lappeenranta university of technology vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja...

28
Lappeenranta University of Technology | Vuosikertomus 2009

Upload: others

Post on 30-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

1

Lappeenranta University of Technology | Vuosikertomus 2009Lappeenranta University of Technology | Vuosikertomus 2009

Page 2: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

2

Teknillinen tiedekunta

- LUT Energia- LUT Kemia- LUT Metalli- LUT MaFy

Kauppatieteellinentiedekunta

- LUT Talous ja yritysjuridiikka- LUT Johtaminen ja kansain- välinen liiketoiminta

Centre of Computational Engineering and Integrated Design (CEID) Erotustekniikan keskus (Centre for Separation Technology, CST) Etelä-Karjala-instituutti (EKI) Koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan tiedekirjasto Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI) Technology Business Research Centre (TBRC)

Teknistaloudellinen tiedekunta

- LUT Tuotantotalous- LUT Tietotekniikka

Alueyksiköt: LUT Lahti School of Innovation, LUT Kouvola, LUT Savo

Strateginen suunnittelu

Yliopistopalvelut

Hallitus

Rehtori, vararehtorit

LUT:n organisaatio

Yliopistokollegio

Page 3: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

3

Sisällys

LUT:n organisaatio 2

Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla 5

Rajoja ylittävää tiedettä jo neljäkymmentä vuotta 7

Laaja-alaisesti kansainvälistyvä 8

Ennätyksien vuodelle jatkoa 9

Avainluvut 10

Uudella strategialla lentävä lähtö 11

Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä 13

Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa 15

Kansainvälisesti verkottunut 17

Osumia ja onnistumisia 18

LUT:n hallituksen kokoonpano 20

LUT aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa 22

Lappeenrannan suurimmat bileet 25

Page 4: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

4

Page 5: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

5

Uusi yliopistolaki antaa paljon mahdollisuuksia sekä strategian terävöittämiseen että ketterään sopeutumiseen. Molempia vaaditaan, kun maailmanlaajuinen talous-taantuma vaikuttaa elvytyksen jälkeen julkisten menojen karsimiseen Suomessakin. Yliopistojen julkinen rahoitus niukkenee entisestään.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla

Yksityisellä rahoituksella tulee olemaan kova kysyntä. Niin hyvä asia kuin Aalto-yliopiston syntyminen meille kaikille onkin, merkitsee se yliopistoille entistä kovempaa kilpailua rahoituksesta, sillä elinkeinoelämältä riittää niukasti rahaa meille.

Jotta Lappeenranta University of Technology (LUT) selviytyy yliopistojen pudotuskilpailusta voittajana, linjan on oltava yhtä aikaa selkeä ja ketterä. Toisin sanoen valitsemme tutkimuksen ja opetuksen harvat painopisteet siten, että voimme olla niissä maailman luokkaa. Samalla reagoimme muutoksiin ripeästi. Emme jätä mahdollisuuksia käyttämättä, kuitenkin karikot välttäen.

LUT:n strategia on selkeästi määritelty Itsenäisenä yhdessä -strategiajulkaisussa. Sen lisäksi tärkeiksi nousee kaksi asiaa. Ensinnäkin koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Vain näin toimien varmistamme yliopistomme elinvoiman. Toiseksi, Venäjä-yhteistyö on otettava kansainvälistyvän Kaakkois-Suomen ytimeen.

Parhaillaan menossa oleva LUT:n varainkeruu vaatii kaikkien meidän panosta. Vetoan elinkeinoelämään, julkisiin ja yksityisiin tahoihin – kyse on yliopistomme selviytymisestä. Pitäkäämme LUT ja Kaakkois-Suomi elinvoimaisena.

Tuomo RönkköHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Koko Kaakkois-Suomen on yhdessäsitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona.

Page 6: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

6

Page 7: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

7

Rehtorin katsaus

Rajoja ylittävää tiedettä jo neljä vuosikymmentä

LUT:n kehityspolulla tärkein askel oli yliopiston uusi strategia. Sen erittäin fokusoitu sisältö antaa LUT:lle edellytykset vastata tuleviin haasteisiin. Strategian tueksi rakennetut toimenpideohjelmat ovat täsmentäneet strategian jalkauttamista.

Strategiassa määriteltiin yliopistomme painopistealueiksi neljä eri kokonaisuutta. Strategisia kärkialojamme tutkimuksessa ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjä-osaaminen. Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Toimintamme on kehittynyt näiden otsikoiden alla hyvin.

Strategiamme lähtökohtana on rakentaa yhteistyön ydinverkko Itsenäisenä yhdessä -ajattelun pohjalle, strategiamme nimen mukaisesti. Verkko koostuu vahvasta kansainvälistymisestä, kansallisesta temaattisesta yhteistyöstä ja alueellisesta ammattikorkeakouluyhteistyöstä. Tällä verkottumisen tiellä edistyttiin vuonna 2009 merkittävästi. Erityisesti Venäjä-yhteistyön merkitys korostui.

Kiitos tiedeyhteisömme jokaiselle jäsenelle erinomaisesta työstä ja tuloksellisesta toimintavuodesta!

Ilkka Pöyhönen REHTORI

Toimintavuotta 2009 voi yliopistomme neljäkymmenvuotisen historian valossa kuvata sillan rakentamisena uuteen yliopistomaailman todellisuuteen. Muutos valtion tilivirastosta yritysmäiseksi julkisoikeudelliseksi organisaatioksi on sisältänyt suuren määrän uuden oppimista. Se on vaatinut muutostyötä tekevältä henkilöstöltä paljon.

Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen.“

Page 8: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

8

Tutkimus 2009

Laaja-alaisesti kansainvälistyvä

Strategiakaudella tutkimusta linjaa vuonna 2009 laadittu Korkealaatuinen tutkimus -toimenpideohjelma. Tavoit-teena on, että LUT on strategisilla osaa-misalueillaan merkittävin tieteellinen toimija Suomessa sekä kansainvälisesti uskottava ja haluttu kumppani.

Tavoitteen saavuttamisessa kes-keisiä ovat hyvin suunniteltu ja seurattu jatkotutkintoprosessi, uusi neliportai-nen tutkijanurapolku, entistäkin kan-sainvälisemmät tutkimusryhmät sekä kansainvälisesti kovatasoinen julkaisu-toiminta.

Ennätysmäärä tohtoreita

LUT:n tiedeyhteisöstä valmistui ennätykselliset 46 tohtoria, joista 38 tekniikassa ja 8 kauppatieteissä. Jatko-opiskelijoita yliopiston kirjoilla on yhteensä 521, joista 434 tekniikassa ja 87 kauppatieteissä.

Suurin osa jatko-opiskelijoista tekee opintojaan työn ohessa eli heidän osaamisensa on samanaikaisesti myös

elinkeinoelämän käytettävissä. Jatko-opiskelijoista ulkomaalaisia on noin 15 prosenttia.

Kovatasoisia tieteellisiä julkaisuja

Vuosi oli tieteellisten julkaisujen osalta tuloksellinen. Erityisesti kansainvälis-ten referoitujen julkaisujen määrä jatkoi kasvuaan. LUT panostaa tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen myös taloudellisin kannustimin. Yliopiston yksiköitä palkittiin julkaisutoiminnasta 1,5 miljoonalla eurolla.

LUT:n tutkijat saivat useita kan-sainvälisiä palkintoja julkaisuistaan. Menestystä tuli muun muassa fysiikas-sa, tuotantotaloudessa ja kauppatie-teissä.

Aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä

LUT:lla on paljon kansainvälisiä yhteis-työkumppaneita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuk-sessa ja opiskelijavaihdossa.

LUT osallistuu aktiivisesti kansal-listen strategisten huippuosaamis-keskittymien toimintaan, erityisesti Metsäklusteriin, energia- ja ympäristö-alan keskittymään Cleeniin, metalli- ja koneenrakennusalan keskittymään Fimecciin sekä Tieto- ja viestintäteolli-suuden tutkimus TIVITiin.

LUT:lla oli vuonna 2009 käynnissä yhteensä 403 tutkimusprojektia, joissa oli mukana yritys tai yrityksiä. Näissä projekteissa oli mukana yhteensä 241 yritystä eri toimialoilta. Yrityksistä 231 oli Suomesta ja 10 ulkomailta. Yritysten mukanaolo tutkimusprojekteissa kertoo siitä, että yliopistossa tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa.

Page 9: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

9

Opetus 2009

Ennätyksien vuodelle jatkoa

LUT:sta valmistui yhteensä 565 ylem-män korkeakoulututkinnon suorittanut-ta, joista tekniikan alalle 423 ja kauppa-tieteen alalle 142. Kirjoilla yliopistossa oli vuoden lopussa yhteensä 4931 perustutkinto-opiskelijaa. Heistä teknii-kan opiskelijoita oli 3690 ja kauppatie-teiden opiskelijoita 1241.

Vahvasti kansainvälinen LUT Kansainvälisiä maisteriohjelmia LUT:ssa oli käynnissä kaksitoista, joista yksi kauppatieteissä ja muut tekniikas-sa.

Ulkomaalaisten osuus yliopiston kaikista perusopiskelijoista oli 5,1 pro-senttia. Vuonna 2009 opintonsa aloitta-neista ulkomaalaisia oli 14,9 prosenttia.

Strategian mukaista laatuopetusta

Yliopiston opetusta strategiakaudella linjaa vuonna 2009 laadittu Suomen paras opetus -toimenpideohjelma.

Tavoitteena on, että LUT tunnetaanSuomen parhaasta tekniikan ja ta-louden yliopistokoulutuksesta ja on kansainvälisesti haluttu yhteistyö-kumppani.

Keskeistä Suomen paras opetus -hankkeessa on onnistunut opiskelija-rekrytointi, tohtoriopettajuus ja tieteel-lisyyden korostaminen koulutuksessa, koulutusohjelmien ja palautejärjestel-mien kehittäminen sekä kansainvälis-tyminen.

LUT:n opiskelijat tekevät opinnäyt-teensä lähes sataprosenttisesti suo-raan työelämän tarpeista. Koulutuksen kehittämiseksi entistäkin työelämä-lähtöisemmäksi LUT kerää jatkossa palautetta opinnäytetyönantajilta.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut LUT:n tuotantotalouden osaston yliopistokoulutuksen laatuyk-siköksi jo kolme kertaa – tällä kertaa valinta koski vuosia 2010-2012.

Kontaktipinta yrityksiin ja työelämään Yliopiston järjestämään täydennys-koulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen on osallistunut noin 3000 opiskelijaa ja heidän työnantajansa. Nämä yhteensä yli 230 organisaatiota ovat LUT:lle merkittävä kontaktipinta yrityksiin ja työelämään päin. Tulevai-suudessa LUT:n koko opetustarjonta on kenen tahansa hyödynnettävissä avoimena yliopisto-opetuksena.

Opiskelijoiden tukena taantumassa

Taantuman seurauksena huonontu-neen kesätyöpaikkatilanteen takia LUT järjesti opiskelijoille kesällä 2009 aiempaa enemmän kesäopetusta ja otti 49 opiskelijaa kesäksi töihin.

