kurier plus - 23 października 2010, numer 842 (1192)

Download Kurier Plus - 23 października 2010, Numer 842 (1192)

Post on 11-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurier Plus - 23 października 2010, Numer 842 (1192)

TRANSCRIPT

 • NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS

  KURIERP L U SP O L I S H W E E K L Y M A G A Z I N E

  NUMER 842 (1192) ROK ZAOENIA 1987 TYGODNIK 23 PAZDZIERNIKA 2010

  Eryk Promieski

  Adam Sawicki

  Powrt Niemiecniwo nienawici

  Centrum wiedzy o naszej historii

  Skd ta nienawi - str. 2Angielski kameralnie - str. 5Polak wodzem indiaskiego plemienia - str. 7Pod szyldem Emocjonalistw - str. 10

  Po mordzie politycznym dokonanym przez Ryszarda C.na Marku Rosiaku z PiS sowo nienawi odmienianejest w Polsce przez wszystkie przypadki.

  - W Nowym Jorku niewielewiemy o instytucji, ktr Pankieruje. - Sam pomys powoania MuzeumHistorii Polski ma ju dziesiciolet-ni histori. Wsplnie z ministremkultury i dziedzictwa narodowegoKazimierzem Ujazdowskim i w-czesnym doradc, a pniej wice-ministrem Tomaszem Mert, za-czlimy si zastanawia nad po-woaniem instytucji prezentujcejhistori Polski. Wiedzielimy, ebrakuje placwki, ktra pokazywa-aby najwaniejsze dowiadczeniapolskich dziejw, od republika-skich tradycji I Rzeczypospolitej,poprzez walk o utrzymanie tosa-moci w XVIII-XIX w. a po zma-gania z totalitaryzmami w XX wie-ku i Solidarno. Placwki, doktrej mona by zaprowadzi dzie-ci, czy cudzoziemca odwiedzajce-go nasz kraj. Moliwo utworze-nia Muzeum pojawia si w 2006roku, kiedy Kazimierz Ujazdowskizosta ponownie ministrem. Zwr-ci si on do mnie z prob, bymzrealizowa ten projekt.

  - Czy zatem pierwotna idea Mu-zeum wysza wanie od niego?

  - Byem pierwszy, gdy chodzi osam pomys, ale nie ma to wik-szego znaczenia. Myl, ewszyscy trzej mamy rwnorzdneprawa autorskie, tzn. KazimierzUjazdowski, p. Tomasz Merta ija. Projekt by omawiany wspl-nie i kady z nas mia nieco innw nim rol. W sensie merytorycz-nym przygotowywaem go razemz Tomaszem Mert, natomiastKazimierz Ujazdowski zaangao-wa swj autorytet jako minister.Wan rol odegra rwnie mi-nister Bogdan Zdrojewski, ktryzdecydowa si kontynuowa pro-jekt po zmianie rzdu. Od poczt-ku chodzio nam o wypracowanietakiej formuy, ktra pozwoliabyopowiedzie histori Polski, odpocztkw pastwa polskiego poczasy Solidarnoci w sposb, kt-ry bdzie czy Polakw, fascy-nowa ludzi modych, ksztatowauczucia patriotyczne, ale rwnieciekawi cudzoziemskich odbior-cw. W tym celu trzeba byostworzy miejsce, w ktrym bdone prezentowane w sposb ca-ociowy a nie fragmentaryczny,lokalny, pomnikowy, czy kotur-nowy. Moemy przedstawi his-

  tori bez tych wszystkich cenzu-ralnych ogranicze, ktre zwiza-ne byy z czasami komunizmu.Chcemy odtworzy emocje histo-rycznych wydarze i detale yciacodziennego. Wreszcie - nowo-czesne muzea historyczne powsta-j na caym wiecie i staj siwanymi centrami naukowymi iedukacyjnymi, poczwszy odAmeryki, zatem nie ma powodu,by nie powstao ono rwnie i wPolsce. Wspczesne technologiepozwalaj na przedstawienie ko-lejnych rozdziaw naszych dzie-jw w niekonwencjonalny i atrak-cyjny sposb.

