kutii r aalusreioe · musta jää aiheuttaa vielä omat haasteensa, sillä se on poikkeuksellisen...

of 1 /1
9 ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA Espoon Takuusuojaus Oy suo- rittaa autojen ruosteenesto sekä maalipinnan-käsittelyjä. Se pal- velee niin yksityisiä autoilijoita, yrityksiä kuin autoliikkeitäkin. Automaahantuojat puoltavat standardin mukaista ruosteenes- tokäsittelyä. Ruosteenesto on ai- na yhtä ajankohtainen on sitten kysymys uuden tai muutaman vuoden ikäisen auton ruostee- nestokäsittelystä, jossa ruosteen kehittyminen voidaan estää jo alkuunsa, sanoo toimitusjohta- ja Tapio Hotokka, joka myös toi- mii AREKL, Autoalan Ruostee- nestoliikkeiden Keskusliitto ry, puheenjohtajana vuodesta 2009. – Suojatessasi autoasi ruos- tetta vastaan säilytät auton kori- takuun, parannat autosi turvalli- suutta, lisäät ajomukavuutta sekä autat säilyttämään autosi arvon ja ulkonäön. Lähes poikkeuk- setta voidaan todeta, että pelk- tehdaskäsittely ei ole riittävä Suomen vaativiin ajo-olosuhtei- siin. Parhaan tuloksen saavutat- kin teettämällä ruosteenestokä- sittelyn autollesi heti käyttöön- oton yhteydessä tai viimeistään alle kahden vuoden ikäiselle au- tolle. Myös vanhemman auton käsittely kannattaa, sillä nyky- aikaiset ruosteenestoaineet pys- tyvät oleellisesti hidastamaan ja jopa pysäyttämään jo alkaneen ruostumisen. - Maalipinnan käsittely an- taa myös suojaa niin uuden kuin vanhankin auton maalipinnalle, estää värisävyn haalistumista ja helpottaa auton puhtaanapitoa. Myös pintavauriot kuten kive- niskut, ruostealut ja naarmut py- syvät poissa pitempään jos maa- lipinta on käsitelty tämän päivän vaatimukset täyttävillä, laaduk- kailla pintakäsittelyillä. Valittava- na on Briljant Plus maalipinnan keraaminen käsittely, jolla saa autosta kiiltävän ja helposti pes- tävän vuosiksi eteenpäin. – Suosittua on myös ruostee- neston yhteydessä toteuttaa ää- nieristyskäsittely. Käsittely vai- mentaa auton häiritseviä ren- gas- ja ajomeluhaittoja ja tehos- taa ruostesuojauksen parantamaa äänieristystä. Autojen valmistus- tekniikan muutoksista, käytettä- vien materiaalien muutoksista ja Suomen karheista teistä johtuen, autojen ajoäänet ovat muodostu- neet suurimmaksi melun aihe- uttajaksi. Melun tiedetään aihe- uttavan monelle terveysriskin ja aiheuttavan myös ajoväsymystä. Näistä syistä autojen äänieristys on yleistynyt etenkin alemman keskiluokan autoissa. Yleisin on- gelma autoissa on nimenomaan takapään rengasäänet, joka kuu- luu ohjaamossa häiritsevänä me- telinä. Äänieristyksessä korkea- laatuinen äänieristeaine ruisku- tetaan auton alustan valikoitui- hin kohtiin kuten pyörätiloihin, vararengaskoteloon sekä pyörä- tuennan ja korin yhtymäkohtiin. – Meille Espoon Takuusuoja- us Oy:seen Suomenojalle, kan- nattaa tulla käymään ja valitse- maan autolle ja sen käyttöön ja huoltamiseen parhaiten sopiva pintakäsittely. Lisäksi voimme tarjota käytetyn auton valotehoa parantavaa ajovaloumpioiden kä- sittelymenetelmää, sanoo Tapioa Hotokka. Lisää tietoja palveluis- tamme saa myös nettisivuiltam- me: www:espoontakuusuojaus. fi, sanoo Tapio Hotokka. Eva Kivilaakso-Wellmann Tehokasta ruosteenesto- ja autojen maalipinnankäsittelyä Espoossa Syksyiset räntäkelit, talvella tiesuola ja hiekoitushiekka, vaihtelevat läm- pötilat sekä happosateet syövyttävät omalta osaltaan autoa. Uusikaan auto ei ole turvassa ruostevaurioilta, sillä käytännössä valmistajan myön- tämä ruostumattomuustakuu kattaa ainoastaan sisältä