krolestwo bo¼e w nauczaniu wiadk³w jehowy

Download Krolestwo Bo¼e w nauczaniu wiadk³w Jehowy

Post on 25-Jan-2015

1.873 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. O.ELIZEUSZ BAGISKI OCD KRLESTWO BOEW NAUCZANIUWIADKW JEHOWYKATOLICKA OCENA NAUKI WYZNANIABo krlestwo Boe to nie sprawa tego, co si je i pije, ale to sprawiedliwo,pokj i rado w Duchu witym. (Rz 14, 16)Redaktor O.Elizeusz Bagiski OCD Projekt okadkiIwona Pawowska IMPRIMI POTEST O. dr Wiesaw Kiwior OCD Prowincja Prowincji Krakowskiej Karmelitw BosychKrakw, 24 czerwca 1998 r.IMPRIMATUR + Kazimierz Nycz vic. gen. Krakw, dnia 10 sierpnia 1998 r.L. 1876/98 ISBN 83-87527-23-8 3

2. Spis Treci:Wstp................................................................................................................................. 5 WYKAZ SKRTW ........................................................................................................... 7I. KRLESTWO BOE W NAUCZANIU WIADKW JEHOWY.......................... 8 1. Rozumienie Krlestwa Boego ....................................................................................... 8 2. Realizm Krlestwa Boego.............................................................................................. 9 3. Gwny cel Krlestwa Boego ..................................................................................... 12 4. Kiedy zostao ustanowione Krlestwo Boe? ............................................................. 15"Czasy pogan".................................................................................................................. 17Co oznaczaj "czasy pogan"?......................................................................................... 19"Nie przeminie to pokolenie, a si to wszystko stanie"(Mt 24, 34). ........................ 21"Znak" koca wiata....................................................................................................... 22"Dni ostatnie"................................................................................................................... 23Armagedon...................................................................................................................... 23 5. Kiedy Jezus Chrystus obj wadz krlewsk?........................................................ 25 6. Czy Jezus Chrystus potrzebuje jakiego rzdu do sprawowania swej wadzy?.... 26II. KRLESTWO BOE W NAUCZANIU KOCIOA............................................. 31 1. Idea Krlestwa Boego w Starym Testamencie......................................................... 31 2. Krlestwo Boe w Nowym Testamencie .................................................................... 31Czas pojawienia si Krlestwa Boego........................................................................ 31Niewidzialne przyjcie Krlestwa Boego................................................................... 32Wymogi stawiane przez Krlestwo Boe.................................................................... 32Wzrost Krlestwa Boego w czowieku...................................................................... 32Widzialna strona Krlestwa Boego............................................................................ 33Kolejne fazy Krlestwa Boego .................................................................................... 34Krlestwo Boe darem Boga dla ludzi ........................................................................ 34Miejsce Jezusa Chrystusa w Krlestwie Boym ........................................................ 35 3. Waniejsze przypowieci Jezusa o Krlestwie Boym ............................................. 36Zaoenie Krlestwa Boego......................................................................................... 37Dynamika Krlestwa Boego........................................................................................ 37Warto Krlestwa Boego........................................................................................... 38Krlestwo Boe a istnienie za...................................................................................... 38Konieczno podjcia wysiku dla Krlestwa Boego............................................... 38Sprzeciw wobec Krlestwa Boego ............................................................................. 39Konieczno czujnoci w oczekiwaniu na przyjcie Chrystusa-Krla..................... 39Obowizujca skala ocen w Krlestwie Boym......................................................... 40 BIBLIOGRAFIA................................................................................................................... 411. Literatura katolicka.................................................................................................... 412. Literatura jehowicka.................................................................................................. 