kurier plus, 2 marca 2013, numer 965

Download Kurier Plus, 2 marca 2013, numer 965

Post on 25-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurier Plus, 2 marca 2013, numer 965

TRANSCRIPT

 • NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS

  KURIERP L U SP O L I S H W E E K L Y M A G A Z I N E

  NUMER 965 (1265) ROK ZAOENIA 1987 TYGODNIK 2 MARCA 2013

  Tu przed Boym Narodzeniem polski pal-lotyn, ksidz Marian Wierzchowski, wpro-wadzi si do sanktuarium Matki BoejSzkaplerznej na Manhattanie. Tym samym,po parafii pauliskiej, sta si drugim pol-skim proboszczem w samym sercu Nowe-go Jorku.

  Dzi na amach Kuriera ks. Wierzchowski opo-wiada o tym, jak to jest by przez cae ycie mi-sjonarzem, ale te o swojej pracy w Papui orazo sanktuarium, w ktrym kontynuuje swoj misjo-narsk dziaalno.

  Przeczytaem dzi w gazecie, e w Pa-pui-Nowej Gwinei zabito 20-letni dziew-czyn. Podobno bya wiedm O, jeeli bya sanguma meri, to na pewno j zabili.

  Kim bya? Zaraz ci to wytumacz. Mimo e chrzecija-stwo jest w Gwinei ju zakorzenione, to wciw yciu lokalnych mieszkacw wielk rol od-grywa animizm. Widoczne jest to nawet w mia-stach, a w wioskach pooonych w buszu jestwci codziennoci. Tam ycie organizowanejest przez Big Manw

  ? (miech) Big Man, czyli kto w rodzaju sotysa.Tych Big Manw moe by w wiosce kilku. Dba-j oni o przestrzeganie lokalnych plemiennychpraw. Najczciej s to ludzie starsi, dlatego po-suguj si oni wanie sangum, czyli osob, kt-ra wykonuje w ich imieniu wyroki. Osoby takieprzechodz specjalne szkolenie, ktre jak sdzjest zwizane z czystym satanizmem.

  Adam Sawicki

  Pierwsze miejsce na jego licie spraw dozaatwienia zajmuje gospodarka i konfliktz republikanami. Czy Obama ma racj w wy-borze priorytetw pokae przyszo. Jednakmoe si okaza, e utrzymywanie dystansuwobec agonii Damaszku spowoduje koniecz-no wikszego zaangaowania si amery-kaskich, ni wystarczyoby teraz, ostrzeganajpowaniejszy tygodnik polityczny wiataThe Economist.

  Syria kona powoln ale gwatown mier-ci. Do tej pory zgino tam ponad 70 tysicyludzi a dziesitki tysicy uwaa si za zagi-nione. Reim zamkn w wizieniach bli-sko 200 tysicy ludzi. Dwa miliony ludziw kraju stracio dach nad gow. Prawie mi-lion ucieko za granic, gdzie mieszka wndznych warunkach w obozach dla uchod-cw. Cierpienia na tak skal wydawa by simogy nie do zniesienia dla sumienia nie tyl-ko amerykaskiego prezydenta, ale takeprzywodcw wiatowych. A jednak nikt nie

  kwapi si do interwencji wojskowej, gdy bo-lenie rozpada si kraj wcinity midzy Tur-cj, Liban, Jordani, Irak oraz Izrael.

  Syria zostaa utworzona jako protektoratpo pierwszej wojnie wiatowej z prowincjiimperium tureckiego. Po drugiej wojnie zdo-bya niepodlego. A kiedy skoczy si obe-cna wojna domowa, moe przesta istnie ja-ko pastwo. A czym si stanie? Polem rywa-lizacji watakw wojskowych, gangw i al--Kaidy. Bdzie take obozem treningowymdichadzistw nienawidzcych Zachodu.A to wszystko moe sta si w sercu Bliskie-go Wschodu, ktry i bez tego jest najbardziejzapalnym rejonem wiata. Czemu wic Za-chd nie reaguje?

  Jedym z powodw unikania interwencjiprzez Zachd jest fakt, e od pocztku prote-stw w 2011 roku prezydent Assad przyjmetod krwawej rozprawy z rebeliantami,ktra doprowadzia do obecnego chaosu.

  Czym grozi Syria

  PENE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM

  8

  Nie boj si sangumy!