ulospäin tapahtuvan ruostumisen. Esim. tässä neljävuotiaassa Focukses- sa alustarakenteiden ruostuminen on ikäväss alussa. Alapohjan pinta on suojattu pääosin ainoastaan paljaalla maalipinnalla, joka ei ole riittä- vä suoja Suomen olosuhteissa. Kuvassa Tapio Hotokka Espoon Takuusuojaus Oy:stä. Kaikki auton akut asennettuina ilman ajanvarausta, kaikki automerkit ja mallit, hyvällä palvelulla jo vuodesta 1979. Akku-Palvelu Espoo Oy Mankkaantie 32 (sisäpiha) 02180 Espoo p. 040 520 3300 www.akkupalvelu.fi Akku-Palvelu V. Häkkinen Oy Niittyläntie 1 (halli18) 00620 Helsinki p. 09 701 3716 PANOSTA LAADUKKAASEEN RUOSTEENESTOKÄSITTELYYN www.espoontakuusuojaus.fi Ruosteensuojaus Maalipinnankäsiely Äänieristys HANNUKSENPELTO 2, 02270 ESPOO Avoinna ark. 8–17 Puh. (09) 855 7540 TALVIRENGASUUTUUS Matador Sibir Ice 2 -talvirenkaat TEBOIL NIITTYKUMPU Autohuolto Ojanen Oy Hinnat asennettuna ja kierrätysmaksulla. 195/65R15 205/55R16 205/60R16 397 €/sarja 492 €/sarja 495 €/sarja Luomankuja 2, puh (09) 455 0515 Palvelemme ma-pe 6-20, la 9-16, su 10-18 email: [email protected].fi Huolto arkisin 8-16. Huollamme kaikki automerkit. www.teboil.fi Tiet muuttuvat liukkaiksi, kun lämpötila käy yön aikana nollassa tai lähellä sitä. Pelkkä ilman jääh- tyminenkin voi saada tienpin- nat paikoin petolliseksi. Jäätymi- nen ei välttämättä edellytä satei- ta – kun ilma on tarpeeksi koste- aa ja alkaa kylmetä, saa se aikaan liukkaan kuuran muodostumista. ”Monesti vaalean kuuran voi havaita tiessä omin silmin, mut- ta se voi myös kiillottua vaikeasti havaittavaksi esimerkiksi mootto- riteiden rampeilla, risteysalueilla sekä silloilla. Musta jää aiheuttaa vielä omat haasteensa, sillä se on poikkeuksellisen liukasta ja vai- kea havaita. Pahimmillaan jää- kerros näyttää kuljettajan silmis- sä samalta kuin märkä tienpinta”, muistuttaa Liikenneturvan kou- lutusohjaaja Erkka Savolainen. Liukkautta voi esiintyä hy- vinkin paikallisesti jäätymiselle alttiissa paikoissa, kuten silloil- la, mutkissa, peltoaukeiden not- kelmissa ja varjopaikoissa, jotka voivat olla koko päivänkin jääs- sä, vaikka tiet muualla olisivat sulia tai kuivia. Mustaan jäähän ja liukkauteen ylipäänsä voi va- rautua ennakoimalla. ”Turvaväli ja ajonopeus ovat avainasemassa. Riittävän alhai- nen nopeus ehkäisee pidon me- netystä, riittävä turvaväli taas peräänajoja sekä muita onnet- tomuuksia. Jos renkaan ja tien- pinnan välinen pito yhtäkkiä vä- henee liian suurella nopeudella kaarteeseen tultaessa, niin ajon- vakautusjärjestelmä (ESC) ei vält- tämättä ehdi toimimaan riittäväs- ti onnettomuuden välttämiseksi”, Savolainen huomauttaa. Nopeus vaikuttaa suoraan pysähtymis- matkaan Liukkaalla kelillä auton pysähty- mismatka pidentyy huomattavas- ti. (link is external) Esimerkiksi 80 kilometrin tuntinopeudella kui- valla tiellä ajettaessa se on noin 50 metriä, mutta voi yli kolminker- taistua tienpinnan ollessa jäinen. ”Ajonopeuden merkitys ko- rostuu, koska se vaikuttaa suo- raan auton pysähtymismatkaan. Nopeuden alentaminen neljän- neksellä lyhentää jarrutusmat- kan lähes puoleen. Kuljettajan- han on lain mukaan (link is exter- nal) sovitettava ajoneuvonsa no- peus sellaiseksi kuin liikennetur- vallisuus edellyttää. