kurier Święciechowski - numer 50 - luty 2016

Download Kurier Święciechowski - numer 50 - Luty 2016

Post on 26-Jul-2016

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Numer 50, Luty 2016

  Karnawaowy Bal Przebieracw dla dzieci odby si 24 stycznia w Sali Wiejskiej w wiciechowie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy wieleatrakcji. Byy gry zespoowe, konkurencje, zabawy. A cao prowadzili bohaterowie popularnej ostatnio bajki "W krainie lodu". Na wszystkich czekatake poczstunek oraz okolicznociowy tort. W zabawie uczestniczyli najmodsi mieszkacy wsi wraz z rodzicami. Dzieci pojawiy si oczywicie w stro-jach karnawaowych. Nie zabrako ksiniczek, kowbojw czy piratw. Wszyscy, niezalenie od przebrania, bawili si wietnie. Na balik zaprosili: sotys,Rada Soecka wiciechowy oraz Samorzdowy Orodek Kultury. Zabawy karnawaowe i baliki odbyy si take w innych wioskach na terenie gminy.

  We wtorek, 26 stycznia, najmodszych mieszkacw gminy zaproszono na wyjtkowy spektakl lalkowy "Ksiniczka na ziarnku grochu". To lalkoweprzedstawienie dla dzieci w reyserii Pawa Pawlika przygotowaa Akademia Wyobrani z Wrocawia. Znan ba H. Ch. Andersena przedstawiono w nowej,barwnej adaptacji. "Ksiniczka na ziarnku grochu" to opowie o zabawnych, ale i penych napi perypetiach krlewskiej rodziny i zabkanej dziewczynki,ktra pewnego burzliwego dnia zawitaa do jej paacu. Niezwyke lalki Jacka Zuzaskiego oraz scenariusz peen humoru i gbokich emocji sprawiy, eprzedstawienie byo bardzo dobrze odebrane przez mod widowni. Dla dzieci po przedstawieniu odbyy si warsztaty. Na spektakl zaprosi SamorzdowyOrodek Kultury w wiciechowie.

  KARAWAOWY BAL PRZEBIERACW

  SPEKTAKL LALKOWY

 • [ 2 ] KURIER WICIECHOWSKIWyzwolenie wiciechowy

  W tym roku przypada 71. rocz-nica wyzwolenia wiciechowy.Przypomnijmy, e wiciechowazostaa wyzwolona 29 stycznia1945 roku. Z tej okazji na wicie-

  chowskim rynku delegacje zoyypod pomnikiem wizanki kwiatw.Hod zoyli: wjt gminy, samorz-dowcy, dyrekcja miejscowejszkoy.

  W sobot, 16 stycznia, Rada Soecka wraz z Koem GospodyWiejskich wsi Dugie Nowe zorganizowaa Dzie Seniora. W przy-jciu wzio udzia 34 seniorw, ktrzy bawili si w doborowym to-warzystwie. Uroczysto rozpoczto wsplnym toastem.Podzielono si take opatkiem. Czas seniorom umili wystpdzieci z Dugiego Nowego. Pniej odby si poczstunek - tortemofiarowanym przez radnego Mateusza Stachowskiego, a nastp-nie uroczysta kolacja. Organizatorzy dzikuj za wsplnie sp-dzony wieczr oraz za okazan pomoc i wsparcie.

  Dzie Babci i DziadkaTu przed feriami zimowymi

  grupa Pszczek z Przedszkola Sa-morzdowego w wiciechowieobchodzia Dzie Babci i Dziadka.Przygotowan na t okazj insceni-zacj ogldali oczywicie najwier-niejsi widzowie, a wic babcie idziadkowie. Przedszkolaki przygo-

  toway wiersze, piosenki i upominki.Po wystpach odbyy si wsplnegry i zabawy z babciami i dziad-kami. Na koniec wszyscy zostali za-proszeni na sodki poczstunek.Spotkania w okazji Dnia Babci iDziadka zorganizowano take w in-nych grupach przedszkolnych.

  Szanowne Panie, Z okazji Dnia Kobiet yczymy wszystkiego, co najlepsze:

  spenienia marze, zadowolenia, duo szczcia i umiechu oraz wiele yciowej radoci.

