lao photo magazine issue 05

Download Lao Photo Magazine Issue 05

Post on 07-Mar-2016

260 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ພຽງຄັ້ງຫນຶ່ງໄດ້ພານພໍ້ ຫົວໃຈກໍຫົງໄຫລ ນັ່ງຮໍ່າໄຮຄະນິງຫາ ທຸກວັນແລງເຊົ້າ ເຝົ້າຄອງຄອຍລໍ້ຖ້າ ວັນເວລາໄດ້ຢ້ຽມຢາມຖິ່ນ ກາສີເມືອງເອກອ້າງ ໂອສຸດງາມແທ້ ແມ່ເອີຍ ນັບແຕ່ວັນຈາກເຈົ້າ ກໍຄະນິງຮໍ່າບໍ່ໄລລາ ງາມທໍາມະຊາດສາຍພູຜາ ເສັ້ນທາງຄົດໂງໂຄ້ງ ທົ່ງນາສາລີກວ້າງ ຊາວເມືອງກໍອົບອຸ່ນ ຖໍ້າຂຸນລາງຍິ່ງເອກອ້າງ ງາມລົ້ນລື່ນປະມານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ເບິ່ງແລະຜູ້ອ່ານ, ສະບັບນີ້ພວກເຮົາໄດ້ນໍາຮູບພາບການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ຖ່າຍຮູບຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ມານໍາສະເຫນີແບບເຕັມຄວາມຈຸເລີຍທັງທິວທັດທໍາມະຊາດ, ອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ທີ່ງົດງາມຫນ້າຄົ້ນຫາ. ສ່ວນເລື່ອງບົດຄວາມ ກໍບໍ່ຄວນພາດ ສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮູບນາງແບບຂອງ ທ່ານຫນ້າ ຂາວໃສ ລຽບນຽນ, ຫລືໄດ້ຮູບແບບ ຟຸ້ງໆ ຄືໃນຝັນວ່າຊັ້ນ. ເພາະສະບັບນີ້ ນັກຂຽນຄໍລໍາຈະມາເປີດເຜີຍ ແບບຫມົດເປືອກ ໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານໄດ້ນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້.

TRANSCRIPT

 • issue 5 free

  download

  www . laophotomag . com

  Dreamy Effect

 • :Webs i te : - www.laophotomag.com

  Facebook: - www.facebook.com/laophotomagazine

  :

  :

  :

  :

  :

  LaoPhotoMag

  Pong Phoonsab Tvs5Thipphakorn Tatum Manivong

  Jimmy Jkm Thammavong

  Sompasong Vongthavone

  Outhai Os Saioudom

  Noy Saylakham

  Phetsamay Philavanh

  Mick Phanisone

  Bee _jazz-rock

 • Facebook: - www.facebook.com/laophotomagazine

  Email: - info@laophotomag.com

  :

  Pong Phoonsab Tvs5Thipphakorn Tatum Manivong

  Noy Saylakham

  Phetsamay Philavanh

  Bee _jazz-rock

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

 • News

  CoverStory

  14

  10

  16

 • Tips and Tricks

  Special Set

  60

  74

 • Columnist

  Dreamy Effect

  140

  Life 118

  Showcase

  Landscape102

 • New

  s

  10 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 11

  ,

  .

  .

 • 10 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 11

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

 • New

  s

  12 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 13

  73.

  ,

  .

 • 12 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 13

 • New

  s

  14 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 15

  20

  .

  .

 • 14 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 15

  .

  .

  DSLR.

  .

 • Cove

  r St

  ory

  16 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 17

  Coverstory

  ,

  .

  5

  -

  8:30

  ,14:00

  15:00

  .

  -

  (

 • 16 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 17

  )

  .

  .

  6

  .

  .

  .

  .

 • Cove

  r St

  ory

  18 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 19

  ()

  .

  -

  20

  ,

  2.

  .

 • 18 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 19

  .

  1.080

  :,.

