kurikulum djeČjeg vrtiĆa tratinČica koprivnica

of 39 /39
1 Trg podravskih heroja 7, Koprivnica Br.tel: 048/621-358 Fax: 048/ 222-770 E-pošta: [email protected] Na temelju čl. 15 st. 4 Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju i čl. 15. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica je na 27. sjednici održanoj 29.09.2015. na prijedlog ravnateljice donijelo je Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica. KLASA: 601-01/15-01-30 URBROJ: 2137-56-01-15-30 KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA za pedagošku godinu 2015./2016. Koprivnica, rujan 2015.

Author: phamanh

Post on 02-Feb-2017

254 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

1

Trg podravskih heroja 7, Koprivnica Br.tel: 048/621-358 Fax: 048/ 222-770 E-pošta: [email protected]

Na temelju čl. 15 st. 4 Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju i čl. 15. Statuta Dječjeg

vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica je na 27. sjednici održanoj

29.09.2015. na prijedlog ravnateljice donijelo je Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica.

KLASA: 601-01/15-01-30

URBROJ: 2137-56-01-15-30

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

KOPRIVNICA

za pedagošku godinu 2015./2016.

Koprivnica, rujan 2015.

Page 2: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

2

ŽUPANIJA: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD: KOPRIVNICA

ADRESA: TRG PODRAVSKIH HEROJA 7

E-MAIL: [email protected]

URL: www.tratincica.hr

Telefon: 048/621-358

Faks: 048/222-770

Matični broj: 03009963

OIB: 14751195303

OSNIVAČ: GRAD KOPRIVNICA

RAVNATELJICA: Slavica Mihalec Kanižaj, dipl.def.

PODRUŽNICE: Zvjezdica, Loptica, Crvenkapica, Vjeverica, Lastavica, Pčelica,

Ivančica, Bombončić, Bubamara, Kockica

Ustanova je upisana u Trgovački sud u Okružnom privrednom sudu u Bjelovaru pod

registarskim brojem (MBS) 010030669 dana 01.10.1073.

Page 3: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

3

SADRŽAJ

O nama 4

Misija i vizija 5

Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica 6

Polazišta rada kurikuluma Dječjeg vrtića Tratinčica 7

Temeljne vrijednosti rada 8

Programi 9

Projekti 22

Kraći programi 32

Stručno usavršavanje 38

Page 4: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

4

O nama Dječji vrtić Tratinčica je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i

obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Redoviti primarni program obuhvaća programe odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite,

prehrane i socijalne skrbi te je nadopuna obiteljskom odgoju.

Osnivač vrtića i njegov vlasnik je Grad Koprivnica. Ustanova u svom sastavu ima matični

vrtić Tratinčica i područne vrtiće: Zvjezdicu, Lopticu, Crvenkapicu, Vjevericu, Lastavicu,

Pčelicu, Ivančicu, Bombončić, Bubamaru i Kockicu.

Vrtić čini 40 odgojnih skupina od čega je 8 jasličkih skupina, 5 mješovitih odgojnih skupina,

27 vrtićkih skupina u četvrtoj, petoj, šestoj i sedmoj godini života. Pod svojim okriljem

okupljamo 803 djeteta s kojima radi 81 odgojno-obrazovni radnik, stručni radnik, 6 stručnih

suradnika (2 pedagoga, 1 psiholog, 2 zdravstvena voditelja, 1 logoped), 40 ostalih radnika

(administrativno-tehnički i pomoćni poslovi). U Dječjem vrtiću Tratinčica zaposleno je 127

radnika.

U vrtiću se provodi redoviti cjelodnevni 10 satni program ranog i predškolskog odgoja. U

sklopu redovnog primarnog programa provodi se i program predškole. Program predškole

organiziran je i kao kraći program za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Tratinčica u

godini prije polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić Tratinčica nositelj je naslova Međunarodne

eko-škole.

Uz ovaj program u sklopu redovnog programa provodi se Program za održiv razvoj,

Preventivni program, Nacionalni program za ljudska prava, Primarni program s inkluzija

djece s teškoćama u razvoju, Sigurnosno – zaštitni program, Program poticanja poduzetništva

djece predškolske dobi –Vrijedne ručice, Znanost u vrtiću, Glazba u vrtiću, Program rada s

potencijalno darovitom djecom u redovnom programa, Prevencija nepravilnog držanja,

Rastimo zajedno, Rastimo zajedno plus, Program prometnog odgoja za djecu u 6 i 7 godini

života.

Uz redovni primarni program u Dječjem vrtiću Tratinčica provode se i kraći programi rada

koji okupljaju djecu polaznike vrtića kao i djecu koja nisu uključena u redovni rad vrtića.

Programi djeluju kroz Klub Tratinčica. U Dječjem vrtiću Tratinčica djeluje Glazbena

igraonica Tratinčica, Ritmička igraonica Tratinčica, Dječja igraonica, Jaslička igraonica,

Igraonica za potencijalno darovitu djecu „Lumenkići“ i Igraonica za prevenciju disleksije i

disgrafije „Slovkići“.

Page 5: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

5

MISIJA

Razvojno – primjerenim okruženjem, sadržajima i aktivnostima osigurati aktivno

uključivanje djeteta i njegov cjelovit razvoj, usvajanje znanja, razvoj stvaralaštva,

kreativnosti, inicijativnosti te usvajanje temeljnih humanih vrijednosti, prosocijalnih

kompetencija koja će djetetu omogućiti da se prema sebi, drugima i okolini odnosi

odgovorno i s poštovanjem, poštujući svoja prava i prava drugoga.

VIZIJA

„Djeca su sjeme budućnosti. Sadi ljubav u njihova srca i zalijevaj ih mudrošću i učenjima

života. Dok rastu, daj im mjesto za rast“. ¹

Vrtić – mjesto rasta djeteta i čovjeka.

¹ nepoznati autor

Page 6: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

6

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

Kurikulum Dječjeg vrtića Tratinčica ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za rani

i predškolski odgoj, Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Tratinčica, osobina i

psiholoških uvjeta razvoja predškolskog djeteta, njihovih potreba te s obzirom na svoje

specifične kadrovske i prostorne mogućnosti kao i socijalni kontekst u kojem djeluje.

Vrednovanje vlastite prakse vodi nas ka unapređenju rada i mijenjanju kurikuluma. Osnova

za planiranje je nova paradigma djetinjstva koja dijete shvaća kao osobnost i aktivnog

sudionika u odgojnom procesu koji participira, konstruira i određuje svoj vlastiti život i razvoj

uz poticaj i vodstvo odgajatelja, roditelja i društvene zajednice. „Djetinjstvo je proces

socijalne konstrukcije koji djeca i odrasli zajednički izgrađuju.“² Stalne promjene koje se

zbivaju u i oko sudionika odgojno-obrazovnog procesa pretpostavljaju poštivanje načela

fleksibilnosti te otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse.