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla kaikis- sa ennalta arvattavissa tilanteis- sa”, kertaa Savolainen. Päättyneen kesän ja alkusyk- syn vakaat ajo-olosuhteet ovat totuttaneet kuljettajat käyttäyty- mään tietyllä tavalla, ja kun olo- suhteet äkillisesti muuttuvat, ei reagointi ja ajokäyttäytymisen muutos välttämättä ole riittävä. ”Nyt on syytä ottaa liukkaat riskipaikat omilla reiteillä huo- mioon. Liukkaushan ei itsessään aiheuta onnettomuuksia, vaan juuri kuljettajan oma toiminta tai monessa tapauksessa myös toimi- mattomuus. Erittäin tärkeä asia liukkailla keleillä on myös se, et- tä kuljettaja itse tiedostaa, millai- silla renkailla ajaa ja missä kun- nossa ne ovat”, sanoo Savolainen. Trafin autovertaamossa auton ostaja voi vertailla eri automalli- en ja moottorivaihtoehtojen polt- toaineenkulutusta, CO2-päästöjä ja tiettyjä muita ominaisuuksia. Myös muut päästötiedot ovat saa- tavilla, samoin hintatiedot ja tär- keimmät tekniset tiedot. Tekni- set tiedot ovat pääasiassa tyyp- pihyväksyntätesteissä mitattuja arvoja. Suomessa myynnissä olevat mallit, niiden myyntinimet ja kauppahinta saadaan palveluun autojen maahantuojilta. Lisäk- si maahantuojat ovat valinneet mallisarjalle päästö- ja kulutustie- doiksi sen auton tiedot, jota Suo- meen eniten tuodaan. Muut tek- niset tiedot ovat Trafin tyyppihy- väksyntätietoja. Lähde ja lisätietoja: http:// www.trafi.fi/autoilu/vertaa_au- toja/vertaile_autoja Ajovalot päälle ja renkaat kuntoon Syystalven liukkaat ovat jo osas- sa Suomea alkaneet, joten nyt on oikea aika tarkastaa vanhojen tal- virenkaiden kunto ja miettiä tar- vetta talvirenkaiden vaihtami- seen. Päiväajovaloilla varustet- tujen autojen kuljettajien on myös muistettava ajovalojen käyttö. Ajovalot päälle – pelkät päiväajovalot eivät riitä hämärässä Autossa on aina ajon aikana käy- tettävä ajovaloja tai huomio- eli päiväajovaloja. Pelkillä päiväajo- valoilla saa ajaa vain valoisaan ai- kaan näkyvyyden ollessa hyvä. ”Iltojen pimetessä näkeminen ja näkyminen korostuvat. Jokai- sen autoilijan kannattaa tutustua ajoneuvonsa valojen toimivuu- teen. Perä pimeänä pelkillä päivä- ajovaloilla autoileva on riski itsel- leen ja muille näkyvyyden ollessa rajoitettu”, sanoo johtava asian- tuntija Jussi Pohjonen. Talvirenkaat alle tarvittaessa, mutta viimeistään joulu- kuun alussa Nastarenkaita saa käyttää tällä talvikaudella 1.11.2017 alkaen ai- na 4.4.2018 asti. Kaikissa autois- sa saa käyttää nastarenkaita mui- nakin aikoina sään tai kelin niin edellyttäessä. Henkilö- ja paket- tiautoihin talvirenkaat on kuiten- kin vaihdettava viimeistään 1.12. ja niitä on käytettävä joulu-, tam- mi- ja helmikuun ajan. Kokonaismassaltaan yli 750 kg:n ja enintään 3 500 kg:n perä- vaunuissa on käytettävä nasta- renkaita, jos vetoautossa on sel- laiset. Myös ulkomailla rekiste- röityjen henkilö- ja pakettiauto- jen on käytettävä Suomessa talvi- renkaita. Urasyvyyden hyvä ol- la vähintään 4–5 mm. ”Määrä- yksissä edellytetään talvirenkail- le vähintään 3,0 mm:n urasyvyyt- tä rengaskuvion pääurien levey- deltä. Loskaisella kelillä tai muu- ten vaikeissa olosuhteissa ren- kaiden kulutuspinnan syvyyden olisi kuitenkin hyvä olla vähin- tään 4-5 mm” toteaa Pohjonen. Auton ajo-ominaisuudet ja poltto- aineenkulutus riippuvat suures- ti rengaspaineista. Paineet on tar- kastettava säännöllisesti ja myös ai- na, kun auton kuormitus muuttuu. Nastarenkaat vai kitkarenkaat – käyttö ratkaisee Kitkarenkaiden pito-ominaisuu- det ovat parhaimmillaan lumi- sella tiellä. Jäisellä tiellä nasta- renkaiden pitävyys on parempi, mutta niiden teitä kuluttava vai- kutus on kitkarenkaita suurempi. (Lähde: www.trafi.fi) Ennakoi syksyn liukkailla – muista turvaväli ja kevennä kaasujalkaa Apu auton valintaan