41 4 3. Wstp W 1995 roku wiadkowie Jehowy wydali pokanych rozmiarw ksik, ktrejnadali znamienny tytu: wiadkowie Jehowy - gosiciele Krlestwa Boego (ta bogatoilustrowana ksika dorwnuje objtoci Katechizmowi Kocioa Katolickiego). Tytujej mwi ju sam za siebie: wiadkowie Jehowy pragn uchodzi za jedynychi prawdziwych na ziemi gosicieli Krlestwa Boego. Anonimowy zesp redaktorwstara si w niej przekona zwykych czonkw sekty, e tylko na nich spoczywaobowizek "niestrudzone-go opowiadania wszdzie o Jehowie Bogu i JegoKrlestwie"(H 10). To prawda, e wiadkowie Jehowy niestrudzenie pukajdo naszych katolickich domw i gosz swoje nauki o Krlestwie Boym. Ale czy teich nauki znajduj uzasadnienie w Pimie w.?Mamy nadziej, e nawet t skromn broszurk atwo wykaemy, i KrlestwoBoe w wydaniu brooklyskim nie ma nic wsplnego z Pismem w., a zwaszcza znaukami na ten temat naszego Pana i jedynego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa (Mt 23,8) (w Brooklynie, dzielnicy Nowego Jorku, mieci si kwatera gwna sekty wiadkwJehowy, w ktrej rezyduje kilkunastoosobowa grupa - tzw. "Ciao Kierownicze",czyli kierownicze grono "namaszczonych duchem" wiadkw Jehowy, przeznaczonychdo ycia w niebie, a ktre obecnie peni rol "kanau Jehowy", ktrym posuguje siJehowa Bg, aby przesya caej organizacji swoj wol). Przywdcy sekty co ruszproponuj wiadkom nowe "prawdy biblijne" (rzekomo w imi "nowego poznania","nowego wiata" od Jehowy), ktre wymagaj z kolei korekt i zmianw dotychczasowym nauczaniu. Wszystko to dowodzi, e Pismo w. jest przez tychludzi traktowanie czysto instrumentalnie.Nie jest spraw atw okreli, czym waciwie organizacja wiadkw Jehowyjest. Dzisiaj podaje si ona za jedynie prawdziw religi, ale jeszcze nie tak dawno...zwalczaa wszelk religi! Jedno z bardziej znanych hase-sloganw, ktre czonkowiesekty obnosili publicznie podczas manifestacji w wielu krajach, brzmiao: "Religia jestsidem i dymn wiec"(jak bardzo przypomina to znane powiedzenie Marksa: "religiajest opium dla ludzi"). Nie ulega wtpliwoci, e organizacja wiadkw Jehowy(wczeniej znana pod nazw Badaczy Pisma witego) suy akcyjnemu TowarzystwuStranica, zaoonemu i kierowanemu przez ydowskiego kupca Karola Russellaw 1884 r. (wiadczy o tym skrt "Inc." przy nazwie Towarzystwa Stranica). Za czaswRussella kady mg naby akcje jego Towarzystwa (cena jednej wynosia 10 dol.).Obecnie liczb akcjonariuszy zredukowano do ok. 400 osb i nie trzeba wyjania, eto oni gwnie czerpi zyski z wydawniczej dziaalnoci sekty, ktra nie ma sobierwnej w wiecie! Zwykli wiadkowie Jehowy su tym ludziom jedynie za tani sirobocz (czsto pracuj po kilka lat za kieszonkowe w ktrej z licznych drukarsekty) i to na ich barkach spoczywa cay ciar rozkolportowania - w ramach"gosicielskiej" dziaalnoci "od domu do domu" - caej tej zadrukowanej masy papieru.W tym miejscu stosowne bdzie przytoczenie fragmentu tekstu ze "Stranicy"z 1 stycznia 1997 r., w ktrym jest mowa o niezwykych osigniciach wydawniczychsekty w roku 1996: "Prac tej armii tumaczy [sekta tumaczy swoj literatur w przeszo 300jzykach("Stranica" 1/1966, s. 17) - przyp. aut.] wspieraj drukarnie w 24 oddziaach5 4. Towarzystwa Stranica, gdzie spod pras wychodzi coraz wicej publikacji.W gwnych oddziaach w dalszym cigu montowano nowe szybkobiene maszynyrotacyjne. Z miesica na miesic rs nakad Stranicy i Przebudcie si! - a do 943892 500 egzemplarzy, co znacza 13,4 procent wzrostu w cigu roku. Tylko w USA,Brazylii, Finlandii, Niemczech, Woszech, Japonii, Korei i Meksyku wydrukowano 76760 098 egzemplarzy Biblii i ksiek, to jest 40 procent wicej ni w roku 1995.Rwnie inne oddziay miay znaczny wkad w oglny wzrost produkcjiliteratury"("Stranica" 1/1997, s. 13).Koniecznie trzeba tu dopowiedzie, e to nikt inny, tylko ci zwykli czonkowiesekty musz za wasne pienidze wykupywa cae nakady tej literatury, mogcczasami tylko liczy na wsparcie w postaci datku od przyjmujcych. Stdnieodzownym rekwizytem kadego wiadka Jehowy w "subie polowej" obok Bibliijest torba wypeniona wasn literatur. Niniejsza broszurka skada si z dwch rozdziaw. W pierwszym poddanokrytycznej ocenie nauk sekty o Krlestwie Boym, ktr oparto nie tylko na ksicewymienionej na pocztku tego Wstpu, lecz i na kilku innych pozycjach,opracowanych przez Brooklyn (zob. Wykaz skrtw). Rozdzia drugi w caocipowicono ukazaniu zasadniczych rysw tajemniczej rzeczywistoci KrlestwaBoego, ktra to rzeczywisto tak wiele miejsca zaja w nauczaniu Jezusa Chrystusa(by to zasadniczy temat Jego przypowieci). Lektura tych kilkudziesiciu stron moe wzbudzi u wielu czytelnikwzrozumiay niedosyt. Pozostaje wic tylko zaprosi zainteresowanych czytelnikwdo signicia po inne opracowania na ten temat . Dosy obszern bibliografi monaznale we wczeniej wydanej ksice autora o tej sekcie. I na koniec dobrze bdzie przytoczy kilka danych statystycznych odnoszcychsi do sekty, ktre musz by alarmujce dla Kocioa w Polsce, nie mwic juo wiecie. Aktualnie jest na caym wiecie blisko 5,6 miliona aktywnych gosicielisekty w kadym niemal zaktku kuli ziemskiej (razem z sympatykami i przyszymiczonkami sekty liczba ta wynosi ponad 14 milionw). W Polsce oficjalne dane mwio po-nad 124 tys., ale wielu uwaa, e jest to liczba celowo zaniona (np. na jednymz kongresw wiadkw w Poznaniu, odbytym jeszcze w 1991 r., jego organizatorzypodali, e jest ich w Polsce 200 tys.). Nawet gdy-by nie byo to prawd, smutnymfaktem pozostaje, e wg oficja