lg info juli-augustus

of 20 /20
5. 39.631 TVRW =^VS % K^Q^\ ]^\ *()(

Upload: brecht-malfait

Post on 25-Mar-2016

237 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LG Info juli-augustus

TRANSCRIPT

Page 1: LG Info juli-augustus

5.� � 39.631 TVRW= VS� %� K^Q^\ ] \ � *()(

Page 2: LG Info juli-augustus

G

Page 3: LG Info juli-augustus

H

<089 1- ,)9 =! $

0489)33)90- =! %

/:08/5:, =! '

;-730+/904. =! "#

2)*-3 =! "&

56-404.8:7-4 =! "(

Page 4: LG Info juli-augustus

I

\y~t NLLT {u|tu� tu tu {�� u� {�u� � J lq~qv zq~� q� y NLLU wy~w tu {�� u� {�u� � wu|uytu|yz{ qq~� uu� y~ � � yzwu~tu |yz~J \y~t NLLU � q� tu {�� u� {�u� � ryz~q xu� n~llovo � q~ ruwy~ NLLUJ

wu}yttu|tu zq~� q� y NLLU NHQR "K{wwu}yttu|tu vur� � q� y NLLU NHSQ "K{wwu}yttu|tu }qq� � NLLU OHLN "K{wwu}yttu|tu q� � y| NLLU OHPT "K{wwu}yttu|tu }uy NLLU OHQM "K{wwu}yttu|tu z� ~y NLLU OHSN "K{wwu}yttu|tu z� |y NLLU OHTN "K{wwu}yttu|tu q� w NLLU PHPQ "K{wwu}yttu|tu � u� � NLLU PHPM "K{wwu}yttu|tu �{� NLLU PHOT "K{wwu}yttu|tu ~�� NLLU PHRM "K{wwu}yttu|tu tus NLLU PHUL "K{w

`~ tusu}ru� NLLU u~ zq~� q� y NLML � � uuw tu {�� u� {�u� � � u� tu� t��� J`~ vur� � q� y NLML tqq|tu tu {�� u� {�u� � u� u~H }qq� y~ }qq� � wy~w xu� {�� u� � uu� tu x��w� u y~J[u � � yzwy~w � u� � u � ysx t��� y~ q� � y|J dqq� y~ }uy tqq|tu xu� {�� u� u~ tu� u tq|y~w � u� � ysx� u� tu� y~ z� ~yJ

wu}yttu|tu zq~ NLML QHOM "K{w GTHPBwu}yttu|tu vur NLML QHMQO "K{w INHURBwu}yttu|tu }qq� � NLML QHROQ "K{w GUHPBwu}yttu|tu q� � y| NLML QHUPP "K{w GQHQBwu}yttu|tu }uy NLML QHRMT "K{w IQHPTBqowsnnovno t~xs JHIH E� �� MSKRF QHQMP "K{w IMHTQB

u� �|� � yu {�� u� {�u� � IGIGJHIH � �� IOGNGJHIHEcd\ Ec�~t�~ du� q| \� sxq~wuF � y� wut� � {� y~ AK� �~F

mu x�� tu~ z� ||yu � u� tu� �� tu x��w� u � q~ tu u� �|� � yu � q~ tu {�� u� {�u� � u~ tu y}� qs� �� tu� � yz� u~ y~ {qru|J f� � � � Jsqr|uru|Jru � y~t zu � � uut� tu {�� u� {�u� � � q~ tu tqwH q|� ��{ tu{�� u� {�u� � � q~ tu � ��� ryzu }qq~tu~ u~ zq� u~J

Page 5: LG Info juli-augustus

J

@?>=<;:;98>976;5=;432130/.8-,@?>=<?;:>?<9??98?=765?4>3421?=4?:4590=38?77/=.559=>5?-7443:<=3:=,7867+?940=>53/?>>?:0=<7:<?:=?:=6?/8?94*

)3>=-95+5>3?-766?>=,?4>77>=(3>'