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: KUTII R AALUSREIOE · Musta jää aiheuttaa vielä omat haasteensa, sillä se on poikkeuksellisen liukasta ja vai-kea havaita. Pahimmillaan jää- ... kauppahinta saadaan palveluun

9

Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

Espoon Takuusuojaus Oy suo-rittaa autojen ruosteenesto sekä maalipinnan-käsittelyjä. Se pal-velee niin yksityisiä autoilijoita, yrityksiä kuin autoliikkeitäkin.

Automaahantuojat puoltavat standardin mukaista ruosteenes-tokäsittelyä. Ruosteenesto on ai-na yhtä ajankohtainen on sitten kysymys uuden tai muutaman vuoden ikäisen auton ruostee-nestokäsittelystä, jossa ruosteen kehittyminen voidaan estää jo alkuunsa, sanoo toimitusjohta-ja Tapio Hotokka, joka myös toi-

mii AREKL, Autoalan Ruostee-nestoliikkeiden Keskusliitto ry, puheenjohtajana vuodesta 2009.

– Suojatessasi autoasi ruos-tetta vastaan säilytät auton kori-takuun, parannat autosi turvalli-suutta, lisäät ajomukavuutta sekä autat säilyttämään autosi arvon ja ulkonäön. Lähes poikkeuk-setta voidaan todeta, että pelk-kä tehdaskäsittely ei ole riittävä Suomen vaativiin ajo-olosuhtei-siin. Parhaan tuloksen saavutat-kin teettämällä ruosteenestokä-sittelyn autollesi heti käyttöön-oton yhteydessä tai viimeistään alle kahden vuoden ikäiselle au-tolle. Myös vanhemman auton käsittely kannattaa, sillä nyky-aikaiset ruosteenestoaineet pys-tyvät oleellisesti hidastamaan ja jopa pysäyttämään jo alkaneen ruostumisen.

- Maalipinnan käsittely an-taa myös suojaa niin uuden kuin vanhankin auton maalipinnalle, estää värisävyn haalistumista ja helpottaa auton puhtaanapitoa. Myös pintavauriot kuten kive-niskut, ruostealut ja naarmut py-syvät poissa pitempään jos maa-lipinta on käsitelty tämän päivän vaatimukset täyttävillä, laaduk-kailla pintakäsittelyillä. Valittava-na on Briljant Plus maalipinnan keraaminen käsittely, jolla saa autosta kiiltävän ja helposti pes-tävän vuosiksi eteenpäin.