Page 10: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

10

OPISKELIJAT 2009 2008 2007 2006 2005

Perustutkinto-opiskelijat yhteensä 4 931 4 889 4 927 4 905 4 747

- tekniikka 3 690 3 722 3 700 3 730 3 664

- kauppatieteet 1 241 1 167 1 227 1 175 1 083

Jatkotutkinto-opiskelijat yhteensä 521 584 649 539 516

- tekniikka 434 471 526 427 403

- kauppatieteet 87 113 123 112 113

Aikuisopiskelijat yhteensä 2 941 2 572 3 408 4 842 3 463

- avoin yliopisto 1 561 1 232 1 296 1 537 811

- täydennyskoulutus 1 380 1 340 2 112 3 305 2 652

TUTKINNOT 2009 2008 2007 2006 2005

Alemmat korkeakoulututkinnot yhteensä 290 179 28 17 10

- tekniikka 152 68 5 3 0

- kauppatieteet 138 111 23 14 10

Ylemmät korkeakoulututkinnot yhteensä 565 656 569 476 450

- tekniikka 423 415 424 332 328

- kauppatieteet 142 241 145 144 122

Lisensiaatin tutkinnot yhteensä 5 2 4 4 4

- tekniikka 5 2 3 3 4

- kauppatieteet 0 0 1 1 0

Tohtorintutkinnot yhteensä 46 38 36 23 33

- tekniikka 38 27 29 21 27

- kauppatieteet 8 11 7 2 6

TIETEELLISET JULKAISUT 2009 2008 2007 2006 2005

Tieteelliset julkaisut yhteensä 796 810 769 695 637

Referoidut julkaisut 270 241 230 215 179

Konferenssijulkaisut 456 423 417 424 398

Kirjat ja muut tieteelliset julkaisut 70 146 122 56 60

Avainluvut 2005-2009

Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2009

Tutkimushenkilöstö

Opetushenkilöstö

Hallinto- ja toimistohenkilöstö

Laboratoriohenkilöstö

Kirjasto- ja atk-henkilöstö

Kiinteistönhuoltohenkilöstö

LUT yhteensä

375 / 42,1 %

208 / 23,3 %

196 / 22,0 %

64 / 7,2 %

31 / 3,8 %

17 / 2,0 %

891 / 100,0%

Page 11: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

11

OPM perusrahoitus58,9% ( 41 247 )

Täydentävä rahoitus 41,1% ( 28 763 )

58,9% 41,1%

Rahoitus 2009

Täydentävä rahoitus:

EU ja muu kansainvälinen 3,5 %Suomen Akatemia 7,2 % Tekes 19,0 % Muu 70,3 %

Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä:

> henkilöstöä oli vuodenvaihteessa yhteensä 931

> loppuvuodesta 2009 vakinaistettiin 55 henkilöä

> tiedeyhteisön jäsenet ovat keskimäärin 38,4-vuotiaita

> tohtoreita yhteisössä on lähes 25 prosenttia.

Rahoitus yhteensä 100,0% ( 70 010 )

HENKILÖSTÖ 2009 2008 2007 2006 2005

Henkilötyövuodet yhteensä 891 890 928 924 869

Tutkimushenkilöstö 375 344 369 383 325

Opetushenkilöstö 208 218 226 232 247

Opetusta ja tutkimusta avustava laboratoriohenkilöstö 64 73 76 76 71

Muu tukipalveluhenkilöstö 244 255 257 233 226

RAHOITUS, 1 000 € 2009 2008 2007 2006 2005

Rahoitus yhteensä 70 010 65 241 65 694 61 658 57 073

OPM perusrahoitus 41 247 41 238 38 024 34 565 32 985

Täydentävä rahoitus 28 763 24 003 27 670 27 093 24 088

MENOJAKAUMA, 1 000 € 2009 2008 2007 2006 2005

Henkilöstökustannukset -43 925 -42 561 -41 007 -39 170 -36 186

Tilakustannukset -9 689 -9 201 -8 841 -8 485 -8 182

Muut -14 100 -13 222 -14 928 -13 775 -11 819

Yhteensä -67 714 -64 984 -64 776 -61 430 -56 187

TASEEN LOPPUSUMMA, 1 000 € 16 230 16 105 20 322 19 485 19 509

TILAT, hyöty-m2 43 241 42 775 42 455 42 243 40 036

Page 12: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

12

Energiatehokkuus ja energiamarkkinat

Vuonna 2009 lanseerattiin LUT Energia. Se on Suomen suurin energia-alan kou-lutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikköön kuuluvat yliopiston energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan tulosyksiköt ja koulutusohjelmat.

LUT Energian tutkimus ja opetus kattaa energiaketjun raaka-aineista tuotannon ja markkinoiden kautta aina energian käyttöön asti. LUT Energian strateginen kumppani on Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteistyö konk-retisoitui vuonna 2009 perustettuun, yhteisesti omistettavaan Suomen Energiatutkimus SER Oy:öön. LUT Energia panosti vuonna 2009 merkit-tävästi muun muassa sähköautoihin, tuulienergiaan, ydinenergiatekniikkaan ja biopolttoaineiden hyödyntämiseen. Vuoden 2010 alussa Suomessa lan-seeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu.

Energiatehokkuus koskettaa yli-opiston kaikkien yksiköiden tekemää tutkimus- ja opetustyötä. Esimerkik-si biojalostamokonsepteja tutkitaan useissa LUT:n hankkeissa sekä tekno-logian kehittämisen että liiketalouden näkökulmasta.

