konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

of 20 /20
ŠIFRA: AA777 KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA

Upload: dangdiep

Post on 31-Jan-2017

231 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

ŠIFRA: AA777

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA

U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA

Page 2: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / KONCEPTUALNO OBRAZLOŽENJE RADA_ 07ŠIFRA: AA777

Konceptualno obrazlozenje rada

Programskim zadatkom je trazeno projektovanje vrtica u Naselju Guke u Pljevljima. LoProgramskim zadatkom je trazeno projektovanje vrtica u Naselju Guke u Pljevljima. Lo-kacija Teren na lokaciji je u padu i kao takav zahtijevao je poseban pristup i odnos prema širem i užem kontekstu. Pljevlja, pa i samo naselje Guke se nalaze na sjeveru Crne Gore i kao takvi imaju svoj osobeni kontekst Dio nacionalnog Parka Durmitor pri-pada Pljevljima, i samim tim i sve osobenosti koje pripadaju tom kraju. Polazeći od arhi-tektonskih vrijednosti, tj tradicionalne arhitekure tog područja, u prvom redu se nameće tradicionalna dinarska brvnara. Brvnara durmitorskog kraja razlikuje se od ostalih dinarskih brvnara po karakterističnom četvorovodnom krovu, usječenom sa zabatnih strana. Interesantna je upotreba drveta na fasadi kao i krovnog pokrivača šindre. Na jednoj od priloženih fotografija vidi se durmitorska brvnara na padini sa kamenim podzidama koje formiraju rampe sa obije strane objekta i tako omugucavaju lakši prilaz kuci. Ova dinar-ska brvnara poslužila je kao inspiracija za razvijanje koncepta za traženi vrtić. Dakle ideja je transponovati objekat dinarske brvnare kosog krova sa karakterističnim elemen-tom usječenog zabatnog zida koji će sadržati rampe kojima će se savladavadati teren u padu. Rampe su pozicionirane tako da zajedno sa terasom objekta prave kružnu putan-ju za kretanje i rekreaciju djece. Ovakvim pozicioniranjem rampi ostvarena je mogućnost da djeca ostvaruju kružno kretanje koje je karakteristično za njihov uzrast i predstavlja im zabavu. Upotreba drveta na fasadi vrtića predstavlja još jedan transpon-ovani element tradicionalne brvnare. Fasada je dematerijalizovana i vise ima funkciju brisoleja. Drvena ograda takođe podržava kontekst i utiče na to da djeca imaju osjećaj kao da se igraju u kućnom dvorištu. U užem kontekstu objekat se prije svega prilagođava terenu na kojem se nalazi, tako sto poštuje okolne objekte i pozicionira se tako da krajnjom visinom ne zatvori pogled objekata koje se nalaze iza njega. Ovakvom pozicijom vrtić se prilagodio lokaciji a kvaliteti boravka u njemu se nisu narušili. Omogućeno je kvalitetno osunčanje i prirodna ventilacija i u prizemlju i na spratu. Objekat vizuelno postepeno savladava teren, a to je postignuto međusobnim odnosom rampi i krovnih ravni. Stiče se utisak kao da četri međusobno povezane forme savladavaju teren i naliježu na njega uklapajući se u ambi-jent. Ulazna fasada je okrenuta prema ulici Save Kovačevića. Projektovana je tako da jent. Ulazna fasada je okrenuta prema ulici Save Kovačevića. Projektovana je tako da se svojim proporcijama i krovom uklapa u okolne stambene objekte i kao takva podrza-va lokalni zatečeni kontekst ali ga i nadograđuje. Ulazna fasada izgleda čovjekomjerno i nema bitne razlike u formi u odnosu na većinu kuća u neselju Guke. Tako dijete na psihološkom planu neće imati barijeru i osjećaj ulaska u neku javnu ustanovu, što će predstavljati olakšavajuću okolnost prilikom susreta djeteta sa vrtićem.

