kurz classic

Download kurz CLASSIC

Post on 22-Apr-2015

257 views

Category:

Business

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Individuálny kurz CLASSIC je ideálnym riešením pre Vás ak očakávate:individuálny prístup,vysokú efektivitu,rýchle dosiahnutie Vášho cieľa,maximálnu flexibilitu.

TRANSCRIPT

  • 1. O ns English Success je modern jazykov agentra: ktor Vm ponka rieenie pre V spech: jazykov kurzy na Slovensku: u v 9-tich mestch! jazykov kurzy v zahrani: v 50-tich svetovch metropolch! kurzy anglitiny s golfom na Slovensku a v Anglicku. tdium na strednch kolch v zahrani. sdne alebo odborn preklady a tlmoenia z oblast: technickej, medicnskej, farmaceutickej, prvnej, ekonomickej, bankovej. vsledky hovoria za ns: zabezpeujeme kurzy v medzinrodnch a slovenskch firmch. nae portflio tvor viac ako 60 firiem a individulnych klientov. odume viac ako 800 vyuovacch hodn mesane. mme k dispozcii 30 kolench zahraninch a slovenskch lektorov. efektvna metda garantuje dosiahnutie Vho ciea. priemern spenos klientov v testoch je 91%. ponkan jazyky pre kurzy: anglick, nemeck, franczsky, taliansky, rusk, chorvtsky, slovensk. preklady a tlmoenie: anglick, nemeck, franczsky, rusk, chorvtsky.
  • 2. O ns English Success zabezpeuje kurzy v tchto mestch na Slovensku:
  • 3. Nai klienti (pozrite sa, prosm, na nae referenn listy)
  • 4. Individulny kurz ONE-TO-ONE Rchly progres Maximlna flexibilita Spoliehate sa na Mte radi systm a postupn plnenie individulny ONE-TO-ONE kurz pravidelnos? Vaich cieov? 100% asu aktvne komunikujete obsah kurzu it na mieru hodiny veden vlune v cudzom jazyku individulny kurz ONE-TO-ONE zlepte sa v komunikcii rozrite si slovn zsobu Preferujete budete si ist/ v pouvan gramatiky individulny prstup Chcete sa jednoznane sa zvi Vae sebavedomie zdokonali za zrchli sa V pokrok a krtky as? kurz m dlhotrvajci efekt flexibilitu? je zameran na Vae individulne potreby prebieha priamo vo Vaej firme mete sa venova veobecnej oblasti alebo rznym pecializcim
  • 5. Individulny kurz ONE-TO-ONE Kurz zaha: vstupn test formou interview. DEMO ukku hodiny zdarma. dan poet hodn so kolenm lektorom poda zvolenej intenzity. vubu priamo vo Vaej spolonosti alebo doma. interkatvne uebnice s video ukkami. certifikt poda eurpskeho referennho rmca. Tdenn budget po zave 15% idelny pre vetky jazykov rovne. poradenstvo pri nvrhu kurzu a jeho obsahu na nasledujci level. 2 x 60`tdenne: 44,00 pre jazyky: anglick, nemeck, franczsky, taliansky, panielsky, chorvtsky. 3 x 60`tdenne: 66,00 pre anglitinu monos vberu z rznych pecializcii: 4 x 60`tdenne: 88,00 5 x 60`tdenne: 110,00 Financie a Prprava na + uebn materil: 34,90 Business banking Prezentcie Interview Miesto: u Vs certifikty BONUS ku Vaej uebnici: Vedenie Spracovanie CD-ROM zdarma! E-maily Reporting Marketing Extra materil na utvrdenie uiva mtingov agendy Interaktvne gramatick cvienia Dialgy v rznych akcentoch
  • 6. Metodika Princpy naej metdy komunikcia iba v cieovom cudzom jazyku komplexn rozvoj vetkch jazykovch zrunost rozprvania povania tania psania gramatika s minimom terie simulcia relnych situcii cez prpadov tdie a role-plays pozitvne opravovanie chb maximlna motivcia poas hodn pravideln testovanie pokroku pri individulnom kurze DOUBLE hodina s dvoma lektormi sasne interaktvne uebn materily od spol. Macmillan audio nahrvky: monos vyuva vo formte *mpg. (Ipod, Podcast) CD-ROM: potaov kurzy, ktor plne koreponduj s preberanm uivom. DVD hodiny: pre kurzy obchodnej anglitiny. prezentcie: ncvik Power Pointovch prezentcii priamo v anglickom jazyku. Internetov doplnkov materily od svetovho ldra - spol. MACMILLAN.
  • 7. Lektori...sksenos, odbornos a schopnos motivova. slovensk a zahranin lektori s dkladne selektovan na zklade dosiahnutho vzdelania, certifiktov a praxe. vybran kandidti s kolen kolitekou lektorov English Success na nau metodiku a uebn materily Macmillan. lektori maj dosiahnut V vzdelanie II. stupa minimlny poet rokov praxe: 3 priemern poet rokov praxe: 9,72 s pravidelne monitorovan poas vyuovacch hodn navtevuj metodick seminre spol. Macmillan. maj bohat pedagogick sksenosti a vzdelanie aj zo zahraninch tdi, pracuj aj ako tlmonci a prekladatelia, preto ovldaj aj odborn slovn zsobu z mnohch oblast, napr.: Financie a Prprava na Business Prezentcie Interview Prvo a dane banking maturity Prprava na Vedenie Spracovanie Korepondencia Reporting Marketing certifikty mtingov agendy
  • 8. Certifikt a jazykov rovne poda E B1 B2 C1 C2 A1 A2 Jazykov rovne poda spolonho eurpskeho rmca CEFR
  • 9. Preo English Success?1 Efektvna metda zameran na komplexn rozvoj vetkch jazykovch zrunost2 Vynikajci lektori s V vzdelanm II.stupa a min. 3 ronou praxou + native speakers3 Interaktvne uebn materily od spol. MACMILLAN urchujce V pokrok4 Menej hodn na dosiahnutie ciea = Vaa finann a asov spora5 iadne presvanie - kurzy priamo vo Vaej spolonosti alebo u Vs doma6 CD-ROM s dodatonmi cvieniami na utvrdenie Vaich vedomost ZDARMA7 DOUBLE hodina s 2 lektormi sasne pri kadom individulnom kurze8 Certifikt poda stupnice Spolonho eurpskeho rmca CEFR9 Platba poukkami UNIVERSALL PASS, SMART PASS, FLEXI PASS a TICKET ACADEMICA