konsep pendidikan-islam-suzita-siti-farrah-sofea

Download Konsep pendidikan-islam-suzita-siti-farrah-sofea

Post on 13-Jan-2017

101 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM1. SITI FARRAH SOFEA BINTI MOHAMAD SOFFIIEB 1500722. SUZITA MADAKILIIEB 150081

ISLAM DAN PENDIDIKANIslam merupakan satu-satunya agama yang diredhai Allah dan diperintahkan kepada manusia untuk memeluknya. Islam digelarkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian Islam dari segi bahasa terdapat berbagai-bagai kerana perkataan Islam itu adalah nama terbitan dan kata kerjanya adalah perkataan salam. Perkataan ini mengandungi 3 makna :i. Tulen,suci dari sebarang kecacatan zahir dan batinii. Damai,aman / sejahteraiii. Taat dan menyerahPengertian Islam dari segi syarak pula ialah mentauhidkan Allah, patuh, dan tunduk kepadanya serta beriman dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada Allah. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Imran ayat 83 :

Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, samada dengan sukarela ataupun terpaksa dan kepadaNyalah mereka dikembalikan. (Al-Imran :83)

Oleh sebab itu, Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Hubungan yang dimaksudkan adalah bersifat saling berkait antara tujuan dan alat. Ini bererti Islam adalah tujuan dan pendidikan adalah alatnya. Oleh itu, para ahli usul fiqh ada mengemukakan kaedah sebagai berikut : ( Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib )Pengenalan

HUBUNGAN ANTARA ISLAM DAN PENDIDIKANPendidikan Islam : Kewajipan Umat IslamIslam merupakan syariat Allah untuk manusia melakukan ibadah kepadaNya dan agar manusia mampu memikul amanah yang besar iaitu sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini. Syariat Islam itu sendiri memerlukan sistem untuk menggerakkannnya dan sistem yang menggerakkannya ialah sistem Pendidikan Islam.Oleh itu, Pendidikan Islam harus diajar, diperkembangkan serta diperkenalkan dari satu generasi ke satu generasi dari anak kecil hinggalah ke orang tua.Pada hakikatnya, manusia diciptakan di atas muka bumi ini untuk ditugaskan menjadi hamba dan khalifah. Seperti mana firman Allah S.W.T dalam surah al-Dzariyaat ayat 56 dan al-Baqarah ayat 30 :

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu (51:56)

Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (2:30)

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (Surah Al-Ahzab 33:72)

Melalui dalil-dalil di atas membuktikan bahawa setiap insan memegang amanah yang penting di atas muka bumi ini iaitu amanah sebagai hamba dan khalifah itu sendiri. Perkara inilah yang menjadi titik tolak seseorang insan untuk mengenal tujuan hidup mereka dahulu sebelum diajarkan kepada anak didik mereka. Islam juga merupakan manhaj Rabbani yang sempurna yang diturunkan untuk membentuk peribadi yang sempurna dalam diri manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak aka dapat mengenal agama Allah kerana mereka juga perlu melalui proses pengajaran dan pembelajaran agar diri mereka tidak terpesong ke jalan yang salah.Maksudnya, melalui Pendidikan Islam sahaja yang dapat membentuk peribadi yang mampu menjadi kuat dan menjadi insan yang bertaqwa serta memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi.Oleh itu, ternyata pendidikan Islamlah yang diperlukan oleh umat manusia masa kini. Melalui pendidikan Islam, kita dapat menyelamatkan anak-anak bangsa daripada penindasan dan kezaliman melalui ajaran-ajaran yang berpandukan kepada syariat Allah S.W.T.

Pendidikan berasal dari kata didikDidik bererti bimbing, tuntun, pelihara, jaga (dengan berhati-hati)Berdasarkan Kamus Pelajar Edisi Kedua bermaksud perihal atau perbuatan mendidik.Mendidik : menjaga, memelihara, membentuk, melatih, mengajar, membimbing dan mengasuh dengan baik.Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Empat pendidikan diertikan sebagai ;Perihal mendidikIlmu pendidikan dimaksudkan sebagai ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuan.Didikan, latihan, ajaran.Pendidikan : Pengasuhan, tarbiah, pemeliharaan.

Bahasa Melayu

EducationBerasal daripada perkataan Latin : Educate, Educere, Educare

Educate : mengajar (to teach), mengatur/menyediakan persekolahan (to arrange or provide schooling for children), membina dan peningkatan (to develop or improve) dan melatih (to train).