Strategisen tason liiketoiminta ja teknologian johtaminen

Jo perustamisvuodestaan 1969 lähtien LUT on kouluttanut tuotantotalouden insinöörejä. Myöhemmin, vuonna 1991 LUT aloitti kauppatieteiden maisterei-den koulutuksen.

Kauppatieteissä jatkettiin vuonna 2009 yritysten kilpailuedun muodostu-misen ja säilyttämisen tutkimusta yli pääaine- ja tiedekuntarajojen. Yritysten arvoverkoston johtaminen globaalissa tietointensiivisessä ympäristössä tarjosi rahoitusmarkkinakriisin vallitessa eri-tyisesti strategiatutkimuksen, rahoituk-sen, tietojohtamisen ja kansainvälisen

markkinoinnin pääaineiden tutkijoille mielenkiintoisia aineistoja.

Tuotantotalouden tutkimuksen keskiössä vuonna 2009 olivat tek-nologiajohtaminen, toimitusketjujen johtaminen, teollinen markkinointi, teollisuusyrityksen laskentatoimi sekä yhtenä yliopistonkin painopistealueena Venäjän sekä siirtymätalouksien liike-toimintaympäristöt.

Teknologiajohtamisen tutkimuk-sessa on hyödynnetty muun muassa kansainvälistä tunnustusta saanutta päätöksenteon tukisysteemien tutki-muslaboratoriota.

Tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus

Tieteellisen laskennan saralla LUT osallistuu Suomen Akatemian vuo-siksi 2006–2011 nimeämän Inversio-ongelmien tutkimuksen huippuyksikön toimintaan.

LUT strategia 2013 - itsenäisenä yhdessä

Uudella strategialla lentävä lähtö

Polut, joilla LUT strategisesti lähivuosina etenee, ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjä-osaaminen.

Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu.

Page 13: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

13

LUT:n tieteellisessä laskennassa mallinnetaan ja analysoidaan fysikaa-lisia järjestelmiä tietokonelaskennan avulla.

Sovelletun matematiikan laborato-rion tutkimus fokusoitui vuoden 2009 aikana inversio-ongelmiin, numeerisiin menetelmiin ja laskennalliseen virtaus-dynamiikkaan, sumeaan logiikkaan ja pehmeään laskentaan sekä materiaa-lien laskennalliseen mallinnukseen ja aikasarjatutkimukseen.

Inversioyksikön osaamista sovel-letaan muun muassa ilmakehämallin-nukseen ja metsien kaukokartoituk-seen. Ilmastotutkimuksessa yksikkö on mukana kolmella eri sektorilla: ilmastomallien luotettavuuden arvioin-nissa, ilmakehän kaasukoostumuksen selvittämisessä sekä metsien hiilinielun vaikutuksen mittaamisessa.

Myös tietotekniikan laitos panosti tieteelliseen laskentaan ja teollisten prosessien mallintamiseen useissa tut-kimushankkeissa, erityisesti konenäön

ja hahmontunnistuksen tutkimuksessa. Tutkimus painottui paperi- ja paino-teollisuuteen, rakennusteollisuuteen, lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn, turvallisuus- ja valvontasovelluksiin, älykkäisiin robottijärjestelmiin ja bio-laskentaan.

Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla LUT panosti vuonna 2009 Venäjä-osaa-misensa konkretisoimiseen. Venäjä-osaamisen toteuttamista on edistetty rakenteellisilla muutoksilla. Niistä tärkeimpinä voidaan mainita LUT:n tutkimusinstituutin NORDI:n (Northern Dimension Research Centre) ohjauksen tehostaminen sekä koko yliopiston laa-juisen Venäjä-sivuaineen rakentaminen, joka aloitettiin vuoden 2009 lopulla.

Ulkoisesti NORDI on vahvistanut asemiaan kansallisena Venäjä-asian-tuntijana toimimalla aktiivisesti FRIU-verkoston (Finnish-Russian Innovation

University) kehittämisessä ja rakenta-misessa.

LUT:n tavoitteena on osallistua FRIU:n rakentamiseen näkyväksi innovaatiotoimijaksi ja työstää näin linkkiä EU:n ja Venäjän välille kehittäen kummankin alueen tutkimustoimintaa ja parantaen yritysten mahdollisuuksia toimia Venäjällä ja EU:ssa.

Yhtenä Venäjä-osaamisen tärkeim-pänä toimena voidaan nähdä myös kansainvälisen Pohjoisen ulottuvuu-den instituutin (Northern Dimension Institute, NDI) toiminnan käynnistämi-nen syksyllä 2009. NDI-instituutti on EU:n pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita toteuttava kansainvälisen tutkimusyh-teistyön kokoava voima, jonka veto-vastuussa ovat LUT ja Pietarin valtion yliopisto seuraavat kolme vuotta. NDI-instituutin käynnistämiseen ja alkuvai-heen kehittämistyöhön on osallistunut yhteensä 14 yliopistoa ja tutkimusinsti-tuuttia Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä.

Rehtori Ilkka Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö.

Page 14: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

14

Nesteen päällä juoksua -tempaus kaupungin keskustassa herätti myös kansallisen median kiinnostuksen.

Page 15: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

15

Ylioppilaskunnan katsaus

Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa

Kesällä 2009 hyväksytty uusi yliopistolaki teetti LTKY:lle paljon töitä opiskelijan edunvalvonnassa. Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä ja SYL:n poliittisen linjapaperityön teossa.

Helmikuussa 2009 julkisuuteen noussut LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun Skinnarilan yhteiskampushanke herätti aluksi paljon negatiivista keskustelua opiskelijoiden parissa. Ylioppilaskunta kirjoitti asiasta yhteiskampushankkeen teesit eli reunaehdot, joiden mukaan hankkeen tulisi edetä.