+*32130/.8-,3:?>=<;:;98>976;5=;4=+?>=&%$#=8?>?2>3?15?60

+*3?)=;(4??63'&3+.3"A3>0=5.?9??:65+4>3<=BCD=E$&$F

0*=? 2/(43?.?=%$#"AC37H4?>=5?(;>:-58:;3,4>5.1;<1;/:%##:_:45;3<8<8:+562;3?AB,<&:C<><91892*<.6<7,544<;:DE%#:E:L7;)87)&:F=%###%#$G

L0;1<,<7136<&:;E*:D%)#$)H#%#:"I3.589:6<:-3377556:2;7<4;\

***)('&%$#)"(

-,+**)(('&%$$#"

%$#"AC3I;598J63>K:J:K86'2;71<I38<:M'16:KKK:J:K86'2;71<.558:P:J:CQODH#:F7<*+36<9<*:Q:L5.2;A<.)&:#RD:$R#:RS#:J:T5!&:#RD:$R#:RSO:J:<Q*51.&:18?3U<2B.'!)+<:

LVAKFWLX

XFA:YZ

Z@:(F

:K[]ALN

NLAF^@

2;H3%$#"AC3L8H3M;3?5H8M=39B;=D

+* E30*2130/.8-, %$#"AC37H4?>=5?(;>

F.*0/.3G6

***??:.5(83<=,?>?9

Page 6: LG Info juli-augustus

K

,$3$".+&01)'"'-+-/""H"0"*&)0(/"2647059"!"7EEBC;CD;;@F;<"*-*"!"1&)..("1AB@;?"1;><=E?"!"8;>'"%*)#($*'.//'+(+("!"3:G"%*)#($*'.//'+(,(

GGG$;8><5#8>8=DB@$68"!"<?9@%;8><5#8>8=DB@$68&9CD5?7C;@E78B

,)(24

38?D<>8B8?78"68;E<H<?:"

F@@B"<?6@EGCA@DC"

<?"F5>C8"A>59@?7C C"+@B?"12"6>;8.?62"B

24"A.:

"12"6:

/;@B><;?

C",

2>0567?"A;;="><;?>";<"%&$-"2:"8..4><.::6:4

C",

2>0567?"A;;="6:/;@B;<2:

6:42:

"A.:"'$"?;?"($"9

9

C"*2>052=9

?"12"8.9<"?242:

";A2=A2=56??6:4"2:"

"A2=82:

4?"12"82A2:>1@@=

C",

2>0567?"A;;=":62@B/;@B"2:"=2:;A.?62

C")3>?.:1>5;@12="A2=A..=1641"@6?"5;;4B..=164#

"56??2/2>?2:164"2:"/=.:1A2=?=.42:

12"7@:>?>?;3

Page 7: LG Info juli-augustus

L

b{ywy}so >4� :C 4@:8� ":OVNSQ� _KX� IIFHN&*()(� ]&O&W&� +)&(0FJHIHC

bca_ae\X 9446� ,)0� E +1)� " LIM " //(� "*,� G #

B O[� US]� YTT6� ,)0� � " +1)� � " ,)-� � YP� � //(� � RS )� 9446� \ ][KXNVKUOX� Q[K]S\ A

� #'� � #)� � & (+()� '�

� � � � � � � � � � � #+� � � � � � ,*- � � � & (+()� '� � � � � *+,)#'! � � '� " ,#0#'! � � � � � � � � � � � � � ('+-� '! � )� � � � � � 0 � '� � )�

� � � � � � � ,)(

� � � � � � � � � � � #+� � � � � � ,*-# � � � & (+()� '� � � � � � *+,)#'! � � '� " ,#0#'! � � � � � � � � � � � � � ('+-� '! � )� � � � � � 0 � '� � )�

� � � � � � ,)(

� � � � � � � � � � � � #+� � � � � � ,*/& � � � & (+()� '� � � � � � *+,)#'! � � '� " ,#0 #'! � � � � � � � � � � � � � ('+-� '! � )� � � � � � 0 � '� � )�

