laporan tas rajut buaya (1)

Upload: naim

Post on 07-Jul-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  1/14

  LAPORAN

  PEMBUATAN TAS KAIT CROCODILE  DENGANBENANG POLYESTER 

  Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Teknik Buat Kain

  Dosen Pengaa! Siti Nu!!ohmah S"P#"

    Nama $ Na%im Angg!aini P

    NIM $ &'()'))()'

    P!o#i $ Pkk Tata Busana

  *AKULTAS TEKNIK 

  UNI+ERSITAS NEGERI SEMARANG

  ,()-

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  2/14

  PRAKATA

  Assalamu%alaikum 3a!ohmatullahi 3a/a!okatu

  Pui s1uku! keha#i!at Allah S3T 1ang senantiasa melim.ahkan !ahmat se!ta

  ka!unia4NYA ke.a#a kita semua sehingga kita #i /e!i kenikmatan sam.ai #etik ini"

  shola5at se!ta salam semoga teta. te!0u!ah ke.a#a na/i kita na/i muhamma# SA3

  1ang kita nanti4nantikan s1a6a%at n1a #i ha!i akhi! nanti"

  La.o!an ini #i susun guna memenuhi salah satu tugas teknik /uat kain 1ang

  ha!us #i tem.uh untuk .en#i#ikan st!ata satu .kk tata /usana uni7e!sitas nege!i

  sema!ang" La.o!an ini /e!isi mengenai /e/e!a.a teknik 1ang #a.at #igunakan untuk 

  mem/uat tas kait"

  Besa! ha!a.an sa1a /ah5a a.a 1ang #itulis #i#alam la.o!an ini #a.at

   /e!man6aat /agi semua /aik .enulis mau.un .em/a0a8 #osen mau.un mahasis5a

  #an lain4lain" sa1a men1a#a!i /ah5a #alam .enulisan la.o!an ini te!#a.at

  keku!angan8 oleh se/a/ itu untuk men1em.u!nakan la.o!an ini kami sangat

  mengha!a.kan k!itik #an sa!an 1ang #a.at mem/angun la.o!an teknik /uat kain ini

  aga! mena#i le/ih /aik sehingga kesalahan 1ang sama ti#ak te!a#i .a#a la.o!an4

  la.o!an /usana 1ang lainn1a8 Te!imakasih "

  3assalamu%alaikum 5a!ohmatullahi 5a/a!okatu

  Sema!ang8 )( 9anua!i ,()-

    Penulis

  :Na%im Angg!aini P;

    NIM" &'()'))()'

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  ii

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  3/14

  DA*TAR ISI

  " MAN*AAT """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =

  BAB II PEMBA

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  4/14

  A" LATAR BELAKANG

  Sei!ing .e!kem/angan 6ashion #unia 1ang te!us mau ke#e.an #engan mem.e!/aha!ui

  atau meng4up date se0a!a continue mo#e4mo#e mulai #a!i .akaian hingga akseso!ies #an segala

  ma0am hiasan 1ang #a.at #i gunakan mulai #a!i uung kaki hingga uung !am/ut"

  Tahun ,()= ini /an1ak sekali /e!/agai ma0am enis akseso!ies 1ang a#a se/agai

   .elengka. #an hiasan #alam /e!/usana mulai #a!i manik4manik8 ka1u8 .e0ahan ka0a #an 1ang

  se#ang mena#i trend  a#alah akseso!ies #engan /ahan !autan Be!/agai ma0am enis akseso!ies

  !autan mulai #a!i kalung8 /au8 /!os8 gelang8 to.i se.atu #an lain se/again1a "

  Rautan atau kaitan mem.un1ai /an1ak teknik 1ang #a.at #i gunakan untuk mem/uat

  akseso!is8 /an1ak 7a!iasi #an o!namen o!namen /usana 1ang #a.at #i k!easikan #engan

  !autan" Ban1ak 7a!iasi #an k!easi 1ang #i #a.atkan #a!i !autan oleh se/a/ itu konsumen atau

  mas1a!akat /e!/on#ong4/on#ong te!un ke /i#ang akseso!is kususn1a !aut mulai #a!i /au !aut8

  akseso!is8 5o!ksho.8 .elatihan #an lain4lain"

  Mem/uat !autan ha!us /elaa! mengenai teknik #asa! #alam me!aut atau mengait

  ka!ena #engan teknik4teknik #asa! te!se/ut #a.at #i k!easikan se0a!a man#i!i untuk mem/uat

   /e!/agai ma0am enis !autan se.e!ti /unga8 #aun8 lingka!an8 ke.om.ong #an lain se/agin1a "

