l'edat mitjana(1)

of 20 /20
1. 1. L’edat mitjana i el feudalisme El període de la història denominat Edat Mitjana, abasta un nombre important d’anys. És el període entre l’edat antiga i l'edat moderna. Aquesta època o període s’inicia amb la caiguda de l’imperi Romà l’any 476, i finalitza al segle XV amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492 i amb la caiguda de l'imperi Romà d'Orient, el 1453. 1.1. Les etapes de l’edat mitjana

Author: teamipm34

Post on 23-Mar-2016

242 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: L'edat mitjana(1)

1. 1. L’edat mitjana i el feudalismeEl període de la història denominat Edat Mitjana, abasta un nombre

important d’anys. És el període entre l’edat antiga i l'edat moderna. Aquesta època o període s’inicia amb la caiguda de l’imperi Romà l’any 476, i finalitza al segle XV amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492 i amb la caiguda de l'imperi Romà d'Orient, el 1453.

1.1. Les etapes de l’edat mitjana

Page 2: L'edat mitjana(1)

Vídeos relacionats :El sorgiment del feudalisme:http://www.youtube.com/watch?v=L6EERDxBM7IAlta edat mitjana a Catalunya:http://www.youtube.com/watch?v=KCYNAemBEGwCatalunya a la baixa edat mitjana:http://www.youtube.com/watch?v=RXkOm8vamlE&feature=endscreen

1.2. Quins personatges protagonitzen aquest període de la història?

El sistema econòmic i polític predominant a l’època medieval era el feudalisme, basant-se en una estructura social de la població piramidal, amb l’estament nobiliari i l’eclesiàstic manant sobre la resta de la població, els serfs.

rei

clergues bisbe

Seny

compte

ducmarquès

pagesos soldats veguers

serfs

Page 3: L'edat mitjana(1)

3.- Quins drets i deures té el senyor i quins drets i deures té el vassall en aquesta relació socioeconòmica

Senyor Vassall

-protecció militar -suport militar

-defensa judicial -consell

-menjar per mitja del feu -suport econòmic

Page 4: L'edat mitjana(1)

1.3. L’Alta Edat Mitjana

En aquests temps, els regnes es dividien en petits comtats i senyories governades per un senyor feudal que proporcionava protecció als seus serfs a canvi d’impostos i mà d’obra per a les seves terres.

Activitats4. Observant aquest dibuix, responeu les preguntes següents:

a.- Qui i com es vivia al Monestir?Bisbe,abat,monjo. Oració treball estudi copiar llibres.

b.- Qui i com es vivia al Castell?Rei duc marques comte cavaller. Guerrera tornejos estudi caça cerimònies homenatge.

Page 5: L'edat mitjana(1)

c.- Qui i com es vivia al Feu?Camperols. Construïen la seva casa fabricaven els mobles patien freqüents enfermatats llauraven les terres al senyor.

d.- Qui pertanyia al grup dels no privilegiats? Els camperols.

1.4. La Baixa Edat Mitjana

Des de la darreria del segle XI, el final de les grans invasions, la disminució de les guerres senyorials i la introducció de certs avenços en les tècniques agrícoles, van afavorir l’augment de la producció agrària i el creixement de la població. L’excedent agrícola es venia als mercats locals i comarcals, i és l’augment dels intercanvis comercials, el que donarà lloc a la recuperació de la vida urbana i amb ella l’aparició d’un nou grup social, els burgesos.

Page 6: L'edat mitjana(1)

1.5. Observem els protagonistes1.5.1. El Monestir: Els clergues

Per sota del papa, l’Església estava dividida en dues branques :El clergat secular eren els bisbes, que estaven al capdavant de les divisions administratives de l’església catòlica, anomenades diòcesis. Cada diòcesi comprenia diverses parròquies, on els sacerdots desenvolupaven les activitats religioses.

El clergat regular estava format pels ordes religiosos, que seguien les regles monàstiques. Cada orde estava encapçalat per l’abat principal. Per sota d’ell se situaven els superiors, que dirigien els monestirs, on vivien els frares i els monjos i les monges (als monestirs femenins).

Page 7: L'edat mitjana(1)

Els monestirs, i alguna parròquia, eren unes senyories feudals com qualsevol altra: tenien terres pròpies i serfs que les treballaven.

Activitats Fixeu-vos en el dibuix del monestir de la pàgina següent i resoleu les activitats:

5.- Si observem el dibuix i el comparem amb la il·lustració del castell feudal hi ha establiments comuns. Quins són? I d’altres molt diferents com: la biblioteca, la sala capitular, l’hostatgeria, la infermeria, el claustre, el refetor o refectori. Quina funció tenen?

Biblioteca:habitació per tenir llebres.Sala capitular:es l'estança d'un monestir.Infermeria:es on et tractant els malalts.Claustre:espai tancat.Refetor:es el menjador dels monjos.La cuina la infermeria l'església i el dormitori.http://vetedecampingalcampo.blogspot.com.es/2011/02/les-parts-dun-monestir.htmlVídeo: Vida en un monasterio :http://www.youtube.com/watch?v=JT_rHfZYdFU&feature=player_embedded#

6.- Quina funció varen tenir els monestirs a l'Edat Mitjana ? oració treball estudi copiar llibres i subjecta a la norma.

7.- Els monjos i les monges eren de les poques persones que sabien llegir a l'Edat Mitjana. Quina era la llengua culta que utilitzava l'església catòlica?Llatí.

