simman etäällä ohjauspyörän tur-vatyynystä (vähintään 25 cm), jot-ta törmäyksessä laukeavan turva-tyynyn aiheuttaman henkilövahin-gon tai menehtymisen riski olisimahdollisimman pieni. Etumat-kustajan tulee aina siirtää istuinmahdollisimman taakse ja istuatiukasti selkänojaa vasten.

• Turvatyyny täyttyy törmäyksessäsilmänräpäyksessä, jolloin mat-kustajat saattavat loukkaantua tur-vatyynyn täyttymisvoimasta istu-essaan liian lähellä turvatyynyä.

• Turvatyynyn täyttyminen saattaaaiheuttaa ruhjeita naaman tai var-talon alueelle, rikkoutuneen lasinaiheuttamia vammoja tai palo-vammoja.

Page 58: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

423

Melu ja savu

Kun turvatyynyt täyttyvät, niistä pääseevoimakas ääni ja ne vapauttavat savuaja pölyä matkustamoon. Tämä kuuluu nor-maaliin turvatyynyn täyttölaitteiston lau-kaisimen toimintaan. Turvatyynyn täytty-misen seurauksena saatat kokea voi-makkaita hengitysvaikeuksia turvavyön jaturvatyynyn painaessa rintaasi. Lisäksihengittämistä vaikeuttaa ympärillä vallit-seva savu ja pöly. Avaa kaikki ovet ja/taiikkunat mahdollisimman nopeasti tör-mäyksen jälkeen, jotta hengittäminentulisi helpommaksi ja vältyttäisiin jat-kuvalta altistumiselta savulle ja pölyl-le.

Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia, nesaattavat aiheuttaa ihon ärsyyntymistä (sil-missä, nenässä, kurkussa jne.). Jos näintapahtuu, pese altistuneet alueet ja huuh-tele ne kylmällä vedellä. Jos oireita ilme-nee tämänkin jälkeen, ota yhteys lääkä-riin.

Lastenistuimen asentaminen etumat-kustajan istuimelle on kielletty, kun tur-vatyyny on kytkettynä

Älä koskaan asenna selkä menosuuntaanasennettavaa lastenistuinta etumatkustajanistuimelle. Jos turvatyyny laukeaa, se is-keytyy suoraan selkä menosuuntaan asen-nettua lastenistuinta päin aiheuttaen vaka-via tai jopa hengenvaarallisia vammoja.Älä myöskään asenna kasvot meno-suuntaan asennettavaa lastenistuinta etu-matkustajan istuimelle. Jos etumatkusta-jan turvatyyny laukeaa, se aiheuttaa lap-selle vakavia tai jopa hengenvaarallisiavammoja.Jos autosi on varustettu etumatkustajanetuturvatyynyn ON/OFF -kytkimellä, voittarpeen vaatiessa kytkeä etumatkusta-jan etuturvatyynyn päälle tai pois päältä. Lisätietoja löydät sivuilta 3-50.

1JBH3051

VAROITUSKun turvatyyny laukeaa, turvatyy-nyyn liittyvät osat ohjauspyörässäja/tai kojelaudassa ja/tai etu- ja ta-kaovien yläpuolisissa kattopanee-leissa kuumenevat voimakkaasti. Es-tääksesi vammat, älä koske turva-tyynyn säilytyslokeron sisäosiin vä-littömästi turvatyynyn täyttymisenjälkeen.

Page 59: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 43

Autosi turvavarusteet

Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn varoi-tusvalon tarkoituksena on varoittaa sinuamahdollisesta turvatyynyjärjestelmässä(SRS - Supplemental Restraint System)olevasta ongelmasta.

Kun virta kytketään päälle (ON-asentoon),varoitusvalon tulee syttyä noin 6 sekun-niksi ja sen jälkeen sammua.Tarkastuta järjestelmä, jos:• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket virran

päälle (ON-asento).• Valo jatkaa palamista noin 6 sekunnin

palamisen jälkeen. • Valo syttyy auton liikkuessa. • Valo vilkkuu, kun virta on kytketty pääl-

le (ON-asento).

VAROITUS• Hengenvaara! Älä kiinnitä selkä

menosuuntaan suunnattavaa las-tenistuinta istuimelle, jonka edes-sä on turvatyyny!

• Älä koskaan kiinnitä lastenistuin-ta etumatkustajan istuimelle. Josetumatkustajan turvatyyny lauke-aa, se voi aiheuttaa vakavia tai jo-pa hengenvaarallisia vammoja.

• Kun lapsi kiinnitetään takaistui-men sivuosaan ajoneuvossa, jos-sa on sivu- ja/tai ikkunaturvatyy-nyt, varmista, että asennat lasten -istuimen mahdollisimman kauasovesta kuin mahdollista ja lukitsetturvaistuimen kunnolla paikoilleen.

Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn täyt-tyminen saattaa aiheuttaa vakaviatai hengenvaarallisia vammojavauvaan tai lapseen.

W7-147

Page 60: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

443

Matkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo(mikäli varusteena)

Matkustajan etuturvatyynyn kytkennänmerkkivalo palaa noin 4 sekuntia sen jäl-keen, kun virta kytketään ON-asentoon.Matkustajan etuturvatyynyn kytkennänmerkkivalo syttyy myös silloin, kun vas-taavan turvatyynyn ON/OFF-kytkin ase-tetaan ON-asentoon ja se sammuu noin60 sekunnin jälkeen.

Matkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo(mikäli varusteena)

Matkustajan etuturvatyynyn poiskytken-nän merkkivalo palaa noin 4 sekuntia senjälkeen, kun virta on kytketty ON-asen-toon. Matkustajan etuturvatyynyn poiskytken-nän merkkivalo syttyy myös, kun matkus-tajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin onasetettu OFF-asentoon ja vastaavastisam muu, kun sama kytkin asetetaan ta-kaisin ON-asentoon.

HUOMIOJos etumatkustajan turvatyynynON/OFF-kytkimessä on toimintahäi-riö, OFF-merkkivalo ei syty (etumat-kustajan turvatyynyn ON-merkkiva-lo syttyy ja sammuu noin 60 sekun-nin jälkeen), jolloin etuturvatyynylaukeaa nokkaan kohdistuvissa tör-mäyksissä, vaikka matkustajan etu-turvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi ase-tettu OFF-asentoon.

Jos näin tapahtuu, anna valtuutetunKIA-huollon tarkastaa matkustajanetuturvatyynyn ON/OFF-kytkin jaSRS-turvatyynyjärjestelmä mahdol-lisimman pian.

OAM032073L OAM032074L

Page 61: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 45

Autosi turvavarusteet

SRS-järjestelmän osat ja toiminnotSRS-järjestelmä sisältää seuraavia kom-ponentteja:1. Kuljettajan etuturvatyynyn moduuli2. Matkustajan etuturvatyynyn moduuli*3. Sivuturvatyynyjen moduulit*4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*5. Kelojen esikiristimien asennelmat*6. Turvatyynyn varoitusvalo7. SRS-ohjausyksikkö (SRSCM)8. Etutörmäystunnistimet9. Sivutörmäystunnistimet*

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn pois-kytkennän ilmaisin (vain etumatkus-tajan istuimelle) *

11. Etumatkustajan etuturvatyynynON/OFF -kytkin*

12. Kuljettajan turvavyön esikiristin**: mikäli varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento), SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) tarkkailee jatku-vasti kaikkia SRS-komponentteja määrit-tääkseen mahdollisessa törmäystilan-teessa, onko törmäys riittävän voimakasturvatyynyn tai turvavyön esikiristimen lau-kaisulle.

Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn va-roitusvalo palaa noin 6 sekuntia virran kyt-kemisen jälkeen (ON-asento), jonka jäl-keen sen tulee sammua.

OAM039049L

VAROITUS Jos jotain seuraavista tilanteistaesiintyy, on kyseessä SRS-toiminta-häiriö. Anna valtuutetun KIA-huollontarkastaa turvatyynyjärjestelmä mah-dollisimman pian.

• Valo ei syty lyhyesti, kun kytket vir-ran päälle (ON-asento).

• Valo jatkaa palamista noin 6 se-kunnin palamisen jälkeen.

• Valo syttyy auton liikkuessa.

• Valo vilkkuu, kun virta on kytket-ty päälle (ON-asento).

Page 62: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

463

Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat oh -jauspyörän keskiössä ja etumatkustajanpaneelissa hansikaslokeron yläpuolella.Jos SRSCM tunnistaa riittävän voimak-kaan ajoneuvon etuosaan kohdistuvan tör-mäyksen, se laukaisee automaattisestietuturvatyynyt.

Laukeamishetkellä suojuskansiin muo-toillut halkeamamasaumat repeävät tur-vatyynyjen laajenemisen aiheuttamastapaineesta. Suojusten auetessa turvatyy-nyt voivat täyttyä täydelliseen kokoonsa.

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä oikeinkiinnitetyn turvavyön kanssa hidastavatkuljettajan tai matkustajan eteenpäin jat-kuvaa liikettä pienentäen pään ja rinnanalueen loukkaantumisvaaraa.

Välittömästi täydellisen täyttymisen jälkeenturvatyyny alkaa tyhjentyä, jotta kuljetta-ja pystyisi näkemään eteenpäin ja ohjataautoa tai käyttämään muita hallintalait-teita.

B240B02L B240B03L

Kuljettajan etuturvatyyny (2) Kuljettajan etuturvatyyny (3)

B240B01L

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Page 63: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 47

Autosi turvavarusteet

Kuljettajan ja matkustajan etutur-vatyyny (mikäli varusteena)Autosi on varustettu sekä kuljettajan ettäetumatkustajan turvatyynyjärjestelmällä jakolmipisteturvavöillä.

VAROITUS• Jos turvatyyny laukeaa, siitä saat-

taa kuulua kova ääni ja vapautuapieni määrä savua. Tämä on nor-maali seuraus eikä aiheuta lisä-vaaraa. Turvatyynyt on pakattu tä-hän hienojakoiseen jauheeseen.Turvatyynyn laukeamisesta seu-raava pölyn muodostuminen saat-taa aiheuttaa silmien tai ihon är-syyntymistä. Se voi olla myös hai-tallista astmaatikoille. Pese ainahuolellisesti kaikki altistuneet iho-alueet haalealla vedellä ja miedol-la saippualla turvatyynyt laukais-seen onnettomuuden jälkeen.

• SRS toimii ainoastaan, kun virtaon kytketty päälle (ON-asento).

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen taiirrotat akun liittimen, käännä vir-talukko LOCK-asentoon ja poistavirta-avain. Älä koskaan poista taivaihda turvatyynyyn liittyviä su-lakkeita, kun virtalukko on ON-asennossa. Jos tätä varoitusta einoudateta, SRS-turvatyynyn va-roitusvalo syttyy palamaan.

OAM039027

OAM039028

Kuljettajan etuturvatyyny

Matkustajan etuturvatyyny

VAROITUS • Älä asenna tai aseta mitään va-

rusteita (mukipidike, levykotelo,tarra yms.) etumatkustajan han-sikaslokeron yläpuoliseen panee-liin, kun autossa on varusteenaetumatkustajan turvatyyny. Nämätavarat voivat olla vaarallisia ja ai-heuttaa vammoja etumatkustajanturvatyynyn lauetessa.

• Jos asennat ilmanraikastinsäiliönauton matkustamoon, älä aseta si-tä mittariston lähelle tai kojelau-dan pinnalle.

Se saattaa olla vaarallinen ja ai-heuttaa vammoja turvatyynynlauetessa.

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny

Page 64: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

483

Järjestelmän olemassaolo ilmaistaan oh-jauspyörän turvatyynyn suojukseen sekämatkustajan etusivupaneelissa hansikas-lokeron yläpuolella olevan turvatyynynsuojukseen kohokuvioidun kirjaimin ”AIRBAG”.

SRS-järjestelmä koostuu turvatyynyistä,jotka on asennettu ohjauspyörän keski-ön suojuksen sisään ja matkustajan etu-sivupaneelin alle hansikaslokeron ylä-puolelle.

SRS-järjestelmän tehtävänä on tarjota au-ton kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle suo-jaa turvavyöjärjestelmän tarjoaman suo-jan lisäksi riittävän voimakkaissa etuosaankohdistuvissa törmäyksissä.

(Jatkuu)

• Siirrä istuimesi mahdollisimmanetäälle etuturvatyynyistä käytän-nöllisyyden nimissä säilyttäen sa-malla hyvän ajotuntuman autoon.

• Sinun ja matkustajiesi ei tulisi kos-kaan istua tai nojata tarpeettomanlähelle turvatyynyjä. Väärin istuvakuljettaja tai matkustaja voi louk-kaantua vakavasti täyttyvästä tur-vatyynystä.

• Älä koskaan nojaa ovea tai keski-konsolia vasten. Istu aina pysty-asennossa.

• Älä anna matkustajan istua etuis-tuimella, kun matkustajan etutur-vatyynyn poiskytkennän varoitus-valo palaa, koska tällöin turvatyy-ny ei laukea keskivoimakkaassatai voimakkaassa etupäähän koh-distuvassa törmäyksessä.

(Jatkuu)

VAROITUSHuolehdi, että kaikki käyttävät ainaturvavöitä ja lapset on kiinnitetty tur-vaistuimiin. Turvatyyny täyttyy ko-valla voimalla silmänräpäyksessä.Turvavyöt pitävät matkustajat oike-assa asennossa, jolloin saadaan pa-ras hyöty turvatyynyiltä. Jos turva-vöitä käytetään väärin tai ei ollen-kaan, turvatyynyt voivat täyttyes-sään jopa aiheuttaa vakavia vam-moja. Noudata aina tässä oppaas-sa esitettyjä turvavöitä, turvatyyny-jä ja matkustajien turvallisuutta kos-kevia varotoimenpiteitä.

Jotta pienennettäisiin vakavien louk-kaantumisten riskiä ja saavutettai-siin paras suojavaikutus, noudataseuraavia ohjeita:

• Älä aseta lasta mihinkään lasten -istuimeen tai korokeistuimeenetuistuimelle.

• Kiinnitä lapsi aina takaistuimelle.Se on turvallisin matkustuspaikkalapselle iästä riippumatta.

• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat ai-heuttaa väärin istuvan etumat-kustajan loukkaantumisen.

(Jatkuu)

Page 65: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 49

Autosi turvavarusteet

(Jatkuu)

• Tavaroita ei tulisi asettaa ohjaus-pyörän, kojelaudan ja hansikas-lokeron yläpuolisen paneelin tur-vatyynymoduulien päälle tai lä-helle. Nämä tavarat voivat olla va-hingollisia mahdollisessa, riittävänvoimakkaassa törmäyksessä, jos-sa turvatyynyt laukeavat.

• SRS-järjestelmän johtoihin ja mui-hin osiin ei saa koskea tai niitä eisaa irrottaa. Jos näin toimitaan,turvatyynyjen tahattomasta lau-keamisesta tai toimintakyvyttö-mäksi tekemisestä saattaa aiheu-tua loukkaantumisia.

• Jos SRS-turvatyynyn varoitusva-lo jatkaa palamista tai vilkkuu ajonaikana, anna valtuutetun KIA-huol-lon tarkastaa turvatyynyjärjestel-mä mahdollisimman pian.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Turvatyynyjä voidaan käyttää vainkerran. Anna valtuutetun KIA-huol-lon vaihtaa turvatyynyt uusiin pi-an niiden laukeamisen jälkeen.

• SRS-järjestelmä on suunniteltulaukaisemaan ainoastaan etutur-vatyynyt, kun törmäys on riittävänvoimakas ja se tulee suunnasta,joka poikkeaa alle 30° ajoneuvonetupään pituuslinjasta. Lisäksi tur-vatyynyt laukeavat vain kerran.Turvavöiden on oltava aina kiin-nitettyinä.

• Etuturvatyynyjen ei tulisi laueta si-vutörmäyksissä, peräänajoissa tainurinajoissa. Etuturvatyynyt eivätmyöskään laukea etupäähän koh-distuvissa törmäyksissä, joidenvoimakkuus ei ylitä laukeamisenkynnysarvoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Lasten turvaistuinta ei saa asettaaetuistuimelle. Vauva tai lapsi saat-taa loukkaantua vakavasti tai jopamenehtyä turvatyynyn laukeami-sesta onnettomuudessa.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee is-tua takaistuimella turvavyö oikeinkiinnitettynä. Älä koskaan annalapsen matkustaa etuistuimella.Jos yli 12-vuotias lapsi on välttä-mättä kiinnitettävä etuistuimelle,hänelle tulee kiinnittää turvavyöoikein ja istuin on siirrettävä mah-dollisimman taakse.

• Paras turvallisuus saavutetaan kai-kentyyppisissä törmäyksissä, kunkaikki matkustajat (myös kuljet-taja) käyttävät aina turvavöitä riip-pumatta siitä, onko turvatyyny va-rusteena käytettävällä istuimella.Tällöin vakavan tai hengenvaaral-lisen loukkaantumisen riski on tör-mäyksessä pienimmillään. Älä is-tu tai nojaa tarpeettoman lähelleturvatyynyä, kun auto liikkuu.

(Jatkuu)

Page 66: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

503

Etumatkustajan etuturvatyynynON/OFF -kytkin (mikäli varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyyny voidaan kyt-keä pois päältä matkustajan etuturvatyy-nyn ON/OFF -kytkimestä, jos lastenistuinasennetaan etumatkustajan istuimelle taijos kyseistä istuinta ei käytetä matkusta-jan kuljettamiseen.Varmistaaksesi lapsesi turvallisuuden,matkustajan etuturvatyyny on kytkettäväpois päältä, jos selkä menosuuntaan suun-nattava lastenistuin on poikkeussyistäasennettava etumatkustajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kytkemi-nen päälle tai pois päältä:

Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyynynpois päältä, aseta pääavain matkustajanetuturvatyynyn ON/OFF -kytkimeen jakäännä se OFF-asentoon. Matkustajan etuturvatyynyn poiskytken-nän merkkivalo ( ) syttyy ja pysyy pääl-lä, kunnes turvatyyny kytketään taas pääl-le.Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyynyntakaisin päälle, aseta pääavain matkus-tajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkimeenja käännä se ON-asentoon. Etumatkus-tajan turvatyynyn OFF-merkkivalo sam-muu ja etumatkustajan turvatyynyn ON-merkkivalo ( ) syttyy noin 60 sekunnik-si.

(Jatkuu)

• Väärässä asennossa istumisestavoi aiheutua vakavia tai hengen-vaarallisia vammoja törmäykses-sä. Kaikkien matkustajien tulisi is-tua pystyasennossa istuimen kes-kiosassa turvavyöt kiinnitettynäpystyasentoon säädettyä selkä-nojaa vasten ja jalkojen pitäisi le-vätä rennosti lattialla, kunnes au-to on pysäköity ja virta-avain pois-tettu.

• SRS-turvatyynyjärjestelmän onlauettava erittäin nopeasti tarjo-takseen suojaa törmäyksessä. Josmatkustaja on liikkunut oikeastaasennosta turvavyön käytön lai-minlyömisen johdosta, turvatyynysaattaa osua voimalla matkusta-jaan aiheuttaen vakavia tai jopahengenvaarallisia vammoja.

OAM032051L OAM032075L

Page 67: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 51

Autosi turvavarusteet

✽ HUOMAUTUS• Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF -kytkin asetetaan ON-asentoon,etumatkustajan etuturvatyyny kytkey-tyy ja tällöin lastenistuinta ei saa asen-taa etumatkustajan istuimelle.

• Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-asentoon,etumatkustajan etuturvatyyny on kyt-ketty pois päältä.

HUOMIO• Jos matkustajan etuturvatyynyn

ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, tur-vatyynyn varoitusvalo ( )syttyymittaristossa.

Lisäksi etumatkustajan turvatyy-nyn OFF-merkkivalo ( ) ei syty(etumatkustajan turvatyynyn ON-merkkivalo syttyy ja sammuu noin60 sekunnin jälkeen) ja SRS-oh-jausyksikkö kytkee etumatkusta-jan turvatyynyn uudelleen päälle,jolloin turvatyynyt voivat lauetanokkaan kohdistuvissa törmäyk-sissä, vaikka etumatkustajan tur-vatyynyn ON/OFF-kytkin olisi ase-tettu OFF-asenoon.

Jos näin tapahtuu, anna valtuute-tun KIA-huollon tarkastaa mat-kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin, turvavöiden esikiristinjär-jestelmä ja SRS-turvatyynyjärjes-telmä mahdollisimman pian.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos SRS-turvatyynyjärjestelmänvaroitusvalo vilkkuu tai ei syty, kunvirtalukko käännetään ON-asen-toon, tai syttyy ajon aikana, annavaltuutetun KIA-huollon tarkastaamatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin, turvavöiden esikiristi-met ja SRS-turvatyynyjärjestelmämahdollisimman pian.

VAROITUSJoissain malliversioissa etuturva-tyynyn ON/OFF -kytkintä voidaankääntää käyttämällä pientä, jäykkää,avaimen kaltaista puikkoa. Tarkas-ta aina etuturvatyynyn ON/OFF-kyt-kimen ja etumatkustajan turvatyy-nyn ON/OFF-merkkivalon tila.

Page 68: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

523

Sivuturvatyyny(mikäli varusteena)

Autosi on varustettu kummankin etuistui-men sivuturvatyynyllä. Turvatyynyn tar-koitus on tarjota kuljettajalle ja/tai etu-matkustajalle lisäsuojaa turvavöiden an-taman suojan lisäksi.

(Jatkuu)

• Vaikka autosi olisi varustettu mat-kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimellä, älä asenna lasten tur-vaistuinta etumatkustajan istui-melle. Lasten turvaistuinta ei saaasettaa etuistuimelle. Lapset, jot-ka ovat liian isoja lasten turvais-tuimiin, tulee aina asettaa takais-tuimille ja kiinnittää kolmipiste-turvavöillä (lantio-/olkavyöt). Lap-sille on turvallisinta onnettomuu-den sattuessa, kun heidät on kiin-nitetty takaistuimille oikeantyyp-pisiin lastenistuimiin.

• Kun lastenistuinta ei enää tarvitaetumatkustajan istuimella, palau-ta etumatkustajan turvatyyny vä-littömästi toimintaan.

OUN022141

OAM039029

VAROITUS• Kuljettaja on vastuussa matkus-

tajan etuturvatyynyn ON/OFF-kyt-kimen asettamisesta oikeaan asen-toon.

• Kytke matkustajan etuturvatyynypois päältä ainoastaan, kun virtaon sammutettuna. Muussa ta-pauksessa SRS-ohjausmoduulisaattaa vahingoittua.Lisäksi saattaa olla vaarana, ettäkuljettajan ja/tai etumatkustajanja/tai sivu- ja ikkunaturvatyynyt ei-vät laukeakaan tai laukeavat vää-rin törmäyksessä.

• Älä koskaan asenna selkä meno-suuntaan kiinnitettävää lastenis-tuinta etumatkustajan istuimelle,ellei matkustajan etuturvatyynyäole kytketty pois päältä. Vauva tailapsi saattaa loukkaantua vaka-vasti tai jopa menehtyä turvatyy-nyn laukeamisesta onnettomuu-dessa.

(Jatkuu)

Page 69: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 53

Autosi turvavarusteet

Sivuturvatyyny on suunniteltu laukeamaanainoastaan tietyn tyyppisissä sivuun koh-distuvissa törmäyksissä, johon vaikuttaamm. törmäyksen voimakkuus, suunta, no-peus ja törmäyspiste. Sivuturvatyynyjä eiole suunniteltu laukeamaan kaikenlaisis-sa sivutörmäystilanteissa.

(Jatkuu)

• Älä asenna mitään lisävarusteitasivuturvatyynyjen lähelle tai si-vuun.

• Älä aseta mitään tavaroita turva-tyynyn päälle tai itsesi ja turva-tyynyn väliin.

• Älä aseta mitään tavaroita (sa-teenvarjo, laukku jne.) etuoven jaetuistuimen väliin. Nämä tavaratvoivat olla vaarallisia ja aiheuttaavammoja sivuturvatyynyn laue-tessa.

• Vältä iskemästä sivutörmäystun-nistimiin, kun virta on päällä, jot-ta voisit estää sivuturvatyynyn ta-hattomasta laukeamisesta aiheu-tuvat henkilövahingot.

• Jos istuin tai istuinpäällinen on va-hingoittunut, tarkastuta ja korjau-ta ne valtuutetussa KIA-huollossa.Mainitse, että autosi on varustet-tu sivuturvatyynyillä.

VAROITUS• Sivuturvatyynyt ovat täydentävä

järjestelmä kuljettajan ja matkus-tajan turvavöille, eikä se korvaaniitä. Tämän vuoksi turvavöitä onaina käytettävä, kun auto liikkuu.Turvatyynyt laukeavat vain tietyn-tyyppisissä sivutörmäyksissä, joi-den voimakkuus on riittävä va-hingoittamaan matkustajia.

• Paras sivuturvatyynyjärjestelmänsuojavaikutus saavutetaan, kunkummatkin etumatkustajat istuvatpystyasennossa turvavyöt oikeinkiinnitettyinä. Tällöin vältytäänmyös laukeavan sivuturvatyynynaiheuttamilta loukkaantumisilta.Kuljettajan tulisi pitää kädet oh -jauspyörän oikealla ja vasemmal-la sivulla. Matkustajan tulisi pitääkäsiä sylissään.

• Älä käytä mitään tarviketyyppisiäistuinpäällisiä.

• Istuinpäällisten käyttäminen voiheikentää tai estää järjestelmäntoiminnan.

(Jatkuu)

VAROITUSÄlä anna matkustajien nojata päitääntai vartaloitaan oviin, asettaa käsi-ään oville, venyttää käsiään ulos ik-kunoista tai asettaa tavaroita itsen-sä ja oven väliin istuessaan istui-milla, joihin sivu- ja ikkunaturvatyy-nyt vaikuttavat.

Page 70: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

543

Ikkunaturvatyyny(mikäli varusteena)

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon mo-lemmin puoleisissa sivukaarissa etu- ja ta-kaovien yläpuolella. Ne on suunniteltu suojaamaan etu- ja ta-kasivumatkustajien päitä tietyn tyyppisis-sä sivutörmäyksissä.

Ikkunaturvatyyny on suunniteltu laukea-maan ainoastaan tietyn tyyppisissä sivuunkohdistuvissa törmäyksissä, johon vai-kuttaa mm. törmäyksen voimakkuus,suunta, nopeus ja törmäyskohta. Ikkuna-turvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaankaikenlaisissa sivutörmäystilanteissa, etu-tai takapäähän kohdistuvissa törmäyksis-sä tai ajoneuvon kierimistilanteissa.

VAROITUS• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt

tarjoaisivat parhaan suojavaiku-tuksen, sekä etumatkustajien ja ta-kasivumatkustajien tulisi istuapystyasennossa turvavyöt oikeinkiinnitettyinä. Erityisen tärkeää on,että lapset istuvat tarkoituksen-mukaisissa lasten turvaistuimissatakaistuimella.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Kun lapset asetetaan ulkoreunal-la oleviin takaistuimiin, heidät tu-lee kiinnittää asianmukaisiin las-ten turvaistuimiin. Varmista, ettäkiinnität lasten turvaistuimen mah-dollisimman kauas oven sivusta jalukitset lastenistuimen paikoilleen.

• Älä anna matkustajien nojata päi-tään tai vartaloitaan oviin, asettaakäsiään oville, venyttää käsiäänulos ikkunoista tai asettaa tava-roita itsensä ja oven väliin istues-saan istuimilla, joihin sivu- ja ik-kunaturvatyynyt vaikuttavat.

• Älä koskaan yritä avata tai korja-ta mitään sivu- tai ikkunaturva-tyynyjärjestelmään liittyviä osia.Nämä tulee jättää valtuutetun KIA-huollon tehtäväksi.

Yllä esitettyjen ohjeiden noudatta-matta jättäminen voi aiheuttaa mat-kustajan loukkaantumisen tai me-nehtymisen onnettomuuden sattu-essa.

OAM039034

OUN022096

Page 71: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 55

Autosi turvavarusteet

Miksi turvatyynyni ei lauennut tör-mäyksessä? (turvatyynyn laukea-miseen tarvittava tilanne)On olemassa monenlaisia onnetto-muuksia, joissa turvatyynyt eivät tar-joa lisäsuojaa.

Näitä ovat mm. peräänajot, ketjukola-rin lievimmät törmäykset ja alhaisillanopeuksilla tapahtuvat törmäykset. Toi-sin sanoen, vaikka autosi olisi vahin-goittunut täysin käyttökelvottomaksi,tämä ei tarkoita, että turvatyynyjen oli-si pitänyt laueta.

Turvatyynyjen törmäystunnistimet

(1) SRS-ohjausyksikkö(2) Etuosan törmäystunnistimet(3) Sivutörmäystunnistin (mikäli varusteena)

OAM032030/OAM039031/OAM039032/OAM039033

1 2 3

Page 72: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

563

Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt on suunniteltu laukeamaanetupäähän kohdistuvissa törmäyksissä, jasiihen vaikuttaa mm. törmäyksen voi-makkuus, nopeus ja suuntakulma.

1VQA2084

VAROITUS• Älä iske tai anna minkään kappa-

leen iskeytyä turvatyynyjen tai nii-den tunnistimien alueelle.

Tämä saattaa aiheuttaa tahatto-man turvatyynyn laukeamisen, jo-ka voi johtaa vakaviin tai jopa hen-genvaarallisiin henkilövahinkoihin.

• Jos tunnistimen paikkaa tai asen-toa muutetaan millään tavalla, tur-vatyynyt saattavat laueta, kun nii-den ei pitäisi, tai ne eivät laukea,kun niiden pitäisi aiheuttaen va-kavia tai hengenvaarallisia vam-moja.

Tämän vuoksi älä yritä suorittaamitään huoltotoimenpiteitä turva-tyynytunnistimien lähellä tai suo-raan niihin. Anna valtuutetun KIA-huollon tarkastaa ja korjata auto.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Ongelmia saattaa ilmetä, jos tun-nistimien asennuskulmat muuttu-vat etupuskurin, korin tai B-pila-rin, jossa sivutörmäystunnistin si-jaitsee, muodonmuutoksen joh-dosta. Anna valtuutetun KIA-huol-lon tarkastaa ja korjata auto.

• Autosi on suunniteltu tunnista-maan törmäys ja laukaisemaan si-tä kautta turvatyynyt tietyntyyp-pisissä kolareissa. Tarviketyyp-pisten puskurisuojusten asenta-minen tai puskurin vaihtaminentarvikevaraosaan saattaa vaikut-taa haitallisesti törmäysominai-suuksiin ja turvatyynyn laukeami-seen.

Page 73: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 57

Autosi turvavarusteet

Sivuturvatyynyt (mikäli varusteena)

Sivuturvatyynyt (sivu- ja/tai ikkunaturva-tyynyt) on suunniteltu laukeamaan, kuntörmäyksen tunnistaa sivutörmäystunnis-tin, ja siihen vaikuttaa mm. törmäyksenvoimakkuus, nopeus ja suuntakulma.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etu-matkustajan) on suunniteltu laukeamaanainoastaan keulaan kohdistuvissa törmä-yksissä, ne saattavat laueta myös muuntyyppisissä törmäyksissä, mikäli etutör-mäystunnistin tunnistaa riittävän voimak-kaan iskun. Sivuturvatyynyt (sivu- ja/tai ik-kunaturvatyynyt) on suunniteltu laukea-maan ainoastaan sivuun kohdistuvissa tör-mäyksissä, mutta ne saattavat lauetamyös muuntyyppisissä törmäyksissä, jossivutörmäystunnistimet tunnistavat riittä-vän voimakkaan iskun.Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu iskutöyssyistä, esteistä, korjaamattomista teis-tä tai jalkakäytävistä, turvatyynyt saatta-vat laueta. Aja varovaisesti huonokuntoi-silla teillä tai tiepinnoilla, joita ei ole suun-niteltu liikenteelle, estääksesi turvatyyny-jen tarkoituksettoman laukeamisen.

Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea

• Joissain matalanopeuksisissa törmäyk-sissä turvatyynyt eivät saata laueta. Tur-vatyynyt on suunniteltu siten, että ne ei-vät laukea näissä törmäyksissä, sillä neeivät tarjoa mitään lisäsuojaa turvavöi-den antaman suojan lisäksi.

1VQA2086

OVQ036018N

OUN022090

Page 74: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

583

• Turvatyynyjä ei ole suunniteltu laukea-maan takaosaan kohdistuvissa törmäyk -sissä, koska matkustajat liikkuvat taak-sepäin törmäyksen voimasta. Tällöintäyt tyneet turvatyynyt eivät pysty tar-joamaan lisäsuojaa.

• Etuturvatyynyt eivät saata laueta sivu-törmäyksissä, koska matkustajat liik-kuvat törmäyksen suuntaa kohti, jolloinetuturvatyynyjen laukeaminen ei tar joaisimatkustajille lisäsuojaa.Kuitenkin sivu- ja ikkunaturvatyynyt saat-tavat laueta riippuen törmäyksen voi-makkuudesta ja suunnasta sekä autonnopeudesta.

• Vinoissa törmäyksissä iskun voima saat-taa vaikuttaa matkustajiin suunnassa,jossa turvatyynyt eivät pysty tarjoamaanlisäsuojaa, jolloin tunnistimet eivät lau-kaise ainuttakaan turvatyynyä.

1VQA2089OVQ036018NOUN036087

Page 75: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 59

Autosi turvavarusteet

• Juuri ennen törmäystä kuljettaja useinjarruttaa voimakkaasti. Tämänlaisissavoimakkaissa jarrutuksissa auton keu-la laskeutuu, jolloin se voi kiilautua ajo-neuvon alle, jossa on korkeampi maa-vara. Turvatyynyt eivät välttämättä lau-kea tämänlaisissa ”alle kiilautumistilan-teissa”, koska tunnistimien havaitsematäk kihidastuvuusvoimat heikkenevätmer kittävästi.

• Turvatyynyt eivät täyty kaikissa onnet-tomuuksissa, joissa ajoneuvo kierii, vaik-ka varusteena olisi sivu- ja ikkunatur-vatyynyt.

• Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, josauto törmää esteeseen, kuten liiken-netolppaan tai puuhun, jolloin tör -mäysvoima keskittyy yhdelle alueelle ei-kä välity tunnistimille asti.

1VQA2090 1VQA2091 1VQA2092

Page 76: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi turvavarusteet

603

SRS-järjestelmän huolto ja ylläpi-to

SRS-järjestelmä ei käytännössä vaadihuoltoa eikä siinä ole osia, joita voisit it-se turvallisesti huoltaa. Jos SRS-turva-tyynyjärjestelmän varoitusvalo ei syty taise palaa jatkuvasti, tarkastuta autosi vä-littömästi valtuutetussa KIA-huollossa.

Mitkä tahansa SRS-järjestelmään tai oh-jauspyörään liittyvät toimenpiteet, kutenasennukset, korjaukset tai irrotukset on jä-tettävä valtuutetun KIA-huollon tehtäviksi.SRS-järjestelmän käsitteleminen väärinsaattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoi-hin.

VAROITUS• SRS-komponentteihin ja johtoihin

tehtävät muutokset, kuten kaiken-tyyppisten merkkien laittaminensuojakuorien päälle tai tehdyt ko-rirakenteen muutokset, voivat vai-kuttaa heikentävästi SRS-järjes-telmän toimintaan johtaen mah-dolliseen loukkaantumiseen.

• Turvatyynyjen suojakuorien puh-distamiseen saa käyttää ainoas-taan pehmeää, kuivaa tai puhtaal-la vedellä kostutettua kangasta.Liuotin tai puhdistin saattaa vai-kuttaa epäedullisesti turvatyynynsuojakuoreen ja järjestelmän oi-keaan laukeamiseen.

• Tavaroita ei tulisi asettaa ohjaus-pyörän, kojelaudan ja hansikaslo-keron yläpuolisen paneelin turva-tyynymoduulien päälle tai lähelle.Nämä tavarat voivat olla vahingolli-sia mahdollisessa, riittävän voi-makkaassa törmäyksessä, jossa tur-vatyynyt laukeavat.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos turvatyynyt laukeavat, ne onvaihdettava uusiin valtuutetussaKIA-huollossa.

• SRS-järjestelmän johtoihin ja mui-hin osiin ei saa koskea tai niitä eisaa irrottaa. Jos näin toimitaan,turvatyynyjen tahattomasta lau-keamisesta tai toimintakyvyttö-mäksi tekemisestä saattaa aiheu-tua loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän osiaon poistettava tai ajoneuvo on ro-mutettava, erityisiä turvavarotoi-menpiteitä on noudatettava. Val-tuutettu KIA-huolto tuntee nämävarotoimenpiteet ja voi antaa si-nulle tarvittavia lisätietoja. Näidentoimenpiteiden noudattamatta jät-täminen voi lisätä henkilövahin-kojen riskiä.

• Jos autoosi on tulvinut vettä ja lat-tia on kostea, sinun ei tulisi yrittääkäynnistää moottoria, vaan autotulisi hinata valtuutettuun KIA-huoltoon.

Page 77: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

3 61

Autosi turvavarusteet

Turvallisuutta lisääviä varotoimen-piteitä• Älä koskaan päästä matkustajia ta-

varatilaan tai kaadetun takaselkäno-jan päälle kuljetuksen ajaksi. Kaikki-en matkustajien tulee istua pystyasen-nossa, selkä tiukasti selkänojalla, vyötkiinnitettyinä ja jalat lattialla.

• Matkustajat eivät saa poistua istui -milta tai vaihtaa niitä auton liikkues-sa. Matkustaja, joka ei käytä turvavyö-tä, voi paiskautua päin matkustamon ra-kenteita, muita matkustajia tai lentää ulosautosta mahdollisen törmäyksen tai äk-kijarrutuksen seurauksena.

• Jokainen turvavyö on suunniteltu yh-den matkustajan kiinnittämiseen. Jossamaa turvavyötä käyttää useampi kuinyksi henkilö, saattavat molemmat louk-kaantua mahdollisessa törmäyksessävakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.

• Älä käytä mitään tarvikkeita turva-vöillä. Lisävarusteet, jotka parantavatmatkustajan mukavuutta tai muuttavatvyön asentoa, voivat heikentää turva -vyön tarjoamaa suojaa ja jopa lisätä va-kavan loukkaantumisen riskiä mahdol-lisessa törmäyksessä.

• Matkustajat eivät saa asettaa koviatai teräviä esineitä itsensä ja turva-tyynyn väliin. Kovien tai terävien kap-paleiden kuljettaminen sylissä tai niidenpitäminen suulla voi johtaa vakaviinvammoihin turvatyynyn lauetessa.

• Pidä matkustajat kaukana turvatyy-nyjen suojuksista. Kaikkien matkus-tajien tulee istua pystyasennossa, sel-kä tiukasti selkänojalla, vyöt kiinnitettyi -nä ja jalat lattialla. Jos matkustajat ovatliian lähellä turvatyynyjen suojuksia, nesaattavat aiheuttaa vammoja lauetes-saan.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä turva-tyynysuojuksien päälle tai niiden lä-helle. Mitkä tahansa esineet, jotka onkiinnitetty tai asetettu etu- tai sivutur-vatyynyjen suojuksiin, voivat häiritä tur-vatyynyjen virheetöntä toimintaa.

• Älä muokkaa etuistuimia. Etuistuimi-en muutostyöt voivat häiritä etu- tai si-vuturvatyynyjärjestelmän tunnistinosientoimintaa.

• Älä sijoita esineitä etuistuimien alleEsineiden asettaminen etuistuimien al-le saattaa häiritä turvatyynyjärjestelmäntunnistinosien ja johdotusten toimintaa.

• Älä koskaan pidä lasta tai vauvaa sy-lissäsi. Lapsi tai vauva saattaa louk-kaantua vakavasti tai jopa menehtyämahdollisessa törmäystilanteessa. Kaik ki lapset ja vauvat tulee kiinnittääoikein tarkoituksenmukaisiin lastenis-tuimiin tai turvavöin takaistuimille.

Lisävarusteiden asentaminen taimuiden muutosten tekeminen tur-vatyynyllä varustettuun autoonAuton rungon, puskurien, etupään, kylki-en tai maavaran muuttaminen voi vaikut-taa turvatyynyjärjestelmän toimintaan.

VAROITUS• Istuminen väärässä asennossa voi

aiheuttaa matkustajan lentämisenliian lähelle laukeavaa turvatyynyä,iskeytymisen matkustamon sisä-rakenteeseen tai lentämisen ulosautosta, josta voi seurata vakaviatai hengenvaarallisia vammoja.

• Istu aina pystyasennossa istuimenkeskiosassa pystyyn säädettyäselkänojaa vasten jalkojen ollessamukavasti lattialla.

Page 78: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Turvatyynyn varoitustarra (mikäli varusteena)

Turvatyynyn varoitustarra on kiinnitetty va-roittamaan matkustajia turvatyynyjärjes-telmän käytön mahdollisista vaaroista. Huomaa, että nämä lakisääteiset varoi-tukset keskittyvät lasten turvavaaroihin.Toivomme, että olet myös tietoinen vaa-roista, joille aikuiset voivat altistua ja jot-ka on kuvailtu edellisillä sivuilla.

OAM039041

3 62

Autosi turvavarusteet

Page 79: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4

Avaimet / 4-2Kauko-ohjattu keskuslukitus / 4-5Smart key / 4-8Ovilukot / 4-14Takaluukku / 4-18Ikkunat / 4-20Konepelti / 4-23Polttoaineen täyttökansi / 4-25Kattoluukku / 4-28Ohjauspyörä / 4-32

Peilit / 4-34Mittaristo / 4-38Pysäköintiavustin takana / 4-58Pysäköintiavustin edessä ja takana/ 4-61Peruutuskamera / 4-65Varoitusvilkut / 4-65Valot / 4-66Pyyhkijät ja pesulaitteet / 4-72Sisävalo / 4-75Lämmittimet / 4-77Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä / 4-78Automaattinen ilmastointijärjestelmä / 4-87Tuulilasin huurteen- ja jäänpoisto / 4-94Säilytystilat / 4-97Sisätilan varusteet / 4-99Ulkopuolen varusteet / 4-106Äänentoistojärjestelmä (Euroopassa) / 4-107

Autosi ominaisuudet

Page 80: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

24

Kirjoita avaimen numero muistiin

Avaimen koodinumero on painettu avain-nipussa olevaan viivakoodilevyyn. Jos ka-dotat avaimesi, tämän numeron avulla voi-daan helposti tehdä avaimista vara kap -paleita valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä.Irrota viivakoodilevy ja säilytä si tä turval-lisessa paikassa. Lisäksi kirjoita koodi-numero muistiin ja säilytä sitä turvallises-sa paikassa (älä autossa).

Avaimen toiminnotKäytetään moottorin käynnistämiseen se-kä ovien lukitsemiseen ja avaamiseen.

Tyyppi B, C

Avataksesi avaimen, paina vapautuspai-niketta, jolloin avain taittuu auki.Sulkeaksesi avaimen, käännä avain kä-sin painaen samalla vapautuspainiketta.

AVAIMET

OUN046100L

■ Tyyppi A

HUOMIOÄlä taita avainta painamatta vapau-tuspainiketta. Tämä voi vahingoittaaavainta.

OUN026060/OAM049096L

■ Tyyppi B

OAM041096L

■ Tyyppi C

Page 81: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 3

Autosi ominaisuudet

Käynnistyksenesto

Autosi on varustettu elektronisella moot-torin käynnistyksenestojärjestelmällä, jol-la pyritään estämään auton luvaton käyt-tö. Käynnistyksenestojärjestelmä koostuu vir-ta-avaimen pienestä transponderista jaautossa olevista elektronisista laitteista.Aina kun laitat virta-avaimen virtalukkoonja käännät sen ON-asentoon, käynnis-tyksenestojärjestelmä tarkastaa, onko vir-ta-avain hyväksyttävä vai ei.Jos avain hyväksytään, moottori käynnis-tyy.Jos avainta ei hyväksytä, moottori ei käyn-nisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston poispäältä:

Työnnä virta-avain virtalukkoon ja käännäse ON-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistyksenestonpäälle:

Käännä virta-avain OFF-asentoon. Käyn-nistyksenestojärjestelmä kytkeytyy auto-maattisesti. Ilman autollesi kelpaavaa vir-ta-avainta moottori ei käynnisty.

VAROITUS - Virta-avainLapsien jättäminen valvomatta au-toon, jossa on virta-avain, on vaa-rallista, vaikka avain ei olisi virtalu-kossa. Lapset saattavat ottaa esi-merkkiä aikuisista ja asettaa avai-men virtalukkoon. Virta-avaimenavulla lapset saattavat käyttää säh-köikkunoita tai muita laitteita tai saa-da jopa auton liikkeelle, jonka seu-rauksena voi olla vakavia tai jopahengenvaarallisia ruumiinvammoja.Älä koskaan jätä avaimia autoon,kun matkustamossa on lapsia ilmanvalvontaa.

VAROITUSKäytä ainoastaan alkuperäisiä KIA-varaosia auton virtalukossa. Mikälikäytössä on tarvikeavain, virtalukkoei välttämättä palaudu ON-asentoonSTART-asentoon kääntämisen jäl-keen. Jos näin käy, käynnistin jat-kaa toimintaa aiheuttaen vahinkoakäynnistinmoottorille tai johdoissajopa tulipaloja liiallisen jännitteenjohdosta.

VAROITUSEstääksesi autosi varastamisen, äläjätä vara-avaimia matkustamoon.Käynnistyksenestolaitteen salasanaon asiakaskohtainen ja se tulee pi-tää salassa. Älä jätä tätä numeroa mi-hinkään autossasi.

Page 82: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

44

✽ HUOMAUTUSMoottoria käynnistettäessä älä pidä mui-ta käynnistyksenestoavaimia lähellä.Muussa tapauksessa moottori ei välttä-mättä käynnisty tai sammuu heti käyn-nistyksen jälkeen. Pidä jokainen avainerillään toisistaan välttyäksesi käynnis-tyshäiriöiltä.

✽ HUOMAUTUSJos tarvitset lisäavaimia tai kadotat avai-mesi, ota yhteys valtuutettuun KIA-jäl-leenmyyjään.

HUOMIOVirta-avaimessasi oleva transponderion tärkeä osa käynnistyksenesto-järjestelmää. Se on suunniteltu kes-tämään vuosia ilman häiriöitä. Kui-tenkin sinun tulee käsitellä sitä huo-lellisesti ja välttää sen altistumistakosteudelle tai staattiselle sähkölle.Muussa tapauksessa käynnistykse-nestossa saattaa esiintyä toiminta-häiriöitä.

HUOMIOÄlä muuta, korjaa tai säädä käyn-nistyksenestojärjestelmää, sillä sii-tä saattaa aiheutua toimintahäiriöi-tä. Nämä toiminnat tulee jättää val-tuutetun KIA-huollon tehtäviksi.

Auton valmistajan takuu ei kata toi-mintahäiriöistä seuraavia kustan-nuksia, jotka ovat aiheutuneet sopi-mattomista käynnistyksenestolait-teen korjauksista, säädöistä tai muu-toksista.

HUOMIOÄlä aseta metallisia varusteita virta-lukon lähettyville. Metalliset varus-teet saattavat häiritä transponderinsignaalia ja estää moottorin käyn-nistymisen.

Page 83: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 5

Autosi ominaisuudet

Kauko-ohjainjärjestelmän toimin-not

Lukitseminen (1)

1. Sulje kaikki ovet.2. Paina lukituspainiketta.3. Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-

taakseen, että kaikki ovet on lukittu (ko-nepellin ja takaluukun on oltava suljet-tuna).

Lukituksen avaaminen (2)

1. Paina lukituksen avauspainiketta.2. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-

taakseen, että kaikkien ovien lukitukseton avattu.

✽ HUOMAUTUSKun kaikkien ovien lukitukset on avattu,ovet lukkiutuvat uudelleen automaatti-sesti, ellei jotain ovea avata 30 sekunninsisällä.

Murtohälytin (3, mikäli varusteena)

1. Paina hälyttimen painiketta vähintään0,5 sekuntia.

2. Auton äänimerkki ja varoitusvilkut kyt-keytyvät noin 30 sekunniksi.

Takaluukun lukituksen avaaminen(4, mikäli varusteena)

1. Paina takaluukun lukituksen avauspai-niketta vähintään 1 sekunnin ajan.

2. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-taakseen, että takaluukun lukitus onavattu.

✽ HUOMAUTUS• Kun takaluukun lukitus on avattu, ta-

kaluukku lukkiutuu uudelleen auto-maattisesti, ellei sitä avata 30 sekunninsisällä.

• Kun takaluukku suljetaan sen avaa-misen jälkeen, se lukittuu automaatti-sesti.

• Painikkeen merkintä “HOLD” muis-tuttaa, että painiketta tulee pitää pai-nettuna.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM049097L

■ Tyyppi B

OAM041097L

■ Tyyppi A

Page 84: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

64

Varotoimenpiteet kauko-ohjaimenkäytössä

✽ HUOMAUTUSKauko-ohjain ei ehkä toimi, jos jokin seu-raavista tapahtuu:• Virta-avain on virtalukossa.• Ylität toimintasäteen (noin 10m).• Kauko-ohjaimen paristo on tyhjä.• Muut ajoneuvot tai esineet estävät sig-

naalin välittymisen.• Sää on erittäin kylmä.• Kauko-ohjain on lähellä radiolähetin-

tä, kuten radioasemaa tai lentokenttää,joka voi häiritä kauko-ohjaimen nor-maalia toimintaa.

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, avaaja lukitse ovet virta-avaimella. Jos sinul-la on ongelmia kauko-ohjaimen käytös-sä, ota yhteys valtuutettuun KIA-jäl-leenmyyjään.

HUOMIOPidä kauko-ohjain kaukana vedestäja kaikenlaisista nesteistä. Jos kau-ko-ohjausjärjestelmä ei toimi vedel-le tai nesteelle altistumisen johdos-ta, auton valmistajan takuu ei katavahinkoja.

HUOMIOMuutostyöt, jotka eivät ole hyväk-synnästä vastuussa olevan osapuo-len erityisesti hyväksymiä, voivat mi-tätöidä käyttäjän kyseisen laitteenkäyttöoikeuden. Jos kauko-ohjaus-järjestelmä on toimintakyvytön senjohdosta, että muutostyö ei ole ol-lut hyväksynnästä vastuussa olevanosapuolen hyväksymä, kauko-oh -jausjärjestelmä ei ole enää auton val-mistajan takuun alainen.

Page 85: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 7

Autosi ominaisuudet

Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjain käyttää 3 Voltin litium-pa-ristoa, joka kestää normaalisti useita vuo-sia. Kun vaihtaminen on tarpeen, noudataseuraavaa ohjetta.1. Aseta ohut työkalu uraan ja avaa kau-

ko-ohjaimen keskiosan kansi (1) avar-tamalla.

2. Vaihda paristo uuteen. Varmista paris-toa vaihtaessasi, että pariston positiivi-nen ”+” tunnus asettuu ylöspäin kuvanmukaisesti.

3. Asenna paristo poistoon nähden kään-teisessä järjestyksessä.

Saadaksesi uusia kauko-ohjaimia, ota yh-teys valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään nii-den ohjelmoimiseksi.

HUOMIO• Kauko-ohjausjärjestelmän lähetin

on suunniteltu toimimaan häiriöt-tömästi vuosia. Siinä voi kuitenkinesiintyä toimintahäiriötä, jos se onaltistettu kosteudelle tai staattisellesähkölle. Jos olet epävarma kau-ko-ohjaimen käytöstä tai paristonvaihtamisesta, ota yhteys valtuu-tettuun KIA-jälleenmyyjään.

• Väärän pariston käyttäminen voiaiheuttaa kauko-ohjaimen toimin-tahäiriötä. Varmista, että käytät oi-keaa paristoa.

• Välttääksesi vahingoittamasta kau-ko-ohjainta, älä pudota tai kastelesitä, äläkä altista lämmölle tai au-ringonvalolle.

OED039003A

HUOMIOVäärin hävitetty paristo voi olla ym-päristöllisesti ja terveydellisesti hai-tallinen.Hävitä paristo maan lain ja mää -räysten mukaisesti.

Page 86: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

84

Smart key -avaimen avulla voit lukita jaavata ovet (myös takaluukun) ja jopa käyn-nistää moottorin ilman avaimen asetta-mista virtalukkoon.

Lukitseminen

Ovenkahvan kytkimen käyttäminen

1. Pidä smart key mukanasi.2. Sulje kaikki ovet.3. Paina oven ulkokahvan painiketta.4. Varoitusvilkut vilkkuvat kerran (kone-

pellin ja takaluukun on oltava suljettu-na).

5. Varmista, että ovet on lukittu vetämäl-lä oven ulkokahvasta.

✽ HUOMAUTUS• Painike toimii ainoastaan, kun smart

key on alle 0,7 m etäisyydellä oven ul-kokahvasta.

• Vaikka painaisitkin oven ulkokahvanpainiketta, ovet eivät lukitu ja ääni-merkki kytkeytyy 3 sekunniksi, jos jo-kin seuraavista tapahtuu:- Smart key on ajoneuvon sisällä.- Moottorin START/STOP -painike

on ACC- tai ON-asennossa.- Mikä tahansa ovi, paitsi takaluukku,

avataan.

Smart keyn painiketta käyttämällä

1. Sulje kaikki ovet.2. Paina lukituspainiketta. (1)3. Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-

taakseen, että kaikki ovet on lukittu (ko-nepellin ja takaluukun on oltava suljet-tuna).

SMART KEY (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM040230

OXM049001L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi BOMD040008

Page 87: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 9

Autosi ominaisuudet

Lukituksen avaaminen

Ovenkahvan kytkimen käyttäminen

1. Pidä smart key mukanasi.2.Paina etuoven ulkokahvan painiketta.3.Kaikkien ovien lukitukset avataan ja va-

roitusvilkut vilkkuvat kahdesti.

✽ HUOMAUTUS• Painike toimii ainoastaan, kun smart

key on alle 0,7 m etäisyydellä oven ul-kokahvasta.

• Kun smart key on alle 0,7 m etäisyy-dellä etuoven ulkokahvasta, myös muuthenkilöt voivat avata ovia.

• Kun kaikkien ovien lukitukset on avat-tu, ovet lukkiutuvat uudelleen auto-maattisesti, ellei jotain ovea avata.

Smart keyn painiketta käyttämällä

1. Paina lukituksen avauspainiketta. (2)2. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-

taakseen, että kaikkien ovien lukitukseton avattu.

✽ HUOMAUTUSKun kaikkien ovien lukitukset on avattu,ovet lukkiutuvat uudelleen automaatti-sesti, ellei jotain ovea avata 30 sekunninsisällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen

Takaluukun kahvan kytkimen käyttä-minen

1.Pidä smart key mukanasi.2.Paina takaluukun kahvan kytkintä.3.Takaluukun lukitus avautuu.

✽ HUOMAUTUS• Kun takaluukku suljetaan sen avaa-

misen jälkeen, se lukittuu automaatti-sesti.

• Painike toimii ainoastaan, kun smartkey on alle 0,7 m etäisyydellä takaluu-kun kahvasta.

Smart keyn painiketta käyttämällä

1. Paina takaluukun lukituksen avauspai-niketta (3) vähintään 1 sekunnin ajan.

2. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-taakseen, että takaluukun lukitus onavattu.

✽ HUOMAUTUS• Kun takaluukun lukitus on avattu, ta-

kaluukku lukkiutuu uudelleen auto-maattisesti, ellei sitä avata 30 sekunninsisällä.

• Kun takaluukku suljetaan sen avaami-sen jälkeen, se lukittuu automaattisesti.

• Painikkeen merkintä “HOLD” muis-tuttaa, että painiketta tulee pitää pai-nettuna.

Murtohälytin (mikäli varusteena)

1. Paina hälyttimen painiketta (4) vähin-tään 0,5 sekuntia.

2. Auton äänimerkki ja varoitusvilkut kyt-keytyvät noin 30 sekunniksi.

Page 88: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

104

Varotoimenpiteitä smart key -avai-men käytössä

✽ HUOMAUTUS• Jos jostain syystä satut kadottamaan

smart key -avaimesi, et pysty käynnis-tämään moottoria. Tarpeen vaatiessahinaa ajoneuvoa ja ota yhteys valtuu-tettuun KIA-jälleenmyyjään.

• Enintään 2 smart key -avainta voidaanrekisteröidä yhtä ajoneuvoa kohden.Jos kadotat smart key -avaimen, sinuntulee toimittaa ajoneuvo ja vara-avainvälittömästi KIA-huoltoon suojatakse-si ajoneuvon mahdollisilta varkausyri-tyksiltä.

• Smart key ei saata toimia, jos jokin seu-raavista tapahtuu:- Smart key on lähellä radiolähetintä,

kuten radioasemaa tai lentokenttää,joka voi häiritä avaimen normaaliatoimintaa.

- Smart key on lähellä kaksikanavais-ta radiojärjestelmää tai matkapuhe-linta.

- Muun ajoneuvon smart key -avaintakäytetään sinun ajoneuvosi lähetty-villä.

Jos smart key ei toimi oikein, avaa jalukitse ovet mekaanisella avaimella. Jossinulla on ongelmia smart key -avai-men käytössä, ota yhteys valtuutettuunKIA-jälleenmyyjään.

Oven lukitseminen/avaaminen hä-tätilanteessa

Jos smart key ei toimi normaalisti, voit lu-kita tai avata ovilukot käyttämällä mekaa-nista avainta.1.Pidä avauspainiketta (1) painettuna ja

irrota mekaaninen avain (2).

HUOMIOPidä smart key kaukana vedestä jakaikenlaisista nesteistä. Jos kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi vedelle tainesteelle altistumisen johdosta, ajo-neuvon valmistajan takuu ei kata va-hinkoja.

OEN040002K

OMD040001L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 89: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 11

Autosi ominaisuudet

2.Aseta avain oven ulkokahvan aukkoon.Käännä avainta ajoneuvon takaosaakohti lukitaksesi ja kohti keulaa avatak-sesi lukituksen.

3. Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen ta-kaisin paikoilleen, ohjaa avain aukkoonja paina sitä, kunnes kuuluu lukitusää-ni.

Pariston vaihtaminen

Smart key -avaimen pariston tulisi kes-tää useita vuosia, mutta jos avain ei toi-mi oikein, kokeile vaihtaa paristo uuteen.Jos olet epävarma smart key -avaimenkäytöstä tai pariston vaihtamisesta, otayhteys valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään.

✽ HUOMAUTUSÄlyavaimen sisällä oleva piiri saattaa ol-la vaurioitunut, mikäli se on altistunutkosteudelle tai staattiselle sähkölle. Josolet epävarma smart key -avaimen käy-töstä tai pariston vaihtamisesta, ota yh-teys valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään.

1. Aukaise smart key -avaimen takakuoriavartamalla.

2. Vaihda paristo (CR2032) uuteen. Var-mista paristoa vaihtaessasi, että pa-riston positiivinen “+” tunnus asettuualaspäin kuvan mukaisesti.

3. Asenna paristo poistoon nähden kään-teisessä järjestyksessä.

OEN040208

OSL040005

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

-

+

Page 90: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

124

✽ HUOMAUTUS• Väärän pariston käyttäminen voi ai-

heuttaa smart key -avaimen toiminta-häiriöitä. Varmista, että käytät oikeaaparistoa.

• Smart key -avaimen sisältämät piiritsaattavat aiheuttaa ongelmia, jos avai-meen on kohdistunut iskuja tai se onaltistunut kosteudelle tai staattisellesähkölle.

• Jos epäilet, että smart key -avaimesi onkärsinyt vahinkoja tai se ei toimi oi-kein, ota yhteys valtuutettuun KIA-jäl-leenmyyjään.

Käynnistyksenesto(mikäli varusteena)

Ajoneuvosi on varustettu elektronisellamoottorin käynnistyksenestojärjestelmälläestääkseen ajoneuvon luvattoman käytön.Käynnistyksenestojärjestelmä koostuusmart key -avaimen pienestä transpon-derista ja autossa olevista elektronisistalaitteista.Aina kun smart key on mukanasi ja käyn-nistät moottorin painamalla start/stop-pai-nikkeen ON-asentoon, käynnistyksenes-tojärjestelmä tarkastaa, onko smart keyhyväksytty vai ei.Jos avain hyväksytään, moottori käynnis-tyy.Jos avainta ei hyväksytä, moottori ei käyn-nisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston poispäältä:

Paina moottorin start/stop-painike ON-asentoon, kun smart key on mukanasi.

Kytkeäksesi käynnistyksenestonpäälle:

Paina moottorin start/stop-painike OFF-asentoon. Käynnistyksenestojärjestelmäkytkeytyy automaattisesti. Ilman autolle-si kelpaavaa smart key -avainta moottoriei käynnisty.

HUOMIOVäärin hävitetty paristo voi olla ym-päristöllisesti ja terveydellisesti hai-tallinen.

Hävitä paristo maan lain ja mää -räysten mukaisesti.

VAROITUSEstääksesi ajoneuvosi varastamisenälä jätä vara-avaimia ajoneuvoon.Käynnistyksenestolaitteen salasanaon asiakaskohtainen ja se tulee pi-tää salassa. Älä jätä tätä numeroamihinkään autossasi.

Page 91: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 13

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUSMoottoria käynnistettäessä älä pidä mui-ta käynnistyksenestoavaimia lähellä.Muussa tapauksessa moottori ei välttä-mättä käynnisty tai sammuu heti käyn-nistyksen jälkeen. Pidä jokainen avainerillään toisistaan välttyäksesi käynnis-tyshäiriöiltä.

✽ HUOMAUTUSJos tarvitset lisäavaimia tai kadotat avai-mesi, ota yhteys valtuutettuun KIA-jäl-leenmyyjään.

HUOMIOÄlä aseta metallisia varusteita smartkeyn lähettyville.

Moottori ei ehkä käynnisty, kun me-tallinen varuste häiritsee transpon-derin signaalin normaalia lähetystä.

HUOMIOSmart key -avaimessa oleva trans-ponderi on tärkeä osa käynnistyk-senestojärjestelmää. Se on suunni-teltu kestämään vuosia ilman häiri-öitä. Kuitenkin sinun tulee käsitelläsitä huolellisesti ja välttää sen altis-tumista kosteudelle tai staattisellesähkölle. Muussa tapauksessa käyn-nistyksenestossa saattaa esiintyätoimintahäiriöitä.

HUOMIOÄlä muuta, korjaa tai säädä käyn-nistyksenestojärjestelmää, sillä sii-tä saattaa aiheutua toimintahäiriöi-tä. Nämä toiminnat tulee jättää val-tuutetun KIA-huollon tehtäviksi.

Auton valmistajan takuu ei kata toi-mintahäiriöistä seuraavia kustan-nuksia, jotka ovat aiheutuneet sopi-mattomista käynnistyksenestolait-teen korjauksista, säädöistä tai muu-toksista.

Page 92: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

144

Ovilukkojen käyttäminen autonulkopuolelta

• Käännä avainta ajoneuvon etupäätäkohti avataksesi lukituksen ja kohti ajo-neuvon takapäätä lukitaksesi sen.

• Jos avaat/lukitset oven lukon avaimel-la, kaikki auton ovilukot avautuvat/luk-kiutuvat automaattisesti (mikäli varus-teena).

• Ovilukot voidaan myös lukita tai avatakauko-ohjaimella (mikäli varusteena).

• Kun ovien lukitukset on avattu, ovet voi-daan avata vetämällä ovenkahvasta.

• Sulkeaksesi oven, työnnä sitä kädellä.Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnol-la.

✽ HUOMAUTUS• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa ovi-

mekanismit ja -lukot eivät välttämättätoimi kunnolla niiden jäätymisen joh-dosta.

• Jos oven lukitus avataan/lukitaan mon-ta kertaa lyhyessä ajassa joko autonavaimella tai ovilukon kytkimellä, jär-jestelmän toiminta saattaa keskeytyätilapäisesti piirilevyn ja järjestelmänosien suojaamiseksi.

• Lukitaksesi oven ilman avainta painaoven sisäpuolinen painike (1) tai kes-kuslukituksen kytkin (2) ”Lukittu”-asen-toon ja sulje ovi (3).

• Jos lukitset oven keskuslukituksen kyt-kimellä, kaikki ajoneuvon ovet lukitaanautomaattisesti.

✽ HUOMAUTUSJättäessäsi auton valvomattomaksi, muis-ta aina poistaa virta-avain, kytkeä sei-sontajarru, sulkea kaikki ikkunat ja lu-kita kaikki ovet.

OVILUKOT

OAM049004

OCM040007

■ Tyyppi B

OAM049003

■ Tyyppi A

Avattu

Lukittu

VAROITUS• Jos et sulje ovea huolellisesti, ovi

saattaa aueta uudelleen.

• Varo, ettei kenenkään käsi tai muuruumiinosa jää oven väliin sitä sul-kiessasi.

Page 93: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 15

Autosi ominaisuudet

Ovilukkojen käyttäminen autonsisäpuolelta

Oven lukituspainikkeella

• Avataksesi oven lukituksen, paina ovenlukituspainike (1) ”Avattu” -asentoon.Painikkeessa oleva punainen merkki (2)tulee näkyville.

• Lukitaksesi oven, paina oven lukitus-painike (1) ”Lukittu” -asentoon. Jos ovion lukittu oikein, oven lukituspainik-keessa oleva punainen merkki (2) ei näy.

• Vedä ovenkahvasta (3) avataksesi oven.

• Jos etuoven sisäpuolista kahvaa vede-tään, kun oven lukitusnäppäin on luki-tusasennossa, lukitus vapautuu ja oviaukeaa. (mikäli varusteena)

• Etuovia ei voida lukita, jos virta-avainon virtalukossa ja mikä tahansa ovi onavoinna.

Keskuslukituksen katkaisimellaKäytä painamalla keskuslukituksen kat-kaisinta.• Kun katkaisimen etuosaa (1) painetaan,

kaikki ajoneuvon ovet lukkiutuvat. • Kun katkaisimen takaosaa (2) paine-

taan, kaikki ajoneuvon ovilukot avau-tuvat.

• Jos avain on virtalukossa ja mikä ta-hansa ovi on avattuna, ovet eivät luk-kiudu painettaessa keskuslukituksenkatkaisijan etuosaa (1).

OAM049005

Lukittu Avattu

VAROITUS - Ovilukon toi-mintahäiriö

Jos keskuslukituksen toiminta pet-tää ollessasi ajoneuvon sisällä, ko-keile yhtä tai useampaa seuraavis-ta tekniikoista poistuaksesi:

• Paina ovilukon avaustoimintoatoistuvasti (sekä elektronista ettäkäsin toimivaa) samalla, kun vedätoven kahvasta.

• Kokeile muita ovilukkoja ja niidenkahvoja edessä ja takana.

• Laske etuikkuna ja avaa ovilukkoulkopuolelta käyttämällä avainta.

• Siirry tavaratilaan ja avaa taka-luukku.

OAM049006

Page 94: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

164

Turvalukitus (mikäli varusteena)

Joissain autoissa on varusteena turvalu-kitustoiminto. Turvalukitustoiminto estääovien avaamisen sekä auton sisä- että ul-kopuolelta sen jälkeen, kun turvalukituk-set on kytketty. Tällä lisätoimenpiteellä voi-daan parantaa auton suojausta.Lukitaksesi auton käyttämällä turvaluki-tustoimintoa, ovet on lukittava käyttämäl-lä kauko-ohjainta tai smart key -avainta.Auton lukituksen avaamiseen on käytet-tävä uudelleen kauko-ohjainta tai smartkey -avainta.

VAROITUS - Lukitsematto-mat ajoneuvot

Auton jättäminen lukitsematta tarjo-aa pääsyn varkaille tai rikollisille, jot-ka piiloutuvat autoosi sinun olles-sa poissa, aiheuttaen vahinkoa si-nulle tai muille. Jättäessäsi autonvalvomattomaksi, muista aina pois-taa virta-avain, kytkeä seisontajarru,sulkea kaikki ikkunat ja lukita kaik-ki ovet.

VAROITUS - Lapset ilmanvalvontaa

Suljetusta ajoneuvosta voi tulla erit-täin kuuma, jolloin matkustamoonmahdollisesti loukkuun jääneidenlapsien tai eläimien terveys tai jopahenki vaarannetaan. Sen lisäksi lap-set saattavat käyttää auton laitteita,joista voi aiheutua loukkaantumisia,tai heihin voi kohdistua muuta va-hinkoa, esim. autoon tunkeutujasta.Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiäautoon ilman valvontaa.

VAROITUS - Ovet• Ovien tulisi olla aina hyvin suljet-

tuina ja lukittuna, kun auto liikkuu,jotta vältyttäisiin ovien tahatto miltaaukeamisilta. Lukitut ovet pitävätmyös mahdolliset tunkeilijat ulko-puolella, kun auto hidastaa tai onpysähtynyt.

• Ole varovainen ovea avatessasi javaro oven avauslinjalla lähestyviäajoneuvoja, moottoripyöriä, pol-kupyöriä tai jalankulkijoita. Ovenavaaminen jonkin lähestyessäsaattaa aiheuttaa vahinkoa ja louk-kaantumisia. VAROITUS

Älä lukitse ovia kauko-ohjaimella taismart key -avaimella, jos joku on jää-nyt matkustamoon. Autossa olevatmatkustajat eivät voi avata ovien lu-kitusta ovien lukituspainikkeella. Josesimerkiksi ovet on lukittu kauko-ohjaimella, autossa oleva matkusta-ja ei pysty avaamaan ovilukitusta il-man kauko-ohjainta.

Page 95: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 17

Autosi ominaisuudet

Oven lukitus-/avaustoiminnot

Törmäyksen tunnistava ovilukituksenavausjärjestelmä

Kaikkien ovien lukitukset avataan auto-maattisesti, jos törmäys aiheuttaa turva-tyynyjen laukeamisen.

Nopeuden tunnistava ovien lukitus-järjestelmä (mikäli varusteena)

Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kunajoneuvon nopeus ylittää 15 km/h.

Takaovien lapsilukko

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta mat-kustamossa olevat lapset eivät pystyisi va-hingossa avaamaan takaovia. Takaovienlapsilukkoja tulisi käyttää aina, kun au-tossa on lapsia.1. Avaa takaovi.2. Paina oven takareunassa sijaitseva lap-

silukko lukitusasentoon ( ). Kun lap-silukko on lukitusasennossa, takaovi eiaukea yritettäessä vetää oven sisä-kahvasta.

3. Sulje takaovi.Avataksesi takaoven, vedä ulkopuolenovenkahvasta (1).Vaikka ovien lukitukset olisivat auki, ta-kaovi ei aukea vetämällä sisäpuolisestaovenkahvasta (2) ennen kuin takaovenlapsilukko jälleen avataan.

VAROITUS - Takaovien lu-kot

Jos lapsi pystyy avaamaan takaovenauton liikkuessa, hän saattaa pudo-ta, jolloin seuraukset voivat olla koh-talokkaita. Estääksesi lapsien avaa-masta takaovia matkustamosta, ta-kaovien lapsilukkoja tulisi käyttää ai-na, kun lasta kuljetetaan autossa.

OAM049008

Page 96: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

184

Takaluukun avaaminen

• Takaluukku lukitaan tai sen lukitus ava-taan, kun kaikki ovet lukitaan tai ava-taan avaimella, kauko-ohjaimella, smartkey -avaimella tai keskuslukituksen lu-kitus-/avauskytkimellä.

• Ainoastaan takaluukun lukitus avataan,jos kauko-ohjaimen tai smart key -avai-men takaluukun avauspainiketta paine-taan noin 1 sekunnin ajan.

• Jos lukitus avataan, takaluukku voidaanaukaista painamalla kahvasta ja nos-tamalla se ylös.

• Kun takaluukku suljetaan sen avaami-sen jälkeen, se lukittuu automaattises-ti. (Kaikkien ovien on oltava lukittu).

✽ HUOMAUTUSKylmissä ja kosteissa olosuhteissa ovi-mekanismit ja -lukot eivät välttämättätoimi kunnolla niiden jäätymisen joh-dosta.

Takaluukun sulkeminen

Laske ja paina takaluukku huolellisesti kiin-ni. Varmista, että takaluukku on kunnollakiinnittynyt.

TAKALUUKKU

OAM049009

VAROITUSTakaluukku aukeaa ylöspäin. Var-mista, että ajoneuvon takaosan lä-hettyvillä ei ole muita esteitä tai ih-misiä, kun aiot avata takaluukun.

HUOMIOMuista huolehtia siitä, että suljet ta-kaluukun ennen ajoon lähtöä. Taka-luukun nostovaimentimet ja kiinni-tysmekanismit saattavat vaurioitua,jos takaluukkua ei suljeta ennenajoon lähtöä.

VAROITUS - Pakokaasu -päästöt

Jos ajat takaluukku auki, vaaralli-set pakokaasut kulkeutuvat mat-kustamoon, jolloin sisällä olevat hen-kilöt altistuvat hengenvaaraan.

Jos sinun on ajettava takaluukku au-ki, pidä tuuletussuulakkeet ja kaik-ki ikkunat avoinna siten, että ulkoapääsee lisäilmaa matkustamoon.

VAROITUS - TavaratilaMatkustajia ei saa kuljettaa tavarati-lassa, koska siellä ei ole turvavöitätai muita turvajärjestelmiä. Välttyäk-sesi loukkaantumisilta onnettomuus-tai äkkijarrutustilanteissa, matkus-tajien tulee aina olla oikein kiinni-tettyinä oikeilla paikoillaan.

Page 97: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 19

Autosi ominaisuudet

Takaluukun avaaminen hätätilan -teessaAutosi on varustettu hätätilanteen varal-ta takaluukun avausvivulla, joka sijaitseetakaluukun alaosassa. Kun joku on jäänyttahattomasti lukkojen taakse tavaratilaan,noudata seuraassa esitettyjä ohjeita. Ta-kaluukku voidaan avata toimimalla seu-raavasti:1. Poista kansisuojus.2. Paina avausvipua oikealle.3. Nosta takaluukku.

VAROITUS• Ole tietoinen hätätilanteen varal-

ta, missä tämän auton tavaratilanhätäavausvipu sijaitsee ja kuinkase avataan tilanteessa, jossa jäättahattomasti loukkuun matkusta-moon.

• Kenenkään ei saa antaa matkus-taa auton tavaratilassa missäänolosuhteissa. Tavaratila on erittäinvaarallinen paikka onnettomuudensattuessa.

• Käytä avausvipua ainoastaan hä-tätilanteessa. Ole äärimmäisen va-rovainen etenkin, jos auto liikkuu.

OAM049010

Page 98: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

204

(1) Kuljettajan oven sähköikkunan kytkin(2) Etumatkustajan oven sähköikkunan

kytkin(3) Takaoven (vasemman) sähköikkunan

kytkin(4) Takaoven (oikean) sähköikkunan kyt-

kin(5) Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen(6) Sähköikkunan automaattinen avaus-

toiminto (kuljettajan ikkuna)(7) Sähköikkunoiden lukituskytkin

✽ HUOMAUTUSKylmissä ja kosteissa olosuhteissa säh-köikkunat eivät välttämättä toimi kun-nolla niiden jäätymisen johdosta.

IKKUNAT

OAM042011

Page 99: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 21

Autosi ominaisuudet

Sähköikkunat

Virtalukon on oltava ON-asennossa, jot-ta sähköikkunoita voitaisiin käyttää.Jokaisessa ovessa on sähköikkunan kyt-kin, jolla voidaan ohjata oven ikkunaa. Kul-jettajan käytössä on sähköikkunoiden lu-kituskytkin, jolla voidaan estää matkus-tajien ikkunoiden käyttäminen. Sähköik-kunoita voidaan käyttää noin 30 sekuntiasen jälkeen, kun virta-avain poistetaan taikäännetään ACC- tai LOCK-asentoon. Joskuitenkin etuovi avataan, sähköikkunoitaei voida käyttää säädettyä 30 sekuntia vir-ta-avaimen poistamisen jälkeen.

✽ HUOMAUTUSTakaikkunat tai kattoluukku (mikäli va-rusteena) auki (tai osittain auki) ajami-sesta voi aiheutua ajokeskittymistä hait-taavaa melua. Tämä melu on normaalikäytännön ilmiö, jota voidaan ehkäistätai poistaa kokonaan seuraavin toimin.Jos melua ilmenee toinen tai molemmattakaikkunat alhaalla, avaa kumpaakinetuikkunaa muutama senttimetri. Jos ha-vaitset melua kattoluukun ollessa auki,laita kattoluukkua hieman kiinni.

Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen

Kuljettajan ovessa on sähköikkunoidenpääkytkin, jolla voidaan hallita auton kaik-kia ikkunoita. Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan, painaalas tai nosta ylös vastaavan kytkimenetuosaa ensimmäiseen porrastettuunasentoon (5).

Ikkunan automaattinen avaus (mikälivarusteena) (kuljettajan ikkuna)

Painamalla sähköikkunan kytkin hetkelli-sesti toiseen porrastettuun asentoon (6)kuljettajan ikkuna avautuu kokonaan, vaik-ka kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääksesiikkunan haluttuun asentoon vielä ikkunanliikkuessa, siirrä kytkintä hetkellisesti ik-kunan liikkeeseen nähden vastakkaiseensuuntaan.

OAM042012OAM049013

Page 100: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

224

Sähköikkunoiden lukituspainike

• Kuljettaja voi poistaa etu- ja takamat-kustajien sähköikkunoiden kytkimet käy-töstä painamalla kuljettajan ovessa si-jaitsevan sähköikkunoiden lukituspai-nikkeen LOCK-asentoon (painettu poh-jaan).

• Kun sähköikkunoiden lukituspainikeon LOCK-asennossa (painettu poh-jaan), kuljettajan pääkytkimillä ei voi-da hallita etu- ja takamatkustajiensähköikkunoita.

OAM049014

HUOMIO• Estääksesi mahdolliset sähköik-

kunajärjestelmän vahingot, äläavaa tai sulje enempää kuin yhtäikkunaa kerrallaan. Tämä takaamyös sulakkeen pitkän käyttöiän.

• Älä koskaan käytä kuljettajan ovenpääkytkintä ja yksittäisen oven ik-kunan avauspainiketta samanai-kaisesti eri suuntiin. Jos näin toi-mitaan, ikkuna pysähtyy eikä sitävoida avata tai sulkea.

VAROITUS - Ikkunat• ÄLÄ KOSKAAN jätä virta-avainta

autoon.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta autoonilman valvontaa. Pienikin lapsi voiaiheuttaa ajoneuvon tahattomanliikkumisen, itsensä kiilautumisenikkunan väliin tai muuntyyppisenitsensä tai muun henkilön louk-kaantumisen.

• Varmista aina kahdesti, ettei käsiä,päitä tai muita esteitä ole tiellä en-nen ikkunan sulkemista.