  14

  Prezydent Barack Obama postanowi przeczeka wojn domow w Sy-rii. Po cikich dowiadczeniach USA w Afganistanie i Iraku woli niewika amerykaskich si zbrojnych w kolejnym kraju muzumaskim.

  u Ksidz Marian Wierzchowski Kto raz by misjonarzem, pozostaje nim na zawsze.

  Walka o multiplex trwa str. 5 Stworzy wiatow firm z niczego str. 6 Spr o in vitro str. 7 Wiedma z Nowego Jorku str. 11 Z kapeluszem po miliardy str. 13 Dni Myli Braterskiej str. 23

  FOTO

  : AG

  NIE

  SZK

  ALE

  WA

  ND

  OW

  SK

  A

  Mariusz Wolf

  Spotkanie polonijnych harcerzy

  u Pod Manhattan Bridge sfotografowali si starsi harcerze, ktrzy przyjechali do Nowego Jorkuw ramach Dnia Myli Braterskiej. Wicej na stronie 23.

 • 2 KURIER PLUS 2 MARCA 2013

  Kobieta i morze22 marca, w pitek, o godz. 19:00zapraszamy do galerii Kuriera Plus naotwarcie wystawy Artura Skowrona.Mody artysta zatytuowa j Kobieta imorze.

  Zaprezentuje on malarstwo, fotograficzarno-bia, i rysunki multimedialne, wktrych - jak mwi - muzy i nimfywyaniaj si z gbi oceanu. Lampka wina. Dotacje mile widziane.145 Java Street, Greenpoint.(718) 389-3018

  Tydzie z plusem

  u fot: Artur Skowron

  BO TAX SERVICEBOENA PIETRUCHA - tel. 347-252-4535; 917-864-7091

  Rozliczenia podatkoweIncome Tax

  Skadanie i odbieranie dokumentw podatkowych codziennie.Prosz umwi si na wizyt.

  144 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222

 • Misja prof. GliskiegoW Polsce rzd jest saby, a silne s grupyinteresu stwierdzi kandydat PiS na pre-miera prof. Piotr Gliski i wsppracujcyz nim eksperci. Zapowiedzia, e bdziewsppracowa z grup ekspertw po ewen-tualnej porace w gosowaniu nad wnio-skiem o konstruktywne wotum nieufnocidla rzdu. Za priorytety uzna wprowadzeniedo rzdzenia mylenia strategicznego,osobistej odpowiedzialnoci urzdnikww stanowieniu prawa, oparcie administracjina apolitycznej subie cywilnej i wzmocnie-nie Krajowej Szkoy Administracji Publicz-nej, wprowadzenie powszechnego systemuocen skutkw regulacji, minimalizacj biuro-kracji.

  Stokosa za kratyNa kar omiu lat pozbawienia wolnociskaza Sd Okrgowy w Poznaniu byegosenatora Henryka Stokos. Skazany ma za-paci 600 tys. z grzywny. Byy senator byoskarony m.in. o korumpowanie urzdni-kw Ministerstwa Finansw. Henryk Stoko-sa w latach 1989-2005 uzyskiwa nienalenewielomilionowe umorzenia podatkowe dzikipowizaniom ze skorumpowanymi urzdni-kami resortu finansw, a take z sdzi sduadministracyjnego w Poznaniu.

  Sprawiedliwo po latachZ okazji Narodowego Dnia Pamici onie-rzy Wykltych prezydent Bronisaw Komo-rowski odznaczy 18 osb. Trwaliciena posterunkach walki o wolno, o niepod-lego, o suwerenno Polski mwido zebranych. wito ustanowiono w lu-tym 2011 r. na cze onierzy podziemia,ktrzy walk o woln Polsk z komunizmemprzepacili yciem, lub przez prawie p wie-ku yli w PRL-u z pitnem bandytw i fa-szystw, jak okrelaa ich komunistycz-na propaganda. Obchodzony 1 marca upa-mitnia rocznic wykonania przez ubekwwyroku mierci na przywdcach ZrzeszeniaWolno i Niezawiso.

  POLSKA

  KURIER PLUSredaktor naczelny

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  staa wsppraca

  Izabela Barry,

  Andrzej Jzef Dbrowski,

  Halina Jensen, Czesaw Karkowski,

  Krzysztof Kopotowski, Boena Konkiel

  Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurwna

  Konrad Lata, Agata Ostrowska-Galanis,

  Aneta Radziejowska, Katarzyna Zikowska

  korespondenc i z Po lsk i

  Jan Ry o ,E ryk P romiesk i

  fotografia

  Zosia eleska-Bobrowski

  skad komputerowy

  Marek Rygielski

  wydawcy

  John TapperZofia Doktorowicz-Kopotowska

  Kurier Plus, Inc

  .