   /e/e!a.a enis /enang !aut se.e!ti .olieste!8 5ool8 katun /ali #an lain4lain #a.at #i gunakan

  sesuai #engan ke/utuhan masing4masing" Pilihan 5a!na #an .e!.a#uan #engan o!namen unik 

  mena#ikan !autan semakin nam.ak in#ah #an ti#ak mu!ahan"

  Selain #a.at menam/ah .enghasilan .e!/ulan !autan uga #a.at #igunakan se/agai

   .enghias .e!a/otan !umah taangga se.e!ti to.les8 tem.at tissue8 7as /unga #an lain4lain"

  B" TU9UAN

  A#a.un tuuan #a!i .em/uatan tas kaitan atau !autan ini a#alah se/agi /e!ikut $

  )" Mem/e!ikan .engetahuan ke.a#a mahasis5a mengenai /e!/agai ma0am enis

   /ahan 1ang #a.at #igunakan untuk mem/uat akseso!is !autan," Mem/e!ikan kete!am.ilan ke.a#a mahasis5a tata /usana aga! #a.at mem/uat

  !atan #engan /aik #an !a.i sehingga mem/e!ikan ken1amanan .a#a .emakai"

  =" Mem/angun i5a #an seni k!eati7itas mahasis5a #alam mem/uat akseso!is

  !autan"

  >" MAN*AAT

  Be/e!a.a man6aat 1ang #a.at #i .e!oleh #a!i .em/uatan tas !aut ini a#alah se/agai

   /e!ikut $

  )" Mahasis5a men#a.atkan .engetahuan mengenai /e!/agai ma0am enis /ahan

  1ang #a.at #igunakan untuk mem/uat !autan kususn1a tas !aut"

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  ,

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  5/14

  ," Mahasis5a men#a.atkan kete!am.ilan /a!u 1akni #a.at mem/uat tas !aut #engan

   /aik #an !a.i"

  =" 9i5a #an seni k!eati7itas mahasis5a mena#i le/ih kuat #an luas"

  BAB II

   PEMBA

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  6/14

   /e!ulang4ulang #an mem.e!hatikan 0a!a memegang /enang mau.un a!um kaitn1a

  se0a!a /ena!"

  >a!a memegang a!um kait #an /enang

  )" 9a!um kait #i .egang .a#a tangan kanan #ianta!a em.ol8 telunuk #an

   a!i tengah" 9a!ak anta!a uung a!um ' 0m #an a!i4a!i tengah .a#a

   .e!tengahann1a" 9a!i tengah /eke!a se/agai .engatu! alan #an

  tegangan /enang"

  ," Benang #i seli.kan #ianta!a

   a!i4a!i tangan ki!i"

  =" Uung /enang 1ang .en#ek

  #i.egang #engan em.ol #an a!i

  tengah #an .e!hatikan /enang

   angan sam.ai ken#u!"

  '" Mulailah mem/uat

  tusuk !antai .a#a uung /enang 1ang

   .en#ek 

   :.e!hatikan gam/a!;

  B" Teo!i Dasa! Mengenai Rautan

  Macam - macam Tusukan Dasar

  )" Sim.ul A5al

  >a!a mem/uat $

  a" Lingka!kan /eng #i a!um8 lalu letakkan sisa /enag #i tengah lingka!an"

   /" Masukkan a!um #i /a5ah /enang 1ang /e!a#a #i tengah lingka!an"

  0" Ta!ik /enang 1ang .anang :/ukan uung /enang;

  ," Tusuk Rantai

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  '

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  7/14

  >a!a mem/uat $

  a" Buat sim.ul a5al8 lalu kaitkan /enang .a#a a!um

   /" Ta!ik /enang 1ang te!kait sam.ai kelua! #a!i lu/ang a!um

  0" Lakukan taha. a4/ sesuai #engan umlah !antai 1ang #i/utuhkan"

  =" Tusuk Tunggal :s0;

  >a!a mem/uat $

  a" Buat tusuk !antai se/agai #asa! 

   /" Masukka a!um .a#a lu/ang ke#ua te!hitung mun#i! #a!i a!um

  0" Kaitkan a!um .a#a /enang

  #" Ta!ik /enang sam.ai mele5ati lu/ang .a#a langkah /

  e" Kaitkan a!um .a#a /enang

  6" Ta!ik /enang sam.ai mele5ati , lu/ang .a#a a!um

  g" Lakukan langkah /46 sesuai #engan .etunuk .ola :lihat g) #an g,;

  '" Setengah tusuk gan#a :h#0;

  a" Kaitkan /enang .a#a a!um8

  mulai tusukan .a#a 0h =

   /" Ta!ik a!um sehingga te!#a.at = l."