Osnovna dječja aktivnost je igra. Kako bi igra mogla biti konstruktivna i poticajna za razvoj

djeteta važno je da se odvija u kvalitetnom materijalnom i socijalnom okruženju, kroz

svakodnevne životne situacije u vrtiću kao i planski stvorene situacije kroz planirane poticaje

i zbivanja na razini odgojne skupine, ustanove i izvan nje. Sadržajima i aktivnostima poticat

će se četiri razvojna područja djeteta: tjelesni razvoj, socio-emocionalni razvoj, spoznajni

razvoj te govor, komunikaciju, izražavanje i stvaranje. Četiri odgojna područja predviđena

Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava uz poštivanje načela i

vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje omogućit će

cjelovit razvoj djeteta. Ova četiri područja poznata su kao područja afirmacije pojedinca-

područje JA, odnos s drugima- područje JA I DRUGI, pripadnost zajednici – područje MI te

područje - SVIJET KAO CJELINA.

Ovako će dijete imati priliku osvijestiti sebe kao osobu, spoznati svoje osjećaje, potrebe,

misli, ideje pripadnost obitelji, zajednici. Upoznat će i osvijestiti sličnosti i razlike među

ljudima, usvojiti vještine komuniciranja, mirnog rješavanja sukobe, shvatiti međuovisnost

svih ljudskih bića, te usvojiti mnogobrojna znanja i kompetencije koje će kasnije dograđivati i

razvijati kroz školovanje i život. Igrom te sudjelovanjem u projektima, istraživačkim

aktivnostima, planiranim aktivnostima dijete će razvijati temeljne kompetencije:

komunikaciju na materinskom jeziku, stranim jezicima, matematičku i prirodoslovnu

kompetenciju, učiti kako učiti, socijalnu i građansku kompetenciju, inicijativnost i

poduzetnost te kulturnu svijest. S obzirom na nepostojanje razvijanje digitalne kompetencije

njoj ćemo pristupiti kada stvorimo materijalne uvjete za rad na istoj.

² Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Page 7: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

7

POLAZIŠTA RADA KURIKULUMA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

• stvarati materijalne i socijalne uvjete za usvajanje temeljnih humanih vrijednosti te razvijanje vještina, sposobnosti i ponašanja koja će mu omogućiti da se prema sebi, drugima i okolini odnosi odgovorno i s poštovanjem poštujući svoja prava i prava drugoga.

ODGOJ ZA MIR I HUMANE VRIJEDNOSTI

• razvijati odgovorno ekološko ponašanje i ljubav prema prirodi

MISLI I DJELUJ "ZELENO"

• razvijati zdrave prehrambene navike i navike aktivnog stila života te briga o vlastitom zdravlju

ŽIVJETI ZDRAVO

• razvijanje partnerstva s roditeljima i ustanovama lokalne zajednice te razvoj pripadnosti zajednici

VRTIĆ U DRUŠTVU - DRUŠTVO U VRTIĆU

• inkluzija djece s teškoćama u razvoju

• identifikacija i rad s potencijalno darovitom djecom

•različitost obitelji

•interkulturalnost

RAZLIČITOSTI NAS OBOGAĆUJU

• razvoj kreativnosti, stvaralaštva i inicijativnosti djeteta

ŠARENE BOJE DJETINJSTVA

•učiti kako učiti

• razvoj pozitivnog stava prema učenju i znanju

•cijeloživotno učenje

ZNANJE - PUT KA NAPRETKU

•preventivni program - razvoj samopouzdanja i samosvjiesti

•sigurnosno-zaštitni program

•radionice za roditelji RASTIMO ZAJEDNO I RASTIMO ZAJEDNO PLUS

•prometni odgoj za djecu u 6 i 7 godini života- DJECA PRIJATELJI U PROMETU

BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI

Page 8: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

8

TEMELJNE VRIJEDNOSTI KURIKULUMA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

POŠTOVANJE

ISKRENOST

POVJERENJE

PRIHVAĆANJE

SURADNJA

KREATIVNOST

SLOBODA

PRAVEDNOST

ZNANJE

SUOSJEĆANJE

VELIKODUŠNOST I SOLIDARNOST

PRIJATELJSTVO

BONTON

ODGOVORNOST

RED

STRPLJENJE UPORNOST RAZBORITOST

Page 9: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

9

PROGRAMI

NAZIV PROGRAMA Redoviti primarni program

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Roditelji i djeca u dobi od 1 godine do polaska u osnovnu školu, 40 odgojnih skupina u 11 objekata

CILJ:

Poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobnu interakciju, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos svih sudionika procesa odgoja i obrazovanja.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

U skladu s dobi i razvojnim sposobnostima svakog djeteta:

Usvojeni prirodni oblici kretanja, spretnost, koordinacija, složene motoričke akcije

Samostalnost, samopouzdanje

razvoj identiteta djeteta osobnog i socijalnog

Vještinu prepoznavanja i samoregulacije te privremene odgode potreba

Otvorenost i inicijativnost djeteta, kreativnost u izražavanju misli, osjećaja, izražavanju i stvaranju

Razumijevanje osjećaja, potreba drugih kao i prihvaćanje različitosti

Sposobnost uključivanja i zadržavanja u odgojno-obrazovnim aktivnostima

Samoprocjena vlastitih postignuća i aktivnosti

Prosocijalna kompetencija, asertivnosti

Komunikacijske vještine

Predčitačke i predpisačke vještine

Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u dobi od 1 do 7 godine, odgojno-obrazovni radnici, ostali radnici, roditelji, vanjski suradnici.

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, istraživačke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, aktivnosti s kretanjem, umjetničke aktivnosti, dramske i lutkarske predstave, izleti, posjete, projekti, programi, društveno-zabavne aktivnosti, radionice, uključivanje roditelja i članova obitelji u rad skupina

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od 1.9.2015 do 31.8.2016. godine Radno vrijeme vrtića: od 6:00 do 16:30

Način vrednovanja

Razvojne liste razvoja djeteta, pedagoška dokumentacija skupine, ankete za roditelje, upitnici, individualna dokumentacija o djeci, bilješke odgajatelja, stručne službe, foto i video zapisi, pisani i verbalni izričaj djece,

Nositelji programa: Odgojno-obrazovni radnici, ostali radnici , ravnatelj

Page 10: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

10

NAZIV PROGRAMA/ PROGRAM PREDŠKOLE – kraći program i dopuna redovnom primarnom programu

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 6 i 7 godini života u redovnom programu , 4 odgojne skupine kraćeg programa predškole

CILJ: Zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja, razvoj socijalnih kompetenicja te stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u prvi razred osnovne škole.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti

utvrđivanje, produbljivanje, proširivanje spoznaja koje su djeca već stekla o okolini, odnosima u prostoru, spoznaja o veličinama i oblicima, bojama

usvajanje znanja iz prirodoslovlja

usvajanje predčitačkih vještina; razvijanje sposobnosti verbalnog izražavanja, obogaćivanju rječnika, razlikovanju i povezivanju glasova u riječi, slušanju i razumijevanju govora, točnom izgovaranju, razvijanje usmjerene pažnje, sposobnosti pamćenja, zapažanja, procjenjivanja

spretnost baratanja predmetima i priborom za pisanje

usvajanje predmatematičkih vještina; stjecanje osnovnih matematičkih pojmova, prepoznavanje geometrijskih oblika,

razvoj stvaralačkih osobina koje dijete spontano pokazuje te radoznalosti i aktivnog stvaralačkog odnosa prema svijetu

sposobnost uključivanja i zadržavanja u aktivnostima

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u 6 i 7 godini redovnog programa, te djeca upisana u kraći program predškole

Metode odgojno-obrazovnog rada

Integrirani pristup

Vremenik – odvijanja programa

U redovnom programu od rujna do svibnja Kraći program rada od 1.10. 2015. do 31.5.2015.