  - Czy ju wiadomo, jakie bdzieto Muzeum? - Mona mwi o trzech filarach.Pierwszym bdzie prezentacjapolskiej wolnoci, poczwszy odRzeczpospolitej Szlacheckiej, odksztatowania si polskiego parla-mentaryzmu, Sejmu czy Konsty-tucji 3 maja a po Solidarno.Drugim filarem powinna by opo-wie o Polakach i polskiej tosa-moci, o tym jak bya ona podtrzy-mywana w trudnych kolejachdziejowych. 6

  Z Robertem Kostro, dyrektorem Muzeum Historii Polski

  rozmawia Andrzej Jzef Dbrowski

  Kanclerz Angela Merkelotwiera wspczesnymNiemcom drzwi do histo-rii. Owiadczenie z 16padziernika, e politykawielokulturowoci cako-wicie zawioda ma dalekoidce skutki praktyczne.Dopuszcza powrt nie-mieckiego nacjonalizmu.

  aden polityk, a tym bardziejkanclerz, powojennych Niemiec nieopowiedzia si dotd za potrzebzachowania dominujcej kulturyniemieckiej, z lku przed obudze-niem pychy narodowej oraz z po-czucia winy za II wojn wiatow.Dopiero Angela Merkel, przymu-szona kryzysem polityki imigracyj-nej, zdecydowaa si rozpocz de-bat, co to znaczy by Niemcem,ktrej do tej pory starannie unikano.

  Wydarzenie miao miejsce nawiecu modziewki rzdzcej,chrzecijaskiej demokracji, CDU,

  w ubieg sobot. Na tym samymwiecu przewodniczcy bawarskiejsiostrzanej partii CSU powiedzia,e obie partie opowiadaj si za do-minacj niemieckiej kultury a prze-ciwko wielokulturowoci. Pani kan-clerz dorzucia jeszcze, e napywimigrantw powstrzymuje rozwjgospodarki niemieckiej. Co prawda

  Niemcy potrzebuj pracownikwzza granicy, jak przyznaa Merkel,ale wysoko wykwalifikowanychspecjalistw, zamiast imigrantw,ktrzy obecnie napywaj do kraju.Tym sposobem Berlin pokona Pa-ry i wyszed na czoo jako liderEuropy w opozycji do niekontro-lowanej imigracji. 3

  Kanclerz Angela Merkel

  Szkoda, e tak pno chciaobysi powiedzie, zwaywszy, e mi-niona kampania prezydencka prze-biegaa w duej mierze pod zna-kiem nienawici i pod tym znakiemte toczy si polska polityka po wy-borze Bronisawa Komorowskiegona prezydenta.

  Wczeniej w nienawi prze-ksztacia si aoba narodowa pokatastrofie pod Smoleskiem a jesz-cze wczeniej daa o sobie zna wwielu wystpieniach liderw PO,poczwszy od publicznych wypo-wiedzi Janusza Palikota, StefanaNiesioowskiego, Kazimierza Kutzai Radosawa Sikorskiego. Gdybyjeszcze bardziej cofn si w czasie,naleaoby przypomnie mao par-lamentarne komentarze, ktre podadresem PiS i wczesnego prezy-denta Lecha Kaczyskiego wyga-szali, zarwno Donald Tusk, jak iBronisaw Komorowski. W walce o

  miejsce w samolocie, czy przy staleobrad Parlamentu Europejskiego teczsto paday sowa dyskredytujceprezydenta, jego brata i PiS.

  Kto wie, czy racji nie ma szefPiS, doszukujc si pocztkw nie-nawici w pogardliwej wypowiedziszefa PO o moherowych beretachjako naturalnym zapleczu PiS. Wte-dy bowiem po raz pierwszy liderpartii konkurencyjnej prbowaomieszy przeciwnikw dajc dozrozumienia, e maj oni poparcieludzi kiepsko wyksztaconych isympatyzujcych z Radiem Maryja.Wprawdzie pniej Tusk za swojwypowied przeprosi w sejmowymprzemwieniu, ale okrelenie mo-hery weszo do jzyka potocznegojako synonim zacofanej mentalnocii wskich horyzontw umysowych,wyznaczanych gwnie przez dewo-cyjny katolicyzm i spiskow teorirzeczywistoci. 7

 • Kurier Plus 23 padziernika 20102

  KURIER PLUSredaktor naczelny

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  sekretarz redakcji

  Anna Romanowska

  staa wsppraca

  Izabela Joanna Boek

  Andrzej Jzef Dbrowski,

  Halina Jensen, Krzysztof Kopotowski,

  Weronika Kwiatkowska, Konrad Lata,

  Krystyna Mazurwna

  Marian Polak

  Agata Ostrowska-Galanis,

  Katarzyna Zikowska-Nalepa

  korespondenci z Polski

  Jerzy Bukowski

  korespondentka z Francji

  Krystyna Mazurwna

  fotografia

  Zosia eleska-Bobrowski

  skad komputerowy

  Marian Polak

  wydawcy

  John Tapper

  Kurier Plus Publishing, Inc .