Vapun aikaan ylioppilaskunta tempaisi kaupungin keskustassa Nesteen päällä juoksun -maailmanennätyksen. LUT:n kemiantekniikan laitos tuotti tapahtumaan tärkkelyspohjaista ”nestettä”. Tempaus huomioitiin kansallisessa mediassakin. Toinen vapun suuri tapahtuma oli vappuaattona ylioppilastalon edessä järjestetty Wappufestarit.

Juhlavuosi huipentui vuosijuhlaviikkoon ja LTKY:n 40-vuotisvuosijuhliin. Juhlat olivat tiettävästi suurimmat ylioppilaskunnan järjestämät vuosijuhlat.

Suurimpia vuoden 2010 työllistäjiä ovat yhteiskampushanke, ylioppilastalon harrastetilojen remontti sekä LTKY:n nettisivu-uudistus.

Juhana RepoLTKY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) 40-vuotis-juhlavuoden suurimpia työllistäjiä olivat uusi yliopistolaki, keväällä julkistettu LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskampushanke sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) poliittinen linjapaperityö.

Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä.“

Page 16: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

16

LUT:n kaikki ensimmäiset MITIM-kaksois-tutkinto-opiskelijat valmistuivat kahden vuoden aikataulussa. Kuvassa uunituoreet kauppatieteiden maisterit Julia Rudenko ja Lassi Kontio valmistujaistilaisuudessa Pietarissa kesäkuussa 2009.

Page 17: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

17

Kansainvälistyminen on yksi LUT:n päätavoitteista strategiakaudella. Kansainvälisenä tiedeyliopistona LUT:lle on tärkeää tasokas kansainvälinen yhteistyö- ja kumppani-verkosto. LUT:lla on yhteensä noin 170 yhteistyöyliopistoa 38 eri maassa. LUT 2013 -strategian mukaisesti painopiste on Venäjä-yhteistyössä ja Venäjä-osaamisessa.

Venäjä-osaamisessa LUT:n lähestymistapa tiivistyy Building a bridge to Russian Market -käsitteeseen: tavoitteena on muodostaa rakenne, jossa LUT toimii tehokkaana ja lisäarvoa tuottavana sillanrakentajana EU:n ja Venäjän välillä.

Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit:

Centre for Autonomous Systems CAS, KTH Royal Institute of Technology (Sweden)

University of Agder (Norway)

Aachen University (Germany)

CERN, the European Organization for Nuclear Research (Switzerland)

Centre for Vision, Speech and Signal Processing CVSSP, University of Surrey (UK)

Aston University (UK)

St. Petersburg State Mining Institute (Russia)

St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers (Russia)

St. Petersburg State Polytechnical University (Russia)

St. Petersburg State University, Graduate School of Management (Russia)

Moscow State University of Management (Russia)

Moscow State University of Railway Engineering (Russia)

Nihon University (Japan)

MIT, Massachusetts Institute of Technology (USA)

Louisiana State University (USA)

San Francisco State University (USA).

Kansainvälisesti verkottunut

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO 2009 2008 2007 2006 2005

Kansainvälinen opiskelijavaihto yhteensä 395 364 347 326 357

LUT:sta vaihtoon lähteneet opiskelijat 207 187 168 161 193

LUT:iin vaihtoon tulleet opiskelijat 188 177 179 165 164

KANSAINVÄLINEN OPETTAJA- JA TUTKIJAVAIHTO 2009 2008 2007 2006 2005 Vierailut LUT:sta ulkomaille (lkm) 15 23 16 20 26

Vierailut ulkomailta LUT:iin (lkm) 19 15 24 17 14

Page 18: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

18

Tammikuu > DuuniDay-kontakti- ja rekrytointi- tapahtuma yhdisti opiskelijat ja työn-antajat. Tapahtumaan osallistui 41 eri alojen yritystä ja yhdistystä.

> LUT:n taustalla vaikuttanut ja yliopis-ton toimintaa tukeva Viipurin taloudel-linen korkeakouluseura (Vitako) täytti 90 vuotta.

> Suomen ympäristökeskuksen ja LUT:n selvityksessä vertailtiin erilais-ten kassimateriaalien kasvihuone-kaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksen mukaan ostos- kassien valmistuksen, käytön ja hävityksen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä muun kulutuk-sen rinnalla. Yllättäen selvisi, että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä kangaskassia vähemmän.

Helmikuu > Kauppatieteiden tohtori Juha-Matti Saksa valittiin LUT:n uudeksi hallinto-johtajaksi.

> LUT mukaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa analysoidaan ja simuloidaan kriisitilanteiden aiheutta-mia muutoksia kuljetusketjussa sekä liike-elämän että valtioiden näkökul-masta Itämeren alueella.

> LUT:n uusi strategia – Itsenäisenä yhdessä – julkaistiin.

Maaliskuu > LUT päihitti isoveljensä laadunhal-linnassa. Korkeakoulujen arviointi-neuvosto hyväksyi ulkoisen auditoinnin perusteella LUT:n laadunhallintajärjes-telmän. Laadunhallintajärjestelmän hyväksyminen ei ole mikään läpihuuto-juttu, sillä esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu (TKK) ei vuonna 2008 läpäissyt auditointia.

> LUT:lla järjestettiin suomalaisvenä-läinen yrityselämäseminaari Business Practice & Research Cooperation: Current Issues and Trends.

> Osana LUT:n ja Saimaan ammatti-korkeakoulun yhteistyön syventämistä ja tiivistämistä yliopistolle ja ammatti-korkeakoululle nimettiin yhteinen neuvottelukunta seuraavalle nelivuo-tiskaudelle 2009-2012.