• Älä anna lasten leikkiä sähköik-kunoilla. Pidä kuljettajan oven säh-köikkunoiden lukituskatkaisinLOCK-asennossa (painettuna). Va-kavia loukkaantumisia voi seura-ta lapsen tarkoituksettomasta ik-kunan käytöstä.

• Älä työnnä naamaa tai käsivarttaulos ikkuna-aukosta ajon aikana.

Page 101: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 23

Autosi ominaisuudet

Konepellin avaaminen 1. Vedä avausvivusta avataksesi kone-

pellin kiinnityksen. Konepellin tulisiavautua hieman ylös.

2. Siirry auton eteen, nosta konepeltiä hie-man, vedä konepellin keskiosan sisä-puolen tuulisalvasta ja nosta konepel-ti.

3.Vedä tukitanko irti konepellistä.4.Pidä konepelti auki tukitangon varassa.

KONEPELTI

OAM049015 OAM049016 OAM049017

VAROITUSKonepelti voidaan avata, kun ajo-neuvo on pysäköity tasaiselle pin-nalle, moottori on sammutettu, vaih-devipu on P-asennossa (automaat-tivaihteisto) tai 1-/peruutusvaihteel-la (käsivaihteisto) ja seisontajarru onkytketty.

VAROITUS - Kuumat osatOle erityisen varovainen, ettet kos-ke tukitankoon, kun moottori ja senosat ovat kuumia. Seurauksena voiolla palovammoja tai vakavia louk-kaantumisia.

Page 102: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

244

Konepellin sulkeminen1. Ennen konepellin sulkemista tarkasta

seuraavat asiat:• Kaikkien moottoritilan täyttökorkkien

on oltava oikein kiinnitetty. • Hansikkaat, rievut ja kaikki muut syt-

tyvät materiaalit on poistettava moot-toritilasta.

2. Palauta tukitanko sen kiinnikkeeseenestääksesi sen liikkumisen.

3. Laske konepelti noin 30 cm päähän ala-asennosta ja anna sen pudota loppu-matka. Varmista, että se lukittuu pai-koilleen.

VAROITUS• Ennen konepellin sulkemista var-

mista, että kaikki esteet on pois-tettu konepellin tieltä. Jos kone-pelti suljetaan, kun konepeltiau-kon tiellä on esteitä, seuraukse-na voi olla omaisuusvahinkoja taivakavia loukkaantumisia.

• Älä jätä hanskoja, riepuja tai mui-ta syttyviä tavaroita moottoritilaan.Näin toimimalla saattaa syttyä tu-lipalo.

VAROITUS • Tarkasta aina kahdesti, että kone-

pelti on hyvin kiinnittynyt ennenajoon lähtöä. Jos se ei ole kiinnit-tynyt, konepelti voi aueta ajon ai-kana, josta voi seurata näkyvyy-den täydellinen menetys ja sitäkautta onnettomuus.

• Tukitangon on oltava kiinnitetty sil-le tarkoitettuun aukkoon aina, kunmoottoritilaa tarkastetaan. Tämäestää konepellin putoamisen ja sii-tä aiheutuvat vahingot.

• Älä liiku autolla, kun konepelti onnostettu. Näkyvyys on estetty jakonepelti voi pudota tai vahin-goittua.

Page 103: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 25

Autosi ominaisuudet

Polttoaineen täyttökannen avaami-nenPolttoaineen täyttökansi on avattava ajo-neuvon sisäpuolelta vetämällä täyttökan-nen avausvipua.

✽ HUOMAUTUSJos polttoaineen täyttökansi ei aukea senympärille muodostuneen jään johdosta,napauta tai paina varovaisesti kantta rik-koaksesi jään ja avataksesi kannen. Äläkäytä voimaa kannen avaamiseen. Tar-vittaessa voit suihkuttaa tarkoituksen-mukaista, hyväksyttyä jäänpoistoainetta(älä käytä jäähdyttimen pakkasnestettä)tai siirtää auton lämpimään paikkaanjään sulattamiseksi.

1. Sammuta moottori.2. Vedä polttoaineen täyttökannen ava-

usvipua ylös avataksesi sen.3. Vedä täyttökansi (1) auki.4. Irrottaaksesi korkin (2), käännä sitä vas-

tapäivään.5. Tankkaa tarpeen mukaan.

Polttoaineen täyttökannen sulke -minen1. Kiinnittääksesi korkin, käännä sitä myö-

täpäivään, kunnes kuuluu lukitusääni.Tämä ilmaisee, että korkki on kiinnitty-nyt kunnolla.

2. Sulje polttoaineen täyttökansi, paina si-tä kevyesti ja varmista, että se on oi-kein sulkeutunut.

POLTTOAINEEN TÄYTTÖKANSI

OHD046014 OAM049089

VAROITUS - Tankkaami-nen

• Jos polttoainetta suihkuaa pai-neella ulos, se voi osua vaattei-siisi tai ihoosi altistaen sinut hel-pommin tulipalolle ja palovam-moille. Poista polttoainekorkki ai-na varovaisesti ja hitaasti. Jos kor-kista vuotaa polttoainetta tai kuu-let sihinää, odota tämän loppu-mista ennen kuin avaat korkin ko-konaan.

• Älä täytä tankatessa enempää senjälkeen, kun suutin automaattisestikatkaisee polttoaineen virran.

• Varmista aina polttoainekorkin hy-vä kiinnittyminen, jotta polttoai-netta ei vuotaisi mahdollisessa on-nettomuudessa.

Page 104: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

264

(Jatkuu)

Käytä ainoastaan hyväksyttyä, kul-jetettavaa, muovista polttoaineenvarasäiliötä, joka on suunniteltubensiinin kuljettamiseen ja varas-toimiseen.

• Älä käytä matkapuhelinta tanka-tessasi. Sähkövirta ja/tai matka-puhelimen elektroninen häiriö voisytyttää polttoainehöyryt aiheut-taen tulipalon.

• Sammuta moottori aina tankkauk-sen ajaksi. Moottoriin liittyviensähkökomponenttien kipinät voi-vat sytyttää polttoainehöyryt ai-heuttaen tulipalon. Kun tankkaa-minen on suoritettu, tarkasta, ettäpolttoainekorkki ja täyttöaukkoovat kunnolla kiinni ennen moot-torin käynnistämistä.

• ÄLÄ käytä tulitikkuja tai sytytintäÄLÄKÄ TUPAKOI tai jätä palavaasavuketta autoon ollessasi huol-toasemalla tai etenkään tankkauk -sen aikana. Autoteollisuuden polt-toaineet ovat helposti syttyviä javoivat syttyä tuleen kipinästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Älä mene takaisin autoon, kun oletjo aloittanut tankkauksen, sillä si-nusta voi aiheutua staattinen säh-köpurkaus. Kangas (polyesteri, sa-tiini, nailon yms.) tai muu materi-aali, joka pystyy tuottamaan säh-köpurkauksen, voi aiheuttaa kos-kettaessaan, hangatessaan tai liu-kuessaan sellaisen. Staattinensähköpurkaus voi sytyttää poltto-ainehöyryn räjähdysmäisesti. Jossinun on pakko mennä matkusta-moon, sinun tulee estää jälleenmahdollinen sähköpurkauksensyntyminen koskemalla auton me-talliosaa, joka on kaukana poltto-aineen täyttöaukosta, suuttimestatai muusta polttoainelähteestä.

• Kun käytät hyväksyttyä, kannetta-vaa polttoaineen varasäiliötä, ase-ta se ennen tankkaamista maahan.Säiliön aiheuttama staattinen säh-köpurkaus voi sytyttää polttoai-nehöyryt räjähdysmäisesti. Kuntankkaaminen on aloitettu, koske-tus autoon tulee säilyttää, kunnestankkaaminen on lopetettu.

(Jatkuu)

VAROITUS - Tankkaami-sen vaarat

Autoteollisuuden polttoaineet ovathelposti syttyviä tuotteita. Kun tank-kaat, pyydämme noudattamaan seu-raavia ohjeita huolellisesti. Jos etnoudata näitä suosituksia, seurauk-sena saattaa olla vakavia henkilö-vahinkoja, palovammoja tai hen-genvaarallinen räjähdys.

• Lue ja noudata kaikkia huoltoase-malla esiintyviä varoituksia.

• Ennen tankkaamista ota selvääpolttoaineen hätäkatkaisimen si-jainnista, mikäli sellainen huolto-asemalla on.

• Ennen kuin tartut polttoainepis-tooliin, sinun on estettävä mah-dollisten staattisten sähköpur-kausten syntyminen koskemallajohonkin auton metallipintaan. Li-säksi sinun on oltava turvallisellaetäisyydellä polttoaineen täyttö-aukosta, suuttimesta tai muustapolttoainelähteestä.

(Jatkuu)

Page 105: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 27

Autosi ominaisuudet

(Jatkuu)

• Jos tulipalo syttyy tankkauksen ai-kana, poistu välittömästi auton lä-heisyydestä ja ota yhteys huolto-aseman hoitajaan ja soita sittenpaikalliseen hätänumeroon. Nou-data kaikkia heidän tarjoamia tur-vaohjeita.

HUOMIO• Huolehdi, että tankkaat autosi lu-

vun 1 kappaleen “Polttoainevaati-mukset” mukaisesti.

• Jos polttoainekorkki vaatii vaihtoa,käytä ainoastaan KIA-varaosa-korkkia tai muuta vastaavaa au-tollesi hyväksyttyä korkkia. Vääräpolttoainekorkki voi aiheuttaa va-kavia toimintahäiriöitä polttoaine-tai päästöjen hallintajärjestelmään.

• Älä läikytä polttoainetta auton ul-kopinnoille. Maalatulle pinnalleläikkynyt polttoaine saattaa va-hingoittaa maalia riippumatta polt-toainelaadusta.

• Tankkaamisen jälkeen varmistapolttoainekorkin hyvä kiinnittymi-nen, jotta polttoainetta ei vuotaisimahdollisessa onnettomuudessa.

Page 106: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

284

Jos autosi on varustettu kattoluukulla, voitliuʼuttaa tai kallistaa sitä kattoluukun oh-jausvivulla, joka sijaitsee yläpuolisessa oh-jauspaneelissa.

Kattoluukku voidaan avata, sulkea tai kal-listaa ainoastaan, kun virtalukko on ON-asennossa.

✽ HUOMAUTUS• Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa kat-

toluukku ei välttämättä toimi kunnol-la sen jäätymisen johdosta.

• Rankkasateen tai autopesun jälkeenmuista pyyhkiä ylimääräinen vesi kat-toluukun päältä ennen sen käyttämis-tä.

✽ HUOMAUTUS

Kattoluukkua ei voi liu’uttaa, kun se onkallistetussa asennossa, eikä sitä vastaa-vasti voi kallistaa sen ollessa avatussa tailiu’utetussa asennossa.

KATTOLUUKKU (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM049018

HUOMIO• Älä jatka kattoluukun ohjausvivun

käyttämistä, kun kattoluukku on ko-konaan auennut, sulkeutunut taikallistunut. Käyttömoottori tai jär-jestelmän osat saattavat vahin-goittua.

• Varmista, että kattoluukku on ko-konaan kiinni poistuessasi ajo-neuvosta. Jos kattoluukku on jä-tetty auki, sade tai lumi saattaapäästä sisään kattoluukusta kas-tellen verhoilun ja ajoneuvo altis-tuu varkauksille.

VAROITUS Älä koskaan säädä kattoluukkua taiaurinkoverhoa ajon aikana. Tämä voijohtaa hallinnan menettämiseen jasitä kautta hengenvaarallisiin vam-moihin tai ainevahinkoihin.

Page 107: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 29

Autosi ominaisuudet

Kattoluukun liu’uttaminen

Avataksesi tai sulkeaksesi kattoluukun (kä-sisäätöinen liuʼutustoiminto) vedä tai pai-na sen ohjausvipua taakse- tai eteenpäinensimmäiseen porrastettuun asentoon. Myös ohjausvivun vetäminen alaspäin sul-kee kattoluukun.

Kattoluukun avaaminen automaattisesti:

Vedä kattoluukun ohjausvipua taaksepäintoiseen porrastettuun asentoon ja sittenvapauta. Kattoluukku liukuu auki auto-maattisesti, mutta ei aukea kokonaan. Joshaluat avata kattoluukun kokonaan, ve-dä vivusta vielä kerran. Kuitenkin toisellaavauskerralla kattoluukku aukeaa aino-astaan sen ajan, kun vipua vedetään.Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, pai-na tai vedä sen ohjausvipua hetkellisesti.

Kattoluukun sulkeminen automaattisesti:

Paina kattoluukun ohjausvipua eteenpäintoiseen porrastettuun asentoon ja sittenvapauta. Kattoluukku sulkeutuu kokonaanautomaattisesti.Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, pai-na tai vedä sen ohjausvipua hetkellisesti.

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan tielläkattoluukun automaattisen sulkuliikkeenaikana, luukun liikesuunta vaihtuu ja sepysähtyy. Automaattinen suunnanvaihtotoiminto eitoimi, jos liukuvan lasin ja kattoluukun ke-hyksen väliin jää pienikokoinen este. Si-nun tulee aina tarkastaa ennen kattoluu-kun sulkemista, että kaikki matkustajat jaesineet ovat poissa luukun tieltä.

OBK049018OAM049019

Page 108: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

304

Kattoluukun kallistaminen

Avataksesi kattoluukun (automaattinenkallistustoiminto) paina sen ohjausvipuaylöspäin toiseen porrastettuun asentoon.Kattoluukku aukeaa kokonaan auki. Py-säyttääksesi kattoluukun kallistumisen ha-luamaasi kohtaan käytä ohjausvipua. Sulkeaksesi kattoluukun vedä kattoluukunvipua alaspäin, kunnes kattoluukku siirtyyhaluttuun asentoon.

VAROITUS - Kattoluukku• Varo, ettei kenenkään pää, käsi tai

ruumiinosa jää sulkeutuvan kat-toluukun väliin.

• Älä työnnä kasvoja, kaulaa tai mi-tään ruumiinosaa ulos kattoikku-nasta ajon aikana.

• Varmista, että kätesi ja kasvosiovat turvallisesti poissa sulkeutu-van kattoluukun tieltä.

HUOMIO• Poista säännöllisesti lika, jota saat-

taa kerääntyä liukukiskoihin.

• Jos yrität avata kattoluukkua pak-kasella tai kun kattoluukun päälläon lunta tai jäätä, lasi tai käyttö-moottori voi vaurioitua.

• Kattoluukku on suunniteltu liuku-maan yhdessä aurinkoverhonkanssa. Älä jätä aurinkovarjoa kiin-ni, kun kattoluukkua avataan.

• Jos kattoluukkua käytetään pitkäntauon jälkeen, kattoluukun ja kat-topaneelin väliin jäänyt pöly saat-taa aiheuttaa melua.

Avaa kattoluukku säännöllisesti japuhdista kerääntynyt pöly puh-taalla liinalla.

OAM049020

Page 109: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 31

Autosi ominaisuudet

Aurinkoverho

Aurinkoverho aukeaa automaattisesti la-sipaneelin kanssa, kun lasipaneeli liikkuu.Sulje se käsin, jos haluat sen kiinni.

Kattoluukun toiminnan alustami-nen

Aina kun auton akku on ollut tyhjentyneenätai irrotettuna, sinun on alustettava katto-luukkujärjestelmä seuraavasti:

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.2. Riippuen kattoluukun asennosta toimi

seuraavasti.1) Jos kattoluukku on suljettu koko-

naan tai kallistettu:Paina kattoluukun ohjausvipua ylös-päin, kunnes kattoluukku kallistuukokonaan ylöspäin.

2) Jos kattoluukku on auki: Paina kattoluukun ohjausvipuaeteenpäin, kunnes kattoluukku sul-keutuu kokonaan. Paina kattoluu-kun ohjausvipua ylöspäin, kunneskattoluukku kallistuu kokonaan ylös-päin.

3. Vapauta kattoluukun ohjausvipu.4. Paina kattoluukun ohjausvipua ylös-

päin (noin 10 sekuntia), kunnes katto-luukku on palautunut alkuperäiseenkallistusasentoonsa sen jälkeen, kunse on noussut hieman ylemmäksi kuinsen suurin kallistusasento. Vapauta sit-ten vipu.

5. Paina kattoluukun ohjausvipua ylös-päin (noin 6 sekuntia), kunnes katto-luukku toimii seuraavasti.

KALLISTUU ALAS ’ LIUKUU AUKI ’LIUKUU KIINNI

Vapauta sitten vipu.

Kun tämä on suoritettu, kattoluukkujär-jestelmä on alustettu.

OBK049019

Page 110: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

324

Sähköinen ohjaustehostin (mikäli varusteena)

Ohjaustehostin käyttää moottoria helpot-taakseen sinua auton ohjaamisessa. Josmoottori ei ole käynnissä tai ohjaustehostinei ole käytettävissä, autoa voidaan yhä oh-jata, mutta se vaatii enemmän voimaa.Moottoria käyttävää ohjaustehostinta oh-jaa ohjaustehostimen ohjausyksikkö, jokatunnistaa ohjauspyörän vääntömomentinja auton nopeuden, joiden mukaan te-hostusta hallitaan.Ohjaukseen tarvitaan vähemmän tehos-tusvoimaa auton nopeuden kasvaessa javastaavasti sitä tarvitaan enemmän no-peuden laskiessa, jotta ohjauspyöränkääntäminen helpottuisi.Jos havaitset muutoksia ohjaustuntu-massa auton normaalikäytön aikana, tar-kastuta ohjaustehostin valtuutetussa KIA-huollossa.

✽ HUOMAUTUSSeuraavia tapahtumia saattaa esiintyäauton normaalissa käytössä:• EPS-varoitusvalo ei syty palamaan.• Ohjaustuntuma on raskas heti virran

kytkemisen jälkeen. Näin tapahtuu, kunEPS-järjestelmä suorittaa järjestelmä-diagnoosia. Kun diagnoosi on suoritet-tu, ohjaustuntuma palautuu normaa-liksi.

• EPS-releestä saattaa kuulua napsahdus -ääni virtalukon kytkemisen jälkeen ON-tai LOCK-asentoon.

• Moottorista voi kuulua ääntä, kun au-to on pysähtyneenä tai liikkuu alhaisellanopeudella.

• Ohjaukseen voi tarvita äkillisesti lisäävoimaa, jos EPS-järjestelmän toimintakeskeytyy vakavan onnettomuuden es-tämiseksi, kun EPS-ohjausyksikkö ha-vaitsee itsetestauksessa EPS-järjestel-män toimintahäiriön.

• Ohjaustuntuma muuttuu raskaammak -si, jos ohjauspyörää käännetään jatku-vasti, kun auto ei liiku. Kuitenkin muu-taman minuutin jälkeen sen normaali-toiminta palautuu.

(Jatkuu)

(Jatkuu)• Jos elektroninen ohjaustehostinjärjes-

telmä ei toimi normaalisti, vastaava va-roitusvalo syttyy mittaristossa. Ohja-uspyörän pyörittäminen voi olla vai-keaa tai se toimii epänormaalisti. Toi-mita autosi valtuutettuun KIA-huol-toon tarkastusta varten mahdollisim-man pian.

• Kun käytät ohjauspyörää matalissalämpötiloissa, järjestelmästä voi kuu-lua normaalista poikkeavaa melua.Kun lämpötila nousee, melu katoaa.Tämä on normaali ilmiö.

OHJAUSPYÖRÄ

Page 111: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 33

Autosi ominaisuudet

Ohjauspyörän kallistaminen

Ennen ajoonlähtöä ohjauspyörä voidaansäätää haluttuun kulmaan. Voit myös nos-taa sen antaaksesi jaloillesi tilaa astues-sasi sisään autoon ja poistuessasi siitä.

Ohjauspyörä tulee säätää siten, että seon ajon kannalta miellyttävässä asennossaja ettei se tule mittariston varoitusvalojenja mittareiden tielle.

Muuttaaksesi ohjauspyörän kulmaa, pai-na lukitsinvipu (1) ala-asentoon, säädä oh-jauspyörä haluttuun korkeuteen (2) ja ve-dä sitten lukitsinvipu yläasentoon lukitak-sesi ohjauspyörän paikoilleen. Muista ai-na säätää ohjauspyörä haluttuun asen-toon ennen ajoonlähtöä.

Äänimerkki

Käyttääksesi äänimerkkiä, paina ohjaus-pyörän kohtaa, jossa on äänimerkin tun-nus.Tarkasta äänimerkin toiminta säännölli-sesti varmistuaksesi, että se toimii oikein.

✽ HUOMAUTUSKäyttääksesi äänimerkkiä, paina ohjaus-pyörän kohtaa, jossa on äänimerkin tun-nus (ks. kuva). Äänimerkki toimii ainoas-taan, kun tätä kohtaa painetaan.

OAM049021L

HUOMIOÄlä iske äänimerkkiä voimakkaastitai paina nyrkillä sitä käyttäessäsi.Älä paina äänimerkkiä terävällä kap-paleella.

OAM049022VAROITUS• Älä koskaan säädä ohjauspyörää

ajon aikana. Saatat menettää oh-jauksen hallinnan, joka voi johtaakohtalokkaaseen onnettomuuteen.

• Säädön jälkeen liikuta ohjauspyö-rää ylös ja alas ollaksesi varma,että se on lukittunut paikoilleen.

Korkeus (mikäli

varusteena)

Kulma

Page 112: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

344

Matkustamon taustapeili

Säädä taustapeili siten, että näkyvyys kes-kittyy takaikkunan keskikohdan läpi. Teetämä säätö ennen kuin lähdet ajamaan.

Taustapeilin yö-/päivätoiminto(mikäli varusteena)

Tee tämä säätö ennen kuin lähdet aja-maan ja kun päivä-/yövipu on päiväasen-nossa.Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti estääk-sesi takana olevien autojen ajovalojen häi-käisyn ajaessasi yöllä. Muista, että yöasennossa takanäkymänselkeys heikkenee.

Elektrokromaattinen peili (ECM)(mikäli varusteena)

Sähköinen taustapeli säätää automaatti-sesti takana olevan auton ajovaloista ai-heutuvaa häikäisyä yöllä tai heikossa va-laistuksessa. Peilissä oleva tunnistin ha-vaitsee auton ympärillä olevan valoisuus-tason ja säätää automaattisesti takana ole-vien autojen ajovaloista aiheutuvaa häi-käisyä.Kun moottori on käynnissä, taustapeiliinsijoitettu tunnistin säätää häikäisyä auto-maattisesti.Aina kun vaihdevipu siirretään peruutus-asentoon (R), peili asettuu automaattisestikirkkaimpaan asentoon, jotta näkyvyys au-ton taakse parantuisi.

PEILIT

OAM049023

HUOMIOKäytä lasinpesunesteellä kostutet-tua paperia tai vastaavaa liinaa pei-lin puhdistamiseen. Älä suihkuta la-sinpesunestettä suoraan peiliin, sil-lä se voi aiheuttaa pesunesteen kul-keutumisen peilin koteloon.

Päivä

VAROITUS - Näkyvyystaakse

Älä aseta sellaisia tavaroita takais-tuimille tai tavaratilaan, jotka voivatrajoittaa näkyvyyttä taakse.

VAROITUS Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaihda si-tä toisentyyppiseen. Tästä voi seu-rata vammoja mahdollisessa onnet-tomuudessa tai tilanteessa, jossaturvatyyny laukeaa.

VAROITUS Älä säädä peilejä auton liikkuessa.Tämä voi johtaa hallinnan menettä-miseen ja sitä kautta hengenvaaral-lisiin vammoihin tai ainevahinkoihin.

Page 113: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 35

Autosi ominaisuudet

Sähköisen taustapeilin käyttäminen:

• Peili toimii oletuksena ON-asennossaaina, kun virta on kytketty päälle.

• Paina ON/OFF-painiketta (1) kytkeäk-sesi automaattisen himmennystoimin-non pois päältä. Peilin merkkivalo sam-muu.Paina ON/OFF-painiketta (1) kytkeäk-sesi automaattisen himmennystoimin-non päälle. Peilin merkkivalo syttyy.

Ovipeilit

Muista säätää peilien kulmat ennen ajoonlähtöä.Autosi on varustettu sekä vasemman et-tä oikean puolen ovipeileillä. Peilejä voi-daan säätää sähköisesti erityisellä kytki-mellä (mikäli varusteena). Peilit voidaantaittaa taakse automaattisen autopesunajaksi tai ajettaessa ahtaan kadun läpi, jot-ta estettäisiin vahinkojen syntymiset.

VAROITUS - Peilit• Oikeanpuoleinen ovipeili on ku-

pera. Joissain maissa myös va-sen ovipeili on kupera. Peilistä nä-kyvät kohteet ovat lähempänä kuinmitä peilikuva näyttää.

• Käytä matkustamon taustapeiliätai vilkaise taakse arvioidaksesiperässä ajavien ajoneuvojen to-dellisen etäisyyden vaihtaessasikaistaa.

HUOMIOÄlä raavi jäätä pois peilin pinnalta,koska lasipinta saattaa vahingoittua.Jos jää estää peilin liikkeen, älä sää-dä peiliä väkisin. Poistaaksesi jään,käytä jäänpoistosuihketta tai hyvinlämpimällä vedellä kostutettua sien-tä tai kangasta.

HUOMIOJos peili on jumissa jäästä, älä sää-dä sitä väkisin. Käytä hyväksyttyäjäänpoistosuihketta (ei jäähdyttimenpakkasnestettä) vapauttaaksesi jää-tyneet mekanismit tai siirrä auto läm-pimään paikkaan antaaksesi jään su-laa.

VAROITUS Älä säädä tai taita ovipeilejä autonliikkuessa. Tämä voi johtaa hallin-nan menettämiseen ja sitä kauttahengenvaarallisiin vammoihin tai ai-nevahinkoihin.

OAM042025N

Merkkivalo Tunnistin

Peruutuskameran näyt-

tö (mikäli varusteena)

Page 114: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

364

Peilien säätö

Käsitoiminen (mikäli varusteena)

Säätääksesi ovipeilin, liikuta ohjausvipua.

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)

Sähkötoimisella säätimellä voit säätää va-semman ja oikean puolen ovipeilin asen-non. Säätääksesi peilin asentoa, siirrä vi-pu (1) R- tai L-asentoon valitaksesi oi keantai vasemman puolen peilin. Paina sittenvastaavaan suuntaan peilin säädintä sää-tääksesi valittua peiliä ylös, alas, vasem-malle tai oikealle.Säädön jälkeen aseta vipu keskiasentoonestääksesi tahattomat säädöt.

OAM049027

HUOMIO• Peilien liike pysähtyy, kun ne saa-

vuttavat ääriasennon, mutta moot-tori jatkaa toimintaa kytkimen pai-namisen ajan. Älä paina kytkintäpidempään kuin on tarpeen. Käyt-tömoottori voi vahingoittua.

• Älä yritä säätää ovipeilejä käsin.Näin toimimalla osat saattavat va-hingoittua.

B510A01E

Page 115: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 37

Autosi ominaisuudet

Ovipeilin taittaminen

Käsitoiminen

Taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin runkoonja paina sitä auton takaosaa kohti.

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)

Taittaaksesi ulkopuolen ovipeilin, painapainiketta. Taittaaksesi sen takaisin normaaliasen-toon, paina painiketta uudelleen.

OAM049028 OAM049029

HUOMIOJos varusteena ovat sähköiset ovi-peilit, älä taita niitä käsin. Niidenmoottorit voivat vahingoittua.

HUOMIOSähköinen ovipeili on toiminnassa,vaikka virtalukko olisi LOCK-asen-nossa. Kuitenkin estääksesi akuntarpeettoman tyhjenemisen, älä sää-dä peilejä pidempään kuin on tar-peen, kun moottori on sammuneena.

Page 116: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

384

MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 2. Suuntavilkut3. Nopeusmittari4. Polttoainemittari5. Varoitus- ja merkkivalot6. Ajotietokone7. Moottorin lämpömittari* mikäli varusteena

❈ Varsinainen auton mittaristo saattaapoiketa kuvan mukaisesta.

Lisätietoja löydät seuraavan sivun

kappaleesta “Mittarit”.

OAM042030L/OAM042302L

14

56 72 2

3

5

1

4

5

2 2

3

5

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

6 7

Page 117: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 39

Autosi ominaisuudet

Kierroslukumittari

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin liki-määräisen kierrosmäärän minuutin aika-na (rpm).Käytä kierroslukumittaria oikeiden vaihto-hetkien valitsemiseen ja estääksesi moot-torin käyttämisen liian alhaisilla ja/tai kor-keilla kierroksilla.

■ Diesel ■ Bensiini

OAM042032

Mittarit

Nopeusmittari

Nopeusmittari ilmaisee auton eteenpäin suuntautuvan nopeuden.Nopeusmittari kalibroidaan kilometreinä ja/tai maileina tunnissa.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

■ Tyyppi C

■ Tyyppi D

■ Tyyppi E

■ Tyyppi F

OAM042031/OAM042031N/OAM042031L/OAM042303/OAM042303N/OAM042303L

Page 118: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

404

Moottorin lämpömittari

Tämä mittari ilmaisee moottorin jäähdy-tysnesteen lämpötilan, kun virtalukko onON-asennossa.Älä jatka ajamista ylikuumentuneella moot-torilla. Jos autosi moottori ylikuumenee,noudata luvun 6 kappaleessa ”Jos moot-tori ylikuumenee” esitettyjä ohjeita.

VAROITUSÄlä koskaan poista jäähdyttimenkorkkia, kun moottori on kuuma.Moottorin jäähdytysneste on pai-neessa ja saattaa aiheuttaa vakaviapalovammoja. Odota, kunnes moot-tori on jäähtynyt ennen jäähdytys-nesteen lisäämistä säiliöön.

HUOMIOÄlä käytä moottoria kierroslukumit-tarin punaisella alueella.

Tämä saattaa aiheuttaa vakaviamoottorivahinkoja.

Euroopassa

HUOMIOJos mittarin osoitin liikkuu normaa-lin toiminta-alueen ulkopuolelle koh-ti “130” tai “H”-asentoa, on kysees-sä ylikuumeneminen, joka saattaavahingoittaa moottoria.

Euroopan ulkopuolella

OAM042033L/OAM042305

Page 119: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 41

Autosi ominaisuudet

Polttoainemittari

Polttoainemittarin osoitin ilmaisee arvionpolttoainesäiliössä jäljellä olevan polttoai-neen määrästä. Polttoainesäiliön tilavuusesitetään luvussa 8. Polttoainemittaria täy-dentää alhaisen polttoainemäärän varoi-tusvalo, joka syttyy, kun polttoainesäiliöon lähes tyhjä.

Kallistuksissa ja mutkissa polttoainemit-tarin osoitin saattaa heilahdella tai alhai-sen polttoainemäärän varoitusvalo saat-taa syttyä aikaisemmin kuin tavallisestijohtuen polttoaineen liikkeestä säiliössä.

Matkamittari (km tai mi)

Matkamittari ilmaisee kokonaismatkan, jo-ka autolla on ajettu.Lisäksi koet matkamittarin käytännölliseksiottaessasi selville, milloin huolto tulisi suo-rittaa.

VAROITUS - Polttoainemit-tari

Polttoaineen ajaminen loppuun voialtistaa auton matkustajat vaarati-lanteeseen.

Sinun tulee pysähtyä ja hankkia li-säpolttoainetta mahdollisimman pi-an varoitusvalon syttymisen jälkeentai kun mittarin osoitin tulee lähelle“”0” tai “E” -tasoa.

HUOMIOVältä hyvin alhaisella poltto aine -määrällä ajamista. Polttoainesäiliönajaminen loppuun aiheuttaa epätäy-dellistä palamista vahingoittaenkatalysaattoria.

Euroopassa

Euroopan ulkopuolella

OAM042034L/OAM042306

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042110/OAM042270

Page 120: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

424

Ajotietokone (mikäli varusteena)

Ajotietokone on tietokoneohjattu kuljetta-jan informaatiojärjestelmä, joka virtalukonollessa ON-asennossa näyttää ajamiseenliittyviä tietoja, kuten matkamittarin, osa-matkamittarin, ajomatkan polttoaineen lop-pumiseen, keskimääräisen polttoaineen-kulutuksen, hetkellisen polttoaineenkulu-tuksen ja ajoajan. Kaikki tallennettu ajo -informaatio (paitsi matkamittari, ajomatkapolttoaineen loppumiseen ja hetkellinenkulutus) nollataan, jos akku irrotetaan.

Osamatkamittari (km tai mi)

TRIP A: Osamatkamittari ATRIP B: Osamatkamittari BTämä tila ilmaisee yksittäisesti valitun mat-kan pituuden viimeisestä osamatkamitta-rin nollauksesta. Mittarin toiminta-alue on 0,0 - 999,9 km(tai 0,0 - 999,9 mailia).Painamalla TRIP-painiketta yli 1 sekunninajan, kun osamatkamittari on näytöllä, tyh-jenee osamatkamittari nollaan (0.0).

Trip B

Trip A

Kulunut aika

ECO* ON/OFF

Matka polttoaineen loppumiseen*

Polttoaineen keskikulutus*

Hetkellinen polttoaineenkulutus*

* mikäli varusteena

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042111/OAM042271

OAM042035

Page 121: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 43

Autosi ominaisuudet

Ajomatka polttoaineen loppumiseen(Distance to empty) (km tai mi)

Tämä toiminto näyttää arvioidun matkanpolttoaineen loppumiseen nykyisen polt-toainemäärän ja polttoaineenkulutuksenmukaan. Kun jäljellä oleva ajomatka onalle 50 km (30 mailia), näytöllä näytetään”---” ja ”Distance To Empty” teksti vilkkuu.Mittarin toiminta-alue on 50-1  500 km (tai30-1500 mailia).

✽ HUOMAUTUS• Jos auto ei ole tasaisella pinnalla tai

akun virta on katkaistu, ajomatka polt-toaineen loppumiseen ei välttämättänäy oikein.Ajotietokone ei välttämättä tunnista li-sättyä polttoainetta, jos autoon tanka-taan alle 6 litraa (1,6 gallonaa) poltto-ainetta.

• Polttoaineenkulutuksen ja polttoaineenloppumiseen jäljellä olevan ajomatkanarvot saattavat vaihdella merkittäväs-ti ajo-olosuhteiden, ajotottumusten jaauton kunnon mukaan.

• Polttoaineen loppumiseen jäljellä ole-van ajomatkan arvo on arvio ajetta-vissa olevasta matkasta. Tämä arvosaattaa erota todellisesta ajettavissa ole-vasta matkasta.

Keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100 km tai mpg)

Tämä toiminto laskee keskimääräistä polt-toaineenkulutusta nollauksen jälkeen käy-tetyn polttoaineen kokonaismäärän ja aje-tun matkan perusteella. Käytetyn poltto-aineen kokonaismäärä lasketaan polttoai-neen kulutuksen syöttötiedoista. Saadak-sesi tarkan laskelman, aja vähintään 50 m(0.03 mailia).Polttoaineen keskikulutus nollautuu (---),kun TRIP-näppäintä painetaan yli 1 sekuntikeskikulutuksen ollessa näytöllä.Jos ajoneuvon nopeus ylittää 1 km/h, kunpolttoainetta on lisätty ainakin 6 l, poltto-aineen keskikulutus nollautuu (---).

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042112L/OAM042272L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042114L-1/OAM042274L

Page 122: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

444

Hetkellinen polttoaineenkulutus (mikälivarusteena) (l/100 km tai MPG)

Tämä toiminto laskee hetkellisen poltto-aineenkulutuksen muutaman viime se-kunnin ajalta.

Ajoaika (Driving time)

Tämä toiminto näyttää kokonaisajoajanviimeisestä ajoajan nollauksesta.Vaikka auto ei liikkuisi, ajoajan laskentajatkuu niin kauan kuin moottori on käyn-nissä.Mittarin toiminta-alue on 00:00-99:59.Ajoaika nollautuu (00:00:00), kun TRIP-painiketta painetaan yli 1 sekunnin ajansen ollessa näytöllä.

ECO-tila päälle/pois (ECO ON/OFF)(mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla voit kytkeä mit-taristossa olevan käsivaihteiston vaihde-ilmaisimen päälle/pois päältä.Jos painat TRIP-painiketta yli 1 sekunninajan ECO ON -tilassa, näytöllä näytetään“ECO OFF” ja vaihdeilmaisin poistuu käy-töstä.Jos haluat käsivaihteiston vaihdeilmaisi-men uudelleen käyttöön, paina TRIP-pai-niketta yli 1 sekunnin ajan ECO OFF -ti-lassa, jolloin “ECO ON” -tila näkyy näy-töllä.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042116L/OAM042276L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OAM042105/OAM042277N

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042115L/OAM042275L

Page 123: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 45

Autosi ominaisuudet

Ulkoilman lämpötila

Oletuksena ulkoilman lämpötila näytetään1°C (1°F) tarkkuudella. Lämpötila-alue on-40°C ~ 60°C.• Näytöllä näkyvä ulkoilman lämpötila ei

muutu välittömästi, kuten yleisissä läm-pömittareissa. Tällä on pyritty välttämäänkuljettajan keskittymisen häiriintyminen.

• Muuttaaksesi celsius-yksikön (°C) fah-renheit-yksiköksi (°F) tai päinvastoin, pai-na TRIP-painiketta yli 1 sekunnin ajan,kun “matka polttoaineen loppumiseen”-tila (DTE) on käytössä.

Käsivaihteiston vaihdeilmaisin (mikäli varusteena)

Tämä ilmaisin ehdottaa vaihdetta, jotakäyttämällä polttoainetta voitaisiin sääs-tää.Esimerkiksi:

: Ehdottaa vaihtamaan isommalle,3-vaihteelle (nykyinen vaihde on2- tai 1-vaihde).

: Ehdottaa vaihtamaan pienem-mälle, 3-vaihteelle (nykyinen vaih-de on 4- tai 5-vaihde).

Jos et halua, että ilmaisinta näytetään, voitsammuttaa sen painamalla TRIP-paini-ketta yli 1 sekunnin ajan ECO ON -tilas-sa.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042117/OAM042278

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042332N/OAM042341L

Page 124: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

464

Automaattivaihteiston vaihdeil-maisin (mikäli varusteena)

Ilmaisin näyttää, minkä vaihteen auto-maattivaihteisto on valinnut.

Jäisen tien varoitusvalo (mikäli varusteena)

Varoitusvalon tehtävä on varoittaa kuljet-tajaa mahdollisesti jäisestä tiestä, kun:• Virta on päällä• Lämpötila alue on: noin alle 4°C.Varoitusvalo vilkkuu 10 sekuntia, jonkä jäl-keen se jää palamaan. Tällöin myös va-roittava äänimerkki kytkeytyy.

✽ HUOMAUTUSJos jäisen tien varoitusvalo syttyy ajonaikana, sinun tulee ajaa keskittyneemminja varovaisemmin välttäen ylinopeutta,nopeita kiihdytyksiä tai jarrutuksia sekänopeita ohjausliikkeitä yms.

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042331N/OAM042340L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042118N/OAM042342L

Page 125: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 47

Autosi ominaisuudet

Varoitukset ja merkkivalot

Kaikki varoitusvalot tarkastetaan, kun vir-talukko kytketään ON-asentoon (älä käyn-nistä moottoria). Jos jokin valoista ei sy-ty, tulee se tarkastuttaa valtuutetussa KIA-huollossa.Moottorin käynnistämisen jälkeen var-mista, että kaikki varoitusvalot ovat sam-muneet. Jos jokin vielä palaa, on kyseessätilanne, joka vaatii huomiota. Kun seison-tajarru vapautetaan, jarrujärjestelmän va-roitusvalon tulisi sammua. Polttoaineenvaroitusvalo jatkaa palamista, jos poltto-ainemäärä on alhainen.

ECO -merkkivalo(mikäli varusteena)

ECO ON/OFF-tila (mikäli varusteena)

Kun active ECO -järjestelmä on käytössä,ECO-merkkivalo palaa vihreänä.Lisätietoja toiminnosta löydät luvun 5 kap-paleesta “Active ECO”.

Turvatyynyn varoitusvalo(mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo palaa noin 6 sekuntiaaina, kun käännät virtalukon ON-asentoon.Tämä valo syttyy myös, jos SRS-jär jes tel -mä ei toimi kunnolla. Jos turvatyynyn va-roitusvalo ei syty, tai palaa jatkuvasti noin6 sekunnin toiminnan jälkeen, kun kään-nät virtalukon ON-asentoon tai käynnistätmoottorin, tai jos se syttyy ajon aikana,tarkastuta SRS-järjestelmä valtuutetussaKIA-huollossa.

ECO

Page 126: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

484

Lukkiutumattoman jarrujär-jestelmän (ABS) varoitus-valo (mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virtalukkokytketään ON-asentoon ja sammuu noin3 sekunnin päästä järjestelmän toimiessanormaalisti. Jos ABS-varoitusvalo jatkaa palamista,syttyy ajon aikana tai ei syty ollenkaan,kun virta kytketään ON-asentoon, saattaakyseessä olla ABS-järjestelmän toiminta-häiriö.Jos näin käy, tarkastuta autosi valtuute-tussa KIA-huollossa mahdollisimman pi-an. Normaali jarrujärjestelmä on yhä käy-tettävissä, mutta ilman lukkiutumattomanjarrujärjestelmän tarjoamaa hyötyä.

EBD-järjestelmän (elektroni-nen jarruvoiman jako) varoi-tusvalo

Jos nämä kaksi varoitusvaloapalavat samanaikaisesti ajonaikana, autosi ABS- ja EBD-järjestelmässä saattaa olla toi-mintahäiriö.Tällöin ABS ja normaali jarrujärjestelmä eisaata toimia normaalisti. Tarkastuta au-tosi valtuutetussa KIA-huollossa mahdol-lisimman pian.

Turvavöiden varoitusvalot

Kuljettajan ja matkustajan muistutuksek-si turvavyön varoitusvalo vilkkuu tai palaanoin 6 sekuntia aina, kun käännät virta-avaimen ON-asentoon riippumatta siitä,onko vyö kiinnitetty.Lisätietoja löydät luvun 3 kappaleesta ”Tur-vavyöt”.

VAROITUSJos sekä ABS- että jarrujärjestelmänvaroitusvalo palavat samanaikai-sesti, autosi jarrujärjestelmä ei toi-mi normaalisti. Tällöin saatat ajau-tua odottamattomaan ja vaaralliseentilanteeseen äkkijarrutuksessa. Täl-löin vältä kovia nopeuksia ja äkilli-siä jarrutuksia mahdollisuuksien mu-kaan. Tarkastuta autosi valtuutetus-sa KIA-huollossa mahdollisimmanpian.

Page 127: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 49

Autosi ominaisuudet

Moottorin öljynpaineen varoitus

Tämä varoitusvalo ilmaisee moottorin al-haisen öljynpaineen.Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana:1. Aja varovaisesti tien sivuun ja pysäh-

dy.2. Tarkasta moottoriöljyn taso moottori

sammutettuna. Jos taso on alhainen, li-sää öljyä tarvittava määrä.

Jos varoitusvalo jatkaa palamista öljyn li-säämisen jälkeen tai jos öljyä ei ole saa-tavilla, soita valtuutettuun KIA-huoltoon.

Suuntavilkkujen merkkivalo

Mittaristossa vilkkuvat vihreät nuolet näyt-tävät suuntavilkkujen osoittaman suunnan.Jos nuoli syttyy vilkkumatta, vilkkuu nor-maalia tiheämmin tai ei vilku lainkaan, onkyseessä vilkkujärjestelmän toimintahäi-riö. Sinun tulisi ottaa yhteys jälleenmyy-jääsi korjauksien suorittamiseksi.Tämä merkkivalo vilkkuu myös, kun va-roitusvilkut on kytketty päälle.

Kaukovalojen merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa, kun ajovalot ovatpäällä kaukovaloasennossa tai kun suun-tavilkkujen vipua vedetään kaukovalojenväläyttämiseksi.

HUOMIOJos moottoria ei sammuteta hetimoottorin öljynpaineen varoitusva-lon syttymisen jälkeen, seuraukse-na voi olla vakavia vahinkoja.

HUOMIOJos öljynpaineen varoitusvalo jatkaapalamista moottorin ollessa käyn-nissä, vakavia moottorivahinkoja voiseurata. Öljynpaineen varoitusvalosyttyy aina tilanteessa, jossa öljyn-paine ei ole riittävä. Normaalikäy-tössä sen tulisi syttyä, kun virta kyt-ketään päälle, ja sammua heti moot-torin käynnistyttyä. Jos öljynpaineenvaroitusvalo jatkaa palamista moot-torin ollessa käynnissä, kyseessä onvakava toimintahäiriö.

Jos näin tapahtuu, pysäytä automahdollisimman nopeasti turvalli-seen paikkaan, sammuta moottori jatarkasta öljyn pinnantaso. Jos öljyntaso on alhainen, lisää moottoriöljyäsopivaan tasoon asti ja käynnistämoottori uudelleen. Jos valo jatkaapalamista moottorin käydessä, sam-muta moottori välittömästi. Kaikissatapauksissa, joissa öljyvalo palaamoottorin käydessä, moottori tuleetarkastuttaa valtuutetussa KIA-huol-lossa ennen kuin autolla jatketaanajamista.

Page 128: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

504

Lähivalojen merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa, kun ajovalot ovatpäällä lähivalojen asennossa.

Etusumuvalojen merkkiva-lo (mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun etusumuva-lot kytketään päälle.

Takasumuvalojen merkki-valo (mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun takasumu-valot kytketään päälle.

Ajovalojen merkkivalo (mikäli varusteena)

Merkkivalo syttyy, kun seisontavalot kyt-ketään päälle.

Seisontajarrun ja jarrunes-teen varoitus

Seisontajarrun varoitus

Tämä varoitusvalo syttyy, kun seisonta-jarru kytketään virran ollessa START- taiON-asennossa. Varoitusvalon tulisi sam-mua, kun seisontajarru vapautetaan.

Jarrunesteen alhaisen määrän varoitus

Jos varoitusvalo jatkaa palamista, se saat-taa merkitä sitä, että jarrunesteen määräon alhainen säiliössä.Jos varoitusvalo jatkaa palamista:1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen

pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.2. Kun moottori on sammutettu, tarkasta

jarrunesteen taso välittömästi ja lisäänestettä tarpeen vaatiessa. Tarkastasen jälkeen kaikki jarrujärjestelmän osatnestevuodoista.

3. Älä aja autolla, jos vuotoja löytyy, va-roitusvalo jatkaa palamista tai jarrujär-jestelmä ei toimi kunnolla. Hinaa automihin tahansa valtuutettuun KIA-huol-toon jarrujärjestelmän tarkastamiseksija tarvittavien korjaustoimenpiteidensuorittamiseksi.

Autosi on varustettu kaksipiirijarrujärjes-telmällä. Tämä tarkoittaa, että voit yhä jar-ruttaa kahdella renkaalla, vaikka toinenpiireistä rikkoutuisi. Jarruttaminen aino-astaan yhdellä toimivalla jarrupiirillä vaa-tii pidemmän poljinliikkeen ja enemmänvoimaa auton pysäyttämiseksi. Lisäksiauto ei pysähdy yhtä lyhyellä jarrutus-matkalla käytettäessä ainoastaan osaa toi-mivasta jarrujärjestelmästä. Jos jarrut ha-joavat ajon aikana, vaihda pienemmällevaihteelle hyödyntääksesi moottorijarru-tusta ja pysäyttääksesi auton mahdolli-simman nopeasti turvallisuuden rajoissa.Tarkastaaksesi varoitusvalon toiminnanvarmista, syttyvätkö seisontajarrun ja jar-runesteen varoitusvalo, kun virta on ON-asennossa.

VAROITUS Autolla ajaminen varoitusvalon pa-laessa on vaarallista. Jos jarrujär-jestelmän varoitusvalo jatkaa pala-mista, tarkastuta ja huollata jarrutvälittömästi valtuutetussa KIA-huol-lossa.

Page 129: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 51

Autosi ominaisuudet

Alhaisen pesunestetasonmerkkivalo (mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo ilmaisee, että pesu-nestesäiliö on lähes tyhjä. Täytä pesu-nestettä mahdollisimman pian.

Takaluukku auki -varoitus-valo

Tämä varoitusvalo palaa, kun takaluuk-kua ei ole suljettu oikein riippumatta vir-talukon asennosta.

Latausjärjestelmän varoi-tusvalo

Tämä varoitusvalo ilmaisee joko laturin taisähköisen latausjärjestelmän toimintahäi-riön. Jos varoitusvalo syttyy auton liikkuessa:1. Aja turvallisesti lähimpään pysähdys-

paikkaan.2. Kun moottori on sammunut, tarkasta et-

tei laturin hihna ole löystynyt tai rik-koutunut.

3. Jos hihna on oikein säädetty, ongelmaesiintyy sähköisessä latausjärjestel-mässä. Anna valtuutetun KIA-huollonratkaista ongelma mahdollisimman pi-an.

Avonaisen oven merkkiva-lo

Tämä varoitusvalo palaa, kun ovia ei olesuljettu oikein riippumatta virtalukon asen-nosta.

Käynnistyksenesto (mikäli varusteena)

Tämä valo palaa, kun käynnistyksenes-tolaitteen avain asetetaan virtalukkoon jakäännetään ON-asentoon moottorin käyn-nistämiseksi.Tällöin voit käynnistää moottorin. Tämävalo sammuu, kun moottori käynnistyy. Jos tämä valo vilkkuu virtalukon ollessaON-asennossa ennen moottorin käynnis-tämistä, tarkastuta järjestelmä valtuute-tussa KIA-huollossa.

Alhaisen polttoainemääränvaroitusvalo

Tämä varoitusvalo tarkoittaa, että poltto-ainesäiliö on lähes tyhjä. Kun se syttyy, si-nun tulisi lisätä polttoainetta mahdollisim-man pian. Ajaminen polttoainemäärän va-roitusvalon palaessa tai polttoainetasonollessa ”0” -merkinnän alapuolella voi ai-heuttaa epätasaista käyntiä ja vahingoit-taa katalysaattoria (mikäli varusteena).

Page 130: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

524

Toimintahäiriön merkkivalo(MIL) (tarkasta moottori) (mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo on osa moottorin oh -jausjärjestelmää, joka valvoo erilaisia pääs-töjen hallintajärjestelmän osia. Jos tämämerkkivalo syttyy ajon aikana, on kysees-sä mahdollinen päästöjen hallintajärjestel-män toimintahäiriö.Tämän merkkivalon tulee syttyä myös, kunvirtalukko kytketään ON-asentoon, ja sam-mua muutaman sekunnin jälkeen mootto-rin käynnistymisestä. Jos se syttyy ajon ai-kana tai ei syty, kun virtalukko kytketäänON-asentoon, toimita autosi lähimpään val-tuutettuun KIA-huoltoon järjestelmän tar-kastamiseksi.Yleisesti ottaen autosi pysyy ajokuntoise-na, mutta järjestelmä on tarkastettava val-tuutetun KIA-huollon toimesta viipymättä.

ESP-merkkivalo (ElectronicStability Program)(mikäli varusteena)

ESP-merkkivalo syttyy, kun virtalukko kyt-ketään ON-asentoon, mutta sen tuleesammua noin 3 sekunnin jälkeen. KunESP on käytössä, se valvoo ajo-olosuh-teita. Normaaleissa ajo-olosuhteissa ESP-merkkivalo pysyy pois päältä. Ajettaes-sa liukkaalla tai alhaisella pidolla ESPpuuttuu toimintaan, jolloin ESP-merkkiva-lo vilkkuu.Kuitenkin jos ESP-järjestelmässä on toi-mintahäiriö, merkkivalo syttyy ja pysyypäällä. Toimita autosi valtuutettuun KIA-huoltoon ja tarkastuta järjestelmä.

ESP OFF -merkkivalo (mikäli varusteena)

ESP OFF -merkkivalo syttyy, kun virta-lukko kytketään ON-asentoon, mutta sentulee sammua noin 3 sekunnin jälkeen.Kytkeäksesi ESP OFF -tilan, paina ESPOFF -painiketta. ESP OFF -merkkivalo syt-tyy osoittaakseen, että ESP on kytkettypois päältä.

(Jatkuu)

• Jos päästöjen hallintajärjestelmänMIL-valo palaa, katalysaattori voiolla vahingoittunut, jolloin moot-torin on saattanut menettää teho-aan. Tarkastuta moottorin ohjaus-järjestelmä mahdollisimman pianvaltuutetussa KIA-huollossa.

HUOMIO• Jatkuva ajaminen päästöjen hal-

lintajärjestelmän MIL-valon pala-essa saattaa aiheuttaa vahinkoapäästöjen hallintajärjestelmiin, jo-ka voi vaikuttaa ajettavuuteen ja/taipolttoainetalouteen.

(Jatkuu)

HUOMIO - Dieselmoottori(mikäli on)

Jos tämä toimintahäiriön varoitus-valo vilkkuu, sen vilkkuminen voi-daan lopettaa ajamalla autolla vä-hintään 60km/h tai suuremmalla kuin2. vaihteella moottorin kierrosluvunollessa 1500-2000 rpm tietyn ajan(noin 25 minuuttia).

Jos toimintahäiriön varoitusvalo jat-kaa vilkkumista toimenpiteen suo-rittamisesta huolimatta, pyydämmekääntymään valtuutetun KIA-huollonpuoleen DPF-järjestelmän tarkasta-miseksi.

Jos jatkat ajamista toimintahäiriönvaroitusvalon vilkkuessa pitkään,DPF-järjestelmä voi vahingoittua japolttoaineenkulutus kasvaa.

Page 131: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 53

Autosi ominaisuudet

Sähköisen ohjaustehostin-järjestelmän (EPS) varoi-tusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avainkäännetään ON-asentoon, ja sammuu he-ti moottorin käynnistyttyä.Tämä valo syttyy myös, kun ESP-järjes-telmässä on toimintahäiriö. Jos se syttyyajon aikana, tarkastuta autosi valtuute-tun KIA-huollon toimesta.

KEY OUT -merkkivalo (mikäli varusteena)

Jos mikä tahansa ovista on auki ja moot-torin START/STOP -painike on ACC- taiON-asennossa, järjestelmä tarkastaasmart key -avainta. Jos smart key ei oleajoneuvossa, merkkivalo vilkkuu, ja joskaikki ovet ovat tällöin suljettuna, myösmerkkiääni kytkeytyy noin 5 sekunniksi.Merkkivalo sammuu, jos ajoneuvo liikkuu.Pidä smart key ajoneuvossa tai aseta seomaan pidikkeeseensä.

Automaattisen sammutus-järjestelmän merkkivalo(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun moottori as-tuu ISG-järjestelmän joutokäynnin pysäy-tystilaan.Kun automaattinen käynnistys kytkeytyy,automaattisen sammutusjärjestelmän merk -kivalo vilkkuu 5 sekuntia mittaristossa.Lisätietoja löydät luvun 5 kappaleesta“ISG-järjestelmä (Idle Stop and Go)”.

✽ HUOMAUTUSKun ISG-järjestelmä käynnistää moot-torin automaattisesti, joitain varoitus-valoja (ABS, ESP, ESP OFF tai seison-tajarrun varoitusvalo) saattaa syttyä het-keksi. Näin tapahtuu akun alhaisen jännitteenvuoksi. Tämä ei tarkoita, että järjestel-mässä olisi toimintahäiriö.

Vakionopeudensäätimen merkkivalo(mikäli varusteena)

Vakionopeus -merkkivalo

Merkkivalo syttyy palamaan, kun vakio-nopeudensäädin kytketään päälle.Lisätietoja vakionopeudensäätimen käy-töstä löydät luvun 5 kappaleesta ”Vakio-nopeudensäädin”.

Vakionopeudensäätimen

”SET” -merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa, kun vakionopeu-densäätimen kytkin (SET- tai RES+) onpäällä.

CRUISE

SETKEYOUT

Page 132: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

544

Alhaisen rengaspaineen /TPMS-häiriön merkkivalo(mikäli varusteena)

Alhaisen rengaspaineen merkkivalo syt-tyy noin 3 sekunniksi sen jälkeen, kun vir-ta kytketään ON-asentoon.Alhaisen rengaspaineen merkkivalo syt-tyy, kun yksi tai useampi rengas on me-nettänyt merkittävästi painetta.Jos alhaisen rengaspaineen merkkivalojatkaa palamista, kun se on vilkkunut noinminuutin, rengaspaineiden valvontajär-jestelmässä on toimintahäiriö.Jos näin käy, tarkastuta järjestelmä val-tuutetussa KIA-huollossa mahdollisimmanpian.Jos varoitusvalo syttyy palamaan ajon ai-kana, vähennä ajonopeutta välittömästi japysähdy tien sivuun. Vältä kovia jarrutuk-sia ja äkillisiä ohjausliikkeitä mahdolli-suuksien mukaan. Täytä renkaat sopivaanpaineeseen, kuten ajoneuvon renkaidenteknisissä tiedoissa esitetään.

Avaimen muistutin (mikäli varusteena)

Jos kuljettajan ovi avataan, kun virta-avainon vielä virtalukossa (ACC- tai LOCK-asennossa), avaimen muistuttimen merk-kiääni kytkeytyy. Tällä estetään avaimienunohtuminen autoon. Äänimerkki toimiiniin kauan, kunnes avain poistetaan vir-talukosta tai kuljettajan ovi suljetaan.

VAROITUS - Alhainen ren-gaspaine

Merkittävästi alentunut rengaspainetekee auton käyttäytymisen epäva-kaaksi ja voi lisätä auton hallinnanmenettämisen riskiä ja jarrutusmat-kan pituutta.

Jatkuva ajaminen alhaisilla rengas-paineilla aiheuttaa renkaiden yli-kuumenemista ja kulumista.

VAROITUS - Turvallinenjarruttaminen

• TPMS-järjestelmä ei pysty varoit-tamaan sinua ulkoisen tekijän ai-heuttamasta vakavasta ja yhtäkki-sestä rengasvauriosta.

• Jos havaitset epävakautta autonkäyttäytymisessä, irrota jalkasi he-ti kaasupolkimelta, lisää jarrua vä-hitellen kevyellä voimalla ja hi-dasta turvalliseen paikkaan tien si-vuun.

Page 133: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 55

Autosi ominaisuudet

Hehkutuksen merkkivalo (ainoastaan Diesel)

Merkkivalo syttyy palamaan, kun virta kyt-ketään päälle (ON-asento). Moottori voi-daan käynnistää sen jälkeen, kun hehku-tuksen merkkivalo sammuu. Valon pääl-läoloaika riippuu veden ja ilman lämpöti-loista sekä akun toimintakyvystä.

✽ HUOMAUTUSJos moottori ei käynnisty 10 sekunnin si-sällä hehkutuksen loppumisesta, käännävirta-avain uudelleen LOCK-asentoonnoin 10 sekunniksi ja sitten ON-asentoonhehkuttaaksesi uudelleen.

Polttoainesuodattimen va-roitusvalo (Dieselmoottorit)

Tämä varoitusvalo palaa noin 3 sekuntiasen jälkeen, kun virta on kytketty ON-asen-toon, jonka jälkeen se sammuu. Jos tämävalo syttyy moottorin ollessa käynnissä,merkitsee se sitä, että polttoainesuodat-timeen on kertynyt vettä. Jos näin tapah-tuu, poista vesi polttoainesuodattimesta.Lisätietoja löydät kappaleesta ”Polttoai-nesuodatin” luvussa 7.

Ylinopeuden varoitusvalo (mikäli varusteena)

Tyyppi A

Ylinopeuden varoitusvalo

Jos ajat yli 120 km/h nopeutta, ylinopeu-den varoitusvalo alkaa vilkkua. Tämä onvarusteena estääkseen sinua ajamastaylinopeutta.Ylinopeuden varoitusmerkkiääni

Jos ajat yli 120 km/h nopeutta, ylinopeu-den merkkiääni kytkeytyy noin 5 sekun-niksi. Tämä on varusteena estääkseen si-nua ajamasta ylinopeutta.

Tyyppi B

Ylinopeuden varoitusmerkkiääni

Jos ajat yli 120 km/h nopeutta, ylinopeu-den varoitusääni kytkeytyy. Tämä on va-rusteena estääkseen sinua ajamasta yli-nopeutta.

120km/h

HUOMIOKun polttoainesuodattimen varoi-tusvalo syttyy, moottorin teho (au-ton käyttönopeus ja joutokäynti)saattaa alentua. Jos jatkat ajamistavaroitusvalon palaessa, saatat aihe-uttaa vahinkoa moottorin osiin jaCommon Rail -ruiskutusjärjestel-mään.

Jos näin käy, tarkastuta autosi val-tuutetussa KIA-huollossa mahdolli-simman pian.

HUOMIOJos hehkutuksen merkkivalo jatkaapalamista tai alkaa moottorin läm-penemisen jälkeen tai ajon aikanavilkkua, tarkastuta järjestelmä val-tuutetussa KIA-huollossa mahdolli-simman pian.

Page 134: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

564

LCD-näytön varoitukset(mikäli varusteena)

Avain ei ole ajoneuvossa

Jos smart key ei ole ajoneuvossa ja jokinovista avataan tai suljetaan moottorinSTART/STOP -painikkeen ollessa ACC,ON tai START -asennossa, varoitus il-mestyy LCD-näyttöön. Lisäksi merkkiää-ni kytkeytyy 5 sekunniksi, kun smart keyei ole ajoneuvossa ja ovi suljetaan.Pidä smart key aina mukanasi.

Avainta ei havaita

Jos smart key ei ole ajoneuvossa tai sitäei havaita ja painat moottorin START/STOP -painiketta, varoitus ilmestyy LCD-näyttöön noin 10 sekunniksi. Lisäksi käyn-nistykseneston merkkivalo ja avaimen pi-dikkeen valaistus vilkkuvat 10 sekuntia.

Avaimen pariston alhainen jännite

Jos moottorin START/STOP -painike kyt-keytyy OFF-asentoon, kun ajoneuvossaolevasta smart key -avaimesta loppuu pa-risto, varoitus syttyy LCD-näytölle noin 10sekunniksi. Tällöin myös merkkiääni kuu-luu kerran. Vaihda paristo uuteen.

Paina jarrupoljinta käynnistääksesimoottorin

Jos moottorin START/STOP -painike siir-tyy ACC-asentoon kahdesti painikkeentoistuvan painamisen johdosta, kun jarru-poljinta ei paineta, varoitus syttyy LCD-näyttöön noin 10 sekunniksi ilmoittaak-seen, että sinun tulee painaa jarrupoljin-ta käynnistääksesi moottorin.

Paina kytkinpoljinta käynnistääksesimoottorin (mikäli varusteena)

Jos moottorin START/STOP -painike siir-tyy ACC-asentoon kahdesti painikkeentoistuvan painamisen johdosta, kun kyt-kinpoljinta ei paineta, varoitus syttyy LCD-näyttöön noin 10 sekunniksi ilmoittaak-seen, että sinun tulee painaa kytkinpol-jinta käynnistääksesi moottorin.

Siirrä vaihdevipu P-asentoon

Jos yrität sammuttaa moottorin siirtämät-tä vaihdevipua P-asentoon (pysäköinti),moottorin START/STOP -painike kytkey-tyy ACC-asentoon. Jos painiketta paine-taan vielä uudelleen, se kytkeytyy ON-asentoon. Varoitus syttyy LCD-näyttöönnoin 10 sekunniksi ilmoittaakseen, että si-nun tulee painaa moottorin START/STOP-painiketta vaihdevivun ollessa P-asen-nossa (pysäköinti) sammuttaaksesi moot-torin.Lisäksi varoitusmerkkiääni kuuluu noin 10sekunnin ajan. (mikäli varusteena)

Poista avain

Kun sammutat moottorin smart key -avai-men ollessa pidikkeessään, varoitus il-mestyy LCD-näytölle noin 10 sekunniksi.Lisäksi smart key -pidike vilkkuu noin 10sekuntia. Poista smart key painamalla sitä kerran javetämällä se irti pidikkeestään.

Page 135: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 57

Autosi ominaisuudet

Kiinnitä avain

Jos painat moottorin START/STOP -pai-niketta, kun “Key is not detected” -ilmoi-tus näkyy LCD-näytöllä, “Insert key” -va-roitus näkyy noin 10 sekuntia näytöllä.Lisäksi käynnistykseneston merkkivalo jaavainpidikkeen valaistus vilkkuvat noin 10sekuntia.

Paina käynnistyspainiketta uudelleen

Jos moottorin START/STOP -painikkeel-la ei pystytä käynnistämään moottoria jär-jestelmähäiriön vuoksi, varoitus ilmestyynoin 10 sekunniksi ja merkkiääni kytkey-tyy jatkuvana ilmoittaakseen, että voitkäynnistää moottorin painamalla START/STOP -painiketta vielä kerran.Merkkiääni keskeytyy, mikäli moottorinSTART/STOP -painikejärjestelmä toimiinormaalisti tai murtohälytinjärjestelmä vi-rittyy.Jos varoitus syttyy jokaisella kerralla, kunpainat moottorin START/STOP -painiket-ta, toimita ajoneuvosi valtuutettuun KIA-huoltoon ja tarkastuta järjestelmä.

Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon käyn-nistääksesi moottorin

Jos yrität käynnistää moottorin vaihdevi-vun ollessa P- (pysäköinti) tai N-asen-nossa (vapaa), varoitus syttyy LCD-näy-tölle noin 10 sekunniksi. Voit käynnistää moottorin myös vaihde-vivun ollessa N-asennossa (vapaa), mut-ta turvallisuussyistä pyri käynnistämäänmoottori vaihdevivun ollessa P-asennos-sa (pysäköinti).

Paina käynnistyspainiketta kääntäessäsiohjauspyörää

Jos ohjauspyörän lukitus ei avaudu nor-maalisti, kun moottorin START/STOP -pai-niketta painetaan, varoitus ilmestyy LCD-näytölle noin 10 sekunniksi. Lisäksi va-roitusmerkkiääni kuuluu kerran ja moot-torin START/STOP -painikkeen valo vilk-kuu 10 sekuntia. Varoituksen jälkeen paina moottorinSTART/STOP -painiketta samalla kään-täen ohjauspyörää vasemmalle ja oike-alle.

Ohjauslukko avattu (mikäli varusteena)

Jos ohjauspyörä ei lukkiudu normaalisti,kun moottorin START/STOP -painike kyt-keytyy OFF-asentoon, varoitus ilmestyyLCD-näytölle noin 10 minuutiksi. Se lu-kittuu, kun ovi avataan tai smart key pois-tetaan sen pidikkeestä.

Tarkasta ohjauspyörän lukitus

Jos ohjauspyörä ei lukkiudu normaalisti,kun moottorin START/STOP -painike kyt-keytyy OFF-asentoon, varoitus ilmestyyLCD-näytölle noin 10 sekunniksi. Lisäksiva roitusmerkkiääni kuuluu 3 sekuntia jamoottorin START/STOP -painikkeen valovilkkuu 10 sekuntia.

Rengaspaine alhainen (mikäli varusteena)

Jos yhden tai useamman renkaan paineon huomattavan alhainen, varoitus ilmes-tyy LCD-näytölle noin 10 sekunniksi, kunvirta käännetään ON-asentoon.

Page 136: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

584

Pysäköintiavustin avustaa kuljettajaa au-ton peruutusliikkeen aikana antamalla ää-nimerkkejä, mikäli mitä tahansa esteitähavaitaan alle 120 cm:n etäisyydellä au-ton takana. Tämä on ainoastaan täyden-tävä järjestelmä eikä sen käyttö tarkoita,että kuljettajan erityistä varovaisuutta jatarkkaavaisuutta ei tarvita. Tunnistusalu-eet ja takapään tunnistimien havaitsematkohteet ovat rajoitetut. Aina peruuttaes-sasi kiinnitä yhtä paljon huomiota takanaoleviin esteisiin, kuin peruuttaessasi au-tolla, jossa ei ole pysäköintiavustinta.

Pysäköintiavustimen toiminta

Toiminnan edellytykset

• Tämä järjestelmä kytkeytyy peruutetta-essa, kun virta-avain on ON-asennossa.Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeudella,järjestelmä ei välttämättä ole käytös-sä.

• Kun pysäköintiavustin on käytössä, tun-nistusetäisyys on noin 120 cm.

• Kun useampia esteitä havaitaan sa-manaikaisesti, lähin niistä tunnistetaanensimmäisenä.

Varoitusäänityypit

• Kun este on 81-120 cm:n etäisyydellä ta -ka puskurista: Äänimerkki toimii jaksottai-sesti.

• Kun este on 41-80 cm:n etäisyydellä ta -kapuskurista: Äänimerkki toimii yhä ti-heämmin

• Kun este on alle 40 cm:n etäisyydellätakapuskurista:Äänimerkki kuuluu jatkuvana.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN TAKANA (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM042036

VAROITUSPysäköintiavustin on ainoastaan täy-dentävä toiminto. Pysäköintiavusti-men toimintaan saattaa vaikuttaamonet tekijät (mukaan lukien ympä-ristöolosuhteet). Auton takana ole-van alueen tarkastaminen on ainakuljettajan vastuulla ennen peruut-tamista.

Pysäköintiavustin

Page 137: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 59

Autosi ominaisuudet

Tilanteet, joissa takapään pysä-köintiavustin ei ole käytettävissä

Pysäköintiavustin ei saata toimia oi-kein, kun:

1. Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. (Setoimii jälleen normaalisti, kun kosteuson poistunut).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta ai-neesta, kuten lumesta tai vedestä, taitunnistin on tukkeutunut. (Se toimii jäl-leen normaalisti, kun aine on poistet-tu, tai tunnistin ei ole enää tukkeutunut).

3. Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla (pääl-lystämättömät tiet, soratiet, töyssyt, kal-tevuudet).

4. Tunnistimen toiminta-alueella on esi-neitä, joista lähtee liiallista melua (ajo-neuvojen äänimerkit, äänekkäät moot-toripyörät tai rekkojen ilmajarrut).

5. Rankkasadetta tai vesisuihkua esiintyy.6. Langattomia lähettimiä tai matkapuhe-

limia on tunnistimien toiminta-alueella.7. Tunnistin on peittynyt lumesta.8. Perävaunua vedetään.

Tunnistusalue saattaa heikentyä, kun:

1. Tunnistin on likaantunut vieraasta ai-neesta, kuten lumesta tai vedestä. (Tun-nistusalue palaa takaisin normaaliksi,kun nämä poistetaan).

2. Ulkoilman lämpötila on erittäin korkeatai alhainen.

Seuraavia esineitä tunnistin ei saatahavaita:

1. Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten köy-siä, ketjuja tai pieniä pylväitä.

2. Kappaleita, jotka eivät saata heijastaatunnistimen lähettämää signaalia, ku-ten vaatteet, huokoiset materiaalit tailumi.

3. Tunnistamattomia kappaleita, jotka ovatpituudeltaan 1 m pienempiä ja halkaisi-jaltaan ohuempia kuin 14 cm.

Pysäköintiavustimen varotoimen-piteet

• Pysäköintiavustin ei välttämättä annajatkuvasti merkkiääntä riippuen nopeu-desta ja havaittujen kappaleiden muo-doista.

• Pysäköintiavustin saattaa vioittua, josauton puskurin korkeutta tai tunnistimenkokoonpanoa muutetaan tai vahingoi-tetaan. Mikä tahansa tarvike tai lisäva-ruste, joka ei ole tehtaan asentama,saattaa häiritä tunnistimen toimintaa.

• Tunnistin ei saata havaita esineitä, jot-ka ovat alle 40 cm:n päässä tunnisti-mesta tai se saattaa havaita väärän etäi-syyden. Käytä varoen.

• Jos tunnistin on jäätynyt tai tahriintu-nut lumesta, liasta tai vedestä, tunnis-tin saattaa olla toimintakyvytön, kunnestahrat poistetaan käyttämällä pehme-ää liinaa.

• Älä paina, naarmuta tai iske tunnistin-ta. Tunnistin voi rikkoontua.

Page 138: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

604

✽ HUOMAUTUSTämä järjestelmä voi havaita ainoastaankappaleet, jotka ovat tunnistimien ase-missa ja niiden toiminta-alueen sisällä.Se ei kykene havaitsemaan kappaleita,jotka sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-mia ei ole. Lisäksi tunnistin ei välttämättähavaitse pieniä tai ohuita kappaleita, ku-ten tolppia, tai kappaleita, jotka sijait-sevat tunnistimien välissä.Tarkkaile silminnähden auton takaosaaaina peruuttaessasi.Muista kertoa kuljettajille, joille järjes-telmä on tuntematon, järjestelmän mah-dollisuuksista ja rajoituksista.

Itsetestaus

Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä taijos äänimerkki toimii katkonaisesti kytket-täessä vaihde peruutusasentoon (R-asen-to), saattaa tämä merkitä takapään pysä-köintiavustimen toimintahäiriötä. Jos näintapahtuu, tarkastuta ajoneuvosi valtuute-tussa KIA-huollossa mahdollisimman pi-an.

VAROITUSKiinnitä erityistä huomiota, kun au-tolla ajetaan erilaisten esteiden, ja-lankulkijoiden ja erityisesti lapsienlähettyvillä. Muista, että tunnistimeteivät havaitse joitain kohteita niidenetäisyyden, koon tai muun tunnisti-men toimintaa rajoittavan ominai-suuden johdosta. Suorita aina en-nen ajamista silmämääräinen tar-kastus varmistuaksesi siitä, ettei au-ton tiellä ole mitään esteitä missäänsuunnassa.

VAROITUSUuden auton takuu ei kata mitäänpysäköintiavustimen toimintahäiri-ön aiheuttamaa ajoneuvovahinkoatai matkustajan loukkaantumista.Aja aina varovaisesti turvallisuushuomioiden.

Page 139: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 61

Autosi ominaisuudet

Pysäköintiavustin avustaa kuljettajaa au-ton pysäköintiliikkeiden aikana antamallaäänimerkkejä, mikäli mitä tahansa estei-tä havaitaan alle 60 cm:n etäisyydellä au-ton edessä tai 100 cm:n etäisyydellä au-ton takana. Tämä on ainoastaan täyden-tävä järjestelmä eikä sen käyttö tarkoita,että kuljettajan erityistä varovaisuutta jatarkkaavaisuutta ei tarvita.

Tunnistusalueet ja tunnistimien havaitse-mat kohteet ovat rajoitetut. Aina pysä-köintiliikkeitä tehdessäsi kiinnitä yhtä pal-jon huomiota edessä ja takana oleviin es-teisiin, kuin pysäköidessäsi autolla, jos-sa ei ole pysäköintiavustinta.

Pysäköintiavustimen toiminta

Toiminnan edellytykset

• Tämä järjestelmä kytkeytyy, kun pysä-köintiavustimen painiketta painetaan vir-ran ollessa ON-asennossa.

• Pysäköintiavustin ja sen painike kyt-keytyy automaattisesti päälle, kun siir-rät vaihteen R-asentoon (peruutus). Semyös sammuu automaattisesti, kun siir-rät vaihteen R-asennosta (peruutus) D-asentoon (eteenpäinajo) ja ajat yli 20km/h.

• Tunnistusetäisyys on noin 100 cm pe-ruuttaessasi alle 10 km/h vauhdilla.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN EDESSÄ JA TAKANA (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUSPysäköintiavustinta on pidettävä ai-noastaan täydentävänä toimintona.Kuljettajan tulee tarkastaa katso-malla auton etu- ja takapää. Pysä-köintiavustimen toimintaan saattaavaikuttaa monet ympäristön tekijätja olosuhteet, jonka vuoksi vastuusäilyy aina kuljettajalla.

OAM042232

OAM042036

Tunnistin

Edessä

Takana

Tunnistin

OAM040233

Page 140: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

624

• Tunnistusetäisyys on noin 60 cm autonliikkuessa eteenpäin alle 10 km/h vauh-dilla.

• Kun useampia esteitä havaitaan sa-manaikaisesti, lähin niistä tunnistetaanensimmäisenä.

✽ HUOMAUTUSJärjestelmä ei ehkä ole toiminnassa, josetäisyys kappaleesta on valmiiksi noin al-le 25 cm, kun järjestelmä kytketään pääl-le.

Etäisyys esteestä

Varoitusilmaisin

VaroitusmerkkiääniAjettaessa

eteenpäin

Peruutettaessa

100cm~61cm

Edessä - -

Takana -Äänimerkki toimii

jaksottaisesti.

60cm~31cm

EdessäÄänimerkki kuuluu

tiheämmin.

Takana -Äänimerkki kuuluu

tiheämmin.

30cm

EdessäÄänimerkki kuuluu

jatkuvana.

Takana -Äänimerkki kuuluu

jatkuvana.

✽ HUOMAUTUS• Varsinainen varoitusäänimerkki ja merkkivalo saattavat poiketa kuvassa esite-

tystä riippuen esteestä tai tunnistimen toimintatilasta.• Älä pese ajoneuvon tunnistimia paineistetulla vedellä.

Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi: Varoitusmerkkiäänellä: Ilman varoitusmerkkiääntä

Page 141: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 63

Autosi ominaisuudet

Tilanteet, joissa pysäköintiavus-tin ei ole käytettävissä

Pysäköintiavustin ei ehkä toimi nor-maalisti seuraavissa tilanteissa:

1. Tunnistimiin muodostunut kosteus onpäässyt jäätymään. (Kun jää sulaa, toi-minta palaa normaaliksi).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta ai-neesta, kuten lumesta tai vedestä, taitunnistin on tukkeutunut. (Se toimii jäl-leen normaalisti, kun aine on poistet-tu, tai tunnistin ei ole enää tukkeutunut).

3. Kun tunnistin on likaantunut vieraastaaineesta, kuten lumesta tai vedestä.(Tunnistusalue palaa takaisin normaa-liksi, kun nämä poistetaan).

4. Pysäköintiavustimen painike on poispäältä.

Pysäköintiavustin saattaa altistua toi-mintahäiriölle seuraavissa tilanteis-sa:

1. Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla (pääl-lystämättömät tiet, soratiet, töyssyt taikaltevuudet).

2. Liian voimakkaat melulähteet, kuten ajo-neuvojen äänimerkit, äänekkäät moot-toripyörät tai rekkojen ilmajarrut voivathäiritä tunistimien toimintaa.

3. Rankkasade tai vesisuihku.4. Tunnistimien lähellä on langattomia lä-

hettimiä tai matkapuhelimia.5. Tunnistin on peittynyt lumesta.

Tunnistusalue saattaa heikentyä, kun:

1. Ulkoilman lämpötila on erittäin korkeatai alhainen.

2. Tunnistamattomia kappaleita, jotka ovatpituudeltaan 1 m pienempiä ja halkai-sijaltaan ohuempia kuin 14 cm.

Seuraavia esineitä tunnistin ei saatahavaita:

1. Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten köy-siä, ketjuja tai pieniä pylväitä.