  Samorzdowy Orodek Kultury zaprasza na Koncert Ope-retkowy, ktry odbdzie si 6 marca, o godz. 16.00 w Sali

  Wiejskiej w wiciechowie. Wstp wolny!Bal SamorzdowcwW sobot, 30 stycznia, w Sali

  Wiejskiej w wiciechowie odbysi Bal Samorzdowcw. Karnawato czas zabawy i szalestwa. Hu-mory dopisyway wszystkim, adobra zabawa trwaa do biaego

  rana. Dla goci w przerwach zata-czyy tancerki z Zespou Pieni iTaca Marynia. Do taca przygry-waa grupa wokalno - muzycznaVenus. Organizatorem balu byaRada Gminy wiciechowa.

 • [ 3 ]KURIER WICIECHOWSKI

  Wielobranowy Warsztat Usugowyze wiciechowy

  zatrudni ucznia w zawodzie mechanik pojazdw samochodowych.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 65 5330 690

  lub w siedzibie przy ulicy migielskiej 3.

  Planowane inwestycje i remonty w podziale na poszczeglne wsie w 2016 r.:

  DUGIE NOWE1. Wykonanie klimatyzacji Sali Wiejskiej kwota: 12. 558,14 z.2. Wymiana 2 szt. okien i parapetw w sali gwnej Sali Wiejskiej kwota:

  7. 500 z.DUGIE STARE

  1. Budowa chodnika ul. Granicznej II etap kwota: 100. 000 z.2. Modernizacja sanitariatw dla uczniw w ZSSPiG kwota: 18. 000 z.3. Przebudowa chodnika ul. Wiosennej - dotacja dla Powiatu Lesz-

  czyskiego kwota: 75. 000 z.GOANICE

  1. Sie wodocigowa na przedueniu ul. Lenej kwota: 85. 000 z.2. Budowa chodnika ul. Parkowej - pooenie pytek chodnikowych - II

  etap kwota: 25. 000 z.3. Budowa wraz z wykonaniem projektu przebudowy obiektw i zagos-

  podarowania play wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow kwota: 15.000 z.

  4. Wykonanie projektu owietlenia drogowego przy ul. Spacerowejkwota: 5. 000 z.

  HENRYKOWO1. Budowa owietlenia drogowego ul. Zaborowskiej kwota: 73. 800 z.2. Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali Wiejskiej kwota: 13.

  398,97 z.KRZYCKO MAE

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej kwota: 4. 157. 000 z.2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na

  budow sieci kanalizacji sanitarnej w al. w. Jzefa w rejonie dziaki 36/5kwota: 10. 000 z.

  3. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia nabudow sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w rejonie dziaki162 kwota: 10. 000 z.

  4. Czciowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Maymkwota: 8. 100 z.

  5. Wykonanie projektu owietlenia drogowego wraz z uzyskaniem po-zwolenia na budow ul. Zielonej kwota: 4. 282,55 z.

  LASOCICE I OGRODY1. Modernizacja sanitariatw dla dziewczt w ZSSPiG kwota: 30. 000 z.2. Doposaenie placw zabaw w Lasocicach i Ogrodach kwota: 12.

  123,42 z.3. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach kwota: 15. 000 z.4. Wykonanie projektu owietlenia drogowego ul. wiciechowskiej do

  nr 64 w Lasocicach kwota: 5. 000 z.NIECHD

  1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomidzy obiektami SaliWiejskiej i kocioa - II etap kwota: 60. 000 z.

  PIOTROWICE1. Doposaenie placu zabaw kwota: 1. 800 z.2. Remont, poprawa estetyki wietlicy Wiejskiej kwota: 2. 069,64 z.3. Doposaenie wietlicy Wiejskiej kwota: 3. 600 z.

  PRZYBYSZEWO1. Budowa chodnika ul. Lenej - II etap kwota: 39. 000 z.

  STRZYEWICE1. Budowa oraz wykonanie projektu przyczy kanalizacyjnych w ul. Pi-

  lotw do nieruchomoci na dz. nr 34 i 54 kwota: 10. 000 z.2. Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyska-

  niem pozwolenia na budow drogi ul. Pilotw kwota: 5. 000 z.3. Utwardzenie boiska trwawiastego do koszykwki kwota: 12. 500 z.4. Zakup awek i stou na plac zabaw przy przedszkolu kwota: 2. 603,10

  z.