– Suosittua on myös ruostee-neston yhteydessä toteuttaa ää-nieristyskäsittely. Käsittely vai-mentaa auton häiritseviä ren-gas- ja ajomeluhaittoja ja tehos-taa ruostesuojauksen parantamaa

äänieristystä. Autojen valmistus-tekniikan muutoksista, käytettä-vien materiaalien muutoksista ja Suomen karheista teistä johtuen, autojen ajoäänet ovat muodostu-neet suurimmaksi melun aihe-uttajaksi. Melun tiedetään aihe-uttavan monelle terveysriskin ja aiheuttavan myös ajoväsymystä. Näistä syistä autojen äänieristys on yleistynyt etenkin alemman keskiluokan autoissa. Yleisin on-gelma autoissa on nimenomaan takapään rengasäänet, joka kuu-luu ohjaamossa häiritsevänä me-telinä. Äänieristyksessä korkea-laatuinen äänieristeaine ruisku-tetaan auton alustan valikoitui-

hin kohtiin kuten pyörätiloihin, vararengaskoteloon sekä pyörä-tuennan ja korin yhtymäkohtiin.

– Meille Espoon Takuusuoja-us Oy:seen Suomenojalle, kan-nattaa tulla käymään ja valitse-maan autolle ja sen käyttöön ja huoltamiseen parhaiten sopiva pintakäsittely. Lisäksi voimme tarjota käytetyn auton valotehoa parantavaa ajovaloumpioiden kä-sittelymenetelmää, sanoo Tapioa Hotokka. Lisää tietoja palveluis-tamme saa myös nettisivuiltam-me: www:espoontakuusuojaus.fi, sanoo Tapio Hotokka.

Eva Kivilaakso-Wellmann

Tehokasta ruosteenesto- ja autojen maalipinnankäsittelyä Espoossa

Syksyiset räntäkelit, talvella tiesuola ja hiekoitushiekka, vaihtelevat läm-pötilat sekä happosateet syövyttävät omalta osaltaan autoa. Uusikaan auto ei ole turvassa ruostevaurioilta, sillä käytännössä valmistajan myön-tämä ruostumattomuustakuu kattaa ainoastaan sisältä ulospäin tapahtuvan ruostumisen. Esim. tässä neljävuotiaassa Focukses-sa alustarakenteiden ruostuminen on ikäväss alussa. Alapohjan pinta on suojattu pääosin ainoastaan paljaalla maalipinnalla, joka ei ole riittä-vä suoja Suomen olosuhteissa.

Kuvassa Tapio Hotokka Espoon Takuusuojaus Oy:stä.

Kaikki auton akut asennettuina ilman ajanvarausta,

kaikki automerkit ja mallit, hyvällä palvelulla jo vuodesta 1979.

Akku-Palvelu Espoo OyMankkaantie 32 (sisäpiha)02180 Espoop. 040 520 3300

www.akkupalvelu.fi

Akku-Palvelu V. Häkkinen OyNiittyläntie 1 (halli18)00620 Helsinkip. 09 701 3716

PANOSTA LAADUKKAASEEN RUOSTEENESTOKÄSITTELYYN

www.espoontakuusuojaus.fi

Ruosteensuojaus Maalipinnankäsittely Äänieristys

HANNUKSENPELTO 2, 02270 ESPOOAvoinna ark. 8–17

Puh. (09) 855 7540

TALVIRENGASUUTUUSMatador Sibir Ice 2

-talvirenkaat

Arvostettua saksalaistahuippulaatua

429TEBOIL NIITTYKUMPUAutohuolto Ojanen OyLuomankuja 2, puh (09) 455 0515Palvelemme ma-pe 6-22, la 8-22, su 9-22email: [email protected] arkisin 8-17. Huollamme kaikki automerkit.www.teboil.fi

299Semperit renkaat alkaen

Hinnat asennettuna ja kierrätysmaksulla.

Arvostettua saksalaistahuippulaatua

429TEBOIL NIITTYKUMPUAutohuolto Ojanen OyLuomankuja 2, puh (09) 455 0515Palvelemme ma-pe 6-22, la 8-22, su 9-22email: [email protected] arkisin 8-17. Huollamme kaikki automerkit.www.teboil.fi

299Semperit renkaat alkaen

Hinnat asennettuna ja kierrätysmaksulla.