2. Kappaleita, jotka eivät saata heijastaatunnistimen lähettämää signaalia, ku-ten vaatteet, huokoiset materiaalit tailumi.

HUOMIO• Tämä järjestelmä pystyy havaitse-

maan ainoastaan kappaleet, jotkaovat tunnistimien toiminta-akselil-la ja -säteellä.

Se ei pysty tunnistamaan kappa-leita muilla alueilla, joihin tunnis-timia ei ole asennettu. Lisäksi tun-nistin ei välttämättä havaitse pie-niä tai ohuita kappaleita, kutentolppia, tai kappaleita, jotka sijait-sevat tunnistimien välissä.

Tarkkaile silminnähden auton ta-kaosaa aina peruuttaessasi.

• Muista kertoa kuljettajille, joille jär-jestelmä on tuntematon, järjestel-män mahdollisuuksista ja rajoi-tuksista.

Page 142: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

644

✽ HUOMAUTUS1. Varoitusäänimerkki ei välttämättä

kuulu jaksottaisesti riippuen nopeu-desta ja havaittujen kappaleiden muo-doista.

2. Pysäköintiavustin saattaa vioittua, josauton puskurin korkeutta tai tunnisti-men kokoonpanoa muutetaan. Mikätahansa tarvike tai lisävaruste, jokaei ole tehtaan asentama, saattaa häi-ritä tunnistimen toimintaa.

3. Tunnistin ei saata havaita esineitä, jot-ka ovat alle 30 cm:n päässä tunnisti-mesta tai se saattaa havaita vääränetäisyyden. Käytä varoen.

4. Jos tunnistin on jäätynyt tai tahriin-tunut lumesta tai vedestä, tunnistinsaattaa olla toimintakyvytön, kunnestahrat poistetaan käyttämällä pehme-ää liinaa.

5. Älä missään tapauksessa paina, naar-muta tai iske tunnistina kovalla esi-neellä, joka voi vahingoittaa tunnisti-men pintaa. Tunnistin voi rikkoontua.

✽ HUOMAUTUSTämä järjestelmä voi havaita ainoastaankappaleet, jotka ovat tunnistimien ase-missa ja niiden toiminta-alueen sisällä.Se ei kykene havaitsemaan kappaleita,jotka sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-mia ei ole. Myöskään pieniä, kapeita taitunnistimien välissä sijaitsevia kappa-leita ei ehkä pystytä havaitsemaan. Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapää ai-na silmämääräisesti ajon aikana.Muista kertoa kuljettajille, joille järjes-telmä on tuntematon, järjestelmän mah-dollisuuksista ja rajoituksista.

Itsetestaus

Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä taijos äänimerkki toimii katkonaisesti siirtä-essäsi vaihdevivun peruutusasentoon (R-asento), saattaa tämä merkitä pysäköin-tiavustimen toimintahäiriötä. Jos näin käy,tarkastuta autosi valtuutetussa KIA-huol-lossa mahdollisimman pian.

VAROITUSUuden auton takuu ei kata mitäänpysäköintiavustimen toiminnan taitoimimattomuuden aiheuttamaa ajo-neuvovahinkoa tai matkustajan louk-kaantumista. Aja aina varovaisestiturvallisuus huomioiden.VAROITUS

Kiinnitä erityistä huomiota, kun au-tolla ajetaan erilaisten esteiden, ja-lankulkijoiden ja erityisesti lapsienlähettyvillä. Muista, että tunnistimeteivät havaitse joitain kohteita niidenetäisyyden, koon tai muun tunnisti-men toimintaa rajoittavan ominai-suuden johdosta. Suorita aina ennenajamista silmämääräinen tarkastusvarmistuaksesi siitä, ettei auton tiel-lä ole mitään esteitä missään suun-nassa.

Page 143: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 65

Autosi ominaisuudet

Peruutuskamera kytkeytyy, kun peruu-tusvalo syttyy ja virtalukko on ON-asen-nossa ja vaihdevipu R-asennossa (pe-ruutus).Tämä järjestelmä on täydentävä järjestel-mä, joka näyttää ajoneuvon takana ole-van kuvan taustapeilin näytön kautta ko-ko peruutuksen ajan.

Peruutuskamera voidaan sammuttaa pai-namlla ON/OFF -painiketta (1) kameran ol-lessa aktiivinen. Kytkeäksesi kameran uudelleen käyttöön,paina ON/OFF -painiketta (1) uudelleen,kun virta on päällä ja vaihdevipu on R-asennossa (peruutus). Kamera kytkeytyyautomaattisesti aina, kun virtalukko kytke-tään sammuttamisen jälkeen uudelleenpäälle.

Varoitusvilkkua tulee käyttää aina, kun au-to on tarpeen pysäyttää mahdollisesti vaa-ralliseen paikkaan. Jos sinun on tehtävätämän tyyppinen hätäpysähdys, pysäytäauto mahdollisimman kauas tiestä.Varoitusvilkut kytketään päälle painamal-la varoitusvilkkujen kytkintä. Molemmatsuuntavilkut alkavat vilkkua. Varoitusvilkuttoimivat, vaikka avain ei olisi edes virta-lukossa.Kytkeäksesi varoitusvilkut pois päältä, pai-na kytkintä uudelleen.

VAROITUSVILKKU

OAM042039LVAROITUS• Tämä järjestelmä on ainoastaan

täydentävä. Kuljettajan vastuullaon aina tarkkailla tausta- ja ovi-peilejä sekä ajoneuvon takana ole-vaa aluetta ennen peruuttamista japeruuttamisen aikana, sillä kame-ran välityksellä ei pystytä näke-mään ns. “kuollutta aluetta”.

• Pidä kameran linssi aina puhtaa-na. Jos linssi on peittynyt vie-raasta aineesta, kamera ei välttä-mättä toimi normaalisti.

PERUUTUSKAMERA (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM042025N

OAM042037

Taustapeilin näyttö

1

Page 144: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

664

Akun säästötoiminto

• Tämän toiminnon tehtävänä on estääakun tyhjentyminen. Järjestelmä sam-muttaa automaattisesti seisontavalot,kun kuljettaja poistaa virta-avaimen jaavaa kuljettajan oven.

• Tämän toiminnon avulla seisontavalotsammuvat automaattisesti, jos kuljet-taja pysäköi tien sivuun yöaikana.Tarpeen vaatiessa valot voidaan pitääpäällä virta-avaimen poistamisen jäl-keen, jolloin on toimittava seuraavasti:1) Avaa kuljettajan ovi.2) Kytke seisontavalot OFF-asentoon ja

uudelleen ON-asentoon käyttämälläohjauspylväässä sijaitsevaa valokat-kaisijaa.

Ajovalojen saattotoiminto(mikäli varusteena)

Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät päällänoin 20 minuuttia sen jälkeen, kun virta-avain poistetaan tai käännetään ACC taiLOCK-asentoon. Jos kuljettajan ovi kui-tenkin avataan tai suljetaan, ajovalot sam-muvat 30 sekunnin jälkeen.Ajovalot voidaan sammuttaa painamallakauko-ohjaimen tai smart keyn lukitus-painiketta kahdesti tai sammuttamalla va-lokytkin ajovalo- tai Auto-asennosta.

Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja sei-sontavalojen asento.Käyttääksesi valoja, käännä vivun pääs-sä oleva säädin yhteen seuraavista asen-noista: (1) OFF-asento(2) Seisontavalojen asento(3) Ajovalojen asento(4) Automaattinen valokytkentä (mikäli va-

rusteena)

VALOT

OBK049045N

OBK049045

Tyyppi■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

HUOMIOJos kuljettaja poistuu ajoneuvostamuun kuin kuljettajan oven kautta,akun virransäästötoiminto ei ole käy-tössä ja ajovalojen saattotoiminto eisammu automaattisesti. Tästä voiseurata akun tyhjeneminen. Tällöinhuo lehdi, että sammutat valot ennenkuin poistut ajoneuvosta.

Page 145: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 67

Autosi ominaisuudet

Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalojenasennossa (1. asento), takavalot, rekis-terivalot ja mittariston valot kytkeytyvätpäälle.

Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen asen-nossa (2. asento), ajovalot, takavalot, re-kisterivalot ja mittariston valot kytkeytyvätpäälle.

✽ HUOMAUTUSVirran on oltava ON-asennossa ajovalo-jen kytkemiseksi.

Automaattinen valokytkentä(mikäli varusteena)

Kun valokatkaisija on AUTO -asennossa,ajo- ja seisontavalot kytkeytyvät tai sam-muvat automaattisesti ulkoilman kirkkau-den mukaan.

OBK049047N

OAM049042

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OBK049048N

OBK049048

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OBK049046N

OAM049041

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 146: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

684

Kaukovalojen käyttäminen

Kytkeäksesi kaukovalot päälle, paina vipuapoispäin itsestäsi. Vedä se takaisin kytke-äksesi lähivalot.Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun kau-kovalot kytketään päälle.Estääksesi akun tyhjentymisen, älä jätä va-loja palamaan pitkään, kun moottori ei olekäynnissä.

Väläyttääksesi ajovaloja, vedä vipua it-seäsi kohti. Vapautettaessa se palautuutakaisin normaaliasentoon (lähivalot). Ajo-valojen kytkintä ei tarvitse käyttää tämänväläytystoiminnon käyttämiseksi.

OBK049050N

OAM049044

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

HUOMIO• Älä koskaan aseta mitään koje-

laudan tunnistimen (1) päälle. Täl-lä varmistetaan automaattisen va-lojen hallintajärjestelmän parempitoiminta.

• Älä puhdista tunnistinta ikkunan-pesunesteellä. Pesuneste voi jät-tää pinnalle ohuen kalvon, joka voihäiritä tunnistimen toimintaa.

• Jos auton tuulilasi on tummen-nettu tai siinä on muun tyyppinenmetallinen pinnoite, automaattinenvalojen kytkentätoiminto ei vält-tämättä toimi oikein.

OBK049049N

OAM049043

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

VAROITUSÄlä käytä kaukovaloja, jos ajoneu-voja on edessä lähietäisyydellä. Kau-kovalojen virheellinen käyttö saattaahäiritä vastaantulevan näkyvyyttä.

Page 147: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 69

Autosi ominaisuudet

Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoi-minto

Virran on oltava kytkettynä, jotta suunta-vilkkuja voitaisiin käyttää. Kytkeäksesisuuntavilkun päälle, siirrä vipua ylös- taialaspäin (A). Mittariston vihreä nuoli-merkkivalo ilmaisee, kumpaa suuntavilk-kua käytetään. Ne kytkeytyvät pois pääl-tä itsestään käännöksen suorittamisen jäl-keen. Jos merkkivalo jatkaa vilkkumistakäännöksen jälkeen, palauta vipu käsinO/OFF-asentoon.

Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta, siir-rä suuntavilkun vipua hieman ja pidä sitäasennossa (B). Vapautettaessa vipu pa-laa O/OFF-asentoon. Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei vil-ku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi suun-tavilkkujen polttimoista saattaa olla pala-nut ja vaatii vaihtamista.

✽ HUOMAUTUSJos merkkivalon vilkkuminen on epäta-vallisen nopeaa tai hidasta, jokin poltti-mo saattaa olla palanut tai sen piirissä onheikko sähköinen liitos.

Etusumuvalot (mikäli varusteena)

Etusumuvaloja käytetään parantamaannäkyvyyttä, kun näkyvyys on heikko su-mun, sateen tai lumisateen jne. takia. Etu-sumuvalot kytkeytyvät, kun sumuvalojenkytkin (1) käännetään ON-asentoon sei-sontavalojen kytkemisen jälkeen.Sammuttaaksesi sumuvalot, käännä kyt-kin pois päältä (OFF tai O-asento).

OBK049051N

OAM049045

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OBK049052L

OAM049046

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 148: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

704

Takasumuvalot (mikäli varusteena)

Kytkeäksesi takasumuvalot päälle, kään-nä ajovalojen katkaisija ajovaloasentoonja käännä takasumuvalojen kytkin (1) ON-asentoon. Takasumuvalot kytkeytyvät päälle, kun ta-kasumuvalojen kytkin käännetään ON-asentoon vasta sen jälkeen, kun ajovalo-jen katkaisija on vähintään seisontavalo-jen asennossa ja kun etusumuvalojen kyt-kin (mikäli varusteena) on käännetty ON-asentoon.

Kytkeäksesi takasumuvalot pois päältä,käännä takasumuvalojen kytkin uudelleenON-asentoon tai käännä ajovalot poispäältä.

HUOMIOKäytön aikana sumuvalot kuluttavatsuuren määrän sähkövirtaa. Käytäsumuvaloja ainoastaan, kun näky-vyys on heikko. Muussa tapaukses-sa latausjärjestelmä kuormittuu tar-peettomasti ja akku saattaa tyhjen-tyä.

OAM049046L

OAM049046L-1

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 149: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 71

Autosi ominaisuudet

Päivävalot (mikäli varusteena)

Päivävalot (DRL - Daytime Running Lights)helpottavat muita näkemään autosi etu -osan päiväsaikaan. Päivävalot voivat ol-la käytännölliset monissa erilaisissa ajo-olosuhteissa, ja erityisen käytännöllisiä neovat auringonnousun jälkeen ja ennen au-ringonlaskua.DRL-järjestelmä sammuu, kun: 1. Seisontavalojen kytkin on ON-asen-

nossa. 2. Moottori on sammutettu.3. Suuntavilkut ovat käytössä. Ajovalojen korkeudensäädin

(mikäli varusteena)

Säätääksesi ajovalojen valokeilan kor -keutta matkustajien määrän ja tavaratilankuorman mukaan, kierrä ajovalojen kor-keudensäätökytkintä.Mitä korkeampi numero kytkimessä on, si-tä matalammalla on ajovalojen valokeilantaso. Pidä valokeila aina oikealla korkeu-della tai muussa tapauksessa ajovalot voi-vat häikäistä muita tienkäyttäjiä.

Alle on luetteloitu esimerkkejä sopivistakytkinasetuksista. Muissa kuin alla luet-teloiduissa kuormaustapauksissa säädäkytkin sellaiseen asentoon, että valokei-lan taso on asetettu olosuhteisiin, jotkavastaavat lähimmin jotain alla luetteloi-tua tilannetta.

KuormaustilanneVain kuljettajaKuljettaja + EtumatkustajaKaikki matkustajat (mukaan lukien kuljettaja)Kaikki matkustajat (ja kul-jettaja) + Suurin sallittukuormaKuljettaja + Suurin sallittukuorma

Kytkinasento00

1

2

3

OAM049098L

Page 150: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

724

A : Pyyhkijöiden nopeudensäädin(edes sä)

· / / MIST – Kertapyyhkäisy· O/OFF – Pois päältä· ---/INT – Jaksottainen pyyhintä · 1/LO – Alhainen pyyhintänopeus· 2/HI – Korkea pyyhintänopeus

B : Jaksottaisen pyyhinnän pyyhintäti-heyden säätö

C : Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (edessä)

D : Takalasin pyyhkijä/pesulaite (mikäli varusteena)

· / ON – Jatkuva pyyhintä· --- / INT – Jaksottainen pyyhintä

(mikäli varusteena)· O/OFF – Pois päältä

E : Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä  (takana)

PYYHKIJÄT JA PESULAITTEET

Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite Takalasin pyyhkijä/pesulaite (mikäli varusteena)

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

■ Tyyppi C

■ Tyyppi A’

■ Tyyppi B’

■ Tyyppi C’

OAM049047L/OBK049900L/OAM049100L/OAM049048L/OAM049048G/OAM049048N

Page 151: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 73

Autosi ominaisuudet

Tuulilasin pyyhkijät

Toimi seuraavasti, kun virta on kytkettyON-asentoon.

: Jos haluat yksittäispyyhkäisyn,siirrä vipu tähän ( / /MIST) -asentoon ja vapauta seOFF-asentoon. Pyyhkijät liik-kuvat jatkuvasti, jos vipua pi-detään tässä asennossa.

O / OFF : Pyyhkijät eivät ole käytössä --- / INT : Pyyhkijät toimivat jaksottaises-

ti samalla pyyhintätiheydellä.Käytä tätä toimintatilaa kevy es -sä sateessa tai huurteisissaolosuhteissa. Vaihtaaksesi no -peus asetusta, käännä pyyhin-tiheyden säädintä.

1 / LO : Normaali pyyhintänopeus 2 / HI : Nopea pyyhintänopeus

✽ HUOMAUTUSJos tuulilasille on kerääntynyt paljon lun-ta tai jäätä, sulata tuulilasia noin 10 mi-nuuttia tai poista lumi ja/tai jää ennentuulilasin pyyhkijöiden käyttöä virheet-tömän käytön varmistamiseksi.

Tuulilasin pesulaitteet (edessä)

Jos vipu on O-asennossa (OFF), siirräsitä hieman itseäsi kohti suihkuttaaksesipesunestettä tuulilasille ja kytkeäksesipyyhkijät 1-3 pyyhintäkerraksi.Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on li-kainen.Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta jat-kuu niin kauan, kunnes vapautat vivun.Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesunes-teen määrä. Jos nesteen taso on alhai-nen, sinun pitää lisätä sopivaa, hankaa-matonta tuulilasin pesunestettä pesunes-tesäiliöön.Säiliön täyttöaukko sijaitsee moottoritilanetuosassa etumatkustajan puolella.

HUOMIOEstääksesi pesunestepumpun mah-dollisen vahingoittumisen, älä käytäpesulaitetta, kun pesunestesäiliö ontyhjä.

/ /MIST

VAROITUSÄlä käytä pesulaitetta pakkasella en-nen kuin olet lämmittänyt tuulilasin.Pesuneste saattaa jäätyä tuulilasiinheikentäen näkyvyyttäsi.

HUOMIO• Älä käytä pyyhkimiä, kun tuulilasi

on kuiva, estääksesi pyyhkimienvahingoittumisen.

• Estääksesi pyyhkimien vahingoit-tumisen, älä käytä bensiiniä, ke-rosiinia, maalitinneriä tai muutaliuotinta niissä tai niiden lähellä.

• Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin,sillä pyyhkijän varsi ja muut osatvoivat vahingoittua.

Page 152: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

744

Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteenkytkin (mikäli varusteena)

Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteen kyt-kin sijaitsee pyyhkijän ja pesulaitteen vi-vun päässä. Käännä kytkin haluttuunasentoon käyttääksesi takalasin pyyhintä.· / ON - Normaali pyyhkijän toiminta· --- / INT - Jaksottainen pyyhintä (mikäli

varusteena) · O / OFF - Pyyhkijät eivät ole käytössäTyönnä vipua poispäin itsestäsi suihkut-taaksesi takalasin pesunestettä ja kytke-äksesi takalasin pyyhkijän 1-3 pyyhkäisy-kerraksi. Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toi-minta jatkuu niin kauan, kunnes vapautatvivun.

Page 153: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 75

Autosi ominaisuudet

Matkustamon valo

(1) Karttavalo (mikäli varusteena)Paina kytkintä kytkeäksesi valon päälle taipois päältä. Tämä valo valaisee paikka-kohtaisesti, jotta sitä voitaisiin käyttää kä-tevästi karttavalona yöaikana tai henkilö-kohtaisena etumatkustajan tai kuljettajanvalona.

(2) OFF

OFF-asennossa valo pysyy aina pois pääl-tä, vaikka ovi avattaisiin.

(3) OVI-toiminto

Valo syttyy, kun jokin ovi (tai takaluukku)avataan riippumatta virtalukon asennosta.Kun ovien lukitukset avataan kauko-ohjai-mella tai avain poistetaan virtalukosta, va-lo syttyy noin 30 sekunniksi, kunhan yhtä-kään ovea ei avata. Valo sammuu vähitellen noin 30 sekunninjälkeen, jos ovi on suljettu. Kuitenkin, josvirtalukko on ON-asennossa tai kaikki ovetlukitaan, valo sammuu välittömästi.Jos ovi avataan, kun virtalukko on ACC-tai LOCK-asennossa, valo pysyy päällänoin 20 minuuttia. Kuitenkin, jos ovi ava-taan, kun virtalukko on ON-asennossa,valo pysyy jatkuvasti päällä.

(4) ON

ON-asennossa valo pysyy päällä kokoajan.

SISÄVALO

HUOMIOÄlä käytä sisävaloja pitkään, kunmoottori ei ole käynnissä.

Tämä voi aiheuttaa akun tyhjenemi-sen.

OAM042052

OAM049053

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

HUOMIOÄlä jätä kytkintä tähän asentoon pit-käksi ajaksi, kun moottori ei olekäynnissä.

VAROITUSÄlä käytä sisävaloja ajaessasi pi-meässä. Näkyvyys voi heikentyä si-sävalojen päälläolon johdosta, jol-loin seurauksena voi olla onnetto-muus.

Page 154: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

764

Tavaratilan valo(mikäli varusteena)

Tavaratilan valo syttyy, kun takaluukkuavataan.Valo pysyy päällä niin kauan kuin taka-luukku on auki. Sulje takaluukku aina huo-lellisesti tavaratilan käytön jälkeen es-tääksesi akun tarpeettoman tyhjenemisen.

Hansikaslokeron valo(mikäli varusteena)

Hansikaslokeron valo syttyy, kun hansi-kaslokero avataan.Sulje hansikaslokero aina huolellisesti senkäytön jälkeen estääksesi akun tarpeet-toman tyhjenemisen.

Ehostuspeilin valo(mikäli varusteena)

Vedä häikäisysuoja ala-asentoon, jolloinvoit kytkeä ehostuspeilin valon päälle taipois päältä painiketta painamalla.• : Kytkeäksesi valon päälle.• O : Sammuttaaksesi valon.Estääksesi akun tarpeettoman tyhjene-misen, sammuta valo painamalla O-pai-niketta valon käytön jälkeen.

OAM042348N OAM042344N OAM042336

Page 155: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 77

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUSJos haluat sulattaa tai poistaa huurteentuulilasilta, noudata tämän luvun kap-paleessa ”Tuulilasin huurteen- ja jään-poisto” esitettyjä ohjeita.

Takalasin lämmitin

Lämmitin lämmittää lasin poistaakseenhuurteen ja ohuen jään ikkunan sisä- jaulkopuolelta moottorin ollessa käynnis-sä.Kytkeäksesi takalasin lämmittimen, painatakalasin lämmittimen painiketta, joka si-jaitsee kojelaudan keskiosan kytkinpa-neelissa. Takalasin lämmittimen painik-keen merkkivalo syttyy, kun lämmitin onpäällä.Jos takalasille on kerääntynyt paljon lun-ta, pyyhi ne pois ennen takalasin lämmit-timen käyttöä.Takalasin lämmitin sammuu automaatti-sesti noin 20 minuutin käytön tai virransammuttamisen jälkeen. Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä, pai-na takalasin lämmittimen painiketta uu-delleen.

Ovipeilien huurteenpoisto (mikäli varusteena)

Jos autosi on varustettu ovipeilien läm-mittimillä, ne toimivat samanaikaisesti tak-alasin lämmittimen kanssa.

LÄMMITTIMET

HUOMIOEstääksesi takalasin sisäpinnalla ole-vien vastuslankojen vahingoittumi-sen, älä koskaan käytä lasin puh-distamiseen teräviä esineitä tai han-kaavia lasinpesunesteitä.

OAM042309

OAM042056

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OAM042310

■ Tyyppi C

Page 156: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

784

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM042057

1. Puhaltimen nopeudensäädin2. Toimintovalitsin3. Lämpötilan säädin4. Ilmanoton painike5. Tuulilasin lämmittimen painike6. Takalasin lämmittimen painike7. Ilmastointipainike (mikäli varusteena)

Page 157: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 79

Autosi ominaisuudet

Lämmitys ja ilmastointi1. Käynnistä moottori.2. Aseta haluttu toimintatila.

Parantaaksesi lämmityksen tai jäähdy-tyksen tehokkuutta:- Lämmitys: - Jäähdytys:

3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asen-toon.

4. Aseta ilmanoton painike ulkoilmanasentoon (raikas ilma).

5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin ha-luttuun asentoon.

6. Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli va-rusteena) voidaan kytkeä päälle.

OAM042061L

Page 158: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

804

Toimintatilan valitseminen

Toimintovalitsimella ohjataan ilmavirransuuntausta ilmanvaihtojärjestelmässä. Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, koje-laudan tuuletuskanavista tai tuulilasiin.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläosaa japäätä kohti. Lisäksi jokaista tuuletuska-navaa voidaan ohjata, jotta saapuvaa il-maa voitaisiin suunnata.

Pään tasolle ja jalkatilaan(B, D, C, E)

Ilmavirta suunnataan pään tasolle ja jal-katilaan.

Jalkatilaan (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-katilaan ja pienempi osa tuulilasille ja si-vuikkunoille.

Jalkatila/ikkunoiden huurteenpois-to (A, C, E, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jal-katilaan ja tuulilasille sekä pienempi osasivuikkunoille.

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuu-lilasille ja pieni määrä ilmaa ohjataan si-vuikkunoille.OAM042058L

Page 159: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 81

Autosi ominaisuudet

Kojelaudan tuuletuskanavat

Tuuletuskanavat voidaan erikseen avataja sulkea käyttämällä säätöpyörää. Sul-keaksesi tuuletuskanavan, kierrä säätö-pyörä äärimmäiseen vasempaan asen-toon. Lisäksi voit säätää näistä kanavista tule-van ilman suuntausta käyttämällä kuvanmukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilansäätimen avulla voit hallita il-manvaihtojärjestelmästä tulevan ilmanlämpötilaa. Muuttaaksesi matkustamon il-man lämpötilaa, käännä säädintä oikeal-le lämmittääksesi ilmaa ja vastaavasti va-semmalle viilentääksesi sitä.

MAX A/C -valinta

Käyttääksesi MAX A/C -toimintoa, kään-nä lämpötilansäädin vasempaan ääri-asentoon. Ilmavirta suunnataan vartalonyläosaa ja kasvoja kohti.Tässä toimintatilassa ilmastointilaiteen jasisäilman kierrätyksen asennot valitaanautomaattisesti.

OAM042062OAM042059L OAM042060

Page 160: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

824

Ilmanoton säätäminen

Tätä käytetään valitsemaan (raikkaan) ul-koilman tai sisäilman kierrätyksen asen-to.Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, painasäätimen painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento

Painikkeen merkkivalo syt-tyy, kun sisäilman kierrätysvalitaan.Kun sisäilman kierrätys onvalittu, matkustamon ilmakulkeutuu lämmitinjärjestel-män kautta, jossa se riippu-en valitusta toiminnosta, jo-ko viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)

Painikkeen merkkivalo ei pa-la, kun (raikkaan) ulkoilmanasento on valittu.Kun ulkoilman asento on va-littu, raikasta ilmaa kulkeutuuautoon ja se lämmitetään taijäähdytetään riippuen vali-tusta toiminnosta.

✽ HUOMAUTUSLämmittimen jatkuva käyttäminen si-säilman kierrätyksen asennossa (ilman il-mastointilaitteen valintaa) saattaa ai -heuttaa tuulilasin ja sivuikkunoidenhuurtumista ja myös matkustamon il-manlaadun heikkenemistä.Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva käyt-täminen sisäilman kierrätyksen asennos-sa voi johtaa matkustamon ilman liialli-seen kuivumiseen.

OAM042063

Page 161: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 83

Autosi ominaisuudet

Puhaltimen nopeudensäädin

Virtalukon on oltava ON-asennossa pu-haltimen käyttämiseksi.Puhaltimen nopeudensäätimen avulla voithallita ilmanvaihtojärjestelmän tuulettimennopeutta. Muuttaaksesi puhaltimen no-peutta, käännä säädintä oikealle saavut-taaksesi kovemman nopeuden tai vas-taavasti vasemmalle hiljentääksesi sitä.Puhaltimen nopeudensäätimen asettami-nen “0” -asentoon sammuttaa tuulettimen.

Ilmastointilaite (mikäli varusteena)

Paina A/C painiketta kytkeäksesi ilmas-tointijärjestelmän päälle (merkkivalo syt-tyy). Paina painiketta uudelleen kytkeäk-sesi ilmastointijärjestelmän pois päältä.

VAROITUS• Ilmastointilaitteen käyttäminen jat-

kuvasti sisäilman kierrätyksenasennossa saattaa lisätä matkus-tamon ilmankosteutta aiheuttaenlasien huurtumista ja näkyvyydenheikentymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmastoin-tijärjestelmä tai lämmitin on pääl-lä. Tämä voi vaarantaa terveydentai olla jopa hengenvaarallista,koska hapen määrä ja/tai ruu-miinlämpö saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen käyttä-minen sisäilman kierrätyksenasen nossa voi aiheuttaa väsy-mystä, joka voi johtaa auton hal-linnan menettämiseen. Pidä ilman -oton painiketta mahdollisimmanusein ulkoilman asennossa (raikasilma) ajon aikana.

OAM042064 OAM042065

Page 162: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

844

Järjestelmän käyttäminen

Ilmanvaihto

1. Aseta toimintatilaksi asento.2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asen-

toon.4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin ha-

luttuun asentoon.

Lämmitys

1. Aseta toimintatilaksi asento.2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asen-

toon.4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin ha-

luttuun asentoon.5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys halutaan

päälle, kytke ilmastointilaite (mikäli va-rusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimintati-laksi tai asento.

Käyttövinkkejä

• Estääksesi pölyn ja epämiellyttävienkaasujen pääsyn autoon ilmanvaihto-järjestelmän kautta, aseta ilmanotto ti-lapäisesti sisäilman kierrätyksen asen-toon. Päästääksesi autoon taas raikastailmaa, muista palauttaa painike takaisinraikkaan ilman asentoon, kun tilanne onpalautunut normaaliksi. Tämä parantaakuljettajan keskittymistä ja ajomuka-vuutta.

• Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän ilmakulkeutuu tuulilasin edessä olevista il-manohjaimista. On huolehdittava, ettänämä eivät tukkeutuisi lehdistä, lumes-ta, jäästä tai muista haittatekijöistä.

• Estääksesi tuulilasin huurtumisen, ase-ta ilmanoton painike raikkaan ilmanasentoon ja puhaltimen nopeus halua-maasi asentoon. Lisäksi kytke ilmas-tointilaite päälle ja säädä lämpötila ha-lutuksi.

Ilmastointilaite (mikäli varusteena)

Kaikissa KIA-ilmastointijärjestelmissä käy-tetään ympäristöystävällistä R-134a kyl-mäainetta, joka ei vahingoita otsoniker-rosta.1. Käynnistä moottori. Paina ilmastointi-

painiketta.2. Aseta toimintatilaksi asento.3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman tai

sisäilman kierrätyksen asentoon.4. Säädä puhaltimen nopeus ja lämpötila

mukavuuden kannalta parhaaseenasentoon.

• Kun halutaan saavuttaa nopein jääh-dytys, aseta lämpötilan säädin äärim-mäiseen vasempaan asentoon, toimin-tovalitsin MAX A/C -asentoon ja puhal-timen säädin suurimmalle nopeudelle.

Page 163: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 85

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUS• Käyttäessäsi ilmastointilaitetta tark-

kaile lämpömittaria tarkasti ajaessasiylämäkiä tai ruuhkaisessa liikenteessä,kun ulkoilman lämpötila on korkea. Il-mastointilaitteen käyttäminen saattaaaiheuttaa moottorin ylikuumenemista.Jos lämpömittari enteilee moottorin yli-kuumenemista, jatka puhaltimen käyt-tämistä, mutta kytke ilmastointilaitepois päältä.

• Jos ikkuna avataan sään ollessa kostea,ilmastointilaitteen käytöstä saattaa seu-rata vesipisaroita matkustamoon. Kos-ka liian suuri kosteus saattaa aiheuttaavahinkoa sähkölaitteisiin, ilmastointiatulee käyttää ainoastaan ikkunoiden ol-lessa kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä

• Jos auto on pysäköity siten, että se al-tistuu suoralle auringonvalolle kuumi-na päivinä, avaa ikkunat hetkeksi pääs-tääksesi kuuman ilman pois matkusta-mosta.

• Vähentääksesi ikkunoiden huurtumistasateisina tai kosteina päivinä, laske mat-kustamon kosteustasoa käyttämällä il-mastointijärjestelmää.

• Ilmastointilaitteen käytön aikana saa-tat ajoittain huomata pieniä muutoksiamoottorin käyntinopeudessa, jonka ai-heuttaa ilmastointilaitteen kompresso-rin käynti. Tämä on järjestelmän toi-minnalle tyypillinen piirre.

• Käytä ilmastointijärjestelmää vähintäänkerran kuukaudessa muutaman minuu-tin ajan varmistaaksesi järjestelmän par-haan toiminnan.

• Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saatathuomata vesipisaroiden tippuvan (tai jo-pa lätäköityvän) maahan auton etu-matkustajan puolelta. Tämä on järjes-telmän toiminnalle tyypillinen piirre.

• Ilmastointilaitteen käyttäminen sisäilmankierrätyksen ollessa käytössä saavute-taan nopein viilennys. Kuitenkin tämäntoimintatilan jatkuva käyttäminen saat-taa aiheuttaa matkustamon ilmanlaadunheikkenemistä.

• Matkustamon jäähdytyksen aikana saa-tat ajoittain huomata ilman sameaa vir-tausta, joka aiheutuu nopeasta kosteanilman jäähtymisestä. Tämä on järjestel-män toiminnalle tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilmasuo-datin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu raitis-ilmasuodatin suodattaa pölyn ja muutsaasteet, jotka tulevat ulkoa auton läm-mitys- ja ilmastointilaitteen kautta. Jos pö-lyä tai muita saasteita kerääntyy suodat-timeen pitkän ajan saatossa, tuuletuska-navista tuleva ilmavirta saattaa heikentyä,jolloin tuulilasille saattaa muodostua huur-retta, vaikka ilmanoton ulkoilman asentoolisi valittuna. Jos näin käy, vaihdata rai-tisilmasuodatin valtuutetussa KIA-huol-lossa.

1LDA5047

Ulkoilma

Kierrätettyilma

Raitisilma-suodatin

Puhallin

HaihdutinLämmitys-keskus

Page 164: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

864

✽ HUOMAUTUS• Vaihda suodatin huolto-ohjelman mu-

kaisesti.Jos autoa käytetään ankarissa oloissa,kuten pölyisillä, huonokuntoisilla teil-lä, raitisilmasuodattimen tarkastuk-set ja vaihdot on suoritettava useam-min.

• Jos ilmavirran määrä heikkenee lyhy-essä ajassa, järjestelmä tulee tarkas-tuttaa valtuutetun KIA-huollon toi-mesta.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen jakompressorin voiteluaineen mää-rien tarkastaminen

Kun kylmäaineen määrä on alhainen, il-mastointijärjestelmän toimintakyky heik-kenee. Liiallisella täyttämisellä on myösheikentävä vaikutus ilmastointilaitteen toi-mintaan.Jos tämän vuoksi normaalista poikkeavaatoimintaa havaitaan, tarkastuta järjestel-mä valtuutetussa KIA-huollossa.

✽ HUOMAUTUSOn tärkeää, että käytetään oikea määrälaadultaan sopivaa öljyä ja kylmäainet-ta. Muussa tapauksessa järjestelmä saat-taa vahingoittua tai sen toiminta saattaaolla normaalista poikkeavaa.

VAROITUSIlmastointijärjestelmä tulisi huollat-taa valtuutetussa KIA-huollossa.Vääränlainen huoltaminen voi aihe-uttaa vakavia vammoja huoltotoi-menpiteitä suorittavalle henkilölle.

Page 165: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 87

Autosi ominaisuudet

AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM042200/OAM042312

1. Lämpötilan säädin

2. AUTO-painike (automaattinen toiminta)3. A/C -näyttö4. OFF-painike5. Puhaltimen nopeuskytkin6. Tuulilasin lämmittimen painike7. Takalasin lämmittimen painike8. Toimintovalitsin9. Ilmanoton painike10. Ilmastointipainike11. Ilmastoinnin tietojen valintapainike

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 166: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

884

Automaattinen lämmitys ja ilmas-tointi

Automaattista ilmastointijärjestelmää oh-jataan yksinkertaisesti säätämällä halut-tu lämpötila. Täysin automaattinen lämpötilan säätö-järjestelmä (FATC) ohjaa automaattisestilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää seu-raavasti:

1. Paina AUTO-painiketta. Tämä ilmoite-taan näytön AUTO-tekstillä. Puhallus-nopeutta, ilmanottoa ja ilmastointilai-tetta ohjataan automaattisesti lämpöti-la-asetuksen mukaan.

2. Käännä lämpötilan säädin haluttuunlämpötilaan.Jos lämpötila on asetettu matalimpaanasetukseen (Lo), ilmastointijärjestelmäon päällä jatkuvasti.

3. Kytkeäksesi automaattisen toiminnanpois päältä, paina mitä tahansa paini-ketta tai seuraavaa kytkintä:• Toimintovalitsin• Ilmastointipainike• Tuulilasin lämmittimen painike• Ilmanoton painike• Puhaltimen nopeuskytkinValittua toimintoa ohjataan käsin mui-den toimintojen toimiessa automaatti-sesti.

Riippumatta lämpötila-asetuksesta käy-tettäessä automaattista toimintoa, ilmas-tointijärjestelmä voi kytkeytyä automaatti-sesti päälle matkustamon kosteustasonlaskemiseksi, vaikka lämpötila olisi ase-tettu lämpimäksi.

✽ HUOMAUTUSÄlä koskaan jätä mitään mittariston pääl-lä olevan tunnistimen päälle, jottei läm-mitys- ja jäähdytysjärjestelmän toimin-ta häiriintyisi.

OUN026312OAM042313

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 167: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 89

Autosi ominaisuudet

Käsitoiminen lämmitys ja ilmas-tointi

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää voi-daan ohjata käsin painamalla muuta kuinAUTO-painiketta. Tällöin järjestelmä toi-mii sen mukaan, missä järjestyksessä pai-nikkeita on painettu.Kun muuta kuin AUTO-painiketta paine-taan (tai säädintä käännetään) auto-maattisen toiminnan ollessa käytössä, va-litsemattomia toimintoja ohjataan vielä au-tomaattisesti.1. Käynnistä moottori.2. Aseta haluttu toimintatila.3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asen-

toon.4. Aseta ilmanoton painike ulkoilman

asentoon (raikas ilma).5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin ha-

luttuun asentoon.6. Haluttaessa ilmastointilaite voidaan kyt-

keä päälle.Paina AUTO-painiketta kytkeäksesi jär-jestelmän täysin automaattisen toiminnan.

Toimintatilan valitseminen

Toimintatilan valintapainikkeilla ohjataanilmavirran suuntausta ilmanvaihtojärjes-telmässä. Noudata kuvaa kappaleessa ”Käsisää-töinen ilmastointijärjestelmä”.

Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa järjes-tyksessä:

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläosaa jakasvoja kohti. Lisäksi jokaista tuuletuska-navaa voidaan ohjata, jotta saapuvaa il-maa voitaisiin suunnata.

Pään tasolle ja jalkatilaan(B, D, C, E)

Ilmavirta suunnataan kasvoja ja lattiaakohti.

Jalkatilaan (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-alle ja pieni määrä ilmaa suunnataan tuu-lilasille ja sivuikkunoille.

Jalkatila/ikkunoiden huurteen-poisto (A, C, E, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-alle ja tuulilasille sekä pieni määrä ilmaaohjataan sivuikkunoille.

OAM042314

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 168: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

904

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuu-lilasille ja pieni määrä ilmaa ohjataan si-vuikkunoille.

Kojelaudan tuuletuskanavat

Tuuletuskanavat voidaan erikseen avataja sulkea käyttämällä säätöpyörää. Lisäksi voit säätää näistä kanavista tule-van ilman suuntausta käyttämällä kuvanmukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötila kasvaa maksimiarvoonsa(HIGH), kun painiketta pidetään pai-nettuna. Lämpötila laskee minimiarvoonsa (LOW),kun painiketta pidetään painettuna. Lämpötila nousee tai laskee noin 0,5 °Ckerralla. Kun alin lämpötila-asetus on sää-detty, ilmastointilaite on käytössä jatku-vasti.

OAM042059LOAM042315

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OAM042316

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 169: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 91

Autosi ominaisuudet

Lämpötilayksikön muuttaminen

Jos akku on irrotettu tai liitetty irti, lämpö-tilanäyttö nollautuu käyttämään Celsius-asteita.Tämä on normaali tilanne. Voit vaihtaalämpötilayksikön seuraavasti:Kun painat AUTO-painiketta, paina myösOFF-painiketta vähintään 3 sekuntia. Läm-pötilan yksikkö vaihtuu Celsius-asteistaFahrenheit-asteiksi tai päinvastoin.

Ilmanoton säätäminen

Tätä käytetään valitsemaan (raikkaan) ul-koilman tai sisäilman kierrätyksen asen-to.Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, painasäätimen painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento

Painikkeen merkkivalo syttyy,kun sisäilman kierrätys vali-taan.Kun sisäilman kierrätys on va-littu, matkustamon ilma kul-keutuu lämmitinjärjestelmänkautta, jossa se riippuen vali-tusta toiminnosta, joko viileneetai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)

Painikkeen merkkivalo ei pala,kun (raikkaan) ulkoilman asen-to on valittu.Kun ulkoilman asento on valit-tu, raikasta ilmaa kulkeutuu au-toon ja se lämmitetään tai jääh-dytetään riippuen valitusta toi-minnosta.

OAM042317

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 170: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

924

✽ HUOMAUTUSOn muistettava, että lämmittimen jatku-va käyttäminen sisäilman kierrätyksenasennossa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-kunoiden huurtumista sekä matkustamonilmanlaadun heikkenemistä.Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva käyt-täminen sisäilman kierrätyksen asennos-sa voi johtaa matkustamon ilman liialli-seen kuivumiseen.

Puhaltimen nopeudensäädin

Puhallin voidaan asettaa halutulle no-peudelle painamalla puhallusnopeudenhallintapainiketta. Muuttaaksesi puhallusnopeutta, paina pai-niketta ( ) kasvattaaksesi puhallusno-peutta tai painiketta ( ) pienentääksesisitä. Kytkeäksesi puhalluksen pois pääl-tä, paina OFF-painiketta. Estääksesi ulkoilman tulon kokonaan, pai-na OFF-painiketta ja valitse sisäilman kier-rätyksen asento.

VAROITUS• Ilmastointilaitteen käyttäminen jat-

kuvasti sisäilman kierrätyksen asen-nossa saattaa lisätä matkustamonilmankosteutta aiheuttaen lasienhuurtumista ja näkyvyyden heiken-tymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmastointi-järjestelmä tai lämmitin on päällä.Tämä voi vaarantaa terveyden tai ol-la jopa hengenvaarallista, koska ha-pen määrä ja/tai ruumiinlämpö saat-tavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen käyttä-minen sisäilman kierrätyksen asen-nossa voi aiheuttaa väsymystä, jo-ka voi johtaa auton hallinnan me-nettämiseen. Pidä ilmanoton paini-ketta mahdollisimman usein ulkoil-man asennossa (raikas ilma) ajonaikana.

OAM042318

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 171: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 93

Autosi ominaisuudet

Ilmastointilaite

Paina A/C painiketta kytkeäksesi ilmas-tointijärjestelmä päälle (merkkivalo syttyy). Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi il-mastointijärjestelmä pois päältä.

Puhallin pois päältä

Paina OFF-painiketta sammuttaaksesi pu-haltimen. Voit kuitenkin käyttää vielä toi-mintatilan ja ilmanoton painikkeita, kun-han auton virta on päällä.

Ilmastointilaitteen tietonäytön valitse-minen (mikäli varusteena)

Paina ilmastointilaitteen tietonäytön va-lintapainiketta näyttääksesi ilmastointilait-teen tietoja koko näytön tilassa.

OAM042319

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OAM042321

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

OAM042320

■ Tyyppi B

Page 172: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

944

• Jotta saavutettaisiin tehokkain huur-teenpoisto, aseta lämpötila äärimmäi-seen oikeaan/lämpimään asentoon japuhallin kovimmalle nopeudelle.

• Jos jalkatilaan halutaan lämmintä ilmaahuurteenpoiston ajaksi, aseta toiminta-tila jalkatila-huurteenpoisto -asentoon

• Ennen ajoon lähtöä poista kaikki lumi jajää tuulilasilta, takaikkunalta, ovipeileistäja kaikista sivuikkunoista.

• Poista kaikki lumi ja jää konepelliltä jailman imukanavista parantaaksesi läm-mittimen ja huurteenpoiston toimintaaja heikentääksesi mahdollista huurteenmuodostumista tuulilasin sisäpinnalle.

Käsisäätöinen ilmastointilaite

Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto

1. Valitse jokin puhaltimen nopeus, paitsi”0”-asento.

2. Valitse haluttu lämpötila.3. Valitse tai tila.4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin ase-

tus valitaan automaattisesti. Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman ase-tusta ei valita automaattisesti, paina vas-taavia painikkeita käsin.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO

OAM042066

VAROITUS - Tuulilasinlämmittämi-nen

Älä käytä tai asentoa jääh-dytyksen aikana hyvin kosteassasäässä. Ulkoilman ja tuulilasin läm-pötilaero saattaa aiheuttaa tuulilasinulkopinnan huurtumisen rajoittaennäkyvyyttä. Tällöin aseta toiminto-valitsin asentoon ja puhaltimensäädin/painike hiljaisempaan asen-toon.

Page 173: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 95

Autosi ominaisuudet

Tuulilasin ulkopinnan lämmittäminen

1. Aseta puhaltimen nopeus maksimi-asentoon (HI).

2. Aseta lämpötila lämpimimpään asen-toon.

3. Valitse asento.4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin ase-

tus valitaan automaattisesti.

Automaattinen ilmastointijärjes-telmä

Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto

1. Aseta puhaltimen nopeus haluttuunasentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.3. Paina huurteenpoiston painiketta .4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman läm-

pötila-asetuksen mukaisena ja raikkaanulkoilman asento sekä suurempi pu-hallusnopeus kytkeytyvät automaatti-sesti.

Jos ilmastointilaitetta, raikkaan ulkoilmanasetusta ja suurempaa puhallusnopeuttaei kytketä automaattisesti, paina vastaa-via painikkeita tai säätimiä käsin.Jos asento valitaan, alhaiseksi valit-tu puhallusnopeus muuttuu suuremmak-si.

Tuulilasin ulkopinnan lämmittäminen

1. Aseta puhallusnopeus suurimpaanasentoon.

2. Aseta lämpötila lämpimimpään (HI)asentoon.

3. Paina huurteenpoiston painiketta .4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman läm-

pötila-asetuksen mukaisena ja raikkaanulkoilman asento kytkeytyy automaat-tisesti.

Jos asento valitaan, alhaiseksi va-littu puhallusnopeus muuttuu suurem-maksi.

OAM042067 OAM042322 OAM042323

Page 174: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

964

Huurteenpoiston automaattinentoimintalogiikka (Euroopan ulko-puolella)

Jotta vähennettäisiin tuulilasin sisäpinnanhuurtumisen mahdollisuutta, ilmanottoa jailmastointilaitetta hallitaan automaattises-ti erilaisissa tilanteissa, kuten taiasennoissa. Peruuttaaksesi tai palaut-taaksesi huurteenpoiston toimintalogiikan,toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käsisäätöinen ilmastointilaite

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.2. Käännä toimintovalitsin huurteenpois-

ton asentoon ( ).3. Paina ilmanoton painiketta ainakin 5

kertaa 3 sekunnin aikana. Ilmanoton hallintapainikkeen merkkivalovilkkuu 3 kertaa 0,5 sekunnin aikavälein.Tämä merkitsee sitä, että huurteenpois-ton esiohjelmoitu toimintalogiikka on pe-ruutettu tai palautettu.

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettuna,huurteenpoiston toimintalogiikka palautuualkutilaan.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.2. Valitse huurteenpoisto painamalla huur-

teenpoiston painiketta ( ).3. Pitäessäsi ilmastointipainiketta (A/C)

painettuna paina ilmanoton hallintapai-niketta vähintään 5 kertaa 3 sekunninaikana.

A/C-näyttö vilkkuu 3 kertaa 0,5 sekunninväliajoin. Tämä merkitsee sitä, että huur-teenpoiston esiohjelmoitu toimintalogiikkaon peruutettu tai palautettu.

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettuna,huurteenpoiston automaattinen toiminta-logiikka palautuu alkutilaan.

OAM042068 OAM042324

Page 175: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 97

Autosi ominaisuudet

Keskikonsolin säilytyslokerotNäitä lokeroja voidaan käyttää pienten,kuljettajan ja etumatkustajan tarvitsemientavaroiden säilyttämiseen.Avataksesi keskikonsolin säilytyslokeron(tyyppi B), vedä vivusta.

Hansikaslokero

Avataksesi hansikaslokeron, vedä kah-vasta ja hansikaslokero avautuu itsestään.Sulje hansikaslokero käytön jälkeen.

SÄILYTYSLOKEROT

VAROITUS - Helposti syt-tyvät aineet

Älä säilytä savukkeensytyttimiä, pro-paanisäiliöitä tai muita syttyviä/rä-jähtäviä aineita autossa. Nämä voi-vat aiheuttaa tulipalon/räjähdyksen,jos ajoneuvo on altistettu kuumuu-delle pitkiksi ajoiksi.

HUOMIO• Estääksesi mahdollisen varkau-

den, älä jätä arvokkaita tavaroitasäilytyslokeroihin.

• Pidä säilytyslokeroiden luukut sul-jettuina ajon aikana. Älä yritä täyt-tää säilytyslokeroa niin täyteen, et-tä sitä ei voida sulkea kunnolla.

OAM049070

VAROITUS Pienentääksesi loukkaantumisriskiäonnettomuudessa tai äkkijarrutuk-sessa, pidä hansikaslokeron kansiaina suljettuna ajon aikana.

HUOMIOÄlä säilytä ruokia hansikaslokeros-sa pitkiä aikoja.

OAM049069

OAM042335

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 176: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

984

Monitoimilokero(mikäli varusteena)

Avataksesi lokeron paina kytkimestä, jol-loin kansi aukeaa.Paina kansi alas sulkeaksesi sen.

Tavaratilan lokerot(mikäli varusteena)

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, varoi-tuskolmion, työkaluja jne. säilytystilaan ni-iden käytön helpottamiseksi.

OAM042071L

OAM049074

OAM049075

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 177: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 99

Autosi ominaisuudet

Savukkeensytytin(mikäli varusteena)

Jotta savukkeensytytin olisi käytettävissä,virtalukon on oltava ACC- tai ON-asen-nossa.Käyttääksesi savukkeensytytintä, paina sekokonaan pistorasiaansa. Kun elementtion kuumentunut, sytytin ponnahtaa uloskäyttöasentoon.Jos savukkeensytytin on tarpeen vaihtaa,käytä ainoastaan alkuperäisiä KIA-varao-sia tai KIAn hyväksymiä vastaavia tarvi-keosia.

Tuhkakuppi (mikäli varusteena)

Käyttääksesi tuhkakuppia, avaa sen kansi.Vedä se ulos tuhkakupin tyhjentämisen taipuhdistamisen ajaksi.

SISÄTILAN VARUSTEET

HUOMIOSavukkeensytyttimen pistokkeessatulisi käyttää ainoastaan alkuperäis-tä KIA-sytytintä. Virtaa reilusti ku-luttavat muut lisälaitteet (parranajo-koneet, käsipölynimurit, kahvipan-nut yms.) voivat vahingoittaa pis-torasiaa tai aiheuttaa sähkövian.

VAROITUS• Älä paina sytytintä pohjassa, kun

se on jo lämmennyt, sillä se voi yli-kuumentua.

• Jos sytytin ei ponnahda ulos 30sekunnin aikana, poista se es-tääksesi ylikuumenemisen.

OAM042076

VAROITUS - Tuhkakupinkäyttö

• Älä käytä auton tuhkakuppia ros-ka-astiana.

• Palavan savukkeen tai tulitikun lait-taminen roskia sisältävään tuh-kakuppiin voi aiheuttaa tulipalon.

OAM049077

OAM042325

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 178: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1004

Mukipidike

Mukit ja pienet juomat voidaan asettaamukipidikkeisiin.

Häikäisysuoja

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan etu- taisivuikkunan läpi tulevilta auringonsäteiltä.Käyttääksesi häikäisysuojaa, paina se ala-asentoon.Käyttääksesi häikäisysuojaa sivuikkunal-la, paina se ala-asentoon, poista pidik-keestään (1) ja käännä sivulle (2).Säädä häikäisysuojan jatkopala (mikäli va-rusteena) eteen- tai taakse (3).Käyttääksesi ehostuspeiliä, paina häikäi-sysuoja ala-asentoon ja nosta peilin kan-si yläasentoon (4).Lipputaskussa (5) voidaan säilyttää lippuja(mikäli varusteena).

VAROITUS - Kuumat nes-teet

• Älä aseta kannettomia, kuumaanestettä sisältäviä kuppeja muki-pidikkeeseen, kun auto liikkuu.Jos kuuma neste läikkyy, saatatsaada palovamman. Tämänlainenpalovamma voi aiheuttaa kuljet-tajalle auton hallinnan menettämi-sen.

• Pienentääksesi henkilövahingonriskiä äkkijarrutuksessa tai tör-mäyksessä, älä aseta kannettomiatai avoimia pulloja, laseja, muke-ja jne. mukipidikkeeseen, kun au-to liikkuu.

OAM042337

VAROITUSPidä pullot ja säiliöt poissa suoral-ta auringonvalolta äläkä tuo niitälämpimään autoon. Räjähdysvaara!

OAM049078

OAM042326

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 179: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 101

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUSSulje ehostuspeilin kansi huolellisesti japalauta häikäisysuoja alkuperäiseenasentoonsa käytön jälkeen.

❈ Saadaksesi lisätietoja ehostuspeilin va-lon käyttöön, tutustu tämän luvun osi-oon “Sisävalot”. Sähköpistoke (mikäli varusteena)

Sähköpistoke on suunniteltu tarjoamaanvirtaa matkapuhelimille ja muille laitteille,jotka on suunniteltu toimimaan ajoneuvonsähköjärjestelmissä. Laitteiden ei tulisi ku-luttaa 10 ampeeria enempää moottorinkäydessä.

OAM049079

OAM049080

Takana (mikäli varusteena)

HUOMIO• Käytä sähköpistoketta ainoastaan,

kun moottori on käynnissä. Irrotalaitteen liitin käytön jälkeen. Joslaitetta käytetään pitkään sähkö-pistokkeessa moottorin ollessasammuneena, akku saattaa tyh-jentyä.

• Käytä ainoastaan 12 V:n sähkö-laitteita, jotka aiheuttavat alle 10A:n sähkökuorman.

• Säädä ilmastointi tai lämmitin al-haisimpaan toimintatehoon, kunkäytät sähköpistoketta.

• Sulje kansi käytön jälkeen.

• Jotkut elektroniikkalaitteet voivataiheuttaa elektronisia häiriöitä, kunne liitetään auton sähköpistok-keeseen. Nämä laitteet voivat ai-heuttaa äänihäiriöitä tai muita toi-mintaongelmia muissa ajoneu-vossa käytettävissä elektronisissajärjestelmissä tai laitteissa.

VAROITUSÄlä työnnä sormea tai muuta vie-rasta esinettä (neulaa jne.) sähkö-pistokkeeseen, äläkä käytä sitä kos-teilla käsillä. Voit saada sähköiskun.

Edessä

HUOMIO - Ehostuspeilinvalo (mikäli varusteena)

Pidä kytkin aina OFF-asennossa, kunehostuspeilin valoa ei käytetä. Joshäikäisysuoja suljetaan valon olles-sa vielä päällä, akku saattaa tyhjen-tyä tai häikäisysuoja vahingoittua.

VAROITUSTurvallisuussyistä älä peitä näky-vyyttä tarpeettomasti käyttäessäsihäikäisysuojaa.

Page 180: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1024

Aux, USB ja iPod -liitäntä(mikäli varusteena)

Jos autossasi on aux- ja/tai USB- (uni-versal serial bus) tai iPod-portti, voit käyt-tää aux-porttia äänentoistolaitteen kytke-miseen, USB-porttia USB-liittimen kytke-miseen ja lisäksi iPod-porttia iPodin kyt-kemiseen.

✽ HUOMAUTUSKäyttäessäsi kannettavaa äänentoistolai-tetta, joka on kytketty sähköpistokkee-seen, toiston aikana saattaa esiintyä häi-riöääniä. Jos näin tapahtuu, käytä kan-nettavan äänentoistolaitteen jänniteläh-dettä (akkua).

❈ iPod on Applen tavaramerkki.

Kauppakassipidike (mikäli varusteena)

OSA047143

HUOMIOÄlä ripusta yli 3 kg painavaa kassia.Se saattaa aiheuttaa vahinkoa pi-dikkeeseen.

OAM049088

OAM042087

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 181: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 103

Autosi ominaisuudet

Vaateripustin

❈ Varsinainen varuste saattaa poiketa ku-van mukaisesta.

Lattiamattokoukut(mikäli varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilujenpäällä käytetään lattiamattoja, varmista,että matot kiinnittyvät lattiamattokoukkui-hin. Tällöin lattiamatot eivät voi liukuaeteenpäin.

VAROITUSSeuraavia ohjeita on noudatettavaasennettaessa MINKÄ TAHANSAtyyppisiä lattiamattoja ajoneuvoon.

Varmista, että lattiamatot on kiinni-tetty huolellisesti auton lattian kiin-nityskoukkuihin ennen ajoon ryhty-mistä.

• Älä käytä MITÄÄN lattiamattoja,joita ei voida kiinnittää kunnollaauton lattian kiinnityskoukkuihin.

• Älä kasaa lattiamattoja päällekkäin(esim. kumimattoa kangasmatonpäälle). Ainoastaan yhtä mattoa tu-lee käyttää kerrallaan jokaista jal-katilaa kohden.

TÄRKEÄÄ - Ajoneuvossasi on teh-dasvarusteiset kuljettajan lattiamat-tokoukut, jotka on suunniteltu pitä-mään lattiamatto turvallisesti pai-kallaan. KIA suosittelee käyttämäänainoastaan KIA-lattiamattoja, jotkaon erityisesti suunniteltu sinun ajo-neuvomallia varten. Näin voidaanvälttyä polkimien toiminnan häiriin-tymiseltä.

OEL049222OSA047133/H

HUOMIOÄlä ripusta painavia vaatteita, silläne saattavat vahingoittaa koukkua.

Page 182: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1044

Tavaraverkon pidike (mikäli varusteena)

Estääksesi tavaroiden liikkumisen tava-ratilassa, voit kiinnittää tavaraverkon nel-jään (tai kuuteen, mikäli varusteena) ta-varatilassa sijaitsevaan kiinnikkeeseen.Tarpeen vaatiessa ota yhteys valtuutet-tuun KIA-jälleenmyyjään hankkiaksesi ta-varaverkon.

Tavaratilan peite(mikäli varusteena)

Käytä peitettä piilottaaksesi tavaratilassasäilytettävät tavarat.

HUOMIOOle varovainen kuljettaessasi sär-kyviä tai suuria esineitä tavaratilas-sa estääksesi niiden tai auton va-hingoittumisen.

VAROITUSVaro silmävammoja. ÄLÄ venytä ta-varatilan verkkoa liikaa. Pidä AINAkasvosi ja vartalosi poissa verkonkimpoamisalueelta. ÄLÄ KÄYTÄverkkoa, kun siinä on näkyviä kulu-misen tai vaurion merkkejä.

OAM049094 OAM042345N

Page 183: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 105

Autosi ominaisuudet

Käyttääksesi tavaratilan peitettä, aseta 4reunusta vastaaviin uriin.

Kun peitettä ei enää käytetä, poista ta-kaosan kaksi reunusta urista ja palauta ta-varatilan peite istuimen selkänojan taak-se käyttämällä peitteen takaosan kiinni-tystarroja.

OAM042346N OAM042347N

VAROITUSÄlä aseta tavaroita tavaratilan peit-teen päälle. Tällöin tavarat saattavatlentää törmäyksen tai jarrutuksen ai-heuttamana matkustamoon mah-dollisesti vahingoittaen matkustajia.

HUOMIOÄlä aseta matkatavaroita tavaratilanpeitteen päälle, sillä se saattaa va-hingoittua tai venyä.

Page 184: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

ULKOPUOLEN VARUSTEET

Kattotelineet (mikäli varusteena)

Jos varusteena ovat tavaratelineet, voitlastata matkatavaroita autosi katolle.

✽ HUOMAUTUSJos autossa on varusteena kattoluukku,muista, ettei tavaroita saa kuormata kat-totelineille siten, että ne voivat häiritä kat-toluukun toimintaa.

VAROITUS • Seuraavassa esitetty luku on suu-

rin sallittu kuoma, joka voidaan si-joittaa kattotelineille. Jaa kuor-ma mahdollisimman tasaisesti kat-totelineille ja kiinnitä se tiukasti.

Kuorman tai matkatavaroidenkuormaaminen kattotelineille ylisuurimman sallitun painon voi ai-heuttaa vahinkoa autoosi.

(Jatkuu)

KATTO- 75 kg

TELINE TASAISESTI KUORMATTUNA

(Jatkuu)

• Auton painopiste on korkeammal-la, kun kattotelineille on kuormat-tu tavaroita. Vältä äkkipikaisiakiihdytyksiä, jarrutuksia, jyrkkiäkäännöksiä, nopeita liikkeitä tai ko-via nopeuksia, jotka voivat johtaahallinnan menettämiseen tai nu-rinajoon aiheuttaen onnettomuu-den.

• Aja aina hitaasti ja käänny mutkiinvarovaisesti, kun kattotelineillä onkuormaa. Voimakkaat tuulet, jokoluonnon tai ohittavien ajoneuvo-jen aiheuttamat, voivat aiheuttaaäkkinäisen nosteen kattotelineilleasetettuihin tavaroihin. Tämä onhyvin todennäköistä kuljetettaes-sa suuria, tasaisia tavaroita, kutenpuulevyjä tai patjoja. Tällöin kat-totelineellä olevat tavarat saatta-vat irrota aiheuttaen vahinkoa au-toon ja ympärillä oleviin.

• Estääksesi vahingot ja kuorman ir-toamiset ajon aikana, tarkastasäännöllisesti ennen ajamista jasen aikana, että kattotelineellä ole-vat tavarat ovat kunnolla kiinnit-tyneet.

HUOMIO• Kun aiot kuljettaa kuormaa katto -

telineillä, noudata välttämättömiävarotoimenpiteitä varmistaaksesi,että kuorma ei vahingoita auton kat-toa.

• Kun aiot kuljettaa suuria tavaroitakattotelineillä, varmista, etteivät neylitä katon kokonaispituutta tai -le-veyttä.

OAM049092

4 106

Autosi ominaisuudet

Page 185: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 107

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUSJos asennat tarviketyyppiset HID-kaasu -purkausajovalot, ajoneuvosi sähkö- ja ää-nentoistolaitteiden toiminta saattaa häi-riintyä.

Antenni

Kattoantenni

Ajoneuvosi käyttää kattoantennia AM- jaFM-taajuuksien vastaanottamiseen. Tä-mä antenni voidaan irrottaa. Irrottaakse-si antennin kierrä sitä vastapäivään. Kiin-nittääksesi antennin kierrä sitä myötäpäi-vään.

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ (EUROOPASSA)

OAM049093

HUOMIO• Ennen kuin ajat paikkaan, jossa on

matala kattokorkeus, poista an-tenni kääntämällä sitä vastapäi-vään. Jos näin ei toimita, antennisaattaa vahingoittua.

• Asentaessasi antennia on tärkeää,että se on kunnolla kiinnittynyt, jot-ta varmistettaisiin kunnollinen vas-taanotto.

• Kun kuormaa sijoitetaan kattote -lineille, älä sijoita niitä antennin lä-helle, jottei radiovastaanotto hei-kentyisi.

Page 186: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1084

Äänentoiston kauko-ohjaus (mikäli varusteena)

Ohjauspyörään on asennettu äänentois-tolaitteen kauko-ohjausnäppäimet ajotur-vallisuuden parantamiseksi.

ÄÄNENVOIMAKKUUS ( / ) (1)

• Paina painiketta ylös lisätäksesi ää-nenvoimakkuutta.

• Paina painiketta alas vähentääksesi ää-nenvoimakkuutta.

HAKU/ESIVALINTA ( / ) (2)

Jos HAKU/ESIVALINTA -näppäintä pai-netaan yli 0,8 sekuntia, se toimii seuraa-vasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila

Se toimii, kuten automaattisen haun (AU-TO SEEK) valintapainike.

CDP-tila

Toiminto käyttäytyy, kuten eteen- /taak-sepäin pikakelauksen (FF/REW) painike.

CDC-tila

Se toimii, kuten seuraavan/edellisen levyn(DISC UP/DOWN) painike.

Jos HAKU/ESIVALINTA -painiketta pai-netaan alle 0,8 sekuntia, se toimii seu-raavasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila

Se toimii, kuten tallennettujen asemien(PRESET STATION) valintapainikkeet.

CDP-tila

Se toimii, kuten seuraavan/edellisen kap-paleen (TRACK UP/DOWN) painike.

CDC-tila

Se toimii, kuten seuraavan/edellisen kap-paleen (TRACK UP/DOWN) painike.

MODE (3)

Paina painiketta valitaksesi äänilähteek-si Radion tai CD-soittimen (compact disc).

MUTE (4)

• Paina MUTE-näppäintä mykistääksesiäänen.

• Paina MUTE-näppäintä kytkeäksesi ää-nen takaisin.

Yksityiskohtaisempia tietoja äänentoistonkäyttöpainikkeista esitetään tämän luvunseuraavilla sivuilla.

OAM049084

HUOMIOÄlä käytä äänentoistolaitteen kauko-ohjaimen painikkeita samanaikai-sesti.

Page 187: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 109

Autosi ominaisuudet

Kaiuttimien tunnelmavalaistus (mikäli varusteena)

Erityinen valaistus syttyy etukaiuttimienympärille ja sitä voidaan säätää kääntä-mällä säätimiä seuraavasti.

1. OFF : Valo sammuu.2. MUSIC : Valo vilkkuu tai sen sävy

muuttuu äänen mukaisesti.Jos äänentoisto on kytkettypois päältä, valo ei syty päälle.

3. MOOD : Valon sävy muuttuu auto-maattisesti säännöllisin väli -ajoin.

4. COLOR : Kun painiketta painetaan,muuttuu kaiuttimien väri seu-raavasti: punainen, vihreä,taivaansininen, violetti ja kel-tainen.

5. +/- : Kun valot ovat päällä, paina va-laistuksen näppäintä säätääksesivalon voimakkuutta.Jos valaistusarvo on valittu al-haiseksi, valaistuksen voimak-kuus on heikko tai se ei toimi ää-nenvoimakkuuden tai halutuntoimintatilan mukaisesti.

✽ HUOMAUTUSEtukaiuttimia ympäröivä valo ei pala,kun äänentoiston voimakkuus on alhai-nen.

HUOMIOÄlä käytä valoja pitkään, kun moot-tori ei ole käynnissä.

Tämä voi aiheuttaa akun tyhjenemi-sen.

OAM049054/OAM049054L/OAM041110

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

Page 188: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1104

Kuinka auton äänentoisto toimii?

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään lähe-tintorneista, jotka sijaitseva kaupunkisi ym-päristössä. Autosi radioantenni vastaan-ottaa niitä. Sitten tämä signaali siirtyy ra-dioon ja sen välityksellä ulos kaiuttimis-ta.

Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa ra-diosignaalia, äänentoistojärjestelmäsi täs-mällinen tekniikka takaa laadultaan par-haan mahdollisen toiston. Kuitenkin jois-sain tapauksissa ajoneuvoosi tuleva sig-naali ei välttämättä ole vahvaa ja selkeää.Tämä saattaa johtua erilaisista tekijöistä,kuten radioaseman etäisyydestä, muidenradioasemien läheisyydestä tai raken-nuksien, siltojen tai muiden suurien es-teiden esiintymisestä alueella.

AM-lähetykset voidaan vastaanottaa pi-demmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lähetykset.Tämä johtuu siitä, että AM-radioaallot lä-hetetään alhaisemmilla taajuuksilla. Nä-mä pitkät, matalataajuuksiset radioaallotkykenevät noudattamaan maapallon kaa-revaa pintaa kulkematta suoraan pois il-makehään. Lisäksi ne kaartavat esteidenohi tarjoamalla paremman signaalin kan-taman.

JBM002

AM-vastaanotto

JBM001

FM-vastaanotto

Page 189: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 111

Autosi ominaisuudet

FM-lähetykset lähetetään korkeilla taa-juuksilla ja ne eivät taivu seuraamaanmaapallon pintaa. Tämän vuoksi FM-lä-hetykset alkavat yleensä heikentyä jo ol-taessa lyhyellä etäisyydellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin vaikuttaa helposti ra-kennukset, vuoret tai muut esteet. Näistävoi seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joi-den johdosta saatat luulla, että ongelmaesiintyy sinun radiossasi. Seuraavat olo-suhteet ovat normaaleja eivätkä tarkoitaradion ongelmaa:

• Äänen heikkeneminen - Kun autosi liik-kuu poispäin radioasemaan nähden, sig-naali - ja tämän seurauksena myös - ää-ni alkaa heikentyä. Kun näin tapahtuu,ehdotamme valitsemaan toisen, vah-vemman aseman.

• Säröääni - Heikot FM-signaalit tai suu-ret esteet lähettimen ja radiosi välillä voi-vat häiritä signaalia aiheuttaen säröää-nien esiintymistä. Diskanttitason (treb-le) pienentäminen voi vaimentaa tämänvaikutusta, kunnes häiriö katoaa.

• Aseman vaihtuminen - FM-signaalin hei-kentyessä toinen vahvempi signaali lä-hellä samaa taajuutta saattaa kytkey-tyä. Tämä johtuu siitä, että radiosi onsuunniteltu lukittumaan selkeimpään sig-naaliin. Jos näin tapahtuu, valitse toi-nen signaaliltaan vahvempi asema.

• Monisuuntainen vastaanotto - Monistaeri suunnista vastaanotettavat radio-signaalit voivat aiheuttaa äänen vääris-tymistä tai säröämistä. Tämä voi joh-tua saman aseman lähettämästä suo-rasta ja heijastuneesta signaalista taikahden läheisen taajuuden lähettämis-tä signaaleista. Jos näin tapahtuu, va-litse toinen asema, kunnes toiminta pa-lautuu.

JBM005JBM004JBM003

FM-radioasema

Page 190: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1124

Matkapuhelimen tai kaksikanavaisenradion käyttäminen

Kun matkapuhelinta käytetään auton si-sällä, äänentoistolaitteisto saattaa tuottaahäiriöääntä. Tämä ei tarkoita sitä, että jo-ku on mennyt vikaan äänentoistolaitteis-tossa. Tämänlaisessa tapauksessa käytäpuhelinta paikassa, joka on mahdollisim-man kaukana äänentoistolaitteistosta.

Levyistä huolehtiminen

• Jos lämpötila auton sisällä on liian kor-kea, avaa ikkunat tuulettaaksesi ennenauton äänentoiston käyttämistä.

• MP3/WMA -tiedostojen kopioiminen jakäyttäminen ilman lupaa on laitonta.Käytä CD-levyjä, jotka on valmistettulain mukaisin menetelmin.

• Älä käytä CD-levyissä räjähdysherkkiäaineita kuten bentseeniä ja tinneriä tainormaaleita puhdistusaineita tai analo-gisille levyille suunniteltuja magneetti-sia suihkeita.

• Estääksesi levyn pinnan vahingoittu-misen. Tartu ja pidä CD-levyjä ainoas-taan ulko- ja keskiosan reunoista.

• Puhdista levyn pinta kangaspalalla en-nen toiston aloittamista (pyyhi se kes-kiosasta ulkoreunoihin kohdistuvin liik-kein).

• Älä vahingoita levyn pintaa tai kiinnitätarroja tai teippiä siihen.

• Varmista, ettei CD-soittimeen syötetämuita esineitä kuin CD-levyjä (älä syö-tä useampaa kuin yhtä CD-levyä sa-manaikaisesti).

• Pidä CD-levyt koteloissaan käytön jäl-keen suojataksesi niitä naarmuilta tai li-alta.

• Riippuen CD-R/CD-RW -levyn tyypistä,jotkut CD-levyt eivät välttämättä toiminormaalisti valmistajayhtiöstä tai val-mistus- ja tallennusmenetelmistä johtu-en. Jos tämänlaisessa tilanteessa jat-kat vielä näiden CD-levyjen käyttöä, nesaattavat aiheuttaa toimintahäiriötä au-tosi äänentoistojärjestelmässä.

✽ HUOMAUTUS - Yhteensopimat -to man kopiosuojatun ääni-CD-le-vyn toistaminenJotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka ei-vät täytä kansainvälisiä ääni-CD-levyjenstandardeja (Red Book), eivät välttämättäsoi autosi äänentoistojärjestelmässä. Huo-mioi, että jos yrität toistaa kopiosuojat-tuja CD-levyjä eikä CD-soitin toimi oi-kein, CD-levyt saattavat olla vioittunei-ta eikä itse CD-soitin.

VAROITUSÄlä käytä matkapuhelinta ajaessasi.Pysähdy turvalliseen paikkaan käyt-tääksesi matkapuhelinta.

Page 191: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 113

Autosi ominaisuudet

■ AC100CSEE / AC110CSEE / AC200CSEE / AC210CSEE / AC100CSEG / AC110CSEG / AC200CSEG / AC210CSEG

❋Logo ei ole näkyvissä, jos langaton Bluetooth®-toiminto ei ole tuettu.

Page 192: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1144

RADION ja ASETUSVALIKON käyt-tö sekä ÄÄNENVOIMAKKUUDEN jaÄÄNISÄÄTÖJEN tekeminen

1. Painike

FM/AM-painike vaihtaa FM ja AM-tilan vä-lillä. Alla on esitetty polku, jonka mukaanjärjestelmä vaihtaa FM-tilasta AM-tilaan jatakaisin FM-tilaan.• FM/AM:

FM1’FM2’FMA’AM’AMA’FM1...

PainikeKytkee FM-tilan päälle ja vaihtaa FM1- jaFM2-tilan välillä aina, kun painiketta pai-netaan.

Painike

Painikkeen painaminen valitseeAM-taajuusalueen. AM-tila näytetään LCD-näytöllä.

2. Painike

RDS TA-kanavien (Traffic announcement)vastaanotto kytkeytyy päälle / pois pääl-tä FM-, CD- tai AUX-tilassa.

3. Painike ja sää-din

• Toiminto kytkee äänentoistojärjestelmänpäälle / pois päältä, kun virtalukko onACC tai ON-asennossa.

• Kun säädintä käännetään myötä-/vas-tapäivään, äänenvoimakkuus kasvaa/vähenee.

• Jos virtalukko ei ole ACC tai ON-asen-nossa, “Battery Discharge” varoitus il-mestyy LCD-näytölle 10 sekunnin jäl-keen käynnistyksestä, ja järjestelmäsammuu automaattisesti tunnin käytönjälkeen (riippuen malliversiosta).

4. Painike

• Kun painiketta painetaan,virittyy radio automaattisesti edellisellekuuluvalle radioasemalle.

• Kun painiketta painetaan,virittyy radio automaattisesti seuraaval-le kuuluvalle radioasemalle.

5. Painike

• Kun tätä painiketta painetaan, järjestel-mä hakee automaattisesti seuraavia ra-dioasemia.

• SCAN-toiminto toistaa askeleittain jo-kaista asemaa 5 sekuntia aloittaen ny-kyisestä asemasta.

• Paina painiketta uudelleen kes-keyttääksesi selaustoiminnon ja kuun-nellaksesi nykyisin valittua kanavaa.

6. Painike (AUTO STORE)

Kun painiketta painetaan, se valitsee jatallentaa automaattisesti kanavat, joilla onkorkea vastaanottosignaali, ESIVALINTA-painikkeisiin [1]~[6] ja kytkee painikkee-seen [1] tallennetun kanavan. Jos kana-via ei tallenneta AST-painikkeen paina-misen jälkeen, aikaisemmin kuunneltu ka-nava kytkeytyy.• Joissain malleissa tallennus suoritetaan

ainoastaan esivalintapaikkoihin (1)-(6)FMA tai AMA-tiloissa.

FM/AM

FM

AM

AM

TA

POWER VOL

SEEK

SEEK

SEEK

SCAN

SCAN

AST

Page 193: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 115

Autosi ominaisuudet

7. ESIVALINTA-painikkeet

• Paina ~ painiketta alle0,8 sekuntia toistaaksesi kyseiseen pai-nikkeeseen tallennettua radioasemaa.

• Paina ~ painiketta yli 0,8sekuntia tallentaaksesi nykyisen ase-man kyseiseen painikkeeseen, jolloinkuuluu vahvistusäänimerkki.

8. Painike

• Paina painiketta selatakse-si RDS-kanavien ohjelmatyyppien va-lintoja (PTY - Broadcasting Program-me Type).

• Paina painiketta selatakse-si RDS-kanavien ohjelmatyyppien va-lintoja (PTY - Broadcasting Program-me Type).

9. Painike

Painikkeen painamisella kykey-tyy LCD-näyttö ja  sen taustavalo pääl-le/pois päältä.

10. Painike

Paina tätä painiketta avataksesi SETUP-asetusvalikon. Jos mitään ei tehdä 8 se-kuntiin, palaa järjestelmä aikaisempaan ti-laan.Käännä TUNE-säädintä asetusvalikossasiirtääksesi kursoria kohdasta toiseen japaina sitä tehdäksesi valinnan.

• MAIN (PÄÄTOIMINNOT)Valitse tämä kohta avataksesi Scroll- jaSDVC-asetusvalikot.

1 6

1 6

PTY

PTY

PTY

DARK

DARK

SETUP

Page 194: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1164

• VIERITYSTOIMINTO (SCROLL)Toiminnolla voi valita näytetäänkö pitkäntiedoston nimeä jatkuvasti (ON) vai vainkerran (OFF) näytöllä.

• SDVC (Speed Dependent Volume Cont-rol)

Valitse tämä kohta kytkeäksesi SDVC-toiminnon päälle/pois päältä. Jos se kyt -ketään päälle, äänenvoimakkuus säätyyautomaattisesti ajoneuvon nopeudenmukaan.

• MEDIAValitse MP3-toiston tietojen oletusnäkymä.Valinta voidaan tehdä välillä: “Folder/File”(hakemisto/tiedosto) tai “Artist/Title” (esit-täjä/nimike).

• RDS(mikäli saatavilla)RDS-valikosta voidaan valita järjestyk-sessä seuraavat alivalikot: News/AF/Re-gion/TA Vol.