� � � � � ,)(

� '� � )! )('� *� � & (+()� '�

� � � � � � � � � � � � #+� � � � � � ..) � � � & (+()� '� � � � � ! � ! � %-� '#*� � )� � � #'� (,. " ,#0 #'! � & � +� #'(/� � � $ *� %� � �

'((� ('+! )� '� � %#'! *� )& � � *+,)#'! � � '� " ,#0#'! � � � � � � � � � � � � � ('+-� '! � )� � � � � � 0 � '� � )�

� � � � � � ,)(

� � � � � � � � � � � � #+� � � � � � � � � � � � � � � � & (+()� '� � � � � � '(/� #'� (,. " ,#0 #'! � & � +� #'(/ � � $ *� %� � � '((� ('+! )� '� � %#'! *� )& �

*+,)#'! � � '� " ,#0#'! � � � � � � � � � � � � � ('+-� '! � )� � � � � � 0 � '� � )�

� � � � � ,)(

6GCD<IF0

� � � � � � � � #+� � � � � � +0* � � � & (+()� '� � � � � . � � )-� '� � � & � +� #'! � � (,. � � � *+,)#'! � � '� +)� '* (� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � ,)(

0A SA � LMKI KOEA � EN� JEA O� ?PI PHA A M>==M� I A O� =J@A MA � =?OEA N� A J$KB� LMKI KOEA N#� /MPOKLMEFSA J� A R?HPNEA B� /:<#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8MER� >MPON� D KMN� :;.

Page 8: LG Info juli-augustus

M

Page 9: LG Info juli-augustus

N

>8@E 846E <8� 7^Y� B KMU� 6VY\ O%<@�

;Yd� f__bZQQb� XURRU � gYZ� dgUU� Qed_lc� WUcU\USdUUbT� gQQb] UU� gU� [UYXQbT� bU[U U � _ � UU � j_ YWU� j_] Ub� 6� ;U�G_bcSXU� /12� :QRbY_� U � TU� D UbSUTUc� 9U � /,,� I C� J _ebYW*� J gUU� e YU[U� Qed_lc� ] Ud� UU � bYZ[U� WUcSXYUTU Yc� TYU�YUd� Y � eg� S_\\USdYU� ] _WU � _ dRbU[U *� ;U� QSdYU� cdQbd� _ � -� Ze Y� .,-,� U � \__ d� j_\Q W� TU� f__bbQQT� cdbU[d*

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

H U[U YW� X_eTU TU� ] Ud� XUd� ceSSUc� fQ � TU� f__bRYZU� ZQbU � U � _] gY\\U� fQ � TU� RU` Ub[dU� cd_S[(� gU cU � gU� e�bUUTc� eg� RUcdU\\YW� dU� _ dfQ WU *M YZ� fbQWU � e� _ c� TU� LO\ ]OVLYX� XYUb_ TUb� ]O[ Q� ]O� \ ] [OX� ] Ud� TU� WUgU cdU� X_UfUU\XUYT*� �9UcdU\\YWU � U � \UfUbYWU � g_bTU � f_\\UTYW� WURQcUUbT� _ � TYd� YcSXbYZfYWcV_b] e\YUb*� 9YZRUcdU\\YWU � [e U � YUd�WUWQbQ TUUbT� g_bTU *� ;U� \UfUbYWU � je\\U � ] YTTU � ] UY� ` \QQdcfYTU *�

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

\x|mr{st�sxq|py{w~vso{

5ST� NObO� `OX\ � SU� jjjjjj 7^Y� B KMU� 6VY\ O%<@� "[OP&� 00-(.)#� ]O� LO\ ]OVVOX&�94I � F H � 58DE 8>><@:� A B � ;8E � @F ??8C � (*'+++� ,0� +( G ee C � +(� KZ[SV� *()(F

Y\[h`a]6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

E 88D 6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP� LF F H E 88D 6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

c\l\h`e^iX[h\i6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

gfijZf[\6� PPPPPPPPPPP� � � � ^\d\\ej\6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

\IdX`c6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�7 � PPPPPPPPPPPPpppppppppppppppppppppPPPPPPPP�

YjmIekdd\h6� 9<� PPPPPPPP� � PPPPPP� � PPPPPP�

J <C6� PPPP+PPPPPPPPPPPPPPPP� � � =8N6� PPPP+PPPPPPPPPPPPPPPP�

;8J K D 6� PPPP+PPPP+.,-,� � � � _Xe[j\b\e`e^V

H <=<H <E J @<� 9<I J <CC@E >6� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

F GD <H B@E ><E 6� PPPPPPPPPppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

LUbQ dg__bTU\YZ[U� eYdWUfUb6� D Qb[UdYW� 8bYcd_ � J XUb] _� 9U U\eh� m� M *8*� D _jQbd\QQ (-� 8� m� -2.,� ;b_WU R_c�

Page 10: LG Info juli-augustus

FE

/==?!;44?!7<5=!@B?5!<00?!((("'%$&$"#$!=5!60!:0<6@!178'

(2A74!64:376!C0<!$!8B<7!A=A!&$!0B6B@AB@!%#$#

)78!00<9==>!C0<!44<!

,74:4!+2=*=;5=?A!D0@0BA=;00A!

=5!3?==60BA=;00A!

14A00:A!,74:4!B!$##!E!A4?B6"

$(&)&!#%+"+*'+,-.>00?!64:3!4<!4<4?674

-=9!A4!14A0:4<!;4A

$#&"#%$')$(

Page 11: LG Info juli-augustus

FF

i� � u� � �}u� qq~ryuty~w �� �~� u � q{{u� � u~ � u~� y|q� �� u~

� iy|u~� ]q~� tyq}JMLL I � u� yu� ih I NRtYEXF I C \dhih I NLtYEXF

Ust kkxuyyz �kx

J �ox}svk}y{ox

kv| qo|mroxu

I � stxuyovo{

Ust kkxuyyz �kx

K �ox}svk}y{ox

kv| qo|mroxu

I � stxuyovo{

D I pvo| � s}}o � stx

BX�movvox}o � s}}o � stx

Vrk}ok~ ^k U{so JHHQC

Qaj ikkea skiam aj bmenna `m]jgaj ej dao qkkmpeose_doA

go{�yvqox|

�yy{ ovuo o�}{k

kkxuyyz �kx oox

�ox}svk}y{

I pvo| � stx o�}{k

kv| qo|mroxuFFF

Page 12: LG Info juli-augustus

FG

GKNJLJOO FQLPKMJIKH

CQLL DB EAB PR

DCAECAEGJHGFB

" ]� || _[ MUNLnMLTL" j� � d�� y�~ NLL_�

" O _[d`Iy~wq~wu~" [� ~Js�~� � q� � VTLLLLVM

" kiY NJL

" hu� � �~� � yzt NHN}�" my� u|u� � Xl cy~{huqt�

" [ceX

LRMTV ISNTOY

LMXPSO KQWU

_u� ru{yz{u~ � q~ � ~u||u ruu|tu~ �� uu~ s�~� u~� y�~u|u cZ[ jl ru� u{u~� � qq{H uu~ �~� uq|y� � y� sxu u~� qwu � uu� wq� u � q~ ru� uwy~wu~J [u wuq� q~suu� tu c^ j� � d�� y�~ NLL_� I � usx~�|�wyu }qq{� xyu� qq~� ��� w�ut uu~ uy~tuJ [u � � � u� � ~u||u NLL_� v� u�� u~� yu }qq{� xu� }�wu|yz{ � ~u||u ru� uwy~wu~xqq� � sxu� � � uu� � u wu� u~J lq~ � � �� � � �� � ytu� wq}u� H yutu� ruu|t � q| � sxu� � u~ xu|tu� � �� tu~� uu� wuwu� u~J