  Adres: 145 Java Street

  Brooklyn, NY 11222

  Tel: (718) 389-0134 (718) 389-3018

  Fax: (718) 389-3140

  E-mail: kurier@kurierplus.com

  Internet: http://www.kurierplus.com

  Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.

  Imieninytygodnia23 padziernika - sobota

  Igi, Marleny, Seweryna

  24 padziernika - niedziela

  Alojzego, Antoniego, Marcina

  25 padziernika - poniedziaek

  Darii, Wilhelminy, Bonifacego

  26 padziernika - wtorek

  Damiana, Ewarysta, Lucjana

  27 padziernika - roda

  Iwony, Sabiny, Wincentego

  28 padziernika - czwartek

  Szymona, Tadeusza

  29 padziernika - pitek

  Euzebii, Wioletty, Felicjana

  Adam Mattauszek

  Ekskomunika za in vitroPosowie, ktrzy popr ustaw o fi-nansowaniu przez pastwo zapod-nienia in vitro znajd si poza Ko-cioem, ostrzeg abp Henryk Hoser,szef zespou episkopatu d. s. bioe-tycznych. Przewodniczcy konferen-cji episkopatu Polski abp Jzef Mi-chalik, abp Hoser i bp KazimierzGrny, szef rady d.s. rodziny, wysalilist do najwaniejszych osb w pa-stwie z protestem przeciw projektowiustawy.

  Purpura dla abp. NyczaArcybiskup Kazimierz Nycz zostamianowany kardynaem przez pa-piea Benedykta XVI. Mia ten sto-pie zapewniony jako metropolitawarszawski. Bdzie jedenastym pol-skim kardynaem. Zasuy si wWatykanie jako organizator pielgrzy-mek Jana Pawa II do Polski.

  Szef andarmerii podejrzanymGen. Marek Witczak, komendantandarmerii w Wojsku Polskim,zosta objty ledztwem przezkontrwywiad. Zosta czasowo od-sunity od obowizkw uda si naurlop. W formacji pilnujcej porzd-ku w armii suy 3500 onierzy.

  Fikcja konkursw na stanowiskaNajwysza Izba Kontroli stwierdzi-a, e trzy czwarte samorzdwomija przepisy aby zatrudnia pro-tegowanych pracownikw, po skon-trolowaniu 45 gmin i starostw wkraju. Konkursy czsto s ustawia-ne pod konkretn osob, ktraspenia zbyteczne na danym stano-wisku kryteria.

  Minister sprawiedliwoci w prokuraturzeKrzysztof Kwiatkowski, ministersprawiedliwoci mg zama prawo,jeli odsucha nagrania z czarnychskrzynek rozbitego Tu-154, a nie jaktwierdzi wczeniej materia pogl-dowy. Rozbawiony minister odsu-chiwa nagrania przy kamerach tele-wizji. Spraw bada prokuratura woj-skowa.

  Lobbysta handlarzy dopalaczy skary na rzdDo prokuratury trafio doniesienieTomasza Obary o przestpstwiepremiera Donalda Tuska i ministerzdrowia Ewy Kopacz, jako odpowie-dzialnych za zamknicie tysicasklepw z dopalaczami bez docho-wania procedur ani udowodnieniawacicielom zamania prawa.

  Partia popierajca PalikotaPose Janusz Palikot zoy w war-szawskim sdzie okrgowym wnio-sek o rejestracj partii politycznejpod nazw Ruch Poparcia. Jegozdaniem wybory parlamentarne mo-g odby si ju wiosn przyszegoroku, dlatego si spieszy z rejes-tracj.

  POLSKA

  Haso rzuci minister Radosaw Si-korski. Natomiast pose Janusz Palikotmia take pomys zabicia i wypatro-szenia kaczora oraz zapowiedzia, ejeszcze w tym roku Jarosaw Kaczyskispotka si z siami ostatecznoci. Nicdziwnego, e dzki zabjca krzyczado policji, e chcia zabi Kaczyskie-go, ale mia za krtk bro. Sowarzucane przez wanych politykw majp