195/65R15

205/55R16

205/60R16

Arvostettua saksalaistahuippulaatua

429TEBOIL NIITTYKUMPUAutohuolto Ojanen OyLuomankuja 2, puh (09) 455 0515Palvelemme ma-pe 6-22, la 8-22, su 9-22email: [email protected] arkisin 8-17. Huollamme kaikki automerkit.www.teboil.fi

299Semperit renkaat alkaen

Hinnat asennettuna ja kierrätysmaksulla.

397€/sarja

492€/sarja

495€/sarja

Luomankuja 2, puh (09) 455 0515Palvelemme ma-pe 6-20, la 9-16, su 10-18email: [email protected] arkisin 8-16. Huollamme kaikki automerkit.www.teboil.fi

Tiet muuttuvat liukkaiksi, kun lämpötila käy yön aikana nollassa tai lähellä sitä. Pelkkä ilman jääh-tyminenkin voi saada tienpin-nat paikoin petolliseksi. Jäätymi-nen ei välttämättä edellytä satei-ta – kun ilma on tarpeeksi koste-aa ja alkaa kylmetä, saa se aikaan liukkaan kuuran muodostumista.

”Monesti vaalean kuuran voi havaita tiessä omin silmin, mut-ta se voi myös kiillottua vaikeasti havaittavaksi esimerkiksi mootto-riteiden rampeilla, risteysalueilla

sekä silloilla. Musta jää aiheuttaa vielä omat haasteensa, sillä se on poikkeuksellisen liukasta ja vai-kea havaita. Pahimmillaan jää-kerros näyttää kuljettajan silmis-sä samalta kuin märkä tienpinta”, muistuttaa Liikenneturvan kou-lutusohjaaja Erkka Savolainen.

Liukkautta voi esiintyä hy-vinkin paikallisesti jäätymiselle alttiissa paikoissa, kuten silloil-la, mutkissa, peltoaukeiden not-kelmissa ja varjopaikoissa, jotka voivat olla koko päivänkin jääs-

sä, vaikka tiet muualla olisivat sulia tai kuivia. Mustaan jäähän ja liukkauteen ylipäänsä voi va-rautua ennakoimalla.

”Turvaväli ja ajonopeus ovat avainasemassa. Riittävän alhai-nen nopeus ehkäisee pidon me-netystä, riittävä turvaväli taas peräänajoja sekä muita onnet-tomuuksia. Jos renkaan ja tien-pinnan välinen pito yhtäkkiä vä-henee liian suurella nopeudella kaarteeseen tultaessa, niin ajon-vakautusjärjestelmä (ESC) ei vält-tämättä ehdi toimimaan riittäväs-ti onnettomuuden välttämiseksi”, Savolainen huomauttaa.

Nopeus vaikuttaa suoraan pysähtymis- matkaanLiukkaalla kelillä auton pysähty-mismatka pidentyy huomattavas-ti. (link is external) Esimerkiksi 80 kilometrin tuntinopeudella kui-valla tiellä ajettaessa se on noin 50 metriä, mutta voi yli kolminker-taistua tienpinnan ollessa jäinen.

”Ajonopeuden merkitys ko-rostuu, koska se vaikuttaa suo-

raan auton pysähtymismatkaan. Nopeuden alentaminen neljän-neksellä lyhentää jarrutusmat-kan lähes puoleen. Kuljettajan-han on lain mukaan (link is exter-nal) sovitettava ajoneuvonsa no-peus sellaiseksi kuin liikennetur-vallisuus edellyttää. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla kaikis-sa ennalta arvattavissa tilanteis-sa”, kertaa Savolainen.

Päättyneen kesän ja alkusyk-syn vakaat ajo-olosuhteet ovat totuttaneet kuljettajat käyttäyty-mään tietyllä tavalla, ja kun olo-suhteet äkillisesti muuttuvat, ei reagointi ja ajokäyttäytymisen muutos välttämättä ole riittävä.

”Nyt on syytä ottaa liukkaat riskipaikat omilla reiteillä huo-mioon. Liukkaushan ei itsessään aiheuta onnettomuuksia, vaan juuri kuljettajan oma toiminta tai monessa tapauksessa myös toimi-mattomuus. Erittäin tärkeä asia liukkailla keleillä on myös se, et-tä kuljettaja itse tiedostaa, millai-silla renkailla ajaa ja missä kun-nossa ne ovat”, sanoo Savolainen.