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija, liste razvoja djeteta, fotodokumentacija, individualne mape djece,

Nositelji programa: Odgajatelji, stručna služba,

Page 11: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

11

NAZIV PROGRAMA/ PREVENTIVNI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

djeca polaznici vrtićkih skupina

CILJ: Pojačati opredjeljenje za zdrav život kao pretpostavku prevencije brojnih problema(poteškoće u ponašanju, socijalizacija, bolesti i ovisnosti) u svrhu zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti

- Prihvaćanje zdravog stila života - Dodatno jačanje obrambenog sustava djece primjenom odgovarajućih

ranih poruka - Razvoj sposobnosti razlikovanja konstruktivnog i destruktivnog i

zdravog i bolesnog - Znati reći „NE“ - Otvorenost prema okolini koja će omogućiti da se uklopi u socijalno

okruženje

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca, odgojitelji, stručna služba

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, priče, pjesme, istraživačke aktivnosti, radionice, specifične aktivnosti s kretanjem,

Vremenik – odvijanja programa

Pedagoška radna godina 2015./2016.

Način vrednovanja Likovni radovi, plakati, pedagoška dokumentacija,

Nositelji programa: Odgajateljice djece vrtićke dobi

Page 12: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

12

NAZIV PROGRAMA SIGURNOSNO ZAŠTITNI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca i roditelji polaznika, zaposlenici vrtića

CILJ: Identifikacija i prevencija potencijalno rizičnih situacija i

ometajućih čimbenika za sigurnost i zdravlje djece te utvrđivanje i primjena optimalnih standarda za povećanje fizičke i psihosocijalne sigurnosti djeteta.

Očekivani ishodi/postignuća:

- Postupanje u rizičnim situacijama - Spriječiti eventualne opasne događaje - Roditelji upoznati s protokolima postupanja, pravima i obvezama - Identificirati i ukloni opasnost u prostorima vrtića - Samozaštita djece

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici Odgojno-obrazovni radnici, zdravstveni voditelji, ravnatelj, ostali radnici, djeca i roditelji

Metode odgojno-obrazovnog rada

Priče, pjesme, igre, radionice, suradnja s vanjskim suradnicima(vatrogasci, policija, liječnici, med. sestre), radionice, likovni radovi, uvid i procjena situacija

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Pedagoška godina 2015./2016.

Način vrednovanja Godišnje izvješće odgojne skupine, protokoli postupanja, izjave roditelja,

Nositelji projekta/programa:

Dječji vrtić Tratinčica - svi radnici

Page 13: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

13

NAZIV PROGRAMA/ RASTIMO ZAJEDNO – radionice za roditelje UNICEF

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Roditelji djece u trećoj i četvrtoj godini života

CILJ: Omogućiti roditeljima da od stručnjaka i drugih roditelja dobiju informacije i podršku koji će im pomoći da se u svojoj roditeljskoj ulozi osjećaju sigurnije i zadovoljnije, a da njihova djeca ostvaruju pravo na roditeljstvo koje najviše doprinosi njihovoj dobrobiti i budućem emocionalnom, socijalnom i kognitivnom razvoju.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Roditelji će s voditeljima radionica i s drugim roditeljima razmijeniti ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznati bolje sebe kao roditelja, upoznati neke od teorijskih postavki o pozitivnom odnosu roditelja i djeteta, naučiti koje su potrebe djece i roditelja te kako ih zadovoljiti, uvježbati komunikacijske vještine.

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Roditelji djece u trećoj i četvrtoj godini života

Adrijana Gajski, Diana Vrhoci i Katarina Flac

Metode odgojno-obrazovnog rada

Predavanja, PP prezentacije, grupni rad, rad u malim grupama, rad u parovima, igre, kratki filmovi, vježbe, igranje uloga

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Veljača – ožujak – travanj 2016.

Način vrednovanja

Upitnici za roditelje na prvom i zadnjem susretu

Upitnici za evaluaciju

Zadovoljstvo roditelja

Nositelji projekta/programa:

Adrijana Gajski, Diana Vrhoci, Katarina Flac

Page 14: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

14

NAZIV PROGRAMA INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca s teškoćama u razvoju

CILJ: Stvoriti uvjete za cjelovit razvoj djeteta s teškoćama u razvoju,

senzibilizirati djecu na prihvaćanje različitosti,

Očekivani ishodi/postignuća:

- Napredak djeteta s teškoćom u razvoju u skladu s mogućnostima - Prihvaćanje različitosti - Ostvarivanje socijalnih interakcija

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici Djeca, odgajatelji, stručna služba, vanjski suradnici, Udruge za osobe s invaliditetom, Udruga slabovidnih i slijepih, Udruga osoba s invaliditetom – Bolje sutra

Metode odgojno-obrazovnog rada

Individualni rad, individualizirani pristup, integrirani pristup radu , radionice, susreti, posjete, suradnja s Podravskim suncem

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom godine

Način vrednovanja Individualni odgojno obrazovni program, pedagoška dokumentacija, verbalni iskazi djece, sociogram, dječji radovi, individualne mape djeteta

Nositelji projekta/programa:

Odgajatelji, stručna služba

Page 15: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

15

NAZIV PROGRAMA/ Terapija senzorne integracije

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Od 1 do 7 godine – polaznici vrtića

CILJ: Identifikacija djece s poremećajima senzorne integracije i terapeutski rad s djecom te instruiranje roditelja u terapijskim postupcima.

Očekivani ishodi/postignuća:

- Identifikacija djece s poremećajima senzorne integracije - Informiranje i podrška roditeljima djece s posebnim

potrebama - Napredak u primanju, obradi i korištenju informacija iz svih

osjetilnih sustava tijela djeteta - Instruiranje roditelja u terapijskim postupcima

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca s poteškoćom senzorne integracije, logoped, zdravstveni voditelj, pedijatri , roditelji

Metode odgojno-obrazovnog rada

Radionice, predavanja, prezentacije, terapeutski rad

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Jednom tjedno

Način vrednovanja Evaluacijske liste, individualni dosjei, snimke, upitnici za roditelje

Nositelji projekta/programa:

Diana Ribić, Zoran Zagorščak

Page 16: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

16

NAZIV PROGRAMA/ RASTIMO ZAJEDNO – PLUS –

radionice za roditelje UNICEF

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca s teškoćama u razvoju , roditelji djece

CILJ: Program za cilj ima omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te pomiču rast i razvoj i roditelja i djeteta. Unapređenje senzomotoričkog razvoja na radionicama Rastimo zajedno za djecu.