  Adres : 145 Java StreetBrooklyn, NY 11222

  Tel : (718) 389-3018 (718) 389-0134

  Fax : (718) 389-3140

  E-mail : kurier@kurierplus.com

  Internet : ht tp://www.kurierplus.com

  Redakcja nie odpowiada

  za tre ogosze.

  Adam Mattauszek

  3KURIER PLUS 2 MARCA 2013

  Wspaniay czowiek i biznesmen. Twrca kosmetycznego giganta, ktrego innowacyjne produkty

  Made in Poland sprzedawane s w 330 sklepach w 46 krajach, take tutaj na Times Square,w Chelsea Market oraz w domach towarowych Macys.

  Jego styl ycia i pracy nawizywa do najlepszych polskich wzorw,zarwno romantyzmu jak i pozytywizmu.

  Bdzie nam go bardzo brakowao na co dzie, na dorocznej Gali US Open Goes Polishw Konsulacie i podczas wydarze polonijnych, ktre bez jego szczodrego,

  dyskretnego wsparcia nie byyby tak barwne i atrakcyjne. 27 lutego zosta pochowany na Zasaskim Cmentarzu w Przemylu.

  Rodzinie, Przyjacioom i Pracownikom firmy Inglot serdeczne wyrazy wspczucia.egnaj Przyjacielu.

  Ewa Junczyk-Ziomecka, Konsul Generalna RP w Nowym Jorku wraz z zespoem

  z powodu mierci matki

  Ogromne zaskoczenie i wielki al odszed

  Wojciech Inglot

  Zmar

  Wojciech Inglotniezwyky czowiek, utalentowany biznesmen.

  Wyrazy wspczucia skadamyRodzinie i Wsppracownikom

  Mamyskadaj

  przyjaciele z Kuriera Plus

  Wydanie Kuriera Plus w wersji internetowej:

  www.kurierplus.com

  redakcja i rodowiskotygodnika Kurier Plus

  Asi Aleksiejukserdeczne wyrazy wspczucia

  z powodu mierci

 • Mojesz pas owce tecia swego Jetry,kapana Madianitw; zawid pewnegorazu owce w gb pustyni i przyszed dogry Boej Horeb. Wtedy ukaza mu sianio Pana w pomieniu ognia w rodkukrzewu. Mojesz widzia, jak krzew ponogniem, a nie spon od niego.

  Rzek wtedy Mojesz: Zbli si, abyujrze lepiej to niezwyke zjawisko, dla-czego krzew si nie spala. Gdy za Panujrza, e Mojesz si zblia, aby lepiejmg ujrze, zawoa do Bg: Moje-szu, Mojeszu!.On za odpowiedzia:Oto jestem. Rzek mu: Nie zbliaj situ. Zdejm sanday z ng, gdy miejsce,na ktrym stoisz, jest ziemi wit. Po-wiedzia jeszcze Pan: Jestem Bogiem oj-ca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Iza-aka i Bogiem Jakuba. Mojesz zasonitwarz, ba si bowiem ujrze Boga.

  Wj 3,1-8a. 13-15

  Tomasz Merton, mnich-eremita, po-eta, pisarz, duszpasterz, malarz i fotogra-fik, mistyk, znawca duchowoci Dalekie-go Wschodu, ekumenista, pacyfista, iko-na pop kultury doby dzieci-kwiatw wksice Szukanie Boga napisa:Wszyscy bowiem ludzie maj swj celnadprzyrodzony widzenie Boga. Majosign ten cel posugujc si wadzaminaturalnymi, szczeglnie intelektemi wol, wspomaganymi ask Boga. a-ska nigdy nie zawiedzie tego, kto czyniwszystko, co w jego mocy, by znaleBoga. Merton by wychowany przez oj-ca w duchu indyferentyzmu religijnegoi swobody moralnej. Jednak wewntrznygos przynagla go do szukania Boga.W czasie studiw w Columbia Universi-ty zapozna si z pracami w. Augustyna,Tomasza a Kempis, Ignacego Loyoli.Pod ich wpywem nawrci si i