Page 8: L'edat mitjana(1)
Page 9: L'edat mitjana(1)

1.5.2. El Feu: els camperols

A l’edat mitjana, el 90% de la població estava formada per camperols, però molt pocs eren aloers (propietaris de les terres). La majoria vivia en un feu i treballaven les d’un senyor. No obstant això, no tenien sempre la mateixa situació.1.- La majoria eren serfs, és a dir, estaven totalment sotmesos a l’autoritat del senyor. Això volia dir, no abandonar el feu, ni casar-se sense el permís del senyor. Els serfs treballaven gratuïtament pel senyor cultivant les terres de la reserva senyorial o fent les feines domèstiques. A canvi, el senyor els alimentava i els mantenia molt pobrament. Aquesta condició passava de pares a fills.2.- Altres camperols eren lliures, fet que els permetia abandonar el feu i tenir autonomia personal. Treballaven als masos de la senyoria i, a canvi, pagaven rendes al senyor, però podien disposar de la resta de la collita. També pagaven el delme a l’Església, que era un percentatge de la collita.

Page 10: L'edat mitjana(1)
Page 11: L'edat mitjana(1)

Activitats

8.- Quines activitats es duien a terme en un feu?Treballava les terres del senyor.

9.- Quin era l’edifici més important del poble? Per què?L'església perquè era molt important.

10.- Observant el dibuix, com eren les cases de pagès?Eren de teulada de palla i fusta i fang.

11.- Observeu els dos molins i descriu els passos que fan possible l’obtenció de la farina.1 aspes .2 eix de les aspes.3 rondes dentades.4 diposit de gra molt.5 diposit de gra sense moli .6 moles .7 transport de gra molt.

Page 12: L'edat mitjana(1)
Page 13: L'edat mitjana(1)

1.5.3. La ciutat: els artesans i els gremis

La millora de l’agricultura va estimular la reactivació de les ciutats i la creació de noves. Els agricultors produïen més del que necessitaven per al consum, van generar un excedent d’aliments i de primeres matèries. Aquest excedent fa crear mercats on vendre i intercanviar per productes artesanals urbans.L’habitant de la ciutat s’anomenava burgès, però hi havia diferències:a.- Els més rics eren els propietaris dels tallers artesans més grans i els mercaders principals. Aquests controlaven el govern de la ciutat.b.- La majoria de la població estava formada per artesans i botiguers modestos, i per persones dedicades al servei domèstic en les cases dels més rics.c.- Els pobres i marginats, que no tenien feina i mendicaven o, fins i tot, delinquien per sobreviure.

La majoria de la població era cristiana però hi havia un grup de jueus que vivien en barris separats, les jueries o calls.

Vídeo : La ciutat medievalhttp://www.youtube.com/watch?v=0l3TnxKs_C8Activitat

Page 14: L'edat mitjana(1)

12.- Poseu el número que li correspon a la columna NÚMERO, a partir de la definició de l’ofici que desenvolupaven.

Gremi NUMERO Ofici que realitzaven1 Abaixadors 4 Curaven les malalties a les bèsties.

2 Apotecaris 9Es dedicaven a garbellar cereals per compte d’altre.

3 Bastaixos de capçana 23

Fabricants d’una mena d’escopeta curta que es disparava amb pedrenyal (pedra foguera).

4 Calafats 5Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.

5 Cervellers 6Fabricants de dagues, espases de fulla curta.

6 Daguers 17 Fabricaven i venien vels.

7 Estorers 7 Fabricaven o venien estores

8 Fustaniers 15 Feien i adobaven selles i altres guarniments.

9 Garbelladors 14 Feien i venien rosaris.

10 Hortolans 18 Feien i venien xocolata.

11 Llogaters de mula 8

Fusters de ribera que construïen embarcacions.

12 Manescals 1Igualaven el pèl dels draps de llana amb tisores grosses.

13 Pedrenyalers 11 Llogaven bèsties de càrrega.

14 Rosariers 2 Preparaven i venien medicaments.

15 Sellers 16Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.

16 Tapiners 12 Teixidors de fundes de matalàs de cotó.

17 Velers 3 Traginaven càrregues damunt del cap.

18 Xocolaters 10 Conreaven la terra.

Page 15: L'edat mitjana(1)

1.5.4. El Castell: Els nobles o cavallers

Page 16: L'edat mitjana(1)

Activitats

Page 17: L'edat mitjana(1)

13.- Digueu quines són les funcions de les parts del Castell, a partir dels noms que apareixen als dibuixos. Per això pots consultar els enllaços següents:pont llevadís:un pont que s'aixeca.Camí de ronda:on es vigila.Casa dels serfs:on viuen els pagesos.Estable:on estan els cavalls.Torre:on es vigila.Pou:on es treu l'aigua.Gran salo:on es feien festes.Cuina:on cuinaven els àpats.Masmorra:on tancava els presos.Capella:església petita.Ferreria:on es feien els espases.

http://www.vegueries.com/monografics/cast_fortalezaCAT.asphttp://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzkhttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=7pI3P8jsTDI

14. Investigueu:

a.- Quines eren les armes d’un cavaller?espasa moces destrals armadura.b.- Quines eren les seves vestidures? Velm armadura estrep destre.

Localitza la resposta a la web :

Page 18: L'edat mitjana(1)

http://www.laginesta.com/treballs06/6ep-armes.html

Fes-te una idea sobre les armes i vestidures amb el vídeo : Battle of Hattin 1187http://www.youtube.com/watch?v=Wh-JGjIZYpI&feature=player_embedded

Video sobre les justes amb el fragment de la pel·lícula: Corazón de caballero

http://www.youtube.com/watch?v=3pmjvQnfQow