Educere : to lead out / menzahirkan keupayaan diri, iaitu pembelajaran untuk membina manusia , belajar untuk belajar atau menambah ilmu dan kebijaksanaan.

Educare : memelihara atau menjaga / melatih mengikut keperluan, latihan itu berakhir setelah sesuatu kemahiran dapat dikuasai.

Istilah Education tidak terhad untuk manusia sahaja, malah boleh juga untuk binatang. Bahasa Inggeris

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan makna pendidikan.Setiap istilah yang digunakan mempunyai maksud yang tersendiri dan bertindan maknanya.Antara istilah-istilah tersebut adalah ; Tarbiyah, Talim, Tadib, Tadris, Tahdhib dan Riyadah.Istilah yang biasa diguna pakai ialah tarbiyah, talim dan tadib. Bahasa Arab

Al-Tarbiyah berasal dari tiga kata kerja yang berbeza iaitu : a) Raba-yarbu ( ) yang bermakna berkembang.b) Rabiya-yarba ( ) yang bermakna menjadi besar atau tumbuh.c) Rabba-yarubbu ( ) yang bermakna memperbaiki, menguasai urusan, menjaga, memelihara, memperindah, memberi makan, memiliki, mengatur, menjaga.Kata kerja raba, rabiya dan rabba mempunyai beberapa erti :PertambahanPertumbuhanPeningkatan PerkembanganPenjagaanPembekalan keperluanPerelokkanPemilikan, pengurusan dan pentadbiranAl-Tarbiyah

Merujuk kepada Al-Quran, tidak terdapat istilah tarbiyah digunakan namun, perkataan akarnya banyak ditemui.Kalimah rabb atau rabba yang merujuk kepada makna pertumbuhan, pertambahan dan peningkatan ;

Firman Allah : Allah susutkan (kebaikan harta Yang dijalankan Dengan mengambil) riba dan ia pula mengembangkan (berkat harta Yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang kekal terus Dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa.(Surah Al-Baqarah : 276)

Kata akar tarbiyah juga ditemui dengan maksud penjagaan dan pembekalan keperluan :

Firman Allah : dan hendaklah Engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, Dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.(Surah Al-Isra : 24)

Al-tarbiyah di dalam al-Quran menggunakan istilah Rabwah dalam Surah Al-Baqarah : 265

Firman Allah : dan bandingan orang-orang Yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) Yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat Yang tinggi, Yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya). dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa Yang kamu lakukan.(Surah Al-Baqarah : 265)

Al-tarbiyah di dalam al-Quran menggunakan istilah Yurbi dalam Surah Al-Baqarah : 276

276. Allah susutkan (kebaikan harta Yang dijalankan Dengan mengambil) riba dan ia pula mengembangkan (berkat harta Yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang kekal terus Dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa.

Istilah Yarbu dalam Surah Al-Ruum : 39

39. dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan Yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya Dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah Yang kamu berikan Dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka Yang melakukannya itulah orang-orang Yang beroleh pahala berganda-ganda.

Semua maksud tersebut jelas menunjukkan tarbiyah merujuk kepada makna yang sangat meluas.

Pandangan menurut tokoh :Berdasarkan al-Manzur dan al-Zubaidi, al-tarbiyah secara bahasa mempunyai banyak makna iaitu memberi makan atau memelihara, baik dari segi pengurusan dan pemeliharaan, mengembang dan menambahkan, menyempurna dan menyelesaikan serta meninggikan.Menurut Dedeng Rosidin, al-tarbiyah pemberian petunjuk dan bimbingan (jasad, akal dan jiwa) secara berperingkat dari mudah kepada susah dan berlanjutan sehingga pelajar menjadi dewasa dan mampu berdikari dalam masyarakat.

Menurut Imam Baidawi (w. 675 H) dalam kitab Tafsirnya, Anwarut-Tanzil wa Asrurut-Tawil, tarbiyah adalah penyampaian sesuatu kepada kesempurnaan secara berperingkat atau sedikit demi sedikit.

Menurut Al-Asfahani (w. 502 H) dalam bukunya, Mufradatur Ragib, tarbiyah bermaksud menjadikan atau mengembangkan sesuatu melalui proses tahap demi tahap sampai batas kesempurnaanya.

Abdur Rahman Al-Bani menerangkan dengan lebih lengkap bahawa istilah tarbiyah mencakupi 4 unsur:1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.2. Mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka macam (terutama akal budi)3. Mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaanya.4. Melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. (Al-Nahlawi, 1979 : 13-14)

Al-Talim adalah masdar daripadaallama yang diambil daripada kalimah alima ().

View more