[ceX � � qq� � ��� D[ywy� q| cy � y~w eu� � �� { X||yq~suDJ _u� }qq{� u|u{� � �~ysq y~ � � x� y� wur� � y{� � � yu~tu|yz{u� J\|u{� � �~y� sxu q� � q� q� � � � tyu ~yu� �� u|{qq� � q� � |uyt� � qq{ � �� u� wu~y� J du� [ecX rux��� � ty� � �� tu� u� |utu~ � y ztJ [u� u � usx~�|�wyu }qq{� xu� }�wu|yz{ tq� � � �t� s� u~ u~ s�}� �~u~� u~ }u� {I�~qvxq~{u|yz{}u� u|{qq� {� ~~u~ s�}}� ~ysu� u~J [ceX r� u~w� �� tu y~ tu sxq�� � �~tu� tq� xu� � ��� � y~wu� y{{u|t� �� t� J

[u c I � � ryut� � y � uu~|�� u~tu }�wu|yz{xutu~ �} u~u� wyu � u ru� � q� u~J [u Yqs{|ywx� Iv� ~s� yu }qq{�t�~{u� u {|u� � u~ |ysx� u� u~ |ysx� u ruu|tu~ t�~{u� tu� J f�{ {� ~� � }u� tu is� uu~ fvvIv� ~s� yu xu� ruu|t� y� � u� � u~ � u� � y z| xu� wu|� yt qq~r|yzv� J `~ tu d�tu LI � � q~tIr� v� ~s� yu wur� � y{� tu � � wuu~ u|u{� � ysy� uy� J o�ru� � qq� � � � �� � u| TLB qq~ u~u� wyuJ

KJ^WOMH

LJ^WOMH

LO^WOMH

VaookB]]jgkkllmefnM HJL "SkejclmefnM KIE "VaookB]]jgkkllmefnM JKL "SkejclmefnM FFEE "VaookB]]jgkkllmefnM LGJ "SkejclmefnM FIEE "

Page 13: LG Info juli-augustus

FH

?>=>

0/.-,+*).('&%).('+*)('$&#"$&%$(#"$))&#

<;:9876854938692190/.-09;69,495;+9*4)9<40/4((;6'&

>%/;49'4(,;'9386929:.(;9/$/946954/9#298.'.0/.09"121

<;:9987654322:106/8.0-46.,:+*48.4:),:+*()8.789

***'&3%8992$2#9%3.63'":/(13.3

Page 14: LG Info juli-augustus

FI

EEE#>A@1<"25=5;CF#3><

,@>4C3B><A37@89D8=63;42509:8-Z"30/"FO"BBK"BTPN>"@LJM>@P"30/"MIQD"#"MI>U">NJ>PQQN"

JBP"BBK"ELDB"IF@EPLM?NBKDOP"RLLN"ILS&MNL!IB"ABOFDK"BK"DBBCP"QFPOPB&

HBKAB";<&RNFGB"RBNIF@EPFKD"R>K"LMMBNRI>HHBK'".LRBKAFBK"FO"AB"?FGDB&

IBRBNAB"RLBAFKD"JBP"DB\KPBDNBBNAB"O@E>HBI>>N"VBBN"DLBA">CDBOPBJA"

LM"AB"1LIABK"/8-165Z"7IQO"30/'"/BVB"@LJ?FK>PFB"RLNJP"BBK"KFBQS"

BKBNDFB&BC!@F[KP"30/"OUOPBBJ'"/B"RLBAFKD"VFP"OP>KA>>NA">>K"AB"30/"

OPNFM"DBJLKPBBNA%"J>>N"H>K"ALLN"JFAABI"R>K"AB"?FGDBIBRBNAB"H>?BI"BK"

>@@BOOLFNBO"LLH"LM"BBK">KABNB"MI>>PO"DBJLKPBBNA"SLNABK'

3;42509:8-Z"30/"FO"RBNHNFGD?>>N"FK"AB"IF@EPHIBQNBK",)("BK",*('