Huhtikuu > LUT:n tietotekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan haki ennätysmäärä opiskelijoita ympäri maailmaa.

> LUT:n konetekniikan osastolla käynnistettiin tutkimus siitä, kuinka fyysiset harjoitteet vaikuttavat luuston vahvistumiseen. Tavoitteena on löytää parhaiten osteoporoosin ehkäisyyn sopivat liikuntaharjoitteet.

> LUT:n tutkijat ovat selvittäneet tuulivoimalla ja biomassalla tuotetun energian yhteiskunnallisia vaikutuksia Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta.

> LUT mukaan merkittävällä panoksel-la Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan Tulevaisuuden biojalostamo -hankkee-seen. Future Biorefinery- eli FuBio -hankkeessa tutkitaan niin kutsuttujen kolmannen sukupolven biojalostamoi-den toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia puuperäisiä tuot-teita bioetanolin ja biodieselin lisäksi, esimerkiksi biomuoveja ja terveysvai-kutteisia komponentteja.

Toukokuu > LUT:iin haki enemmän opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin.

> LUT:n Kouvolan yksikkö sai Outstan-ding Paper Award -palkinnon. Englan-tilainen Emerald-kustantaja valitsee vuosittain jokaisesta julkaisemastaan tiedelehdestä parhaan ja muutaman erittäin suositeltavan tutkimusjulkai-sun.

> LUT:n tietotekniikan opiskelijat voit-tivat Microsoftin ImagineCup-kilpailun Suomen semifinaalin.

Vuonna 2009 tapahtunutta

Osumia ja onnistumisia

01

02

04

03

05

Juha-Matti Saksa HALLINTOJOHTAJA

Page 19: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

19

> Matematiikan ja fysiikan laitoksen tutkijatohtori Katariina Pussi nimitet-tiin Suomen Akatemian viisivuotiseen akatemiatutkijan virkaan.

Kesäkuu > LUT:n tietotekniikka metsäteollisuu-den konenäkötutkimuksen johtoon. QVision-hankkeen tavoitteena on luoda merkittävästi uusia kuvapohjaisia laadunhallintajärjestelmiä suomalai-seen paperi- ja selluteollisuuteen sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

> LUT ja Varkauden lukio solmivat kummilukiosopimuksen.

> Ensimmäiset kansainvälisen kaksois-tutkinto-ohjelma MITIMin opiskelijat valmistuivat.

Heinäkuu > LUT:iin hyväksyttiin 1151 uutta opiskelijaa:

- tekniikan alan yhteisvalinta 354 opiskelijaa - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 135 opiskelijaa- englanninkieliset maisteriohjelmat 289 opiskelijaa - tekniikan erillisvalinnat 260 opiskelijaa - kauppatieteiden erillisvalinnat 113 opiskelijaa.

Elokuu > LUT Energia tutkimuspartnerina EU-komission osittain rahoittamassa Regional Clusters in Energy Planning -tutkimushankkeessa (RegCEP). Hank-keen tavoitteena on tutkia ja kehittää alueellisten teollisuusklustereiden energiasuunnittelua.

> LUT:ssa järjestettiin valtakunnalliset ilmansuojelupäivät.

> LUT:iin valittiin kovaniminen hallitus.

Syyskuu > Teemu Aho lahjoitti 250 000 euroa LUT:n varainhankintakampanjaan.

> LUT:ssa järjestettiin teollisen kitey-tyksen kansainvälinen konferenssi BIWIC 2009. Konferenssissa oli kitey-tysalan asiantuntijoita ja tutkijoita useista EU-maista, Norjasta, Japa-nista, Thaimaasta, Kiinasta, Venäjältä, Iranista ja Turkista. Tutuin kiteytystuote arkielämässä on sokeri.

> LUT Kemian professori Heli Sirén valittiin Suomen edustajaksi IUPACin (International Union of Pure and App-lied Chemistry) analyyttisen kemian jaoston komiteaan kaudeksi 2010–2011.

Lokakuu > LUT:n kauppatieteiden tutkimus taloustieteen Nobelilla palkitun Oliver Williamsonin jalanjäljillä. Monet kaup-patieteellisen tiedekunnan kansain- välisistä tiedejulkaisuista, väitöskirjois-ta ja pro gradu -tutkielmista ovat hyö-dyntäneet taloustieteen tutkijan Oliver Williamsonin kehittämää transaktio-kustannusteoria-analyysia.

> LUT:n rehtoraatti koossa. Jo aiemmin LUT:n hallitus valitsi uuden yliopisto-lain mukaisen yliopiston rehtoriksi tekniikan tohtori Ilkka Pöyhösen. Rahoituksen professori Minna Martikai-nen valittiin LUT:n kansainvälisyydestä vastaavaksi vararehtoriksi. Opetuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa Hannu Rantanen ja tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Veli Matti Virolainen.

> LUT:n tietoliikenneohjelmistojen laboratorio sai CompSysTech’09-konfe-renssissa yhden konferenssin parhaan paperin palkinnoista.

> LUT:n 40-vuotishistoria nimeltään Kasvukertomus julkaistiin.

Marraskuu > Kaakkois-Suomen OP-liitto lahjoitti 100 000 euroa LUT:lle.

> LUT:ssa järjestetyille valtakunnallisil-le jätteen hyötykäyttöpäiville osallistui yli 100 alan asiantuntijaa.

> LUT ja Kaakkois-Suomen TE-keskus solmivat puitesopimuksen, jonka mukaan korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat voivat osallistua LUT:n jär-jestämiin täydennyskoulutusohjelmiin TE-keskusten rahoittamana työvoima-poliittisena aikuiskoulutuksena.