Očekivani

ishodi/postignuća:

Roditelji će s voditeljima radionica i s drugim roditeljima razmijeniti ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznati bolje sebe kao roditelja, upoznati neke od teorijskih postavki o pozitivnom odnosu roditelja i djeteta, naučiti koje su potrebe djece i roditelja te kako ih zadovoljiti, uvježbati komunikacijske vještine -unapređenje senzomotoričkog razvoja djece

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca s teškoćama u razvoju, roditelji, voditelji

Metode odgojno-obrazovnog rada

Grupni rad, radionice, predavanja, prezentacije, individualni rad s djecom

Vremenik – odvijanja projekta/programa

7.10.2015. do 17.12.2015. Četvrtkom od 5-7

Način vrednovanja Upitnici za roditelje na prvom i zadnjem susretu

Upitnici za evaluaciju

Zadovoljstvo roditelja

Nositelji projekta/programa:

Diana Ribić, Ida Šipek, Zoran Zagorščak, Ivana Bušnja

Page 17: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

17

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

„ZAJEDNO U VRTIĆU”

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 6. i 7. Godini života iz DV Tratinčica te djeca s teškoćama u razvoju iz COOR Podravskog sunca u dobi do 7 godina.

CILJ: Cilj programa je senzibilizirati djecu iz DV Tratinčica na djecu s posebnim potrebama i invaliditetom, razviti empatiju i suradničko učenje.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Na kraju programa djeca će imati razvijenu svijest o djeci s različitim teškoćama u razvoju i njihovim posebnim potrebama. Bit će senzibilizirani i empatični u interakciji s njima.

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u 6. i 7. godini života iz DV Tratinčica te djeca s teškoćama u razvoju iz COOR Podravskog sunca. Diana Ribić, Dunja Vargović, Katarina Flac, odgajatelji djece u 6. i 7. godini života. Roditelji.

Metode odgojno-obrazovnog rada

Grupni rad. Slobodna igra

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od listopada 2015.g. do lipnja 2016.g.

Nositelji projekta/programa:

Diana Ribić, mag.logoped

Page 18: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

18

NAZIV PROGRAMA Program poticanja poduzetništva djece predškolske dobi –VRIJEDNE RUČICE

Program financiran iz Europskog socijalnog fonda

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u šestoj i sedmoj godini života Skupine: Srčeka, Štrumpfovi, Leptirići, Jagodice, Bubamare

CILJ: Promocija poduzetničke kulture i razvijanje pozitivnog odnosa prema poduzetništvu te razvijanje poduzetničkih kompetencija djece predškolske dobi i učenika obrtničkih zanimanja.

Očekivani ishodi/postignuća:

- Upoznati djecu s važnošću i vrijednošću rada - Upoznati ih s vrijednosti novca - Razviti radne navike - Upoznati obrtnička zanimanja Obrtničke škole Koprivnica (kuhar,

slastičar, soboslikar, pekar, stolar i ostala zanimanja) - Upoznati obrte zlatar, urar, medičar, krojač - Upoznati stare zanate užar, lončar, izrada drvenih igračaka –

košaraštvo) - Naučiti nove pojmove obrt, obrtnik, poduzetnik, nabava, sirovina,

proizvod, prodaja, trgovina, reklamiranje, alat, - Naučiti tehnike slikanja na svili, decoupage, gips(roditelji,

odgojitelji, djeca) - Upoznati se s osnovama poduzetništva i obrta – Abeceda

poduzetništva – odgajatelji - Naučiti kako ideju pretvoriti u djelo - Razviti razumijevanje i prihvaćanje osoba mlađe od sebe te pomoć

osobama mlađim od sebe

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici Djeca, odgajatelji, roditelji, stručna služba, profesori obrtničke škole, djelatnici PORA –e,

Metode odgojno-obrazovnog rada

Radionice, simbolička igra, posjete Obrtničkoj školi, posjete obrtima, raznovrsne igre, organiziranje sajmova, izložba, izlet, rad u ateljeu – svila, decoupage, gips,

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od 20.7.2015. do 19.7.2016.

Način vrednovanja Potpisne liste, pedagoška dokumentacija, fotodokumentacija, dječji radovi,

Page 19: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

19

Nositelji projekta/programa:

Natalija Kušek, Marija Domanovac, Martina Jug, Bojana Kežman, Brankica Indir, Sonja Kukić, Jasminka Hodalić, Ivančica Gabaj, Emilija Gušev, Zvjezdana Babić, Nada Jurman (Jelena Premec) , Zlatko Lovrić, Dječji vrtić Tratinčica – nositelj Partner: Obrtnička škola Koprivnica PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

NAZIV PROGRAMA Prevencija nepravilnog držanja

– GIBAJ SE I RASTI ZDRAVO

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u petoj godini života – 2011. Godište

CILJ: Razviti zdrave navike aktivnog stila života te prevenirati navike lošeg držanja i kasnijih oboljenja lokomotornog sustava.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Razvijanje navike vježbanja

Razvijanje navika pravilnog sjedenja

Prihvatiti važnost kretanja za zdravlje

Educirati roditelje o važnosti kretanja i vježbe za dijete

Usvajanje navika zdravog življenja

Analiza svoda stopala

Edukacija roditelja o vježbama za ispravljanje ravnog stopala

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u petoj godini: skupine Mišeki, Ribice, Kapljice, Kockice, Zečići, Pčelice, Medenjaci, i ostale zainteresirane skupine, Srednja škola Koprivnica- smjer fizioterapeut, Opća bolnica dr.T.Bardek – Koprivnica

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, predavanja, specifične aktivnosti s kretanjem, svakodnevna jutarnja tjelovježba, radionice , posjete fizioterapeuta, posjete sportskim dvoranama

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom godine

Nositelji projekta/programa:

Fizioterapeut: Ana Prentašić- Srednja škola Koprivnica, Silvija Korčanin, Diana Vrhoci, Andrijana Galinec (Tihana Popec), Marina Paša, Melita Zamljačanec, Mirjana Jerbić, Ljiljana Popec, Rada Kudelić, Branka Grudić, Dubravka Blažotić, Lidija Čanji(Marta Kečanović), Maja Marković, Ana Romek, Sandra Oreški, Jasna Klačinski, Dr Milan Šijan.

Page 20: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

20

NAZIV PROGRAMA Program održivog razvoja ZAJEDNO ZA DJECU I PLANET ZEMLJU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

djeca od 2 do 7 godine života – sve skupine

CILJ: Razviti ekološku svijest kod djece, odgovorno ponašanje prema prirodi i vlastitim djelovanjem utjecati na očuvanje prirode.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

- Usvojiti znanja potrebna za odvajanje otpada - Praktična primjena odvajanja u odgojnim skupinama - plan postupanja s otpadom na nivou ustanove - Provođenje eko – patrola – samoprocjena brige o prostoru u

kome živimo - Razvijanje ljubavi i divljenja prema prirodi - Spoznati utjecaj čovjeka na prirodu i načine kako je očuvati - Poštivanje Eko-pravila - Odvojeno prikupljanje baterija - Odvojeno prikupljanje plastičnih čepova

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

djeca od 2 do 7 godina, Udruga UZOR, Udruga Lijepa naša, Friš d.o.o., odgajatelji, stručna služba, tehničko osoblje, eko- koordinatori pri objektima, odbor Eko-škole, Komunalac d.o.o.