  5. Zakup regaw oraz dostosowanie pomieszcze na magazyn kwota1. 500 z.

  WICIECHOWA1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i sieci wodoci-

  gowej na ul. Zielonej kwota: 117. 000 z.2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na

  budow sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Mrkowskiejkwota: 10. 000 z.

  3. Budowa wraz z wykonaniem projektu przycza wodocigowego odstrony ul. Uaskiej do budynku Urzdu Gminy kwota: 20. 000 z.

  4. Budowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych przeduenie ul. Lipo-wej do nr 43 kwota: 80. 000 z.

  5. Wykonanie projektu drogi pl. Majora H. Sucharskiego i ul. Berlingakwota: 10. 000 z.

  6. Przebudowa z rozbudow budynku Urzdu Gminy kwota: 210. 000z.

  7. Modernizacja sanitariatw dla dziewczt w ZSSPiG kwota: 40. 000 z.8. Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem po-

  zwolenia na budow nowego przedszkola kwota 40. 000 z.9. Wymiana pytek chodnikowych wok budynku GOPS - u kwota: 4.

  000 z.10. awki oraz tor (plac) do petanque za Sal Wiejsk kwota: 20. 000

  z.11. Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG kwota: 40. 123,42 z.12. Budowa owietlenia drogowego w rejonie ul.: Winiowa, Czere-

  niowa, Leszczyska na dz. nr 336 kwota: 250. 200 z.13. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia

  na budow owietlenia drogowego przy ul.: Warzywnej, Mrkowskiej i Mo-drzewiowej kwota: 18. 000 z.

  14. Zakup awek zewntrznych kwota: 2. 000 z.TRZEBINY

  1. Doposaenie placu zabaw kwota: 4. 000 z.2. Powikszenie metrau wyoonego kostk brukow placu za Sal

  Wiejsk kwota: 5. 100 z.3. Naprawa podogi w w.c. w Sali Wiejskiej kwota: 3. 000 z.

  Prace remontowe w salach wiejskich na kwot: 75. 500 z, w tymnajwiksze wartociowo to: kontynuacja wymiany okien w sali w Go-anicach, wymiana drzwi wejciowych w Krzycku Maym.

  W roku 2016 trwa bd biece remonty drg i ulic we wszyst-kich miejscowociach w gminie kwota: 431. 700 z.

  PLANOWANE DOTACJE:a) dla Powiatu Leszczyskiego kwota: 118. 000 z na przebudow chod-

  nika na ul. Wiosennej w Dugiem Nowem oraz 43. 000 z na przebudowchodnika na ul. Wolnoci w wiciechowie,

  b) dla Miasta Leszna kwota: 100. 000 z na przebudow ul. Jana Kiepuryi Jana Dekana w Lesznie (dojazd do szpitala).

  Dotacje dla mieszkacw na:a) przydomowe oczyszczalnie ciekw kwota: 25. 000 z,b) usuwanie azbestu kwota: 25. 000 z,c) produkcj energii elektrycznej kwota: 25. 000 z,d) ograniczenie emisji zanieczyszcze przy spalaniu c. o. kwota: 25.

  000 z,e) przygotowanie ciepej wody uytkowej kwota: 25. 000 z.

  Inwestycjena rok 2016

 • [ 4 ] KURIER WICIECHOWSKI

  imieniny obchodzW l u t y m

  JULIA - 16 IIImi Julia owiane jest roman-

  tyczn mgiek za spraw szekspi-rowskiej bohaterki z "Romea i Julii".Jest esk form Juliana. W praw-dziwym yciu Julia bywa osob nie-zwykle uporzdkowan, stateczn izrwnowaon. Lubi wadz, alesprawuje j w sposb tak dyskretny,e to, co u innych jest wad, u niejstanowi zalet. Do tego jest bardzopracowita, co czyni z niej rwnie do-skonaego handlowca, jak i aktork.Jej kolorem jest czerwie, rolinwinorol, zwierzciem renifer, liczbsemka, a znakiem zodiaku Waga.Imieniny obchodzi wiele razy wroku: 8 i 16 kwietnia, 22 maja, 27 i30 lipca, 1 padziernika, 10 i 11grudnia.

  W gminie wiciechowamieszka 60 pa o imieniu Julia.