  0" Kaitkan /enang .a#a a!um8

  lalu ta!ik langsung melalui = l."

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  &

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  8/14

  #" Mulai tusukan /a!u lagi

  &" Tusukan gan#a :#0;

  >a!a mem/uat $

  a" Buat tusuk !antai se/agai #asa! 

   /" Kaitkan /enang .a#a a!um

  0" Masukkan a!um .a#a !antai ketiga te!hitung mun#u! #a!i a!um

  #" Kaitkan /enang .a#a a!um

  e" Ta!ik /enang mele5ati lu/ang !antia :langkah 0;

  6" Kaitkan /enang .a#a a!um

  g" Ta!ik /enang mele5ati , lu/ang

  i" Ta!ik /enag mele5ati , lu/ang

   " Lakukan langkah a4g sesuai .etunuk .ola

  -" Tusukan t!i.le :t!;

  Tusuk ini mi!i. #engan tusuk gan#a" Pa#a tusuk gan#a8 /enang #ikaitkan ) kali #i a!um8 se#angkan .a#a tusuk t!i.le8 /enang #ikaitkan , kali"

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  -

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  9/14

  >a!a mem/uat $

  a" Buat tusuk !antai se/agai #asa! 

   /" Kaitkan /enang , kali8 tusukkan .a#a !antai keem.at

  0" Kaitkan /enang ) kali8 lalu kelua!kan #a!i tusukan !antai

  #" Kaitkan /enang8 lalu kelua!kan /enang melali , lu/ang #i a!um

  e" Ulangi langkah #

  6" Kaitkan /enang8 lalu kelua!kan /enag #a!i , lu/ang a!um" 9ika akan .in#ah ke

   /a!is ke#ua8 a5ali #engan mem/uat tusuk !antai ' kali"

  " Tusuk sisi. :sl st;

    Biasan1a8 tusuk sisi. #i.akai untuk men1am/ung #an mem/uat tusukan /a!u #i

  tema.t lain"

  >a!a mem/uat $

  a" Masukkan a!um .a#a tusukan /e!ikutn1a

   /" Kaitkan a!um .a#a /eang

  0" Ta!ik /enang mele5ati lu/ang #an !antai .a#a a!um

  BA

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  10/14

   

  =" Resleting tas -"

  Busa La.is

  "

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  11/14

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  12/14

  =" Memulai mem/entuk tas ke atas #engan #ou/le 0hain tusuk tongkat se/an1ak 

  tiga /a!is ke atas"

  '" Se/agai .e!mulaan /uat tusuk tongkat #engan a!ak lom.at #ua lu/ang" Dengan

   .engatu!an umlah setia. lon0atan ) tongkat kemu#ian /uat , tongkat kemu#ian )

  tongkat lagi #an /egitu sete!usn1a"

  &" Mengisi setia. lu/ang #ianta!a , tongkat #engan tusuk tongkat 1ang men1am.ing

  se/an1ak )( tusuk tongkat .a#a .osisi & kanan #an & ki!i"

  -" Melanutkan hingga mem/entuk tas #engan tinggi 1ang #iinginkan #an

  mengakhi!in1a #engan mem/uat tusuk tongkat = /a!is"

  " Mem/uat 7ui!ng tas memasangn1a #engan /usa la.is #an !ets kemu#ian

  menem.elkan .a#a tas /agian #alam #engan /antuan sum menggunakan a!um

  tangan #an /enang

  ?" Memasang han#le tas

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  )(

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  13/14

  @" *inishing

  BAB III

  PENUTUP

  Sim.ulan

  Dalam .!oses .em/uatan tas !aut #i.e!lukan kesa/a!an #an ketelatenan

  #alam setia. teknikn1a sehingga men#a.atkan ta!ikan 1ang /agus #anmenghasilkan tas 1ang /agus "

  Be/agai teknik 1ang #a.at #igunakan untuk mem/uat tas !aut

  #ianta!an1a #engan menggunakan = tusuk #asa! 1aitu tusuk !antai8 tusuk e!at

  #an tusuk tongkat se!ta lain4lain se/agai 7a!iasi sesuai #engan ke/utuhan

  #esain"

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P

  ))

 • 8/18/2019 Laporan Tas Rajut Buaya (1)

  14/14

  La.o!an .em/uatan tas kait 0!o0o#ile #engan /enang .oli1este! 22 Na%im A"P