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, umjetničke aktivnosti, istraživačke aktivnosti, radionice odvajanja otpada, razgovor, prezentacije, posjete, svakodnevne životno praktične aktivnosti, eko-patrole,

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom godine

Nositelji projekta/programa:

Odbor Eko-škole, odgajatelji svih skupina

Page 21: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

21

NAZIV PROGRAMA RADOST GLAZBE U VRTIĆU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

DJECA U 6 GODINI 2010. GODIŠTE

CILJ: Upoznavanje djece s glazbenim stvaralaštvom i glazbenim instrumentima te razvoj glazbene estetike.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

- Upoznavanje puhačkih instrumenata - Žičanih istrumenata - Udaraljke - Instrumenata s klavijaturama - Koncertni bonton - Razviti zanimanje za glazbeno stvaralaštvo - Potaknuti želju za sviranjem i instrumenata

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

Djeca skupina Mrkvice, Jagodice, Oblačići, Lavići, Sunašca, Lavići, Zvjezdice, Krijesnice, Točkice, i ostale zainteresirane skupine Umjetnička škola Fortunat Pintarić, djeca polaznici umjetničke škole

Metode odgojno-obrazovnog rada

- Posjete umjetničkoj školi, prisustvovanje koncertima polaznika u vrtiću i umjetničkoj školi, razgovor, priče, glazbeni centri,

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom pedagoške godine

Nositelji projekta/programa:

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Dječji vrtić Tratinčica, Gordana Škundrić

Page 22: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

22

NAZIV PROJEKTA Poticanje jezično-govornog razvoja u skupini Zečići pomoću pripovjednih metoda

„Pričaj nam zečiću, mi te slušamo“

Korisnici: Djeca u dobi od 3 do 4 godine iz skupine Zečići.

CILJ: Prevencija jezičnih teškoća

Poticanje jezičnog razvoja o fonologija, morfologija, sintaksa, semantika i pragmatika

Poticanje pravilnog izgovora

Poticanje pripovjednih vještina

Poticanje roditelja za usvajanje navike pripovijedanja i čitanja priča djeci u kućnom okruženju

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Očekujemo veći broj djece s jezičnom i govornom kompetencijom primjerenoj dobi, kvalitetniju vještinu pripovijedanja, veću zainteresiranost i uključenost roditelja u stvaranju svakodnevne rutine pripovijedanja priča i čitanja knjiga i slikovnica s djecom u kućnom okruženju.

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u dobi 3 i 4 godine

voditeljice Dubravka Blažotić, Marta Kečanović, Dunja Veličan

stručni suradnik logoped Diana Ribić

roditelji

vanjski suradnici:

Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica – knjižnica

Gradska knjižnica i čitaonica FranGalovi

Dom za starije i nemoćne

Ludens teatar

Metode odgojno-obrazovnog rada

SIT trening

Scenske improvizacije i dramatizacije lutkama

Terenska nastava

Grupni rad i individualni rad

Čitanje slikovnica

Pripovijedanje (samostalno i uz vođenje)

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od rujna 2015. g. do lipnja 2016.g.

Način vrednovanja SIT obrasci, narativna analiza, izrada individualnih „slikovnica“ za svako dijete s njegovim radovima, razvojne liste iz područja jezično-govornog razvoja,dječje individualne video snimke pripovijedanja i kazališnih predstava, izrada grupne slikovnice, ankete za roditelje (inicijalna i finalna)

Nositelji projekta: Dubravka Blažotić, Marta Kečanović, Dunja Veličan

Page 23: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

23

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

Prevencija karijesa

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca 3 – 7 godina – polaznici vrtića

CILJ: Podizanje svijesti kod djece i ostalih koji brinu o djeci o važnosti

brige o zdravlju svojih zubi.

Smanjiti broj karioznih zubi.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Djeca će naučiti važnost higijene zuba i usne šupljine, kako se pravilno četkaju zubi i kada se zubi moraju prati. Upoznat će se sa stomatološkom ambulantom i radom stomatologa.

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Dr. Nada Šešić, spec. Dječje i preventivne stomatologije Silvija Korčanin, zdravstveni voditelj Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj Svi odgajatelji tih dobnih skupina djece od 3-7 godina.

Metode odgojno-obrazovnog rada

Posjet stomatologa djeci u vrtić i posjeta djece u stomatološku ambulantu. Preventivni pregledi zubi i usne šupljine Premazivanje zuba Zdravstveni odgoj na tu temu

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom pedagoške godine od 10.mjeseca do 5. mjeseca.

Način vrednovanja Djeca nakon posjete dr. Šešić i premazivanja zubi dobivaju Preventivni listić „Zdravi zubi – blistav osmijeh“ kojeg mora potvrditi njihov odabrani stomatolog i kojeg moraju natrag vratiti zdravstvenom voditelju.

Nositelji projekta/programa:

Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj

Page 24: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

24

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

Pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prevencija pretilosti

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Sve skupine vrtića i jaslica

CILJ: Stvaranje zdravih navika prehrane. Učenje pravilnih i zdravih vježbi.

Očekivani ishodi/postignuća:

Djeca će naučiti što je to pravilna prehrana, važnost tjelesne aktivnosti i važnost kretanja i boravka na svježem zraku

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Zdravstveni voditelji Silvija Korčanin i Zoran Zagorščak Svi odgajatelji Dr. Zorka Valentić, pedijatar Ida Šipek, psiholog

Metode odgojno-obrazovnog rada

Zdravstveni odgoj na temu:

Zdrava prehrana

Što je to zdrava hrana

Kako se krećemo

Važnost tjelesne aktivnosti Boravak i kretanje na otvorenom prostoru osigurava se djeci u

svim objektima i gotovo svim vremenskim prilikama(koje nisu

opasne za zdravlje i sigurnost djece).

Nastoji se minimalno 1,5 do 2 sata dnevno(prije ručka i/ili poslije

ručka te spavanja) s djecom boraviti na zraku ili u

šetnjama(vanjskom prostoru).

Tri do četiri puta godišnje organiziran je boravak u prirodi u bližoj

nam okolici te se organiziraju redovni godišnji izleti u gradu,

županiji i šire.

Mjerenje i vaganje djece dva puta godišnje s razmakom od 6

mjeseci.

U svim skupinama kroz program će se poticati tjelovježba, učenje

pravilnih i zdravih vježbi.

Povodom svjetskog dana zdravlja planirana je organizacija

vježbanja i predstavljanja svega što su djeca naučila iz područja

pravilne prehrane i važnosti vježbe i kretanja drugim skupinama i

roditeljima.

Vremenik – odvijanja Tijekom cijele pedagoške godine

Page 25: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

25

projekta/programa

Način vrednovanja Plakati, dječji radovi – likovni, verbalni iskazi, pedagoška dokumentacija, dokumentacija zdravstvenih voditelja, antropometrijsko mjerenje, zdravstveni dosje djeteta

Nositelji projekta/programa:

Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

PREVENCIJA AMBLIOPIJE

(SLABOVIDNOSTI)

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca 3-7 godina

CILJ: Identifikacija djece s ambliopijom.