,@>4C3B:5=<5@:5=X! 6F@EQ?OLK. 2LIABK 1;/298Z"7IQO

X! 3LDB HT>IFQBFQ >IRJFKFRJ ?BERFWFKD

X! 7BQ MOFPJ>QFP@EB >CABHH>M SLLO SBO?IFKAFKDPSOFG IF@EQ

X! 6BSBKPARRO. *'&''' RRO

X! 5IBROQBJMBO>QRRO. *&''' LC +&''' 5BISFK

X! 6F@EQPQOLLJ. +') IJ$ IF@EQPQBOHQB. (-' @A

X! =BOIF@EQFKDPPQBOHQB. *'' IU #DBIFGH >>K AFB S>K AB

3;42509:8-Z"03",="JBP":+"I>JM$

X! 5IBROTBBOD>SB FKABU. "",("BK"DBBK";<"OPN>IFKD

BROLPQBHHBO

>IDBJBKB SBOIF@EQFKD

VL>IO"HBQHBK&%"JBQ?FI>FN&"BK"ELPBIRBNIF@EPFKD

+.-$)!(0)'*&./-$I!(&%

Page 15: LG Info juli-augustus

FJ

/+'57

(-$4"10-8.'20:

.'4")'1$4'/4''2&'#"$(3-5+44'%*/+',"

9''2"*00)"6'2-+%*4+/)32'/&'.'/4

Page 16: LG Info juli-augustus

FK

:1?@4>!943EWOE6ORY

4QHTJLHXHTETWLN0!! /!C

BHTXDQJV0!! +'!C!JORHLODPS

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!,'!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT0!! ).''!8

9HXHQUGWWT 0!! ),%'''!WWT

3LPEDDT0! 7D

9LFKVUVTRRP0! Z!+.'!OP

:1?@4>!943EWOE

!

4QHTJLHXHTETWLN0!! -!C

BHTXDQJV0!! ),!C!JORHLODPS

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!+.!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT 0!! ).''!8

9HXHQUGWWT0!! +,%'''!WWT

3LPEDDT 0! 7D

9LFKVUVTRRP0! Z!)+'!OP

:1?@4>!943USRV

:B!6A('

4QHTJLHXHTETWLN0!! .!C

BHTXDQJV0!! VRV!,'!C!KDORJHHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!,/!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT 0!! ).''!8#!*'''!8#!+)''!8

9HXHQUGWWT0!! +'%'''!WWT

3LPEDDT 0! 7D

<SPHTNLQJ0! LQ!),^!RI!+'^

:1?@4>!943USRV:B!=HTIHFV!5LV!6A('

4QHTJLHXHTETWLN0!! *!C

BHTXDQJV0!! VRV!*,!C!KDORJHHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!+(!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT0!! ).''!8#!*'''!8

9HXHQUGWWT 0!! Z!),%'''!WWT

3LPEDDT0! ;HH

<SPHTNLQJ0! LQ!),^

:1?@4>!943USRV=1>!*/!<WVGRRT

4QHTJLHXHTETWLN0!! (-!C

BHTXDQJV0!! VRV!/'!C!JORHLODPS

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!.,!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT0!! ).''!8

9HXHQUGWWT 0!! )'%'''!WWT

3LPEDDT0! ;HH

:1?@4>!943USRV

=1>!*'?

4QHTJLHXHTETWLN0!! ((!C

BHTXDQJV0!! VRV!.,!C!KDORJHHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!()*!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT 0!! ).''!8

9HXHQUGWWT0!! +,%'''!WWT

3LPEDDT 0! ;HH

:1?@4>!943USRV

=1>!*/

4QHTJLHXHTETWLN0!! (-!C

BHTXDQJV0!! VRV!/'!C!JORHLODPS

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!('(!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT 0!! ).''!8

9HXHQUGWWT0!! +,%'''!WWT

3LPEDDT 0! ;HH

:1?@4>!943USRV:B!;>-*

4QHTJLHXHTETWLN0!! .!C

BHTXDQJV0!! VRV!,'!C!KDORJHHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!,/!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT0!! ).''!8#!+)''!8

9HXHQUGWWT 0!! +,%'''!WWT

3LPEDDT0! 7D

<SPHTNLQJ0! LQ!),^!RI!+'^

:1?@4>!943USRV9B!:>(-

4QHTJLHXHTETWLN0!! +!C

BHTXDQJV0!! VRV!)'!C!KDORJHHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0!! VRV!)(!4WTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT0!! ).''!8#!*'''!8