• NEWS (RDS MENU -valikossa voidaankäyttää merkintää “NEWS MENU”)

Kytkee automaattisen uutisohjelmien vas-taanottotoiminnon päälle tai pois päältä.

• AF (RDS MENU -valikossa voidaan käyt-tää merkintää “AF MENU”)

Valitse tämä kohta kytkeäksesi AF-toimin-non (vaihtoehtoinen taajuus) päälle tai poispäältä.

Page 195: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 117

Autosi ominaisuudet

• TA VOL (RDS  MENU -valikossa voidaankäyttää merkintää “TA VOL MENU”)

Säätää vastaanotettavien liikennetiedo-tusten äänenvoimakkuutta suhteessa ää-nentoiston normaaliin äänenvoimakkuu-teen.

• REGION (RDS  MENU-valikossa voi -daan käyttää merkintää “REGION”)

Voit valita käytetäänkö (ON) REGION-koodia vai ei (OFF), kun radio määrittääAF-toiminnon virittymisehtoja. Jos valitaan“AUTO”, AF-toiminnon virittymisehdotmääritetään automaattisesti PI-vastaan-ottotilan mukaisesti.

• CLOCK (KELLO)Valitse tämä kohta avataksesi kellon ase-tusvalikon. (12/24Hr., Auto, Time)

• 12/24 Hr.Valitse “12/24 Hr.” kohta avataksesi kel-lon esitysmuodon valikon.

• TimeValitse “Time” -kohta avataksesi kellon -ajan asetusvalikon.Säädä tunnit ja paina painikettavahvistukseksi. Säädä minuutit ja paina

painiketta viimeistelläksesi sää -dön ja poistuaksesi kellon asetustilasta.Painamalla painiketta virran olles-sa pois päältä, käyttäjä voi suorittaa näy-töllä kellon pikasäädön.

• AutoValitse “Auto” -kohta avataksesi au-tomaattisen RDS-ajan valikon.

• PHONE (mikäli saatavilla)Valitse tämä kohta avataksesi langattomanBluetooth®-tekniikan asetusvalikon. Nou-data “BLUETOOTH-PUHELIMEN KÄYT-TÖ” -kappaletta saadaksesi lisätietoja.

• P.BASS (PowerBass)Tämä toiminto tuottaa virtuaalisia äänite-hosteita ja mahdollistaa bassotasonsäädön. Off ’ Low ’ Mid ’ High ’ Off...❈ AM-tila ei ole tuettu.❈ Ulkoinen AMP-malli ei ole tuettu.

ENTER

ENTER

Page 196: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1184

11. TUNE- ja äänenhallinnan säädin

Vieritä säädintä myötä- tai vastapäiväänkasvattaaksesi tai vähentääksesi nykyis-tä taajuutta.Painikkeen painaminen vaihtaa seuraavi-en tilojen välillä: BASS, MIDDLE, TREB-LE, FADER ja BALANCE TUNE. Valittu ti-la näytetään näytöllä. Jokaisen tilan va-linnan jälkeen kierrä äänisäädintä myö-tä- tai vastapäivään.

• Basson (BASS) säätöLisätäksesi BASSOA, kierrä säädintä myö-täpäivään; vastaavasti vähentääksesi si-tä, kierrä säädintä vastapäivään.

• Keskialueen (MIDDLE) säätöLisätäksesi keskialueen äänien vahvis-tusta, kierrä säädintä myötäpäivään; vas-taavasti vähentääksesi sitä, kierrä sää-dintä vastapäivään.

• Diskantin (TREBLE) hallintaLisätäksesi DISKANTTIA, kierrä säädintämyötäpäivään; vastaavasti vähentääkse-si sitä, kierrä säädintä vastapäivään.

• Etu- ja takakaiuttimien tasapainon (FA-DER) säätö

Käännä säädintä myötäpäivään koros-taaksesi takakaiuttimien ääntä (etukaiut-timien ääni vaimenee). Kun säädintä kään-netään vastapäivään, etukaiuttimien ää-ni korostuu (takakaiuttimien ääni vaime-nee).

• Tasapainon (BALANCE) säätöKäännä säädintä myötäpäivään koros-taaksesi oikeanpuolisten kaiuttimien ään-tä (vasemmanpuolisten kaiuttimien äänivaimenee). Kun säädintä käännetään vas-tapäivään, vasemmanpuolisten kaiuttimi-en ääni korostuu (oikeanpuolisten kaiut-timien ääni vaimenee).

Page 197: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 119

Autosi ominaisuudet

CD-soittimen käyttäminen

1. Painike (CD)

Jos CD-levy on syötetty, CD-tila kytkeytyypäälle. Jos CD:tä ei ole syötetty, näytöl -lä näkyy 3 sekunnin ajan ”No Media”, jon-ka jälkeen edellinen tila palautuu.

2. Painike (RANDOM)

Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntia kyt-keäksesi ”RDM” -tilan ja vähintään 0,8 se-kuntia kytkeäksesi ”ALL RDM” -tilan.• RDM : Ainoastaan levyllä/kansiossa ole-

vat tiedostot/kappaleet toistetaan sa-tunnaisessa järjestyksessä.

• ALL RDM (ainoastaan MP3/WMA):Kaikki levyllä olevat tiedostot toistetaansatunnaisessa järjestyksessä.

3. REPEAT-toistopainike

Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntia kyt-keäksesi “RPT” -tilan ja vähintään 0,8 se-kuntia kytkeäksesi “FLD RPT” -tilan.• RPT : Ainoastaan kyseinen kappale (tie-

dosto) toistetaan uudelleen.• FLD RPT (ainoastaan MP3/WMA): Ai-

noastaan kansiossa olevat tiedostot tois-tetaan uudelleen.

4. Painike

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia toistaaksesi nykyisen kappaleenalusta.

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia ja paina uudelleen 1 sekunnin si-sällä toistaaksesi edellisen kappaleen.

• Paina painiketta vähintään0,8 sekuntia aloittaaksesi nykyisen kap-paleen pikakelauksen taaksepäin.

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia toistaaksesi seuraavan kappa-leen.

• Paina painiketta vähintään0,8 sekuntia aloittaaksesi nykyisen kap-paleen pikakelauksen eteenpäin.

5. Painike

Toiminto toistaa jokaista CD-levyn kap-paletta 10 sekuntia. Keskeyttääksesi se-laustoiston, paina tätä painiketta uudel-leen.

CD/AUX

1

2

TRACK

T TRACK

T TRACK

T TRACK

TRACK

TRACK

SCAN

Page 198: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1204

6. Painike

• Paina painiketta siirtyäkse-si nykyisen hakemiston alihakemistoonja näyttääksesi sen ensimmäisen kap-paleen.Paina säädintä siirtyäksesi näy-tettyyn hakemistoon. Hakemiston en-simmäisen kappaleen toisto aloitetaan.

• Paina painiketta siirtyäkse-si nykyisen hakemiston ylähakemistoonja näyttääksesi sen ensimmäisen kap-paleen.Paina säädintä siirtyäksesi näy-tettyyn hakemistoon.

7. PainikeTämä toiminto näyttää nykyisen kappa-leen tiedot.• Ääni-CD: Levyn nimi/Esittäjä, Kappa-

leen nimi/Esittäjä, Kappaleita yhteensä.• MP3 CD : Tiedostonimi, Nimike, Esit-

täjä, Albumi, Hakemisto, Tiedostoja yh-teensä (jos CD:llä tai tiedostolla ei oletietoja saatavilla, niitä ei näytetä).

8. Säädin & Painike

• Kierrä tätä säädintä myötäpäivään se-lataksesi nykyistä seuraavia kappalei-ta tai vastapäivään selataksesi nykyis-tä edeltäviä kappaleita. Toistaaksesinäy tetyn kappaleen paina säädintä.

• Jos säädintä painetaan ilman sen kier-tämistä avautuu  ÄÄNENHALLINTA-va-likko.

FOLDER

FOLDER

TUNE

FOLDER

TUNE

INFO

TUNE ENTER

Page 199: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 121

Autosi ominaisuudet

9. CD-levyn poistopainike

Paina painiketta alle 0,8 sekuntiapoistaaksesi CD-levyn CD-toiston aikana.Tämä painike on toiminnassa, kun virta-lukko on off-asennossa.

10. CD-levyn syöttöaukko

Kun virtalukko on ACC- tai ON-asennos-sa, syötä CD-levy syöttöaukolle kuvapuoliylöspäin ja työnnä sitä hieman. Äänen-toistojärjestelmä vaihtaa automaattisestiCD-tilaan ja aloittaa levyn toiston. Jos äänentoistojärjestelmä on sammutet-tu, se kytkeytyy automaattisesti päälle, mi-käli CD-levy syötetään. • Tämä äänentoistojärjestelmä tunnistaa

ainoastaan halkaisijaltaan 12 cm:t CD-DA- (ääni-CD) tai ISO data-CD-levyt(MP3 CD).

• Jos laitteeseen syötetään UDF data-CDtai muu kuin CD-levy (esim. DVD), näy-tölle ilmestyy viesti “Reading Error” jalevy poistetaan.

11. Kello (Clock)

Painamalla painiketta virran olles-sa pois päältä, käyttäjä voi suorittaa näy-töllä kellon pikasäädön.

HUOMIO Älä syötä CD-levyä, kun CD-levyn il-maisin palaa.

Page 200: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1224

HUOM:Tiedostojen ja hakemistojen toistojär-jestys:

1. Kappaleiden toistojärjestys: -järjestyksessä.

2. Hakemistojen toistojärjestys:

❋ Jos hakemisto ei sisällä kappaletie-dostoja, sitä ei näytetä.

Page 201: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 123

Autosi ominaisuudet

USB-laitteen käyttäminen

1. Painike (USB tai AUX)

Jos ulkoinen laite kytketään, järjestelmäkytkee AUX tai USB-tilan toistaakseen mu-siikkia ulkoiselta soittimelta. Jos ulkoista laitetta ei ole liitetty, LCD-näy-tölle ilmestyy 3 sekunnin ajaksi ”No Me-dia”, jonka jälkeen edellinen tila palautuu.

2. Painike (RANDOM)

• Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntiatoistaaksesi nykyisessä hakemistossaolevat kappaleet satunnaisesti.

• Paina painiketta yli 0,8 sekuntia tois-taaksesi kaikki USB-laitteen kappaleetsatunnaisessa järjestyksessä.

• Keskeyttääksesi satunnaistoiston, pai-na tätä painiketta uudelleen.

3. REPEAT-toistopainike

• Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntiatoistaaksesi nykyisen kappaleen uudel-leen.

• Paina painiketta yli 0,8 sekuntia tois-taaksesi nykyisen hakemiston kaikkikappaleet uudelleen.

• Keskeyttääksesi REPEAT-toiminnon,paina tätä painiketta uudelleen.

4. Painike

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia toistaaksesi nykyisen kappaleenalusta. Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntia ja paina uudelleen 1 sekunnin si-sällä toistaaksesi edellisen kappaleen. Paina painiketta vähintään 0,8 sekuntiakelataksesi kappaletta taaksepäin pi-kanopeudella.

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia toistaaksesi seuraavan kappa-leen. Paina painiketta vähintään 0,8 se-kuntia kelataksesi kappaletta eteenpäinpikanopeudella.

CD/AUX

1

2

TRACK

T TRACK

TRACK

Page 202: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1244

5. Painike

Toiminto toistaa jokaista USB-laitteen kap-paletta 10 sekuntia. Keskeyttääksesi se-laustoiston, paina tätä painiketta uudel-leen.

6. Painike

• Paina painiketta siirtyäkse-si nykyisen hakemiston alihakemistoonja näyttääksesi sen ensimmäisen kap-paleen.Paina säädintä siirtyäksesi näy-tettävään hakemistoon. Hakemiston en-simmäisen kappaleen toisto aloitetaan.

• Paina painiketta siirtyäkse-si nykyisen hakemiston juurihakemis-toon ja näyttääksesi sen ensimmäisenkappaleen. Paina säädintä siir-tyäksesi näytettävään hakemistoon.

7. Painike

Näyttää nykyisin toistettavasta tiedostos-ta tietoja seuraavasti: TIEDOSTONIMI ’ NIMIKE ’ ESITTÄJÄ’ ALBUMI ’ HAKEMISTO ’ TIEDOS-TOJA YHTEENSÄ’ NORMAALINÄYTTÖ’ TIEDOSTONIMI… (Ei näytä tietoja, jostiedostolla ei niitä ole).

8. Säädin & Painike• Kierrä tätä säädintä myötäpäivään se-

lataksesi nykyistä seuraavia kappalei-ta tai vastapäivään selataksesi nykyis-tä edeltäviä kappaleita. Toistaaksesinäytetyn kappaleen paina säädintä.

• Jos säädintä painetaan ilman sen kier-tämistä avautuu ÄÄNENHALLINTA-va-likko.

SCAN

FOLDER

FOLDER

TUNE

FOLDER

TUNE

INFO

TUNE ENTER

Page 203: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 125

Autosi ominaisuudet

HUOMIO - USB-LAITTEENKÄYTTÄMINEN

• Käyttääksesi ulkoista USB-laitetta,varmista, ettei sitä ole liitetty, kunajoneuvo käynnistetään. Liitä laitevasta käynnistyksen jälkeen.

• Jos käynnistät moottorin, kunUSB-laite on liitetty järjestelmään,USB-laite saattaa vahingoittua.(USB-muistit ovat hyvin herkkiäjännitepiikeille).

• Jos moottori käynnistetään taisammutetaan ulkoisen USB-lait-teen ollessa liitettynä, ulkoinenUSB-laite ei välttämättä toimi.

• Järjestelmä ei välttämättä toistaepäaitoja MP3- tai WMA-tiedosto-ja.

1) Järjestelmä voi toistaa ainoas-taan MP3-tiedostoja, joiden pur-kunopeus on välillä 8 Kbps ~320 Kbps.

2) Järjestelmä voi toistaa ainoas-taan WMA-tiedostoja, joidenpurkunopeus on välillä 8 Kbps~ 320 Kbps.

• Varo staattisia sähköpurkauksialiittäessäsi tai irrottaessasi ulkoistaUSB-laitetta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• MP3-soittimeksi koodattua järjes-telmää ei voida tunnistaa.

• Riippuen ulkoisen USB-laitteenkunnosta, liitettyä USB-laitetta eivälttämättä tunnisteta.

• Jos ulkoisen USB-laitteen alus-tuksen tavu/sektori -asetus ei olejoko 512 TAVUA tai 2048 TAVUA,laitetta ei voida tunnistaa.

• Käytä ainoastaan USB-laitetta, jo-ka on alustettu FAT 12/16/32 tie-dostojärjestelmään.

• USB-laitteet, joissa ei ole USB-I/F-todennusta, eivät välttämättä oletunnistettavissa.

• Varmista, ettei USB-liitoksen port-ti ole kosketuksissa käyttäjän ihontai minkä tahansa muun esineenkanssa.

• Jos toistat USB-laitteen liittämisentai irrottamisen lyhyessä ajassa,laite saattaa rikkoutua.

• Saatat kuulla epätavallisen äänenliittäessäsi tai irrottaessasi USB-laitteen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos irrotat ulkoisen USB-laitteentoiston aikana USB-tilassa, ulkoi-nen USB-laite saattaa vahingoittuatai sen toiminta voi häiriintyä. Tä-män vuoksi irrota ulkoinen USB-laite, kun moottori on sammutet-tu tai muu toimintatila käytössä.(esim. Radio tai CD).

• Riippuen ulkoisen USB-laitteentyypistä ja kapasiteetista tai lait-teeseen tallennettujen tiedostojentyypistä, laitteen tunnistamisessakestävässä ajassa saattaa esiintyäeroavaisuuksia.

• Älä käytä USB-laitetta muihin tar-koituksiin kuin musiikkitiedosto-jen toistamiseen.

• USB-lisälaitteiden kuten USB-käyt-töliittymää hyödyntävien laturei-den tai lämmittimien käyttö saat-taa heikentää toimivuutta tai aihe-uttaa ongelmia.

• Jos käytät laitteita kuten erikseenhankittua USB-keskitintä, ajoneu-von äänentoistojärjestelmä ei vält-tämättä tunnista USB-laitetta. Täs-sä tapauksessa liitä USB-laite suo-raan ajoneuvon multimedia-port-tiin.

(Jatkuu)

Page 204: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1264

(Jatkuu)

• Jos USB-laite on jaettu loogisiinasemiin, ainoastaan korkeimmanprioriteetin asemassa sijaitsevatmusiikkitiedostot tunnistetaan au-ton äänentoistojärjestelmän toi-mesta.

• Laitteita kuten MP3-soittimia/mat-kapuhelimia/digitaalikameroita eivälttämättä tunnisteta.

• Joitain standardista poikkeaviaUSB-laitteita (esim. “metallikuori”-tyyppisiä USB-laitteita) ei ehkä voi-da tunnistaa.

• USB-muistikortin lukijoita (kutenCF, SD, microSD jne.) tai ulkoisiaHDD-tyyppisiä laitteita ei välttä-mättä tunnisteta.

• DRM-suojattuja (DIGITAL RIGHTSMANAGEMENT) musiikkitiedosto-ja ei voida tunnistaa.

• USB-muistin data saattaa kadotakäytettäessä tätä äänentoistojär-jestelmää. Muista aina ottaa var-muuskopio muistikortin tärkeistätiedostoista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Vältä käyttämästä USB-muisti -tuotteita, joita voidaan käyttääesim. avaimenperänä tai matka-puhelintarvikkeena, sillä ne saat-tavat aiheuttaa vahinkoa USB-liit-timeen. Varmista, että käytät ai -noastaan alla olevan kuvan mu-kaisia liitintyyppejä.

Page 205: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 127

Autosi ominaisuudet

iPod®in käyttäminen

❈ iPod® on Applen tavaramerkki.

1. Painike (iPod)

Jos iPod liitetään, järjestelmä vaihtaa iPod-tilaan edellisestä tilasta toistaakseen iPod -iin tallennettuja tiedostoja.Jos iPodia ei ole liitetty, näytöllä näkyy 3sekunnin ajan viesti ”No Media”, jonka jäl-keen edellinen tila palautuu.

2. Painike (RANDOM)

• Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntiatoistaaksesi nykyiseen kategoriaan kuu-luvat kappaleet satunnaisesti. (Kappa-leiden satunnaistoisto).

• Paina painiketta yli 0,8 sekuntia tois-taaksesi nykyisen kategorian kaikki kaik-ki albumit satunnaisessa järjestykses-sä. (albumien satunnaistoisto).

• Keskeyttääksesi satunnaistoiston, pai-na tätä painiketta uudelleen.

3. REPEAT-toistopainike

Toistaa nykyisin kuunneltavan kappaleenuudelleen.

4. Painike

• Paina painiketta alle 0,8 se-kuntia toistaaksesi nykyisen kappaleenalusta. Paina tätä painiketta alle 0,8 sekuntiaja paina uudelleen 1 sekunnin sisällätoistaaksesi edellisen kappaleen. Paina painiketta vähintään0,8 sekuntia kelataksesi kappaletta taak-sepäin pikanopeudella.

• Paina painiketta alle 0,8 sekuntia tois-taaksesi seuraavan kappaleen.Paina painiketta vähintään 0,8 sekuntiakelataksesi kappaletta eteenpäin pika-nopeudella.

CD/AUX

1

2

TRACK

T TRACK

TRACK

Page 206: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1284

5. Painike

Toiminto toistaa jokaista USB-laitteen kap-paletta 10 sekuntia.Keskeyttääksesi selaustoiston, paina tä-tä painiketta uudelleen.

6. Painike (VALIKKO)

Siirtyy ylempään kategoriaan nykyisin tois-tettavasta iPodin kategoriasta. Siirtyäksesi soittamaan näytetyn katego-rian kappaletta, paina säädintä.Voit selata valitun kategorian alakategori-aa.iPodin kategorioiden vakiojärjestys on:KAPPALEET ’ ALBUMIT ’ ESITTÄJÄT’ TYYLILAJIT ’ iPod

7. Painike

Näyttää tietoja nykyisin toistettavasta kap-paleesta seuraavassa järjestyksessä: NI-MIKE ’ ESITTÄJÄ ’ ALBUMI ’ NOR-MAALINÄYTTÖ ’ NIMIKE... (Jos tiedos-tolla ei ole kappaletietoja, näytöllä ei näy-tetä tietoja).

8. Säädin & Painike

Kun kierrät säädintä myötäpäivään, jär-jestelmä näyttää seuraavat kappaleet ny-kyisin soitettavasta kappaleesta (samal-la kategoriatasolla).Vastaavasti kun kierrät säädintä vasta-päivään, järjestelmä näyttää edeltävät kap-paleet nykyisin soitettavasta kappalees-ta (samalla kategoriatasolla).Kuunnellaksesi kappalekategoriassa näy-tettävää kappaletta, paina painiketta ohit-taaksesi muut kappaleet ja aloittaaksesivalitun kappaleen toiston.Painikkeen painaminen vaihtaa seuraa -vien tilojen välillä: BASS, MIDDLE, TREB-LE, FADER ja BALANCE TUNE. Valittu ti-la näytetään näytöllä. Jokaisen tilan va-linnan jälkeen kierrä äänisäädintä myö-tä- tai vastapäivään.

SCAN

6

TUNE

INFO

TUNE ENTER

Page 207: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 129

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMIOITA IPODIN käyttöön• Jotkut iPod mallit eivät välttämättä tue

tiedonvälitysprotokollaa, jolloin tie-dostot eivät ole toistettavissa. Tuetut iPod-mallit: - iPod Mini- iPod 4. sukupolvi (Photo) - 6. suku-

polvi (Classic)sukupolvi- iPod Nano 1.- 4. sukupolvi- iPod Touch 1. - 2. sukupolvi

• Kappaleiden haku- tai toistojärjestysiPodissa voi olla erilainen kuin äänen-toistojärjestelmän hakujärjestys.

• Jos iPod kaatuu oman toimintahäiriönjohdosta, nollaa se. (Nollaus: NoudataiPodin käyttöopasta)

• iPod ei välttämättä toimi normaalistialhaisella akulla.

• Jotkut Apple-laitteet, kuten iPhone, voi-daan liittää Bluetooth®-tekniikan avul-la. Laitteella on kuitenkin oltava kykytoistaa kappaleita langattoman Blue-tooth®-tekniikan avulla (langattomienBluetooth®-kuulokkeiden tuki). Laitet-ta voidaan lukea, mutta ei ohjata ää-nentoistojärjestelmän avulla.

HUOMIO iPod-LAITTEENKÄYTÖSSÄ

• Jotta iPodia voitaisiin ohjata ää-nentoistojärjestelmän painikkeilla,on iPod liitettävä Kia iPod Power-johdolla. Applen tarjoama USB-kaapeli voi aiheuttaa toimintahäi-riötä eikä sitä tulisi käyttää Kia-ajo-neuvoissa.

❋ KIA iPod Power -johdon voihankkia KIA-jälleenmyyjältä.

• Kun iPod liitetään iPod Power -joh-dolla, varmista, että liittimet kiin-nittyvät kunnolla. Jos kiinnitystäei tehdä huolellisesti, iPodin ja ää-nentoistojärjestelmän välinen yh-teys saattaa häiriintyä.

• Säätäessäsi iPodin ja äänentois-tojärjestelmän äänitehosteita mo-lempien laitteiden tehosteet saat-tavat toimia päällekkäin, jolloin ää-nenlaatu saattaa heikentyä tai vää-ristyä.

(Jatkuu)

HUOMIOJatkuvan tuotekehityksen vuoksi au-diolaite ei välttämättä tue kaikkiaiPod-laitteita eikä niiden toimintojatäysin edellä kuvatulla tavalla.

(Jatkuu)

• Poista (sammuta) iPodin taajuus-korjain käytöstä säätäessäsi ää-nentoistojärjestelmän äänenvoi-makkuutta. Vastaavasti kytke ää-nentoistojärjestelmän taajuuskor-jain pois käytöstä käyttäessäsi iPodin taajuuskorjainta.

• Jos iPod-kaapeli kytketään ilmaniPodia, järjestelmä voi kytkeytyäAUX-tilaan, josta voi seurata häi-riöääntä. Irrota iPod-kaapeli, kunet enää käytä iPodia.

• Kun et käytä iPodia enää auton ää-nentoistolaitteiston välityksellä, ir-rota iPod-kaapeli iPodista. Muus-sa tapauksessa iPod saattaa py-syä lisälaitetilassa eikä välttämät-tä toimi oikein.

Page 208: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1304

LANGATTOMAN BLUETOOTH®-PUHELIMEN KÄYTTÖ (mikäli varusteena)

1. : Äänenvoimakkuus kasvaa taivähenee.

2. : Mykistä mikrofoni puhelun ai-kana.

3. : Kytkee puheentunnistuksen.4. : Tekee tai siirtää puhelun.5. : Lopettaa puhelut tai peruuttaa toi-

minnot.

■ Mikä on langaton Bluetooth®-tekniikka?

Bluetooth® on langaton tekniikka, jonkaavulla järjestelmään voidaan yhdistää eri-laisia lyhyellä kantamalla toimivia vähänvirtaa kuluttavia laitteita, kuten hands-free-varusteita, stereo-kuulokkeita, -kauko-oh-jaimia jne. Lisätietoja langattomasta Blue-tooth®-tekniikasta löydät Internet-sivuiltawww.Bluetooth.com.

■ Yleiset toiminnot

• Tämä äänentoistojärjestelmä tukee lan-gatonta Bluetooth® hands-free- ja me diansuoratoistotoimintoja.- HANDS-FREE -toiminto: Puheluiden

soittaminen ja vastaanottaminen lan-gattomasti puheentunnistuksella.

- SUORATOISTO-toiminto: Musiikin tois-taminen langattomasti matkapuheli-mesta, joka tukee A2DP-protokollaa.

• Langattoman Bluetooth®-järjestelmän pu-heentunnistus tukee 10:ntä eri kieltä:RANSKASAKSAENGLANTI (UK)ESPANJAALANKOMAATITALIATANSKAVENÄJÄPUOLARUOTSI

✽ HUOMAUTUS• Puhelin tulee liittää pariksi järjestel-

män kanssa ennen kuin langattomiaBluetooth®-toimintoja voidaan käyttää.

• Järjestelmässä voidaan käyttää aino-astaan yhtä yhdistettyä puhelinta ker-rallaan.

• Jotkut puhelinmallit eivät ole täysin yh-teensopivia järjestelmän kanssa.

• Langattoman Bluetooth®-tekniikanmerkinnät ja logot ovat rekisteröityjätavaramerkkejä, jotka omistaa Blue-tooth® SIG, Inc. KIAlla on lupa näidenmerkintöjen käyttöön. Matkapuheli -mes sa on oltava langaton Bluetooth®-ominaisuus tämän langattoman Blue-tooth®-tekniikan käyttämiseksi.

VOLUME

MUTE

12

43

5

Page 209: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 131

Autosi ominaisuudet

■ Langattoman Bluetooth®-järjes-telmän kielen asettaminen

Järjestelmän kieli voidaan vaihtaa seu-raavasti:1.Käynnistä äänentoistojärjestelmä ja sää-

dä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.2.Pidä ohjauspyörän painiketta poh-

jassa, kunnes näytölle ilmestyy “PleaseWait”. - Langaton Bluetooth®-järjestelmä ker-

too nykyisellä kielellä, että se on vaih-tamassa seuraavaan kieleen.

- Järjestelmän kieli vaihtuu välillä: Rans-ka/Saksa/Englanti (UK)/Espanja/Alan-komaat/Italia/Tanska/Venäjä/Puola/Ruotsi.

3. Suoritettuaan toiminnon äänentoistopalaa normaalitilaan.

4. Toista vaiheet 2 ja 3 seuraavan kielenvalitsemiseksi.

HUOM:

Puhelin on liitettävä uudelleen pariksijärjestelmän kanssa kielen vaihtamisenjälkeen.

- Vältä pitämästä sormea painik-keella, sillä kieli saattaa vaihtua tar-koituksettomasti.

■ Puheentunnistuksen kytkeminen

• Langattoman Bluetooth®-järjestelmän pu-heentunnistustoiminto voidaan kytkeäpäälle seuraavilla menettelyillä: - Painikkeen painamisella

Puheentunnistus on aktiivinen painik-keen painamisen ja siitä seuraa-van äänimerkin jälkeen.

- Aktiivinen kuunteluPuheentunnistus on aktiivinen määrä-tyn ajan sen jälkeen, kun järjestelmäon pyytänyt käyttäjältä kehotetta.

• Järjestelmä kykenee tunnistamaan luvutnollasta yhdeksän, mutta ei kymmentäsuurempia.

• Jos komentoa ei tunnisteta tai mikrofo-niin ei puhuta, järjestelmä vastaa “Par-don”. (Ei vastausta)

• Järjestelmä peruuttaa puheentunnistuk-sen seuraavissa tapauksissa: Pai-nikkeen painamisesta seuranneen ää-nimerkin jälkeen mikrofoniin lausutaan“cancel”. Kun painiketta painetaanmuulloin kuin puhelun aikana. Kun pu-heen tunnistaminen on epäonnistunut3 kertaa peräkkäin.

• Voit sanoa missä tahansa tilanteessa jär-jestelmälle “help”, jolloin järjestelmä il-moittaa käytettävissä olevat komennot.

Page 210: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1324

■ Valikkorakenne

Valikkopuusta ilmenee käytettävissä ole-vat langattoman Bluetooth®-järjestelmänpuheentunnistustoiminnot.

■ Vinkkejä puheentunnistuksenkäyttöön

Saavuttaaksesi parhaan toiminnan pu-heentunnistusjärjestelmältä, noudata seu-raavia ohjeita: - Pyri pitämään matkustamo mahdolli-

simman hiljaisena. Sulje ikkuna pois-taaksesi ympäristön melut (liikenneme-lu, tärinä jne.), jotka voivat häiritä pu-heentunnistuksen toimintaa.

- Lausu komennot äänimerkin jälkeenseuraavan 5 sekunnin sisällä. Muussatapauksessa komentoa ei voida tunnis-taa oikein.

- Puhu luonnollisella äänellä pitämättätaukoja.

■ Informaationäyttö<Aktiivinen puhelu>

<Puheentunnistus>

Langattoman Bluetooth®-tekniikan tunnusilmestyy äänentoistojärjestelmän näytönyläosaan, kun puhelin liitetään.

Pair phoneSelect phone

Change priorityDelete phone

Bluetooth off

Setup

Add entryPhonebook

ChangeDelete name

By PhoneBy voice

Call By name

By number

Page 211: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 133

Autosi ominaisuudet

■ Puhelimen asetukset

Kaikki langattoman Bluetooth®-tekniikantoiminnot voidaan suorittaa käsin tai pu-heentunnistuksella.

- Puheentunnistuksella:Paina painiketta ohjauspyörässä kytkeäksesi puheentunnistuksen.

- Käsitoimisesti:1) Paina “SETUP”-painiketta avataksesi

asetusvalikon.2) Valitse “PHONE” kohta kiertämällä TU-

NE-säädintä ja vahvista valinta paina-malla sitä.

3) Valitse haluttu kohta kiertämällä TUNE-sää-dintä ja vahvista valinta painamalla sitä.

• Puhelimen pariliitoksen muodosta-minen

Ennen langattoman Bluetooth®-tekniikantoimintojen käyttöä puhelin on liitettävä pa-riksi (rekisteröitävä) äänentoistojärjestel-män kanssa. Korkeintaan 5 puhelinta voi-daan muodostaa pariksi järjestelmään.

HUOM:

Puhelimen parin muodostuksen me-nettely saattaa vaihdella puhelinmalli-en välillä. Ennen kuin yrität parinmuo-dostusta tutustu puhelimesi käyttöoh-jeisiin.

HUOM:

Kun parinmuodostus puhelimen kans-sa on suoritettu, kyseistä puhelinta eitarvitse muodostaa pariksi enää tule-vaisuudessa, ellei puhelinta poistetakäsitoimisesti äänentoistojärjestel-mästä (ks. kappale “Puhelimen poista-minen”) tai auton tietoja puhelimesta.

1. Paina painiketta.2.Sano “Set Up”.

- Järjestelmä vastaa käytettävillä ko-mennoilla.

- Ohittaaksesi tiedotteen, paina uu-delleen, jolloin kuuluu äänimerkki.

3.Sano “Pair Phone”4.Jatka seuraavaan vaiheeseen.5.Sano puhelimesi nimi sitä pyydettäes-

sä.- Käytä mitä tahansa yksilöllistä nimeä,

josta järjestelmä pystyy tunnistamaanpuhelimesi.

- Käytä kokonaista nimeä äänitunnis-teena.

- Vältä käyttämästä lyhyttä komentoa taisamankaltaista kuin järjestelmässä onoletuksena.

6.Bluetooth® -järjestelmä toistaa esittä-mäsi nimen.

7.Sano “Yes” vahvistaaksesi.8.Äänentoistojärjestelmä näyttää “searc-

hing ---- passkey: 0000” ja pyytää sinuasuorittamaan parin muodostuksen pu-helimen päästä.

9.Etsi langaton Bluetooth®-järjestelmä pu-helimeesi .Puhelimesi tulisi näyttää ajo-neuvosi mallinimen Bluetooth®-laitteidenluettelossa. Yritä sitten parinmuodos-tusta puhelimella.

Page 212: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1344

10. Kun parinmuodostus on suoritettu, pu-helimesi aloittaa siirtämään puhelimenyhteystietoja äänentoistojärjestelmään.- Tämä voi kestää muutamasta mi-

nuutista yli 10 minuuttiin riipuen pu-helimen mallista ja osoitekirjan koos-ta.

11. Suorittaminen käsin:- Valitse “PAIR” PHONE-valikosta ja

jatka sitten vaiheesta 5

HUOM:

• Kun siirto on suoritettu kokonaan lop-puun, näytöllä lukee “Transfer Comp-lete”. Tätä ennen langaton Bluetooth®

hands-free ei ehkä ole täydellisestitoiminnassa.

• Riippuen puhelimen valmistajasta jamallista osoitekirjan joitain tietoja eiehkä voida siirtää äänentoistojärjes-telmään.

HUOM:

Jos puhelin on muodostettu pariksiuseamman kuin yhden samanlaisenajoneuvomallin (esim. kahden KIA Sou-lin) kanssa, puhelin ei välttämättä ky-kene toimimaan oikein näiden langat-tomien Bluetooth®-laitteiden välillä. Täs-sä tapauksessa sinun on muutettavapuhelimessasi näkyvää nimeä (esim.nimi KMC_CAR nimeksi JUKAN_AUTOtai KMC CAR_1).

Noudata puhelimesi käyttöopasta taiota yhteys operaattoriin tai puhelimenvalmistajaan lisätietojen saamiseksi.

• Puhelimeen yhdistäminen

Kun Bluetooth® -järjestelmä kytketäänpäälle, aikaisemmin käytetty puhelin vali-taan ja siihen yhdistetään automaattises-ti. Jos haluat valita eri puhelimen, jokaon kuitenkin muodostettu pariksi järjes-telmän kanssa, voidaan tämä tehdä “Se-lect Phone” -valikon kautta.Vain valittua puhelinta voidaan käyttäähands-free-järjestelmän kautta kerrallaan.

1.Paina painiketta.2.Sano “Set Up”.3.Sano “Select Phone” pyydettäessä.

- Järjestelmä luettelee kaikkien niidenpuhelimien nimet, jotka on muodos-tettu pariksi järjestelmän kanssa.

4.Sano halutun puhelimen nimi tai numeroluettelosta.

5.Sano “Yes” vahvistaaksesi.6.Suorittaminen käsin:

- Valitse “SELECT” PHONE-valikosta jasitten haluamasi puhelin luettelosta.

Page 213: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 135

Autosi ominaisuudet

• Puhelimen poistaminenPariksi muodostettu puhelin voidaan pois-taa järjestelmästä.- Kun puhelin poistetaan, myös kaikki sii-

hen liittyvät tiedot (mukaanlukien yh -teystiedot) katoavat järjestelmästä.

- Jos haluat käyttää poistettua puhelintajälleen äänentoistojärjestelmässä, pa-rinmuodostus on suoritettava uudelleen.

1. Paina painiketta.2.Sano “Set Up”.3.Sano “Delete Phone” pyydettäessä.

- Järjestelmä luettelee kaikkien niidenpuhelimien nimet, jotka on muodos-tettu pariksi järjestelmän kanssa.

4.Sano halutun puhelimen nimi tai numeroluettelosta.

5.Sano “Yes” vahvistaaksesi.6.Suorittaminen käsin:

- Valitse “DELETE” PHONE-valikosta jasitten haluamasi puhelin luettelosta.

• Prioriteetin muuttaminenJos äänentoistojärjestelmän kanssa pa-riksi on muodostettu useampi puhelin, lan-gaton Bluetooth®-tekniikka pyrkii yhdistä-mään puhelimiin seuraavassa järjestyk-sessä:1) Ensimmäisen prioriteetin (“Priority”) pu-

helin. 2) Aikaisemmin yhdistetty puhelin.3) Automaattinen yhdistäminen keskey-

tyy.

1.Paina painiketta.2.Sano “Set Up”.3.Sano “Change Priority” pyydettäessä.

- Järjestelmä luettelee kaikkien niidenpuhelimien nimet, jotka on muodos-tettu pariksi järjestelmän kanssa.

4.Sano halutun puhelimen nimi tai numeroluettelosta.

5.Sano “Yes” vahvistaaksesi.6.Suorittaminen käsin:

- Valitse “PRIORITY” PHONE-valikostaja sitten haluamasi puhelin luettelos-ta.

• BT SETUP -asetusvalikko1.Bluetooth-järjestelmän kielen vaihtami-

nen • Valitse PHONE-valikosta “BT Voi-ce Recognition language”, aseta kielihalutuksi vierittämällä TUNE-säädintäja paina sitä vahvistaaksesi valinnan.- Tuetut kielet: Ranska/Saksa/Englanti

(UK)/Espanja/Alankomaat/Italia/Tans-ka/Venäjä/Puola/Ruotsi.

HUOM:Puhelin on liitettävä uudelleen pariksijärjestelmän kanssa kielen vaihtamisenjälkeen.

• Vältä pitämästä sormea puhe-painik-keella, sillä kieli saattaa vaihtua tar-koituksettomasti.

Page 214: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1364

• Langattoman Bluetooth®-tekniikan kyt-keminen päälle/pois

Langaton Bluetooth®-järjestelmä voidaankytkeä päälle (ON) tai pois päältä (OFF)tämän valikon kautta.- Jos langaton Bluetooth®-tekniikka kyt-

ketään pois päältä, mitään langattomaanBluetooth®-järjestelmään liittyviä ko-mentoja ei voida suorittaa.1. Paina painiketta.2. Sano “Set Up”.3. Sano “Bluetooth Off” pyydettäessä.4. Sano “Yes” vahvistaaksesi.5. Suorittaminen käsin:- Valitse “BT Off” PHONE-valikosta ja

sano ilmoituksen jälkeen “YES” vah-vistaaksesi valinnan.

■ Auton osoitekirja• Yhteystiedon lisääminen

Järjestelmään voidaan tallentaa puhelinnu-meroja sekä äänitunnisteita. Myös puheli-messa olevia yhteystietoja voidaan siirtää.

• Yhteystiedon lisääminen äänikomen-noilla

1. Paina painiketta.2. Sano “Phonebook”.

- Järjestelmä vastaa kaikilla käytettävil-lä komennoilla.

- Ohittaaksesi tiedotteen, paina uu-delleen, jolloin kuuluu äänimerkki.

3. Sano “Add Entry”.4. Sano “By Voice” jatkaaksesi.5. Sano yhteystiedon nimi sitä pyydettä-

essä.6. Sano “Yes” vahvistaaksesi.7. Sano yhteystiedon puhelinnumero sitä

pyydettäessä.8. Sano “Store”, kun numero syötetty ko-

konaan.9. Sano puhelinnumeron tyyppi. Käytet-

tävissä on: “Home”, “Work”, “Mobile”,“Other” tai “Default”.

10. Sano “Yes” lopettaaksesi yhteystie-tojen lisäämisen.

11. Sano “Yes” tallentaaksesi lisäsijain-nin tälle yhteystiedolle tai sano “Can-cel” lopettaaksesi toiminnon.

✽ HUOMAUTUS- Järjestelmä kykenee tunnistamaan

numerot nollasta yhdeksään. Yhdek-sää suurempia lukuja ei voida tunnis-taa.

- Voit antaa jokaisen numeron joko yk-sitellen tai peräkkäin sopivan pituisis-sa osissa.

- Nopeuttaaksesi syöttöä kaikki numerotkannattaa lausua jatkuvana lukusar-jana.

- On suositeltua syöttää puhelinnumeroosissa, esim. 995 / 734 / 0000

- Näyttö päivittää annetut komennot seu-raavasti:Esimerkki yhdestä syöttötavasta:1. Sano: “Nine, nine, five”

’ Näyttö: “995”2. Sano sitten: “Seven, three, four”

’ Näyttö: “995734”

Page 215: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 137

Autosi ominaisuudet

• Yhteystiedon lisääminen puhelimella

1. Paina painiketta.2. Sano “Phonebook”.3. Sano “Add Entry” pyydettäessä.4. Sano “By Phone” jatkaaksesi.5. Sano “Yes” vahvistaaksesi.6. Puhelimesi aloittaa yhteystietojen siir-

ron äänentoistojärjestelmään.Tämä saattaa kestää yli 10 minuuttiariippuen puhelimen mallista ja yhteys-tietojen määrästä.

7. Odota, kunnes äänentoistojärjestelmännäytössä lukee “Transfer Complete”.

• Nimen muuttaminen

Tallennettuja nimiä voidaan muuttaa.

1.Paina painiketta.2.Sano “Phonebook”.3.Sano “Change Name” pyydettäessä.4.Sano yhteystiedon nimi (äänitunniste).5.Sano “Yes” vahvistaaksesi.6.Sano haluamasi uusi nimi.

• Nimen poistaminen

Tallennettuja nimiä voidaan poistaa.1.Paina painiketta.2.Sano “Phonebook”.3.Sano “Delete Name” pyydettäessä.4.Sano yhteystiedon nimi (äänitunniste).5.Sano “Yes” vahvistaaksesi.

■ Puhelun tekeminen• Soittaminen nimellä

Äänentoistojärjestelmällä voidaan tehdäpuhelu lausumalla järjestelmään tallen-nettuja nimiä.

1. Paina painiketta.2. Sano “Call”.3. Sano “Name” pyydettäessä.4. Sano haluamasi nimi (äänitunniste).5. Sano haluamasi puhelinnumerotyyp-

pi. Ainoastaan ne tyypit voidaan valita,jotka on tallennettu järjestelmään.

6. Sano “Yes” tehdäksesi puhelun.

✽ Vihje

Toimintoihin liittyy myös seuraava oi-kotie:1. Sano “Call Name”2. Sano “Call <john>”3. Sano “Call <john> at <home>”

Page 216: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1384

• Soittaminen numeroon

Puhelu voidaan tehdä myös lausumallahaluttu numero äänentoistojärjestelmälle.Järjestelmä kykenee tunnistamaan nume -rot nollasta yhdeksään.

1.Paina painiketta.2.Sano “Call”.3.Sano “Number” pyydettäessä.4.Lausu haluttu puhelinnumero.5.Sano “Dial” päättääksesi numeron ja

tehdäksesi puhelun.

✽ Vihje

Toimintoihin liittyy myös seuraava oi-kotie:1. Sano “Dial Number”2. Sano “Dial <puhelinnumero>”

■ Puhelun vastaanottaminenKun puhelu vastaanotetaan, äänentoisto-järjestelmä vaihtaa automaattisesti pu-helin-tilaan ja soittoääni kuuluu autonkaiuttimien kautta.Puhelun tullessa äänentoistojärjestelmännäytöllä näkyy viesti “Incoming call” sekäsoittava puhelinnumero (mikäli saatavilla).

• Puheluun vastaaminen:- Paina painiketta ohjauspyörässä.• Puhelun hylkääminen:- Paina painiketta ohjauspyörässä.• Soittoäänen voimakkuuden säätäminen:- Käytä ÄÄNENVOIMAKKUUDEN-painik-

keita ohjauspyörässä.• Siirtääksesi puhelun puhelimeen (yksi-

tyispuhelu):- Paina ohjauspyörän painiketta, kun-

nes järjestelmä siirtää puhelun puheli-meen.

■ PuhelutoiminnotKun puhelu on käynnissä, äänentoisto-järjestelmän näytöllä näkyy viesti “ActiveCall” sekä toisen osapuolen puhelinnu-mero (mikäli saatavilla).

• Mikrofonin mykistäminen- Paina painiketta ohjauspyöräs-

sä.• Puhelun lopettaminen- Paina painiketta ohjauspyörässä.

MUTE

Page 217: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 139

Autosi ominaisuudet

✽ HUOMAUTUSSeuraavissa tilanteissa sinun tai toisenosapuolen kuuluvuus voi heikentyä:1. Samanaikaisesti puhuminen voi aihe-

uttaa sen, että ääni ei kantaudu toisel-le osapuolelle. (Tämä ei ole toiminta-häiriö). Pyrkikää puhumaan vuorotel-len puhelimeen.

2. Pidä langattoman Bluetooth®-järjes-telmän äänenvoimakkuus alhaisena.Korkea äänenvoimakkuus voi aiheut-taa äänen vääristymistä ja kaikuja.

3. Ajettaessa epätasaisilla tiepinnoilla.4. Ajettaessa kovalla nopeudella.5. Jos Ikkuna on auki.6. Jos ilmastoinnin tuuletuskanavat on

suunnattu kohti mikrofonia.7. Jos ilmastoinnin puhallin on säädetty

kovalle nopeudelle.

■ Musiikin suoratoisto langatto-malla Bluetooth®-tekniikalla

Tämä äänentoistojärjestelmä tukee lan-gattoman Bluetooth®-tekniikan A2DP (Au-dio Advanced Distribution Profile) jaAVRCP (Audio Video Remote Control Pro-file) -profiileja.Molemmat profiilit mahdollistavat musiikinsuoratoiston yhteensopivan pariksi muo-dostetun langattoman Bluetooth®-tekniikanmatkapuhelimen kautta. Toistaaksesi musiikkia langattoman Blue-tooth® -tekniikan matkapuhelimen kautta,toista musiikkikappaleet puhelimesta senkäyttötavan mukaisesti ja paina äänen-toistojärjestelmän painiketta, kun-nes LCD-näytöllä näkyy “MP3 Play”.Äänentoistojärjestelmän keskusyksikössänäkyy “MP3 MODE”.

HUOM:

• MP3-tiedostojen lisäksi kaikkia mat-kapuhelimen tukemia musiikki- ja ää-nitiedostoja voidaan toistaa äänen-toistojärjestelmän kautta.

• Bluetooth®-yhteensopivassa matka-puhelimessa on oltava tuki A2DP- jaAVRCP-profiileille.

• Jotkut A2DP- ja AVRCP-yhteensopi-vat Bluetooth®-matkapuhelimet eivättoista musiikkia äänentoistojärjes-telmän kautta välittömästi. Näissämatkapuhelimissa langaton Blue-tooth®-suoratoisto on ehkä mahdol-listettava valikon kautta, esim:

Menu’Filemanager’Music’ Opti-on’Play via Bluetooth

• Noudata matkapuhelimesi käyttöoh-jekirjaa saadaksesi lisätietoja. Kes-keyttääksesi langattoman Bluetooth®-suoratoiston, pysäytä musiikki mat-kapuhelimesta tai muuta ääniläh-teeksi AM/FM, CD, iPod jne.

CD/AUX

Page 218: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Autosi ominaisuudet

1404

HUOMIOITA LANGATTO-MAN BLUETOOTH®-TEK-NIIKAN MATKAPUHELI-MEN KÄYTÖSSÄ

• Älä käytä matkapuhelinta tai muu-ta langattoman Bluetooth®-teknii-kan asetuksia (esim. pariliitos) ajonaikana.

• Jotkut langatonta Bluetooth®-tek-niikkaa tukevat puhelimet eivät olejärjestelmän tunnistettavissa tai ei-vät ole täysin yhteensopivia.

• Ennen kuin käytät langattomiaBluetooth®-toimintoja äänentois-tojärjestelmässä, tutustu puheli-men käyttöoppaaseen langatto-man Bluetooth®-tekniikan osalta.

• Puhelimen ja äänentoistojärjestel-män välille on muodostettava pari -liitos ennen langattomien Blue-tooth®-ominaisuuksien käyttöä.

• Hands-free-toiminto ei ole käytet-tävissä, mikäli puhelimesi on ope -raattorin toiminta-alueen ulkopuo-lella (esim. tunnelissa, maan alla,vuoristossa jne.).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos matkapuhelimesi operaattorinsignaali on heikko tai auton mat-kustamon melu on liiallinen, vas-tapuolta voi olla vaikea kuulla pu-helun aikana.

• Älä aseta puhelinta metallikappa-leiden lähelle tai niiden sisään.Muussa tapauksessa

Langattoman Bluetooth®-järjestel-män tai matkapuhelimen vastaan-ottama signaali saattaa häiriintyä.

• Kun puhelin on yhdistetty langat-tomalla Bluetooth®-tekniikalla ää-nentoistojärjestelmään, puhelimenakku saattaa kulua nopeamminkuin muita langattomia Bluetooth®-toimintoja käytettäessä.

• Jotkut matkapuhelimet tai muutlaitteet saattavat aiheuttaa häiriö-ääntä tai toimintahäiriötä äänen-toistojärjestelmään. Tässä tapauk -sessa kokeile sijoittaa laite eri paik-kaan ongelman ratkaisemiseksi.

Page 219: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

4 141

Autosi ominaisuudet

NroLuokka

Pariksi muo-dostettu

TyhjäYhteys

katkennut

1

LYHYT

PITKÄ

LYHYT

LYHYT

PITKÄ[10s]

PITKÄ[10s]

Normaalitila BT SETUP -valikkoSaapuvapuhelu

Lähteväpuhelu

Aktiivinenpuhelu Toinen puhelu

Ei pariliitosta Ei yhdistä - - Hyväksy puhelu

Liitetty

-Toinen puhelu

1. puhelu: odottaa2. puhelu:aktiivinen

Toinen puhelu2. puhelu odottaa

1. puhelu:aktiivinen

PAINIKE

- - - - - - Siirrä puhelu: Yksityispuhelu

Lopeta puheluPuheentunnis-

tus- tilan peruutus

Puheentunnis-tus-

tilan peruutus

Puheentunnis-tus-

tilan peruutus

Puheentunnis-tus-

tilan peruutusHylkää puhelu Lopeta puhelu Lopeta puhelu

-

Aktiivinen

Vaihdakieli

-

Aktiivinen

Kaiuttimiensopeutus

(vain Englanti)

Vaihdakieli

Aktiivinen

Vaihdakieli

Aktiivinen

-Kaiuttimiensopeutus

(vain Englanti)

Vaihdakieli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

2

3

■ Toimintorakenne

Page 220: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5

Ennen ajamista / 5-3

Avaimen asennot / 5-5

Moottorin start/stop-painike / 5-9

ISG-järjestelmä (Idle Stop and Go) / 5-15

Käsivaihteisto / 5-20

Automaattivaihteisto / 5-23

Jarrujärjestelmä / 5-29

Vakionopeudensäädin / 5-40

Active ECO -järjestelmä / 5-44

Taloudellinen käyttäminen / 5-45

Erikoisajo-olosuhteet / 5-47

Talviajo / 5-51

Perävaunun vetäminen / 5-55

Ajoneuvon paino / 5-63

Ajaminen

Page 221: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

25

VAROITUS - MOOTTORIN PAKOKAASUJEN VAARALLISUUS!Moottorin pakokaasut voivat olla erittäin vaarallisia. Jos milloin tahansa haistat pakokaasuja matkustamossa, avaa ikkunat vä-littömästi.

• Älä hengitä pakokaasuja.

Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtumiskuoleman.

• Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.

Pakokaasujärjestelmä tulisi tarkastaa aina, kun auto nostetaan öljyn vaihtamiseksi tai muun toimenpiteen suorittamiseksi.Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, pakokaasujärjestelmä tulee tar-kastuttaa valtuutetussa KIA-huollossa mahdollisimman pian.

• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.

On vaarallista antaa moottorin käydä edes joutokäyntiä tallissa, vaikka tallin ovi olisi auki. Älä koskaan käytä moottoria tallis-sasi pidempään kuin moottorin käynnistäminen ja auton siirtäminen ulos vaatii.

• Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun autossa on ihmisiä (Suomessa max. 2 min).

Jos moottoria on käytettävä tyhjäkäynnillä, kun matkustamossa on ihmisiä, varmista, että teet niin ainoastaan hyvin tuulete-tulla alueella. Varmista myös, että raikkaan ilman asento on päällä (ei sisäilman kierrätys) ja puhallin on säädetty kovalle no-peudelle, jotta raikas ilma pääsisi matkustamoon.

Jos sinun on ajettava takaluukku avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:1. Sulje kaikki ikkunat.2. Avaa sivutuuletuskanavat.3. Aseta ilmanotto ”raikas ilma” -asentoon (ei sisäilman kierrätys), ilman suuntaus ”jalkatila” tai ”pään taso” -asentoon sekä pu-hallin yhdelle suurimmista nopeuksista.

Varmistuaksesi ilmanvaihtojärjestelmän virheettömästä toiminnasta, tarkasta, ettei tuulilasin edessä olevissa ilmanvaihtokana-vissa ole lunta, jäätä, lehtiä tai muita esteitä.

Page 222: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ennen autoon astumista

• Varmista, että kaikki ikkunat, ulkopeilitja ulkovalot ovat puhtaat.

• Tarkasta renkaiden kunto.• Tarkasta, ettei auton alla ole mitään

merkkejä vuodoista.• Varmista, ettei takanasi ole esteitä, jos

aiot peruuttaa.

Tärkeät tarkastukset

Nestemäärät, kuten moottoriöljy, mootto-rin jäähdytysneste, jarruneste ja pesunestetulisi tarkastaa säännöllisesti, tarkoin mää-rätyin väliajoin nesteestä riippuen. Lisä-tietoja löydät luvusta 7 ”Huolto”.

Ennen käynnistämistä

• Sulje ja lukitse kaikki ovet.• Säädä istuin siten, että hallintalaitteet

ovat helposti käytettävissä.• Säädä sisä- ja ulkopeilit.• Varmista, että kaikki valot toimivat.• Tarkasta kaikki mittarit.• Tarkasta varoitusvalojen toiminta, kun

virta kytketään ON-asentoon.• Vapauta seisontajarru ja varmista, että

jarrun varoitusvalo sammuu.Turvallisuuden vuoksi varmista, että olettutustunut autoon ja sen varusteisiin.

5 3

Ajaminen

ENNEN AJAMISTA

VAROITUSKaikkien matkustajien on oltava oi-kein turvavöillä kiinnitettyinä ainaauton liikkuessa. Noudata luvun 3kappaleessa ”turvavyöt” esitettyjäohjeita käyttääksesi niitä oikein.

VAROITUSAjokeskittymisen häiriintyminen voijohtaa ajoneuvon hallinnan menettä-miseen ja sitä kautta onnettomuuteen,vakaviin henkilövahinkoihin ja me-nehtymiseen. Kuljettajalla on suurinvastuu ajoneuvon turvallisesta ja lain-mukaisesta käytöstä. Langattomia lait-teita tai muita varusteita, jotka saat-tavat häiritä kuljettajan keskittymistä,vaikuttavat muuten ajoneuvon turval-liseen käyttöön tai ovat lain mukaankiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajo-neuvossa.

VAROITUSTarkasta aina ajoneuvosi ympäris-tö ihmisistä, erityisesti lapsista, en-nen vaihteen siirtämistä D- (ajo) taiR-asentoon (peruutus).

Page 223: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

45

VAROITUS - Ajaminen al-koholin tai päihteiden vai-kutuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erittäinvaarallinen yhdistelmä. Rattijuopu-mus on merkittävin liikennekuole-mien aiheuttaja joka vuosi. Jopa pie-ni määrä alkoholia vaikuttaa reflek-seihin, havainnointiin ja päättelyky-kyyn. Päihteiden vaikutuksen ala-isena ajaminen on jopa vaaralli-sempaa kuin rattijuoppous.

Vakavan onnettomuuden todennä-köisyys on huomattavasti suurem-pi, jos kuljettaja on alkoholin tai päih-teiden vaikutuksen alaisena ajon ai-kana.

Jos olet alkoholin tai päihteiden vai-kutuksen alainen, älä aja. Älä suos-tu alkoholin tai päihteiden vaikutuk-sen alaisen kuljettajan kyytiin. Pyy-dä joku muu ajamaan tai ota taksi.

VAROITUS• Kun aiot pysähtyä tai pysäköidä

ajoneuvon moottori käynnissä, va-ro painamasta kaasupoljinta pit-kään aikaan. Moottori tai pako-kaasujärjestelmä saattaa ylikuu-mentua ja aiheuttaa tulipalon.

• Tehdessäsi äkkijarrutuksen tai no-pean ohjausliikkeen, irtonaiset ta-varat saattavat pudota lattialle häi-riten polkimien toimintaa ja aihe-uttaa mahdollisesti onnettomuu-den. Pidä kaikki ajoneuvossa ole-vat tavarat turvallisesti paikoillaan.

• Jos et keskity täydellisesti ajami-seen, seurauksena saattaa olla on-nettomuus. Ole varovainen suo-rittaessasi toimia (esim. äänen-toisto tai lämmitin), jotka saattavathäiritä ajamista. Turvallinen aja-minen on aina kuljettajan vastuul-la.

Page 224: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 5

Ajaminen

Virtalukon valaistus (mikäli varusteena)

Aina kun etuovi avataan, virtalukon va-laistus kytkeytyy sen käytön helpottami-seksi edellyttäen, että virtalukko ei ole ON-asennossa. Valo sammuu välittömästi, kunvirtalukko kytketään päälle, tai 30 sekun-nin jälkeen oven sulkemisesta.

Virtalukon asennot

LOCK-asento

Ohjauspyörä lukittuu varkauksien varalta.Virta-avain voidaan poistaa ainoastaanLOCK-asennosta.Käännettäessä virtalukkoa LOCK-asen-toon paina avainta sisäänpäin ACC-asen-nossa ja käännä avainta LOCK-asentoakohti.

ACC-asento (Accessory)

Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja säh-köiset lisälaitteet ovat käytettävissä.

✽ HUOMAUTUSJos virtalukon kääntäminen ACC-asen-toon tuntuu vaikealta, käännä avainta sa-malla liikuttaen ohjauspyörää oikealle javasemmalle vapauttaaksesi siihen vai-kuttavan jännityksen.

ON-asento

Varoitusvalot voidaan tarkastaa ennenmoottorin käynnistymistä. Tämä on nor-maali käyttöasento moottorin käynnisty-misen jälkeen.Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, josmoottori ei ole käynnissä estääksesi akuntyhjenemisen.

START-asento

Käännä virtalukko START-asentoon käyn-nistääksesi moottorin. Käynnistinmootto-ri toimii niin kauan, kunnes vapautat avai-men; tämän jälkeen se palaa ON-asen-toon. Jarrun varoitusvalo voidaan tarkas-taa tässä asennossa.

AVAIMEN ASENNOT

1VQA30181VQA3017

Page 225: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

65

Moottorin käynnistäminen

VAROITUSKäytä aina sopivia kenkiä käyttäes-säsi autoa. Sopimattomat kengät(korkokengät, hiihtomonot jne.) saat-tavat häiritä sinun jarru-, kytkin- (mi-käli on) tai kaasupolkimen käyttöä.

VAROITUS - Virtalukko• Älä koskaan käännä virtalukkoa

LOCK- tai ACC-asentoon, kun autoliikkuu. Tämä voi johtaa ohjauksentai jarrujen toiminnan menettämi-seen ja sitä kautta onnettomuu-teen.

• Varkausyrityksiltä suojaava oh -jauspylvään lukko ei korvaaseison tajarrua. Aina ennen kuljet-tajan istuimelta poistumista var-mista, että vaihdevipu on kytket-ty ykkösvaihteelle (käsivaihteis-toissa) tai P-asentoon (automaat-tivaihteistoissa), seisontajarru onkunnolla kytketty ja moottori sam-mutettu. Auto saattaa liikkua odot -tamattomasti ja äkillisesti, jos näi-tä varotoimenpiteitä ei huomioida.

• Älä koskaan tavoittele virtalukkoatai muita säätimiä ohjauspyöränkautta auton liikkuessa. Jos käte-si on tällä alueella, seurauksenavoi olla auton hallinnan menetys,onnettomuus ja vakavia ruumiin-vammoja tai jopa menehtyminen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Älä aseta mitään liikkuvia esinei-tä kuljettajan istuimen ympärille,sillä ne saattavat liikkua ajon ai-kana häiriten kuljettajaa ja aihe-uttaen jopa onnettomuuden.

Page 226: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 7

Ajaminen

✽ HUOMAUTUS- Kick down -toi-minto (mikäli varusteena)Kaasupolkimen kick down -toiminnon(mikäli varusteena) tarkoituksena on es-tää kuljettajan tahaton kaasupolkimenpohjaan painaminen. Tällöin kaasupol-kimen pohjaan painamiseen vaaditaannormaalia enemmän voimaa. Jos kui-tenkin painat poljinta enemmän kuinnoin 80 % sen liikeradasta, kaasupolki-men käyttö helpottuu ja autolla voidaanajaa kaasu pohjassa. Tämä ei ole toi-mintahäiriö, vaan normaali ominaisuus.

Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Varmista, että seisontajarru on kytket-ty.

2. Käsivaihteisto - Paina kytkinpoljin ko-konaan pohjaan ja siirrä vaihde va-paalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin pai-nettuna kääntäessäsi virtalukkoaSTART-asentoon. Automaattivaihteisto - Siirrä vaihde-vipu P-asentoon (pysäköinti). Painajarrua.Voit käynnistää moottorin myös, kunvaihdevipu on N-asennossa (Neutral).

3. Käännä virtalukkoa START-asentoon japidä sitä siellä, kunnes moottori käyn-nistyy (enintään 10 sekuntia), jonka jäl-keen vapauta avain.

4. Jos sää on erittäin kylmä (alle -18 °C) tai autoa ei ole käytetty moneenpäivään, anna moottorin lämmetä pai-namatta kaasupolkimeen.

Onpa moottori sitten viileä tai lämmin, setulee käynnistää painamatta kaasupol-jinta.

HUOMIOJos moottori sammuu auton liikku-essa, älä yritä siirtää vaihdevipua P-asentoon (pysäköinti). Jos liikenne-ja tieolosuhteet sallivat, voit siirtäävaihdevivun N-asentoon (vapaalle)auton vielä liikkuessa ja kääntää vir-ta-avainta START-asentoon yrittääk-sesi käynnistää moottorin uudelleen.

HUOMIOÄlä käytä käynnistysmoottoria pi-dempään kuin 10 sekuntia. Jos moot-tori sammuu tai ei käynnisty, odota 5-10 sekuntia ennen kuin käytät jälleenkäynnistysmoottoria. Käynnistys-moottorin väärinkäyttö voi vahin-goittaa sitä.

Page 227: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

85

Dieselmoottorin käynnistäminen

Käynnistääksesi dieselmoottorin kylmänä,se täytyy hehkuttaa ennen käynnistämis-tä ja sen jälkeen lämmittää ennen ajoonlähtöä.1. Varmista, että seisontajarru on kytket-

ty.2. Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin ko-

konaan pohjaan ja siirrä vaihde va-paalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin pai-nettuna kääntäessäsi virtalukkoaSTART-asentoon. Automaattivaihteisto - Siirrä vaihdevi-pu P-asentoon (pysäköinti). Paina jar-rua.Voit käynnistää moottorin myös, kunvaihdevipu on N-asennossa (neutral).

3. Käännä virtalukko ON-asentoon heh-kuttaaksesi moottorin. Hehkutuksenmerkkivalo syttyy.

4. Kun hehkutuksen merkkivalo sammuu,käännä virtalukkoa START-asentoon japidä sitä siellä, kunnes moottori käyn-nistyy (enintään 10 sekuntia), jonkajälkeen vapauta avain.

✽ HUOMAUTUSJos moottori ei ole käynnistynyt 10 se-kunnin sisällä hehkutuksesta, käännä vir-talukko uudelleen LOCK-asentoon noin10 sekunniksi ja sitten ON-asentoon heh-kuttaaksesi uudelleen.

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä va-rustetun moottorin käynnistäminen jasammuttaminen

1. Älä kiihdytä tai rasita moottoria välittö-mästi sen käynnistymisen jälkeen.Jos moottori on kylmä, käytä sitä tyh-jäkäynnillä muutama sekunti, jotta tur-boahtimelle taataan riittävä voitelu.

2. Kovanopeuksisen tai jatkuvan ajamisenjälkeen, joka vaatii raskasta moottorinkuormittumista, anna moottorin käydätyhjäkäynnillä noin minuutin ennen sensammuttamista.Tämä tyhjäkäyntiaika antaa turboahti-men jäähtyä ennen moottorin sam-muttamista.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo

HUOMIOÄlä sammuta moottoria välittömästisen jälkeen, kun se on altistettu ras-kaalle käytölle. Jos näin toimitaan,moottori tai turboahdin saattaa va-hingoittua vakavasti.

Page 228: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 9

Ajaminen

MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (MIKÄLI VARUSTEENA)

Valaistu moottorin käynnistys-/sammutuspainike

Aina kun etuovi avataan, moottorin käyn-nistys-/sammutuspainike valaistaan käy-tön helpottamiseksi. Valo sammuu 30 se-kunnin jälkeen oven sulkemisesta. Sesammuu myös heti, kun murtohälytin vi-ritetään.

Moottorin start/stop -painikkeenasento

OFF-asento

Käsivaihteistolla

Sammuttaaksesi moottorin (START/RUN-asento) tai kytkeäksesi auton virran (ON-asento) pois päältä, pysäytä auto ja pai-na moottorin START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla

Sammuttaaksesi moottorin (START/RUN-asento) tai kytkeäksesi auton virran (ON-asento) pois päältä, paina moottorinSTART/STOP-painiketta vaihdevivun ol-lessa P-asennossa (pysäköinti). Kun pai-nat moottorin START/STOP-painiketta il-man, että vaihdevipu on P-asennossa (py-säköinti), painike ei kytkeydy OFF-asen-toon vaan ACC-asentoon.

Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot

Ohjauspyörä lukkiutuu suojatakseen var-kauksilta, kun moottorin käynnistys-/sam-mutuspainike on OFF-asennossa. Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauspyörää ei ole lukittu kunnolla,kun kuljettajan ovi avataan, varoitus-merkkiääni kytkeytyy. Yritä lukita ohjaus-pyörä uudelleen. Jos ongelma ei ratkea,anna valtuutetun KIA-huollon tarkastaajärjestelmä.Lisäksi jos moottorin START/STOP-paini-ke painetaan OFF-asentoon vasta kuljet-tajan oven avaamisen jälkeen, ohjaus-pyörä ei lukitu, jolloin varoitusmerkkiäänikytkeytyy. Tälläisessä tilanteessa sulje ovi.Tämän jälkeen ohjauspyörä lukkiutuu javaroitusmerkkiääni keskeytyy.

✽ HUOMAUTUSJos ohjauspyörän lukitus ei aukea oikein,moottorin START/STOP-painikkeessa onhäiriö. Paina moottorin START/STOP-painiketta kääntäessäsi ohjauspyörää oi-kealle ja vasemmalle jännityksen pois-tamiseksi.

OAM050021

Valo ei pala

Page 229: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

105

ACC-asento (Accessory)

Käsivaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painikettasen ollessa OFF-asennossa koskemattakytkinpolkimeen.

Automaattivaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painikettasen ollessa OFF-asennossa koskemattajarrupolkimeen.

Ohjauspyörän lukitus (mikäli varusteena)avautuu ja sähkötoiminnot ovat käytettä-vissä. Jos moottorin START/STOP-painike onACC-asennossa yli 1 tunnin ajan, paini-ke sammuu automaattisesti estääkseenakun tyhjenemisen.

ON-asento

Käsivaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painikettasen ollessa ACC-asennossa koskemattakytkinpolkimeen.

Automaattivaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painikettasen ollessa ACC-asennossa koskemattajarrupolkimeen.

Varoitusvalot voidaan tarkastaa ennenmoottorin käynnistymistä. Älä jätä moot-torin START/STOP-painiketta ON-asen-toon pitkäksi aikaa. Akku saattaa tyhjen-tyä, koska moottori ei ole käynnissä.

Oranssi Vihreä

HUOMIOVoit sammuttaa moottorin (START/RUN-asento) tai ajoneuvon virran (ON-asento) ainoastaan, kun ajoneuvo ei lii-ku. Hätätilanteessa, jossa ajoneuvo liik-kuu, voit sammuttaa moottorin ja kyt-keä moottorin start/stop-painikkeenACC-asentoon painamalla kyseistä pai-niketta yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaaperäkkäin 3 sekunnin sisällä. Jos ajo-neuvo vielä liikkuu, voit käynnistäämoottorin uudelleen painamatta jar-rupoljinta painamalla moottorin start/stop-painiketta vaihdevivun ollessa N-asennossa (vapaa).

Page 230: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 11

Ajaminen

START/RUN-asento

Käsivaihteistolla

Käynnistääksesi moottorin, paina kytkin-ja jarrupoljinta ja paina sen jälkeen moot-torin START/STOP-painiketta vaihdevivunollessa N-asennossa (vapaa).

Automaattivaihteistolla

Käynnistääksesi moottorin, paina jarru-poljinta ja paina sitten moottorin START/STOP-painiketta, kun vaihdevipu on P-asennossa (pysäköinti) tai N-asennossa(vapaa). Turvallisuussyistä käynnistämoottori vaihdevivun ollessa P-asennos-sa (pysäköinti).

✽ HUOMAUTUSJos painat moottorin START/STOP-pai-niketta painamatta kytkinpoljinta käsi-vaihteisessa ajoneuvossa tai painamattajarrupoljinta automaattivaihteisessa ajo-neuvossa, moottori ei käynnisty ja moot-torin START/STOP-painikkeen tila vaih-tuu seuraavasti:OFF ➯ACC ➯ ON ➯ OFF tai ACC.

✽ HUOMAUTUSJos jätät moottorin START/STOP-pai-nikkeen ACC- tai ON-asentoon pitkäksiajaksi, akku saattaa tyhjentyä.

Valo ei pala VAROITUS

• Älä koskaan paina moottorinSTART/STOP-painiketta auton liik-kuessa. Tämä voi johtaa ohjauk-sen tai jarrujen toiminnan menet-tämiseen ja sitä kautta onnetto-muuteen.

• Varkausyrityksiltä suojaava ohja-uspylvään lukko (mikäli varustee-na) ei korvaa seisontajarrua. En-nen kuljettajan istuimelta poistu-mista varmista aina, että vaihde-vipu on kytketty P-asentoon (py-säköinti), seisontajarru on kun-nolla kytketty ja moottori sammu-tettu. Auto saattaa liikkua odotta-mattomasti ja äkillisesti, jos näitävarotoimenpiteitä ei huomioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Älä koskaan tavoittele moottorinkäynnistys/-sammutuspainikettatai muita säätimiä ohjauspyöränkautta ajoneuvon ollessa liikkees-sä. Jos kätesi on tällä alueella,seurauksena voi olla auton hallin-nan menetys, onnettomuus ja va-kavia ruumiinvammoja tai jopa me-nehtyminen.

• Älä aseta mitään liikkuvia esinei-tä kuljettajan istuimen ympärille,sillä ne saattavat liikkua ajon ai-kana häiriten kuljettajaa ja ai -heuttaen jopa onnettomuuden.

Page 231: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

125

Moottorin käynnistäminen Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Pidä smart key mukanasi tai jätä se ajo-neuvoon.

2. Varmista, että seisontajarru on kunnol-la kytketty.

3. Käsivaihteisto - Paina kytkinpoljin ko-konaan pohjaan ja siirrä vaihde va-paalle. Pidä kytkin- ja jarrupolkimet pai-nettuna moottoria käynnistäessäsi. Automaattivaihteisto - Siirrä vaihde-vipu P-asentoon (pysäköinti). Painajarrua.Voit käynnistää moottorin myös, kunvaihdevipu on N-asennossa (vapaa).

4. Paina käynnistys-/sammutuspainiketta.5. Jos sää on erittäin kylmä (alle

-18 °C) tai autoa ei ole käytetty moneenpäivään, anna moottorin lämmetä pai-namatta kaasupolkimeen.

Onpa moottori sitten viileä tai lämmin, setulee käynnistää painamatta kaasupoljin-ta.

Dieselmoottorin käynnistäminen

Käynnistääksesi dieselmoottorin kylmänä,se täytyy hehkuttaa ennen käynnistämis-tä ja sen jälkeen lämmittää ennen ajoonlähtöä.1. Varmista, että seisontajarru on kytket-

ty.2. Käsivaihteisto- Paina kytkinpoljin ko-

konaan pohjaan ja siirrä vaihde va-paalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin pai-nettuna painaessasi moottorin START/STOP-painikkeen START-asentoon. Automaattivaihteisto - Siirrä vaihdevi-pu P-asentoon (pysäköinti). Paina jar-rua.Voit käynnistää moottorin myös, kunvaihdevipu on N-asennossa (Neutral).

VAROITUSKäytä aina sopivia kenkiä käyttäes-säsi autoa. Sopimattomat kengät(korkokengät, hiihtomonot jne.) saat-tavat häiritä sinun jarru- tai kaasu -polkimen käyttöä.

Page 232: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 13

Ajaminen

3. Paina moottorin START/STOP-paini-ketta samalla painaen jarrupoljinta.

4. Jatka jarrupolkimen painamista, kun-nes hehkutuksen merkkivalo sammuu.(noin 5 sekunnin ajan)

5. Moottori käynnistyy, kun hehkutuksenmerkkivalo sammuu.

✽ HUOMAUTUSJos moottorin START/STOP-painikettapainetaan uudelleen, kun moottorin heh-kutus on vielä käynnissä, moottori saat-taa käynnistyä.

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä va-rustetun moottorin käynnistäminen ja sam-muttaminen

1. Älä kiihdytä tai rasita moottoria välittö-mästi sen käynnistymisen jälkeen.Jos moottori on kylmä, käytä sitä tyh-jäkäynnillä muutama sekunti, jotta tur-boahtimelle taataan riittävä voitelu.

2. Kovanopeuksisen tai jatkuvan ajamisenjälkeen, joka vaatii raskasta moottorinkuormittumista, anna moottorin käydätyhjäkäynnillä noin minuutin ennen sensammuttamista.Tämä tyhjäkäyntiaika antaa turboahti-men jäähtyä ennen moottorin sam-muttamista.

• Vaikka smart key olisi ajoneuvossa, mut-ta kaukana sinusta, moottori ei käyn-nisty.

• Jos mikä tahansa ovista on auki ja moot-torin START/STOP -painike on vähintäänACC-asennossa, järjestelmä etsii smartkey -avainta. Jos smart key ei ole ajo-neuvossa, viesti “Key is not in the vehic-le” ilmestyy LCD-näytölle. Lisäksi jos kaik-ki ovet ovat suljettu, merkkiääni kuuluunoin 5 sekuntia. Merkkivalo tai merkki-ääni kytkeytyy pois päältä ajoneuvon liik-kuessa. Pidä smart key aina mukanasi.

VAROITUSMoottorin käynnistyy ainoastaan,kun smart key on ajoneuvossa.

Älä koskaan päästä lapsia tai ketään,joka ei tunne ajoneuvoa, koskemaanmoottorin käynnistys-/sammutus-painikkeeseen tai siihen liittyviinosiin.

HUOMIOÄlä sammuta moottoria välittömästisen jälkeen, kun se on altistettu ras-kaalle käytölle. Jos näin toimitaan,moottori tai turboahdin saattaa va-hingoittua vakavasti.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo

HUOMIOJos moottori sammuu auton liikku-essa, älä yritä siirtää vaihdevipua P-asentoon (pysäköinti). Jos liikenne-ja tieolosuhteet sallivat, voit siirtäävaihdevivun N-asentoon (vapaalle)ajoneuvon vielä liikkuessa ja painaamoottorin käynnistys-/sammutus-näppäintä yrittääksesi käynnistäämoottorin uudelleen.

Page 233: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

145

✽ HUOMAUTUS• Jos avaimen paristo on heikko tai smart

key ei toimi kunnolla, voit käynnistäämoottorin asettamalla smart keyn senomaan pidikkeeseen. Kun poistat smartkey -avaimen sen pidikkeestään, painaavainta sisäänpäin ja vedä se ulos.

• Jos jarruvalon sulake on palanut, et voikäynnistää moottoria normaalisti.Vaihda sulake uuteen. Jos tämä ei olemahdollista, voit käynnistää moottorinpainamalla moottorin START/STOP-painiketta yli 10 sekuntia sen ollessaACC-asennossa. Moottori voidaan täl-lä tavalla käynnistää painamatta jar-rupoljinta. Kuitenkin turvallisuussyis-tä paina jarrupoljinta aina ennen moot-torin käynnistämistä.

HUOMIOÄlä paina moottorin käynnistys-/sammutuspainiketta yli 10:ttä se-kuntia pidempään paitsi, jos jarru-valon sulake on palanut.

OAM052020

Page 234: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 15

Ajaminen

Autossasi voi olla varusteena ISG-järjes-telmä, joka pienentää polttoaineenkulu-tusta sammuttamalla automaattisestimoottorin auton ollessa paikallaan (esim.liikennevalot, STOP-merkki ja ruuhka).Moottori käynnistyy automaattisesti heti,kun sitä jälleen tarvitaan.ISG-järjestelmä on päällä aina, kun moot-tori on käynnissä.

✽ HUOMAUTUS Kun ISG-järjestelmä käynnistää moot-torin automaattisesti, joitain varoitus-valoja (ABS, ESP, ESP OFF tai seison-tajarrun varoitusvalo) saattaa syttyä het-keksi.Näin tapahtuu akun alhaisen jännitteenvuoksi. Tämä ei tarkoita, että järjestel-mässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus

Moottorin sammuttaminen tyhjäkäyn-nillä

1. Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h no-peuteen.

2. Siirrä vaihde N-asentoon (vapaalle).3. Vapauta kytkinpoljin.Moottori sammuu ja vihreä AUTO STOP( )-merkkivalo syttyy mittaristossa.

Lisäksi LCD-näytölle ilmestyy viesti “Au-to Stop”. (mikäli varusteena)

✽ HUOMAUTUSSinun tulee saavuttaa vähintään 10 km/hnopeus viimeisestä tyhjäkäyntisammu-tuksesta.