> LUT järjesti Suomen pääkonsulaa-tissa Pietarissa tutkimuksen ja tieteen teemapäivän. Tapahtuma täyttyi venä-läisistä ja suomalaisista yritysedusta-jista, yliopistoväestä ja virkamiehistä. Teemapäivä liittyi Suomi 200 vuotta Pietarissa -juhlavuoteen.

> Pohjoisen ulottuvuuden instituutti (Northern Dimension Institute, NDI) perustettiin.

> Tukisäätiön 10 000 euron tiedepalkin-to professori Aki Mikkolalle.

Joulukuu > LUT:n kauppatieteiden tutkijoita pal-kittiin Australiassa.

> LUT Kemian ja venäläisen Tomsk Po-lytechnic Universityn tutkijat kehittivät yhdessä ympäristöystävällisen, entistä energiatehokkaamman laitteen vesien puhdistamiseen.

> LUT:n Etelä-Karjala-instituutti sai päätökseen Luova, innovatiivinen ja hyvinvoiva Etelä-Karjala (INNO) -hank-keen.

09

07

06

10

12

11

08

Minna Martikainen VARAREHTORI

Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA LUT:N HALLITUKSEN JÄSEN

Katariina Pussi AKATEMIATUTKIJA

Page 20: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

20

Joonas GrönlundLUT:N TEKNIIKAN OPISKELIJA

Tekniikan ylioppilas Joonas

Grönlundilla on lukuisia kunnal-

lisia luottamustoimia. Hän on

Tekniikan Akateemisten Liitto

TEK ry:n hallituksen jäsen ja

Lappeenrantalaisen Aalef Oy:n

hallituksen puheenjohtaja.

Ritva TuunilaLUT:N KEMIAN TUTKIJAOPETTAJA

TkT Ritva Tuunila on työsken-

nellyt LUT:ssa tutkijana ja leh-

torina. Vuosien varrella hänellä

on ollut useita luottamustehtä-

viä LUT:ssa. Tuunila on muun

muassa Suomen Partikkeliseu-

ran hallituksen jäsen.

Kaisu PuumalainenLUT:N STRATEGIATUTKIMUKSEN

PROFESSORI

Professori, TkT Kaisu Puuma-

lainen on työskennellyt LUT:ssa

kauppatieteellisessä tiedekun-

nassa ja tuotantotalouden osas-

tolla sekä TBRC-tutkimusinsti-

tuutissa. Hänellä on ollut useita

akateemisia tutkimukseen ja

tutkijakoulutukseen liittyviä

luottamustehtäviä.

Tuomo RönkköMAINTPARTNERIN KONSERNIJOHTAJA

DI Tuomo Rönkkö on aiemmin

työskennellyt muun muassa

Andritz–Ahlstromin toimitus-

johtajana. Hän toimii nykyään

EK:n hallituksen jäsenenä, Palve-

lualat ry:n puheenjohtajana sekä

Viipurin taloudellisen korkeakou-

luseuran hallituksen puheenjoh-

tajana. Rönkkö on LUT:n alumni.

Kuvasta puuttuu

Arja SuominenNOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA

FM Arja Suominen vastaa

viestintäjohtajana Nokian

globaalista viestinnästä.

Hän on työskennellyt

Nokialla viestinnän eri

tehtävissä vuodesta 1986.

Page 21: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

21

Laura LaresKALEVALA KORUN TOIMITUSJOHTAJA

TkT Laura Lares on työsken-

nellyt muun muassa UPM

Puuteollisuuden myyntijohta-

jana, LUT:n teollisuustalouden

professorina sekä Kareltekin

osaamiskeskusjohtajana. Lares

on LUT:n alumni.

Seppo MiettinenLAPPEENRANNAN

KAUPUNGINJOHTAJA

OTK ja varatuomari Seppo

Miettinen on rakentanut

Lappeenrannan kansainvälistä

yliopistokaupunkia jo vuodesta

1977 aluksi rakennusviraston

toimistopäällikkönä, sitten

kaupunginlakimiehenä sekä

laki- ja liiketoimintajohtajana.

Tapio KuulaFORTUMIN TOIMITUSJOHTAJA

DI ja taloustieteiden maisteri

Tapio Kuula on työskennellyt

johtajana Imatran Voimassa.

Kuula on muun muassa Keski-

näisen työeläke-vakuutusyhtiö

Varman hallintoneuvoston jäsen.

Jarmo PartanenLUT ENERGIAN JOHTAJA

Professori, TkT Jarmo Partanen

on työskennellyt LUT:ssa aiem-

min tutkimuksen vararehtorina

ja TBRC-tutkimusinstituutin

johtajana. Partanen on muun

muassa TuuliSaimaa Oy:n

hallituksen jäsen ja toimii OP–

Pohjola-ryhmän luottamus-

tehtävissä.

LUT:n hallituksen kokoonpano

Page 22: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

22

Sosiaalinen media

LUT aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa

Vuonna 2009 LUT lähti voimakkaasti mukaan sosiaaliseen mediaan. LUT näkyy muun muassa LinkedInissä, Facebookissa ja YouTubessa. Lisäksi LUT:n henkilökunnan ja opiskelijoiden blogit ovat luettavissa www-sivuillamme osoitteessa www.lut.fi/blogit.

LinkedInLUT:n LinkedIn-verkostot löytyvät www-sivuilta osoitteesta http://www.linkedin.com/. Lappeenranta University of Technology on yliopis-ton yleinen ryhmä. Lappeenranta University of Technology Alumni on ryhmä, joka on tarkoitettu pääasias-sa alumneille. Ryhmiin voi liittyä vapaasti.

