koniec obrotu nieruchomościami rolnymi?

Download Koniec obrotu nieruchomościami rolnymi?

Post on 06-Jan-2017

90 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Restrykcje mog dotkn kadego przedsibiorc

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  www.pwcacademy.pl

  24 listopada 2016 r.

 • PwC

  Agenda

  I Rzeczywisto po 30 kwietnia 2016 r.

  II Definicja nieruchomoci rolnej

  IIITest czy restrykcje z ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego (UKUR) znajd zastosowanie

  IVRestrykcje, obowizki, zakazy i sankcje, czyli jak przedsibiorcom ograniczono obrt nieruchomociami rolnymi (i nie tylko)

  V W krainie absurdu

  VIWykonywanie uprawnie przez Agencj Nieruchomoci Rolnych (ANR) w liczbach

  VII UKUR w Trybunale Konstytucyjnym

  VII Top 9 najwaniejsze kwestie z UKUR dla przedsibiorcw

  VII Q & A

 • PwC

  Rzeczywisto po 30 kwietnia 2016 r.

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  3

  24 listopada 2016

 • PwC

  Kluczowa data: 30 kwietnia 2016 r.

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  4

  24 listopada 2016

  Wejcie w ycie ustawy o wstrzymaniu sprzeday nieruchomoci Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa oraz zmianie niektrych ustaw (m.in. UKUR)

  Cel ustawy:

  Bezpieczestwo ywnociowe

  Wspieranie gospodarstw rodzinnych

  Ochrona ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem w celach niezwizanych z produkcj rolnicz

  30.042016

 • PwC

  wiat wedug UKUR po nowelizacji

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  5

  24 listopada 2016

  Szeroka definicja nieruchomoci rolnej

  Niewielkie wyczenie obszarowe (0,3 ha)

  Nabywc nieruchomoci rolnej moe by tylko rolnik indywidualny (co do zasady)

  Obowizki i zakazy dla nabywcy nieruchomoci rolnej (obowizek prowadzenia gospodarstwa rolnego, zakaz zbycia nieruchomoci i zakaz oddania jej w posiadanie)

  Rozszerzenie dotychczasowych ogranicze obecnie restrykcje dotycz rwnie m.in. udziaw/akcji w spkach prawa handlowego (jeeli maj nieruchomoci rolne)

  Niezastosowane si do restrykcji z UKUR sankcja niewanoci/ryzyko wykupu przez ANR

 • PwC

  Co jest nie tak z UKUR?

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  6

  24 listopada 2016

  Nieproporcjonalne rodki w stosunku do celw, ktre miay zosta osignite

  Praktyczne problemy przedsibiorcw ze stosowaniem UKUR

  Zmniejszenie pewnoci obrotu dla przedsibiorcw

  Wstrzymane/opnione transakcje

  Kolejne zmiany UKUR

  UKUR w Trybunale Konstytucyjnym

  Bdy legislacyjne przepisy UKUR s niejasne, sprzeczne, moliwe s rne interpretacje, zawieraj blankietowe uprawnienia ANR

 • PwC

  Czy restrykcje z UKUR znajd zastosowanie?

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  7

  24 listopada 2016

 • PwC

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  8

  24 listopada 2016

  https://pl.fotolia.com/id/84631636[zdjcie z tego linku na caym slajdzie]

  https://pl.fotolia.com/id/84631636

 • PwC

  Definicja nieruchomoci rolnej

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  9

  24 listopada 2016

  Art. 46(1) Kodeksu cywilnego

  Decyduje potencjalny charakter rolniczy

  Nieruchomociami rolnymi (gruntami rolnymi) s nieruchomoci, ktre s lub mog by wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci wytwrczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzcej, nie wyczajc produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

  !

 • PwC

  Test (1/3)

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  10

  24 listopada 2016

  Test 1: Czy nieruchomo jest rolna?

  Test 2: Czy jest plan miejscowy?

  TAK

  NIE NIE UKUR

  NIE TEST 4

  TEST 3 TAK

 • PwC

  Test (2/3)

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  11

  24 listopada 2016

  Test 3: Jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym?

  TEST 4Cele rolne

  Cele inne ni rolne NIE UKUR

  Tereny uytkowane rolniczo

  Tereny rolnicze R

  Tereny obsugi produkcji rolnej RU Pasy to-czerwone

  Tereny zabudowy zagrodowej RM Pasy to-jasnobrazowe

 • PwC

  Test (3/3)

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  12

  24 listopada 2016

  Test 4: brak planu albo przeznaczenie na cele rolne wyczenia

  UKUR NIE, gdy:

  UKUR TAK (zasada)

  Powierzchnia nieruchomoci mniejsza ni 0,3 ha

  Nieruchomo wchodzi w skad Zasobu Rolnego Skarbu Pastwa

  Nieruchomo jest objta decyzj WZ, ktra bya ostateczna 30 kwietnia 2016 r. i ktra przewidywaa nierolne przeznaczenie terenu

  Nieruchomo: powierzchnia 0,5 ha + zabudowana 30 kwietnia 2016 r. budynkami nierolnymi + budynki i grunt tworz zorganizowan cao gospodarcz + brak wyczenia z produkcji rolnej

 • PwC

  Restrykcje, obowizki, zakazy, sankcje

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  13

  24 listopada 2016

 • PwC

  czyli jak przedsibiorcom ograniczono obrt nieruchomociami rolnymi (i nie tylko)

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  14

  24 listopada 2016

  Restrykcje z UKUR dotycz:

  Nabycia nieruchomoci rolnej

  Nabycia udziaw/akcji w spce prawa handlowego, ktra ma nieruchomoci rolne

  Zmiany wsplnika/przystpienia nowego wsplnika do spki osobowej, ktra ma nieruchomoci rolne

 • PwC

  Ograniczenia dotyczce nabycia nieruchomoci rolnej

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  15

  24 listopada 2016

  Nabycie nieruchomoci rolnej = kade zdarzenie prawne, ktrego skutkiem jest przeniesienie wasnoci/uytkowania wieczystego* nieruchomoci rolnej

  Nabycie sprzeda

  Nabycie nieruchomoci rolnej moe nastpi w wyniku:

  zawarcia umowy sprzeday nieruchomoci/przedsibiorstwa, w skad ktrego wchodz nieruchomoci

  innego nabycia, midzy innymi:

  - zawarcia innej umowy ni umowa sprzeday

  - jednostronnej czynnoci prawnej

  - orzeczenia sdu, organu administracji publicznej, organu egzekucyjnego

  - dziedziczenia

  - zapisu windykacyjnego

  - podziau, przeksztacenia bd czenia spek handlowych

  *dotyczy rwnie udziau lub czci udziau

 • PwC

  Ograniczenia dotyczce nabycia nieruchomoci rolnej

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  16

  24 listopada 2016

  Ograniczenia oglne:

  zgoda ANR, maksymalna norma obszarowa

  Ograniczenia dodatkowe:

  sprzeda prawo pierwokupu ANR

  inne nabycie obowizek zawiadomienia ANR i prawo nabycia ANR

 • PwC

  Nabycie nieruchomoci ograniczenia oglne

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  17

  24 listopada 2016

  Zgoda Prezesa ANR na nabycie nieruchomoci rolnej, chyba, e nabywc jest rolnik indywidualny albo znajduj zastosowanie wyczenia z UKUR

  Max 300 ha dla rolnika indywidualnego

  Rolnik indywidualny: osoba fizyczna + waciciel/uytkownik wieczysty/samoistny posiadacz/dzierawca nieruchomoci rolnych + posiada kwalifikacje rolnicze + min. 5 lat mieszka w gminie, w ktrej pooona jest jedna z nieruchomoci rolnych wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego + przez ten czas prowadzi osobicie gospodarstwo rolne

  Wyczenia z UKUR = podmiot podlegajcy wyczeniu nie musi by rolnikiem indywidualnym i nie ma zastosowania norma obszarowa

  Podmiotowe: osoba bliska zbywcy, jednostka samorzdu terytorialnego, Skarb Pastwa, osoby prawne kociow i zwizkw wyznaniowych, parki narodowe (w celu ochrony przyrody)

  Ze wzgldu na sposb nabycia: dziedziczenie i zapis windykacyjny, 151 k.c. (przekroczenie granic cudzej dziaki przy budowie) i 231 k.c. (wzniesienie na cudzym gruncie budynku/urzdzenia o wartoci znacznie wikszej ni zajta dziaka), w toku postepowania restrukturyzacyjnego w postpowaniu sanacyjnym

 • PwC

  Zgoda Prezesa ANR

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  18

  24 listopada 2016

  Zgoda Prezesa ANR = decyzja administracyjna

  zwizany charakter decyzji brak zgody, jeli warunki nie s spenione

  na wniosek zbywcy/osoby fizycznej zamierzajcej utworzy gospodarstwo rodzinne

  moliwo kontroli administracyjnej/ sdowo-administracyjnej

  Warunki wydania zgody na wniosek zbywcy:

  zbywca musi wykaza, e nie byo moliwoci nabycia nieruchomoci rolnej przez rolnikw indywidualnych ani przez podmioty podlegajce zwolnieniom z UKUR

  nabywca daje rkojmi naleytego prowadzenia dziaalnoci rolniczej

  w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntw rolnych

  Brak zgody Prezesa ANR obowizek wykupu

  nieruchomoci przez ANR

  na pisemne danie zbywcy

  niezalenie od przesanek niewydania zgody

  warto rynkow ustala ANR

  vs.

 • PwC

  Case study warunki wydania zgody na nabycie nieruchomoci rolnej

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  19

  24 listopada 2016

  Ogoszenie prasowe w gazecie oglnopolskiej, ogoszenie w gazecie lokalnej oraz ogoszenie na stronie internetowej spki; 7 dni na zoenie ofert przez zainteresowanych

  Spka zatrudnia pracownika z kwalifikacjami rolniczymi

  Pracownik nie jest zatrudniony na stanowisku rolniczym

  W umowie spki brak dziaalnoci rolniczej

  Zawiadczenia z gmin, w ktrych s nieruchomoci rolne nabywcy, wskazuj wszystkie nieruchomoci rolne

  Owiadczenie nabywcy dotyczy tylko gmin, w ktrych s pooone nieruchomoci rolne stanowice jego wasno/uytkowanie wieczyste

 • PwC

  Czy jest moliwe i czy warto? Obowizki i zakazy zwizane z nabyciem nieruchomoci rolnej

  Koniec obrotu nieruchomociami rolnymi?

  20

  24 listopada 2016

  Wyczenia:

  Wszystkie podmiotowe

  Sposb nabycia: dziedziczenie/zapis windykacyjny albo 151 kc (przekroczenie granic cudzej dziaki przy budowie) i 231 kc(wzniesienie na cudzym gruncie budynku/urzdzenia o wartoci znacznie wikszej ni zajta dziaka)

  Sdowe pozwolenie na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomoci przed upywem 10 lat (wniosek nabywcy/przyczyny