ISG-JÄRJESTELMÄ (IDLE STOP AND GO) (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM052050

OAM052051N

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 235: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

165

✽ HUOMAUTUSJos avaat turvavyön tai kuljettajan oven(tai konepellin) automaattisen sammu-tuksen tilassa, tapahtuu seuraavaa:• ISG-järjestelmä poistuu käytöstä (ISG

OFF -painikkeen valo syttyy).(Jatkuu)

(Jatkuu)• Viesti “Auto Start Deactivated Start

Manually” ilmestyy LCD-näytölle (mi-käli varusteena).

Automaattinen käynnistys

Moottorin käynnistäminen uudelleentyhjäkäynniltä

• Paina kytkipoljinta, kun vaihdevipu onN-asennossa (vapaa).

• Viesti “Press Clutch Pedal for Auto Start”ilmestyy LCD-näytölle.

• Moottori käynnistyy ja vihreä AUTOSTOP ( )-merkkivalo sammuu mit-taristosta.

OAM052067LOAM052059NOAM052053L

Page 236: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 17

Ajaminen

Moottori käynnistyy uudelleen auto-maattisesti ilman kuljettajan toimintaa,jos jokin seuraavista tapahtuu:

- Käsisäätöisen ilmastointijärjestelmän pu-haltimen nopeus asetetaan 3. asentoasuuremmaksi ilmastointilaitteen ollessapäällä.

- Automaattisen ilmastointijärjestelmän pu-haltimen nopeus asetetaan 6. asentoasuuremmaksi ilmastointilaitteen ollessapäällä.

- Kun ilmastointijärjestelmä on ollut riittä-vän pitkään päällä.

- Kun takalasin lämmitin on päällä. - Jarrutehostimen alipaine on riittämätön.- Akun varaustila on alhainen.- Ajoneuvon nopeus ylittää 5 km/h.

Vihreä AUTO STOP ( ) -merkkivalo vilk-kuu 5 sekuntia mittaristossa ja viesti “Au-to Start” ilmestyy LCD-näytölle (mikäli va-rusteena).

ISG-järjestelmän toimintaehdot

ISG-järjestelmä toimii, kun seuraavatedellytykset täyttyvät:

- Kuljettajan turvavyö kiinnitetään.- Kuljettajan ovi ja konepelti on suljettu.- Jarrutehostimen alipaine on riittävä.- Akussa on riittävä lataus.- Ulkoilman lämpötila on -2°C - 35°C.- Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei

ole liian alhainen.- Ilmastointijärjestelmästä ei ole valittu

huurteenpoiston toimintatilaaOAM052068L

Page 237: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

185

✽ HUOMAUTUS • Jos ISG-järjestelmän toiminnan edel-

lytykset eivät täyty, ISG-järjestelmäpoistuu käytöstä. ISG OFF-painikkeenvalo syttyy ja viesti “Auto Stop Deac-tivated” ilmestyy LCD-näytölle. (mi-käli varusteena)

• Jos valo tai ilmoitus pysyy päällä jat-kuvasti, tarkasta järjestelmän toimin-nan edellytykset.

ISG-järjestelmän kytkeminen poispäältä

• Jos haluat poistaa ISG-järjestelmän käy-töstä, paina ISG OFF-painiketta. ISGOFF-painikkeen valo syttyy ja viesti “Au-to Stop OFF” ilmestyy LCD-näytölle. (mi-käli varusteena)

• Jos painat ISG OFF -painiketta uudel-leen, järjestelmä kytkeytyy päälle ja ISGOFF -painikkeen valo sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäiriö

Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:

ISG-järjestelmään liittyvissä antureissa taijärjestelmissä ilmenee virhetilanne.

Järjestelmässä tapahtuu seuraavasti:• Mittariston keltainen AUTO STOP ( )

-merkkivalo jatkaa palamista 5 sekun-nin vilkkumisen jälkeen.

• ISG OFF-painikkeen valo palaa.

OAM052053L/OAM052055N OAM052053L/OAM052069L

OAM052053L

Page 238: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 19

Ajaminen

✽ HUOMAUTUS • Jos ISG OFF -painikkeen valo ei sam-

mu painettaessa ISG OFF -painikettauudelleen tai jos ISG-järjestelmä toi-mii jatkuvasti virheellisesti, pyydäm-me ottamaan yhteyttä valtuutettuunKIA-huoltoon mahdollisimman pian.

• Kun ISG OFF -painikkeen valo syttyy,se saattaa sammua, kun ajoneuvollaajetaan enintään kaksi tuntia noin 80km/h nopeutta ja kun puhaltimen no-peus asetetaan pienemmäksi kuin 2.asentoon. Jos ISG-painikkeen valo jat-kaa palamista, vaikka olosuhteet ovatannetuissa rajoissa, niin pyydämme ot-tamaan yhteyttä valtuutettuun KIA-huoltoon mahdollisimman pian.

✽ HUOMAUTUS Jos AGM-akku liitetään uudelleen taivaihdetaan, ISG-toiminto ei toimi välit-tömästi. ISG-toiminnon aktivoitumiseksi uudel-leen tapahtuu akkutunnistimen kalibroi-tuminen. Tämä vaatii ensin moottorinkäynnistämisen kerran ja sitten 4 tunnintasaantumisjakson ajoneuvon virran ol-lessa pois päältä ja ovien suljettuina se-kä sen jälkeen moottori vielä käynniste-tään kaksi kertaa. Tämän 4 tunnin ta-saantumisjakson aikana ei saa esiintyäminkäänlaista sähköistä kulutusta au-tossa.

VAROITUS Kun moottori on sammunut tyhjä-käynnillä, moottori voidaan käyn-nistää ilman, että kuljettajalta vaa-ditaan toimintaa.

Ennen autosta poistumista tai moot-toritilan lähettyvillä työskentelemis-tä, sammuta moottori kytkemällä vir-talukko LOCK/OFF-asentoon taipoistamalla virta-avain.

Page 239: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

205

Käsivaihteiston käyttäminen

Käsivaihteistossa on 6 vaihdetta eteen-päin.Vaihdekaavio on painettu vaihdevivun nup-piin. Vaihteiston kaikki eteenpäin vievätvaihteet on täysin synkronoidut, jotta vaih-taminen isommalle tai pienemmälle voi-taisiin suorittaa helpommin.Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan vaih-tamisen ajaksi ja vapauta se sitten hitaasti.Jos autosi on varustettu virtalukon kytki-mellä, moottori ei käynnisty, jos sitä yri-tetään käynnistään painamatta kytkinpol-jinta. (mikäli varusteena)Vaihdevipu on palautettava vapaalle en-nen sen siirtämistä R-asentoon (peruu-tus). Vaihdenupin juuressa sijaitsevaa ren-gasta (1) on nostettava siirrettäessä vaih-devipua R-asentoon (peruutus).Varmista, että auto on täysin pysähtynytennen vaihtamista R-asentoon (peruutus).Älä koskaan käytä moottoria siten, ettäkierroslukumittari osoittaa punaista alu-etta.

KÄSIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM052001

Vaihdevipua voidaan siirtää nostamat-

ta rengasta (1).

Rengas (1) on nostettava vaihdevipua

siirrettäessä.

HUOMIO• Kun siirrät vaihteen 5-vaihteelta 4-

vaihteelle, ole varovainen, ettet pai-na vaihdevipua vahingossa sivuuntavalla, joka kytkee 2-vaihteen. Näinradikaali vaihtaminen pienemmäl-le saattaa aiheuttaa moottorinkäyntinopeuden nousun kierroslu-kumittarin punaiselle alueelle. Tä-mänlainen liiallinen moottorin javaihteiston kierrättäminen voi ai-heuttaa vahinkoa moottorille.

• Älä vaihda pienemmälle yli 2 vaih-detta kerrallaan tai edes yhtä moot-torin käydessä kovalla nopeudel-la (yli 5000 rpm). Tämänlainen pie-nemmälle vaihtaminen voi vahin-goittaa moottoria.

Page 240: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 21

Ajaminen

• Kylmässä säässä vaihtaminen voi ollatahmeaa niin kauan, kunnes voiteluai-ne on lämmennyt. Tämä on normaalia,eikä ole haitaksi vaihteistolle.

• Jos olet täysin pysähtynyt ja vaihteensiirtäminen 1- tai R-vaihteelle (peruutus)on vaikeaa, jätä vaihdevipu N-asentoon(vapaa) ja vapauta kytkin. Paina kyt-kinpoljin takaisin pohjaan ja vaihda sit-ten 1- tai R-vaihteelle (peruutus).

Kytkimen käyttäminen

Kytkin tulee painaa kokonaan pohjaan en-nen vaihteen vaihtamista. Vaihtamisen jäl-keen se tulee vapauttaa varovaisesti. Kyt-kinpolkimen tulee olla aina täysin vapau-tunut ajon aikana. Älä lepuuta jalkaasi kyt-kinpolkimen päällä ajon aikana. Tämä voiaiheuttaa tarpeetonta kulumista. Älä pai-na kytkintä osittain pitämään autoa mä-essä. Tämä aiheuttaa tarpeetonta kulu-mista. Käytä jalkaa jarrulla tai kytke sei-sontajarru pitämään autoa mäessä. Äläkäytä kytkinpoljinta nopeasti ja toistuvas-ti.

HUOMIO• Estääksesi kytkimen ennenaikai-

sen kulumisen tai vahingoittumi-sen, älä lepuuta jalkaasi kytkin-polkimella ajon aikana. Älä myös-kään käytä kytkinpoljinta pitämäänajoneuvoa paikallaan ylämäessäodottaessasi liikennevalojen vaih-tumista jne.

• Älä pidä kättäsi vaihdevivulla ajonaikana, sillä tämä voi aiheuttaavaihteiston osien ennenaikaistakulumista.

VAROITUS• Aina ennen kuin poistut kuljetta-

jan istuimelta, kytke kunnolla sei-sontajarru ja sammuta moottori.Varmista sitten, että vaihde on kyt-ketty 1-vaihteelle pysäköitäessäajoneuvoa ylämäkeen tai R-asen-toon (peruutus) alamäkeen pysä-köitäessä. Jos näitä varotoimen-piteitä ei noudateta, auto saattaaliikkua odottamattomasti.

• Jos autossasi on käsivaihteisto,jossa ei ole virtalukon kytkintä, au-to saattaa liikkua ja aiheuttaa va-kavan onnettomuuden, jos moot-toria käynnistetään painamattakytkinpoljinta seisontajarrun ol-lessa vapautettuna ja vaihdevivunmuussa kuin N-asennossa (va-paa). (mikäli varusteena)

HUOMIOPaina kytkin kokonaan pohjaan sitäkäyttäessäsi. Jos et paina kytkintäkokonaan pohjaan, epämääräistämelua saattaa kuulua ja kytkin voirikkoutua.

Page 241: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

225

Vaihtaminen pienemmälle

Kun sinun on hidastettava ruuhkan tai ylä-mäkeen ajamisen johdosta, vaihda vaih-de pienemmälle ennen kuin moottori al-kaa käydä liian alhaisilla kierroksilla. Vaih-taminen pienemmälle vähentää moottorinsammumisia ja tarjoaa paremman kiihty-vyyden, kun sinun tarvitsee jälleen nostaanopeuttasi. Kun autolla ajetaan jyrkkiä ala-mäkiä alas, pienemmälle vaihtamisella voi-daan ylläpitää helpommin turvallinen no-peus ja lisäksi jarrujen käyttöikää voidaanpidentää.

Hyvät ajokäytännöt

• Älä koskaan kytke vaihdetta pois pääl-tä rullataksesi mäkiä alas. Tämä on erit-täin vaarallista. Pidä kokoajan vaihdekytkettynä.

• Älä “aja jarrulla” ajon aikana. Tämä voiylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa toi-mintahäiriötä. Sen sijaan ajaessasi pit-kää mäkeä, hidasta vauhtia ja vaihdapienemmälle vaihteelle. Näin tehdes-säsi moottorijarrutus auttaa auton hi-dastamisessa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat pie-nemmälle vaihteelle. Tällä tavoin voitvälttää käyttämästä moottoria ylikier-roksilla, joka voi aiheuttaa vahinkoa.

• Hidasta vauhtia kohdatessasi ristituul-ta. Tällöin auto pysyy paljon paremminhallinnassa.

• Varmista, että auto on täysin pysähty-nyt ennen kuin yrität vaihtaa peruutus-vaihteelle. Vaihteisto voi rikkoutua, joset toimi näin.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessasi liuk-kailla tiepinnoilla. Ole erityisen varovai-nen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi taivaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla tiellääkillinen nopeuden muutos voi aiheut-taa vetävien pyörien pidon menettämi-sen, jolloin auto karkaa hallinnasta.

VAROITUS• Kiinnitä aina turvavyö! Törmäyk-

sessä turvavyön kiinnittämättä jät-tänyt matkustaja vammautuu va-kavasti tai menehtyy huomatta-vasti todennäköisemmin kuin oi-kein turvavyötä käyttävä matkus-taja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarreajos -sa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä, ku-ten äkkipikaisia kaistanvaihtoja tainopeita, teräviä käännöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huomatta-vasti, jos menetät auton hallinnankovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys aiheutuuusein siitä, kun kaksi rengasta taiuseampi ajautuu pois tiepinnaltaja kuljettaja yrittää korjata nope-alla ohjausliikkeellä auton takaisintielle.

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta,älä tee liian teräviä ohjausliikkei-tä. Sen sijaan hidasta vauhtia en-nen kuin palaat takaisin ajokais-talle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja no-peusrajoituksia.

Page 242: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 23

Ajaminen

Automaattivaihteiston käyttämi-nen

Automaattivaihteistossa on 6 vaihdettaeteenpäin ja yksi peruutusvaihde. Vaih-tohetket valitaan automaattisesti riippu-en vaihdevivun asennosta.

✽ HUOMAUTUSEnsimmäiset vaihdot uudella autolla saat-tavat tapahtua jossain määrin äkkinäi-sesti tai mikäli akku on ollut irrotettu-na. Tämä on normaalia toimintaa ja vaih-tojärjestys säätyy oikein sen jälkeen, kunvaihteiston ohjausyksikkö (TCM) tai voi-mansiirron ohjausyksikkö (PCM) ovatkäyneet vaihdekaavion läpi muutamankerran.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM052002

Paina jarrupoljinta ja paina painiketta vaihdetta vaihtaessasi.

Vaihdevipua voidaan siirtää vapaasti.Paina painiketta vaihdetta vaihtaessasi.

++ ((YYLLÖÖSS))

-- ((AALLAASS))

Paina

painiketta

Page 243: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

245

Järjestelmän sujuvan toiminnan varmis-tamiseksi paina jarrupoljinta vaihtaessa-si N-asennosta (Neutral) eteenpäinajo-vaihteille tai peruutusvaihteelle.

Vaihteiston asennot

Mittariston merkkivalo näyttää vaihdevi-vun asennon, kun virtalukko on ON-asen-nossa.

P-asento (Pysäköinti)

P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen onsuoritettava täysin pysähtyneenä. Tämäasento lukitsee vaihteiston ja estää vetä-vien pyörien liikkumisen.

VAROITUS - Automaatti-vaihteisto

• Tarkasta aina autosi ympäristö ih-misistä, erityisesti lapsista, ennenvaihteen siirtämistä D- (ajo) tai R-asentoon (peruutus).

• Ennen kuljettajan istuimelta pois-tumista varmista aina, että vaih-devipu on kytketty P-asentoon (py-säköinti). Kytke sitten seisonta-jarru kunnolla ja sammuta moot-tori. Jos näitä varotoimenpiteitä einoudateta, auto saattaa liikkuaodot tamattomasti.

HUOMIO• Estääksesi vaihteiston vahingoit-

tumisen, älä kaasuta moottoriavaihteen ollessa R-asennossa taimillä tahansa eteenpäinajovaih-teella, kun jarrut on kytketty.

• Kun olet pysähtynyt mäkeen, äläpidä ajoneuvoa paikallaan moot-torin voimalla. Käytä jarrupoljintatai seisontajarrua.

• Älä siirrä N- (vapaa) tai P-asen-nosta (pysäköinti) D- (ajo) tai R-asentoon (peruutus), kun mootto-ri käy joutokäyntiä nopeammin.

VAROITUS• Kun auto liikkuu, vaihteen siirtä-

minen P-asentoon (pysäköinti) voiaiheuttaa vetävien pyörien luk-kiintumisen johtaen hallinnan me-nettämiseen.

• Älä käytä P-asentoa (pysäköinti)seisontajarrun korvikkeena. Var-mista aina, että vaihdevipu on ase-tettu P-asentoon (pysäköinti) ja sei-sontajarru on kunnolla kytketty.

• Älä koskaan jätä lasta autoon il-man valvontaa.

HUOMIOVaihteisto voi vahingoittua, jos siir-rät vaihdevivun P-asentoon (pysä-köinti) auton vielä liikkuessa.

Page 244: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 25

Ajaminen

R-asento (Peruutus)

Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi autol-la.

N-asento (Vapaa)

Pyörät ja vaihteisto eivät ole lukittuneet.Auto liikkuu vapaasti pienessäkin mäes-sä, ellei seisontajarrua ole kytketty.

D-asento (Eteenpäin ajo)

Tämä on normaali eteenpäin ajon asen-to. Vaihteisto vaihtaa automaattisesti kuu-den vaihteen välillä tarjoten parhaan polt-toainetalouden ja suorituskyvyn.

Jos tarvitset enemmän suorituskykyä toi-sen auton ohittamiseen tai mäen nousuun,paina kaasupoljin kokonaan pohjaan, jol-loin vaihteisto vaihtaa automaattisesti pie-nemmälle vaihteelle.

✽ HUOMAUTUSD-asentoon (Eteenpäinajo) vaihtaminenon suoritettava täysin pysähtyneenä.

Sports-tila

Riippumatta siitä, liikkuuko ajoneuvo vaiei, sports-tila voidaan valita siirtämällävaihdevipu D-asennosta (ajo) käsivaih-teistoportaaseen. Palataksesi D-vaihde-alueelle (ajo), siirrä vaihdevipu takaisinpäävaihteistoportaaseen.

Sports-tilassa vaihdevivun siirtämineneteen- ja taaksepäin mahdollista nopei-den vaihtojen tekemisen. Ylös (+) : Paina vaihdevipua eteen vaih-

taaksesi pykälän isommallevaihteelle.

Alas (-) : Vedä vaihdevipua taakse vaih-taaksesi pykälän pienemmällevaihteelle.

HUOMIOPysähdy kokonaan ennen kuin siir-rät R-asentoon (peruutus) tai pois sii-tä. Jos siirrät R-asentoon, kun ajo-neuvo vielä liikkuu, saatat vahin-goittaa vaihteistoa, paitsi tilantees-sa, jossa toimitaan ”Ajoneuvon hei-jaaminen” -kappaleen ohjeiden mu-kaisesti. OAM052015

+ (YLÖS)

- (ALAS)

Sports-tila

Page 245: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

265

✽ HUOMAUTUS• Sports-tilassa kuljettajan on suoritet-

tava vaihteenvaihdot tieolosuhteidenmukaan huolehtien siitä, että mootto-rin kierrosluku ei nouse punaiselle alu-eelle.

• Sports-tilassa voidaan käyttää ainoas-taan kuutta eteenpäinajovaihdetta. Pe-ruuttaaksesi tai pysäköidäksesi ajo-neuvon, sinun on siirrettävä vaihdevi-pu R- (peruutus) tai P-asentoon (py-säköinti).

• Sports-tilassa vaihdot alaspäin suori-tetaan automaattisesti ajoneuvon no-peuden hidastuessa. Kun ajoneuvo py-sähtyy, 1. vaihde valitaan automaatti-sesti.

• Kun moottorin kierrosluku lähestyysports-tilassa punaista aluetta, vaih-teenvaihto ylöspäin suoritetaan auto-maattisesti.

• Ajoneuvon riittävän suorituskyvyn jaturvallisuuden säilyttämiseksi järjes-telmä ei suorita tiettyjä vaihteenvaih-toja, joita vaihdevivulla yritetään suo-rittaa.

• Liukkaalla tiellä ajettaessa siirrä vaih-devipua eeenpäin kohti +(ylös) asentoa.Tällöin vaihteisto vaihtaa 2. vaihteelle,jolloin liikkeelle lähteminen on suju-vampaa liukkaalla tiellä. Vedä vaih-devipua -(alas) asentoa kohti vaih-taaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Vaihdelukko (mikäli varusteena)

Turvallisuussyistä automaattivaihteisto onvarustettu vaihdelukolla, joka estää vaih-teen vaihtamisen P-asennosta (Pysäköinti)R-asentoon (Peruutus), ellei jarrupoljintapaineta.Vaihtaaksesi vaihteen P-asennosta R-asentoon:1. Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.2. Käynnistä moottori tai kytke virta ON-

asentoon.3. Siirrä vaihdevipua.Jos jarrupoljinta painetaan ja vapautetaantoistuvasti vaihdevivun ollessa P-asen-nossa (Pysäköinti), vaihdevivusta saattaakuulua jaksottaista ääntä. Tämä on nor-maali ilmiö.

Virta-avaimen lukitusjärjestelmä(mikäli varusteena)

Virta-avainta ei voida poistaa, ellei vaih-devipu ole P-asennossa (Pysäköinti).

VAROITUSPaina jarrupoljin kokonaan pohjaanennen kuin vaihdat P-asennostamuuhun asentoon ja pidä se poh-jassa vaihtamisen ajan. Tällöin voitvälttää ajoneuvon odottamattomanliikkumisen, joka voi johtaa henki-lövahinkoihin auton sisällä tai ulko-puolella.

Page 246: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 27

Ajaminen

Hyvät ajokäytännöt

• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-asen-nosta tai N-asennosta mihinkään asen-toon, kun kaasupoljinta painetaan.

• Älä koskaan siirrä vaihdevipua P-asen-toon (pysäköinti), jos auto liikkuu.

• Varmista, että auto on täysin pysähty-nyt, ennen kuin yrität vaihtaa R- tai D-asentoon.

• Älä koskaan kytke vaihdetta pois pääl-tä rullataksesi mäkiä alas. Tämä voi ol-la hyvin vaarallista. Pidä auto aina vaih-teella liikkeen aikana.

• Älä “aja jarrulla” ajon aikana. Tämä voiylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa toi-mintahäiriötä. Sen sijaan hidastaessa-si pitkässä mäessä vaihda pienemmäl-le vaihteelle. Näin tehdessäsi mootto-rijarrutus auttaa auton hidastamises-sa.

• Hidasta vauhtia ennen kuin vaihdat pie-nemmälle vaihteelle. Muussa tapauk-sessa pienempi vaihde ei välttämättäkytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä vaih-teistoa P-asentoon (Pysäköinti) pitä-mään autoa paikallaan.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajaessasi liuk-kailla tiepinnoilla. Ole erityisen varovai-nen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi taivaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla tiellääkillinen nopeuden muutos voi aiheut-taa vetävien pyörien pidon menettämi-sen, jolloin auto karkaa hallinnasta.

• Auton paras suorituskyky ja taloudelli-suus saavutetaan painamalla ja va -pauttamalla rauhallisin liikkein kaasu -poljinta.

VAROITUS• Kiinnitä aina turvavyö! Törmäyk-

sessä turvavyön kiinnittämättä jät-tänyt matkustaja vammautuu va-kavasti tai menehtyy huomatta-vasti todennäköisemmin kuin oi-kein turvavyötä käyttävä matkus-taja.

• Vältä kovia nopeuksia kaarreajo-ssa ja käännöksissä.

• Älä tee nopeita ohjausliikkeitä, ku-ten äkkipikaisia kaistanvaihtoja tainopeita, teräviä käännöksiä.

• Nurinajon riski kasvaa huomatta-vasti, jos menetät auton hallinnankovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys aiheutuuusein siitä, kun kaksi rengasta taiuseampi ajautuu pois tiepinnaltaja kuljettaja yrittää korjata nope-alla ohjausliikkeellä auton takaisintielle.

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta,älä tee liian teräviä ohjausliikkei-tä. Sen sijaan hidasta vauhtia en-nen kuin palaat takaisin ajokais-talle.

• Älä koskaan ylitä ilmoitettuja no-peusrajoituksia.

HUOMIOAjettaessa D-asennolla tulee välttääajotapaa, missä vaihteisto vaihtaavaihteita jatkuvasti edestakaisin, sil-lä se voi aiheuttaa vaihteistoöljyn yli-kuumenemisen ja vakavia vaurioi-ta.

Page 247: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

285

Liikkeellelähtö ylämäessä

Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, painajarrupoljinta ja siirrä vaihdevipu D-asen-toon. Valitse sopiva vaihde kuormasta jamäen jyrkkyydestä riippuen ja vapauta sei-sontajarru. Paina kaasupoljinta vähitel-len samalla vapauttaen jarrupolkimen.

VAROITUSJos autosi juuttuu lumeen, mutaan,hiekkaan tms., voit yrittää irrottaasen heijaamalla sitä eteen- ja taak-sepäin. Älä yritä suorittaa tätä toi-menpidettä, jos auton lähellä on ih-misiä tai esteitä. Heijaamisen aika-na auto saattaa liikkua yhtäkkiäeteen- tai taaksepäin sen irrotessa,jolloin mahdollisesti lähellä olevahenkilö saattaa loukkaantua tai tiel-le tuleva kohde vahingoittua. Hei-jaamista ei tule jatkaa pitkiä jaksoja,sillä vaihteisto voi kuumentua liikaaja aiheuttaa vakavia vaurioita.

Page 248: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 29

Ajaminen

Jarrutehostin

Autosi on varustettu jarrujärjestelmän jar-rutehostimella, joka säätyy automaattisestinormaalikäytön aikana.Tilanteissa, joissa jarrutehostin menettäätoimintakykynsä sammuneen moottorin taimuun syyn johdosta, voit silti pysäyttääauton käyttämällä enemmän voimaa kuinnormaalisti jarrupolkimen painamiseen.Kuitenkin tällöin jarrutusmatka pitenee.Kun moottori ei ole käynnissä, jarrujär-jestelmään “varastoitunutta” tehostustavoidaan vielä hyödyntää muutamalla jar-rupolkimen painamisella. Älä “pumppaa”jarrupoljinta, kun jarrutehostin ei ole käy-tettävissä. Käytä jarrupoljinta tällä tavalla ainoastaantarpeen vaatiessa säilyttääksesi ohjaus-tuntuman liukkailla tiepinnoilla.

Jarrujen toimintahäiriön sattuessa

Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liikku-essa, voit tehdä hätäjarrutuksen seison-tajarrun avulla. Kuitenkin tällöin jarrutus-matka pitenee huomattavasti normaalis-ta.

JARRUJÄRJESTELMÄ

(Jatkuu)

• Kun ajat pitkää tai jyrkkää alamä-keä alas, vaihda pienempi vaihdeja vältä jatkuvaa jarrujen käyttöä.Jarrujen jatkuva käyttäminen ai-heuttaa jarrujen ylikuumenemista,josta saattaa seurata jarrutehon ti-lapäistä heikkenemistä.

• Jos jarrut ovat kastuneet, autollaei välttämättä voida jarruttaa tur-vallisesti. Auto saattaa myös puol-taa jarruja painettaessa. Voit tar-kastaa tämän painamalla jarrujakevyesti. Kokeile jarruja tällä ta-valla aina, kun olet ajanut syvänvesilätäkön tms. yli. Kuivataksesijarrut paina niitä kevyesti samal-la säilyttäen turvallisen etenemis-nopeuden, kunnes jarruteho pa-lautuu normaaliksi.

• Tarkasta aina jarru- ja kaasupol-kimien paikat ennen kuin ryhdytajamaan. Jos et tarkasta kaasu- jajarrupolkimien paikkoja ennenajoon ryhtymistä, saatat vahin-gossa painaa kaasupoljinta jarru-polkimen sijasta. Seurauksena voiolla vakava onnettomuus.

VAROITUS - Jarrut

• Älä aja samalla lepuuttaen jalkaajarrupolkimella. Tämä nostaa jar-rujen lämpötilan epätavallisen kor-keaksi, aiheuttaa liiallista kulutus-pintojen ja jarrupalojen kulumis-ta sekä pidentää jarrutusmatkaa.

(Jatkuu)

VAROITUS - SeisontajarruJos kytket seisontajarrun auton liik-kuessa normaalilla nopeudella, saa-tat menettää sen hallinnan. Jos si-nun on käytettävä seisontajarrua au-ton pysäyttämiseen, ole erityisen va-rovainen jarrua kytkiessäsi.

HUOMIOMuista, että joissain ajo-olosuhteis-sa tai ilmastoissa jarrut saattavat vin-kua tai rahista ensimmäisessä jar-rutuksessa. Tämä on normaalia, ei-kä merkitse jarrujen ongelmaa.

Page 249: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

305

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmaisin

Autosi on varustettu levyjarruilla.Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tarvitsetuudet, kuulet korkean varoitusäänen etu-tai takajarruista (mikäli varusteena). Saa-tat kuulla tämän äänen vain hetkellisesti taiaina painaessasi jarrupoljinta.Muista, että joissain ajo-olosuhteissa taiilmastoissa jarrut saattavat vinkua tai ra-hista ensimmäisessä jarrutuksessa. Tä-mä on normaalia, eikä merkitse jarrujen on-gelmaa. Takarumpujarrut (mikäli varusteena)

Takarumpujarruissasi ei ole kuluneisuu-den ilmaisimia. Tämän vuoksi takajarru-jen kulutuspinnat tulee tarkastuttaa, josniistä kuuluu hankaavaa ääntä. Tarkas-tuta takajarrusi myös aina, kun vaihdatrenkaita tai vaihdatat etujarrupalat.

Seisontajarru

Seisontajarrun kytkeminen

Kytkeäksesi seisontajarrun, paina ensinjarrupoljinta ja vedä sitten seisontajarru-vipu niin ylös kuin mahdollista painamat-ta sen vapautuspainiketta.

VAROITUS - Jarrujen kulu-minen

Tämä jarrujen kulumisen varoitus -ääni merkitsee, että autosi tarvitseehuoltoa. Jos et huomioi tätä varoi-tusääntä, saatat aikanaan menettääjarrutustehoa, joka voi johtaa vaka-vaan onnettomuuteen.

HUOMIO• Jotta välttyisit kalliilta jarrukorja-

uksilta, älä jatka ajamista kuluneillajarrupaloilla.

• Vaihda jarrupalat koko etu- tai ta-ka-akselin sarjana.

OAM059004

OTD059010

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 250: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 31

Ajaminen

Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäessä onsuositeltua, että vaihdevipu asetetaan kä-sivaihteisissa autoissa sopivan pienellevaihteelle tai automaattivaihteisissa P-vaihteelle.

Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina en-sin jarrupoljinta ja vedä hieman seisonta-jarruvipua ylöspäin. Tämän jälkeen pai-na vapautuspainiketta (1) ja laske sei-sontajarruvipu (2) samalla painiketta pai-naen.

VAROITUS• Estääksesi auton tarkoituksetto-

man liikkumisen pysäköitäessä japoistuttaessa autosta, älä käytävaihdevipua seisontajarrun kor-vikkeena. Kytke seisontajarru JAvarmista, että vaihdevipu on ase-tettu kunnolla 1-vaihteelle tai R-asentoon käsivaihteisissa autois-sa tai P-asentoon automaattivaih-teisissa autoissa.

• Älä koskaan anna kenenkään, jo-ka ei ole tottunut auton käyttöön,koskettaa seisontajarruun. Jos sei-sontajarru vapautetaan vahingos-sa, vakavia loukkaantumisia saat-taa seurata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina ollaseisontajarru kunnolla kytkettynäpysäköinnin ajaksi, jotta estettäi-siin tahaton liikkuminen, joka voijohtaa matkustajien tai jalankul-kijoiden loukkaantumisiin.

HUOMIOÄlä käytä seisontajarrua ajoneuvonliikkuessa, paitsi hätätilanteessa. Tä-mä voi johtaa ajoneuvon järjestel-mävahinkoihin ja vaarantaa ajotur-vallisuuden.

HUOMIOAjaminen seisontajarru kytkettynäaiheuttaa liiallista jarrupalojen (taikulutuspintojen) sekä jarrulevyjenkulumista. OAM059005

OTD059011

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 251: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

325

Tarkasta jarrun varoitusvalo kääntämällävirtalukko ON-asentoon (älä käynnistämoottoria). Tämä varoitusvalo palaa, kunseisontajarru on kytketty päälle virran ol-lessa START- tai ON-asennossa.Ennen ajamista varmista, että seisonta-jarru on vapautettu kokonaan ja varoitus-valo on sammunut.Jos varoitusvalo jatkaa palamista seison-tajarrun vapauttamisen jälkeen moottorinkäydessä, jarrujärjestelmässä saattaa ol-la toimintahäiriö. Tähän on kiinnitettävävälittömästi huomiota.Jos vain mahdollista, lopeta autolla aja-minen välittömästi. Jos tämä ei ole mah-dollista, kiinnitä äärimmäistä huomiota au-toa käyttäessäsi ja jatka ajamista aino-astaan turvalliseen paikkaan tai huoltoon.

ABS-jarrut(mikäli varusteena)

ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pyö-rien nopeutta. Jos pyörät ovat lukkiutu-massa, ABS-järjestelmä muuttaa toistu-vasti pyöriin vaikuttavaa hydraulista jar-rupainetta.Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa pyö-rät saattavat lukkiutua, voit kuulla jarruis-ta pätkivää ääntä ja tuntea jarrupolkimessavastaavanlaista tärinää. Tämä on täysinnormaalia ja merkitsee, että ABS on toi-minnassa.Jotta saavutettaisiin ABS-järjestelmän pa-ras toimivuus hätätilanteessa, älä yritämuuttaa jarrupolkimen painamisvoimaaäläkä pyri pumppaamaan jarruja. Painajarrupoljinta niin kovaa kuin mahdollista ti-lanteen salliessa, jolloin ABS-järjestelmäsäätää jarruihin välitettävän voimajaon.

VAROITUSABS (tai ESP) ei estä sopimattomi-en tai vaarallisten ajoliikkeiden ai-heuttamia onnettomuuksia. Vaikkaauton hallintaa voidaan parantaa hä-täjarrutuksessa, pidä aina riittäväturvaväli edessä olevaan kohtee-seen. Ajonopeus tulee aina sovittaaliukkaisiin tieolosuhteisiin.

Jarrutusmatka lukkiutumattomallajarrujärjestelmällä (tai ajovakaudenhallintajärjestelmällä) varustetuissaautoissa saattaa olla pidempi kuintavanomaisilla jarruilla varustetuis-sa autoissa seuraavissa tieolosuh-teissa.

Näiden olosuhteiden vallitessa au-tolla tulisi ajaa hiljempaa:

• Epätasaiset, hiekkaiset tai lumi-päällysteiset tiet.

• Lumiketjujen ollessa käytössä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Ajettaessa epätasaisilla tai pin-naltaan vaihtelevan korkuisilla teil-lä.

ABS:llä (tai ESP:llä) varustetun ajo-neuvon turvallisuusominaisuuksiaei tulisi kokeilla kovassa nopeudes-sa tai kaarreajossa. Tämä voi vaa -rantaa itsesi tai muiden turvallisuu-den.

WK-23

Page 252: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 33

Ajaminen

✽ HUOMAUTUSMoottoritilasta saattaa kuulua napsah-tava ääni, kun auto alkaa liikkua moot-torin käynnistämisen jälkeen. Tämä onnormaalia toimintaa ja tarkoittaa vain,että lukkiutumaton jarrujärjestelmä toi-mii oikein.

• Vaikka lukkiutumaton jarrujärjestelmäon käytössä, autosi vaatii tietyn matkanpysähtymiseen. Pidä aina turvallinen vä-li edessäsi olevaan ajoneuvoon.

• Hidasta aina ennen käännöksen suo-rittamista. Lukkiutumaton jarrujärjestel-mä ei voi estää onnettomuuksia, jotkaaiheutuvat liian kovasta nopeudesta.

• Irtonaisilla tai epätasaisilla tiepinnoillalukkiutumattoman jarrujärjestelmän toi-minta saattaa aiheuttaa pidemmän jar-rutusmatkan kuin tavanomaisella jar-rujärjestelmällä varustetuissa ajoneu-voissa.

✽ HUOMAUTUSJos käynnistät autosi apuakulla tyhjen-tyneen akun johdosta, moottori saattaakäydä epätasaisesti ja ABS-varoitusvalosaattaa syttyä samanaikaisesti. Näin ta-pahtuu akun alhaisen jännitteen vuoksi.Se ei tarkoita, että ABS-järjestelmässäolisi toimintahäiriö.• Älä pumppaa jarruja!• Lataa akku ennen kuin ajat autolla.

W-78

HUOMIO• Jos ABS-varoitusvalo syttyy ja jat-

kaa palamista, ABS-järjestelmäs-sä saattaa olla häiriö. Tällöin kui-tenkin tavanomaiset jarrut toimivatnormaalisti.

• ABS-varoitusvalo palaa noin 3 se-kuntia virran kytkemisen jälkeen(ON-asento). Tämän aikana ABSsuorittaa itsetestausta ja valo sam-muu, jos kaikki toimivat normaalisti.Jos valo jatkaa palamista, ABS-jär-jestelmässä voi olla häiriö. Ota yh-teys valtuutettuun KIA-huoltoonmahdollisimman pian.

HUOMIO• Kun ajat huonokitkaisilla (esim. jäi-

sillä) teillä ja käytät jatkuvasti jar-ruja, ABS on jatkuvasti toiminnas-sa, jolloin ABS-varoitusvalo saat-taa syttyä. Aja auto tien sivuun tur-valliseen paikkaan ja sammutamoottori.

• Käynnistä moottori uudelleen. JosABS-varoitusvalo on sammunut,ABS-järjestelmä toimii normaalis-ti. Muussa tapauksessa ABS-jär-jestelmässä saattaa olla häiriö. Otayhteys valtuutettuun KIA-huoltoonmahdollisimman pian.

Page 253: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

345

Elektroninen ajovakauden hallin-tajärjestelmä (ESP)(mikäli varusteena)

Elektroninen ajovakauden hallintajärjes-telmä (ESP) on suunniteltu vakauttamaanauton käyttäytymistä kaarreajossa. ESPtarkkailee tekemiäsi ohjausliikkeitä ja au-ton varsinaista liikesuuntaa.

Tarpeen vaatiessa ESP saattaa jarruttaayksittäistä pyörää ja puuttua moottorin hal-lintajärjestelmän toimintaan auton vakaut-tamiseksi.

Elektroninen ajovakauden hallintajärjes-telmä (ESP) on suunniteltu auttamaan kul-jettajaa auton hallinnan säilyttämisessäliukkaissa olosuhteissa. Se ei korvaa tur-vallisia ajokäytäntöjä. Tekijät, kuten no-peus, tieolosuhteet ja kuljettajan ohjaus-liikkeet, voivat kaikki vaikuttaa siihen, ky-keneekö ESP estämään auton hallinnanmenettämisen. Loppujen lopuksi olet itsevastuussa sopivalla nopeudella ajamises-ta ja riittävän turvavälin jättämisestä.Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa pyö-rät saattavat lukkiutua, voit kuulla jarruis-ta pätkivää ääntä ja tuntea jarrupolkimessavastaavanlaista tärinää. Tämä on täysinnormaalia ja merkitsee, että ESP on toi-minnassa.

✽ HUOMAUTUSMoottoritilasta saattaa kuulua napsahta-va ääni, kun auto alkaa liikkua mootto-rin käynnistämisen jälkeen. Tämä on nor-maalia toimintaa ja tarkoittaa vain, ettäelektroninen ajovakauden hallintajärjes-telmä toimii oikein.

VAROITUSÄlä koskaan aja liian kovaa olosuh-teisiin nähden. Älä aja liian kovaamutkiin. Ajovakauden hallintajär-jestelmä (ESP) ei estä onnetto-muuksien syntymistä. Liian kovatkaarrenopeudet, äkkinäiset ohjaus-liikkeet ja vesiliirto kosteilla pinnoil-la voivat johtaa vakaviin onnetto-muuksiin. Tarkkaavainen ja turvalli-nen kuljettaja kykenee estämään on-nettomuudet välttämällä liikkeitä, jot-ka aiheuttavat auton pidon menet-tämisen. Vaikka autossa olisi ESP,noudata aina kaikkia normaaleja aja-misen varotoimenpiteitä, kuten no-peuden sovittamisen olosuhteisiin.

OAM059006

OAM052064L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 254: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 35

Ajaminen

ESP:n toiminta

ESP ON -tila

• Kun virta käännetään ON-asentoon, ESP ja ESP OFF -merkkivalot palavat noin 3 se-kuntia, jonka jälkeen ESP kyt-keytyy.

• Paina ESP OFF -painiketta vä-hintään puoli sekuntia virrankytkemisen jälkeen (ON-asen-to) kytkeäksesi ESP:n poiskäytöstä. (ESP OFF -merkki-valo syttyy). KytkeäksesiESP:n päälle, paina ESP OFF-painiketta uudelleen (ESPOFF -merkkivalo sammuu).

• Moottoria käynnistettäessäsaatat kuulla pientä tikitys -ääntä. Tämä tarkoittaa, ettäESP suorittaa automaattistajärjestelmän tarkastusta eikämerkitse ongelmaa.

Toiminta

Kun ESP on toiminnassa, ESP-merkkivalo vilkkuu.• Kun elektroninen ajovakauden

hallintajärjestelmä toimii oikein,voit tuntea pientä tärinää au-tossa. Tämä on vain jarrujentoiminnan vaikutusta eikä mer-kitse mitään epätavallista.

• Kiihdytettäessä mudalla tailiukkaalla tiellä, kaasupolkimenpainaminen ei välttämättä ai-heuta moottorin kierrosluvunnousua.

ESP:n toiminta käytöstä poistettuna

ESP OFF -tila

• Poistaaksesi ESP:n käytöstä,paina ESP OFF -painiketta(ESP OFF -merkkivalo syttyy).

• Jos virtalukko käännetäänLOCK-asentoon, kun ESP onpoistettu käytöstä, ESP pysyypoissa käytöstä. Käynnistettä-essä moottori uudelleen, ESPkytkeytyy takaisin päälle auto-maattisesti.

-

Page 255: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

365

Merkkivalo

Kun virtalukko käännetään ON-asentoon,merkkivalo syttyy ja sen jälkeen sammuu,jos ESP-järjestelmä toimii normaalisti. ESP-merkkivalo vilkkuu aina, kun ESP kyt-keytyy. Vastaavasti se palaa jatkuvasti, josESP-järjestelmässä on häiriö. ESP OFF -merkkivalo syttyy, kun ESP kyt-ketään pois päältä sen painikkeella.

ESP OFF -tilan käyttö

Ajon aikana

• ESP:n tulee olla käytössä päivittäises-sä ajossa aina, kun se vain on mah-dollista.

• Kytkeäksesi ESP:n pois käytöstä ajonaikana, paina ESP OFF -painiketta aja-essasi tasaisella tiepinnalla.

✽ HUOMAUTUS• Käytettäessä autoa jarrudynamomet-

rillä varmista, että ESP on kytketty poispäältä (ESP OFF -valo on syttynyt). JosESP jätetään päälle, se saattaa estääpyörien pyörimistä aiheuttaen virheel-lisen mittaustuloksen.

• ESP:n kytkeminen pois käytöstä ei vai-kuta ABS -jarrujärjestelmän toimin-taan.

■ ESP-merkkivalo

■ ESP OFF -merkkivalo

HUOMIOAjaminen renkailla tai vanteilla, joi-den koot ovat erilaisia, saattaa ai-heuttaa ESP-järjestelmän vioittumi-sen. Kun vaihdat renkaat, varmista,että ne ovat samankokoiset kuin al-kuperäiset.

VAROITUSAjovakauden hallintajärjestelmä ai-noastaan avustaa ajamista. Noudataturvallisen ajon varotoimenpiteitä hi-dastamalla vauhtia mutkaisilla, lu-misilla tai jäisillä teillä. Aja hitaasti javältä kiihdyttämästä aina, kun ESP-merkkivalo vilkkuu tai kun tiepintaon liukas.

VAROITUSÄlä koskaan paina ESP OFF -paini-ketta ESP-järjestelmän toimiessa(ESP-merkkivalo vilkkuu).

Jos ESP kytketään pois päältä ESP:ntoimiessa, auto saattaa riistäytyä hal-linnasta.

Page 256: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 37

Ajaminen

Jarrujen hyvä käyttötapa

• Varmista, että seisontajarru ei ole kyt-ketty ja ettei seisontajarrun merkkivalopala ennen liikkeelle lähtemistä.

• Vesilätäköiden yli ajaminen saattaa kas-tella jarrut. Ne saattavat kastua myösauton pesun aikana. Kastuneet jarrutvoivat olla vaaralliset! Autosi ei pysäh-dy niin nopeasti, jos jarrut ovat kastu-neet. Kastuneet jarrut saattavat aihe-uttaa auton ajautumisen vastakkaisel-le kaistalle. Kuivataksesi jarrut, paina jarruja varo-vaisesti niin kauan, kunnes jarrujen nor-maali toiminta palautuu. Tämän aikanapidä huoli, että auto pysyy hallinnassa-si koko ajan. Jos jarrujen toiminta ei pa-laudu normaaliksi, pysähdy heti, kun seon turvallista ja soita valtuutettuun KIA-huoltoon avun saamiseksi.

• Älä rullaa mäkiä alas, kun autossa ei olevaihde kytkettynä. Tämä on erittäin vaa-rallista. Pidä auto aina vaihteella ja käy-tä jarruja hidastaaksesi vauhtia. Siirräaina pienemmälle vaihteelle, jotta moot-torijarrutus auttaisi säilyttämään turval-lisen nopeuden.

• Älä aja jalka jarrupolkimella. Jalan le-puuttaminen jarrupolkimella ajon aika-na voi olla vaarallista, koska jarrut saat-tavat ylikuumentua ja tämän vuoksi me-nettää tehokkuuttaan. Tämä lisää myösjarrukomponenttien kulumista.

• Jos rengas puhkeaa ajon aikana, jar-ruta varovaisesti ja pidä auto suoraansuunnattuna hidastamisen aikana. Kunajat riittävän hitaasti ja pysähtymisen te-keminen on turvallista, aja tien sivuunja pysähdy turvalliseen paikkaan.

• Jos autosi on varustettu automaatti-vaihteistolla, älä anna sen liikkua eteen-päin itsestään. Estääksesi tämän, pidäjalkasi tiukasti jarrupolkimella, kun au-to on pysähtynyt.

• Ole varovainen pysäköidessäsi mäkeen.Kytke seisontajarru tiukasti ja aseta vaih-devipu P-asentoon (automaattivaihteis-toissa) tai ykkös- tai peruutusvaihteel-le (käsivaihteistoissa). Jos autosi on py-säköity alamäkeen, käännä etupyörätkiinni reunakivetykseen helpottaaksesipaikallaan pysymistä. Jos autosi on py-säköity ylämäkeen, käännä etupyöriäpois päin reunakivetyksestä helpot-taaksesi paikallaan pysymistä. Jos reu-nakivetystä ei ole tai auto on pidettäväpaikallaan muiden olosuhteiden joh-dosta, tue pyörät kiiloilla.

• Joissain olosuhteissa seisontajarru saat-taa jumittua kytkettyyn asentoon. Näinvoi tapahtua todennäköisimmin silloin,kun lunta tai jäätä on kerääntynyt taka-jarrujen ympärille tai lähettyville tai josjarrut ovat kastuneet. Jos vaarana on,että seisontajarru voi jumittua, kytke sevain tilapäisesti, kun siirrät vaihdevivunP-asentoon (automaattivaihteistoissa)tai ykkös- tai peruutusvaihteelle (käsi-vaihteistoissa). Tämän jälkeen estä ta-karenkaiden liike siten, että auto ei voiliikkua. Vapauta tämän jälkeen seison-tajarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämäessäkaasupolkimen avulla. Tämä voi aihe-uttaa vaihteiston ylikuumenemista. Käy-tä aina jarrupoljinta tai seisontajarrua.

Page 257: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

385

ESS (Emergency Stop Signal):Hätäjarruvalo (mikäli varusteena)

Hätäjarrusignaali varoittaa takana ajavaakuljettajaa vilkuttamalla jarruvaloa, kunajoneuvo on äkkijarrutuksessa tai kun ABSkytkeytyy jarrutuksen aikana. Järjestelmäkytkeytyy, kun ajoneuvolla jarrutetaan yli55 km/h nopeudesta hidastuvuudella7m/s² tai kun ABS kytkeytyy hätäjarrutuk-sessa. Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 km/hja ABS kytkeytyy pois päältä tai äkkijar-rutustilanne on ohi, jarruvalo ei enää vil-ku.

Mäkipidätin (HAC) (mikäli varusteena)

Mäkipidätin on mukavuusvaruste. Sen tar-koitus on estää auton liukuminen taakse-päin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä taikaltevalla tiepinnalla. HAC ylläpitää kul-jettajan jarrutuksesta aiheutunutta jarru-tuspainetta vielä 2 sekuntia jarrupolkimenvapauttamisen jälkeen.Jarrupaineen ylläpidon aikana kuljettajaehtii painaa kaasupoljinta liikkeelle lähte-miseksi.Jarrupaine pienenee heti, kun järjestelmätunnistaa kuljettajan aikeen liikkeelle läh-dölle.

✽ HUOMAUTUS• HAC ei ole toiminnassa, kun vaihde-

vipu on P- tai N-asennossa.• HAC kytkeytyy, vaikka ESP olisi pois

käytöstä. HAC ei kuitenkaan ole käy-tettävissä, jos ESP-järjestelmässä ontoimintahäiriö.

VAROITUSHAC kytkeytyy yleensä ainoastaan2 sekunniksi. Kuljettajan on oltavahuolellinen, ettei taaksepäin vieriväauto aiheuta vahinkoa takana oleviinmatkustajiin tai esteisiin. Tarkoituk-seton vieriminen taaksepäin saattaaaiheutua ylämäkilähdöissä, kun kul-jettajan edellisestä jarrutuksesta eiole muodostunut riittävää jarrupai-netta järjestelmään.

HUOMIOHätäjarrutussignaali ei toimi, jos hä-tävilkut ovat valmiiksi päällä.

Page 258: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 39

Ajaminen

Ajoneuvon vakaudenhallinta(VSM - Vehicle stability manage-ment) (mikäli varusteena)

Järjestelmä parantaa entisestään ajo-neuvon vakautta ja ohjausvastetta, kunsillä ajetaan liukkailla teillä tai kun jarru-tuksen aikana vasemman ja oikean puo-len renkaiden välillä havaitaan kitkan muu-toksia.

VSM:n toiminta

VSM:n toimiessa ohjauspyörä on käytet-tävissä.Kun ajoneuvon vakaudenhallintajärjestel-mä toimii oikein, voit tuntea pientä värinääautossa. Tämä on vain jarrujen toiminnanvaikutusta eikä merkitse mitään epäta-vallista.

VSM ei toimi, kun:

• Ajetaan vinolla tai kaltevalla tiellä. • Peruutetaan.• ESP OFF -merkkivalo ( ) palaa mit-

taristossa.• EPS-merkkivalo palaa mittaristossa.

VSM:n poistaminen käytöstä

Jos painat ESP OFF -painiketta kytkeäk-sesi ESP:n pois käytöstä, myös VSM pois-tuu käytöstä ja ESP OFF -merkkivalo ( )syttyy.Kytkeäksesi VSM-järjestelmän päälle, pai-na painiketta uudelleen. ESP OFF-merk-kivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo

VSM voi poistua käytöstä, vaikka et pois-taisi VSM:n toimintaa ESP OFF -painik-keella. Tämä merkitsee sitä, että jossainsähköisen ohjaustehostimen järjestel-mässä tai VSM-järjestelmässä on havait-tu toimintahäiriö. Jos ESP- ( ) tai EPS-varoitusvalo jatkaa palamista, toimita ajo-neuvosi valtuutettuun KIA-huoltoon jär-jestelmän tarkastamiseksi.

✽ HUOMAUTUS• Tämä järjestelmä on suunniteltu toi-

mimaan mutkissa yli 15 km/h nopeuk-sissa.

• VSM on suunniteltu toimimaan yli 30km/h nopeuksissa tilanteissa, joissa ajo-neuvolla jarrutetaan tiepinnoilla, joil-la vaikuttaa erilainen kitka vasemmanja oikean puolen renkaisiin.

VAROITUS• Ajoneuvon vakaudenhallintajär-

jestelmä ei korvaa turvallisia ajo-käytäntöjä vaan täydentää aino-astaan niitä. Jatkuva nopeuden jaetäisyyksien arviointi muihin ajo-neuvoihin on kuljettajan vastuul-la. Pidä aina tiukka ote ohjaus-pyörästä ajon aikana.

• Ajoneuvo on suunniteltu käyttäy-tymään kuljettajan aikeiden mu-kaan, vaikka varusteena olisi VSM.Noudata aina kaikkia normaalejavarotoimenpiteitä ajaaksesi olo-suhteisiin (kuten liukas keli taimyrsky) sopivalla, turvallisella no-peudella.

• Ajaminen renkailla tai vanteilla, joi-den koot ovat erilaisia, saattaa ai-heuttaa VSM-järjestelmän vioittu-misen. Kun vaihdat renkaat, var-mista, että ne ovat samankokoisetkuin alkuperäiset.

Page 259: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

405

1.) Vakionopeudensäätimen merkkivalo2.) SET-merkkivalo

Vakionopeudensäätimen avulla voit aset-taa auton ylläpitämään tasaista nopeuttailman tarvetta painaa kaasupoljinta.Tämä järjestelmä on suunniteltu toimi-maan yli 40 km/h nopeuksissa. Moottorinkierrosluvun tulee olla asetettuun nopeu-teen nähden toiminnallisella alueella ei-kä liian alhainen, jolloin moottori ei kyke-ne pitämään asetettua nopeutta. Pieni no-peuden vaihtelu on normaalia maaston ta-saisuudesta riippuen.

✽ HUOMAUTUSJos SET-painiketta painetaan jarrujenpainamisen jälkeen, vakionopeudensää-din palaa normaalisti toimiessaan toi-mintaan noin 3 sekunnin jälkeen. Viivekuuluu normaaliin toimintaan.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS• Jos vakionopeudensäädin jätetään

päälle (CRUISE-merkkivalo palaamittaristossa), se saatetaan kytkeäpäälle vahingossa. Pidä vakiono-peudensäädin pois päältä (CRUI-SE-merkkivalo sammunut), kun si-tä ei käytetä, estääksesi asetta-masta nopeutta vahingossa.

• Käytä vakionopeudensäädintä ai-noastaan ajaessasi avoimillamoottoriteillä hyvällä säällä.

• Älä käytä vakionopeudensäädin-tä, kun auton pitäminen tasaisel-la nopeudella ei ole turvallista:esim. ajettaessa vilkkaassa taivaihtelevassa liikenteessä, liuk-kailla (sateiset, jäiset tai lumisettiet) tai mutkikkailla teillä tai kal-tevuudeltaan yli 6 % ylä- tai ala-mäessä.

• Kiinnitä erityistä huomiota ajo-olo-suhteisiin aina käyttäessäsi va-kionopeudensäädintä.

HUOMIOKäyttäessäsi vakionopeudensäädin-tä käsivaihteisessa autossa, älä vaih-da vapaalle painamatta kytkinpoljin-ta: moottori saattaa käydä ylikier-roksilla. Jos näin käy, paina kytkin-poljinta tai vapauta vakionopeuden-säätimen ON-OFF-kytkin.

OAM052063

Page 260: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 41

Ajaminen

Vakionopeuden asettaminen:

1. Paina ohjauspyörän CRUISE ON-OFF-painiketta kytkeäksesi järjestelmänpäälle. CRUISE -merkkivalo syttyy mit-taristossa.

2. Kiihdytä halutulle nopeudelle, minkä onoltava kuitenkin suurempi kuin 40 km/h.

3. Paina SET-kytkintä ja vapauta se halu-tulla nopeudella. SET -merkkivalo syt-tyy mittaristossa. Vapauta kaasupoljin sa-manaikaisesti. Haluttua nopeutta ylläpi-detään automaattisesti.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus voi hi-dastua ja vastaavasti alamäessä se saat-taa kasvaa. Pieni nopeuden vaihtelu maas-tosta ja kuormituksesta riippuen on nor-maalia.

Vakionopeuden kasvattaminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista me-nettelytavoista:• Paina ja pidä pohjassa RES+ kytkintä.

Auto kiihtyy. Vapauta kytkin haluamal-lasi nopeudella.

• Paina RES+ kytkintä ja vapauta se vä-littömästi. Matkanopeus kasvaa 2,0km/h dieselmoottoreilla aina, kun RES+kytkintä käytetään tällä tavalla.

OAM059012L OAM059011LOAM059010L

Page 261: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

425

Vakionopeuden vähentäminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista me-nettelytavoista:• Paina ja pidä pohjassa SET-kytkintä.

Auton nopeus vähenee asteittain. Va-pauta kytkin nopeudessa, jonka haluatsäilyttää.

• Paina SET-kytkintä ja vapauta se välit-tömästi. Matkanopeus pienenee 2,0km/h dieselmoottoreilla aina, kun SET-kytkintä käytetään tällä tavalla.

Tilapäinen kiihdyttäminen vakio-nopeudensäätimen ollessa käy-tössä:

Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun va-kionopeudensäädin on käytössä, painakaasupoljinta. Kasvanut nopeus ei häirit-se vakionopeudensäätimen toimintaa taimuuta säädettyä nopeutta.Palataksesi säädetylle nopeudelle, pois-ta jalkasi kaasupolkimelta.

Keskeyttääksesi vakionopeuden-säätimen toiminnan, suorita yksiseuraavista toimenpiteistä:

• Paina jarrupoljinta.• Käsivaihteisissa malleissa paina kyt-

kinpoljinta.• Automaattivaihteisissa malleissa siirrä

vaihde vapaalle (N-asento).• Paina CANCEL-kytkintä, joka sijaitsee

ohjauspyörässä.• Hiljennä auton nopeutta 20 km/h ase-

tetusta nopeudesta.• Hiljennä auton nopeus alle 40 km/h no-

peuteen.

OAM059014LOAM059012L

Page 262: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 43

Ajaminen

Jokainen näistä toimenpiteistä keskeyttäävakionopeudensäätimen toiminnan (SET-merkkivalo sammuu mittaristossa), mut-ta ei kytke järjestelmää pois päältä. Joshaluat palauttaa vakionopeudensäätimentoimintaan, paina ohjauspyörässä olevaaRES+ kytkintä. Tällöin palaat aikaisemminsäätämääsi nopeuteen.

Palataksesi vakionopeuteen yli 40km/h nopeudessa:

Jos muuta kuin CRUISE ON-OFF -kytkintäkäytettiin vakionopeuden keskeyttämiseenja järjestelmä on yhä käytössä, viimei-simpään säädettyyn nopeuteen palataanautomaattisesti, kun RES+ kytkintä pai-netaan.Kuitenkaan se ei palaudu, jos auton no-peus on laskenut alle 40 km/h nopeuden.

Kytkeäksesi vakionopeudensääti-men pois päältä, suorita yksi seu-raavista toimenpiteistä:

• Paina CRUISE ON-OFF painiketta (mit-tariston CRUISE -merkkivalo sammuu).

• Kytke virta pois päältä auton ollessa py-sähtyneenä.

Molemmat näistä toimenpiteistä keskeyt-tävät vakionopeudensäätimen toiminnan.Jos haluat palauttaa vakionopeudensää-timen toimintaan, toista edellisen sivunkappaleessa ”Vakionopeuden asettami-nen” esitetyt vaiheet.OAM059011L

Page 263: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

445

Active ECOn toiminta

Active ECO -järjestelmä auttaa paranta-maan polttoainetaloutta ohjaamalla moot-toria, vaihteistoa ja ilmastointilaitetta. Polt-toainetalouteen kuitenkin vaikuttaa myöskuljettajan ajotottumukset sekä ajo-olo-suhteet.

• Kun Active ECO -painiketta painetaan,vihreä ECO-merkkivalo syttyy osoit-taakseen, että Active ECO -toiminto ontoiminnassa.

• Kun Active ECO kytketään päälle, seei sammu, vaikka moottori sammutet-taisiin ja käynnistettäisiin uudelleen.Sammuttaaksesi järjestelmän, paina ac-tive ECO -painiketta uudelleen.

• Jos Active ECO kytketään pois päältä,se palautuu ECO-tilaan.

Rajoitukset Active ECO -järjestel-män käytössä:

Jos seuraavassa esitettyjä tilanteita ta-pahtuu Active ECOn toimiessa, järjestel-män toiminta on rajoitettua, vaikka ECO-merkkivalossa ei tapahtuisi muutosta.• Kun jäähdytysnesteen lämpötila on al-

hainen:Järjestelmän toiminta on rajoitettua, kun-nes moottorin suorituskyky palaa nor-maaliksi.

• Ajettaessa ylämäkeen:Järjestelmän toimintaa rajoitetaan, jot-ta saataisiin lisätehoa ylämäkiajoon.

• Käytettäessä sports-tilaa:Järjestelmän toimintaa rajoitetaan vaih-teen asennon mukaan.

• Kun kaasupoljin painetaan pohjaanmuutamaksi sekunniksi: Järjestelmän toimintaa rajoitetaan, kos-ka ajoneuvolla kiihdytetään.

ACTIVE ECO -JÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM052072L

Page 264: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 45

Ajaminen

Autosi polttoainetalouteen vaikuttavat pää-osin ajotyyli, maantieteellinen sijainti javuodenaika.Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa siihen,kuinka monta kilometriä pystyt ajamaanyhdellä polttoainelitralla. Käyttääksesi au-toa mahdollisimman taloudellisesti, hyö-dynnä seuraavia ajovinkkejä säästääkse-si rahaa sekä polttoainekustannusten et-tä huoltokulujen kautta:• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. Älä

tee rajuja kiihdytyksiä tai kaasu pohjassavaihteiden vaihtoja, vaan ylläpidä ta-saista nopeutta. Vältä tarpeettomia py-sähdyksiä (esim. liikennevalot). Pyri sää-tämään nopeutesi liikenteen mukaan,ettei sinun tarvitsisi muuttaa nopeuttatarpeettomasti. Vältä ruuhkia mahdolli-suuksien mukaan. Pidä aina turvavälimuihin ajoneuvoihin, jotta välttyisit tar-peettomilta jarrutuksilta. Tämä vähen-tää myös jarrujen kulumista.

• Aja maltillisella nopeudella. Mitä ko-vempaa ajat, sitä enemmän polttoainettaautosi kuluttaa. Maltillisella nopeudellaajaminen - erityisesti moottoriteillä - ontehokkain tapa pienentää polttoaineen-kulutusta.

• Älä aja jalka jarru- tai kytkinpolkimellaajon aikana. Tämä aiheuttaa polttoai-neenkulutuksen lisääntymistä ja lisäänäiden järjestelmien komponenttien ku-lumista. Lisäksi jalan lepuuttaminen jar-rupolkimella ajon aikana saattaa aihe-uttaa jarrujen ylikuumenemista, mikäjohtaa jarrutustehon heikkenemiseen,josta sen sijaan voi aiheutua vakaviaseurauksia.

• Pidä huolta renkaistasi. Pidä niitä täy-tettynä suositelluissa rengaspaineissa.Väärä täyttö, joko vähäinen tai liiallinen,saattaa aiheuttaa tarpeetonta renkaankulumista. Tarkasta rengaspaineet vä-hintään kerran kuukaudessa.

• Varmista, että pyöränkulmat ovat oike-at. Pyöränkulmien muuttuminen saat-taa olla seurausta reunakiviin osumi-sesta tai liian kovalla nopeudella aja-misesta epätasaisilla tiepinnoilla. Vää-rät pyöränkulmat aiheuttavat nopeam-paa renkaan kulumista ja muita ongel-mia, kuten polttoaineenkulutuksen kas-vua.

• Pidä autosi hyvässä kunnossa. Paran-taaksesi polttoainetaloutta ja vähen-tääksesi huoltokustannuksia, noudataautosi huolto-ohjelmaa (ks. huoltokirja).Jos ajat vaikeissa olosuhteissa, huolto-välejä on lyhennettävä (ks. huoltokirja).

• Pidä auto puhtaana. Pitääksesi autonhyväkuntoisena, pidä se puhtaana, älä-kä altista sitä syövyttäville aineille. Onerityisen tärkeää, että mutaa, likaa, jää-tä jne. ei anneta kerääntyä auton alus-taan. Tämä lisäpaino voi johtaa lisään-tyneeseen polttoaineenkulutukseen jase voi myös lisätä ruosteen muodostu-misen riskiä.

• Pidä auto kevyenä. Älä kuljeta tarpee-tonta kuormaa. Kuorma heikentää polt-toainetaloutta.

• Älä anna moottorin käydä joutokäyn-nillä pidempään kuin on tarpeen. Josjoudut odottamaan (muualla kuin lii-kenteessä), sammuta moottori ja käyn-nistä vasta, kun olet valmis lähtemäänliikkeelle.

TALOUDELLINEN KÄYTTÖ

Page 265: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

465

• Muista, että autoa ei tarvitse lämmittääpaikallaan pitkään. Moottorin käynnis-tymisen jälkeen anna moottorin käydänoin 10-20 sekuntia ennen kuin kytketvaihteen päälle. Kuitenkin erittäin kyl-missä olosuhteissa anna moottorin läm-metä hieman normaalia pidempään.

• Älä käytä moottoria liian alhaisilla tai kor-keilla kierroksilla. Liian matalilla kier-roksilla ajaminen tarkoittaa liian suu-rella vaihteella ajamista, jolloin mootto-ri meinaa sammua. Jos näin tapahtuu,vaihda pienemmälle vaihteelle. Mootto-rin liiallinen kierrättäminen tarkoittaa kier-rosten nostamista turvarajan ylitse (pu-nainen alue). Tämä voidaan välttää vaih-tamalla vaihde suositelluilla kierrosno-peuksilla.

• Käytä ilmastointilaitetta säästäväisesti.Ilmastointijärjestelmää käytetään moot-torin tuottamalla energialla, jolloin polt-toainetalous heikkenee sitä käytettä-essä.

• Ikkunoiden avaaminen kovissa nope-uksissa voi heikentää polttoainetalout-ta.

• Polttoaineenkulutus on korkeampi ris-ti- ja vastatuulessa. Pienentääksesi tä-män vaikutusta, hidasta nopeuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toimintakun-nossa on tärkeää sekä polttoainetaloudenettä turvallisuuden kannalta. Tämän vuok-si jätä huolto-ohjelman mukaiset huollot jatarkastukset valtuutetun KIA-huollon teh-täviksi.

VAROITUS - Moottorinsammuminenajossa

Älä koskaan sammuta moottoria ala-mäkiajossa tai muuten auton liikku-essa. Ohjaus- ja jarrutehostimet ei-vät toimi oikein, jos moottori ei olekäynnissä. Pidä sen sijaan mootto-ri käynnissä ja vaihda sopivan pie-ni vaihde hyödyntääksesi moottori-jarrutusta. Lisäksi virran poiskytke-minen ajon aikana saattaa kytkeä oh-jauspyörän lukituksen, jolloin ajo-neuvoa ei voida enää ohjata ja seu-rauksena voi olla vakavia tai jopahengenvaarallisia vammoja.

Page 266: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 47

Ajaminen

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- tai lu-misade, jäinen, mutainen tai hiekkainentie jne.) vallitessa noudata seuraavia oh-jeita:• Aja varovaisesti ja jätä riittävä etäisyys

pidentyneelle jarrutusmatkalle.• Vältä äkkipikaisia jarrutuksia ja ohjaus-

liikkeitä.• Jarrutettaessa tavallisilla jarruilla (ei

ABS) pumppaa jarrupoljinta kevyesti,kunnes auto on pysähtynyt.

• Jos olet juuttunut lumeen, mutaan taihiekkaan, yritä lähteä 2-vaihteella. Kiih-dytä hitaasti välttäen vetävien pyöriensutimista.

• Jos olet jumissa lumisella, jäisellä taimutaisella tiellä, käytä hiekkaa, soraa,lumiketjuja tai muuta liukumista estävääainetta vetävien pyörien alla paran-taaksesi pitoa.

Auton heijaaminen

Jos autoa pitää heijata sen irrottamiseksilumesta, jäästä tai mudasta, käännä oh-jauspyörää ensin oikealle ja vasemmalletehdäksesi etupyörille tilaa. Vaihda sittenedestakaisin 1- ja R-vaihteen (peruutus)välillä käsivaihteistolla tai R-vaihteen (pe-ruutus) ja minkä tahansa eteenpäin vievänvaihteen välillä automaattivaihteistolla. Äläkiihdytä liikaa, vaan pyri hyödyntämäänrenkaiden pitoa ilman sutimista. Jos oletyhä jumissa muutaman yrityksen jälkeen,hanki hinausapua estääksesi moottorin yli-kuumenemisen ja vaihteiston mahdollisenvahingoittumisen.

ERIKOISOLOSUHTEET

VAROITUS - ABSÄlä pumppaa jarrupoljinta autossa,jossa on ABS.

VAROITUS - Vaihtaminenpienemmälle

Pienemmälle vaihtaminen auto-maattivaihteistolla voi aiheuttaa on-nettomuuden ajettaessa liukkaillatiepinnoilla. Renkaan pyörimisno-peuden nopea muutos voi johtaarenkaan liukumiseen. Ole varovai-nen vaihtaessasi pienemmälle liuk-kailla teillä.

HUOMIOPitkään kestänyt heijaaminen voi yli-kuumentaa moottorin, vahingoittaatai rikkoa vaihteiston tai aiheuttaarengasrikon.

Page 267: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

485

✽ HUOMAUTUSESP-järjestelmä (mikäli varusteena) onkytkettävä pois päältä ennen kuin autoaheijataan.

Varovainen kaarreajo

Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta vaih-detta ajaessasi kaarteessa erityisesti, jostie on kostea. Kaarteet tulisi aina ajaa pie-nellä kiihdytyksellä. Jos noudatat näitä oh-jeita, renkaan kuluminen pystytään pitä-mään vähäisenä.

Ajaminen yöllä

Koska yöllä ajamisessa vallitsee enem-män riskejä kuin päiväajossa, on hyvänoudattaa seuraavia ohjeita:• Aja hiljempaa ja pidä pidempää turva-

väliä muihin ajoneuvoihin, koska näky-vyys yöllä on heikompi, erityisesti teillä,joilla ei ole katuvaloja.

VAROITUS - Renkaidensutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyhjään,etenkään 56 km/h suuremmissa no-peuksissa. Kun auto on paikallaan,kovalla nopeudella sutivat pyörätvoivat ylikuumentaa renkaita, jokavoi johtaa rengasrikkoon ja sivullis-ten loukkaantumisiin.

OUN056051 OCM053010

VAROITUSJos autosi juuttuu lumeen, mutaan,hiekkaan tms., voit yrittää irrottaasen heijaamalla sitä eteen- ja taak-sepäin. Älä yritä suorittaa tätä toi-menpidettä, jos auton lähellä on ih-misiä tai esteitä. Heijaamisen aika-na auto saattaa liikkua yhtäkkiäeteen- tai taaksepäin sen irrotessa,jolloin mahdollisesti lähellä oleva ih-minen saattaa loukkaantua tai tielletuleva kohde vahingoittua. Heijaa-mista ei tule jatkaa pitkiä jaksoja, sil-lä vaihteisto voi kuumentua liikaaja aiheuttaa vakavia vaurioita.

Page 268: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 49

Ajaminen

• Säädä peilit siten, että muiden ajoneu-vojen valot eivät häikäise.

• Pidä ajovalosi puhtaina ja jos autossa-si ei ole automaattista ajovalojen kor-keudensäätöä, suuntaa ne myös oikein.Likaiset ja väärin säädetyt ajovalot hei-kentävät yöllä näkyvyyttä entisestään.

• Vältä tuijottamasta suoraan vastaantu-levien ajoneuvojen ajovaloja. Silmäsisaattavat häikäistyä hetkeksi, jolloin sil-mien tottuminen pimeyteen saattaa kes-tää useita sekunteja.

Sateessa ajaminen

Sade ja märkä tie voivat tehdä ajamises-ta vaarallista erityisesti, jos et ole valmis-tautunut liukkauteen. Tässä on muutamiamuistettavia asioita ajettaessa sateella:• Rankkasade heikentää huomattavasti

näkyvyyttä ja lisää autosi jarrutusmat-kaa. Hidasta vauhtia.

• Pidä tuulilasin pyyhkijät hyvässä kun-nossa. Vaihda tuulilasin pyyhkijöiden su-lat, jos niissä on havaittavissa kulumi-sen merkkejä tai mikäli pyyhintä on va-jaata.

• Jos renkaasi eivät ole hyvässä kun-nossa, äkkinäinen jarrutus liukkaalla voiaiheuttaa renkaiden luistoa, joka voi joh-taa onnettomuuteen. Varmista, että ren-kaasi ovat hyvässä kunnossa.

• Pidä ajovalot aina päällä, jotta muidenolisi helpompi nähdä sinut.

• Liian kovaa ajaminen suurien lätäköi-den yli voi vaikuttaa jarrujesi toimintaan.Jos joudut ajamaan lätäköiden yli, pyriajamaan niistä hiljaa.

• Jos epäilet jarrujen kastuneen, jarrutakevyesti ajon aikana, kunnes jarrujennormaali toimintateho palautuu.

Ajaminen tulvivalla alueella

Vältä ajamasta tulvivalla alueella, ellet oletäysin varma, että veden pinta ei ole kor-keampi kuin auton maavara. Aja hitaastivetisillä tiepinnoilla. Varaa riittävän pitkäjarrutusmatka, koska jarrujen toiminta onsaattanut heikentyä.Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut pai-namalla varovaisesti jarruja useita kerto-ja auton liikkuessa hitaasti.

1VQA3003

Page 269: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

505

Ajaminen moottoritiellä

Renkaat

Säädä rengaspaineet teknisten tietojenmukaisiksi. Alhaiset rengaspaineet ai -heuttavat renkaiden ylikuumenemista javoivat jopa vahingoittaa niitä.Vältä käyttämästä kuluneita tai vahingoit-tuneita renkaita, jotka saattavat aiheuttaapidon menettämisen tai renkaan rikkou-tumisen.

✽ HUOMAUTUSÄlä koskaan ylitä renkaisiin merkittyäsuurinta täyttöpainetta.

Polttoaine, moottorin jäähdytysnesteja moottoriöljy

Ajaminen kovalla nopeudella kuluttaaenemmän polttoainetta kuin ajaminen mal-tillisella nopeudella. Älä unohda tarkastaasekä moottorin jäähdytysnesteen ettämoottoriöljyn tasoa.

Käyttöhihna

Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna saat-taa aiheuttaa moottorin ylikuumenemista.

VAROITUS• Ali- tai ylipaineiset renkaat voivat

aiheuttaa heikentyneen ajettavuu-den, auton hallinnan menettämi-sen tai äkkinäisen rengasrikon, jot-ka kaikki saattavat johtaa onnet-tomuuksiin ja loukkaantumisiin –jopa hengenvaarallisiin. Tarkas-ta aina rengaspaineet ennen aja-mista. Suositellut rengaspaineetlöydät luvun 8 kappaleesta ”Ren-kaat ja vanteet”.

• On vaarallista ajaa renkailla, jois-sa ei ole kulutuspintaa tai sitä onvain vähän. Loppuun kuluneetrenkaat voivat johtaa auton hal-linnan menettämiseen, kolareihinja loukkaantumisiin – jopa hen-genvaarallisiin. Kuluneita renkai-ta ei tulisi käyttää, vaan ne tulisivaihtaa mahdollisimman nopeas-ti uusiin. Tarkasta aina ennen aja-mista auton renkaiden kulutus-pinta. Lisätietoihin ja kulumisil-maisimiin voit tutustua luvun 7kappaleessa ”Renkaat ja vanteet”.

1VQA1004

Page 270: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 51

Ajaminen

Normaaliin käyttöön verrattuna talviajo ai-heuttaa enemmän osien kulumista ja mui-ta mahdollisia ongelmia. Noudata seu-raavia ohjeita minimoidaksesi talviajon ai-heuttamia ongelmia:

Lumiset tai jäiset olosuhteet

Jos aiot ajaa autolla syvässä lumessa, tal-virenkaiden käyttäminen tai lumiketjujenasentaminen renkaisiin voi olla välttämä-töntä. Jos aiot asentaa talvirenkaat, onvälttämätöntä valita renkaat, jotka ovatvastaavan kokoiset ja tyyppiset kuin al-kuperäiset renkaat. Tämän ohjeen nou-dattamatta jättäminen saattaa heikentääauton turvallisuutta ja ajettavuutta. Lisäk-si ylinopeus, rajut kiihdytykset, äkkinäi-set jarrutukset ja nopeat ohjausliikkeet voi-vat aiheuttaa erittäin vaarallisia tilanteitatai jopa onnettomuuksia.Hidastuksen aikana hyödynnä moottori-jarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset lumisillatai jäisillä teillä saattavat aiheuttaa luisu-mista. Sinun on pidettävä riittävä turvaväliedessä olevaan ajoneuvoon. Käytä jarruamahdollisuuksien mukaan varoen. Onhuomattava, että lumiketjujen asentami-nen renkaalle tarjoaa paremman etene-miskyvyn, mutta ne eivät estä sivuluisu-jen tapahtumista.

✽ HUOMAUTUSLumiketjut eivät ole laillisia kaikissa mais-sa. Tutustu maan lainsäädäntöön ennenlumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat

Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, var-mista, että ne ovat samankokoiset ja sa-maa painoluokkaa olevat vyörenkaat kuinalkuperäiset. Jokaisen neljän pyörän onoltava talvirengas, jotta auto käyttäytyisitasapainoisesti kaikissa sääolosuhteissa.Muista, että talvirenkaiden tarjoama pitokuivalla tiellä ei ole niin hyvä kuin autonalkuperäisrenkaiden. Sinun on ajettava va-rovaisesti, vaikka tie olisi puhdas. Tarkastarengasmyyjän kanssa renkaiden nopeus-luokitukset.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin olettutustunut paikallisiin määräyksiin ja ra-joituksiin niiden käytöstä.

TALVIAJO

VAROITUS - Talvirenkaankoko

Talvirenkaiden tulisi olla vastaavankokoiset ja tyyppiset kuin auton va-kiorenkaat. Muussa tapauksessa ajo-neuvosi turvallisuus ja ajettavuussaattavat heikentyä huomattavasti.

1VQA3005

HUOMIOKylmissä olosuhteissa jäähdyttäväajoviima voi aiheuttaa häiriötä autontoiminnassa mm. moottorin huoho-tusjärjestelmään saattaa muodostuajäätä. Moottorin jäähdytysilmanottoavoidaan tilapäisesti rajoittaa talvi-käytössä käyttämällä lisävarusteenahankittavaa maskipeittoa. Maskipeit-to nopeuttaa myös moottorin nor-maalin toimintalämpötilan saavutta-mista. Kysy lisää KIA-huollosta.