Trafin autovertaamossa auton ostaja voi vertailla eri automalli-en ja moottorivaihtoehtojen polt-toaineenkulutusta, CO2-päästöjä ja tiettyjä muita ominaisuuksia. Myös muut päästötiedot ovat saa-tavilla, samoin hintatiedot ja tär-keimmät tekniset tiedot. Tekni-set tiedot ovat pääasiassa tyyp-pihyväksyntätesteissä mitattuja arvoja.

Suomessa myynnissä olevat mallit, niiden myyntinimet ja kauppahinta saadaan palveluun autojen maahantuojilta. Lisäk-si maahantuojat ovat valinneet mallisarjalle päästö- ja kulutustie-

doiksi sen auton tiedot, jota Suo-meen eniten tuodaan. Muut tek-niset tiedot ovat Trafin tyyppihy-väksyntätietoja.

Lähde ja lisätietoja: http://www.trafi.fi/autoilu/vertaa_au-toja/vertaile_autoja

Ajovalot päälle ja renkaat kuntoon Syystalven liukkaat ovat jo osas-sa Suomea alkaneet, joten nyt on oikea aika tarkastaa vanhojen tal-virenkaiden kunto ja miettiä tar-vetta talvirenkaiden vaihtami-seen. Päiväajovaloilla varustet-tujen autojen kuljettajien on myös muistettava ajovalojen käyttö.

Ajovalot päälle – pelkät päiväajovalot eivät riitä hämärässäAutossa on aina ajon aikana käy-tettävä ajovaloja tai huomio- eli päiväajovaloja. Pelkillä päiväajo-valoilla saa ajaa vain valoisaan ai-

kaan näkyvyyden ollessa hyvä.”Iltojen pimetessä näkeminen

ja näkyminen korostuvat. Jokai-sen autoilijan kannattaa tutustua ajoneuvonsa valojen toimivuu-teen. Perä pimeänä pelkillä päivä-ajovaloilla autoileva on riski itsel-leen ja muille näkyvyyden ollessa rajoitettu”, sanoo johtava asian-tuntija Jussi Pohjonen.

Talvirenkaat alle tarvittaessa, mutta viimeistään joulu-kuun alussaNastarenkaita saa käyttää tällä talvikaudella 1.11.2017 alkaen ai-na 4.4.2018 asti. Kaikissa autois-sa saa käyttää nastarenkaita mui-

nakin aikoina sään tai kelin niin edellyttäessä. Henkilö- ja paket-tiautoihin talvirenkaat on kuiten-kin vaihdettava viimeistään 1.12. ja niitä on käytettävä joulu-, tam-mi- ja helmikuun ajan.

Kokonaismassaltaan yli 750 kg:n ja enintään 3 500 kg:n perä-vaunuissa on käytettävä nasta-renkaita, jos vetoautossa on sel-laiset. Myös ulkomailla rekiste-röityjen henkilö- ja pakettiauto-jen on käytettävä Suomessa talvi-renkaita. Urasyvyyden hyvä ol-la vähintään 4–5 mm. ”Määrä-yksissä edellytetään talvirenkail-le vähintään 3,0 mm:n urasyvyyt-tä rengaskuvion pääurien levey-deltä. Loskaisella kelillä tai muu-ten vaikeissa olosuhteissa ren-

kaiden kulutuspinnan syvyyden olisi kuitenkin hyvä olla vähin-tään 4-5 mm” toteaa Pohjonen. Auton ajo-ominaisuudet ja poltto-aineenkulutus riippuvat suures-ti rengaspaineista. Paineet on tar-kastettava säännöllisesti ja myös ai-na, kun auton kuormitus muuttuu.

Nastarenkaat vai kitkarenkaat – käyttö ratkaiseeKitkarenkaiden pito-ominaisuu-det ovat parhaimmillaan lumi-sella tiellä. Jäisellä tiellä nasta-renkaiden pitävyys on parempi, mutta niiden teitä kuluttava vai-kutus on kitkarenkaita suurempi. (Lähde: www.trafi.fi)

Ennakoi syksyn liukkailla – muista turvaväli ja kevennä kaasujalkaa

Apu auton valintaan