Očekivani ishodi/postignuća:

djeca će naučiti o važnosti i čuvanju vida

upoznat će se sa oftalmološkom ambulantom i radom

oftalmologa

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Svi odgajatelji tih dobnih skupina djece od 3-7 godina

dr. Csik Tigrena, oftalmolog

dr. Ivana Behin-Šarić

Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj

Silvija Korčanin, zdravstveni voditelj

Metode odgojno-obrazovnog rada

ispitivanje vidne oštrine

pregledi i edukacija od strane oftalmologa

edukacija djece o čuvanju i važnosti vida

preventivne mjere za dobar vid

posjeta oftalmologu u ordinaciju

radionice, igre na temu kako štitimo oko

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Tijekom cijele pedagoške godine

Način vrednovanja Rezultati ispitivanja vidne oštrine.

Nositelji projekta/programa:

Silvija Korčanin, zdravstveni voditelj

Page 26: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

26

NAZIV PROJEKTA ZNANOST U VRTIĆU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 6. i 7. godini života

CILJ: -proširiti interes djece za znanost -produbiti znanje o tome što je znanost

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

-popularizacija znanosti na zanimljiv i zabavan način - djeca će znati što je to znanost -znati će nabrojati neke osnove grane znanost -usvojiti će znanja o temeljnim pojava u prirodi baziranim na znanstvenom pristupu -znati će povezivati novostečena znanja s već postojećima o funkcioniranju stvari i pojava u njihovoj okolini - razvijati poštovanje, razumijevanje i prihvaćanje djece predškolske dobi

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

-djeca u 6. i 7. godini života -matični odgojitelji -odgojitelji koordinatori projekta (Adrijana Gajski, odgojitelj savjetnik i Bojana Kežman, odgojitelj mentor) -stručna služba -vanjski suradnici (Srednja škola Koprivnica , Gimnazija Fran Galović, Astronomsko društvo Koprivnica), Prirodopolis

Metode odgojno-obrazovnog rada

-sklopovi aktivnosti -pokusi (promatranja, mjerenja i sl.) -simuliranje stvarne situacije -rad u grupama -demonstracija -sudjelovanja u raspravi - posjete kabinetima kemije, fizike u srednjoj školi i gimnaziji

Vremenik – odvijanja projekta/programa

-tijekom cijele pedagoške godine 2015./2016.

Način vrednovanja -pedagoška dokumentacija -znanje i zadovoljstvo djece

Nositelji projekta/programa:

Ida Šipek, Bojana Kežman, Adrijana Gajski Emilija Šanta Ištvanović - Srednja škola Koprivnica

Page 27: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

27

NAZIV PROJEKTA DO UNUTARNJEG MIRA

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 7. godini života skupine Srčeka

CILJ: -osvještavanje stresa u tijelu -trening tehnika samosmirivanja i opuštanja -poticanje razvoja pažnje i koncentracije

Očekivani ishodi/postignuća:

-djeca znaju prepoznati kada im je tijelo napeto -ovladala su tehnikama samosmirivanja i opuštanja -pažnja je produljena u odnosu na trajanje pažnje s početka projekta -manje agresivnog ponašanja

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

-djeca skupine Srčeka -odgojitelji -psiholog -vanjski suradnici (Ana Česi, udruga Anakcija)

Metode odgojno-obrazovnog rada

-sklop aktivnosti -radionice

Vremenik – odvijanja projekta/programa

-tijekom cijele pedagoške godine 2015./2016.

Način vrednovanja -procjena ovladavanja tehnikama samosmirivanja i opuštanja -početno i završno vrednovanje pažnje -procjena agresivnog ponašanja prije i poslije projekta

Nositelji projekta/programa:

Bojana Kežman, Brankica Indir, skupina Srčeka

Page 28: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

28

NAZIV PROJEKTA Vježbom da zdravlja, ljepote i zajedništva

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 5. godini života skupine Pčelice, objekt Zvjezdica

CILJ: -osvještavanje važnosti tjelesnog vježbanja -koordinacija pokreta; vizualno- motorna koordinacija -poticanje razvoja pažnje i koncentracije, discipline -jačanje zajedništva

Očekivani ishodi/postignuća:

- Djeca su spretnija i u boljoj fizičkoj kondiciji - Djeca bolje surađuju - Pažnja djece produžena je u odnosu na početak projekta

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

-djeca iz skupine Pčelice -odgojitelji -zdravstveni voditelj -vanjski suradnici (Ljiljana Markušić; viši fizioterapeut, Marina Tomac Rojčević; prof. kineziologije)

Metode odgojno-obrazovnog rada

-sklop sportskih aktivnosti -aktivni posjeti

Vremenik– odvijanja projekta/programa

-tijekom cijele pedagoške godine 2015./2016.

Način vrednovanja -početno i završno antropometrijsko mjerenje -procjena zajedništva prije i nakon projekta -procjena usredotočenosti na zadatak prije i nakon projekta -procjena discipline prije i nakon projekta

Nositelji projekta/programa:

Ana Romek, Maja Marković

Page 29: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

29

NAZIV PROJEKTA „MRKVICE“ OTKRIVAJU VRIJEME

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 6. godini života skupine Mrkvice objekta Tratinčica

CILJ: Stjecanje znanja o tijeku vremena i prirodnim pojavama.

Očekivani ishodi/postignuća:

- imenovati dijelove dana, - imenovati dane u tjednu - imenovati godišnja doba i promjene u prirodi - razvoj spoznaje o mjerenju vremena satom - prepoznavanje punog sata

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca skupine Mrkvice, odgajateljice skupine

Metode odgojno-obrazovnog rada

Životno praktične aktivnosti, raznovrsne igre, umjetničke aktivnosti, istraživačke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, zajedničke aktivnosti, aktivnosti u malim skupinama, plakati, pjesma

Vremenik– odvijanja projekta/programa

-tijekom cijele pedagoške godine 2015./2016.

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija, razvojne liste razvojnih sposobnosti djeteta, fotografski zapisi odrađenog, ppt, plakat, likovni radovi djece, kratki pismeni radovi, pjesma, ples, pokret, objava na web stranici škole i vrtića, prezentacija odrađenog roditeljima….