Page 271: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

525

Lumiketjut

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat ohu-emmat, ne voivat vahingoittua väärän-tyyppisistä lumiketjuista. Tämän vuoksi tal-virenkaiden käyttöä suositellaan lumiket-jujen sijasta. Älä asenna lumiketjuja au-toon, joka on varustettu alumiinivanteilla:lumiketjut saattavat aiheuttaa vahinkoavanteisiin. Jos lumiketjuja on käytettävä,käytä ohutlenkkisiä ketjuja, joiden paksuuson alle 15 mm. Autosi valmistajan takuuei kata väärien lumiketjujen käytöstä ai-heutuneita vahinkoja.Asenna lumiketjut ainoastaan eturenkai-siin.

Ketjujen asentaminen

Ketjut tulee asentaa valmistajan ohjeidenmukaisesti niin kireälle kuin mahdollista.Aja hitaasti ketjuilla. Jos kuulet, että ket-jut koskevat koriin tai alustaan, pysähdyja kiristä niitä. Jos ne koskevat tämänkinjälkeen, hidasta vauhtia kunnes se lakkaa.Poista ketjut heti, kun aiot ajaa paljaallatiellä.

HUOMIO• Varmista, että lumiketjut ovat ren-

kaillesi oikean kokoiset ja tyyppi-set. Väärät lumiketjut voivat ai -heuttaa vahinkoa auton koriin jajousitukseen, eikä niitä korvaa val-mistajan takuu. Lisäksi lumiketju-jen kiinnityslenkit voivat vahin-goittua osuessaan auton osiin ai-heuttaen lumiketjujen löystymisenrenkaalla. Varmista, että lumiket-juilla on SAE-luokan “S”-hyväk-syntä.

• Tarkasta lumiketjujen kiinnitysnoin 0,5-1 km ajon jälkeen var-mistuaksesi virheettömästä asen-nuksesta. Kiristä tai asenna lumi-ketjut uudelleen, jos ne ovat löy-sällä.

VAROITUS - Lumiketjujenasentaminen

Kun asennat lumiketjut, pysäköi au-to tasaisella alustalle pois liikenteentieltä. Kytke auton varoitusvilkut jaaseta tarvittaessa varoituskolmio au-ton taakse. Aseta vaihde P-asentoon(pysäköinti), kytke seisontajarru jasammuta moottori aina ennen asen-nuksen aloittamista.

1VQA3007

Page 272: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 53

Ajaminen

Käytä korkealaatuista etyleenigly-koli-pohjaista jäähdytysnestettä

Autosi jäähdytysjärjestelmässä on teh-taalta tullessaan korkealaatuista etylee-niglykoli-pohjaista jäähdytysnestettä. Seon ainoaa jäähdytysnestettä, jota järjes-telmässä tulee käyttää, sillä se estää kor-roosion muodostumista, voitelee vesi-pumppua ja estää jäätymisen. Muista vaih-taa tai lisätä jäähdytysnestettä huolto-oh-jelman mukaisesti (ks. huoltokirja). Ennentalvikäyttöä tarkastuta jäähdytysneste, jot-ta varmistuisit sen pakkaskestävyydestätalven lämpötiloja ajatellen.

Tarkasta akku ja kaapelit

Talvi asettaa erityisvaatimuksia akkujär-jestelmälle. Tarkasta akku ja kaapelit lu-vun 7 ohjeiden mukaisesti. Akun varaus-tason tarkastus voidaan jättää KIA-huol-lon tai huoltopisteen tehtäväksi.

Vaihda tarpeen vaatiessa talveensoveltuva öljy

Joissain ilmastoissa on suositeltua käyt-tää alemman viskositeetin omaavaa öljyäkylminä kausina. Tutustu luvun 8 suosi-tuksiin. Jos et ole varma, minkä tyyppis-tä öljyä sinun tulisi käyttää, ota yhteys KIA-huoltoon.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytys-järjestelmä

Tarkasta sytytystulpat luvun 7 ohjeidenmukaisesti ja vaihda ne tarvittaessa. Tar-kasta myös sytytysjärjestelmän johdot jakomponentit, etteivät ne ole haljenneet,kuluneet tai vahingoittuneet millään ta-valla.

VAROITUS - Lumiketjut• Lumiketjujen käyttö heikentää au-

ton ajettavuutta.

• Älä ylitä 30 km/h nopeutta tai lu-miketjujen valmistajan suositte-lemaa nopeusrajoitusta, kumpi sit-ten on alhaisempi.

• Aja varovaisesti ja vältä töyssyjä,kuoppia, tiukkoja käännöksiä taimuita epätasaisuuksia.

• Vältä nopeita ohjausliikkeitä ja ren-kaiden lukkiintumista.

HUOMIO• Vääränkokoiset tai virheellisesti

asennetut lumiketjut voivat vahin-goittaa auton jarrupintoja, jousi-tusta, koria tai pyöriä.

• Keskeytä ajaminen ja kiristä lumi-ketjuja aina, jos kuulet niiden osu-van autoon.

Page 273: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

545

Lukkojen jäätymisen estäminen

Estääksesi lukkojen jäätymisen, suihku-ta hyväksyttyä lukkoöljyä tai glyseriiniä lu-kon avainreikään. Jos lukko on peittynytjäällä, suihkuta jäänpoistoainetta pois-taaksesi jään. Jos lukko on jäätynyt ko-konaan sisältä, voit yrittää sulattaa senkäyttämällä lämmintä avainta. Käsittelelämmintä avainta varoen välttyäksesi vam-moilta.

Käytä hyväksyttyä tuulilasin pe-sunestettä

Estääksesi veden jäätymisen pesunes-tesäiliössä, lisää hyväksyttyä tuulilasinpakkasnestettä valmistajan ohjeiden mu-kaisesti. Talvikäyttöön soveltuvaa pesu-nestettä on saatavilla KIA-jälleenmyyjilläja useimmilla autotarvikemyyjillä. Älä käy-tä moottorin jäähdytysnestettä tai muuntyyppisiä pakkasnesteitä, sillä ne saatta-vat vahingoittaa maalipintaa.

Älä anna seisontajarrun jäätyä

Joissain olosuhteissa seisontajarru saat-taa jumittua kytkettyyn asentoon. Näin voitapahtua todennäköisimmin silloin, kunlunta tai jäätä on kerääntynyt takajarrujenympärille tai lähettyville tai jos jarrut ovatkastuneet. Jos vaarana on, että seison-tajarru voi jumittua, kytke se vain tilapäi-sesti, kun siirrät vaihdevivun P-asentoon(automaattivaihteistoissa) tai ykkös- tai pe-ruutusvaihteelle (käsivaihteistoissa). Tä-män jälkeen estä takarenkaiden liike si-ten, että auto ei voi liikkua. Vapauta tämänjälkeen seisontajarru.

Älä anna lumen tai jään kerääntyäalustaan

Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä saat-taa kerääntyä lokasuojiin, jolloin se häi-ritsee ohjauksen toimintaa. Jos ajat vai-keissa talvisissa olosuhteissa, jossa näinsaattaa tapahtua, tarkasta säännöllisestiauton alaosat varmistuaksesi siitä, että et-upyörät ja ohjaus pystyy toimimaan es-teettömästi.

Sopivien tarvikkeiden kuljettami-nen hätätilanteiden varalta

Riippuen säästä sinun on pidettävä mu-kana sopivia tarvikkeita hätätilanteiden va-ralle. Tavaroita, joita ehkä tarvitset voi ol-la muun muassa: lumiketjut, hinauslenkitja -köydet, hiekkaa, lapio, apukaapelit, ik-kunakaavin, hansikkaat, maa-alustasuo-ja, haalarit, huopa jne.

Page 274: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 55

Ajaminen

Jos aiot hinata tai vetää perävaunua au-tollasi, sinun on ensin tutustuttava maas-sasi vallitseviin moottoriajoneuvoihin liit-tyvin määräyksiin.Koska määräykset ovat erilaisia eri mais-sa, perävaunujen vetoon ja hinaukseen liit-tyvät vaatimukset vaihtelevat. Kysy KIA-jäl-leenmyyjältä lisätietoja ennen hinaamisentai perävaunun vetämisen aloittamista.

✽ HUOMAUTUS - Euroopassa• Taka-askelin teknisesti sallittu enim-

mäiskuorma voi ylittyä enintään 15 %ja auton teknisesti sallittu kokonais-kuorma saa ylittyä enintään 10 % tai100 kg. Tässä tapauksessa M1-luokanajoneuvolla ei saa ylittää 100 km/h no-peutta tai N1-luokan ajoneuvolla yli 80km/h nopeutta. Suomessa suurin sal-littu nopeus perävaunua vedettäessä on80 km/h.

• Kun M1-luokan ajoneuvolla vedetäänperävaunua, perävaunun vetokouk-kuun kohdistuva lisäkuorma saattaaaiheuttaa renkaiden painoluokituksenylittymisen, joka ei kuitenkaan saa ylit-tyä 15 %:lla. Tällöin lisää rengaspai-neita noin 0,2 barilla.

Autollasi voidaan vetää perävaunua. Ot-taaksesi selvää, mikä on autosi perävau-nun vetokyky, lue tämän luvun kappa-leessa ”Perävaunun massa (paino)” esi-tetyt tiedot.

Muista, että perävaunun vetäminen ero-aa huomattavasti normaalista ajamisesta.Perävaunua vedettäessä käsiteltävyys,kestävyys ja polttoainetalous muuttuvat.Onnistunut ja turvallinen perävaunun ve-täminen vaatii oikeita välineitä, joita onosattava käyttää oikein.

Tässä luvussa esitetään monia ajan saa-tossa hyväksi havaittuja, tärkeitä perä-vaunun veto-ohjeita ja turvallisuussään-töjä. Monet niistä ovat tärkeitä itsesi ja mat-kustajiesi turvallisuuden kannalta. Pyy-dämme lukemaan tämän luvun huolelli-sesti ennen kuin alat vetämään perävau-nua.

Kuorman liikuttamiseksi työtä tekevät jär-jestelmät, kuten moottori, vaihteisto, voi-mansiirto ja renkaat rasittuvat enemmänlisäkuorman vaikutuksesta. Moottoria onkäytettävä suhteellisesti kovemmilla no-peuksilla ja suurempien kuormien alaise-na. Tämä lisäkuorma aiheuttaa lisäänty-nyttä lämmöntuottoa. Perävaunu lisäämyös huomattavasti ilmanvastusta, jokalisää vedettävää kuormaa.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN (EUROOPASSA)

VAROITUS - Perävaununvetäminen

Jos sinulla ei ole oikeaa välineistöäja ajat virheellisesti perävaunua vet-äessäsi, voit menettää yhdistelmänhallinnan. Näin voi käydä, jos esi-merkiksi perävaunu on liian raskas,jarrut eivät toimi kunnolla tai jopa ei-vät ollenkaan. Sinä ja matkustajasisaatatte loukkaantua vakavasti taijopa hengenvaarallisesti. Noudatakaikkia tässä osassa esitettyjä oh-jeita, kun vedät perävaunua.

VAROITUS - Kuormarajoi-tukset

Ennen perävaunun vetämistä var-mista, että perävaunun, yhdistelmän,ajoneuvon, akseleiden ja vetoaisankokonaiskuormat ovat sallituissa ra-joissa.

HUOMIOPerävaunun vetäminen väärin voi va-hingoittaa autoasi aiheuttaen kallii-ta korjauksia, joita takuu ei kata. Ve-tääksesi perävaunua oikein, nouda-ta tässä osiossa annettuja ohjeita.

Page 275: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

565

Vetokoukut

Oikea hinausvälineistö on keskeisen tär-keässä asemassa. Ristituulet, vastaan-tulevat rekat ja epätasaiset tiet ovat hy-viä syitä oikean vetokoukun valintaan. Täs-sä on muutamia ohjeita noudatettavaksi:• Onko auton koriin tehtävä reikiä veto-

koukun asentamiseksi? Jos näin on,varmista, että tiivistät reiät vetokoukunirrottamisen jälkeen.Jos et tiivistä niitä, pakoputkesta va-pautuva hengenvaarallinen hiilimonok-sidi (CO) sekä lika ja vesi voivat kul-keutua autoosi.

• Auton puskureita ei ole suunniteltu ve-tokoukkujen kiinnittämiseen. Älä kiinni-tä vuokrakoukkuja tai muita puskuri-kiinnitteisiä vetokoukkuja. Käytä aino-astaan runkoon kiinnitettäviä vetokouk-kuja, jotka eivät kiinnity puskuriin.

• Valtuutetun KIA-jälleenmyyjän lisäva-rustemallistossa on tarjolla KIA-vetoko-ukkuja.

• Vasen puoli

• Oikea puoli

Page 276: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 57

Ajaminen

Turvavaijerit

Sinun tulisi aina perävaunua vetäessäsikiinnittää turvavaijeri auton ja vaunun vä-liin. Aseta turvavaijeri kulkemaan ristikkäinperävaunun aisan alla siten, että aisa eivoi pudota maahan, jos se irtoaa veto-koukusta.Vetokoukun tai perävaunun mukana saat-taa olla toimitettu turvavaijerin käyttöoh-jeet. Noudata valmistajan suosituksia tur-vavaijerin kiinnityksessä. Jätä aina vaije-ri sen verran löysälle, että perävaunullakääntyminen ei tuota ongelmia. Älä mis-sään tapauksessa anna turvavaijerin laa-hata maata.

Perävaunun jarrut

Jos perävaunusi on varustettu jarrujärjes -telmällä, varmista, että se mukailee maa-si määräyksiä ja että se on oikein asen-nettu ja toimii virheettömästi.Jos perävaunusi painaa enemmän kuinsuurin jarruttoman perävaunun paino, vau-nussa on oltava tällöin omat riittävän te-hokkaat jarrut. Muista lukea ja noudattaahuolellisesti perävaunun jarrujen käyttö-ohjeita, jotta pystyt asentamaan, säätä-mään ja huoltamaan niitä oikein.• Älä tee muutoksia autosi jarrujärjestel-

mään.

Perävaunun vetäminen

Perävaunun vetäminen vaatii hieman käy-tännön kokemusta. Ennen liikenteeseenlähtemistä sinun on tutustuttava perä-vaunun ominaisuuksiin. Perehdy kuor-matun perävaunun käsittelemiseen ja jar-ruttamiseen. Pidä aina mielessä, että aja-masi yhdistelmä on nyt huomattavasti pi-dempi eikä lähellekään yhtä nopeasti rea-goiva kuin auto itsenään.Ennen aloittamista tarkasta perävaununvetokoukku ja -aisa, turvavaijeri, sähkö-pistoke, valot, renkaat ja peilien säädöt.Jos perävaunussa on sähköjarrut, käyn-nistä moottori ja kokeile ajamista perä-vaunulla ja kytke sitten perävaunun jarrukäsin varmistuaksesi sen toiminnasta. Täl-löin sähköliitos tulee tarkastettua saman-aikaisesti.Tarkasta ajoittain matkan aikana, että kuor-mat ovat tiukasti kiinnittyneet ja että va-lot ja jarrut toimivat edelleen.

VAROITUS - Perävaununjarrut

Älä käytä perävaunua sen omilla jar-ruillaan, ellet ole täysin varma, ettäolet asentanut jarrujärjestelmän oi-kein. Tämä tehtävä ei sovi kokemat-tomille. Käänny kokeneen, kyvyk-kään asiantuntijan puoleen tämänsuorittamiseksi.

Page 277: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

585

Etäisyyden seuraaminen

Varaa vähintään kaksinkertainen etäisyysedessä olevaan ajoneuvoon kuin ajaes-sasi autolla ilman perävaunua. Tällä ta-voin pystyt välttämään tilanteet, jotka vaa-tivat kovia jarrutuksia ja äkkipikaisia oh-jausliikkeitä.

Ohittaminen

Tarvitset pidemmän ohitusmatkan perä-vaunua vetäessäsi. Koska yhdistelmä onpidempi, sinun tarvitsee ajaa pidemmälleohitettavan ajoneuvon eteen ennen kuinvoit palata takaisin kaistallesi.

Peruuttaminen

Pidä ohjauspyörän alaosasta toisella kä-dellä. Kääntääksesi sitten perävaunua va-semmalle, siirrä kättäsi vasemmalle Kään-tääksesi perävaunua oikealle, siirrä kät-täsi oikealle. Peruuta aina hitaasti ja pyrikäyttämään mahdollisuuksien mukaan oh-jausapua.

Käännöksien tekeminen

Kun käännyt perävaunulla, tee loivempiakäännöksiä kuin normaalisti. Suorita tämäsiten, ettei vaunu osuisi pientareille, reu-nakiviin, liikennemerkkeihin, puihin tai mui-hin esteisiin. Vältä nykiviä ja äkkipikaisialiikkeitä. Anna merkinannot riittävän ai-kaisin.

Suuntavilkut perävaunua vedettäessä

Kun vedät perävaunua, autossasi on ol-tava erilaiset suuntavilkut ja tarkoituksen-mukaiset johtosarjat. Mittariston vihreätnuolet vilkkuvat aina, kun annat merkinkäännöksestä tai kaistan vaihdosta. Oi-kein liitettynä perävaunun valot myös vilk-kuvat varoittamaan muita tienkäyttäjiäkääntymis-, kaistanvaihto- tai jarrutusai-keestasi.Kun vedät perävaunua, mittariston vihre-ät nuolet vilkkuvat käännöksen aikana,vaikka perävaunun lamput olisivat pala-neet. Tällöin saatat luulla, että takana ole-vat tienkäyttäjät näkevät merkinantosi,vaikka tosiasiassa näin ei ole. On tärke-ää ajoittain tarkastaa, että perävaununlamput toimivat yhä varmasti. Sinun tu-lee myös tarkastaa valot aina, kun irrotatja liität johdot takaisin kiinni.Älä liitä perävaunun valojärjestelmää suo-raan autosi valojärjestelmään. Käytä ai-noastaan hyväksyttyjä perävaunun liitän-täsarjoja.

Valtuutettu KIA-huolto kykenee auttamaanjohtosarjan asennuksessa.

Ajaminen mäessä

Vähennä nopeutta ja vaihda pienemmäl-le vaihteelle ennen kuin alat ajamaan pit-kää tai jyrkkää alamäkeä. Jos et vaihdapienemmälle, saatat joutua käyttämäänjarruja niin paljon, että ne ylikuumenevateivätkä tämän jälkeen toimi tehokkaasti.Pitkässä ylämäessä vaihda pienemmälleja aja noin 70 km/h nopeutta pienentääk-sesi moottorin ja vaihteiston ylikuumene-misriskiä.Jos perävaunusi painaa enemmän kuinjarruttoman perävaunun suurin sallittu pai-no (massa) ja autossasi on automaatti-vaihteisto, sinun tulee käyttää D-asentoa(eteenpäin ajo) perävaunun vedossa.D-asennon käyttäminen perävaunun ve-tämiseen vähentää lämmön tuottoa ja pi-dentää vaihteistosi käyttöikää. Vältä kui-tenkin ajotapaa, missä vaihteisto vaihtaavaihteita edestakaisin jatkuvasti, sillä vaih-teistoöljy voi ylikuumentua ja aiheuttaa va-kavia vaurioita.

VAROITUS Jos perävaunussa ei käytetä hyväk-syttyä johtosarjaa, seurauksena voiolla auton sähköjärjestelmän vahin-goittuminen ja/tai henkilövahinkoja.

Page 278: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 59

Ajaminen

Pysäköiminen mäkiin

Jos autoosi on kiinnitetty perävaunu, si-nun ei tulisi yleisesti ottaen pysäköidä mä-keen. Ihmiset voivat loukkaantua vaka-vasti tai jopa hengenvaarallisesti ja sekäauto että perävaunu voivat vahingoittua,jos yhdistelmä lähtee vierimään.

Jos kuitenkin sinun on pysäköitävä perä-vaunu mäkeen, toimi seuraavasti:1. Aja auto pysäköintipaikkaan. Käännä

ohjauspyörää reunakivetyksen suun-taan (oikealle pysäköitäessä alamä-keen, vasemmalle pysäköitäessä ylä-mäkeen).

2. Jos autossa on käsivaihteisto, asetavaihde vapaalle. Jos autossa on auto-maattivaihteisto, aseta vaihde P-asen-toon (pysäköinti).

3. Kytke seisontajarru ja sammuta moot-tori.

4. Aseta kiilat perävaunun pyörien alle ala-mäen puolelle.

5. Käynnistä moottori, paina jarruja, siir-rä vapaalle, vapauta seisontajarru ja va-pauta hitaasti jarruja, kunnes perävau-nun kiilat vastaanottavat kuorman.

6. Paina jälleen jarruja, kytke seisontajar-ru ja siirrä vaihde R-asentoon (peruu-tus) käsivaihteistoissa tai P-asentoon(pysäköinti) automaattivaihteistoissa.

7. Sammuta moottori ja vapauta jarrut,mutta jätä seisontajarru päälle.

HUOMIO• Kun perävaunua vedetään jyrkis-

sä mäissä (jyrkkyys > 6 %), kiin-nitä erityistä huomiota moottorinjäähdytysnesteen lämpömittariinvarmistaaksesi, ettei moottori yli-kuumene. Jos jäähdytysnesteenlämpömittarin osoitin liikkuu lä-helle “H (tai 130 °C)” (HOT) -luke-maa, aja tien sivuun ja pysähdy vä-littömästi, kun niin on turvallistatehdä ja anna moottorin käydä jou-tokäynnillä, kunnes se jäähtyy. Voitjatkaa heti, kun moottori on jääh-tynyt riittävästi.

• Sinun on sovitettava ajonopeusperävaunun painon ja ylämäenjyrkkyyden mukaan pienentääkse-si moottorin ja vaihteiston ylikuu-menemisen mahdollisuutta.

VAROITUS - Pysäköiminenmäkeen

Auton pysäköiminen mäkeen perä-vaunu kiinnitettynä voi aiheuttaa va-kavia tai hengenvaarallisia vammo-ja, jos perävaunu irtoaa.

VAROITUS - SeisontajarruAutosta poistuminen voi olla vaa-rallista, jos seisontajarrua ei ole kun-nolla kiinnitetty.

Jos olet jättänyt moottorin käyntiin,auto saattaa liikkua odottamatto-masti. Tällöin sinä ja muut altistut-te hengenvaaraan.

Page 279: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

605

Liikkeelle lähteminen mäestä

1. Paina jarrua käsivaihteiston ollessa va-paalla tai automaattivaihteiston P-asen-nossa (pysäköinti) ja pidä jarrupoljin pai-nettuna samalla, kun suoritat seuraavat:• Käynnistä moottori.• Kytke vaihde päälle.• Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalkasi varovaisesti jarrupolki-melta.

3. Aja hitaasti, kunnes perävaunu on irtikiiloista.

4. Pysäytä ja pyydä joku keräämään pyö-räkiilat talteen.

Huolto perävaunukäytössä

Autosi tarvitsee huoltoa useammin, kunkäytät perävaunua säännöllisesti. Osat,jotka vaativat erityistä huomion kiinnittä-mistä ovat moottoriöljy, automaattivaih-teiston öljy, akselistojen öljyt ja jäähdy-tysneste. Jarrujen kunnon säännöllinentarkastaminen on myös tärkeää. Jokaisenkohdan tarkastusohjeet voidaan löytää täs-tä oppaasta, ja hakemisto helpottaa näi-den löytämisessä. Jos vedät perävaunua,on hyvä kerrata nämä kohdat ennen mat-kan aloittamista.Älä myöskään unohda huoltaa perävau-nua ja vetokoukkua. Noudata perävaunusihuolto-ohjelmaa ja tarkasta se säännölli-sesti. Suorita tarkastus mieluiten joka päi-vä ennen ajon aloittamista. Ja tärkeintäon varmistaa, että vetokoukun mutterit japultit ovat kireällä.

HUOMIO• Perävaunun vetämisestä lisäänty-

neestä kuormasta saattaa aiheu-tua ylikuumenemista kuumina päi-vinä tai ylämäkiajossa. Jos jääh-dytysnesteen mittari osoittaa yli-kuumenemista, kytke ilmastointi-laite pois päältä ja sammuta moot-tori turvallisessa paikassa jääh-dyttääksesi moottorin.

• Perävaunua vedettäessä vaihteis-toöljy tulee tarkastaa useammin.

• Jos autosi ei ole varustettu ilmas-tointilaitteella, sinun tulisi asen-nuttaa jäähdyttimen lisäpuhallinparantamaan moottorin suoritus-kykyä perävaunua vedettäessä.

Page 280: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 61

Ajaminen

Jos aiot vetää perävaunua

Tässä on muutamia tärkeitä seikkoja, josaiot vetää perävaunua:

• Harkitse perävaunun hallintajärjestel-män (sway control) käyttöä. Voit kysyäperävaunun hallintajärjestelmästä ve-tokoukun jälleenmyyjältä.

• Älä suorita minkäänlaista hinaamista taivetämistä auton ensimmäisen 2000 ki-lometrin aikana antaaksesi moottorinajautua sisään kunnolla. Tämän varoi-tuksen huomiotta jättäminen saattaa ai-heuttaa vakavia vaurioita moottoriin taivaihteistoon.

• Kun aiot vetää perävaunua, kysy val-tuutetulta KIA-jälleenmyyjältä lisätietoamahdollisista lisävaatimuksista, kutenvetokoukkusarjasta yms.

• Aja aina maltillisilla nopeuksilla (alle 80km/h).

• Älä ylitä 70 km/h nopeutta tai määrät-tyä hinauksen tai perävaunun vetämi-sen nopeusrajoitusta (kumpi sitten onalhaisempi) pitkässä ylämäkinousussa.

• Taulukossa on tärkeitä painoon liittyviähuomioita:

kg

M/T : KäsivaihteistoA/T : Automaattivaihteisto

KohtaBensiini

1.6 MPI

Bensiini

1.6 GDIDiesel 1.6

Perävaunun suurin paino

Ilman jarrujärjestelmää 450 550 550

Jarrujärjestel-mällä

M/T 1300 1300 1300

A/T 1100 1100 1100

Suurin sallittu staattinen pystykuormavetokoukussa

kg52

Suositeltu etäisyys takapyörän keski-kohdan ja kiinnityspisteen välillä

mm825

Page 281: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ajaminen

625

Perävaunun paino

Kuinka painava perävaunu on turvallinen?Perävaunu ei saa koskaan painaa enem-pää kuin jarrullisen perävaunun suurin sal-littu paino (massa). Mutta tällöinkin se voiolla liian painava.Siihen vaikuttaa, millaiseen käyttöön oletsuunnitellut perävaunua käytettäväksi. Es-imerkiksi nopeus, vaunun korkeus,mäkiset tiet, ilmasto ja se, kuinka useinaiot käyttää autoa perävaunun vetä mi -seen, ovat kaikki tärkeitä tekijöitä. Lisäk-si auton erikoisvarusteet saattavat myösvaikuttaa perävaunun ihannepainoon.

Perävaunuaisan massa

Perävaunun aisan massa on tärkeä mi-tattava kohde, sillä se vaikuttaa autonkokonaismassaan (Gross Vehicle Weight- GVW). Kokonaismassaan sisältyy autonomamassa, mahdollinen kuorma (mikätahansa) ja auton matkustajat. Jos aiotvetää perävaunua, sinun on lisättäväaisakuorma kokonaismassaan (GVW),koska autosi on kuljetettava myös tämäkuorma.

Perävaunun aisakuorma saa painaa enim -millään 10 % täysin kuormatun perävau-nun massasta suurimman sallitun perä-vaunun aisakuorman rajoissa. Kun oletkuormannut perävaunusi, punnitse perä-vaunun ja aisan paino erikseen, jotta saisitselville ovatko painot sopivia. Jos näin eiole, kuorman siirtäminen eri paikkaanperävaunussa saattaa korjata ongelman.

C190E01JM

Aisakuorma Perävaunun koko-naiskuorma VAROITUS - Perävaunu

• Älä koskaan kuormita perävaunuasiten, että takana painoa on enem -män kuin edessä. Etuosaan tulisikuormata noin 60 % perävaununkokonaiskuormasta, jolloin perä-vaunun takaosaan jää noin 40 %kuormasta.

• Älä koskaan ylitä suurimpia sallit-tuja perävaunun tai vetovälineistönmassoja. Väärin suoritettu kuor-maus voi aiheuttaa auton vahin-goittumisen ja/tai henkilövahinko-ja. Voit tarkastaa kuormat ja painotyleisellä vaaka-asemalla tai mah-dollisesti poliisin toimipisteessäole valla autovaa’alla.

• Väärin kuormattu perävaunu voi ai-heuttaa auton hallinnan menet-tämisen.

C190E02JM

Kokonaisakseli-massa

Auton kokonaismas-sa

Page 282: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

5 63

Ajaminen

AUTON MASSA

Tässä osiossa tutustutaan auton ja/tai pe-rävaunun oikeanlaiseen kuormaustapaan,jotta auton massa pysyisi suunnitelluissarajoissa joko perävaunulla tai ilman. Au-ton oikeanlaisen kuormaamisen avulla au-tosta voidaan saada irti parempi suori-tuskyky. Ennen kuormaamista tutustu seu-raaviin käsitteisiin ottaaksesi selvää au-tosi (perävaunullinen tai ei) painorajoi-tuksista. Tiedot voit löytää auton tekni-sistä tiedoista tai tunnistetietokilvestä.

Ajoneuvomallin omamassa

Tämä on massa vakiovarusteiselle autol-le, jonka polttoainesäiliö on täynnä. Siihenei lasketa matkustajia, kuormaa tai lisä-varusteita.

Ajoneuvokohtainen omamassa

Tämä on uuden auton massa sisältäenmahdolliset lisävarusteet.

Kantavuus

Tämä luku sisältää kaiken massan, jokaon lisätty ajoneuvomallin massaan sisäl-täen kuorman ja matkatavarat sekä lisä-varusteet.

Akselimassa (GAW - Gross axle weight)

Tämä on kokonaismassa, joka kuormittaakumpaakin akselia sisältäen ajoneuvonomamassan ja kaiken kuorman.

Akselimassa(GAWR - Gross axle weight rating)

Tämä on suurin sallittu massa, joka voi-daan kuormittaa yhdelle akselille (etu- taitaka-akseli). Nämä luvut näkyvät tunnis-tetietokilvessä. Yhden akselin kokonaiskuorma ei saa kos-kaan ylittää sen suurinta akselimassaa.

Kokonaismassa(GVW - Gross vehicle weight)

Tämä on ajoneuvomallin omamassa se-kä matkustajien ja kuorman massa.

Kokonaismassaluokitus(GVWR - Gross vehicle weight rating)

Tämä on täysin kuormatun ajoneuvon suu-rin sallittu massa (sisältäen kaikki lisäva-rusteet ja -tarvikkeet, matkustajat sekäkuorman). GVWR voidaan lukea kuljetta-jan (tai etumatkustajan) ovikynnyksessäsijaitsevasta hyväksyntäkilvestä.

Ylikuormittaminen

VAROITUS - Ajoneuvonmassa

Ajoneuvosi akselimassa (GAWR) jakokonaismassaluokitus (GVWR) löy-tyvät hyväksyntätarrasta, joka onkiinnitetty kuljettajan (tai etumat-kustajan) oveen. Näiden arvojen ylit-täminen voi aiheuttaa onnettomuu-den tai ajoneuvon vahingoittumisen.Voit määrittää kuorman massan pun-nitsemalla tavarat (ja matkustajat) en-nen niiden asettamista ajoneuvoon.Varo, ettet ylikuormita ajoneuvoasi.

Page 283: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6

Liikenteen varoittaminen / 6-2

Ongelmatilanteen tapahtuessa ajon aikana / 6-2

Jos moottori ei käynnisty / 6-3

Hätäkäynnistäminen / 6-4

Moottorin ylikuumeneminen / 6-7

Rengasrikko (vararengas) / 6-8

Rengasrikko (pikakorjaussarja) / 6-16

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) / 6-22

Hinaaminen / 6-27

Varusteet ongelmatilanteen sattuessa / 6-32

Ongelmatilanteessa

Page 284: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

26

LIIKENTEEN VAROITTAMINEN

Varoitusvilkut

Varoitusvilkuilla voidaan varoittaa muitatienkäyttäjiä olemaan erityisen varovai-sia lähestyessään tai ohittaessaan autoasi.

Sitä on käytettävä aina suoritettaessa hä-täkorjauksia tai kun auto pysäytetään tienpientareelle.Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi ollamissä tahansa asennossa. Vilkkukytkin si-jaitsee kojelaudan keskikonsolissa. Kaik-ki suuntavilkut vilkkuvat tällöin samanai-kaisesti.

• Varoitusvilkut toimivat riippumatta siitä,onko moottori käynnissä vai ei.

• Suuntavilkkuja ei voi käyttää, kun va-roitusvilkut ovat käytössä.

• Käytä varoitusvilkkuja vain niitä koske-vien määräysten mukaan (laki ei sallihätävilkkujen käyttöä hinaustilanteessaeikä liikkuvassa ajoneuvossa).

Jos moottori sammuu risteykseen

• Jos moottori sammuu risteykseen, siir-rä vaihde vapaalle (N-asento) ja työn-nä auto turvalliseen paikkaan.

Renkaan tyhjeneminen ajon aikana

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:1. Irrota jalka kaasupolkimelta ja anna au-

ton vauhdin hidastua ajaessasi suoraaneteenpäin. Älä paina jarrua välittömäs-ti, äläkä aja tien sivuun, sillä auto saat-taa karata hallinnasta. Kun auton vauh-ti on hidastunut sellaiselle nopeudelle,että pysähtymisen suorittaminen on tur-vallista, paina varovaisesti jarrua ja oh-jaa tien sivuun. Aja mahdollisimman kau-as tiestä ja pysäköi kiinteälle, tasaisel-le pinnalle. Jos ajat monikaistaisellamoottoritiellä, älä pysäköi kahden kais-tan väliselle alueelle.

ONGELMATILANTEEN TAPAH-TUESSA AJON AIKANA

OAM042039L

Page 285: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 3

Ongelmatilanteessa

2.Kun ajoneuvo pysäytetään, paina va-roitusvilkut päälle, kytke seisontajarru jasiirrä vaihde peruutusasentoon (käsi-vaihteistoissa) tai P-asentoon (auto-maattivaihteistoissa).

3.Pyydä kaikkia matkustajia poistumaanautosta. Varmista, että he poistuvat au-ton siltä puolelta, joka on turvassa lii-kenteeltä.

4.Kun vaihdat tyhjentynyttä rengasta, seu-raa ohjeita, jotka on annettu myöhem-min tässä luvussa.

Jos moottori sammuu ajon aikana

1. Hidasta vähitellen vauhtia pitäen autosamalla suorassa linjassa. Siirry varo-vaisesti tien sivuun turvalliseen paik-kaan.

2. Kytke varoitusvilkut päälle.3. Yritä käynnistää moottori. Jos mootto-

ri ei käynnisty, ota yhteys valtuutettuunKIA-huoltoon tai etsi muuta ammatti -apua.

Jos moottori ei käynnisty tai käyn-nistyy huonosti

1. Jos autossasi on automaattivaihteistovarmista, että vaihdevipu on N- tai P-asennossa ja seisontajarru on kytketty.

2. Tarkasta akun liitännät sekä niiden puh-taus ja kireys.

3. Kytke sisävalo. Jos valo himmenee taisammuu, kun käynnistät moottoria, ak-ku on tyhjentynyt.

4. Tarkasta käynnistysmoottorin liitännätja niiden kireys.

5. Älä työnnä tai vedä autoa sen käyn-nistämiseksi. Katso ohjeet kappalees-sa ”Käynnistäminen apuakulla”.

Jos käynnistysmoottori toimii nor-maalisti, mutta moottori ei käyn-nisty

1. Tarkasta polttoainemäärä2. Kun virtalukko on LOCK-asennossa,

tarkasta kaikkien sytytystulppien ja -puolien liittimet. Kiinnitä mahdollisestiirronnut tai löystynyt liitin uudelleen.

3. Tarkasta moottoritilan polttoaineen syöt-tö.

4. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, otayhteys valtuutettuun KIA-huoltoon taietsi muuta ammattiapua.

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY

VAROITUSJos moottori ei käynnisty, älä työn-nä tai vedä autoa yrittääksesi käyn-nistää moottoria. Älä siirrä autoakäynnistinmoottorin avulla. Tästä voiseurata kolari tai muu vahinko. Li-säksi käynnistäminen työntämällätai vetämällä ylikuormittaa kataly -saattoria, josta seuraa tulipalovaa-ra.

Page 286: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

46

HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä ja ir-rota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla

Käynnistäminen apuakulla voi olla vaa-rallista väärin suoritettuna. Tämän vuok-si noudata apuakulla käynnistämisen oh-jeita välttääksesi aiheuttamasta vahinkoaitsellesi, autolle tai akulle. Mikäli tunnetepävarmuutta, suosittelemme kääntymäänpätevän asentajan tai hinauspalvelun puo-leen auton käynnistämiseksi apuakulla.

HUOMIOKäytä ainoastaan 12 V käynnistys-järjestelmää. 12 V käynnistysmoot-tori, sytytysjärjestelmä ja muut säh-kökomponentit voivat vahingoittuakorvauskelvottomiksi esim. 24 V vir-talähteen käytöstä (joko kaksi 12 Vakkua sarjassa tai 24 V latausjärjes-telmä).

VAROITUS - AkkuÄlä koskaan yritä tarkastaa akku-nesteen määrää, sillä akku saattaamurtua tai räjähtää aiheuttaen va-kavia vammoja.

1VQA4001

Tyhjentynyt

akku

Käynnistinkaapelit

Apuakku

(-)

(+)

(+)(-)

VAROITUS - Akku• Pidä akku kaukana avotulesta ja

kipinälähteistä. Akku muodostaavetykaasua, joka voi räjähtää al-tistuessaan liekeille tai kipinöille.

Jos näitä ohjeita ei noudateta tar-kasti, saattaa seurata vakavia hen-kilövammoja ja ajoneuvovahinko-ja! Jos et ole varma kuinka tämätoimenpide suoritetaan, etsi am-mattiapua. Autoteollisuuden akutsisältävät rikkihappoa. Tämä onmyrkyllistä ja erittäin syövyttävää.Kun käynnistät apuakulla, käytäsuojalaseja ja varo, ettei happoaosu itseesi, vaatteisiisi tai ajo-neuvoon.

• Älä yritä käynnistää moottoriaapuakulla, jos tyhjentynyt akku onjäätynyt tai sen akkunesteen tasoon alhainen: akku saattaa murtuatai räjähtää.

Page 287: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 5

Ongelmatilanteessa

Käynnistäminen apuakulla ✽ HUOMAUTUSJos AGM-akku liitetään uudelleen taivaihdetaan, ISG-toiminto ei toimi välit-tömästi.ISG-toiminnon aktivoitumiseksi uudel-leen tapahtuu akkutunnistimen kalibroi-tuminen, joka vaatii 4 tunnin tasaantu-misjakson ajoneuvon virran ollessa poispäältä ja ovien suljettuina.

1.Varmista, että apuakun jännite on 12volttia ja negatiivinen napa on maadoi-tettu.

2.Jos apuakku on toisessa ajoneuvossa,älä anna ajoneuvojen koskettaa toisi-aan.

3.Sammuta kaikki tarpeettomat sähkö-laitteet.

4.Liitä käynnistyskaapelit tarkassa järjes-tyksessä kuvan mukaisesti. Kytke en-sin ensimmäisen käynnistyskaapelinpää tyhjentyneen akun (1) positiiviseennapaan ja liitä sitten toinen pää apua-kun (2) positiiviseen napaan.

Jatka kytkemällä toisen käynnistys-kaapelin ensimmäinen pää apuakun (3)negatiiviseen napaan ja sitten toinenpää käynnistettävän auton moottoritilankiinteään, liikkumattomaan, metalliseenkohtaan (esim. moottorin nostokorva-ke), joka on kaukana akusta (4). Älä lii-tä sitä mihinkään osaan, joka liikkuumoottoria käynnistettäessä, tai sellaisenlähelle. Älä anna käynnistyskaapeleiden kos-kea mihinkään muuhun kuin akun oi-keisiin napoihin ja oikeaan maadoitus-pisteeseen. Älä kumarru akun ylitse lii-toksia tehdessäsi.

HUOMIO - AkkukaapelitÄlä liitä käynnistyskaapelia apuakunnegatiivisesta navasta suoraan tyh-jentyneen akun negatiiviseen na-paan. Tämä voi aiheuttaa tyhjenty-neen akun ylikuumenemisen ja mur-tumisen vapauttaen akkuhappoa.

HUOMIO - AGM-akku (mikäli varustee-na)

• AGM-akut (Absorbent Glass Matt)ovat huoltovapaita ja niihin liitty-vät korjaus- ja huoltotoimenpiteettulee jättää valtuutetun KIA-huol-lon tehtäväksi. Käytä täysin auto-maattista akkulaturia, joka on eri-tyisesti suunniteltu AGM-akkujenlataamiseen.

• Kun vaihdat AGM-akun uuteen,käytä ainoastaan alkuperäistä, ISG-järjestelmään soveltuvaa KIA-ak-kua.

• Älä avaa tai poista akun päällä ole-vaa kantta. Tämä voi aiheuttaa si-sällä olevan elektrolyytin vuodon,josta voi seurata vakavia vammo-ja.

Page 288: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

66

5.Käynnistä moottori ajoneuvosta, jonkaapuakkua käytetään, ja käytä sitä noinkierrosnopeudella 2000 rpm. Käynnis-tä sitten moottori ajoneuvosta, jonka ak-ku on tyhjentynyt.

Jos akun tyhjentymisen syy ei ole ilmei-nen, sinun tulisi tarkastuttaa autosi val-tuutetussa KIA-huollossa.

Käynnistäminen työntämällä

Käsivaihteistolla varustettua autoa ei saakäynnistää työntämällä, sillä päästöjen hal-lintajärjestelmät saattavat vahingoittua.Automaattivaihteista autoa ei ole mah-dollista käynnistää työntämällä. Noudata tässä luvussa esitettyjä apuakullakäynnistämisen ohjeita.

VAROITUSÄlä koskaan hinaa autoa käynnis-tääksesi moottoria, sillä moottorinkäynnistymisestä seuraava äkillinenliike eteenpäin voi aiheuttaa tör -mäyksen hinaavaan ajoneuvoon.

Page 289: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 7

Ongelmatilanteessa

MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN

Jos lämpömittari ilmaisee ylikuumene-mista, tunnet tehon alenemista tai kuuletkovaäänistä nakutusääntä, moottori saat-taa olla ylikuumentunut. Jos näin käy, toi-mi seuraavasti:

1. Siirry tien sivuun heti, kun se on tur-vallista.

2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asento -käsivaihteistoissa) tai P-asentoon (au-tomaattivaihteistoissa) ja kytke seison-tajarru. Jos ilmastointilaite on päällä,sammuta se.

3. Jos jäähdytysnestettä valuu auton altatai konepellin alta nousee höyryä, sam-muta moottori. Älä avaa konepeltiä en-nen kuin jäähdytysnesteen valuminentai höyryäminen loppuu. Jos jäähdy-tysnestettä ei näytä olevan kulunut jahöyryä ei esiinny, jätä moottori käyn-tiin ja tarkasta, että moottorin jäähdyt-timen tuuletin toimii. Jos tuuletin ei toi-mi, sammuta moottori.

4. Tarkasta katsomalla, että vesipumpunkäyttöhihna on paikallaan. Jos se onpaikallaan, tarkasta myös sen kireys.Jos käyttöhihna näyttäisi olevan kun-nossa, etsi mahdollisia jäähdytysnes-teen vuotoja jäähdyttimestä, letkuistaja auton alta. (Jos ilmastointilaite on ol-lut käytössä, on täysin normaalia, ettäkylmää vettä valuu maahan, kun oletpysähtynyt).

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on vahin-goittunut tai jäähdytysnestettä vuotaa,sammuta moottori välittömästi ja ota yh-teys lähimpään valtuutettuun KIA-huol-toon avun saamiseksi.

6.Jos et kykene paikallistamaan ylikuu-menemisen aiheuttajaa, odota kunnesmoottorin lämpötila on palautunut nor-maaliksi. Jos tämän jälkeen jäähdytys-nesteen taso on alentunut, lisää varo-vaisesti jäähdytysnestettä säiliöön nos-taaksesi nestetason säiliön puolivälinmerkinnän kohdalle.

7.Toimi varovaisesti ja tarkkaile muita yli-kuumenemisen merkkejä. Jos ylikuu-menemista ilmenee uudelleen, ota yh-teys valtuutettuun KIA-huoltoon avunsaamiseksi.VAROITUS

Kun moottori on käynnissä, pidähiukset, kädet ja vaatekappaleet kau-kana liikkuvista osista, kuten tuu-lettimesta ja käyttöhihnoista, vält-tyäksesi loukkaantumisilta.

VAROITUSÄlä koske paisuntasäiliön korkkiin,kun moottori on lämmin. Tällöinjäähdytysnestettä saattaa suihkutaulos täyttöaukosta aiheuttaen vaka-via palovammoja.

HUOMIOJäähdytysnesteen huomattava hä-vikki on merkki jäähdytysjärjestelmänvuodosta. Tämä tulee selvittää mah-dollisimman pian valtuutetussa KIA-huollossa.

Page 290: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

86

RENGASRIKKO (VARARENGAS, MIKÄLI VARUSTEENA)

Nosturi ja työkalut

Nosturia, nosturin vartta ja pyörän-mutteriavainta säilytetään tavaratilas-sa. Nosta tavaratilan lattia ylös päästäk-sesi näihin käsiksi. (1) Tunkin varsi(2) Tunkki(3) Pyöränmutteriavain

Tunkin käyttöohjeet

Tunkki on tarkoitettu ainoastaan va-rapyörän vaihtamiseen hätätilantees-sa. Itse suoritettavia talvi-/kesäpyöri-en kausivaihtoja varten tulee hank-kia toistuvaan käyttöön tarkoitettu eril-linen SFS-EN 1494 -standardin mu-kainen tunkki (esim. hallitunkki) ja var-mistua ajoneuvon oikeista nostokoh-dista.Estääksesi tunkin kolisemisen ajon ai-kana, säilytä sitä ohjeiden mukaises-ti.Noudata tunkin käyttöohjeita vähen-tääksesi loukkaantumisriskiä.

OAM069002

VAROITUS - Renkaidenvaihtaminen

• Älä koskaan suorita auton kor-jauksia yleisen tien tai moot-toritien kaistalla.

• Siirrä auto aina kokonaan poistieltä tien pientareelle ennenrenkaan vaihtamista. Tunkkiatulee käyttää kiinteällä, tasai-sella maa-alustalla. Jos et pys-ty löytämää kiinteää ja tasais-ta paikkaa tien sivusta, ota yh-teys hinauspalveluun avunsaamiseksi.

• Muista käyttää oikeita autonetu- ja takapään nostokohtia.Älä koskaan käytä puskuria taimuuta korin osaa nostokohta-na.

(Jatkuu)

Page 291: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 9

Ongelmatilanteessa

Varapyörän irrottaminen ja säilyt-täminen

Käännä pyörää paikallaan pitävää sii-pimutteria vastapäivään.Aseta pyörä takaisin paikoilleen kään-teisessä järjestyksessä.Estääksesi varapyörän ja työkalujenkolisemisen ajon aikana, säilytä niitäohjeiden mukaisesti.

Pyörän vaihtaminen

1. Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytkeseisontajarru tiukasti päälle.

2. Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsi-vaihteistoissa tai P-asentoon auto-maattivaihteistoissa.

3. Kytke varoitusvilkut päälle.

(Jatkuu)

• Auto saattaa vieriä herkästipois tunkilta aiheuttaen vaka-via tai jopa hengenvaarallisiavammoja. Mitään ruumiinosaaei saa asettaa auton alle sen ol-lessa tunkin varassa; käytä asi-anmukaisia tuentapukkeja.

• Älä käynnistä moottoria, kunauto on tunkin varassa.

• Älä anna kenenkään jäädä au-toon, kun se on tunkin varas-sa.

• Varmista, että lapset ovat tur-vallisessa paikassa kaukanatiestä ja tunkilla nostettavastaautosta.

OAM069008 1VQA4022

Page 292: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

106

4. Poista pyöränmutteriavain, tunkki,tunkin varsi ja varapyörä autosta.

5. Estä nostettavan pyörän vastak-kaisessa kulmassa oleva pyörä kii-lalla etu- tai takapuolelta.

6. Avaa jokaista pyörän kiinnitysmut-teria yksi kierros, mutta älä poistaensimmäistäkään ennen kuin pyö-rä on nostettu ilmaan.

1VQA4023 OAM069001

VAROITUS - Renkaan vaih-taminen

• Jotta auto ei liikkuisi renkaan-vaihdon aikana, kytke aina kun-nolla seisontajarru ja estä vaih-dettavan pyörän vastakkaises-sa kulmassa olevan pyörän lii-ke.

• Suosittelemme, että auton pyö-riin asetetaan kiilat ja että kaik-ki matkustajat poistuvat nos-tettavasta autosta.

Page 293: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 11

Ongelmatilanteessa

7. Aseta tunkki vaihdettavan etu- taitakapyörän viereiseen, lähimpänäolevaan nostokohtaan. Aseta tunk-ki sille tarkoitettuun kohtaan alus-tan alle. Nostokohtien tuennat onhitsattu kiinni alustaan kahdella kor-vakkeella ja korokkeella, jotta tun-kin sijoittaminen olisi helpompaa.

8. Kiinnitä tunkin varsi tunkkiin ja kier-rä sitä myötäpäivään nostaaksesiautoa, kunnes rengas juuri irtoaamaasta. Tämä mitta on noin 30mm. Ennen pyörän kiinnitysmutte-reiden irrottamista varmista, ettäauto on vakaasti paikoillaan ja et-tei se voi liikkua tai pudota.

9. Avaa pyöränmutterit ja poista nekäsin. Liuʼuta pyörä irti pulteista jaaseta se maahan makuulleen, et-tei se lähtisi kierimään. Asettaak-sesi uuden pyörän napaan, ota va-rapyörä esiin, kohdista sen reiät na-van pultteihin ja liuʼuta pyörä pai-koilleen. Jos tämä tuntuu vaikeal-ta, kallista pyörää hieman ja pyriohjaamaan pyörän ylin reikä navanylimpään pulttiin. Heiluta sitten pyö-rää hieman edestakaisin, kunnespyörä voidaan liuʼuttaa muihin pult-teihin.

VAROITUS - Nostokohta

Pienentääksesi loukkaantumis-riskiä, käytä ainoastaan autonmukana toimitettua tunkkia janosta oikeista nostokohdista. Äläkoskaan käytä auton muuta osaanostokohtana.

OCM054013 OAM069009

Page 294: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

126

10. Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitäpulteilla, aseta pyöränmutterit kier-teisiin ja kiristä ne alustavasti kä-sin. Heiluta pyörää varmistaakse-si, että se on asettunut kokonaanpaikoilleen, ja kiristä muttereita jäl-leen niin kireälle kuin käsillä onmahdollista.

11. Laske auto maahan kiertämällätunkin vartta vastapäivään.

Aseta sitten avain kuvan mukaisestija kiristä pyöränmutterit. Varmista, et-tä avaimen hylsy on kiinnittynyt oikeinmutterin päälle. Älä astu avaimen var-ren päälle tai käytä avaimen jatko-vartta. Kiristä joka toista mutteria niinkauan, kunnes ne ovat kaikki kireäl-lä. Tarkasta sitten kahdesti jokaisenmutterin kireys. Pyörien vaihtamisenjälkeen anna valtuutetun KIA-huollonkiristää pyöränmutterit niiden oikeaankiristysmomenttiin mahdollisimman pi-an.

Pyöränmutterin kiristysmomentti:

Teräs- ja alumiininen kevytmetalli-vanne:9~11 kg·m

VAROITUSVanteissa ja pölykapseleissasaattaa olla teräviä kulmia. Kä-sittele niitä varoen vahinkojenvälttämiseksi. Ennen kuin kiin-nität vanteen paikoilleen var-mista, ettei navassa tai vantees-sa ole mitään tiellä (esim. mutaa,öljyä, hiekkaa jne.), joka häirit-sisi vanteen asettumista tiukas-ti napaan.

Jos näin on, poista se. Jos van-teen ja navan väliset pinnat eivätole kunnolla kiinnittyneet, pyö-ränmutterit saattavat löystyä, jol-loin pyörä voi irrota. Pyörän ir-toaminen voi johtaa auton hal-linnan menettämiseen. Tämäsaattaa aiheuttaa vakavia tai jo-pa hengenvaarallisia vammoja.

OUN047019

Page 295: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 13

Ongelmatilanteessa

Jos sinulla on rengaspainemittari,poista venttiilihattu ja tarkasta ilman-paine. Jos paine on suositeltua al-haisempi, aja hitaasti lähimmälle huol-toasemalle ja täytä rengas oikeaanpaineeseen. Jos se on liian korkea,säädä se oikeaksi. Kiinnitä venttiilinhattu aina rengaspaineen tarkasta-misen tai täyttämisen jälkeen. Jos hat-tua ei kiinnitetä, renkaasta saattaavuotaa ilmaa. Jos kadotat venttiiliha-tun, hanki uusi ja kiinnitä se mahdol-lisimman pian.Aina pyörän vaihtamisen jälkeen kiin-nitä tyhjentynyt rengas takaisin pai-koilleen ja aseta tunkki ja työkalut nii-den oikeisiin säilytyspaikkoihin.

Estääksesi tunkin, tunkin varren, pyö-ränmutteriavaimen ja varapyörän ko-lisemisen ajoneuvon liikkuessa, säi-lytä niitä ohjeiden mukaisesti.

HUOMIOAutosi pyöränpulttien ja -mutte-reiden kierteet ovat metriset. Var-mista pyörää irrottaessasi, ettäsamoja irrotettuja muttereita käy-tetään myös asennuksen yhtey-dessä. Jos mutterit vaihdetaanuusiin, varmista, että niissä onmetrinen kierre ja sama kierrera-kenne. Väärän mutterin asenta-minen rikkoo vaarnaruuvin kier-teet niin, että vaarnaruuvi on uu-sittava, eikä vanne kiinnity na-paan oikein.

Huomaa, että useissa muttereis-sa ei ole metristä kierrettä. Olehyvin huolellinen kierreraken-netta tarkastaessasi ennen kuinasennat tarvikemuttereita tai -vanteita. Epävarmassa tilantees-sa ota yhteys KIA-huoltoon.

VAROITUS - Pyörän vaar-naruuvit

Jos vaarnaruuvit ovat vahingoit-tuneet, ne eivät välttämättä pys-ty pitämään pyörää paikoillaan.Tämä voi johtaa pyörän irtoami-seen, josta voi seurata vakavialoukkaantumisia.

VAROITUS - Vararenkaanväärä paine

Tarkasta rengaspaineet välittö-mästi varapyörän asentamisenjälkeen. Säädä tarpeen vaaties-sa määrättyyn paineeseen. Ks.“Renkaat ja vanteet” luvussa 8.

Page 296: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

146

Tärkeää - pienen varapyörän käyttä-minen (mikäli varusteena)

Autosi saattaa olla varustettu pieni-kokoisella varapyörällä. Tämä pienivarapyörä vie vähemmän tilaa kuinnormaalikokoinen pyörä. Rengas onnormaalia pienempi ja se on suunni-teltu ainoastaan väliaikaiseen käyt-töön.

Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 ba-rin paineeseen.

✽ HUOMAUTUS

Tarkasta rengaspaineet varapyöränasentamisen jälkeen. Säädä tarpeenvaatiessa määrättyyn paineeseen.

Käyttäessäsi pientä varapyörää, nou-data seuraavia varotoimenpiteitä:• Älä missään tapauksessa ylitä 80

km/h nopeutta. Suurempi nopeusvoi vahingoittaa rengasta.

• Muista ajaa riittävän hitaasti vältty-äksesi vaaroilta. Mitkä tahansa tiel-lä olevat vaarat, kuten kuopat tairoskat, voivat vahingoittaa vakavastipientä varapyörää.

• Tämän renkaan jatkuva käyttö saat-taa johtaa renkaan rikkoutumiseen,auton hallinnan menettämiseen jamahdollisiin henkilövahinkoihin.

• Älä ylitä auton suurinta sallittua kuor-maa tai pienen varapyörän sivuunmerkittyä kantavuutta.

• Vältä ajamasta esteiden yli. Pienenvarapyörän halkaisija on pienempikuin normaalin pyörän, jolloin autonmaavara laskee noin 25 mm, jostavoi seurata ajoneuvovahinkoja.

HUOMIO• Sinun tulee ajaa varovaisesti,

kun pieni varapyörä on käy-tössä. Pieni varapyörä tulisivaihtaa tavanomaiseen pyö-rään heti, kun mahdollista.

• Tässä autossa ei suositellakäytettäväksi useampaa kuinyhtä varapyörää samanaikai-sesti.

VAROITUSPieni varapyörä on tarkoitettu ai-noastaan hätätilanteisiin. Älä ajaautollasi yli 80 km/h, kun pienivarapyörä on käytössä. Alkupe-räinen rengas tulisi korjauttaa javaihtaa mahdollisimman pian,jotta vältyttäisiin varapyörän rik-koutumiselta, joka voi johtaahengenvaarallisiin henkilövahin-koihin.

Page 297: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 15

Ongelmatilanteessa

• Älä aja tätä autoa automaattiseenautopesulaan, kun pieni varapyöräon kiinnitettynä.

• Älä käytä lumiketjuja pienessä va-rapyörässä. Pienestä koostaan joh-tuen lumiketju ei asetu oikein pyö-rälle. Tämä saattaa aiheuttaa va-hinkoa autolle tai lumiketjun irtoa-misen.

• Pientä varapyörää ei tulisi asentaaetuakselille, jos autolla on ajettavalumella tai jäällä.

• Älä käytä pientä varapyörää muis-sa ajoneuvoissa, sillä tämä pyöräon erityisesti suunniteltu tähän au-toon.

• Pienen varapyörän kuviopinnankäyttöikä on lyhyempi kuin nor-maalin pyörän. Tarkasta pienen va-rapyörän rengas säännöllisesti javaihda kulunut uuteen vastaavan-laiseen, joka on samaa kokoa, ku-viota ja asennetaan samalle van-teelle.

• Pienen varapyörän rengasta ei saakäyttää muissa pyörissä, eikä nor-maaleja renkaita, talvirenkaita, pö-lykapseleita tai keskiöitä tule käyt-tää pienessä varapyörässä. Jos näinyritetään, nämä varusteet tai muutauton osat saattavat vahingoittua.

• Älä käytä useampaa kuin yhtä pien-tä varapyörää kerrallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun pieni va-rapyörä on asennettu.

Page 298: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

166

RENGASRIKKO (PIKAKORJAUSSARJA, MIKÄLI VARUSTEENA)

Ennen käyttöä tutustu huolellisesti tä-män käyttöoppaan ohjeisiin ja nou-data niitä tarkoin. Täten varmistetaanlaitteen turvallinen käyttö.(1) Kompressori(2) TiivisteainesäiliöPikakorjaussarjalla voidaan korjatarengas tilapäisesti, jonka vuoksi se tu-lee tarkastuttaa valtuutetun KIA-huol-lon toimesta mahdollisimman pian.

Johdanto

Pikakorjaussarjan (TireMobilityKit)avul la pystyt jatkamaan ajamista vaik-ka rengas puhkeaisi.Järjestelmä, joka sisältää kompres-sorin ja tiivisteaineen, pystyy helpos-ti ja tehokkaasti tiivistämään ja täyt-tämään henkilöauton puhjenneen(esim. naulasta tai vastaavasta kap-paleesta) renkaan lähes kaikissa ta-pauksissa.Kun olet varmistunut siitä, että rengason kunnolla tiivistynyt, voit ajaa ren-kaalla varovaisesti (enintään 200 km)alle 80 km/h nopeudella toimittaaksesiauton rengaskorjaamolle renkaanvaihtamiseksi.

OAM060013L OAM060014L

HUOMIO - Yksi tiivisteaineyhdelle renkaalle

Jos puhjenneita renkaita on use-ampi kuin yksi, älä käytä pika-korjaussarjaa, koska se on tar-koitettu ainoastaan yhden puh-jenneen renkaan korjaamiseen.

VAROITUS- Renkaan kyljet

Älä käytä pikakorjaussarjaa ren-kaan kyljissä olevien vaurioidenkorjaamiseen. Tämä voi johtaaonnettomuuteen renkaan rik-koutuessa.

VAROITUS - Tilapäinenkorjaus

Vie rengas korjattavaksi mah-dollisimman pian. Rengas saat-taa menettää paineen milloin ta-hansa sen jälkeen, kun sitä ontäytetty pikakorjaussarjalla.

Page 299: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 17

Ongelmatilanteessa

On mahdollista, että joitakin renkaita- erityisesti niitä, joissa on suurem-pia puhkeamia tai kylkivahinkoja - eivoida tiivistää.Renkaan paineen katoaminen hei-kentää renkaan suorituskykyä.Tästä syystä sinun tulee välttää äk-kipikaisia ohjausliikkeitä tai muita epä-tavallisia liikkeitä erityisesti, jos ajo-neuvo on raskaasti kuormitettu tai sil-lä vedetään perävaunua.Pikakorjaussarjaa ei ole suunniteltutai tarkoitettu renkaan lopullisen kor-jauksen tekemiseen ja sitä voidaankäyttää ainoastaan yhteen renkaa -seen.Nämä ohjeet opastavat sinua vaiheit-tain tiivistämään tilapäisesti puhjen-neen renkaan helposti ja luotettavas-ti.Lue myös luku “Huomioita pikakor -jaus sarjan turvalliseen käyttöön”.

Huomioita pikakorjaussarjan tur-valliseen käyttöön

• Pysäköi auto tien sivuun, jotta pys-tyisin työskentelemään pikakor -jaussarjalla turvallisesti poissa lii-kenteen tieltä.

• Kytke aina seisontajarru varmis -tuaksesi siitä, ettei ajoneuvosi liiku- edes tasaisella pinnalla.

• Käytä pikakorjaussarjaa ainoastaanhenkilöauton renkaiden tiivistämi-seen/täyttämiseen. Ainoastaan ren-kaan kulutuspinnan alueella olevatpuhkeamat voidaan tiivistää pika-korjaussarjan avulla.

• Älä käytä sitä moottoripyörien, pol-kupyörien tai muun tyyppisten ajo-neuvojen renkaisiin.

• Kun sekä rengas että vanne on va-hingoittunut, älä käytä pikakorjaus-sarjaa turvallisuussyistä.

• Pikakorjaussarja ei välttämättä pys-ty korjaamaan rengasrikkoja, jotkaovat pituudeltaan suurempia kuin6 mm. Pyydämme ottamaan yhteyttä lä-himpään KIA-huoltoon, jos rengas-ta ei pystytä korjaamaan ajokuntoi-seksi pikakorjaussarjalla.

• Älä käytä pikakorjaussarjaa, jos ren-gas on vahingoittunut pahoin tyh-jänä tai alhaisella paineella ajami-sesta.

• Älä poista mitään vieraita esineitä,kuten nauloja tai ruuveja, joita ontyöntynyt renkaaseen.

• Jos auto on ulkoilmassa, jätä moot-tori käyntiin. Muussa tapauksessakompressori tyhjentää ajanmyötäauton akun.

• Älä koskaan jätä pikakorjaussarjaailman valvontaa, kun se on käytös-sä.

• Älä jätä kompressoria käyntiin yli 10minuutiksi kerrallaan tai se saattaaylikuumentua.

• Älä käytä pikakorjaussarjaa, jos ul-koilman lämpötila on alle -30 °C.

Page 300: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

186

0. Nopeusrajoitustarra1. Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-

joitustarra2. Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyttö-

letku renkaan venttiiliin3. Liittimet ja kaapelit sähköpistokkeen

suoraan liitokseen.

4. Tiivisteainesäiliön pidike5. Kompressori6. On/off-kytkin7. Painemittari, joka näyttää renkaan

täyttöpaineen.8. Tyhjennysruuvi rengaspaineen vä-

hentämiseksi

9. Letku, joka liittää kompressorin tii-visteainesäiliöön tai renkaan vent-tiiliin

Liittimiä, kaapeleita ja letkuja säilyte-tään kompressorin kotelossa.Noudata tarkasti esitettyjä vaiheita.

Muussa tapauksessa tiivisteaine saat-taa vuotaa esim. korkean paineen vai-kutuksesta.

Renkaan pikakorjaussarjan osat

OAM060015L

VAROITUS - Vanhentunuttiivisteaine

Älä käytä tiivisteainetta viimei-sen käyttöpäivämäärän (merkit-ty tiivisteainesäiliöön) jälkeen.Tämä heikentää aineen toimi-vuutta ja voi aiheuttaa paikatunrenkaan rikkoutumisen.

VAROITUS - Tiivisteaine

• Pidä poissa lasten ulottuvilta.

• Vältä kosketusta silmien kanssa.

• Ei saa niellä.

Page 301: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 19

Ongelmatilanteessa

Pikakorjaussarjan käyttäminen

1. Irrota nopeusrajoitustarra (0) tiivis-teainesäiliöstä (1) ja aseta se hy-vin näkyvään paikkaan matkusta-mossa (esim. ohjauspyörään), jol-loin se muistuttaa ajamaan sopi-valla nopeudella.

2. Ruuvaa liitosletku (9) tiivisteaine-säiliön liitäntään.

3. Varmista, että tyhjennysruuvi (8) onkiinni.

4. Ruuvaa rikkoutuneen pyörän vent-tiilikorkki auki ja ruuvaa tiivisteai-nesäiliön täyttöletku (2) venttiiliin.

5. Kiinnitä tiivisteainesäiliö kompres-sorissa olevaan koteloon (4) siten,että säiliö pysyy pystyasennossa.

6. Huolehdi, että kompressori on poispäältä asennossa 0.

7. Liitä kompressorin virtajohto ajo-neuvon sähköpistokkeeseen.

8. Kun moottori on käynnistetty tai ajo-neuvon virta kytketty päälle start/stop-painikkeella, kytke kompres-sori päälle ja käytä sitä enintään 5-7 minuuttia täyttääksesi tiivisteai-neen ja asettaaksesi riittävän pai-neen. (noudata kappaletta “Ren-kaat ja vanteet” luvussa 8). Ren-gaspaine tiivisteaineen täytön yh-teydessä ei ole olennaista, vaan sekannattaa tarkastaa/säätää sopi-vaksi myöhemmin.

Ole varovainen, ettet täytä rengas-ta liikaa ja pysy poissa renkaan lä-heisyydestä täytön aikana.

9. Sammuta kompressori.10. Irrota letkut tiivisteainesäiliöstä ja

pyörän venttiilistä.Laita pikakorjaussarja takaisin sen säi-lytystilaan ajoneuvossa.OAM060014L

HUOMIO - Rengaspaine

Älä aja ajoneuvolla, jos rengas-paine on alle 2 bar. Tämä voi joh-taa onnettomuuteen renkaan äkil-lisesti rikkoutuessa.

VAROITUS - Hiilimonoksidi

Älä jätä autoasi käyntiin huonos-ti ilmastoituun paikkaan pitkäksiaikaa. Hiilimonoksidi voi aiheut-taa myrkytyksen tai tukehtumi-sen.

Page 302: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

206

Tiivisteaineen jakaminen tasai-sesti

11. Aja välittömästi noin 7-10 km tai 10minuuttia antaaksesi tiivisteaineenjakautua tasaisesti renkaassa.

Älä ylitä 80 km/h nopeutta. Mahdolli-suuksien mukaan pyri välttämään al-le 20 km/h nopeuksia.Jos havaitset ajon aikana epätaval-lista värinää, häiriötä tai melua, vä-hennä nopeuttasi ja aja varoen, kun-nes pystyt turvallisesti pysähtymääntien sivuun.Ota yhteys tie- tai hinauspalveluun.Kun käytät renkaan pikakorjaussar-jaa, rengaspaineanturi ja vanne saat-tavat vahingoittua tiivisteaineesta.Poista rengaspaineanturiin ja van-teeseen jääneet tiivisteainetahrat jatarkastuta toiminta valtuutetussa huol-lossa.

Täyttöpaineen tarkastaminen

1. Kun olet ajanut noin 7-10 km tai 10minuuttia, pysähdy turvalliseenpaikkaan.

2.Kiinnitä kompressorin liitosletku (9)suoraan renkaan venttiiliin.

3.Liitä kompressorin virtajohto ajo-neuvon sähköpistokkeeseen.

4.Säädä rengaspaine suositeltuun ar-voon.Kun virta on kytketty päälle, toimiseuraavasti.- Lisätäksesi rengaspainetta: Kyt-

ke kompressori päälle asentoon I.Tarkastaaksesi nykyisen rengas-painearvon, sammuta kompressorihetkeksi.

✽ HUOMAUTUS

Painemittari saattaa näyttää todel-lista korkeampaa arvoa kompresso-rin ollessa käynnissä. Saadaksesi tar-kan arvon rengaspaineelle, komp-ressorin on oltava pois päältä.

- Vähentääksesi rengaspainetta:Avaa kompressorin letkun tyhjen-nysruuvia (8).

Page 303: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 21

Ongelmatilanteessa

Tekniset tiedotJärjestelmän jännite: DC 12 VKäyttöjännite: DC 10 - 15 VAmpeeriarvo: max. 15 ASoveltuvat käyttölämpötilat:

-30 ~ +70°CSuurin käyttöpaine: 6 barKoko Kompressori: 168 x 150 x 68 mmTiivisteainesäiliö: 104 x ø 85 mmKompressorin paino: 1,05 kgTiivisteaineen määrä: 300 ml

HUOMIO - Rengaspainean-turi

Jos käytät muuta kuin KIAn hy-väksymää renkaan pikakorjaus-sarjaa tai tiivisteainetta, rengas-paineanturit saattavat vahingoit-tua tiivisteaineesta. Rengaspai-neanturissa ja vanteessa olevattiivisteainejäämät tulee poistaa,kun vaihdat renkaan uuteen. Li-säksi rengaspaineanturit tuleetarkastuttaa valtuutetussa huol-lossa.

Page 304: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

226

RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS) (MIKÄLI VARUSTEENA)

Alhaisen rengaspaineen merkkivalo/TPMS-häiriön ilmaisin

Jokainen rengas (myös vararengas,mikäli varusteena) tulisi tarkastaa kuu-kausittain. Renkaan on oltava kylmäja täytettynä auton valmistajan suo-sittelemaan paineeseen (löytyy tekni-sistä tiedoista tai rengaspainetarras-ta). (Jos autossasi on renkaat, jotkaovat erikokoisia kuin teknisiin tietoihintai rengaspainetarraan merkityt, tuleesinun itse määrittää näiden renkaidenoikea paine).

Autossasi saattaa olla turvavarustee-na rengaspaineiden valvontajärjes-telmä (TPMS) (lisävaruste), joka il-moittaa alhaisen rengaspaineen merk-kivalolla, kun yhden tai useammanrenkaan paine on pudonnut merkit-tävästi. Niinpä jos alhaisen rengas-paineen merkkivalo syttyy, sinun tu-lee pysähtyä ja tarkastaa renkaasimahdollisimman pian ja täyttää ne oi-keisiin paineisiin. Liian alhaisilla ren-gaspaineilla ajaminen saattaa aihe-uttaa renkaiden ylikuumenemista jajohtaa niiden vahingoittumiseen. Li-säksi alhaiset paineet nostavat polt-toaineenkulutusta, pienentävät ren-kaan kuviopinnan käyttöikää ja voivatvaikuttaa auton käyttäytymiseen ja jar-rutusmatkaan.

Huomaa, ettei TPMS-järjestelmä kor-vaa renkaan huoltotoimenpiteitä taikuljettajan vastuuta ylläpitämään oi-keita rengaspaineita, vaikka rengas-paineet eivät olisi alentuneet alhaisenrengaspaineen merkkivalon kytkeyty-misen tasolle.

Autossasi on lisäksi varusteena TPMS-häiriön ilmaisin, jolla voidaan ilmoittaa,jos järjestelmä ei toimi oikein. TPMS-häiriön ilmaisin on yhdistetty alhaisenrengaspaineen merkkivaloon. Kun jär-jestelmä havaitsee häiriön, merkkiva-lo vilkkuu noin minuutin, jonka jälkeenjatkaa palamista jatkuvana. Tämä toi-minta toistuu aina moottorin käynnis-tyksessä niin kauan, kunnes häiriöpoistuu. Jos toimintahäiriön ilmaisinpalaa, järjestelmä ei välttämättä ky-kene tunnistamaan alhaista rengas-painetta niin kuin pitäisi. TPMS-toi-mintahäiriöitä saattaa esiintyä erilai-sista syistä, kuten renkaan tai vanteenasennuksesta, joka estää TPMS-jär-jestelmän virheettömän toiminnan.Tarkasta aina TPMS-toimintahäiriön il-maisin yhden tai useamman renkaantai vanteen vaihdon jälkeen. Tällöinvoidaan varmistaa, että vaihdettu ren-gas tai vanne antaa TPMS-järjestel-män jatkaa virheetöntä toimintaa.

WK-14

Page 305: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 23

Ongelmatilanteessa

✽ HUOMAUTUS

Jos TPMS-järjestelmän alhaisen ren-gaspaineen merkkivalo ei syty 3 se-kunniksi, kun virta kytketään ON-asentoon tai moottori käynnistetään,tai jos ne jatkavat palamista 3 se-kunnin palamisen jälkeen, vie auto-si lähimpään valtuutettuun KIA-huoltoon järjestelmän tarkastami-seksi.

Alhaisen rengaspaineenmerkkivalo

Kun rengaspaineiden valvontajärjes-telmän varoitusvalot syttyvät, yhdentai useamman renkaan paine on las-kenut merkittävästi.Jos merkkivalo syttyy, vähennä välit-tömästi nopeuttasi välttäen kaarteidenajamista kovalla nopeudella ja enna-koiden pidentyneen jarrutusmatkan.Sinun tulisi pysähtyä ja tarkastaa ren-kaat mahdollisimman pian. Täytä ren-kaat oikeisiin paineisiin, kuten tekni-siin tietoihin tai kuljettajan keskisi -vupilarin ulkopaneelissa sijaitsevaanrengaspainetarraan on merkitty. Joset pysty ajamaan huoltoasemalle as-ti tai rengas ei pysty ylläpitämään juu-ri lisättyä painetta, vaihda matalapai-neinen pyörä varapyörään.

Tämän jälkeen TPMS-toimintahäiriönja alhaisen rengaspaineen merkkiva-lo saattaa syttyä käynnistämisen tai20 minuutin ajon jälkeen, jos et olekorjauttanut ja vaihtanut huonopai-neista rengasta takaisin ajoneuvoon.

HUOMIOTalvella tai kylmällä säällä alhai-sen rengaspaineen merkkivalosaattaa syttyä, jos rengaspaineeton säädetty suositeltuihin täyt-töpaineisiin lämpimällä säällä.Tämä ei merkitse TPMS-järjes-telmän toimintahäiriötä, sillä las-kenut lämpötila aiheuttaa ren-kaiden paineiden putoamista.

Kun ajat autollasi lämpimältä alu-eelta kylmälle tai päinvastoin, taiulkoilman lämpötila muuttuumerkittävästi, sinun tulisi tar-kastaa rengaspaineet ja säätääne tarvittaessa suositeltuihin pai-neisiin.

Page 306: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

246

TPMS-järjestelmän toi-mintahäiriön ilmaisin

Jos alhaisen rengaspaineen merkki-valo jatkaa palamista, kun se on vilk-kunut noin minuutin, rengaspaineidenvalvontajärjestelmässä on toiminta-häiriö. Jos järjestelmä pystyy tunnis-tamaan paineiden alenemisen oikeinsamanaikaisesti, kun järjestelmässäon häiriö, TPMS-häiriön ja alhaisenrengaspaineen merkkivalot palavat sa-manaikaisesti. Jos esimerkiksi va-semman eturenkaan tunnistin on va-hingoittunut, mutta oikea etu- tai toi-nen takarenkaasta on menettänyt pai-netta, alhaisen rengaspaineen merk-kivalot saattavat palaa samanaikai-sesti TPMS-häiriön merkkivalon kans-sa. Tarkastuta järjestelmä valtuutetussaKIA-huollossa mahdollisimman pianongelman aiheuttajan selvittämiseksi.

VAROITUS - Alhaisen ren-gaspaineen aiheuttamat vahin-got

Merkittävästi alentunut rengas-paine tekee auton käyttäytymi-sen epävakaaksi ja voi lisätä au-ton hallinnan menettämisen ris-kiä ja jarrutusmatkan pituutta.

Jatkuva ajaminen alhaisilla ren-gaspaineilla voi aiheuttaa ren-kaiden ylikuumenemista, jokajohtaa niiden vahingoittumiseen.

HUOMIO• TPMS-häiriön ilmaisin saattaa

syttyä, jos autolla ajetaan voi-makaapeleiden tai radiolähetti-mien, kuten poliisiasemien, jul-kishallintorakennuksien, radio -asemien, armeijavälineistön,lentokenttien tai radiomastojenjne. lähettyvillä. Nämä voivathäiritä rengaspaineiden val-vontajärjestelmän (TPMS) nor-maalia toimintaa.

• TPMS-häiriön merkkivalo saat-taa syttyä käytettäessä renkai-den lumiketjuja tai joitain erilli-siä elektronisia sähkölaitteita,kuten kannettavaa tietokonetta,matkapuhelimen laturia, kau ko-ohjainta, navigointia jne. Tämävoi häiritä rengaspaineiden val-vontajärjestelmän (TPMS) nor-maalia toimintaa.

Page 307: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 25

Ongelmatilanteessa

Pyörän vaihtaminen TPMS-järjes-telmän autossa

Jos renkaasi on tyhjentynyt, alhaisenrengaspaineen merkkivalo syttyy. Kor-jauta tyhjentynyt rengas valtuutetus-sa KIA-huollossa mahdollisimman pi-an tai vaihda tilalle varapyörä.

Jokainen pyörä on varustettu ren-gaspainetunnistimella, joka on asen-nettu renkaan sisään venttiilirungonalle. Sinun tulee käyttää TPMS-yh-teensopivia vanteita. On suositeltua,että huollatat renkaasi aina valtuute-tussa KIA-huollossa.

