kompetencje obywatelskie w programach studi³w ... •kompetencje obywatelskie...

Download Kompetencje obywatelskie w programach studi³w ... •Kompetencje obywatelskie opieraj… si™ na

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kompetencje obywatelskie w programach studiw dowiadczenia i wyzwania.

Przykad Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Anna Rosner

Kolegium MISH, Katedra im. T. Mazowieckiego.

Katedra

Dokumenty:

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si przez cae ycie

ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si przez cae ycie.

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si przez cae ycie

Kompetencje spoeczne i obywatelskie (Definicja):

S to kompetencje osobowe, interpersonalne i midzykulturoweobejmujce peny zakres zachowa przygotowujcych osoby doskutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w yciu spoecznym izawodowym, szczeglnie w spoeczestwach charakteryzujcych sicoraz wiksz rnorodnoci, a take rozwizywania konfliktw w raziepotrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowuj osoby do penegouczestnictwa w yciu obywatelskim w oparciu o znajomo poj istruktur spoecznych i politycznych oraz poczuwanie si do aktywnego idemokratycznego uczestnictwa.

Niezbdna wiedza, umiejtnoci i postawy powizane z t kompetencj (1)

Kompetencje spoeczne s zwizane z dobrem osobistym i spoecznym, ktrewymaga wiadomoci, w jaki sposb mona zapewni sobie optymalnypoziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego rwnie jako zasbdanej osoby i jej rodziny oraz bezporedniego otoczenia spoecznego, a takewiedzy, w jaki sposb moe si do tego przyczyni odpowiedni styl ycia. Dlapowodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie spoecznymniezbdne jest rozumienie zasad postpowania i regu zachowania oglnieprzyjtych w rnych spoeczestwach i rodowiskach (np. w pracy). Rwnieistotna jest wiadomo podstawowych poj dotyczcych osb, grup,organizacji zawodowych, rwnoci pci i niedyskryminacji, spoeczestwa ikultury. Konieczne jest rozumienie wielokulturowych i spoeczno-ekonomicznych wymiarw spoeczestw europejskich, a take wzajemnejinterakcji narodowej tosamoci kulturowej i tosamoci europejskiej.

Niezbdna wiedza, umiejtnoci i postawy powizane z t kompetencj (2) Podstawowe umiejtnoci w zakresie tej kompetencji obejmuj zdolno

do konstruktywnego porozumiewania si w rnych rodowiskach,wykazywania si tolerancj, wyraania i rozumienia rnych punktwwidzenia, negocjowania poczonego ze zdolnoci tworzenia klimatuzaufania, a take zdolno do empatii. Osoby powinny by zdolne doradzenia sobie ze stresem i frustracj oraz do wyraania ich wkonstruktywny sposb, a take powinny dokonywa rozrnienia sferyosobistej i zawodowej.

Kompetencja ta opiera si na wsppracy, asertywnoci i prawoci. Osobypowinny interesowa si rozwojem spoeczno-gospodarczym, komunikacjmidzykulturow, ceni rnorodno i szanowa innych ludzi, a take byprzygotowane na pokonywanie uprzedze i osiganie kompromisu.

Kompetencje obywatelskie opieraj si na znajomoci poj demokracji,sprawiedliwoci, rwnoci, obywatelstwa i praw obywatelskich, cznie zesposobem ich sformuowania w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej imidzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez rne instytucje napoziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i midzynarodowym.Obejmuj one rwnie znajomo wspczesnych wydarze, jak i gwnychwydarze i tendencji w narodowej, europejskiej i wiatowej historii. Ponadto,naley zwikszy wiadomo celw, wartoci i polityk, jakimi kieruj si ruchyspoeczne i polityczne. Niezbdna jest rwnie znajomo integracji europejskiejoraz struktur UE, z ich gwnymi celami i wartociami, jak i wiadomornorodnoci i tosamoci kulturowych w Europie.

Umiejtnoci w zakresie kompetencji obywatelskich obejmuj zdolno doefektywnego zaangaowania, wraz z innymi ludmi, w dziaania publiczne,wykazywania solidarnoci i zainteresowania rozwizywaniem problemwstojcych przed lokalnymi i szerszymi spoecznociami. Do umiejtnoci tychnaley krytyczna i twrcza refleksja oraz konstruktywne uczestnictwo wdziaaniach spoecznoci lokalnych i ssiedzkich oraz procesach podejmowaniadecyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski,szczeglnie w drodze gosowania.

Pene poszanowanie praw czowieka, w tym rwnoci, jako podstawydemokracji, uznanie i zrozumienie rnic w systemach wartocirnych religii i grup etnicznych, to fundamenty pozytywnej postawy.Oznacza ona zarwno wykazywanie poczucia przynalenoci dowasnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy jako caoci orazdo wiata, jak i gotowo do uczestnictwa w demokratycznympodejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach. Obejmuje onarwnie wykazywanie si poczuciem obowizku, jak i okazywaniezrozumienia i poszanowania wsplnych wartoci, niezbdnych dozapewnienia spjnoci wsplnoty, takich jak respektowaniedemokratycznych zasad. Konstruktywne uczestnictwo obejmujerwnie dziaalno obywatelsk, wspieranie rnorodnoci ispjnoci spoecznej i zrwnowaonego rozwoju oraz gotowoposzanowania wartoci i prywatnoci innych osb.

ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si przez cae ycie:

()

2.7. wspomaganie rozwijania kompetencji obywatelskich, tak by sprzyjarozumieniu, czym s wsplne wartoci, o ktrych mowa w art. 2 Traktatu o UniiEuropejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

2.8. zwikszanie wiadomoci wszystkich uczcych si i kadry edukacyjnej co doznaczenia nabywania kompetencji kluczowych i ich odniesienia dla spoeczestwa;()

NINIEJSZYM Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE FAKT, E KOMISJA ZNALEYTYM UWZGLDNIENIEM KOMPETENCJI PASTWCZONKOWSKICH wspiera realizacj zalecenia i stosowanieeuropejskich ram odniesienia, poprzez uatwianie wzajemnego uczeniasi w gronie pastw czonkowskich oraz rozwijanie we wsppracy zpastwami czonkowskimi takich materiaw i narzdzi referencyjnychjak:

narzdzia wspomagajce dla kadry edukacyjnej i innych interesariuszy,na przykad szkolenia internetowe, narzdzia samooceny, sieci, w tymeTwinning i ePlatforma na rzecz uczenia si dorosych w Europie(EPALE); ()

Rozporzdzenie MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarw ksztacenia 2011 r.

Kompetencje spoeczne zdefiniowane szeroko (dla profilu akademickiego i praktycznego).

ALE:

Nie nawizuj bezporednio do ksztatowania kompetencji obywatelskich.

Czy autorzy programw studiw maj wiadomo koniecznoci wprowadzania kompetencji obywatelskich (por. definicja)?

Przykad I Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Katedra zostaa powoana przez JM Rektora UW prof. M. Paysa zarzdzeniem z 26 czerwca 2014 r.Wsppraca z Fundacj Adenauera

Do zada Katedry naley:

rozszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu o zajcia ocharakterze interdyscyplinarnym i midzyobszarowym wzakresie zwaszcza nauk humanistycznych i spoecznych;

rozwijanie wrd studentw Uniwersytetupostaw obywatelskich, umiejtnociobywatelskiej debaty i zespoowego,kreatywnego dziaania oraz wypenieniazada w obszarze suby publicznej;

uatwienie studentom Uniwersytetu kontaktu zosigniciami nauki wiatowej, zwaszcza w zakresie naukpolitycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz naukhistorycznych;

propagowanie w spoecznoci akademickiejeuropejskich wartoci demokratycznychi humanistycznych.

Oprcz organizacji wykadw, seminariw czykonferencji Katedra du uwag przywizujedo zaj warsztatowych, ktre rozwijaj wstudentach kompetencje spoeczne, jakumiejtno wsppracy i debaty.

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

Kompetencje obywatelskie przygotowuj osoby do penego uczestnictwa w yciu obywatelskim w oparciu o znajomo poj i struktur spoecznych i politycznych oraz poczuwanie si do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

zdolno do konstruktywnego porozumiewania si w rnych rodowiskach, wykazywania si tolerancj, wyraania i rozumienia rnych punktw widzenia, negocjowania poczonego ze zdolnoci tworzenia klimatu zaufania

znajomo wspczesnych wydarze, jak i gwnych wydarze i tendencji w narodowej, europejskiej i wiatowej historii. Ponadto, naley zwikszy wiadomo celw, wartoci i polityk, jakimi kieruj si ruchy spoeczne i polityczne. Niezbdna jest rwnie znajomo integracji europejskiej oraz struktur UE, z ich gwnymi celami i wartociami, jak i wiadomo rnorodnoci i tosamoci kulturowych w Europie.

Rok akad. 2018/19

Dr. Micha Mizera doc. dr Anna Rosner, Sen o Niepodlegej. Polityka historyczna i najwaniejsze mity dwudziestolecia

Dr Jarosw Kuisz, Midzy prawem a bezprawiem . Polska kultura prawna midzy PRL a III RP.

Doc. dr Elbieta Mikos Skuza, Migracje i uchodstwo problem spoeczestw wspczesnej Europy?

Rok akad. 2017/18

Dr. Micha Mizera doc. dr Anna Rosner Kim jestemy, skd przychodzimy? Polska inteligencja. Historia i wspczesno

doc. dr Anna Rosner Prawo w tekstach kultury

Rok akad. 2016 / 17:

prof. Geerd Corstens Understanding the rule of law and some human rights

Prof.. Marek Wsowicz, doc. dr Anna Rosner, Dylematy polskiej transformacji. Polityka rzdu Tadeusza Mazowieckiego

Rok akad. 2015/16:

prof. Piotr Sztompka Autonomia relacji midzyludzkich. Kapita moralny

Prof. Adam Rotfeld Nowy ad midzynarodowy

Rok akad. 2014/15:

Prof. Marek Sajan, prof. M. Wyrzykowski, prof. Aleksander Hall, Dylematy polskiej demokracji.

Dylematy polskiej demokracji

Wykady

Wykady prof. dr. hab. Marka Safjana

1. Polityka wartoci w wymiarze sprawiedliwoci

2. Demokracja a arbitralno sdziowska

Wykady dr. hab. prof. nadzwyczajnego WSIZ w Rzeszowie Aleksandra Halla

3. Odpowiedzialno polityka za podejmowane wybory i decyzje polityczne.

4. Wzowe decyzje i wybory polityczne w historii III Rzeczypospolitej oraz ich konsekwencje.

Wykady dr. hab. prof. UW Andrzeja Wakiewicza:

5. Jakie tr