Nositelji projekta/programa:

Ljubica Fijačko, Jelena Sabolić

Page 30: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

30

NAZIV PROJEKTA VRTIĆ U ŠKOLI, ŠKOLA U VRTIĆU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u 6 i 7 godini života skupine Štrumpfovi i učenici 1.a razreda OŠ. Đuro Ester

CILJ: Razvijati prijateljstvo, socijalne vještine i sposobnosti, suradnju, komunikaciju, maštu, poštovanje i uvažavanje različitosti djece različitog uzrasta

Očekivani ishodi/postignuća:

razviti zaštitnički odnos prema mlađim prijateljima,

razviti povjerenje mlađih prema starijim prijateljima

razviti želju za pomaganjem

steći vještine razvijanja dobrih odnosa s vršnjacima, razumijevanja položaja i mišljenja druge djece

međusobno surađivati i komunicirati

iskazivati vlastito mišljenje

prihvaćati pravila suradničkih odnosa u skupini, solidarnosti, uljudnoga ponašanja, uzajamnoga pomaganja i prihvaćanja različitosti

osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju

upoznati školu i školski rad i školske predmete

potaknuti kod djece iščekivanje polaska i pozitivnih emocija prema školi

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca skupine Štrumpfovi, učenici 1.a razreda OŠ Đuro Ester, odgajateljice, učitelji, stručna služba

Metode odgojno-obrazovnog rada

Pričanje, čitanje, slušanje, gluma, raznovrsne igra, slikanje, crtanje , opažanje, demonstracija, posjete, usmeno izlaganje, prezentacije, rad s radnim listićima, tjelesne aktivnosti, pjesma, ples, pokretne igre, izrada plakata,

Vremenik– odvijanja projekta/programa

Listopad 2015. – svibanj 2016.

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija, razvojne liste razvojnih sposobnosti djeteta,

fotografski zapisi odrađenog, plakat, likovni radovi djece, kratki pismeni radovi, objava na web stranici škole i vrtića, prezentacija odrađenog roditeljima….

Nositelji projekta/programa:

učiteljica Maja Sinjeri, odgajateljice Marija Domanovac i Martina Jug

Page 31: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

31

NAZIV PROJEKTA VRTIĆ U DRUŠTVU – DRUŠTVO U VRTIĆU

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca vrtićkog uzrasta

CILJ: Razvoj građanskih kompetencija, pripadnosti lokalnoj zajednici te sudjelovanje u aktivnostima i životu lokalne zajednice.

Očekivani ishodi/postignuća:

- spoznaja svijeta oko sebe, razumijevanje suživota i zajedništva i solidarnosti

- djeca aktivni sudionici u zajednici i njenim aktivnostima - upoznati lokalnu zajednicu, gradske ustanove, druge vrtiće,

škole, udruge,poduzeća, trgovine, vatrogasnu postrojbu, policijsku postaju, turistička zajednica,

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca vrtićkog uzrasta,odgajatelji, stručna služba, osnovne škole, srednje škole, knjižnica, muzej, udruge, vrtići, gradska uprava, roditelji ,...

Aktivnosti , oblici suradnje,

Sudjelovanje: Europski tjedan kretanja, Tjedan cjeloživotnog učenja, Dan starijih osoba, Dječji tjedan, Dan štednje, Dan grada, obilježavanje blagdana i državnih praznika, Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Fašnik, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, humanitarne akcije, obilježavanja datuma osoba s invalidnošću

Vremenik– odvijanja projekta/programa

Tijekom pedagoške godine

Način vrednovanja Fotodokumentiranje, web stranica, dječje stvaralaštvo

Nositelji projekta/programa:

Odgajtelji, stručna služba, vanjski suradnici, lokalna zajednica, obitelji djece

Page 32: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

32

NAZIV KRAĆEG PROGRAMA

Rana prevencija specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije – SLOVKIĆI

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Korisni igraonice su djeca predškolske dobi (djeca u 6 i 7 godini života) s potencijalnim predispozicijama za razvoj disleksije i disgrafije.

CILJ: Cilj programa je pravovremena detekcija, prevencija i tretman specifičnih teškoća koje se manifestiraju u nemogućnosti ili otežanoj mogućnosti usvajanja predvještina čitanja i pisanja.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Na kraju programa djeca će razviti svIjest o ranoj pismenosti, razviti fonološku svjesnost, narativne sposobnosti, ojačat će jezičnu kompetenciju, finu motoriku i grafomotoriku, prepoznavat će i imenovati grafeme te će razvit svjesnost o tisku.

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u 6. i 7. godini života. Voditelj Diana Ribić. Roditelji. Osnovne škole-sa svrhom prijenosa informacija stručnoj službi škole koju će dijete pohađati.

Metode odgojno-obrazovnog rada

Grupni rad. Samostalno učenje. Individualno instruiranje i poticanje.

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od listopada 2015.g. do lipnja 2016.g. Utorak 16:00 do 17:30

Način vrednovanja Interni inicijalni test predvještina čitanja i pisanja te retestiranje na kraju igraonice. Vođenje individualnog dosjea svakog djeteta s tromjesečnom evaluacijom napretka. Materijali skupljeni tijekom provođenja igraonice.

Nositelji projekta/programa:

Diana Ribić, mag.logoped

Page 33: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

33

NAZIV KRAĆEG PROGRAMA

Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom – LUMENKIĆI

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Potencijalno darovita djeca u 6. i 7. godini života

CILJ: - omogućiti aktivnosti u kojima dijete iskazuje svoje

sposobnosti i time podržavati darovitost - zadovoljiti posebne odgojno – obrazovne potrebe

nadarene djece

- utjecati na formiranje osobnosti i socijalne kompetencije darovite djece u svakodnevnom okruženju

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Dostizanje postavljenih razvojnih zadataka

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici

(tko sve sudjeluje u provedbi)

Potencijalno darovita djeca u 6. i 7. godini života, voditeljice Bojana Kežman i Ida Šipek, roditelji, vanjski suradnici: Srednja škola, Obrtnička škola, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica – upoznavanje područja prirodnih i tehničkih djelatnosti, Grad Koprivnica, Turistička zajednica Koprivnica, Muzej Grada Koprivnice – upoznavanje povijesne građe i lokalnog identiteta, ali i povijesti drugih , Ludens teatar, umjetnici iz lokalne zajednice – kreativnost i stvaralaštvo, stručnjaci različitih profila – doktori medicine, stomatologije, kriminalisti, Astronomsko društvo Koprivnica i sl., onovne škole – prijenos informacija stručnoj službi škole u koje će dijete ići – „Mapa uspjeha“, suradnja s institucijama radi stručnog usavršavanja voditelja – Agencija za odgoj i obrazovanje, Bistrići, Zagreb, vrtići koji provode

programe rada s potencijalno darovitom djecom i dr

Metode odgojno-obrazovnog rada

Radu na projektima individualno ili u malim grupama, provođenju eksperimenata, samostalnom učenju , terenskoj nastavi, pripremama za „malo mentorstvo“ djece u bazičnim skupinama

Vremenik – odvijanja projekta/programa

Od listopada 2015. g. do lipnja 2016.g.