Vaikka vaihtaisit tyhjentyneen pyöränvarapyörään, alhaisen rengaspaineenmerkkivalo jatkaa palamista, kunnestyhjentynyt rengas korjataan ja asen-netaan takaisin autoon.Jos vaihdat tyhjentyneen renkaan uu-teen paineanturilla varustettuun ren-kaaseen, TPMS-häiriön merkkivalosaattaa syttyä muutaman minuutin jäl-keen, koska varapyörässä olevaaTPMS-tunnistinta ei ole alustettu.Kun tyhjentyneen renkaan paine onpalautettu suosituksen mukaiseksi jase on asennettu autoon tai varapyö-rässä oleva TPMS-tunnistin on otet-tu käyttöön valtuutetun KIA-huollontoimesta, TPMS-häiriön ja alhaisenrengaspaineen merkkivalot katoavatmuutaman minuutin ajon jälkeen.Jos merkkivalo ei katoa muutaman mi-nuutin ajon jälkeen, pyydämme käy-mään valtuutetussa KIA-huollossa.

HUOMIOJos alkuperäinen pyörä vaihde-taan varapyörään, varapyöränTPMS-tunnistin tulee ottaa käyt-töön ja alkuperäispyörän TPMS-tunnistin poistaa käytöstä. Josvarapyöräkotelossa sijaitsevanalkuperäispyörän TPMS-tunnis-tin on yhä aktiivinen, rengaspai-neiden valvontajärjestelmä eivälttämättä toimi oikein. Huolla-ta tai vaihdata TPMS-pyörä val-tuutetussa KIA-huollossa.

HUOMIOÄlä koskaan käytä mitään puh-jenneen renkaan korjausainetta,jota KIA ei ole hyväksynyt, pai-netta menettäneen renkaan kor-jaamiseen ja/tai täyttämiseen.Muut kuin KIAn hyväksymät ren-kaan tiivistysaineet saattavat va-hingoittaa renkaan paineanturia.

Rengaspaineanturissa ja van-teessa olevat tiivisteainejäämättulee poistaa uutta rengastaasennettaessa.

Page 308: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

266

Et välttämättä kykene tunnistamaantyhjentynyttä rengasta ainoastaan sil-mämääräisesti. Käytä aina hyvälaa-tuisia rengaspainemittareita renkaantäyttöpaineiden mittaamiseen. Huo-maa, että renkaan ollessa lämmin(ajon jälkeen) siinä vallitsee korkeampipaine kuin kylmässä renkaassa (seis-syt paikallaan vähintään 3 tuntia jaajettu alle 1,5 km tämän 3 tunnin ai-kana). Anna renkaan jäähtyä ennen rengas-painemittauksen suorittamista. Var-mista aina, että rengas on kylmä en-nen sen täyttämistä suositeltuun pai-neeseen.Kylmällä renkaalla tarkoitetaan, ettäauto on seissyt paikallaan 3 tuntia jaettä sen aikana ei ole ajettu yli 1,5 ki-lometriä.

HUOMIOÄlä käytä mitään muuta renkaantiivistysainetta kuin KIAn hyväk-symää pikakorjaussarjaa, mikäliajoneuvosi on varustettu TPMS-järjestelmällä. Renkaan tiivistys-aine saattaa vahingoittaa ren-gaspainetunnistimia.

VAROITUS - TPMS:n suo-jaaminen

Jos muutat tai vaurioitat TPMS-järjestelmän osia tai puutut nii-den toimintaan, järjestelmä eivälttämättä pysty varoittamaankuljettajaa alhaisesta rengaspai-neesta ja/tai TPMS-toimintahäi-riöstä. Jos muutat tai vaurioitatrengaspaineiden valvontajärjes-telmän osia tai puutut niiden toi-mintaan, ajoneuvon takuu saat-taa tältä osin mitätöityä.

VAROITUS - TPMS

• TPMS-järjestelmä ei pysty va-roittamaan sinua ulkoisen te-kijän aiheuttamasta vakavas-ta ja yhtäkkisestä rengasvau-riosta (esim. naula tai muutjäänteet).

• Jos havaitset epävakautta au-ton käyttäytymisessä, irrota jal-kasi heti kaasupolkimelta, lisääjarrua vähitellen kevyellä voi-malla ja hidasta turvalliseenpaikkaan tien sivuun.

Page 309: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 27

Ongelmatilanteessa

HINAAMINEN

Hinauspalvelu

Jos hätätilanteen johdosta auto on hinat-tava, suosittelemme kääntymään hina-uksen suorittamiseksi valtuutetun KIA-huollon tai ammattihinauspalvelun puo-leen. Hinaus- ja nostotoimenpiteet on suo-ritettava oikealla tavalla, jotta estettäisiinauton vahingoittuminen. Henkilöautola-vetin tai avolavakuorma-auton käyttö onsuositeltua.Perävaunun veto-ohjeet löytyvät luvun 5kappaleesta ”Perävaunun vetäminen”.

Autoa voidaan hinata (ilman henkilöau-todollya) takapyörien ollessa maassa jaetupyörien ilmassa.Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuksenosat ovat vahingoittuneet tai ajoneuvoa hi-nataan etupyörät maassa, etupyörien al-la on käytettävä dollya.Kun hinaus suoritetaan hinauspalvelun re-kalla ja pyörädollya ei käytetä, etupyörienon aina oltava ilmassa (takapyörien ei tar-vitse).

OPA067015

OPA067016

OPA067017

HUOMIO• Älä hinaa autoa perä edellä etu -

pyörien ollessa maassa, sillä tämäsaattaa vahingoittaa autoa.

• Älä hinaa autoa hinausköydellä taivastaavalla välineistöllä. Käytäpyörät nostavaa hinausajoneuvoatai lavettia.

dolly

Page 310: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

286

Kun autoa hinataan hätätilanteessa ilmandollya: 1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asento).3. Vapauta seisontajarru.

Irrotettava hinauskoukku(edessä) (mikäli varusteena)

1. Avaa takaluukku ja irrota hinauskouk-ku työkalurasiasta.

2. Poista etupuskurin reiän kansi paina-malla kannen alaosasta.

3. Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä sitämyötäpäivään reiässä, kunnes se onkunnolla kiinnittynyt.

4. Käytön jälkeen irrota hinauskoukku jaasenna kansi takaisin paikoilleen.

HUOMIOJos vaihteistoa ei aseteta N-asen-toon (vapaa), vaihteiston sisäosatsaattavat rikkoutua.

OAM062010 OAM062011

Page 311: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 29

Ongelmatilanteessa

Hinaaminen hätätilanteessa

Jos hätätilanteen johdosta auto on hi-nattava, suosittelemme kääntymään hi-nauksen suorittamiseksi valtuutetunKIA-huollon tai ammattihinauspalvelunpuoleen.

Jos hinauspalvelu ei ole hätätilanteessakäytettävissä, autoasi voidaan tilapäises-ti hinata kaapelilla tai ketjulla, joka kiinni-tetään auton etu- tai takapään alaosan hi-nauskoukkuun. Ole äärimmäisen varo-vainen, kun hinaat autoa. Kuljettajan onoltava autossa ohjaamassa ja käyttä-mässä jarruja.Tällä tavalla hinaaminen voidaan suorit-taa ainoastaan kovapäällysteisillä teillä ly-hyitä matkoja hitaalla nopeudella. Lisäk-si pyörien, akseleiden, voimansiirron, oh-jauksen ja jarrujen on oltava hyvässä kun-nossa.• Älä käytä hinauskoukkua auton vetä-

miseen pois mudasta, hiekasta tai vas-taavista paikoista, joista autoa ei voi ajaaomin voimin pois.

• Vältä hinaamasta autoa, joka on ras-kaampi kuin hinauksen suorittava ajo-neuvo.

• Kummankin auton kuljettajien tulee ol-la jatkuvassa yhteydessä keskenään.

• Ennen hinauksen suorittamista tarkas-ta, ettei hinauskoukku ole rikkoutunuttai vahingoittunut.

• Kiinnitä hinauskaapeli tai -ketju kunnol-la hinauskoukkuun.

• Älä nykäise koukusta. Kiinnitä se tuke-vasti paikoilleen tasaisella voiman käy-töllä.

• Välttääksesi vahingoittamasta koukkua,älä vedä sitä sivu- tai pystysuunnasta.Vedä aina suoraan eteenpäin.

HUOMIO• Kiinnitä hinausköysi hinauskouk-

kuun.

• Jos muuta auton osaa kuin hi -nauskoukkua käytetään hinaami-seen, auton kori saattaa vahin-goittua.

• Käytä kaapelia tai ketjua, joka onerityisesti suunniteltu ajoneuvojenhinaamiskäyttöön. Kiinnitä hi -nauskaapeli tai -ketju kunnolla mu-kana tulleeseen hinauskoukkuun.

OAM069011

OAM069012L

Edessä

Takana (mikäli varusteena)

Page 312: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Ongelmatilanteessa

306

• Käytä hinausköyttä, jonka pituus on al-le 5 metriä. Kiinnitä valkoinen tai pu-nainen merkki (noin 30 cm leveä) köy-den keskiosaan helpottaaksesi näky-vyyttä.

• Aja varovaisesti, jottei hinausköysi löys-tyisi hinauksen aikana.

Hinauksen varotoimenpiteet

• Käännä virtalukko ACC-asentoon siten,että ohjauspyörä ei ole lukossa.

• Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asento).• Vapauta seisontajarru.• Käytä jarrupolkimen painamiseen enem-

män voimaa kuin normaalisti, koska jar-rutehostus ei ole käytössä.

• Ohjaamiseen tarvitaan enemmän voi-maa, koska ohjaustehostin ei ole käy-tössä.

• Jos ajat alamäkeen, jarrut saattavat yli-kuumentua menettäen tehoaan. Py-sähdy usein ja anna jarrujen jäähtyä.

VAROITUS Ole äärimmäisen varovainen, kun hi-naat autoa.

• Vältä äkkinäisiä kiihdytyksiä ja ar-vaamattomia ajoliikkeitä, joista voikohdistua liiallista jännitystä hi-nauskoukkuun ja hinausköyteentai -ketjuun. Hinauskoukku ja hi-nausköysi tai -ketju saattaa rik-koutua, jonka seurauksena voi ol-la vakavia vammoja tai vahinko-ja.

• Jos vahingoittunut ajoneuvo eipysty liikkumaan, älä jatka hinaa-mista pakolla. Ota yhteys valtuu-tettuun KIA-huoltoon tai hinaus-palveluun avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman suo-raan eteenpäin.

• Pysy kaukana autosta hinauksenalkaessa ja sen aikana.

OPA067014

HUOMIO - Automaattivaih-teisto

• Jos autoa hinataan siten, että kaik-ki neljää pyörää ovat maassa, hi-naus voidaan suorittaa ainoastaannokka edellä. Varmista, että vaih-teisto on vapaalla. Varmista, ettäohjaus ei ole lukossa asettamallavirtalukko ACC-asentoon. Kuljet-tajan on oltava hinattavassa au-tossa ohjaamassa ja käyttämässäjarruja.

• Välttyäksesi automaattivaihteistonsuurilta vahingoilta, aja autolla hi-nauksen aikana alle 15 km/h, älä-kä aja yli 1,5 km.

• Ennen hinaamista tarkasta mah-dolliset automaattivaihteistoöljynvuodot ajoneuvon alta. Jos auto-maattivaihteistoöljyä on vuotanut,hinauslavettia tai -dollya on käy-tettävä.

Page 313: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

6 31

Ongelmatilanteessa

Taittuva kiinnityskoukku (lavettiautolla hinaamiseen, mikälivarusteena)

VAROITUS Älä käytä kuormankiinnityskoukku-ja auton etu- tai takaosan alla hina-ustarkoituksiin. Nämä koukut onsuunniteltu AINOASTAAN kuljetuk-sen aikaiseen kiinnittämiseen. Joskuljetuskiinnityksen koukkua käyte-tään hinaamiseen, se tai ajoneuvonpuskuri saattaa vahingoittua, jostavoi seurata vakava loukkaantumi-nen.

OAM060017L

Edessä

Page 314: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA)

Ajoneuvossa on varusteena hätätilanteenvaralta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin

Pienen tulipalon sattuessa noudata seu-raavia ohjeita huolellisesti, jos osaat käyt-tää palosammutinta. 1. Vedä irti sammuttimen päässä oleva

sokka, joka estää kahvan vahingollisenpainamisen.

2. Tähtää suutin tulipalon lähteeseen. 3. Pysy noin 2,5 metrin päässä tulesta ja

purista kahvasta käyttääksesi sammu-tinta. Jos vapautat kahvan, sammutus-aineen tulo lakkaa.

4. Liikuta suutinta edestakaisin palon läh-teessä. Tulipalon sammumisen jälkeentarkkaile sitä, ettei se syty uudelleen.

Ensiapupakkaus

Tämä pakkaus sisältää tarvikkeita, kutensakset, siteen, teippiä jne. antamaan en-siapua loukkaantuneelle henkilölle.

Varoituskolmio

Aseta varoituskolmio tien varteen varoit-tamaan tulevaa liikennettä hätätilanteis-sa, joissa ajoneuvo on esimerkiksi pysä-köity pientareelle ongelman vuoksi.

Rengaspainemittari(mikäli varusteena)

Renkaat menettävät hieman ilmaa joka-päiväisessä ajossa, jolloin sinun tulee li-sätä sitä säännöllisesti. Tämä ei yleensäole merkki vuotavasta renkaasta, vaannormaalista kulumisesta. Tarkasta ren-gaspaineet aina renkaiden ollessa kyl-mänä, koska lämpötilan nousu nostaa pai-netta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, noudataseuraavia vaiheita: 1. Avaa täyttöventtiilin korkki, joka sijait-

see vanteessa. 2. Paina mittaria rengasventtiiliä vasten.

Hieman ilmaa saattaa karata tätä suo-rittaessasi ja enemmän, jos et painamittaria tiukasti.

3. Mittari antaa lukeman, kun painat sitätiukasti.

4. Lue rengaspaine mittarista ottaaksesiselvää, onko paine alhainen vai korkea.

5. Säädä rengaspaineet määritettyyn pai-neeseen. Ks. “Renkaat ja vanteet” lu-vussa 8.

6. Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takaisinpaikoilleen.

6 32

Ongelmatilanteessa

Page 315: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7

Moottoritila / 7-2

Huolto / 7-5

Omistajan huolto / 7-7

Määräaikaishuolto / 7-9

Määräaikaishuollon kohtien selitteet / 7-10

Moottoriöljy / 7-14

Moottorin jäähdytysneste / 7-16

Jarru- / kytkinneste / 7-20

Pesuneste / 7-21

Seisontajarru / 7-22

Polttoainesuodatin / 7-23

Ilmansuodatin / 7-24

Pyyhkijän sulat / 7-25

Akku / 7-28

Renkaat ja vanteet / 7-31

Sulakkeet / 7-41

Polttimot / 7-62

Ulkopuolen hoito / 7-78

Päästöjen valvontajärjestelmä / 7-83

Huolto

Page 316: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

27

MOOTTORITILA

OAM012003/OAM012103

1. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

2. Tuulilasin pesunestesäiliö

3. Moottoriöljyn mittatikku

4. Jäähdytysnesteen säiliö

5. Jäähdyttimen korkki

6. Jarru-/kytkinnestesäiliö

7. Akun positiivinen napa

8. Akun negatiivinen napa

9. Sulakerasia

10. Ilmansuodatin

❈ Auton varsinainen moottoritila saat-taa poiketa kuvan mukaisesta.

■ Bensiinimoottori (1.6l MPI)

■ Bensiinimoottori (1.6l GDI)

Page 317: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 3

Huolto

OAM072100L

1. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

2. Tuulilasin pesunestesäiliö

3. Moottoriöljyn mittatikku

4. Jäähdytysnesteen säiliö

5. Jäähdyttimen korkki

6. Jarru-/kytkinnestesäiliö

7. Akun positiivinen napa

8. Akun negatiivinen napa

9. Sulakerasia

10. Ilmansuodatin

■ Bensiinimoottori (2.0 MPI)

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

Page 318: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

47

OAM012004L

1. Jäähdytysnestesäiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Tuulilasin pesunestesäiliö

4. Moottoriöljyn mittatikku

5. Jäähdyttimen korkki

6. Jarru-/kytkinnestesäiliö

7. Polttoainesuodatin

8. Akun positiivinen napa

9. Akun negatiivinen napa

10. Sulakerasia

11. Ilmansuodatin

■ Dieselmoottori (1.6l)

❈ Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

Page 319: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 5

Huolto

HUOLTO

Sinun tulee olla erityisen varovainen suo-rittaessasi mitä tahansa huolto- tai tar-kastustoimenpiteitä, ettet vahingoita itseäsitai autoasi.Jos olet yhtään epävarma auton tarkas-tuksien tai huoltojen suorittamisesta, suo-sittelemme jättämään nämä työt valtuu-tetun KIA-huollon tehtäviksi.Valtuutetulla KIA-huollolla on valmistajankouluttamat asentajat ja KIA-alkuperäis-varaosat autosi oikean huollon suoritta-miseksi. Saadaksesi ammattiapua ja kor-kealaatuista huoltoa, käänny valtuutetunKIA-huollon puoleen.Sopimaton, viimeistelemätön tai puutteel-linen huolto saattaa aiheuttaa autoosi käyt-töongelmia, jotka voivat johtaa auton va-hingoittumiseen, onnettomuuteen tai hen-kilövahinkoon.

Omistajan vastuu

✽ HUOMAUTUSHuoltojen ja tietojen kirjaamisen suorit-taminen on omistajan vastuulla.

Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista il-menee, että autosi oikea huolto on suori-tettu huolto-ohjelman vaatimusten mukai-sesti (ks. huoltokirja). Tarvitset näitä tie-toja tositteena oikeasta, vaatimukset täyt-tävästä huollosta mahdollisissa takuuta-pauksissa.Yksityiskohtaiset takuuehdot on esitetty ta-kuu- ja huoltokirjassa.

Takuu ei kata korjauksia ja säätöjä, jotkaovat aiheutuneet sopimattomasta huol-losta tai vaadittujen huoltojen puuttumi-sesta.Suosittelemme, että jätät huollot ja kor -jaukset valtuutetun KIA-huollon tehtävik-si. Valtuutettu KIA-huolto täyttää KIAn kor-keat huoltolaadun standardit ja saa val-mistajan teknistä tukea, jolloin se kykeneetarjoamaan sinulle parasta asiakaspalve-lua. Suomen olosuhteissa sovelletaan ta-kuu- ja huoltokirjan liitteenä olevaa huol-to-ohjelmaa tai sen uudempaa päivitys-tä.

Page 320: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

67

Omistajan huoltojen varotoimen-piteet

Sopimaton tai viimeistelemätön huoltosaattaa johtaa ongelmiin. Tämä luku an-taa ohjeita ainoastaan huoltotöille, jotkaovat helposti suoritettavissa. Kuten aikaisemmin tässä luvussa todet-tiin, monet toimenpiteistä voidaan suorit-taa ainoastaan valtuutetun KIA-huollon toi-mesta heidän erikoistyökaluillaan.

✽ HUOMAUTUSSopimaton omistajan suorittama huoltotakuun aikana saattaa vaikuttaa takuunvoimassaoloon. Lisätietoja löydät erilli-sestä Takuu- ja huoltokirjasta, joka ontoimitettu auton mukana. Jos olet yhtäänepävarma huoltotoimenpiteistä, jätä nevaltuutetun KIA-huollon tehtäväksi.

VAROITUS - Huoltotyöt• Auton huoltotoimenpiteiden suo-

rittaminen voi olla vaarallista. Joi-denkin huoltotoimenpiteiden suo-rittamiseen sisältyy vakavan louk-kaantumisen riski. Jos sinulla eiole riittävää tietämystä ja koke-musta tai oikeita työkaluja ja väli-neistöä työn suorittamiseen, jätänämä valtuutetun KIA-huollon teh-täviksi.

• Työskenteleminen moottoritilassamoottorin ollessa käynnissä onvaarallista. Se on vielä vaaralli-sempaa, jos päälläsi on löysätvaatteet tai koruja. Nämä voivat ta-kertua liikkuviin osiin aiheuttaenvammoja. Tämän vuoksi, jos sinunon pakko pitää moottori käynnis-sä työskennellessäsi moottoriti-lassa, poista kaikki korut (erityi-sesti sormukset, rannekorut, ran-nekellot ja kaulaketjut) sekä sol-miot, kaulaliinat ja vastaavat vaa-tekappaleet ennen kuin menetmoottorin tai jäähdytintuulettimenlähettyville.

VAROITUS - DieselmoottoriÄlä koskaan suorita toimenpiteitäruiskutusjärjestelmään, kun moot-tori on käynnissä tai 30 sekunnin si-sällä sen sammuttamisesta. Kor-keapainepumpussa, jakoputkessa,suuttimissa ja korkeapaineputkissavallitsee korkea paine moottorinsammuttamisenkin jälkeen. Vuodonaiheuttama polttoainesuihku voi ai-heuttaa vakavia vammoja osuessaanvartaloon. Tahdistinta käyttävienhenkilöiden tulisi pysyä 30 cm pääs-sä moottorin ohjausyksiköstä (ECU)ja moottoritilan johtosarjoista, kunmoottori on käynnissä. Moottorin oh-jausjärjestelmässä vaikuttavat suu-ret sähkövirrat voivat aiheuttaa voi-makkaita magneettikenttiä.

Page 321: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 7

Huolto

OMISTAJAN HUOLTO

Seuraavat luettelot ovat auton tarkastuk-sia, jotka omistajan tai valtuutetun KIA-huollon tulee suorittaa määrätyin väliajoin,jolloin varmistetaan auton turvallinen jaluo tettava toiminta.Mistä tahansa haittatekijästä on ilmoitet-tava huoltoon mahdollisimman pian.Nämä omistajan huoltotarkastukset eivätole takuun piirissä ja niiden vaatimastatyöajasta, osista ja nesteistä saatetaan ve-loittaa.

Omistajan huolto-ohjelma

Kun pysähdyt tankkaamaan:

• Tarkasta moottoriöljyn määrä.• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä jääh-

dytysnestesäiliöstä.• Tarkasta tuulilasin pesunesteen määrä.• Tarkasta, onko renkaat menettäneet pai-

netta.

Kun käytät autoa:

• Huomioi muutokset auton pakoputkenäänessä tai pakokaasujen hajussa.

• Tarkkaile, ettei ohjauspyörä värise. Kiin-nitä huomiota, jos ohjauspyörän kään-tämiseen vaadittava voima vaihtelee taisen keskityskohta muuttuu.

• Huomaa, jos autosi ”puoltaa” voimak-kaasti puolelle tai toiselle ajaessasi ta-saisella, suoralla tiepinnalla.

• Kun jarrutat, kuuntele ja tarkkaile epä-tavallisia ääniä, ajoneuvon puoltamista,lisääntynyttä polkimen liikettä tai vai-keasti painettavaa jarrupoljinta.

• Jos vaihteistossa tapahtuu luistoa taimuita muutoksia, tarkasta vaihteistoöl-jyn määrä.

• Tarkasta automaattivaihteiston P-asen-non (pysäköinti) toiminta.

• Tarkasta seisontajarru.• Tarkasta nestevuodot auton alta (vesi-

pisaroiden tippuminen ilmastointijärjes-telmästä sen käytön aikana tai jälkeenon normaalia).

VAROITUS Ole varovainen tarkastaessasi moot-torin jäähdytysnesteen määräämoot torin ollessa lämmin. Tulikuu-maa jäähdytysnestettä tai höyryäsaattaa suihkuta kovalla paineella.Tämä voi aiheuttaa palovammoja taimuita vakavia loukkaantumisia.

Page 322: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

87

Vähintään kuukausittain:

• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä säi -liössä.

• Tarkasta kaikkien ulkovalojen, kuten jar-ruvalojen, suuntavilkkujen ja varoitus-vilkkujen toiminta.

• Tarkasta kaikkien pyörien rengaspaineet(mukaan lukien varapyörän).

Vähintään kahdesti vuodessa (esim. keväisin ja syksyisin):

• Tarkasta jäähdyttimen, lämmittimen jailmastoinnin letkut mahdollisista vuo-doista tai vahingoista.

• Tarkasta tuulilasin pesunesteen ja pyyh-kijöiden toiminta. Puhdista pyyhkimiensulat puhtaalla kankaalla, joka on kos-tutettu pesunesteellä.

• Tarkasta ajovalojen suuntaus.• Tarkasta äänenvaimennin, pakoputket,

suojukset ja kiinnittimet.• Tarkasta olka- ja lantiovöiden toiminta

ja kuluneisuus.• Tarkasta renkaiden kuluneisuus ja pyö-

ränmutterien kireys.

Ainakin kerran vuodessa:

• Puhdista korin ja ovien vedenpoisto-kanavat.

• Tarkasta ja voitele ovien ja luukkujen sa-ranat.

• Voitele ovien ja luukkujen lukot ja sal-vat.

• Voitele ovien kumitiivisteet.• Tarkasta ilmastointijärjestelmä.• Tarkasta ja voitele automaattivaihteis-

ton vivustot.• Puhdista akku ja navat.• Tarkasta jarru-/kytkinnesteen taso.

Page 323: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 9

Huolto

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Noudata normaalia huolto-ohjelmaa, josmikään seuraavista olosuhteista ei liity au-tosi käyttötapaan. Jos jokin seuraavista olo-suhteista pätee, noudata raskaan käytönhuolto-ohjelmaa.• Toistuva lyhyiden matkojen ajaminen.• Pölyisissä olosuhteissa tai hiekkaisilla

alueilla ajaminen.• Jarrujen vaativa käyttö.• Ajaminen alueilla, joilla käytetään tie-

suolausta tai muita syövyttäviä aineita.• Ajaminen epätasaisilla tai mutaisilla teil-

lä.• Ajaminen vuoristoisilla alueilla.• Jatkuva käyttäminen joutokäynnillä tai

alhaisilla nopeuksilla.• Ajaminen pitkään kylmissä lämpötilois-

sa ja/tai erittäin kosteissa ilmastoissa.• Yli 50 % ajosta tapahtuu kovassa ruuh-

kassa kuumalla säällä (yli 32 °C).

Jos autoasi käytetään edellä esitetyissäolosuhteissa, sinun tulee tehdä tarkas-tuksia, osien vaihtoja ja nestetäyttöjä use-ammin kuin normaalissa huolto-ohjel-massa esitetään (ks. huoltokirja). Huolto-ohjelman aikajaksojen tai ajomäärien yli-tyttyä jatka määrättyjen huoltovälien nou-dattamista.

Page 324: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

107

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET

Moottoriöljy ja -suodatin

Moottoriöljy ja -suodatin on vaihdettavahuolto-ohjelman mukaisin väliajoin. Josautoa käytetään raskaissa olosuhteissa,öljy ja suodatin on vaihdettava useammin.

Käyttöhihnat

Tarkasta kaikki käyttöhihnat mahdollisiltaleikkautumisilta, murtumilta, kulumisilta taiöljyn vaikutuksilta. Vaihda tarvittaessa.Käyttöhihnojen oikean kireyden tarkastusja tarvittaessa säätö on suoritettava sään-nöllisesti.

Polttoainesuodatin (patruuna)

Tukkeutunut suodatin voi heikentää autontehoa, vahingoittaa päästöjärjestelmääja aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten vai-keaa käynnistyvyyttä. Jos polttoainesäi -liöön kerääntyy liikaa vierasperäistä ai-netta, suodatin on vaihdettava useammin.Uuden suodattimen asentamisen jälkeenanna moottorin käydä useita minuutteja jatarkasta liitokset mahdollisista vuodoista.Polttoainesuodattimien vaihdot tulisi jät-tää valtuutetun KIA-huollon tehtäviksi.

Polttoaineletkut ja -liittimet

Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja -liittimetmahdollisista vuodoista ja vahingoista. An-na valtuutetun KIA-huollon vaihtaa välit-tömästi vahingoittuneet tai vuotavat osat.

VAROITUS - Vain DieselÄlä koskaan suorita toimenpiteitäruiskutusjärjestelmään, kun moot-tori on käynnissä tai 30 sekunnin si-sällä sen sammuttamisesta. Kor-keapainepumpussa, jakoputkessa,suuttimissa ja korkeapaineputkissavallitsee korkea paine moottorinsammuttamisenkin jälkeen. Vuodonaiheuttama polttoainesuihku voi ai-heuttaa vakavia vammoja osuessaanvartaloon. Tahdistinta käyttävienhenkilöiden tulisi pysyä 30 cm pääs-sä moottorin ohjausyksiköstä (ECU)ja moottoritilan johtosarjoista, kunmoottori on käynnissä. CommonRail -järjestelmässä vaikuttavat suu-ret sähkövirrat voivat aiheuttaa voi-makkaita magneettikenttiä.

Page 325: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 11

Huolto

Huohotinputki ja polttoaineentäyttöaukon korkki

Huohotinputki ja polttoaineen täyttöaukonkorkki on tarkastettava huolto-ohjelmanmääräämin väliajoin. Varmista, että uusihuohotinputki tai polttoainekorkki vaihde-taan oikein.

Kampikammion ilmanvaihdon let-kut (mikäli varusteena)

Tarkasta letkujen pinnat mahdollisista läm-pö- ja/tai mekaanisista vahingoista. Ko-va ja hauras kumi, murtumat, halkeamat,leikkaumat, kulumat ja pullistumat ovatmerkkejä kulumisesta. Erityistä huomio-ta on kiinnitettävä niiden putkien pintoihin,jotka sijaitsevat lähimpänä lämmön läh-teitä, kuten pakosarjaa.Tarkasta letkujen reititys, jotta varmistui-sit siitä, etteivät ne tulisi kosketuksiin läm-pölähteiden, terävien kulmien tai liikkuvi-en osien kanssa. Nämä voivat aiheuttaalämpövahinkoja tai mekaanista kulumis-ta. Tarkasta kaikki letkuliitokset, kuten pu-ristimet ja liittimet: niiden on oltava oikeinkiinnittyneet ja niissä ei saa esiintyä vuo-toja. Letkut tulee vaihtaa välittömästi, josniissä on vahingon tai kulumisen merk-kejä.

IlmansuodatinAlkuperäinen KIA-ilmansuodatin on suo-situs, kun suodatin vaihdetaan uuteen.

Sytytystulpat (bensiinimoottorit)

Varmista uusia sytytystulppia asentaes-sasi, että niiden lämpöarvo on oikea.

Venttiilivälys (1.6l bensiinimoottoreissa)

Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorinvärinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Val-tuutetun KIA-huollon tulisi suorittaa tämätoimenpide.

Jäähdytysjärjestelmä

Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat, ku-ten jäähdytin, jäähdytysnestesäiliö, let-kut ja liittimet, mahdollisista vuodoista javahingoista. Vaihdata vahingoittuneet osatuusiin.

Jäähdytysneste

Jäähdytysneste on vaihdettava huolto-oh-jelman mukaisin väliajoin.

Käsivaihteistoöljy (mikäli varusteena)

Tarkasta käsivaihteiston öljy huolto-oh-jelman mukaisesti.

Page 326: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

127

Automaattivaihteistoöljy (mikäli varusteena)

Automaattivaihteistoöljyä ei tarvitse vaih-taa, jos autoa käytetään normaaleissa olo-suhteissa.Kuitenkin vaativissa olosuhteissa öljy tu-lisi vaihdattaa valtuutetussa KIA-huollos-sa määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti(erillinen liite).

✽ HUOMAUTUSAutomaattivaihteistoöljy on yleensä vä-riltään punaista. Kun autolla ajetaan, automaattivaihteis-toöljy alkaa tummua.Tämä on normaalia, eikä sinun tule teh-dä öljyn vaihtopäätöstä värin muuttu-misen perusteella.

Jarruletkut ja kulutuspinnat

Tarkasta silmämääräisesti asennuksen vir-heettömyys, mahdollinen hankaaminen,kuluneisuus ja vuodot. Vaihdata kuluneettai vahingoittuneet osat uusiin välittömästi.

Jarruneste

Tarkasta jarrunesteen määrä jarruneste-säiliössä. Tason tulee olla säiliön sivun”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä. Käytäainoastaan jarrujen hydraulinestettä, jokatäyttää DOT 3 tai DOT 4 -määräyksen.

Seisontajarru

Tarkasta seisontajarrujärjestelmä mukaanlukien seisontajarrukahva ja kaapelit.

Takarumpujarrut ja kosketuspin-nat (mikäli varusteena)

Tarkasta takarumpujarrut ja kosketuspin-nat pintaviilloista, palojäljistä, vuotavastanesteestä, rikkoutuneista osista ja liialli-sesta kulumisesta.

Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat

Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen kulunei-suus sekä satulat mahdollisista neste-vuodoista.

Jousituksen kiinnityspultit

Tarkasta jousituksen kiinnitykset mahdol-lisilta löystymisiltä tai vahingoilta. Kiristämääritettyyn kiristysmomenttiin.

HUOMIOVäärän tyyppisen nesteen käyttämi-nen saattaa johtaa vaihteiston toi-mintahäiriöihin ja vioittumiseen.

Käytä ainoastaan määrättyä auto-maattivaihteistoöljyä. (Noudata lu-vun 8 kappaletta ”Tilavuudet ja suo-sitellut voiteluaineet”).

Page 327: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 13

Huolto

Ohjausvaihde, vivusto ja suojaku-mit/pallonivelet

Kun auto on paikoillaan ja moottori sam-mutettu, tarkasta ohjauspyörän liiallinenvapaaliike.Tarkasta vivusto taipumilta ja vahingoil-ta. Tarkasta suojakumit ja pallonivelet ku-lumisilta, murtumilta tai vahingoilta. Vaih-data vahingoittuneet osat uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit

Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja kiin-nikkeet murtumilta, kulumisilta ja vahin-goilta. Vaihdata vahingoittuneet osat uu-siin ja lisää tarpeen vaatiessa rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmäaine (mikäli varusteena)

Tarkasta ilmastointijärjestelmän letkut jaliittimet mahdollisista vuodoista ja vahin-goista.

Page 328: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

147

MOOTTORIÖLJY

Moottoriöljyn määrän tarkastami-nen

1. Varmista, että auto on tasaisella pin-nalla.

2. Käynnistä moottori ja anna sen saa-vuttaa normaali toimintalämpötila.

3. Sammuta moottori ja odota muutamaminuutti (noin 5 minuuttia), että öljy eh-tii asettua takaisin öljypohjaan.

4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksija aseta se kokonaan takaisin paikoil-leen.

5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tar-kasta pinnan taso. Pinnan tulisi olla ”F”ja ”L” -merkkien välissä.

VAROITUS - Jäähdyttimenletku

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen let-kuun tarkastaessasi tai lisätessäsimoottoriöljyä, sillä se saattaa ollariittävän kuumaa aiheuttaakseen pa-lovammoja.

HUOMIO - DieselmoottoriMoottoriöljyn liiallinen täyttäminenvoi aiheuttaa ns. sammutuksen jäl-keistä jälkipolttoa, koska tällöin pa-lotilaan jää ylimääräistä moottoriöl-jyä. Tämä voi johtaa moottorin va-hingoittumiseen ja aiheuttaa katko-naista, äänekästä käyntiä sekä vaa-lean pakokaasun lisääntymistä.

OAM072001

OAM072101L

OAM079001

■ Bensiini 1.6

■ Bensiini 2.0

■ Diesel

Page 329: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 15

Huolto

Jos se on lähellä ”L”-merkkiä, lisää senverran öljyä, että pinnan taso asettuu ”F”-merkin kohdalle.Älä täytä liikaa.

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läikkyisimoottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä moottoriöl-jyjä. (Noudata luvun 8 kappaletta ”Tila-vuudet ja suositellut voiteluaineet”).

Moottoriöljyn ja -suodattimenvaihtaminen

Anna valtuutetun KIA-huollon vaihtaamoottoriöljy ja -suodatin määräaikais -huolto-ohjelman mukaisesti (ks. huolto-kirja).

VAROITUSKäytetty moottoriöljy saattaa aihe-uttaa ihon ärtymistä tai syöpää pi-tempiaikaisen ihokosketuksen seu-rauksena. Käytetty moottoriöljy si-sältää kemikaaleja, jotka ovat aihe-uttaneet syöpää koe-eläimille labo-ratorio-olosuhteissa. Suojaa ainaihosi pesemällä kädet huolellisestisaippualla ja lämpimällä vedellä vä-littömästi käytetyn öljyn käsittele-misen jälkeen.

HUOMIO• Älä täytä moottoriöljyä liikaa. Se

saattaa vahingoittaa moottoria japakokaasujen puhdistusjärjestel-mää.

• Älä läikytä moottoriöljyä lisätes-säsi tai vaihtaessasi sitä. Josmoottoriöljyä putoaa moottoriti-laan, pyyhi se pois välittömästi.

OAM072003

OAM072102L

OAM079004

■ Bensiini 1.6

■ Bensiini 2.0

■ Diesel

Page 330: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

167

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE

Korkeapaineisessa jäähdytysjärjestelmäs-sä on säiliö, joka on täytetty ympärivuotiseenkäyttöön tarkoitetulla pakkasnesteseoksel-la. Säiliö on täytetty tehtaalla.Tarkasta nesteen pakkaskestävyys ja sentaso vähintään kerran vuodessa, ennentalvikauden alkamista ja ennen kylmem-pään ilmastoon matkustamista.

Jäähdytysnesteen määrän tarkas-taminen

VAROITUSJäähdyttimen kor-kin avaaminen

• Älä koskaan yritä avata jäähdytti-men korkkia, kun moottori on käyn-nissä tai lämmin. Näin toimimallajäähdytysjärjestelmä ja moottorivoivat vahingoittua. Lisäksi kuumajäähdytysneste ja höyryt voivat ai-heuttaa vakavia henkilövahinkoja.

• Sammuta moottori ja odota, kun-nes se on jäähtynyt. Ole erittäinhuolellinen avatessasi jäähdytti-men korkkia. Aseta paksu pyyhesen ympärille ja käännä sitä hi-taasti vastapäivään ensimmäiseenrajoittimeen. Poistu kauemmaksipaineen vapautuessa jäähdytys-järjestelmästä.

Kun olet varma, että kaikki paineon vapautunut, paina korkkia alas-päin käyttämällä paksua pyyhettäja jatka kääntämistä vastapäiväänavataksesi sen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Vaikka moottori ei olisi käynnissä,älä avaa jäähdyttimen korkkia taikuivaa tulppaa moottorin ja jääh-dyttimen ollessa lämpimiä. Kuu-maa jäähdytysnestettä tai höyryäsaattaa silti suihkuta paineella ai-heuttaen vakavia vammoja.

Page 331: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 17

Huolto

Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja lämmitys-järjestelmän letkujen kunto ja liitos. Vaih-da turvonneet tai kuluneet letkut uusiin.Jäähdytysnesteen taso tulee täyttää jääh-dytysnestesäiliön sivun ”F” ja ”L” -merk-kien väliin, kun moottori on viileä.

Jos jäähdytysnesteen taso on alhainen, li-sää riittävästi tislattua (ionivaihdettua) taipehmeää vettä suojataksesi järjestelmänjäätymiseltä tai korroosiolta. Täytä taso “F”(Full) -merkkiin asti, mutta älä täytä senyli. Jos nestelisäyksiä on suoritettavausein, käänny KIA-huollon puoleen jääh-dytysjärjestelmän tarkastamiseksi.

VAROITUS Jäähdyttimen tuuletin)ohjautuu moottorin jääh-dytysnesteen lämpötilan,jäähdytysaineen paineenja ajoneuvon nopeuden

mukaan. Joissain tilanteissa se saat-taa toimia, vaikka moottori ei olisikäynnissä. Ole äärimmäisen varo-vainen työskennellessäsi jäähdytin-tuulettimen lähettyvillä, ettet louk-kaa itseäsi pyöriviin tuuletinsiipiin.Kun moottorin jäähdytysnesteenlämpötila laskee, sähkömoottorisammuu automaattisesti. Tämä onnormaali ilmiö.

Jos autossasi on bensiinin suora-suihkutus (GDI), jäähdyttimen tuu-letin saattaa toimia, kunnes irrotatakun negatiivisen kaapelin.

OAM072005

OAM079005

■ Bensiini

■ Diesel

Page 332: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

187

Suositeltu jäähdytysneste

• Kun lisäät jäähdytysnestettä ajoneu-voosi, käytä ainoastaan ionivaihdettuatai pehmeää vettä äläkä koskaan se-koita kovaa vettä tehtaan täyttämäänjäähdytysnesteeseen. Väärä jäähdy-tysnesteseos voi johtaa vakaviin toi-mintahäiriöihin ja moottoririkkoon.

• Autosi moottorissa on alumiinisia osia,jotka on suojattava korroosiolta ja jää-tymiseltä etyleeniglykoli-pohjaisella jääh-dytysnesteellä.

• ÄLÄ KÄYTÄ alkoholia tai metanolia si-sältävää nestettä tai sekoita niitä suo-siteltuihin nesteisiin.

• Älä käytä liuosta, joka sisältää yli 60 %tai alle 35 % pakkasnestettä. Tällöinliuoksen vaikutus heikkenee.

Seossuhteet selviävät seuraavasta taulu-kosta.

-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

Ulkoilman

lämpötila

Seossuhde (tilavuus-%)

Pakkasneste Vesi

OAM072006

VAROITUS Jäähdyttimen korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kunmoottori ja jäähdytin ovat lämpimiä.Tulikuumaa jäähdytysnestettä taihöyryä saattaa suihkuta paineella ai-heuttaen vakavia vammoja.

Page 333: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 19

Huolto

Jäähdytysnesteen vaihtaminen

Anna valtuutetun KIA-huollon vaihtaa jääh-dytysneste määräaikaishuolto-ohjelmanmukaisesti (ks. huoltokirja).

HUOMIOAseta paksu vaate tai kangas jääh-dyttimen korkin ympärille ennenjäähdytysnesteen lisäämistä es-tääksesi jäähdytysnesteen läikkymi-sen moottorin osiin, kuten laturiin.

VAROITUS - Jäähdytys-neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pakkas-nestettä pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää nä-kyvyyttä, kun sitä suihkutetaantuulilasille, jolloin seurauksena voiolla auton hallinnan menettäminentai maalipinnan ja korin vahinko-ja.

Page 334: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

207

JARRU-/KYTKINNESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)

Jarru-/kytkinnesteen määrän tar-kastaminen

Tarkasta säiliön nestemäärä säännöllisesti.Nestetason tulee olla säiliön sivun ”MIN”ja ”MAX” -merkkien välissä.Ennen säiliön korkin poistamista ja jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puhdista säiliönkorkin ympäröimä alue huolellisesti, jottaneste ei likaantuisi.

Jos taso on alhainen, lisää nestettä ”MAX”-merkintään asti. Taso laskee ajokilometri-en myötä. Tämä on normaali ilmiö, jokaliittyy jarrupintojen ja/tai kytkinlevyn kulu-miseen. Jos nestetaso on liian alhainen,tarkastuta järjestelmä valtuutetussa KIA-huollossa.

Käytä ainoastaan määrättyjä jarru-/kyt-kinnesteitä. (Noudata luvun 8 kappaletta”Tilavuudet ja suositellut voiteluaineet”).

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nesteitäkeskenään.

VAROITUS - Jarrunesteenväheneminen

Jos jarrujärjestelmään on jatkuvas-ti lisättävä nestettä, auto tulee tar-kastuttaa valtuutetussa KIA-huol-lossa.

VAROITUS - Jarru-/kytkin-neste

Käsittele jarru-/kytkinnestettä varo-vaisesti sitä vaihtaessasi tai lisä-tessäsi. Varo, ettei sitä joudu silmiin.Jos jarru-/kytkinnestettä joutuu sil-miin, puhdista välittömästi runsaal-la juoksevalla vedellä. Tarkastuta sil-mäsi lääkärillä mahdollisimman pi-an.

HUOMIOÄlä anna jarru-/kytkinnesteen kul-keutua auton maalipinnalle, koskamaali saattaa vahingoittua.

Ilmalle pidempään altistuneena ol-lutta jarru-/kytkinnestettä ei tulisikoskaan käyttää, koska sen laatu voiolla heikentynyt. Tämä tulee hävittääasianmukaisesti. Älä lisää väärän-laista nestettä. Pieni määrä mine-raalipohjaista öljyä, kuten moottori-öljyä, voi vahingoittaa jarru-/kytkin-järjestelmän osia.

OAM072007

Page 335: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 21

Huolto

PESUNESTE

Pesunesteen määrän tarkastami-nen

Tarkasta nesteen määrä pesunestesäili-össä ja lisää nestettä tarvittaessa. Jos pe-sunestettä ei ole saatavilla, korvikkeenavoidaan käyttää puhdasta vettä. Kuiten-kin kylmissä ilmastoissa on käytettävä pe-sunesteliuosta, jossa on jäätymisenesto-ainetta, jotta jäätyminen estettäisiin.

VAROITUS - Jäähdytys-neste

• Älä lisää jäähdytys- tai pakkas-nestettä pesunestesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää nä-kyvyyttä, kun sitä suihkutetaantuulilasille, jolloin seurauksena voiolla auton hallinnan menettäminentai maalipinnan ja korin vahinko-ja.

• Tuulilasin pesuneste sisältää al-koholia, jonka seurauksena se voisyttyä joissain olosuhteissa Äläpäästä kipinälähteitä tai avotultapesunesteen tai pesunestesäiliönlähelle. Auto saattaa vahingoittuatai matkustajat loukkaantua.

• Tuulilasin pesuneste on ihmisilleja eläimille myrkyllistä. Älä annatuulilasin pesunestettä kulkeutuasuuhusi tai ihollesi. Tämä voi ollaterveydelle hengenvaarallista.

OAM072008

Page 336: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

227

Seisontajarrun tarkastaminen

Tarkasta seisontajarruvivun liike laskemal-la kuuluvien napsahdusäänten määrä, kunnostat vivun kokonaan ylös vapautetustaasennosta. Lisäksi seisontajarrun tulisi yk-sinään pystyä pitämään auto paikallaankohtalaisen jyrkässä mäessä. Jos liike-määrä on enemmän tai vähemmän kuinvaadittu, anna KIA-huollon säätää seison-tajarru.

Liikemäärä : 5~7 napsahdusta 20 kg:n voimalla (196 N).

SEISONTAJARRU

OAM059004

OTD059010

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 337: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 23

Huolto

POLTTOAINESUODATIN (DIESELMOOTTORIT)

Veden poistaminen polttoaine-suodattimesta

Dieselmoottorin polttoainesuodatin on tär-keässä asemassa, kun polttoaineesta ero-tellaan vesi, jolloin ylimääräinen vesi ke-rääntyy suodattimen pohjalle.Jos vettä kerääntyy polttoainesuodatti-meen, varoitusvalo syttyy, kun virta kyt-ketään ON-asentoon.

Jos varoitusvalo syttyy, vie au-tosi valtuutettuun KIA-huoltoon,jossa vesi poistetaan ja järjes-telmä tarkastetaan.

Polttoainesuodattimen ilmaus

Jos ajat polttoainesäiliön kokonaan tyh-jäksi tai vaihdat polttoainesuodattimen,muista ilmata polttoainejärjestelmä, jottamoottorin käynnistäminen helpottuisi.1. Paina pumppua ylös ja alas (1) noin 50

kertaa, kunnes pumppu on jäykkä.2. Poista ilma polttoainesuodattimesta

poistamalla pultti (2) ristipääruuvimeis-selillä ja asentamalla se takaisin pai-koilleen.

3. Pumppaa pumppua ylös ja alas (1) noin15 kertaa.

4. Poista ilma polttoainesuodattimestapoistamalla pultti (2) ristipääruuvimeis-selillä ja asentamalla se takaisin pai-koilleen.

5. Pumppaa pumppua ylös ja alas (1) noin5 kertaa.

✽ HUOMAUTUS• Käytä kangasta ilmauksen aikana, jot-

tei polttoainetta suihkuaisi ympärille.• Puhdista polttoaine polttoainesuodat-

timen ja ruiskutuspumpun ympäriltäennen moottorin käynnistämistä es-tääksesi tulipalon syttymisen.

• Lopuksi tarkasta jokainen osa, jos polt-toainetta vuotaa.

Polttoainesuodattimen vaihtami-nen

✽ HUOMAUTUSKun vaihdat polttoainesuodattimen, käy-tä alkuperäisiä KIA-vara osia.HUOMIO

Jos polttoainesuodattimeen kerään-tynyttä vettä ei tyhjennetä sopivin vä-liajoin, sen kulkeutuminen saattaaaiheuttaa keskeisten osien, kutenpolttoainejärjestelmän, vahinkoja.

OAM079041

Page 338: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

247

ILMANSUODATIN

Suodattimen vaihtaminen

Voit puhdistaa suodattimen tarkastaessa-si ilmansuodatinelementtiä.Puhdista suodatin käyttämällä paineilmaa.

1. Avaa ilmansuodattimen kannen kiinnit-timet ja avaa kansisuojus.

2. Pyyhi ilmansuodattimen sisäosat.3. Vaihda ilmansuodatin. 4. Lukitse suojakansi kannen kiinnittimil-

lä.

OAM079043 OAM079044 OAM079046

Page 339: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 25

Huolto

Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukai-sesti.Jos ajoneuvoa käytetään erittäin pölyisil-lä tai hiekkaisilla alueilla, vaihda elementtisuositeltuja vaihtovälejä useammin. (Ks.huoltokirjan “Vaativan käytön huolto-oh-jelma”).

Sulan tarkastaminen

✽ HUOMAUTUSKaupallisten kuumavahojen, joita käy-tetään automaattisissa autopesuloissa, tie-detään tekevän tuulilasin vaikeaksi puh-distaa.

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan likaan-tuminen vieraalla aineella voi heikentäätuulilasin pyyhkimien tehokkuutta. Likaan -tumista voivat aiheuttaa hyönteiset, mah-la ja kaupallisissa autopesuloissa käytet-tävät kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhikunnolla, puhdista sekä ikkuna että sulathyvällä puhdistusaineella tai miedollaliuoksella ja huuhtele huolellisesti puhtaallave dellä. HUOMIO

• Älä aja, kun ilmansuodatin on ir-rotettu. Tällöin moottori kuluu no-peasti.

• Kun poistat ilmansuodatinta, olevarovainen, ettei pölyä tai likaa kul-keudu imukanavaan. Muussa ta-pauksessa seurauksena voi ollavahinkoja.

• Käytä KIA-alkuperäisosia. Muidenosien käyttäminen saattaa vahin-goittaa ilmavirran tunnistinta taiturboahdinta.

PYYHKIJÄN SULAT

1JBA5122HUOMIO

Estääksesi pyyhkimien vahingoittu-misen, älä käytä bensiiniä, kerosii-nia, maalitinneriä tai muuta liuotin-ta niissä tai niiden lähellä.

Page 340: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

267

Sulan vaihtaminen

Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittävän hy-vin, sulat ovat ehkä kuluneet tai murtu-neet, jolloin ne on vaihdettava.

Tuulilasin pyyhkijän sulka

1. Nosta pyyhkijän varsi ja käännä pyyh-kijän sulka siten, että muovinen lukitsintulee esiin.

2. Purista lukitsinta ja liuʼuta sulkaa alas-päin.

3. Nosta se irti varresta.4. Asenna uusi sulka irrotukseen nähden

käänteisessä järjestyksessä.

HUOMIOÄlä yritä siirtää pyyhkimiä käsin, sil-lä pyyhkijän varsi tai muut osat voi-vat vahingoittua.

HUOMIOVääräntyyppisen pyyhkijäsulan käyt-täminen saattaa johtaa pyyhkijöidentoimintahäiriöihin ja vioittumisiin.

1LDA5023

HUOMIOÄlä anna pyyhkijän pudota tuulila-sille, sillä tuulilasi voi rikkoutua.

1JBA7037

1JBA7038

Page 341: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 27

Huolto

Takalasin pyyhkijän sulka (mikäli varusteena) 1. Nosta pyyhkijän vartta ja vedä sulka

irti.

2. Asenna uusi sulka asettamalla sen kes-kiosa pyyhkijän varren aukkoon siten,että se lukittuu paikoilleen.

3. Varmista, että sulka on kiinnittynyt kun-nolla yrittämällä vetää sitä kevyesti.

4. Aseta pyyhkijän varsi takaisin oikeaanasentoon.

OED076041OED076040

Page 342: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

287

Akun käyttöiän parantaminen

• Pidä akku hyvin kiinnittyneenä.• Pidä akun kansi puhtaana ja kuivana.• Pidä navat ja liittimet puhtaana, kiris-

tettynä ja voideltuna akkurasvalla.• Huuhtele roiskunut akkuneste välittö-

mästi akun päältä veden ja soodanliuoksella.

• Jos autoa ei aiota käyttää pitkään ai-kaan, irrota akkukaapelit.

VAROITUS - Akun vaaratLue ohjeet ja noudata niitähuolellisesti aina akkua kä-sitellessäsi.

Pidä sytytetyt savukkeet,avotulet ja kipinälähteetkaukana akusta.

Akkukennoissa on räjäh-dysherkkää vetykaasua, jo-ka voi räjähtää syttyessään.

Pidä akut lasten ulottumat-tomissa, koska ne sisältä-vät hyvin syövyttävää RIK-KIHAPPOA. Älä anna akku-hapon kulkeutua iholle, sil-miin, vaatteisiin tai maali-pinnalle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Jos akkunestettä joutuu sil-miin, huuhtele silmiä puh-taalla vedellä vähintään 15minuuttia ja ota heti yhteyslääkäriin.

Jos akkunestettä joutuu ihol-le, pese altistuneet kohdathuolellisesti. Jos tunnet ki-pua tai polttavaa tunnetta,ota välittömästi yhteys lää-käriin.

Käytä suojalaseja, kun lataatakkua tai toimit sen lähellä.Huolehdi ilmanvaihdostatyöskennellessäsi suljetuis-sa tiloissa.

Väärin hävitetty akku voi ol-la ympäristöllisesti ja ter-veydellisesti haitallinen.

Hävitä paristo maan lain jamääräysten mukaisesti.

(Jatkuu)

AKKU

OAM079015

Page 343: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 29

Huolto

Akun lataaminen

Autossasi on kalsium-pohjainen, huolto-vapaa akku.• Jos akku on tyhjentynyt lyhyessä ajas-

sa (esim. ajo- tai sisävalot ovat unoh-tuneet päälle), lataa sitä alhaisella vir-ralla 10 tunnin ajan.

• Jos akku on tyhjentynyt vähitellen au-ton käytössä raskaan sähkökuormituk-sen johdosta, lataa sitä 20-30 A virralla2 tunnin ajan.

(Jatkuu)

Akku sisältää lyijyä. Älä hä-vitä sitä käytön jälkeen. Pyy-dämme palauttamaan akunvaltuutettuun KIA-huoltoonsen kierrättämiseksi.

• Kun nostat muovikuorista akkua,liiallinen koteloon kohdistuva pai-ne saattaa johtaa akkuhapon vuo-toon aiheuttaen henkilövahinkoja.Nosta akku erityisellä nostolait-teella tai pidä kätesi vastakkaisis-sa kulmissa.

• Älä koskaan yritä ladata akkua,kun akkukaapelit ovat kiinni.

• Sähköinen sytytysjärjestelmä toi-mii korkealla jännitteellä. Älä kos-kaan koske näihin osiin moottorinkäydessä tai virran ollessa päällä.

Jos et noudata yllä esitettyjä varoi-tuksia, vakavia tai jopa hengenvaa-rallisia ruumiinvammoja voi seurata.

VAROITUS - Akun lataami-nen

Kun lataat akkua, noudata seuraaviavarotoimenpiteitä:

• Akku on irrotettava autosta ja ase-tettava hyvin ilmastoituun paik-kaan.

• Älä päästä savukkeita, kipinä- taiavotulilähteitä akun lähelle.

• Valvo akkua sen latautuessa ja py-säytä lataus tai pienennä lataus-virtaa, jos akku alkaa rajusti kaa-suuntua (kiehua) tai jos akkunes-teen lämpötila ylittää 49 °C.

• Käytä suojalaseja, kun tarkastatakkua sen latauksen aikana.

• Irrota akku laturista seuraavassajärjestyksessä.

1. Sammuta akkulaturin pääkytkin.

2. Irrota negatiivinen liitin akun ne-gatiivisesta navasta.

3. Irrota positiivinen liitin akun po-sitiivisesta navasta.

HUOMIO• Kun aiot jättää auton seisomaan

pidemmäksi aikaa kylmiin olosuh-teisiin, irrota akku ja säilytä sitä si-sätiloissa.

• Lataa akku aina täyteen estääkse-si akun kuoren vauriot alueilla, joil-la vallitsee matala lämpötila.

• Jos käytät hyväksymättömiä säh-kölaitteita, akku saattaa tyhjentyä.Älä koskaan käytä hyväksymättö-miä laitteita.

HUOMIO - ISG-järjestelmäÄlä lataa ISG-järjestelmän akkuatavanomaisilla latureilla, sillä ak-ku voi räjähtää tai rikkoutua kor-jauskelvottomaksi.

Page 344: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

307

Kohteiden ohjelmoiminen uudel-leen

Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudelleentoimintaan akun tyhjentymisen tai irrotta-misen jälkeen.• Kattoluukku (ks. luku 4)• Ilmastointijärjestelmä

(ks. luku 4)• Äänentoisto (ks. luku 4)

VAROITUS• Ennen kuin aloitat huoltotoimen-

piteitä tai akun lataamista, kytkekaikki sähkölaitteet pois päältä jasammuta moottori.

• Akun irrotuksessa negatiivinenkaapeli on irrotettava ensin jaasennuksessa se on kiinnitettäväviimeisenä.

Page 345: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 31

Huolto

HUOMIO• Liian alhainen paine aiheuttaa

myös liiallista kulumista, huo-noa ajettavuutta ja heikenty-nyttä polttoainetaloutta. Van-nerikot ovat myös mahdollisia.Pidä aina oikeat rengaspaineet.Jos rengasta on jatkuvasti täy-tettävä, tarkastuta se valtuute-tussa KIA-huollossa.

• Liiallinen täyttäminen aiheuttaaajossa värinää ja liiallista ren-kaan kulutuspinnan keskiosankulumista sekä lisää liikenne-onnettomuuksien riskiä.

RENKAAT JA VANTEET

Renkaiden huolenpito

Renkaat on pidettävä suositelluissarengaspaineissa, niiden kuormarajoi-tuksia ei saa ylittää ja auton painoja-kauman on oltava määräysten mu-kainen, jotta renkaiden ikä, turvalli-suus ja polttoainetalous säilyisivät hy-vinä.

Suositellut rengaspaineet kylminä

Kaikki rengaspaineet (mukaan luki-en vararengas) tulee tarkastaa ren-kaiden ollessa kylminä. Kylmillä ren-kailla tarkoitetaan, että autolla ei oleajettu vähintään 3 tuntiin tai sillä onajettu alle 1,5 km.Suositeltuja paineita tulee ylläpitää,jotta saavutettaisiin mahdollisimmanhyvä ajomukavuus ja ajettavuus sekämahdollisimman alhainen renkaidenkuluminen.Suositellut rengaspaineet löydät luvun8 kappaleesta ”Renkaat ja vanteet”.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet)voit löytää autoon kiinnitetystä tar-rasta.

VAROITUS - Vajaa rengas-paine

Liiallinen paineen putoaminen(0,7 baria tai enemmän) voi joh-taa voimakkaaseen lämmönmuodostumiseen. Seurauksenavoi olla renkaan irtoaminen van-teelta, pintakuvioinnin vahin-goittuminen tai muu rengasva-hinko, joka voi johtaa auton hal-linnan menettämiseen, josta voiseurata vakavia tai hengenvaa-rallisia vammoja. Tämä riski onsuurempi helteillä ja ajettaessajatkuvasti kovalla nopeudella.

OUN086005

Page 346: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

327

Rengaspaineiden tarkastaminen

Tarkasta renkaasi kerran kuussa taiuseammin.Tarkasta myös vararenkaan rengas-paine.

Tarkastaminen

Käytä hyvälaatuista mittaria rengas-paineiden tarkastamiseen. Et kyke-ne näkemään oikeaa rengaspainettaainoastaan katsomalla renkaita. Vyö-renkaat saattavat näyttää hyväpai-neisilta, vaikka niiden paine olisi al-hainen.Tarkasta rengaspaineet, kun renkaatovat kylmät. Renkaat ovat kylmät, kunauto on seissyt vähintään 3 tuntia taisillä ei ole ajettu yli 1,5 km.

VAROITUS - Renkaan täyt-täminen

Liiallinen tai liian vähäinen täyt-täminen lyhentää renkaan käyt-töikää, huonontaa auton käyt-täytymistä ja voi johtaa renkaanodottamattomaan rikkoutumi-seen. Tästä voi seurata autonhallinnan menetys ja mahdollisiahenkilövahinkoja.

HUOMIO - Rengaspaine

Huomioi aina seuraavat ohjeet:

• Tarkasta rengaspaineet, kunrenkaat ovat kylmät. (kun autoon ollut pysäköitynä vähintään3 tuntia tai sillä ei ole ajettu yli1,5 km käynnistämisestä).

• Tarkasta vararenkaan paine ai-na, kun tarkastat muiden ren-kaiden paineet.

• Älä koskaan ylikuormita au-toasi. Varo, ettet ylikuormitaautosi tavaratelinettä, mikälisellainen on varusteena.

• Vanhat, kuluneet renkaat ovatturvallisuusriski. Jos kulutus-pinta on kulunut epätasaisestitai renkaasi ovat vahingoittu-neet, vaihda ne uusiin.

HUOMIO• Normaalisti lämpimät renkaat

ylittävät suositellut rengaspai-neet noin 0,3-0,4 barilla. Äläpäästä ilmaa lämpimistä ren-kaista säätääksesi renkaidenpainetta. Muuten renkaista tu-lee alipaineiset.

• Varmista, että kiinnität täyttö-venttiilien korkit. Jos venttiili-korkkia ei ole kiinnitetty, likaatai kosteutta saattaa kulkeutuaventtiilin sisään aiheuttaen il-mavuotoa. Jos venttiilikorkkion kadonnut, asenna uusi mah-dollisimman pian.

Page 347: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 33

Huolto

Poista venttiilikorkki renkaan venttiilinpäästä. Paina painemittari tiukasti kiin-ni venttiiliin saadaksesi tarkan luke-man. Jos kylmän renkaan paine onsuositellun paineen mukainen sopi-valla kuormalla, täyttäminen ei ole tar-peen. Jos paine on alhainen, lisää il-maa, kunnes saavutat suositellun lu-keman.Jos täytät rengasta liikaa, päästä il-maa painamalla renkaan venttiilin kes-kiosan metallista pinnaa. Tarkasta ren-gaspaine uudelleen painemittarilla.Muista kiinnittää venttiilikorkit takaisinventtiilien päihin. Ne estävät lian jakosteuden aiheuttamat ilmavuodot.

Renkaan kiertovaihto

Tasoittaaksesi kulumista, on suositel-tua kiertovaihtaa renkaita 12 000 km:nvälein tai aikaisemmin, jos epätasaistakulumista voidaan havaita.Kiertovaihdon yhteydessä tarkastarenkaiden oikea tasapainotus.Kun kiertovaihdat renkaita, tarkastane epätasaisista kulumisista ja vauri-oista. Epätavallinen kuluminen johtuuusein vääristä rengaspaineista, vir-heellisistä pyöräkulmista, tasapainot-tomista pyöristä, äkkijarrutuksista taikovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja taipullistumia renkaan kulutuspinnalta taisivulta. Jos löydät näitä, vaihda ren-gas uuteen. Vaihda rengas, jos kan-gasta tai kudosta on näkyvissä. Kier-tovaihdon jälkeen varmista etu- ja ta-karenkaiden oikeat rengaspaineet jatarkasta pulttien kireys. Ks. “Renkaat ja vanteet” luvussa 8.

VAROITUS• Tarkasta rengaspaineet, ren-

kaiden kuluminen ja mahdolli-set rengasvahingot säännölli-sesti. Käytä aina rengaspaine-mittaria.

• Ali- tai ylipaineiset renkaat ku-luvat epätasaisesti aiheuttaenhuonontunutta ajettavuutta javoivat johtaa auton hallinnanmenettämiseen tai äkkinäiseenrengasrikkoon. Seurauksenavoi olla onnettomuuksia ja louk-kaantumisia – jopa hengenvaa-rallisia. Suositellut rengaspai-neet kylmille renkaille voit löy-tää tästä käyttöohjekirjasta taikuljettajan sivun keskipilaris-sa olevasta rengastarrasta.

• Kuluneet renkaat ovat turvalli-suusriski. Vaihda renkaat uu-siin, jos ne ovat kuluneet epä-tasaisesti tai liikaa tai ne ovatvahingoittuneet.

• Muista tarkastaa vararenkaanpaine. KIA suosittelee, että tar-kastat varapyörän aina, kun tar-kastat auton muiden renkaidenpaineita.

Page 348: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

347

Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuustulee tarkastaa aina kiertovaihtojenyhteydessä.

✽ HUOMAUTUSKiertovaihda epäsymmetrisesti ku-vioidut renkaat ainoastaan edestätaakse, älä oikealta vasemmalle.

Pyöränkulmat ja renkaan tasapai-notus

Autosi vanteet ovat huolellisesti suun-natut ja tasapainotetut tehtaalla, jot-ta renkaiden kulutuskestävyys ja suo-rituskyky olisi mahdollisimman hyvä.Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitsesäätää uudelleen. Kuitenkin jos epä-tasaista renkaan kulumista ilmeneetai auto puoltaa suuntaan tai toiseen,pyöränkulmien säätö saattaa olla tar-peen. Jos havaitset värinää ajaessasi ta-saisella tiellä, vanteidesi tasapainotuson ehkä suoritettava uudelleen.

S2BLA790A

CBGQ0707A

Ilman varapyörää

Suunnatut renkaat (mikäli varusteena)VAROITUS

• Älä käytä pienikokoista vara-pyörää pyörän kiertovaihdos-sa.

• Älä sekoita missään tapauk-sessa keskenään vyö- ja risti-kudosrenkaita. Tämä voi aihe-uttaa auton epätavallista käyt-täytymistä, joka voi johtaa ai-nevahinkoihin tai vakaviin ja jo-pa hengenvaarallisiin louk-kaantumisiin.

HUOMIOVääränlaiset vannepainot voivatvahingoittaa auton alumiinivan-teita. Käytä hyväksyttyjä vanne-painoja.

Page 349: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 35

Huolto

Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, ku-lumisilmaisin ilmestyy yhtenäisenänauhana kulutuspinnan poikki. Tämänäyttää, että renkaassa on jäljellä al-le 1,6 mm kulutuspintaa. Kun näin ta-pahtuu, vaihda rengas uuteen.Älä odota, että nauha ilmestyy kokokulutuspinnan poikki ennen renkaanvaihtamista.

1LDA5026

Kulutuspinnan ilmaisin VAROITUS - Renkaidenvaihtaminen

Pienentääksesi rengasrikon taiauton hallinnan menetyksenaiheut taman onnettomuuden va -ka van tai hengenvaarallisenlouk kaan tumisen riskiä, toimiseuraavasti:

• Vaihda renkaat uusiin, jos neovat kuluneet epätasaisesti tailiikaa tai ne ovat vahingoit-tuneet. Kuluneet renkaat voivatheikentää jarrutustehoa, ohjat-tavuutta ja pito-ominaisuuksia.

• Älä aja autollasi liian alhaisillatai korkeilla rengaspaineilla.Tämä voi johtaa renkaan epä-tasaiseen kulumiseen tai ren-gasrikkoon.

• Renkaita vaihtaessasi älä se -koita keskenään vyö- ja ris-tikudosrenkaita. Sinun on vaih -dettava kaikki renkaat (myösvararengas), jos siirryt käyt-tämään ristikudosrenkaita vyö -renkaista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Muun kuin suositellun kokoi-sen renkaan tai vanteen käyt-täminen voi aiheuttaa autonepätavallista käyttäytymistä jahuonoa hallittavuutta, joka voijohtaa vakavaan onnettomuu-teen.

• Vanteet, jotka eivät täytä KIAnmääräyksiä, eivät välttämättäkiinnity hyvin ja voivat vahin-goittaa autoa tai aiheuttaa epä-tavallista käyttäytymistä ja huo-noa hallittavuutta.

• ABS:n toiminta perustuu pyö-rien nopeuksien vertailuun.Renkaan koko voi vaikuttaapyörän nopeuteen. Kun vaih -dat renkaita, kaikkien neljänrenkaan on oltava samaa ko-koa kuin auton alkuperäisren-kaat. Erikokoisten renkaidenkäyttäminen voi aiheuttaa ABS-ja ESP-järjestelmän epäsään-nöllistä toimivuutta. (mikäli va-rusteena)

Page 350: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

367

Pienen varapyörän vaihtaminen(mikäli varusteena)

Pienellä vararenkaalla on lyhyempikäyttöikä kuin normaalikokoisella ren-kaalla. Vaihda se, kun näet kulumis-ilmaisimen palkit renkaan kulutuspin-nalla. Pienen vararenkaan on oltavasamankokoinen ja -laatuinen kuin al-kuperäinen ja se tulisi asentaa samallepienen varapyörän vanteelle. Pientävararengasta ei ole tarkoitettu asen-nettavaksi normaalikokoiselle van-teelle, eikä pienen varapyörän van-netta ole suunniteltu normaalikokoi-sen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen

Jos jostain syystä vaihdat metallisetvanteet, varmista, että uudet vanteetovat läpimitaltaan, leveydeltään javanteen keskiösyvyydeltään saman-laiset kuin alkuperäiset tehdasvanteet.

Renkaan pito

Renkaan pito saattaa heikentyä kulu-neilla tai vääräpaineisilla renkailla ajet-taessa tai liukkaiden olosuhteiden val-litessa. Renkaat tulisi vaihtaa, kun ku-lumisilmaisimet ilmestyvät kulutus-pinnalle. Hidasta vauhtia, jos tiellä onvettä, lunta tai jäätä, pienentääksesiauton hallinnan menettämisen riskiä.

Renkaan huolto

Oikean rengaspaineen lisäksi vir-heettömät pyöränkulmat auttavat eh-käisemään renkaan kulumista. Jos ha-vaitset epätasaista renkaan kulumis-ta, tarkastuta pyöränkulmat huollos-sa.Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, var-mista niiden tasapainotus. Tämä pa -rantaa ajomukavuutta ja renkaan ku-lutuskestävyyttä. Lisäksi rengas tuli-si aina tasapainottaa uudelleen, josse poistetaan vanteelta.

VAROITUSPyörä, joka ei ole oikean kokoi-nen, voi vaikuttaa heikentävästivanteen/renkaan ja laakerin käyt-töikään, jarrutus- ja pysähtymis-kykyyn, ajo-ominaisuuksiin, maa -varaan, renkaan ja lokasuojan vä-liseen etäisyyteen, lumiketjun liik-kumavaraan, nopeus- ja matka-mittarin kalibrointiin, ajovalojenkorkeussäätöön ja puskurin kor-keuteen.

Page 351: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 37

Huolto

Renkaan sivupinnan merkinnät

Näiden tietojen avulla rengas voidaantunnistaa ja siitä saadaan selville ren-kaan keskeiset ominaisuudet sekä tur-vastandardin mukainen valmistenu-mero (TIN). Valmistenumeron avullarengas voidaan tunnistaa mahdollisentakaisinkutsun varalta.

1. Valmistajan tai tuotteen nimi

Tästä ilmenee renkaan valmistajan taituotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä

Renkaan sivuun on merkitty renkaankokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa,kun valitset autoosi uusia renkaita.Seuraavassa opastetaan, mitä ren-kaan kokomerkinnän kirjaimet ja nu -me rot tarkoittavat.Esimerkki renkaan kokomerkinnäs-tä:(Nämä numerot ovat ainoastaan esi-merkkinä, kokomerkintä saattaa vaih-della ajoneuvosta riippuen).P205/55R16 89H

P - Soveltuva ajoneuvotyyppi (”P”-merkinnällä varustetut renkaat ontarkoitettu käytettäväksi henkilö-autoissa tai kevyissä kuorma-au-toissa; kuitenkaan kaikissa ren-kaissa ei ole tätä merkintää).

205 - Renkaan leveys millimetreinä.55 - Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-destä.

R - Renkaan valmistuskoodi (vyören-gas).

16 - Vanteen halkaisija tuumina.

89 - Kantavuusindeksi. Koodi, joka onyhteydessä suurimpaan kuor-maan, jonka rengas kykeneekantamaan.

H - Nopeusluokka. Katso tämän osi-on nopeusluokitustaulukko saa-daksesi lisätietoa.

Vanteen kokomerkinnät

Vanteissa on myös tärkeitä merkin-töjä, joita tarvitset aina vanteita vaih-taessasi. Seuraavassa opastetaan,mitä vanteen kokomerkinnän kirjaimetja numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnäs-tä:6.5JX16

6,5 - Vanteen leveys tuumina.J - Vanteen muotomerkintä.16 - Vanteen halkaisija tuumina.

I030B04JM

1

1

23

4

5,6

7

Page 352: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

387

Renkaiden nopeusluokat

Alla oleva taulukko erittelee erilaisia,nykyisin käytössä olevia henkilöauto-renkaiden nopeusluokkia. Nopeus -luokka on osa renkaan sivussa ole-vaa kokomerkintää. Tämä merkintäviittaa kyseisen renkaan suurimpaansuunniteltuun turvalliseen käyttöno-peuteen.

3. Renkaan iän tarkastaminen (valmis-tenumero)

Rengas , joka on yli 6 vuotta vanhavalmistuspäivästä, tulee korvata uu-della (myös vararengas). Voit löytäävalmistuspäivämäärän renkaan sivun(mahdollisesti sisäpuolelta) DOT-mer-kinnästä. Renkaan DOT-merkintä si-sältää numerosarjan, jossa on sekänumeroita että kirjaimia. Valmistuspäi -vämäärä selviää neljästä viimeisestäDOT-merkinnän numerosta.

DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaatehtaan koodinumeroa, renkaan ko-koa ja kulutuspinnan kuviointia.Neljä viimeistä numeroa osoittaavalmistusviikon ja -vuoden.

Esimerkiksi:

DOT XXXX XXXX 1611 -merkinnänmukaan rengas on valmistettu 16.viikolla vuonna 2011.

4. Renkaan kerrosrakenne ja materi-aali

Kumipäällysteisten kudoskerrostenmäärä renkaassa. Rengasvalmistajanon myös ilmoitettava renkaassa käy-tetyt materiaalit, kuten teräs, nailon,polyesteri yms. Kirjain ”R” tarkoittaavyörengasrakennetta, kirjain ”D” vi-nokerrosrakennetta ja kirjain ”B” vinoavyörengasrakennetta.

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

Z Yli 240 km/h

Huippunopeus

Nopeus -

luo kan

tunnus

VAROITUS - Renkaan ikäRenkaiden toiminta heikkeneeajan myötä, vaikka niitä ei edeskäytettäisi.

Riippumatta jäljellä olevasta ku-lutuspinnasta on yleisesti suo-siteltavaa, että renkaat vaihde-taan 6 vuoden normaalikäytönjälkeen. Helteiden aiheuttamalämmön nousu tai jatkuva autonkuormittaminen voi kiihdyttääikääntymistä. Näiden varoitus-ten noudattamatta jättäminen voiaiheuttaa äkillisiä rengasrikkoja,jotka voivat johtaa hallinnan me-nettämisiin ja vakaviin onnetto-muuksiin, joihin voi liittyä vaka-via tai hengenvaarallisia louk-kaantumisia.

Page 353: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 39

Huolto

5. Suurin sallittu rengaspaine

Tämä luku kertoo suurimman ilman-paineen, joka renkaaseen voidaan lait-taa. Älä ylitä suurimpia sallittuja ren-gaspaineita. Katso rengas- ja kuor-matietojen tarrasta suositellut ren-gaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka

Tämä luku kertoo suurimman kanta-vuuden kilogrammoina, jonka rengaskykenee kantamaan. Kun vaihdat au-ton renkaat, käytä aina renkaita, joil-la on samat kantavuusluokitukset kuinalkuperäisillä renkailla.

7. Yhdenmukainen renkaan laatuluo-kitus

Laatuluokitukset voidaan löytää ren-kaan sivulta (mikäli on).Esimerkiksi: TREAD wear 200TRACTION AATEMPERATURE A

Tread wear - kulutuspinnan kestävyys

Kulutuspinnan kestävyysarvo vertai-luarvo renkaan kulumiselle, joka ontestattu valvotuissa olosuhteissa hy-väksytyllä testiradalla. Esimerkiksi, josrenkaan kestävyysarvo on 150, se ontestiradalla 1,5 kertaa kestävämpi kuinkestävyysarvon 100 rengas.Kuitenkin renkaiden suhteellinen suo-rituskyky riippuu varsinaisista käyt-töolosuhteista. Ne saattavat poiketamerkittävästi testimallista ajotottu-musten, huoltokäytäntöjen, tietyyp pienja ilmastojen vaihteluiden seuraukse-na.

Nämä arvot on merkitty henkilöautonrenkaiden sivuun. Autoosi saatavillaolevien vakio- tai lisävarusterenkaidenarvot saattavat poiketa toisistaan.

Traction - Pito (AA, A, B ja C)

Pitoarvot ovat suuruusjärjestyksessä:AA, A, B ja C. Nämä arvot kuvaavatrenkaan kykyä pysähtyä märällä tie-päällysteellä, ja niiden mittaukset onsuoritettu valvotuissa olosuhteissamäärätyillä asfaltti- ja betonipinnoil-la. C:llä merkityssä renkaassa on huo-no pitokyky.

VAROITUS Tämän auton renkaille myönne-tyt pitoarvot pohjautuvat suoranajon jarrutuskokeisiin, joihin eisisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa,vesiliirtoa tai maksimipidon tes-tejä.

Page 354: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

407

Temperature - Lämpötila (A, B ja C)

Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), Bja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä es-tää lämmön kehittymistä ja kykyä va-pauttaa sitä. Mittaukset on suoritettuvalvotuissa olosuhteissa määrätylläsisälaboratorion testivanteella. Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat ai-heuttaa renkaan materiaalin rappeu-tumista ja käyttöiän alenemista. Lii-an suuret lämpötilat voivat myös joh-taa renkaan äkilliseen rikkoutumiseen.Arvot B ja A kuvaavat korkeampaasuorituskykytasoa kuin lain vaatimatlaboratorion testivanteella.

VAROITUS - Renkaanlämpötila

Tämän auton renkaille annetutlämpötila-arvot koskevat oikeintäytettyjä ja kuormitettuja ren-kaita. Liiallinen nopeus, alhainenrengaspaine tai liiallinen kuor-maus (yhdessä tai erikseen) voilisätä lämmöntuottoa ja äkillisenrengasrikon riskiä. Tästä voi ai-heutua auton hallinnan menettä-minen ja vakavia tai jopa hen-genvaarallisia loukkaantumisia.

Page 355: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 41

Huolto

SULAKKEET

Auton sähköjärjestelmä on suojattu su-lakkeiden avulla mahdollisen sähköisenylikuormituksen aiheuttamilta vahingoilta.