Prostorni koncept

Vrtić je pozicioniran tako da djelimičnim ukopavanjem djeca u prizemlju imaju direktan kontakt sa dvoristem, a djeca na spratu imaju direktan kontakt sa igralištem i mogućnost da se rampama spuste do dvoririšta u prizemlju. U suštini, rampe su zamis-ljene kao integrisani dio dvorišta tako da se brišu visinske barijere kad je u pitanju igra djece i kontakt sa dvorištem, a rampe su ujedno i ograda vrtića.

S obzirom na nedostatak dozvoljene kvadrature pristupilo se funkcionalnoj organizaciji S obzirom na nedostatak dozvoljene kvadrature pristupilo se funkcionalnoj organizaciji prostora koja je podrazumijevala multifunkcionalnost prostora. Tako se terasa vrtica pretvara u multifunkcionalni prostor prilikom priredbi i svečanosti, na način što se stak-lene stijene raznižu i pomjere na kraju terase i postižući jednoprostornost. Takođe kancelarija se po principu harmonika vrata sklopi i njen prostor postaje dio multifunk-cionalnog prostora u posebnim prilikama. Multifunkcionalni prostor je ujedno i trijaža i garderober. Upotrebom kosog krova dobijena je veća svijetla visina multifunkcionalnog prostora, kao i lanternalno osvjetljenje i provjetravanje. Takodje, dobijanjem svijetle visine u multifunkcionalnom prostoru ostavljena je mogućnost da iznad toaleta bude ostava rekvizita. Objekat pored glavnog ulaza sadrži i četri ulaza za kuhinju. Kuhinja je projektovana tako da zadovoljava HACCP standarde. Kotlarnica je odvojena od objekta i do nje se dolazi servisnom ulicom.

Energetska efikasnost

Upotreba energetske efikasnosti na objektu se prije svega oslanja na tradicionalne prin-cipe. To se postiglo pozicioniranjem objekta i ucionica prema jugu. Zasjenčenjem stak-lenih površina na fasadi upotrebom brisoleja, kao i sađenjem visokog rastinja u dvorištu vrtića koje će bacati prirodnu sjenku na staklene površine u prizemlju. Od obnovljivih izvora energije upotrijebljeni su solarni paneli na krovu kotlarnice.

Procjena investicije

Procjenjuje se da bi objekat vrtića sa pripadajućom okolinom trebao koštati po fazama:- grubi građevinski 150 eura/m2 BGRP- elektro instalacije 50 eura/m2 BGRP- vodovod i kanalizacija 30 eura/m2 BGRP- mašinske instalacije 70 eura/m2 BGRP- zanatski radovi sa opremom 450 eura/m2 BGRP________________________________________UKUPNO 750 eura/m2 BGRP

- uređenje terena 100eura/m2 - uređenje terena 100eura/m2 P parcele

Page 3: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / KONCEPT SKICE_ 08ŠIFRA: AA777

Page 4: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / KONCEPT SKICE_09ŠIFRA: AA777

Page 5: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / ŠIRA SITUACIJA_10ŠIFRA: AA777

Page 6: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / UŽA SITUACIJA_11ŠIFRA: AA777

Page 7: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

ŠIFRA: AA777 KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / OSNOVA PRIZEMLJA_12

Page 8: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

ŠIFRA: AA777 KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / OSNOVA SPRATA_13

Page 9: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

ŠIFRA: AA777 KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / PRESJEK ‘A-A’_14

Page 10: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / PRESJEK ‘B-B’_15ŠIFRA: AA777

Page 11: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / JUGOISTOČNA FASADA_16ŠIFRA: AA777

Page 12: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / JUGOZAPADNA FASADA_17

Page 13: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / SJEVEROZAPADNA FASADA_18ŠIFRA: AA777

Page 14: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / ISTOČNA FASADA_19ŠIFRA: AA777

Page 15: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_20ŠIFRA: AA777

Page 16: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_21ŠIFRA: AA777

Page 17: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_22ŠIFRA: AA777

Page 18: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_23ŠIFRA: AA777

Page 19: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_24ŠIFRA: AA777

Page 20: konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO -ARHITEKTONSKO RJEŠENJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUKE, OPŠTINA PLJEVLJA / 3D PRIKAZ_25ŠIFRA: AA777