Način vrednovanja Materijali prikupljeni na radionici i zapažanja (interes i učinak djece, zadovoljstvo voditelj), mape djece, vrednovanja roditelja i djece, vanjsko vrednovanje (Jasna Cvetković Lay)

Nositelji projekta/programa:

Bojana Kežman, odgojitelj mentor i Ida Šipek psiholog

Page 34: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

34

NAZIV PROGRAMA/ RITMIČKA IGRAONICA TRATINČICA – KRAĆI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca od 3 do 7 godina polaznici vrtića i nepolaznici

CILJ: Utjecaj na višestrani psihosomatski razvoj djece s naglašenim usmjerenjem prema razvoju koordinacije, zadovoljiti potrebu djeteta za kretanjem, pružiti djeci mjesto, vrijeme i uvjete za razvoj senzibiliteta za glazbu i kreativno izražavanje kroz pokret.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

Razvoj osjećaja za: ritam, tempo, dinamiku, harmonično svladavanje prostora za ples, prostorne formulacije, usvajanje koreografija i plesnih struktura

- Razvoj samopouzdanja - Razvoj prirodnih oblika kretanja i pravilnog držanja - Razvijanje osjećaja za melodiju i ritam - Razvijanje spoznaje o mogućnostima vlastitog tijela - Razvijanje kreativnosti, izražavanja i stvaranja pokretom - Razvijanje socijalne kompetencije - osjećaja prijateljstva, druženja

te osjećaja pripadnosti grupi - Razvijanje osjećaja kompetencije, samopoštovanja, ustrajnosti te

ponosa postignutim rezultatima

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca u dobi od 3-7 godina, Klub Tratinčica, Jelena Matijaško

Metode odgojno-obrazovnog rada

- metoda imitacije, ilustracije, dramatizacije, usmenog izlaganja, demonstracije, postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka, kombinirane metode vježbanja, sintetička metoda učenja, slušanje glazbe, dramatizacija, improviziranje, ritmičke igre, igre suradnje, koreografije

Vremenik – odvijanja programa

1.10. 2015. do 30.6. 2016. Utorak – četvrtak od 5-6 sati i 6-7 sati

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija, evidencija polaska, foto i video snimke,

Nositelji programa: Jelena Matijaško

Page 35: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

35

NAZIV PROGRAMA/ GLAZBENA IGRAONICA – TRATINČICA KRAĆI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca od 3-7 godine, djeca polaznici glazbene igraonice

CILJ: Promicanje glazbe kao načina komunikacije, izražavanja i stvaranja, upoznavanje s estetskim svojstvima glase i omogućiti doživljaj glazbe.

Očekivani ishodi/postignuća:

- Razvoj sluha, ritma,tempa, dinamike, - sviranje udaraljkama, - Usvajanje dječjih pjesama, brojalica, igara s pjevanjem - Samopouzdanje i samosvijest prilikom javnih nastupa

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Djeca polaznici igraonice , odgajateljice voditeljice, Klub Tratinčica

Metode odgojno-obrazovnog rada

Igre zvukovima, ritmičke igre, brojalice, glazbene igre, igre za razvoj sluha, pjevanje, ritmiziranje, sviranje na udaraljkama, slušanje glazbe, glazbene improvizacije, izražavanje pokretom, dječje stvaralaštvo, igre s pjevanjem, osluškivanje, oponašanje, izrada šuškalica, pjevni govor

Vremenik – odvijanja programa

07.09.2015. do 31.5.2016. Ponedjeljak- srijeda od 15:30 do 16:30

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija, audio snimke, foto i video snimke,

Nositelji programa: Gordana Škundrić, Ljiljana Popec

Page 36: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

36

NAZIV PROGRAMA/ DJEČJA IGRAONICA – KRAĆI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca od 3 do 6 godina Za djecu koja nisu polaznici vrtića

CILJ: Potaknuti cjelokupni razvoj djeteta u uvjetima zajedničke igre s djecom.

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

- omogućiti djeci igru i socijalizaciju u društvu vršnjaka, - stjecanje osjećaja zajedništva pripadnosti skupini - razvoj inicijativnosti, kreativnosti, - potaknuti sposobnost sudjelovanja i zadržavanja u planiranim

aktivnostima - susret s institucijskim odgojom i obrazovanjem

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Upisana djeca od 3 do 6 godina, odgajatelji voditelji, Klub Tratinčica

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, umjetničke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, istraživačke aktivnosti, specifične aktivnosti s kretanjem, posjete, dramske i lutkarske predstave

Vremenik – odvijanja programa

Od 1.10. do 30.6.2016. Ut orak – četvrtak od 17-19sati

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija

Nositelji programa: Kristinka Pintarić Nikolina Šestak

Page 37: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

37

NAZIV PROGRAMA/ JASLIČNA IGRAONICA – KRAĆI PROGRAM

Korisnici: (dob djece, imena skupina, objekti)

Djeca u dobi od 1 do 3 godine Djeca nisu polaznici jaslica

CILJ: Potaknuti cjelokupni razvoj djeteta uz korištenje razvojno primjerene poticaja u uvjetima zajedničke igre i uključivanja zainteresiranih roditelja

Očekivani ishodi/postignuća:

(vještine koje će razviti dijete, što će naučiti)

- omogućiti djeci igru i socijalizaciju u društvu vršnjaka, - omogućiti roditelju spoznaju o vaćnosti dječje igre promatranjem i

neposrenim sudjelovanjem - razvoj govora - prihvaćanje ostale djece - razvijati interes za zajedničke igre u paru i manjim grupama - prevencija negativnih iskustava koja dijete može imati prilikom

ulaska u primarni vrtićki ili jaslični program

NAČIN REALIZACIJE

Sudionici (tko sve sudjeluje u provedbi)

Upisana djeca od 1 do 3 godina, odgajatelji voditelji, Klub Tratinčica

Metode odgojno-obrazovnog rada

Raznovrsne igre, umjetničke aktivnosti, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, istraživačke aktivnosti, specifične aktivnosti s kretanjem, posjete, dramske i lutkarske predstave

Vremenik – odvijanja programa

Od 1.10. do 30.6.2016. Ut orak – četvrtak od 16:30 do 18:00 sati

Način vrednovanja Pedagoška dokumentacija

Nositelji programa: Jasminka Hodalić Jelena Premec

Page 38: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

38

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA I OSIGURAVANJE KVALITETE RADA

Tema Predavač Vrijeme

realizacije

Planiranja sa stručnim suradnicima Stručni suradnici Tijekom godine

Prezentacija tema sa stručnih skupova održanih izvan ustanove

Odgojitelji, stručni

suradnici, ravnatelj

Tijekom godine

Senzomotorika u praksi logoped Diana Ribić Tijekom godine

Osnove rada na računalu – word i korištenje mrežnih stranica

Odgajateljica Ana Romek studeni

Pazimo na pažnju Psiholog Ida Šipek Tijekom godine

Što znamo da znamo o znanju? Psiholog Ida Šipek Tijekom godine

Razvoj socijalnih vještina i sustava vrijednosti

igrama za socijalno učenje

Odgajateljica Marija

Domanovac, pedagog

Katarina Flac

siječanj

Stilovi učenja Natalija Kušek, pedagog

Katarina Flac, pedagog,

odgajatelji

Tijekom godine

Razvoj mišićnog - koštanog sustava u djece Zoran Zagorščak,

zdravstveni voditelj

ožujak

Probava i sazrijevanje probavnog sustava Zoran Zagorščak,

zdravstveni voditelj

studeni

Page 39: KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA KOPRIVNICA

39

Dječje zarazne bolesti s osipom Silvija Korčanin,

Zdravstveni voditelj

Tijekom godine

Znanost u vrtiću –edukacija odgajatelja o primjeni istraživačkih metoda u radu i približavanja djece znanstvenim temama

Prirodopolis Listopad-studeni