Tässä autossa on 2 (tai 3) sulakerasiaa,jotka sijaitsevat kuljettajan kojelaudan si-vussa ja moottoritilassa akun lähettyvillä.Jos auton valot, sähkölaitteet tai hallinta-painikkeet tai -säätimet eivät toimi, tar-kasta vastaavan piirin sulake. Jos sulakeon palanut, sen sisällä oleva lankaele-mentti on katkennut.Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, tarkas-ta ensin kuljettajan puolen sulakerasia.Korvaa aina palanut sulake samanarvoi-seen.Jos tämäkin sulake palaa, on kyseessäsähköjärjestelmän toimintahäiriö. Vältä ky-seisen järjestelmän käyttöä ja ota välittö-mästi yhteys valtuutettuun KIA-huoltoon.Sulakkeita on kolmea eri tyyppiä: mallil-taan litteä sulake on tarkoitettu alhaisillevirroille, kasettimaiset ja pitkät sulakkeeton vastaavasti tarkoitettu suuremmille vir-roille.

OBK079042

Normaali

Normaali

Litteä sulake

Kasettisulake

Pitkä sulake

Palanut

Palanut

Normaali Palanut

VAROITUS - Sulakkeenvaihtaminen

• Älä koskaan korvaa sulaketta mil-lään muulla kuin toisella saman-arvoisella sulakkeella.

• Suurempi sulake voi aiheuttaa va-hinkoja ja jopa tulipaloja.

• Älä koskaan asenna johtoa tai alu-miinikelaa oikean sulakkeen sijas-ta – edes tilapäisasennuksena. Tä-mä voi aiheuttaa laajamittaisia säh-kövahinkoja ja mahdollisen tulipa-lon.

HUOMIOÄlä koskaan käytä ruuvimeisseliä taimuuta metalliesinettä sulakkeenpoistamiseen, koska se saattaa ai-heuttaa oikosulun ja vahingoittaa jär-jestelmää.

Page 356: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

427

Sisätilan sulakerasian sulakkeenvaihtaminen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut lait-teet.

2. Avaa sulakerasian kansi kojetaulunpäästä.

3. Vedä epäilty sulake irti. Käytä irrotus-työkalua, joka on kiinni sulakerasiankannessa.

4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on pa-lanut, vaihda uuteen.

5. Paina uusi, samanarvoinen sulake pai-koilleen varmistaen, että se asettuu tiu-kasti kiinnikkeisiin.

Jos se kiinnittyy heikosti, ota yhteys KIA-huoltoon.Jos sinulla ei ole varasulaketta, käytä sa-manarvoista sulaketta jostain muusta pii-ristä, jota sinun ei ehkä tarvitse käyttää,kuten savukkeen sytyttimen sulaketta.

Jos ajovalot tai muut sähkökomponentiteivät toimi ja kojelaudan sulakkeet ovatkunnossa, tarkasta moottoritilan sulakera -sia. Jos sulake on palanut, se on vaih-dettava uuteen.

OAM079047OAM079020

Page 357: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 43

Huolto

Muistisulake

Autosi on varustettu muistisulakkeella, jol-la estetään akun tyhjeneminen, jos autopysäköidään pitkäksi aikaa ja sitä ei käy-tetä. Toimi seuraavasti ennen kuin pysä-köit auton pitkäksi ajaksi.1. Sammuta moottori.2. Kytke lähi- ja seisontavalot pois päältä.3. Avaa kuljettajan kojelaudan sivun su-

lakerasian kansi ja poista muistisulake(pidikkeessä).

✽ HUOMAUTUS• Jos muistisulake irrotetaan sulake -

rasiasta, varoitusäänimerkki, äänen-toistojärjestelmä, kello ja sisävalot jne.eivät ole toiminnassa. Jotkut laitteet onohjelmoitava uudelleen toimintaanvaihtamisen jälkeen. Noudata tämänluvun kappaleessa ”Akku” annettujaohjeita.

• Vaikka muistisulake olisi poistettu, ak-ku saattaa silti tyhjentyä ajovalojen jamuiden sähkölaitteiden käytöstä.

Moottoritilan sulakkeen vaihtami-nen

1. Sammuta moottori ja kaikki muut lait-teet.

2. Poista sulakerasian kansi painamallakielekettä ja nostamalla kantta.

OAM079022

OAM072023

OAM072024L

Vain Diesel

Page 358: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

447

3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on pa-lanut, vaihda uuteen. Poistaaksesi taiasentaaksesi sulakkeen, käytä irrotus-työkalua, joka sijaitsee kuljettajan ko-jelaudan sivun sulakerasiassa.

4. Kiinnitä uusi, samanarvoinen sulake javarmista sen kunnollinen kiinnittyminen.Jos se on löysä, ota yhteys valtuutet-tuun KIA-huoltoon.

Pääsulake

Jos pääsulake on palanut, on se irrotet-tava seuraavasti:1. Irrota akun negatiivinen kaapeli.2. Avaa mutterit yllä olevan kuvan mukai-

sesti.3. Korvaa palanut sulake uudella saman-

arvoisella.4. Suorita asennus käänteisessä järjes-

tyksessä.

✽ HUOMAUTUSJos pääsulake palaa, ota yhteys valtuu-tettuun KIA-huoltoon.

HUOMIOMoottoritilan sulakerasian tarkasta-misen jälkeen kiinnitä sulakerasiankansi kunnolla kiinni. Jos näin ei toi-mita, sähköhäiriöitä saattaa ilmetävesivuotojen aiheuttamana.

OAM072025

Page 359: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 45

Huolto

Sulake-/relerasian kuvaus

Sisätilan sulaketaulukko

Sulake-/relerasian sisältä löydät sulake-taulukon, josta ilmenee sulakkeen tai re-leen nimi ja koko.

✽ HUOMAUTUSKaikki tämän käyttöoppaan sulakerasi-an kuvaukset eivät ehkä ole sovelletta-vissa autoosi. Tiedot ovat olleet tarkko-ja painatushetkellä. Kun tarkastelet au-tosi sulakerasiaa, noudata sen omaa su-laketaulukkoa.

OAM079026

OAM072026

Page 360: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

467

Sisätilan sulaketaulukko

Sulakkeen nimi Sulakekoko Suojattu komponentti

P/WDW LH 25A Sähköikkunoiden pääkytkin, vasemman takaikkunan kytkin

P/WDW RH 25A Sähköikkunoiden pääkytkin, oikean takasähköikkunan kytkin, etumatkustajan sähköikkunan kytkin

PDM 2 10A Start/Stop-painike, PDM, Smart Key -avainpidike

HAZARD 15A Varoitusvilkkujen rele, vilkkujen kaistanvaihtotoiminto, varoitusvilkkujen kytkin

TAIL LP LH 10A Rekisterikilven valo, vasen takavalo, vasen ajovalo

TAIL LP LH 10A Oikea takavalo, oikea ajovalo, mittaristo, ILL. (+)

IG 2 10A BCM, ajovalojen korkeudensäädin, ajovalojen käyttölaite vasen/oikea, kattoluukun ohjausyksikkö

WIPER RR 15A I/P-sulakerasia (takalasin pyyhkijän rele), monitoimikytkin, takalasin pyyhkijän moottori

WIPER FRT 25A Tuulilasin pyyhkijän moottori, monitoimikytkin, moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 10)

AMP 25A ISG:llä: ISG DC-DC-muunnin (AMP), Ilman ISG:tä : AMP

SUNROOF 20A Kattoluukun ohjausyksikkö

(FOG LP FRT) 15A I/P-sulakerasia (etusumuvalon rele)

T/GATE OPEN 15A I/P-sulakerasia (takaluukun rele), Dataliitin

(FOG LP RR) 10A I/P-sulakerasia (takasumuvalon rele)

A/CON 10AIlmastoinnin ohjausyksikkö, moottoritilan sulake- ja relerasia releet 1, 5, 6), Dieselmoottorin sulake- ja re-

lerasia (PTC2- ja PTC3-releet)

PDM 1 10A PDM

ACC 10APDM, äänentoisto, AMP, ISG DC-DC-muunnin (äänentoisto/AMP), tunnelmavalaistuksen ohjaus yksikkö,

BCM, Smart Key -ohjausyksikkö, sähköisten ulkopeilien kytkin

C/LIGHTER 20A Takasähköpistoke ja savukkeensytytin

HTD MIRR 10A ECM/PCM, sähköisten ovipeilien moottorit, ilmastoinnin ohjausyksikkö

Page 361: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 47

Huolto

Sulakkeen nimi Sulakekoko Suojattu komponentti

DR LOCK 20A I/P-sulakerasia (ovilukituksen rele, turvalukitustoiminnon rele)

STOP LP 15A Jarruvalokytkin, jarruvalorele, moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 8, moottoritilan testipistoke)

TCU 10A Auton nopeusanturi (käsivaihteisto), vaihdealueen kytkin (automaatti), TCM(G4FC/G4FD), ATM-vivun ilmaisin

ABS 10A ESP-kytkin, ohjauskulman tunnistin, ABS/ESP-ohjausyksikkö, moottoritilan testipistoke

IG 1 10A

Moottoritilan sulakerasia (releet 8 ja 9), jarruvalokytkin, öljypumpun invertteri, pysäköintiavustimen mo-

duuli, kuljettajan/matkustajan istuinlämmitin, ISG DC-DC-muunnin (äänentoisto/AMP), kuljettajan/mat-

kustajan istuinlämmittimen kytkin, turvavyömuistuttimen moduuli, elektrokromaattinen peili, SBR-merk-

kivalo, pysäköintiavustimen äänimerkki, ISG-kytkin, rengaspaineiden valvontajärjestelmän moduuli

P/OUTLET FRT 15A Etuosan sähköpistoke

A/BAG 15A SRS-ohjausyksikkö, matkustajan turvatyynyn merkkivalo

IGN COIL 15A G4FC/G4FD : Sytytyspuola #1~#4, lämmönvaihdin

T/SIG 10A Varoitusvilkkujen katkaisija, monitoimikytkin

CLUSTER 10A BCM, ilmastoinnin ohjausyksikkö, PDM, Smart key -ohjausyksikkö, mittaristo

ECU 10A ECM/PCM, ilmamassamittari, moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 2), polttoainesuodattimen varokytkin

START 10A PDM, vaihdealueen kytkin, virtalukon kytkin, ECM/PCM

B/UP LP 10A Peruutusvalon katkaisija

A/BAG IND 10A Mittariston merkkivalo

POWER

CONNECTOR

MODULE 15A RF-vastaanotin, ISG:llä: ISG DC-DC-muunnin (äänentoisto), Ilman ISG:tä: Äänentoisto

ROOM LP 10A

BCM, virtalukon ja avaimen muistuttimen katkaisija, mittaristo, rengaspaineiden valvontajärjestel-

män (TPMS) moduuli, ilmastoinnin ohjausyksikkö, ehostuspeilin valo (vas./oik.), matkustamon kat-

tovalo, karttavalo, sähköisten ulkopeilien kytkin, tavaratilan valo

Page 362: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

487

Moottoritilan sulakerasia

OAM072027

OAM072027E

Page 363: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 49

Huolto

Bensiinimoottori 1.6l MPI

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

PITKÄ SULAKE

50AI/P-sulakerasia (virtakytkimen rele,

sulake (PDM2 10A, HAZARD 15A))

10A Öljypumpun invertteri

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

125ALaturi,

sulakkeet F5 40A, F6 40A, F7 40A, F8 40A, F9 80A, F23 10A

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AI/P-sulakerasia

(Takalasin lämmittimen rele)

40A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 1)

80A EPS-ohjausyksikkö

SULAKE

10A Ilmastoinnin ohjausyksikkö

10AMuuttuvapituuksisen imusarjan ohjausventtiili,

moottoritilan sulake- ja relerasia (releet 11, 12 ja 13)

10APCSV-venttiili, käynnistykseneston ohjausyksikkö,

happianturi (ylös, alas), nokka-akselin asentotunnistimet #1, #2

Page 364: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

507

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

15A Ei käytössä

20A Ei käytössä

15AECM, suutin #1~#4, öljyn ohjausventtiili #1, #2,

moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

10A Vasen ajovalo

10A Oikea ajovalo

15A Ei käytössä

10A Ei käytössä

10A Pysäköintiavustimen ohjausyksikkö, elektrokromaattinen peili, takavalot, mittaristo

10A EPS-ohjausyksikkö

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (IG2-rele)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (ACC-rele, IG1-rele)

Page 365: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 51

Huolto

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 7)

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4)

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 11 ja 12)

50A

I/P-sulakerasia: seisontavalojen rele, sulakkeet (SUN ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK

20A, STOP LP 15A, T/GATE OPEN 15A, FOG LP RR 10A, FOG LP FRT 15A),

virtaliittimet (ROOM LP 10A, MODULE 15A)

15A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

25A PDM, Smart Key -ohjausyksikkö

20AKuljettajan istuinlämmitin

Matkustajan istuinlämmitin

15AAutomaatti: PCM

Käsivaihteisto: ECM

20A TCM

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 5)

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 3)

10A BCM

Page 366: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

527

Bensiinimoottori 1.6l GDI

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

PITKÄ SULAKE

50AI/P-sulakerasia (virtakytkimen rele,

sulake (PDM2 10A, HAZARD 15A))

10A Öljypumpun invertteri

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

125ALaturi,

sulakkeet F5 40A, F6 40A, F7 40A, F8 40A, F9 80A, F23 10A

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AI/P-sulakerasia

(Takalasin lämmittimen rele)

40A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 1)

80A EPS-ohjausyksikkö

SULAKE

10A Ilmastoinnin ohjausyksikkö

10A Ei käytössä

10AMuuttuvapituuksisen imusarjan solenoidiventtiili, PCSV-venttiili, PCM, ECM, käynnistyk -

senestolaitteen moduuli, moottoritilan sulake- ja relerasia (releet 11, 12 ja 13)

Page 367: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 53

Huolto

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

15A Ei käytössä

20A Ei käytössä

15AHappianturi (ylös), happianturi (alas),

Öljyn ohjausventtiili #1, #2, moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

10A Vasen ajovalo

10A Oikea ajovalo

15A Ei käytössä

10A ECM/PCM

10APysäköintiavustimen ohjausyksikkö, elektrokromaattinen peili,

takavalot, mittaristo

10A EPS-ohjausyksikkö

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (IG2-rele)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (ACC-rele, IG1-rele)

Page 368: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

547

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 7)

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4)

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 11 ja 12)

50A

I/P-sulakerasia: seisontavalojen rele, sulakkeet (SUN ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK

20A, STOP LP 15A, T/GATE OPEN 15A, FOG LP RR 10A, FOG LP FRT 15A),

virtaliittimet (ROOM LP 10A, MODULE 15A)

15A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

25A PDM, Smart Key -ohjausyksikkö

20AKuljettajan istuinlämmitin

Matkustajan istuinlämmitin

15AAutomaatti: PCM

Käsivaihteisto: ECM

20A Ei käytössä

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 5)

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 3)

10A BCM

Page 369: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 55

Huolto

Bensiinimoottori 2.0l

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

PITKÄ SULAKE

50AI/P-sulakerasia (virtakytkimen rele,

sulake (PDM2 10A, HAZARD 15A))

10A Öljypumpun invertteri

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

125ALaturi,

sulakkeet F5 40A, F6 40A, F7 40A, F8 40A, F9 80A, F23 10A

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AI/P-sulakerasia

(Takalasin lämmittimen rele)

40A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 1)

80A EPS-ohjausyksikkö

SULAKE

10A Ilmastoinnin ohjausyksikkö

10AMoottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13), käynnistyksenestolaitteen moduuli,

Öljyn ohjausventtiilit #1 ja #2, nokka-akselin asentotunnistimet #1 ja #2

10AMoottoritilan sulake- ja relerasia (releet 11 ja 12),

Suuttimet #1~#4

Page 370: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

567

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

15A Sytytyspuolat #1~#4, lämmönvaihdin

20AAutomaatti: PCM

Käsivaihteisto: ECM

15AMoottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6), muuttuvapituuksisen imusarjan ohjausventtiili,

happianturi /ylös, alas), PCSV-venttiili

10A Vasen ajovalo

10A Oikea ajovalo

15A Ei käytössä

10A ECM/PCM

10APysäköintiavustimen ohjausyksikkö, elektrokromaattinen peili,

takavalot, mittaristo

10A EPS-ohjausyksikkö

10AMoottoritilan sulake- ja relerasia

(rele 13)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (IG2-rele)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (ACC-rele, IG1-rele)

Page 371: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 57

Huolto

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 7)

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4)

30AMoottoritilan sulake- ja relerasia

(rele 11 ja 12)

50A

I/P-sulakerasia: seisontavalojen rele, sulakkeet (SUN ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK

20A, STOP LP 15A, T/GATE OPEN 15A, FOG LP RR 10A, FOG LP FRT 15A),

virtaliittimet (ROOM LP 10A, MODULE 15A)

15A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

25A PDM, Smart Key -ohjausyksikkö

20AKuljettajan istuinlämmitin

Matkustajan istuinlämmitin

15AAutomaatti: PCM

Käsivaihteisto: ECM

20A PCM

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 5)

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 3)

10A BCM

Page 372: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

587

Dieselmoottori 1.6l

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

PITKÄ SULAKE

50AI/P-sulakerasia (virtakytkimen rele,

sulake (PDM2 10A, HAZARD 15A))

10A Öljypumpun invertteri

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

150ALaturi,

sulakkeet F5 40A, F6 40A, F7 40A, F8 40A, F9 80A, F23 10A

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AABS-ohjausyksikkö,

ESP-ohjausyksikkö

40AI/P-sulakerasia

(Takalasin lämmittimen rele)

40A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 1)

80A EPS-ohjausyksikkö

SULAKE

10A Ilmastoinnin ohjausyksikkö

10A Polttoaineen korkeapaineen säätöventtiili

10AKäynnistyksenestolaitteen moduuli, lambda-anturi,

moottoritilan sulake- ja relerasia (releet 11, 12 ja 13)

Page 373: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 59

Huolto

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

15A Ei käytössä

20A ECM

15ADSL-sulake- ja relerasia (Hehkutus, PTC1-rele), VGT-käyttölaite

Nokka-akselin asentotunnistin, sähköinen EGR-käyttölaite

10A Vasen ajovalo

10A Oikea ajovalo

15A Ei käytössä

10A ECM/PCM

10APysäköintiavustimen ohjausyksikkö, elektrokromaattinen peili,

takavalot, mittaristo

10A EPS-ohjausyksikkö

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 13)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (IG2-rele)

40AIlman smart key:tä: Virtalukko

Smart Key:llä : PDM-relerasia (ACC-rele, IG1-rele)

Page 374: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

607

Kuvaus Tunnus Sulakekoko Suojattu komponentti

SULAKE

30A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 7)

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 4)

40A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 11 ja 12)

50A

I/P-sulakerasia: seisontavalojen rele, sulakkeet (SUN ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK

20A, STOP LP 15A, T/GATE OPEN 15A, FOG LP RR 10A, FOG LP FRT 15A),

virtaliittimet (ROOM LP 10A, MODULE 15A)

15A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 6)

25A PDM, Smart Key -ohjausyksikkö

20AKuljettajan istuinlämmitin

Matkustajan istuinlämmitin

15AAutomaatti: PCM

Käsivaihteisto: ECM

20A TCM

20A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 5)

10A Moottoritilan sulake- ja relerasia (rele 3)

10A BCM

Page 375: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 61

Huolto

Moottoritilan sulakerasia(ainoastaan dieselmoottorit)

Kuvaus Sulakkeen koko Suojattu komponentti

GLOW 80A Hehkutuksen rele

PTC 1 50A PTC 1 -rele

PTC 2 50A PTC 2 -rele

PTC 3 50A PTC 3 -rele

OAM072028

OAM072028L

Page 376: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

627

POLTTIMOT

Käytä ainoastaan teholtaan määrätyn tyyp-pisiä polttimoita.

✽ HUOMAUTUSKovan sadeajon tai pesun jälkeen ajo- taitakavalojen linsseihin saattaa muodostuahuurretta. Tämän aiheuttaa umpion si-säosan ja ulkopuolen välinen lämpötila -ero. Tämä on samantyyppinen ilmiö kuinmatkustamon ikkunoiden huurtuminensadeajon aikana, eikä tarkoita auton vi-kaa. Jos vettä vuotaa polttimoiden pii-reihin, tarkastuta auto valtuutetussa KIA-huollossa.

Ajovalojen, seisontavalojen, suun-tavilkkujen ja etusumuvalojen polt-timoiden vaihtaminen

(1) Ajovalot (kauko)(2) Ajovalot (lähi)(3) Etusuuntavilkku / seisontavalo(4) Etusumuvalo (mikäli varusteena)

VAROITUS - Valoihin liitty-vät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liittyviintoimiin, kytke seisontajarru kunnol-la, varmista, että virtalukko on kään-netty LOCK-asentoon ja sammutaajovalot estääksesi auton liikkumi-sen ja välttyäksesi palovammoilta jasähköiskuilta.

HUOMIOVarmista, että vaihdat palaneen polt-timon samantehoiseen uuteen. Muus-sa tapauksessa sulakkeeseen tai säh-köjärjestelmään voi aiheutua vahin-koja.

HUOMIOJos sinulla ei ole tarvittavia työka-luja, oikeita polttimoita ja ammatti-taitoa, käänny valtuutetun KIA-huol-lon puoleen. Monissa tapauksissaauton polttimoiden vaihtaminen onvaikeaa, koska muita osia on pois-tettava ennen kuin päästään käsik-si vaihdettavaan polttimoon. Tämäon erityisen tyypillistä, kun sinun onpoistettava ajovaloumpio päästäk-sesi sen polttimoihin käsiksi. Ajova-loumpion irrotuksesta/asennukses-tasaattaa aiheutua vahinkoa autoon.

OAM072029

HUOMIOAjovalojen suuntaus saattaa olla tar-peen, kun ajovaloumpio asennetaanuudelleen paikoilleen. Jos olet epä-varma ajovalojen vaihtamisesta taisuuntauksesta, ota yhteys valtuu-tettuun KIA-jälleenmyyjään.

Page 377: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 63

Huolto

Ajovalopolttimo 1. Sammuta moottori ja avaa konepelti. Ir-rota akun negatiivinen kaapeli.

2. Irrota virtajohto ajovaloumpion takaa.3. Avaa kiinnityspultteja.

(Jatkuu)

• Jos polttimo vahingoittuu tai mur-tuu, vaihda se heti uuteen ja huo-lehdi sen oikeasta hävittämisestä.

• Käytä suojalaseja, kun vaihdatpolttimoa. Anna polttimon jäähtyäennen sen käsittelemistä.

G270A03O

VAROITUS - Halogeenipolt-timot

• Halogeenipolttimoissa on pai-neistettua kaasua, joka aiheuttaasirpaleiden sinkoamisen lasin rik-koutuessa.

• Käsittele niitä huolellisesti. Älänaarmuta tai hankaa niitä. Jos polt-timo palaa, älä päästä sitä koske-tuksiin nesteen kanssa. Älä kos-kaan koske lasiin paljain käsin.Rasvan jäänteet saattavat aiheut-taa polttimon ylikuumenemisen jarikkoutumisen. Polttimoita ei saakäyttää muuten kuin kiinnitettyinäajovaloumpioon.

(Jatkuu)

OAM072048N

Page 378: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

647

4. Vedä etupuskurin pääty auki.5. Poista ajovaloumpio auton korista.

✽ HUOMAUTUSJos yletyt polttimoon ilman ajovaloum-pion irrottamista, sinun ei tarvitse suo-rittaa vaiheita 3, 4 ja 5.

Ajovalopolttimot (Kauko, Lähi)

Noudata edellisen sivun vaiheita 1-5.6. Poista ajovalopolttimon kansi kääntä-

mällä sitä vastapäivään. 7. Irrota ajovalopolttimon sähköliitin.8. Napsauta ajovalopolttimon kiinnitinlan-

ka auki painamalla sen päästä ja nos-tamalla ylöspäin.

9. Poista polttimo ajovaloumpiosta.

10. Asenna uusi ajovalopolttimo ja nap-sauta sen kiinnitinlanka paikoilleen oh-jaamalla se polttimon uraan.

11. Liitä ajovalopolttimon sähköliitin.12. Asenna ajovalopolttimon kansi kään-

tämällä sitä myötäpäivään. 13. Liitä virtajohto ajovaloumpion taakse.14. Asenna ajovaloumpio takaisin kiinni

auton koriin.

OAM072064 OAM072070L

Page 379: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 65

Huolto

❈ Liikennesuunnan muuttuminen(Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus on epäsymmetrinen.Jos ajat maahan, jossa liikenne on vas-takkaissuuntainen, vastaantulevat autoili-jat häikäistyvät epäsymmetrisestä suun-tauksesta. Häikäisyn estämiseen ECE-määräykset esittävät monia erilaisia rat-kaisuja (esim. automaattinen vaihtojär-jestelmä, tarra-arkit, alassuuntaus). Nä-mä ajovalot on suunniteltu siten, että va-lot eivät häikäise vastaantulevia autoili-joita. Täten sinun ei tavitse tehdä muu-toksia ajovaloihin, mikäli ajat maahan, jos-sa on vastakkaispuoleinen liikenne.

Etusuuntavilkku/seisontavalo

Polttimotyyppi

Noudata edellisen sivun vaiheita 1-5.6. Poista polttimon kanta umpiosta kään-

tämällä sitä vastapäivään, kunnes kan-nan kielekkeet ovat umpion urien koh-dilla.

7. Poista polttimo kannasta painamallaja kääntämällä sitä vastapäivään, kun-nes polttimon kielekkeet ovat kohdak-kain kannan urien kanssa.

8. Asenna uusi polttimo kantaan kääntä-mällä sitä, kunnes se lukittuu paikoil-leen.

9. Asenna kanta umpioon kohdistamallakielekkeet umpion uriin ja kääntämälläkantaa myötäpäivään.

10. Asenna valoumpio takaisin kiinni au-ton koriin.

LED-tyyppi

Jos valopolttimo ei toimi, tarkastuta autovaltuutetussa KIA-huollossa.

OAM072073L-1

OAM072073L

Suuntavilkku/seisontavalo

Suuntavilkku Seisontavalo

Page 380: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

667

Etusumuvalojen polttimot(mikäli varusteena)

1. Avaa kiinnityspulttia.2. Vedä etupuskurin pääty auki.

3. Ohjaa kätesi etupuskurin taakse.4. Irrota virtajohto polttimon kannasta.5. Poista polttimon kanta kotelostaan

kääntämällä sitä vastapäivään, kunneskannan kielekkeet ovat kotelon urienkohdilla.

6. Asenna uuden polttimon kanta koteloonkohdistamalla sen kielekkeet kotelonuriin. Paina kanta koteloon ja käännäsitä myötäpäivään.

7. Liitä virtajohto polttimon kantaan.8. Asenna etupuskuri takaisin paikoilleen.

Ajovalojen ja etusumuvalojensuuntaus (Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus

1. Täytä renkaisiin määrätyt rengaspai-neet ja poista kaikki ylimääräinen kuor-ma ajoneuvosta, paitsi kuljettaja, pienivarapyörä ja työkalut.

2. Ajoneuvon tulisi olla tasaisella pinnal-la.

3. Piirrä pystyviivat (kulkee vastaavan ajo-valon heijastuksen keskipisteen kaut-ta) sekä vaakaviiva (kulkee ajovalojenheijastuksien keskipisteiden kautta) sei-nälle.

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaaliti-lassa, suuntaa ajovalot siten, että kirk-kain osa heijastuksesta asettuu vaaka-ja pystyviivoille.

OAM072075N

OAM072064

OAM072074N

OAM072078L

Page 381: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 67

Huolto

5. Säätääksesi lähivaloa vasemmalle taioikealle, käännä ruuvimeisseliä (3) myö-tä- tai vastapäivään. Säätääksesi lähi-valoa ylös- tai alaspäin, käännä ruuvi-meisseliä (2 - jos ajoneuvossa ei oleajovalojen korkeussäätöä) tai (4 - josajoneuvossa on korkeussäätö) myötä-tai vastapäivään.Säätääksesi kaukovaloa ylös- tai alas-päin, käännä ruuvimeisseliä (1) myötä-tai vastapäivään.

Etusumuvalon suuntaus

Etusumuvalon polttimoa voidaan suunnatasamalla tavalla kuin ajovalojen polttimoa.Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun etu-sumuvalot ja akku ovat normaalitilassa.Säätääksesi etusumuvaloa ylös- tai alas-päin, käännä ruuvimeisseliä (1) myötä- taivastapäivään.

OAM072079L

Page 382: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

687

Ajoneuvon tila H1 H2 H3 W1 W2 W3

Ilman kuljettajaa 852 835 389 1410 1100 1419

Kuljettajalla 846 829 383 1410 1100 1419

Yksikkö: mm

Suuntauspiste

<Etäisyys maasta> <Valojen etäisyys>

H1 : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (lähivalo)

H2 : Ajovalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus (kaukovalo)

H3 : Sumuvalopolttimon keskikohdan ja maan välinen korkeus

W1 : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (lähivalo)

W2 : Kahden ajovalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys (kaukovalo)

W3 : Kahden sumuvalopolttimon keskikohdan välinen etäisyys

Page 383: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 69

Huolto

Lähivalo (kuljettajan puoli)

1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.2. Valon rajapinnan (CUT-OFF) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.4. Jos varusteena on ajovalojen korkeussäätö, aseta korkeussäädin 0-asentoon.

OMD051054L

Page 384: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

707

Lähivalo (etumatkustajan puoli)

1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.2. Valon rajapinnan (CUT-OFF) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.4. Jos varusteena on ajovalojen korkeussäätö, aseta korkeussäädin 0-asentoon.

OMD051055L

Page 385: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 71

Huolto

Etusumuvalo

1. Kytke etusumuvalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

OMD051056L

Page 386: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

727

Tyypin A sivuvilkkupolttimonvaihtaminen (mikäli varusteena)

1. Poista valoumpio ajoneuvosta paina-malla ja vetämällä sitä ulos.

2. Irrota polttimon sähköliitin.3. Irrota polttimon kanta linssistä kääntä-

mällä sitä vastapäivään, kunnes kan-nan kielekkeet ovat linssin urien koh-dilla.

4. Poista polttimo suoraan vetämällä.

5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.6. Asenna kanta linssiosaan.7. Kiinnitä polttimon sähköliitin paikoilleen.8. Asenna valoumpio takaisin kiinni auton

koriin.

Tyypin B sivuvilkkupolttimonvaihtaminen (mikäli varusteena)

Jos valopolttimo ei toimi, tarkastuta autovaltuutetussa KIA-huollossa.

OAM079030 OAM072061

Page 387: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 73

Huolto

Takavaloumpion polttimon vaihta-minen

(1) Takaseisontavalo A(2) Suuntavilkku (3) Takaseisontavalo B(4) Peruutusvalo(5) Jarru- ja takavalo (6) Jarru- ja takavalo (LED - mikäli va-rusteena)(7) Takasumuvalo (mikäli varusteena)

1. Avaa takaluukku.2. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit risti-

pääruuvimeisselillä. 3. Poista takavaloumpio ajoneuvon koris-

ta.

Takaseisontavalo (A), suuntavilkku jajarruvalo

4. Poista polttimon kanta umpiosta kään-tämällä sitä vastapäivään, kunnes kan-nan kielekkeet ovat umpion urien koh-dilla.

OAM079032

OAM072066N

OAM072069N

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B ■■ TTyyyyppppii AA

■■ TTyyyyppppii BBOAM072031L/OAM072062L

Takaseisontavalo (A)

Suuntavilkku

Suuntavilkku

Jarru- ja seisontavalo

Page 388: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

747

5. Poista polttimo kannasta painamallaja kääntämällä sitä vastapäivään, kun-nes polttimon kielekkeet ovat kohdak-kain kannan urien kanssa.

6. Asenna uusi polttimo kantaan kääntä-mällä sitä, kunnes se lukittuu paikoil-leen.

7. Asenna kanta umpioon kohdistamallakielekkeet umpion uriin ja kääntämälläkantaa myötäpäivään.

8. Asenna valoumpio takaisin kiinni autonkoriin.

Peruutusvalo ja seisontavalo (B)

Noudata edellisen sivun vaiheita 1-3.4. Poista polttimon kanta umpiosta kään-

tämällä sitä vastapäivään, kunnes kan-nan kielekkeet ovat umpion urien koh-dilla.

5. Vedä polttimo irti kannasta.

6. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.7. Asenna kanta umpioon kohdistamalla

kielekkeet umpion uriin ja kääntämälläkantaa myötäpäivään.

8. Asenna valoumpio takaisin kiinni autonkoriin.

Jarru- ja takaseisontavalo(LED-tyyppi) (mikäli varusteena)

Jos valo (LED) ei toimi, tarkastuta autovaltuutetussa KIA-huollossa.OAM072067N

OAM072068N

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Takaseisontavalo (B)

Peruutusvalo

Peruutusvalo

Page 389: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 75

Huolto

Takasumuvalo

1. Poista valoumpio auton korista poista-malla ruuvi.

2. Irrota polttimon sähköliitin.3. Poista polttimon kanta umpiosta kään-

tämällä sitä vastapäivään, kunnes kan-nan kielekkeet ovat umpion urien koh-dilla.

4. Poista polttimo kannasta painamallaja kääntämällä sitä vastapäivään, kun-nes polttimon kielekkeet ovat kohdak-kain kannan urien kanssa. Vedä poltti-mo irti kannasta.

5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.6. Asenna kanta linssiosaan.7. Kiinnitä polttimon sähköliitin paikoilleen.8. Asenna valoumpio takaisin kiinni auton

koriin.

Lisäjarruvalon vaihtaminen(mikäli varusteena)

1. Avaa takaluukku.2. Poista kansisuojus.3. Irrota lampun sähköliitin painamalla kiin-

nitintä (1).

OAM079035OAM072081L

Page 390: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

767

Polttimotyyppi

4. Vedä lamppuyksikkö irti jarruvaloumpi-osta vetämällä kummastakin kiinnitti-mestä.

5. Vaihda lamput vetämällä poispäin.6. Suorita asennus käänteisessä järjes-

tyksessä.

LED-tyyppi

4. Avaa kiinnityspultteja.5. Vaihda LED-valo uuteen.6. Suorita asennus käänteisessä järjes-

tyksessä.

Rekisterivalopolttimon vaihtami-nen

1. Poista linssi painamalla kielekkeistä.2. Poista polttimon kanta linssistä.3. Poista polttimo kääntämällä sitä vas-

tapäivään.4. Asenna uusi polttimo kantaan ja asen-

na kanta linssiin.5. Kiinnitä linssi takaisin paikoilleen.

OFD067030OAM072076N

OAM079040

OAM079036

Page 391: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 77

Huolto

Sisävalopolttimon vaihtaminen

1. Poista linssi sisävalokotelosta avarta-malla sitä varovaisesti talttapäisellä ruu-vimeisselillä.

2. Poista polttimo suoraan vetämällä.3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.

4. Suuntaa linssin kielekkeet sisävaloko-telon loviin ja paina linssi napsautta-malla paikoilleen.

VAROITUS Ennen kuin teet sisävaloihin liittyviätoimia, varmista, että ”OFF” -paini-ke on painettuna välttääksesi sor-mien palovammat ja sähköiskut.

HUOMIOVaro, ettet vahingoita tai likaa lins-siä, linssin kiinnikkeitä tai muoviko-teloita.

Karttavalo (mikäli varusteena)

Matkustamon valo

OAM079037/OAM079038

Tavaratilan valo (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron valo (mikäli varusteena)

Häikäisysuojan valo (mikäli varusteena)

OAM072065N/OAM072077N/OTD079035

Page 392: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

787

ULKOPUOLEN HOITO

Korin hoito

Korin yleisvaroitukset

Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillotusai-neita käytetään, on tärkeää noudattaa niis-sä annettuja ohjeita. Lue kaikki näissä oh-jeissa esiintyvät varoitukset.

Maalipinnan hoito

Peseminen

Suojataksesi auton maalipinnan ruostu-miselta ja ikääntymiseltä, pese se sään-nöllisesti ja huolellisesti vähintään kerrankuukaudessa haalealla tai viileällä vedel-lä. Jos käytät autoa maastoajoon, sinun tuli-si pestä se jokaisen maastomatkan jäl-keen. Kiinnitä erityistä huomiota suola-ja likakertymien sekä muiden vieraiden ai-neiden puhdistamiseen. Varmista, että ovi-en alareunojen ja kynnysten tyhjennys-kanavat ovat puhtaat ja avoimet.Hyönteiset, terva, mahla, lintujen jätökset,teollisuussaasteet ja vastaavat epäpuh-taudet voivat vahingoittaa maalipintaa, josniitä ei poisteta välittömästi. Edes huolellinen pesu puhtaalla vedelläei välttämättä poista kaikkia näitä epä-puhtauksia. Mietoa, maalipinnalle sopivaapesuliuosta voidaan käyttää.

Pesun jälkeen huuhtele auto huolellises-ti haalealla tai viileällä vedellä. Älä annapesuaineen kuivua maalipinnalle.

VAROITUS - Kastuneet jar-rut

Auton pesemisen jälkeen kokeile jar-ruja hiljaa ajaen nähdäksesi, onkovesi vaikuttanut niiden toimintaan.Jos jarrutusteho on heikentynyt, kui-vaa jarrut painamalla niitä kevyestisamalla säilyttäen hitaan etenemis-nopeuden.

HUOMIO• Moottoritilan peseminen vedellä,

kuten paineistetulla vesisuihkulla,saattaa aiheuttaa moottoritilassasijaitsevien sähköpiirien vioittu-misia.

• Älä koskaan päästä vettä tai mui-ta nesteitä kosketuksiin auton si-sällä olevien sähköisten/elektro-nisten komponenttien kanssa es-tääksesi vahingot.

OJB037800

HUOMIO• Älä käytä vahvaa saippualiuosta,

kemiallisia puhdistusaineita taikuumaa vettä, äläkä pese autoasuorassa auringonpaisteessa taikun kori on lämmin.

• Ole varovainen pestessäsi ajo-neuvon sivuikkunoita. Erityisesti korkeapainesuihkuakäytettäessä vettä saattaa vuotaaikkunoista, jolloin sisustus kastuu.

• Estääksesi muoviosien ja poltti-moiden vahingoittumisen, älä puh-dista niitä kemiallisilla liuottimillatai vahvoilla pesuaineilla.

Page 393: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 79

Huolto

Vahaaminen

Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroidumaalipinnalle.Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaa-mista. Käytä hyvälaatuista, nestemäistätai kiinteää vahaa ja noudata sen valmis-tajan ohjeita. Vahaa kaikki metallisomis-teet suojataksesi ne ja säilyttääksesi nii-den hohdon.Öljyn, tervan tai vastaavan aineen poista-minen tahranpoistoaineella poistaa myösvahan maalipinnalta. Muista vahata nämäkohdat uudelleen, jos muu osa autosta eitarvitse enää vahausta.

Maalipinnan korjausmaalaus

Syvät naarmut ja kivenhakkaumat maali-pinnalla tulee korjata välittömästi. Paljas-tunut metalli ruostuu nopeasti ja saattaaaiheuttaa merkittäviä korjauskustannuk-sia.

✽ HUOMAUTUSJos autosi on vahingoittunut ja vaatii me-talliosan korjausta tai vaihtoa, varmista,että korikorjaamo huolehtii korjauksentai uuden osan korroosiokestävyydestä.

Kiiltävien metalliosien hoito

• Tiepiki ja hyönteiset voidaan poistaa ter-vanpoistoaineella, ei kaapimella taimuulla terävällä esineellä.

• Kiiltävien metalliosien pinnan suojaa-minen korroosiolta suoritetaan levittä-mällä pinnalle vahaa tai kromin suoja-ainetta ja puhdistamalla se kiiltäväksi.

• Talviaikana tai rannikkoalueilla kiiltävätmetalliosat voidaan suojata paksum-malla vahan tai suoja-aineen kerrok-sella. Tarpeen vaatiessa levitä osiin syö-vyttämätöntä suojarasvaa tai muuta suo-ja-ainetta.

HUOMIO• Pölyn tai lian pyyhkiminen korilta

kuivalla pyyhkeellä naarmuttaamaalipintaa.

• Älä käytä teräsvillaa, hankaaviapuh distusaineita tai vahvoja,emäk sisiä pesuaineita tai syövyt-täviä aineita kromipintaisiin taieloksoituihin alumiiniosiin. Tämävoi aiheuttaa suojaavan kerroksenvahingoittumista, värin haalistu-mista tai maalin huononemista.

Page 394: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

807

Alustan hoito

Syövyttäviä aineita, kuten tiesuolaa ja pö-lyn sitomisaineita, saattaa kerääntyä alus-taan. Jos näitä aineita ei poisteta, alustanosiin, kuten polttoainelinjoihin, alustaan japakokaasujärjestelmään, saattaa ilmes-tyä nopeasti muodostuvaa ruostetta, vaik-ka ne olisivat suojattu ruosteenestoai-neella.Huuhtele auton alusta ja lokasuojat huo-lellisesti haalealla tai viileällä vedellä ker-ran kuukaudessa sekä maastoajon ja tal-ven jälkeen. Kiinnitä näihin kohtiin erityis-tä huomiota, koska kaiken mudan ja liannäkeminen on vaikeaa. Kurakerroksenkastelemisella ilman sen poistamista onhaittaava vaikutus. Ovien alareunoissa,kynnyksissä ja runkopalkeissa on tyhjen-nyskanavat, jotka tulee pitää auki. Näihinkerääntynyt vesi voi aiheuttaa ruostumis-ta.

Alumiinivanteiden hoito

Alumiinivanteet on viimeistelty läpinäky-vällä suojakerroksella.• Älä käytä mitään hankaavaa puhdis-

tusainetta, kiillotusainetta, liuosta tai te-räsharjaa alumiinivanteisiin. Ne saat-tavat naarmuttaa tai vahingoittaa vii-meistelyä.

• Käytä ainoastaan mietoa saippualiuos-ta tai neutraalia puhdistusainetta jahuuhtele huolellisesti vedellä. Muistapestä vanteet myös suolatuilla teillä ajonjälkeen. Tämä estää korroosion muo-dostumista.

• Vältä vanteiden pesemistä autopesu-loiden korkeanopeuksisilla harjoilla.

• Älä käytä mitään happoa sisältävää puh-distusainetta. Se saattaa vahingoittaaja syövyttää alumiinivanteiden kirkastasuojalakkakerrosta.

Korroosiosuojaus

Autosi suojaaminen korroosiolta

Käyttämällä kehittyneintä teknologiaa jatehokkaita valmistusmenetelmiä korroo-siota vastaan, pystymme valmistamaanyhä korkealaatuisempia ajoneuvoja. Kui-tenkaan tämä ei aina vielä riitä. Jotta au-tosi saavuttaisi mahdollisimman pitkäai-kaisen korroosiokestävyyden, omistajanyhteistyö ja hoitotoimet ovat myös tarpeen.

Korroosion yleiset aiheuttajat

Korroosion yleisimmät aiheuttajat autolleovat seuraavat:• Tiesuola, lika ja kosteus, jonka anne-

taan kerääntyä auton alle.• Kivien, soran, kulumisen tai pienten

naarmujen ja kolhujen aiheuttama maa-lipinnan ja sen suojakerroksen irtoami-nen, jolloin suojaamaton metalli altistuukorroosiolle.

Korroosiota kiihdyttävät alueet

Jos asut alueella, jossa autosi altistuu jat-kuvasti syövyttäville aineille, korroosio-suojaus on erityisen tärkeää. Tiesuolat,pölyn sidonta-aineet, merellinen ilmastoja teollisuussaasteet ovat kiihtyneen kor-roosion yleisiä aiheuttajia.

VAROITUSAuton pesemisen jälkeen kokeile jar-ruja hiljaa ajaen nähdäksesi, onkovesi vaikuttanut niiden toimintaan.Jos jarrutusteho on heikentynyt, kui-vaa jarrut painamalla niitä kevyestisamalla säilyttäen hitaan etenemis-nopeuden.

Page 395: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 81

Huolto

Kosteus lisää korroosiota

Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, jos-sa sen muodostuminen on todennäköi-sempää. Korroosion muodostumista kiih-dyttää esimerkiksi korkea ilmankosteuserityisesti, jos lämpötila on juuri jäätymis-rajan yläpuolella. Tämänlaisissa olosuh-teissa syövyttäviä aineita ajoneuvon pin-nalla sitoo kosteus, joka haihtuu hitaasti.Muta on erityisen syövyttävää, koska sekuivuu hitaasti ja pitää kosteuden koske-tuksissa auton kanssa. Vaikka muta näyt-täisi kuivalta, se saattaa olla sisältä kos-teaa helpottaen ruosteen muodostumista.Korkeat lämpötilat saattavat myös kiih-dyttää korroosion muodostumista osis-sa, joissa ilmanvaihto on heikkoa, jolloinkosteus ei pääse katoamaan. Näiden syi-den johdosta on hyvin tärkeää pitää autopuhtaana mudasta ja muista vieraista ai-neista. Tämä ei koske ainoastaan autonnäkyviä pintoja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen

Voit auttaa estämään korroosion muo-dostumista noudattamalla seuraavia oh-jeita:

Pidä auto puhtaana

Paras tapa estää ruosteen muodostumistaon pitää auto puhtaana syövyttävistä ai-neista. Huomion kiinnittäminen auton alus-taan on erityisen tärkeää.

• Jos asut alueella, jossa harjoitetaan tie-suolausta, esiintyy teollisuussaasteitatai happosateita tai joka sijaitsee merenlähettyvillä, sinun tulee olla huolellisempiruosteen muodostumisen estämisessä.Talvella huuhtele auton alusta vähintäänkerran kuukaudessa, ja muista puhdis-taa se huolellisesti talvikauden päätyt-tyä.

• Pestessäsi auton alustaa, kiinnitä eri-tyistä huomiota lokasuojien sisäosiin jamuihin piilossa oleviin kohtiin. Suoritatyö huolellisesti: kerääntyneen mudankostuttaminen ilman sen poistamista ai-noastaan kiihdyttää korroosion muo-dostumista. Korkeapaineinen vesisuih-ku ja -höyry ovat erittäin tehokkaita ke-rääntyneen mudan ja syövyttävien ai-neiden poistamiseen.

• Kun puhdistat alempia ovipaneeleja,kynnyksiä ja alustapalkkeja, muista, et-tä tyhjennyskanavat on pidettävä avoin-na, jotta kosteus pääsee poistumaan,eikä jää kiihdyttämään korroosion muo-dostumista.

Pidä talli kuivana

Älä pysäköi autoasi kosteaan, huonosti il-mastoituun talliin. Tämä on suotuisa ym-päristö ruostumiselle. Tämä pätee erityi-sesti, jos peset auton tallissa tai ajat sentalliin, kun talli on vielä kostea, luminen,jäinen tai mutainen. Myös lämmitetty tallivoi kiihdyttää ruostumista, ellei se ole hy-vin ilmastoitu.

Page 396: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

827

Pidä maalipinta ja somisteet hyvässäkunnossa

Maalipinnan naarmut ja kolhut tulee pai-kata korjausmaalilla mahdollisimman pi-an, jotta estettäisiin ruosteen muodostu-minen. Jos paljas metalli on näkyvillä, onsuositeltua kääntyä ammattikorikorjaamonpuoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat hyvinsyövyttäviä ja voivat vahingoittaa maali-pintaa muutamassa tunnissa. Poista lin-tujen jätökset mahdollisimman nopeasti.

Älä unohda sisustusta

Kosteutta voi kerääntyä lattiamattojen al-le lattiaan, jolloin ruostumisriski lisään-tyy. Tarkasta mattojen alle säännöllisestivarmistaaksesi, että lattia on kuiva. Olehyvin huolellinen kuljettaessasi lannoittei-ta, puhdistusaineita tai kemikaaleja au-tossa.Näitä tulee säilyttää asianmukaisissa säi-liöissä. Mahdolliset vuodot tulee puhdis-taa, huuhdella puhtaalla vedellä ja kuiva-ta huolellisesti.

Sisustuksen hoito

Sisustuksen yleiset varotoimenpiteet

Vältä syövyttävien yhdisteiden, kuten ha-juvesien tai kosmeettisten öljyjen, kos-kettamista kojelautaan, sillä ne saattavataiheuttaa vahinkoa tai haalistumista. Jossellaista läikkyy kojelaudalle, pyyhi se poisvälittömästi. Katso ohjeet vinyylin oikean-laiseen puhdistamiseen.

Sisäverhouksen ja sisäsomisteidenpuhdistaminen

Vinyyli

Poista pöly ja irtonainen lika vinyyliltä har-jalla tai pölynimurilla. Puhdista vinyylipin-nat vinyylin puhdistusaineella.

Kangas

Poista pöly ja irtonainen lika kankaalta har-jalla tai pölynimurilla. Puhdista verhouk-sen tai mattojen puhdistamiseen suosi-tellulla, miedolla pesuliuoksella. Poista tuo-reet tahrat välittömästi kankaan tahran-poistoaineella. Jos tuoreita tahroja ei he-ti huomata, kankaaseen saattaa jäädä tah-ra tai sen väri voi muuttua. Lisäksi sen pa-loturvallisuusominaisuudet saattavat hei-kentyä, jos materiaalia ei hoideta oikein.

HUOMIOÄlä koskaan päästä vettä tai muitanesteitä kosketuksiin auton sisälläolevien sähköisten/elektronistenkomponenttien kanssa estääksesivahingot.

HUOMIOVääränlaiset menetelmät ja muidenkuin suositeltujen puhdistusaineidenkäyttö saattaa vaikuttaa kankaan ul-konäköön ja tulipalonsietokykyyn.

HUOMIOKun puhdistat nahkapintoja (ohja-uspyörä, istuimet jne.), käytä neut-raaleja pesuaineita tai alkoholipitoi-suudeltaan matalia liuottimia. Joskäytät alkoholipitoisuudeltaan kor-keaa liuosta tai hapanta/emäksistäpesuainetta, nahan väri saattaa haa-listua tai sen pinta saattaa repeytyä.

Page 397: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 83

Huolto

Lantio-/olkavyön puhdistaminen

Puhdista vyö miedolla puhdistusaineella,joka on suositeltu verhouksen ja mattojenpuhdistukseen. Noudata puhdistusaineenohjeita. Älä valkaise tai värjää vyötä, sil-lä kudos saattaa heikentyä.

Ikkunoiden puhdistaminen sisäpuo-lelta

Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko (esim.öljy-, rasva- tai vahakerroksen johdosta),tulee niiden sisäpinnat puhdistaa ikku-nanpesuaineella. Noudata ikkunanpesu-aineen säiliössä esitettyjä ohjeita.

Autosi päästöjen hallintajärjestelmälle onmyönnetty määräaikainen takuu. Tutustuauton takuu- ja huoltokirjassa esitettyihintakuuehtoihin.Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää kaik-ki päästöihin liittyvät määräykset.Päästöjen hallintajärjestelmiä on kolmeaeri tyyppiä.

(1) Kampikammion päästöjen hallintajär-jestelmä

(2) Haihtumiskaasupäästöjen hallintajär-jestelmä

(3) Pakokaasupäästöjen hallintajärjestel-mä

Jotta varmistettaisiin päästöjen hallinta-järjestelmien virheetön toiminta, on suo-siteltua tarkastuttaa ja huollattaa auto val-tuutetussa KIA-huollossa huolto-ohjelmanmukaisesti (ks. huoltokirja).

Varoituksia tarkastus- ja huoltomit -tauksiin (mikäli ESP-järjestelmä on va-rusteena)

• Välttyäksesi polttoaineen epätäydel-liseltä palamiselta dynamometrites-tissä, kytke ajonvakautusjärjestelmä(ESP) pois päältä painamalla ESP-kytkintä.

• Kun dynamometritesti on suoritet-tu, kytke ESP-järjestelmä takaisin toi-mintaan painamalla ESP-kytkintä uu-delleen.

HUOMIOÄlä raaputa tai hankaa takalasin si-säpintaa. Tämä voi vahingoittaa taka -lasin lämmittimen vastuslankoja.

PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

Page 398: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

847

1. Kampikammion päästöjen hal-lintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituksen mukai-nen ilmanvaihtojärjestelmä, joka estäähuohotuskaasujen vapautumisen ilmaankampikammiosta. Tämä järjestelmä välit-tää raikasta, suodatettua ilmaa kampi-kammioon ilman imuputken kautta. Kam-pikammion sisällä raikas ilma sekoittuupalamattoman polttoaineen aiheuttamienkaasujen kanssa, jonka jälkeen se kulkeePCV-venttiilin läpi induktiojärjestelmään.

2. Haihtumiskaasupäästöjen hal lin -ta järjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjes-telmä on suunniteltu estämään polttoai-nekaasujen karkaaminen ilmakehään.

Säiliö

Polttoainesäiliön polttoainehöyryt kerätääntalteen ja varastoidaan integroituun säili-öön. Kun moottori on käynnissä, säiliöönkerätyt polttoainehöyryt siirtyvät hiilivety-säiliöön sitä ohjaavan solenoidiventtiilinkautta.

PCSV-solenoidiventtiili(Purge Control Solenoid Valve )

Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa tä-tä venttiiliä, kun moottorin jäähdytysnes-teen lämpötila on alhainen joutokäynninaikana. PCSV-venttiili sulkeutuu siten, et-tä haihtunutta polttoainetta ei kulkeudumoottoriin. Kun moottori on lämmennytnormaalissa ajossa, PCSV-venttiili avau-tuu, jolloin polttoainehöyryt kulkeutuvat jäl-leen moottoriin.

3. Pakokaasupäästöjen hallintajär-jestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmäon hyvin tehokas järjestelmä, joka ohjaapakokaasupäästöjä ylläpitäen samalla au-ton hyvää suorituskykyä.

Auton muutostyöt

Tähän autoon ei tulisi suorittaa mitäänmuutostöitä. Muutostyöt saattavat vaikut-taa auton suorituskykyyn, turvallisuuteenja kestävyyteen ja voivat jopa rikkoa maanturvallisuus- ja päästömääräyksiä.Lisäksi minkä tahansa muutoksen ai -heuttama vahinko tai ongelma saattaa vai-kuttaa takuun voimassaoloon. • Hyväksymättömien laitteiden käyttö

saattaa aiheuttaa ajoneuvon toiminto-jen epämääräistä käyttäytymistä, johto-vahinkoja, akun tyhjentymisen tai jopatulipalon. Pyri välttymään näiltä vahin-goilta.

Page 399: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

7 85

Huolto

Varoitus moottorin pakokaasuista(hiilimonoksidi)

• Hiilimonoksidia voi esiintyä muiden pa-kokaasujen joukossa. Tämän vuoksi, joshaistat pakokaasuja matkustamossa,tarkastuta ja korjauta auto välittömästiJos epäilet, että pakokaasuja kulkeutuumatkustamoon, aja ainoastaan ikkunoi-den ollessa kokonaan auki. Vie autositarkastettavaksi ja korjattavaksi välittö-mästi.

• Älä käytä moottoria eristetyissä tai sul-jetuissa tiloissa (kuten halleissa) enem-pää kuin ajoneuvon ajaminen ulos taisisään vaatii.

• Kun auto pysäytetään ulkona pidem-mäksi aikaa moottori käynnissä, sää-dä ilmanvaihto (tarvittaessa) puhalta-maan ulkoilmaa matkustamoon.

• Älä koskaan oleile pysähtyneen tai py-säköidyn auton vieressä, jossa mootto-ri on käynnissä.

• Jos moottori sammuu eikä käynnisty, lii-an suuri määrä epäonnistuneita käyn-nistysyrityksiä saattaa vahingoittaapäästöjen hallintajärjestelmää.

Katalysaattoriin liittyviä käyttövaroi-tuksia (mikäli varusteena)

Autossasi on päästöjä hallitseva kataly -saattori.Tämän seurauksena seuraavia varotoi-menpiteitä on noudatettava:• Käytä bensiinimoottoreissa ainoastaan

LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.• Älä käytä autoa, jos merkkejä moottorin

toimintahäiriöstä ilmenee (esim. epätäy-dellistä palamista tai suorituskyvyn heik-kenemistä).

VAROITUS - PakokaasutMoottorin pakokaasut sisältävät hä-kää (hiilimonoksidia - CO). Vaikka seon näkymätöntä ja hajutonta, se onvaarallista ja jopa tappavaa sisään-hengitettäessä. Noudata tämän si-vun ohjeita välttyäksesi häkämyrky-tyksiltä.

VAROITUS - Tulipalovaara• Kuuma pakokaasujärjestelmä voi

sytyttää ajoneuvosi alla olevat, hel-posti syttyvät kohteet tuleen. Äläpysäköi, aja tai käytä autoa tyhjä-käynnillä helposti syttyvien koh-teiden (esim. ruoho, kasvillisuus,paperi, lehdet jne.) päällä tai nii-den vieressä.

• Pakokaasu- ja katalysaattorijärjes-telmät toimivat hyvin kuuminamoottorin käydessä ja jonkun ai-kaa moottorin sammuttamisen jäl-keen. Pysy kaukana pakokaau- jakatalysaattorijärjestelmistä. Muus-sa tapauksessa seurauksena voiolla palovammoja.Älä poista pakokaasujärjestelmänympärillä olevaa jäähdytysvaip-paa, älä tiivistä ajoneuvon alustaaäläkä pinnoita ajoneuvoa itse kor-roosion varalta. Tulipalovaara!

Page 400: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Huolto

867

• Älä väärinkäytä moottoria. Väärinkäyt-töä on mm. auton liikuttaminen virta poispäältä ja mäkien laskeminen vaihde kyt-kettynä, kun virta on pois päältä.

• Älä käytä moottoria korkeilla kierros-nopeuksilla pitkiä jaksoja (yli 5 minuut-tia).

• Älä muuta mitään moottorin tai päästö-järjestelmän osaa tai puutu niiden toi-mintaan. Kaikki tarkastukset ja säädöton suoritettava valtuutetussa KIA-huol-lossa.

• Vältä hyvin alhaisella polttoainemääräl-lä ajamista. Jos sinulta loppuu polttoai-ne, moottorissa saattaa tapahtua epä-täydellistä palamista, jolloin katalysaat-tori voi ylikuormittua.

Varoituksien noudattamatta jättäminen voiaiheuttaa vahinkoa katalysaattorille ja au-tolle. Lisäksi tämänlaiset toimenpiteet voi-vat mitätöidä takuun voimassaolon.

Dieselhiukkassuodatin(mikäli varusteena)

Dieselhiukkassuodatin (DPF) poistaa hai-talliset hiukkaset ajoneuvon päästöistä.Toisin kuin vaihdettava ilmansuodatin,DPF-järjestelmä polttaa ja poistaa auto-maattisesti kerääntyneet hiukkaset ajo-olosuhteiden mukaan. Toisin sanoen,moottorin ohjausjärjestelmän aiheuttamaaktiivinen poltto ja normaalien/vaativienajo-olosuhteiden aiheuttama pakokaasu-jen korkea lämpötila polttavat ja poistavatkerääntyneet hiukkaset. Aktiivisen poltto-tapahtuman aikana auton käytöksessä voihavaita pientä tehonlaskua, nykimistä, sa-vuttamista ja lisääntynyttä palamismelua.Jos ajoneuvolla kuitenkin ajetaan jatku-vasti alhaisilla nopeuksilla, kerääntyneitähiukkasia ei poisteta automaattisesti, kos-ka pakokaasun lämpötila on liian alhainen.Tässä erityistapauksessa hiukkasten mää-rä ei ole tunnistimen rajoissa, jolloin moot-torin ohjausjärjestelmän suorittama hiuk-kasten polttoprosessi ei voi käynnistyä jatoimintahäiriön varoitusvalo saattaa vilk-kua.Jos tämä toimintahäiriön varoitusvalo vilk-kuu, sen vilkkuminen voidaan lopettaa aja-malla autolla vähintään 60km/h tai suu-remmalla kuin 2. vaihteella moottorin kier-rosluvun ollessa 1500-2000 rpm tietyn ajan(noin 25 minuuttia).

Jos toimintahäiriön varoitusvalo jatkaa vilk-kumista toimenpiteen suorittamisesta huo-limatta, pyydämme kääntymään valtuute-tun KIA-huollon puoleen DPF-järjestelmäntarkastamiseksi.Jos jatkat ajamista toimintahäiriön varoi-tusvalon vilkkuessa pitkään, DPF-järjes-telmä voi vahingoittua ja polttoaineenku-lutus kasvaa.

HUOMIO - Dieselpolttoaine(mikäli hiukkassuodatin va-rusteena)

On suositeltua käyttää säännönmu-kaista autoteollisuuden dieselpolt-toainetta hiukkassuodattimella va-rustetuissa dieselajoneuvoissa.

Jos käytät hyvin rikkipitoista (pitoi-suus yli 50 ppm) dieselpolttoainettatai määräämättömiä lisäaineita, hiuk-kassuodatin saattaa vaurioitua, jon-ka seurauksena saattaa vapautuavaaleaa pakokaasua.

Page 401: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

8

Mitat / 8-2

Moottori / 8-2

Polttimoiden tehot / 8-2

Renkaat ja vanteet / 8-3

Painot ja tilavuudet / 8-4

Tilavuudet ja suositellut voiteluaineet / 8-5

Ajoneuvon valmistenumero (VIN) / 8-8

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi / 8-8

Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko / 8-9

Moottorinumero / 8-9

E-merkki / 8-10

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Page 402: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

28

MITAT

MOOTTORI

Kohta Bensiini 1.6 Bensiini 2.0 Diesel 1.6

Iskutilavuus, cm3 1591 1999 1582

Sylinterin halkaisija xiskunpituus, mm

77x85.44

(3.03x3.36)

81x97

(3.18x3.81)

77.2x84.5

(3.03x3.32)

Sytytysjärjestys 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylinterien määrä 4, rivissä 4, rivissä 4, rivissä

Kohta mm

Kokonaispituus 4120

Kokonaisleveys 1785

Kokonaiskorkeus 1610 / 1660*

Raideleveys edessä

195/65R15 1570

205/55R16 1555

225/45R18 1550

Raideleveys takana

195/65R15 1585

205/55R16 1575

225/45R18 1565

Akseliväli 2550

* : Kattotelineillä

POLTTIMOIDEN TEHOT

Polttimo Teho Polttimotyyppi

Lähivalot 55 H7

Kaukovalot 55 H7

Etusuuntavilkut/seisontavalo (LED)*

LED LED

Etusuuntavilkut/seisontavalo (polttimo)

21/10 PY21/R10

Sivusuuntavilkut (lokasuojissa) 5 W5W

Sivusuuntavilkut (ulkopeileissä)*

LED LED

Etusumuvalot* 27 H27W

Takaseisontavalot* 21/5, 5 P21/5W, W5W

Jarru- ja takavalot (polttimo) 21/5 P21/5W

Jarru- ja takavalot (LED)* LED LED

Takasuuntavilkut 21 PY21

Peruutusvalot 16 92

Takasumuvalo* 21 P21W

Lisäjarruvalo (polttimo) 5 W5W

Lisäjarruvalo (LED)* LED LED

Rekisterikilven valot 5 W5W

Karttavalot 10 W10W

Matkustamon valo 10 FASTEN10W

Tavaratilan valo* 5 FASTEN5W

Ehostuspeilin valo* 5 FASTEN5W

Hansikaslokeron valo* 5 FASTEN5W

Page 403: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

8 3

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

RENKAAT JA VANTEET

* Normaalikuorma : Max. 3 henkilöä

Rengaspaine

bar

Edessä Takana Edessä Takana

195/65R15 6.0J×15 2,3 2,3 2,5 2,9

205/55R16 6.5J×16

4,2 4,2 4,2 4,2T125/80D15 4.0T×15

225/45R18 7.0J×182,3 2,1 2,4 2,8

4,2 4,2 4,2 4,2T125/80D16 4.0T×16

Täysikokoi-

nen rengas

Pieni varapyörä

(mikäli varusteena)

Pieni varapyörä

(mikäli varusteena)

Pyöränmutterin

kiristysmomentti

N•m

88 - 107

KohtaRengas-

kokoVannekoko

Normaalikuorma *1 Enimmäiskuorma

HUOMIOKun vaihdat renkaita, renkaiden onoltava samaa kokoa kuin auton alku-peräisrenkaat.

Erikokoisten renkaiden käyttäminenvoi vahingoittaa pyöriin liittyviä osiatai heikentää niiden toimintaa.

Täysikokoi-

nen rengas

Page 404: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

48

PAINOT JA TILAVUUDET

M/T : Käsivaihteisto

A/T : Automaattivaihteisto

Min. : Takaistuimen takaa takaselkänojan yläreunaan.

Max. : Etuistuimien takaa kattoon (2h asennossa).

Kohta Bensiini 1.6l Diesel 1.6l

Auton kokonaismassa

kg

M/T 1690 1790

A/T 1710 1810

Tavaratilan tilavuus

lMin. 340

Max. 1336

Page 405: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

8 5

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

TILAVUUDET JA SUOSITELLUT POLTTOAINEET

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Moottoriöljy *1 *2

Bensiini-

moottori

1.6l 3,3l GDI-moottori

API Service SL tai SM, ACEA A5 tai korkeampi

Käytä KIA Motor Companyn hyväksymiä moot-

toriöljyjä.

Lisätietoja saat valtuutetulta KIA-jälleenmyyjältä.

MPI-moottori

API Service SM*4, ILSAC GF-4 tai korkeampi

2.0 l 4,0l

Diesel-

moottori

DPF:llä *3

5,3l ACEA C3

Ilman DPF:ää *3 ACEA B4

Käsi

vaihteistoöljy

Bensiini-

moottori

1.6l1,8 l ~ 1,9 l

API GL-4, SAE 75W/85

(alkuperäinen KIA-vaihteistoöljy)2.0 l

1,9 l ~ 2,0 l

Dieselmoottori1,9 l ~ 2,0 l

Automaatti

vaihteistoöljy

Bensiini-

moottori

1.6l 7,3l MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV,

NOCA ATF SP-IV, KIAn alkuperäinen ATF SP-IV tai

muut merkit, jotka täyttävät yllä esitetyt määräykset

ja ovat KIA Motors Corp. -yhtiön hyväksymiä.

2.0 l 7,1l

Dieselmoottori 7,1l

Käytä ainoastaan oikeanlaatuisia voiteluaineita saavuttaaksesi moottorilta ja voimansiirrolta parhaan mahdollisen suorituskyvyn jakestävyyden. Oikeat voiteluaineet parantavat myös moottorin hyötysuhdetta, jolloin polttoainetalous paranee.

Seuraavat voiteluaineet ja nesteet ovat suosituksia ajoneuvollesi.

Page 406: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

68

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Jäähdytysneste

1.6 Bensiinimoottori 6,5l Pakkasnesteen ja veden seos

(etyleeniglykoli-pohjainen jäähdytysneste alumiini-

jäähdyttimille)

2.0 Bensiinimoottori 6,4l Dieselmoottori 7,2l

Jarru-/kytkinneste0,7-0,8 l

FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4

PolttoaineIlman Flexible Fuel -tekniikkaa 48 l Tutustu kappaleeseen “Polttoainevaatimukset”

luvussa 1Flexible Fuel -tekniikalla 50 l

*1 : Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.

*2 : Saatavilla on myös ns. ”Energy Conserving” -tyyppisiä moottoriöljyjä. Muiden hyötyjen lisäksi nämä öljyt parantavat polttoainetaloutta kulutta-malla vähemmän moottorin kitkan kumoamiseksi tarvittavaa polttoainetta. Näitä parannuksia on vaikea huomata jokapäiväisessä ajossa, mut-ta vuositasolla niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

*3 : Dieselhiukkassuodatin*4 : Jos API service SM -moottoriöljyä ei ole saatavilla maassasi, voit käyttää API service SL -öljyä.

Page 407: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

8 7

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Suositellut SAE -viskositeettiluo-kitukset

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuudel-la) on vaikutusta polttoainetalouteen ja toi-mintaan kylmässä (moottorin käynnistysja moottoriöljyn juoksevuus). Alemman vis-kositeetin moottoriöljyt voivat tarjota pa-rempaa polttoainetaloutta ja kylmän sääntoimivuutta, korkeamman viskositeetinmoottoriöljyt ovat vaatimus riittävälle voi-telulle kuumalla säällä. Suosituksista poik-keavien öljyjen käyttäminen saattaa ai-heuttaa moottorivahinkoja. Kun valitset öl-jyä, ota huomioon autosi käyttöympäris-tön tulevat lämpötilan vaihtelut ennen seu-raavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öl-jyn viskositeetti taulukosta.

HUOMIOVarmista täyttökorkin, tyhjennystul-pan tai mittatikun ympäröimä alueennen voiteluaineen tarkastamistatai tyhjentämistä. Tämä on erittäintärkeää pölyisillä ja hiekkaisilla alu-eilla tai autoa käytettäessä päällys-tämättömillä teillä. Korkin ja mittati-kun ympäristön puhdistamisella es-tetään lian tai pölyn kulkeutuminenmoottoriin tai muihin vahingoittuviinmekanismeihin.

SAE -viskositeettiarvojen lämpötila-alueet

Lämpötila

PoislukienEuroopas-sa ja Lähi-

Idässä

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Diesel-moottoriöljy 5W-30

15W-40

10W-30

0W-30 *2

*1 : Polttoainetalouden parantamiseksi, on suositeltua käyttää moottoriöljyä, jonka

viskositeettiluokitus on SAE 5W-20 (API SM/ILSAC GF-4). Jos kyseistä moot-

toriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy nou-

dattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

*2 : Tämä on tarkoitettu ainoastaan erittäin kylmille olosuhteille ja käyttö tulee rajoit-

taa käytön ja alueen mukaisesti. (Erityi sesti sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan

raskaaseen ja kovanopeuksiseen käyttöön).

20W-50

10W-30

15W-40

5W-20*1, 5W-30

Lähi-Idäs-sä

Bensiini -moottori -

öljy

Euroopassa

20W-50

10W-30

15W-40

5W-30, 5W-40

0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40

Page 408: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

88

Ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) käyte-tään autosi rekisteröinnissä ja kaikissa ju-ridisissa omistajuuteen liittyvissä asiayh-teyksissä.Numero on stanssattu lattialle matkusta-jan istuimen alle. Tarkastaaksesi nume-ron, poista kansi (1).

VIN-kilpi (mikäli varusteena)

VIN-numero löytyy myös kilvestä, joka onkiinnitetty kojelaudan päälle. Kilvessä ole-va numero voidaan helposti nähdä tuuli-lasin läpi ulkopuolelta.

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi, joka on kiin-nitetty kuljettajan (tai etumatkustajan) si-vun keskipilariin, sisältää ajoneuvon val-mistenumeron (VIN).

AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN) AJONEUVON HYVÄKSYNTÄ-KILPI (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM089002L

OUN086004

OUN088001

■ Tyyppi A

OVQ076002N

■ Tyyppi B (mikäli varusteena) ■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

Page 409: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

8 9

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Uudessa autossa olevat renkaat on valit-tu normaaliajoon vaikuttavien ominai-suuksien perusteella.Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan puolei-sessa keskipilarissa sisältäen autoosi suo-siteltujen rengaspaineiden taulukon.

MOOTTORINUMERO

■ 2.0 Bensiinimoottori

■ 1.6 Bensiinimoottori ■ Dieselmoottori

OUN086005

RENKAIDEN TIEDOT JA REN-GASPAINETAULUKKO

ORB080005

Moottorinumero on painettu moottoriloh-koon kuvan mukaisesti.

OAM082007L

OAM082005L

Page 410: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

108

E-merkki sijaitsee kuljettajan puoleises-sa keskipilarissa. Merkintä todistaa, ettäajoneuvosi on ECE-turvallisuus- ja ympä-ristösäädösten mukainen. Se sisältää seu-raavia tietoja:• Maakoodi• Säädösnumero• Säädöksen oikaisunumero• Hyväksyntänumero

E-MERKKI (EUROOPASSA) (MIKÄLI VARUSTEENA)

OAM082006L

Page 411: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

IHakemisto

Page 412: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Hakemisto

2I

Active ECO -järjestelmä.........................................5-44Ajaminen moottoritiellä ..........................................5-50Ajaminen tulvivalla alueella....................................5-49Ajaminen yöllä .......................................................5-48Ajovakauden hallintajärjestelmä ............................5-39Ajovalojen asento ..................................................4-67Ajovalojen ja sumuvalojen suuntaus .....................7-66Ajovalojen korkeudensäätö....................................4-71Ajovalojen saattotoiminto.......................................4-66Ajovalopolttimoiden vaihtaminen ...........................7-62Akku.......................................................................7-28Akun säästötoiminto ..............................................4-66Auto light -asento...................................................4-67Automaattinen ilmastointijärjestelmä .....................4-87

Automaattinen lämmitys ja ilmastointi ...............4-88Ilmastointilaite....................................................4-93Käsitoiminen lämmitys ja ilmastointi..................4-89

Automaattivaihteisto...............................................5-23Sports-tila ..........................................................5-25Vaihdelukko .......................................................5-26

Automaattivaihteiston vaihdeilmaisin.....................4-46Auton heijaaminen .................................................5-47Aux, USB ja iPod .................................................4-102Avaimen asennot .....................................................5-5

Avaimet ....................................................................4-2

Ehostuspeilin valo..................................................4-76Elektrokromaattinen peili (ECM) ............................4-34E-merkintä..............................................................8-10Ennen ajamista ........................................................5-3Erikoisajo-olosuhteet..............................................5-47

Ajaminen moottoritiellä ......................................5-50Ajaminen tulvivalla alueella ...............................5-49Ajaminen yöllä ...................................................5-48Auton heijaaminen.............................................5-47Sateessa ajaminen............................................5-49Vaaralliset ajo-olosuhteet ..................................5-47Varovainen kaarreajo.........................................5-48

ESP-järjestelmä .....................................................5-34Etuistuimen säätäminen ..........................................3-5Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin ...3-50

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä........7-84Hansikaslokero ......................................................4-97Hansikaslokeron valo.............................................4-76Hinaaminen............................................................6-27Hoito

Korin hoito .........................................................7-78

AE

H

Page 413: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

I 3

Hakemisto

Renkaiden huolenpito........................................7-31Sisustuksen hoito ..............................................7-82

HuoltoHuoltopalvelut......................................................7-5Huoltotoimenpiteiden selitykset .........................7-10Määräaikaishuolto ...............................................7-9Omistajan huoltotoimenpiteet ..............................7-7Renkaan huolto .................................................7-36

Huoltopalvelut ..........................................................7-5Huoltotoimenpiteiden selitykset .............................7-10Huurteenpoisto (tuulilasi) .......................................4-94Hyväksyntäkilpi ........................................................8-8Hyväksyntätarra .......................................................8-8Häikäisysuoja.......................................................4-100Hätäjarrusignaali (ESS) .........................................5-38Hätäkäynnistäminen ................................................6-4

Käynnistäminen apuakulla...................................6-4Käynnistäminen työntämällä................................6-6

Hätätilanne...............................................................6-2Hätävarusteet.........................................................6-32Ikkunat ...................................................................4-20

Sähköikkunoiden lukituspainike.........................4-22

Ilmansuodatin.........................................................7-24ISG-järjestelmä ......................................................5-15

ISOFIX-järjestelmä.................................................3-35Istuimet ....................................................................3-2

Etuistuimen säätäminen ......................................3-5Istuinlämmitin (edessä)........................................3-8Kyynärnoja (edessä)............................................3-9Pääntuki (edessä)................................................3-6Pääntuki (takana) ..............................................3-12Selkänojan tasku .................................................3-9Takaistuimen kaataminen..................................3-10Takaistuin...........................................................3-10

Istuinlämmitin (edessä)............................................3-8

Jarru-/kytkinneste...................................................7-20Jarrujärjestelmä .....................................................5-29

Ajovakauden hallintajärjestelmä........................5-39ESP-järjestelmä.................................................5-34Hätäjarrusignaali (ESS) .....................................5-38Jarrutehostin......................................................5-29Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ..........................5-32Mäkipidätin (HAC) .............................................5-38Seisontajarru .....................................................5-30

Jarrutehostin ..........................................................5-29Juomapidikkeet, ks. mukipidikkeet ......................4-100Jäisen tien varoitusvalo .........................................4-46Jäähdytys, ks. jäähdytysneste ...............................7-16Jäähdytysneste ......................................................7-16

I

J

Page 414: KIA-YHTYMÄ · valo (vain Diesel) * mikäli varusteena Takaluukku auki -varoitusvalo Saadaksesi yksityiskohtaisempia selitteitä, katso kappale ”Mittaristo” luvussa 4. Latausjärjestelmän

Hakemisto

4I

Kamera (peruutus).................................................4-65Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä........7-84Karttavalo...............................................................4-75Kattoantenni.................................................4-107, 142Kattoluukku ............................................................4-28Kattotelineet .........................................................4-106Kauko-ohjattu keskuslukitus ....................................4-5Kaukovalojen käyttö...............................................4-68Kauppakassipidike ...............................................4-102Keskikonsolin säilytyslokerot .................................4-97Keskuslukituksen katkaisija ...................................4-15Kierroslukumittari ...................................................4-39Kojelaudan sulakkeet.............................................7-42Kojelauta, ks. mittaristo..........................................4-38Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö) ..............................3-17Konepelti ................................................................4-23Korin hoito..............................................................7-78Korkeussäätö (turvavyöt).......................................3-18Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny ...............3-47Kyynärnoja (edessä)................................................3-9Käsisäätöinen ilmastointilaite.................................4-78

Ilmastointilaite....................................................4-83Lämmitys ja ilmastointi ......................................4-79Raitisilmasuodatin .............................................4-85

Käsivaihteisto.........................................................5-20Käsivaihteiston vaihdeilmaisin ...............................4-45Käynnistysvaikeudet, ks. moottori ei käynnisty .......6-3Käynnistäminen apuakulla.......................................6-4Käynnistäminen työntämällä....................................6-6

Lamppujen vaihtaminen.........................................7-62Lantiovyö................................................................3-20Lasikatto, ks. kattoluukku.......................................4-28Lasten turvaistuimet...............................................3-28

ISOFIX-järjestelmä ............................................3-35Tether-kiinnitysjärjestelmä .................................3-34Turvavyö ............................................................3-31

Lattiamattokoukut.................................................4-103LCD-näytön varoitus ..............................................4-56Lukkiutumattomat jarrut (ABS)...............................5-32Lumiketjut...............................................................5-52Lämmitin (takalasi).................................................4-77Lämmitin (tuulilasi) .................................................4-94

Massat ...................................................................5-63Matkamittari ...........................................................4-41Matkustajan etuturvatyynyn kytkennän merkkivalo ...3-44Matkustamon taustapeili ........................................4-34

L

M

K