 • Cove

  r St

  ory

  20 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 21

  .

  .

  , (),

  12.

  912

  .

  408

  137.

  -

  250.

  -

 • .

  .

  (),

  .

  :

  2

  13-

  20 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 21

 • .

  --

  ,

  Cove

  r St

  ory

  22 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 23

 • 40

  .

  ()

  .

  .

  22 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 23

 • .

  .

  ,

  403

  .

  .

  40

  ,

  ,,

  .

  Cove

  r St

  ory

  24 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 25

 • .

  7

  ,,

  .

  32

  24 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 25

 • Cove

  r St

  ory

  26 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 27

 • 7,

  .

  230,

  13

  .

  -

  -

  .

  .

  Noy Saylakham

  26 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 27

 • Cove

  r St

  ory

  28 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 29

 • Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  28 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 29

 • Cove

  r St

  ory

  30 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 31

 • Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  30 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 31

 • Cove

  r St

  ory

  32 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 33

 • Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  32 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 33

 • Noy

  Sayla

  kham

  Cove

  r St

  ory

  34 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 35

 • Phet

  sam

  ay P

  hilav

  anh

  34 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 35

 • Noy

  Sayla

  kham

  Cove

  r St

  ory

  36 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 37

 • Phet

  sam

  ay P

  hilav

  anh

  36 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 37

 • Cove

  r St

  ory

  38 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 39

 • Phet

  sam

  ay P

  hilav

  anh

  38 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 39

 • Cove

  r St

  ory

  40 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 41

 • Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  40 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 41

 • Cove

  r St

  ory

  42 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 43

 • Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  42 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 43

 • Cove

  r St

  ory

  44 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 45

 • Phetsamay Philavanh

  44 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 45

 • Phetsamay Philavanh

  Cove

  r St

  ory

  46 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 47

 • Phetsamay Philavanh

  46 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 47

 • Phet

  sam

  ay P

  hilav

  anh

  Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ngCo

  ver

  Stor

  y

  48 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 49

 • Noy

  Sayla

  kham

  48 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 49

 • Phetsamay Philavanh

  Cove

  r St

  ory

  50 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 51

 • Phetsamay Philavanh

  50 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 51

 • Cove

  r St

  ory

  52 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 53

 • Phet

  sam

  ay P

  hilav

  anh

  52 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 53

 • Phetsamay Philavanh

  Cove

  r St

  ory

  54 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 55

 • 54 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 55

 • Cove

  r St

  ory

  56 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 57

 • Noy

  Sayla

  kham

  56 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 57

 • Noy Saylakham

  Cove

  r St

  ory

  58 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 59

 • Noy Saylakham

  Thip

  phak

  orn

  Tatu

  m M

  anivo

  ng

  58 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 59

 • ! . . .

  Tips&

  Trick

  s

  60 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 61

 • ! . . .

  1. Photoshop . Layer Background Duplicate Layer Background copy

  Step 1

  60 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 61

 • 2. Background copy Overlay Step 2

  Tips&

  Trick

  s

  62 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 63

 • 2. Background copy Overlay

  62 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 63

 • 3. Filter Blur Gaussian blurStep 3

  Tips&

  Trick

  s

  64 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 65

 • 3. Filter Blur Gaussian blur

  64 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 65

 • Step 4 4. Box Gaussian blur 4

  Tips&

  Trick

  s

  66 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 67

 • 4. Box Gaussian blur 4

  66 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 67

 • Step 5

  5. Healing Brush Tool Alt

  Tips&

  Trick

  s

  68 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 69

 • 5. Healing Brush Tool Alt

  68 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 69

 • Step 6

  6. Gaussian blur

  Eraser Tool

  Tips&

  Trick

  s

  70 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 71

 • 6. Gaussian blur

  Eraser Tool

  70 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 71

 • Tips&

  Trick

  s

  72 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 73

 • Phetsamay Philavanh

  72 laophotomag.com issue 5 LaoPhotoMag August 2013 73

 • SPEciAL SET