FacebookVerkkopalvelu Facebookissa on yliopiston yleinen Lappeenranta University of Technology -yhteisö. Opiskelijarekrytointi- ja markkinoin-titarkoitukseen on perustettu Open your mind. LUT. -ryhmä. Faceboo-kissa on muitakin LUT:n ryhmiä. Ryhmiin voi liittyä vapaasti.

YouTubeVideopalvelu YouTubessa on tallen-nettuna videoita yliopiston tapahtu-mista, seminaareista ja konferens-seista. Yliopiston oma YouTube-sivu sijaitsee osoitteessa http://www.youtube.com/lutvideo.

22

Page 23: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

23

Mies mustissa

Juha-Matti Saksa on hallintojohtaja ja kauppatieteiden tohtori. Aiempia teh-täviä akatemian ulkopuolella muiden muassa roudari ja betoniraudoittaja. Lempiväri: musta. Lempisanonta: Sitä on niin monenlaista.http://mustissa.blogspot.com/_____________________________

Kemppinen

Jukka Martti Kemppinen on professori, filosofian tohtori, oikeustieteen kandi-daatti, dosentti, juristi, tutkija, kirjailija ja suomentaja. Kemppinen on ollut informaatio- ja teknologiaoikeuden professori LUT:ssa vuodesta 2003.http://kemppinen.blogspot.com/______________________________

Separaattori

Separaattori Vesa Karvonen on LUT Erotustekniikan keskuksen johtaja. Työuraan mahtuu monenlaisia teh-täviä, muun muassa teollisuudessa myynti-insinöörinä, rengaskauppiaana, aikuiskoulutuksessa, professorina ja Tekesissä. AC/DC on oikeilla jäljillä kappaleessaan Shake your foundation...http://separaattori.blogspot.com/________________________________

Tiedon kiitotiellä

Riitta Forsten-Astikainen on tietojoh-tamisen aikuisopiskelija kauppatieteen TIMO-maisteriohjelmassa. 27 vuoden työkokemus liike-elämän palveluksessa pikkupomona sekä yrittäjänä. Aiempia opintoja muun muassa yo-merkonomi ja MBA. Fanittaa elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Motto: That´s all Folks!http://tiedonkiitotiella.blogspot.com/______________________________

Sivistyksen kehto

Etelä-Karjala-instituutin blogissa pohditaan ja kommentoidaan maakun-nan ajankohtaisia teemoja. Blogissa instituutin asiantuntijat ottavat kantaa maakunnan ajankohtaisiin tapahtumiin, hankkeisiin ja ilmiöihin humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Kasvata Etelä-Karjalan sydämen sivis-tystä ja osallistu keskusteluun.http://sivistyksenkehto.blogspot.com/______________________________

Opiskelijoiden blogeja:

Mikko Hollannissahttp://mikkohollannissa.blogspot.com/

Grapevine of ST. Petehttp://hevosmiestenuutistoimisto.blogspot.com/

Tanjan vaihto USA:ssahttp://tanjanvaihto.blogspot.com/

Artzin lukukausi USA:ssa http://artzinvaihto.blogspot.com/

Vaihto-opiskelijana Eindhovenissahttp://jusa.eu/matkablogi/

Viva la France! http://tigemistar.blogspot.com/

Going away to Canadahttp://isomotti.blogspot.com/

Buda ja sen besthttp://budajasenpest.blogspot.com/

Puolan riisto http://riisto.blogspot.com/

Keskellä Euorooppaa http://nebendenalpen.blogspot.com/

Vaihto-opiskelua Saksassahttp://cadence.vuodatus.net/

Bali - Viimeinen maanpäällinen paratiisi http://tayagoesbali.vuodatus.net/

Hiki’s Adventures - Around and abouthttp://hiskishow.livejournal.com/

Saagojen saarellahttp://saagojensaarella.blogspot.com/

Lost in Peterburghttp://www.lostinpetersburg.blogspot.com/

Vain muutaman gulassin tähdenhttp://www.kourallinenpaprikoita.blogspot.com/ EsaEsa’s blog http://esaesasblog.blogspot.com/ Heikki Sorasahi http://www.sorasahi.com/heikki/ Syksy Ranskassa http://leilam2009.blogspot.com/ Vaihtovuosi USA:ssa http://www.heidinvaihto.blogspot.com/

Vuosi jenkeissähttp://www.tapsanvaihto.blogspot.com/

Jukkis Itävallassahttp://jukkisitavallassa.blogspot.com/

23

Page 24: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

24

Page 25: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

25

Lappeenrannan suurimmat bileet

LUT vietti 40-vuotissyntymäpäiviään järjestä-mällä suuret bileet Lappeenrannan jäähallissa. Paikalla oli noin 3 600 juhlavierasta eli yli-opiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja yhteis-työkumppaneita. Yleisöä viihdyttivät Sunrise

Avenue, Jiri Nikkinen Trio sekä talon oma Teekkarilaulajat. Juhlaan liittyneen BaiLUT haltuun -kilpailun voittaja Piia Ryynänen voitti yksityislennon Helsingistä Lappeenrantaan ja VIP-illan jäähallissa seurueelleen.

40

Page 26: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

26

Lappeenranta University of TechnologyLappeenrannan teknillinen yliopisto

PostiosoitePL 20 53851 LappeenrantaFinland

KäyntiosoiteSkinnarilankatu 3453850 Lappeenranta

tel +358 5 621 11fax +358 5 621 2350

www.lut.fi

Graafinen suunnittelu Nitro ID

Page 27: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

27

Page 28: Lappeenranta University of Technology Vuosikertomus 2009 · ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen

28