9HXHQUGWWT 0!! +,%'''!WWT

3LPEDDT0! ;HH

<SPHTNLQJ0! LQ!)+^

BRRT!HONH!VRHSDUULQJ!HHQ!943$RSORUULQJ"

:1?@4>!943USRV9B!:>(-!.C

4QHTJLHXHTETWLN0! .C

BHTXDQJV0! VRV!*,!C!KDORJHQ

2HUSDTLQJ!ELM!)+&.!JHETWLN0! VRV!*(!HWTR!SHT!MDDT

8OHWTVHPSHTDVWWT 0! ).''8#!*'''8

9HXHQUGWWT0! Z!),%'''!WWT

3LPEDDT 0! ;HH

<SPHTNLQJ0! )+]

Page 17: LG Info juli-augustus

FL

#&&/!(,'-/+%1(&"45730673"39(23#'#888(673"39(23

1#&,+$*%.-),-#-/#/-#

:%45*;!.6!2.3)*5!'+8'1#!2.3)*5!7./)68*51.*6!"!2.3)*5!0467*3

&426!-*(!/*!,*9443!2**5!34).,$

$2,,&/0!,2!--)!-.!/-**&,!3%,

Page 18: LG Info juli-augustus

FM

Page 19: LG Info juli-augustus

FN

:0 � 6 ? 0 < 6 4 � 6 4 < A

3 EKIPMNOW � ZER� %,Y(% � #� &'Y%%� IR� &(Y%%� #� &,Y%%

!C VMNHEK� XSX� &+Y%%"

D EXIVHEK� ZER� %.Y%%� #� &'Y%%

!8YPM� IR� 0 YKYW XYW � KIW PSXIR� ST� D EXIVHEK"

:0 � 6 ? 0 < 6 4 � 1 ? B 6 6 4

3 EKIPMNOW � ZER� %-Y(%� #� &'Y%% � IR� &'Y(% � #� &,Y%%

!C VMNHEK� XSX� &+Y%%"

:0 � 6 ? 0 < 6 4 � ; = < @

3 EKIPMNOW � ZER� %,Y(% � #� &'Y%% � IR� &(Y%% � #� &,Y(%

!C VMNHEK� XSX� &+Y(%"

:0 � 6 ? 0 < 6 4 � C 7:C = = ? 3 4

3 EKIPMNOW � ZER� %-Y%% � #� &'Y%% � IR� &(Y%% � #� &,Y(%

:0 � 6 ? 0 < 6 4 � 0 0 :@ A

3 EKIPMNOW � ZER� %-Y%% � #� &'Y%% � IR� &(Y%% � #� &,Y%%

!ZVMNHEK� XSX� &+Y%%"

Page 20: LG Info juli-augustus

4PIOXVSXIGLRMW GLI� KVSSXLERHIP

R$Z$� :0 � 6 ? 0 < 6 4 � W $E$

; EX_VMIP� _PIGXVMUYI� IR� KVSW

>ERXW IVW GLMTW XVEEX� &+(

.%%% � 6 IRX

XIP$� %. � '*) � &, � &&

JE\� %. � '*( � +. � ((

mrjsOpekverkirzDgsq

9 EREEPW XVEEX� &

-%'% � = SW XOEQT

XIP$� %*% � (, � (+ � )&

JE\� %*% � (, � )) � )-

mrjsfOpekverkirzDgsq

) � ? YI� HY� 6 VERH� 2 SYVERX

,%(( � 2 YIW Q IW

X_P$� %+* � )% � )% � &%

5E\� %+* � () � .* � %*

mrjsqOpekverkirzDgsq

; IGLIPW IW XIIR[IK� '*(

&-%% � C MPZSSVHI

XIP$� %' � '*( � %, � %%

JE\� %' � '*( � %( � %)

mrjszOpekverkirzDgsq

A VEKIP� +

.(%% � 0 EPW X

XIP$� %*( � +% � +' � %%

JE\� %*( � ,, � -. � (-

mrjseOpekverkirzDgsq

{{{DpekverkirzDgsq