l'informador 680

Download L'informador 680

Post on 06-Apr-2016

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 de novembre de 2014

TRANSCRIPT

 • SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ANY XII NMERO 680Exemplar gratut

  LA COSTERA - LA CANAL- LA VALL

  Dissabte,15 de novembre de 2014

  C/ Maestro Serrano, 41, 2, 4 46650 CANALS (Valencia)

  C/ Alameda Jaume I, 29, 1, 1 46800 XTIVA (Valencia)

  XTIVAPg 2, LAjuntament rebaixa un 5% lIBI i aprova un pressupost de 21,9 milions

  Escaneja aquest

  codi QR i accedeix a la nostra

  web

  CULTURAPg 16, La Biblioteca de Xtiva assumir el cnon europeu per a que no repercutisca en els usuaris

  ESPORTSPg 20, Toni Aparicio torna a la Murta com a rival

  ONTINYENTPg 6, Comena la Fira de Novembre

  ! Ms que

  una

  autoescuel

  a !

  !VEN E INF

  RMATE

  DE NUEST

  RAS

  PROMOCIONE

  S !

  Tenemos 10

  0% de

  aprobados

  en 1

  convocator

  ia

  - PERMISOS DE CONDUCIR- CAP INICIAL Y CONTINUO (TODAS LAS SEMANAS)

  - MERCANCAS PELIGROSAS (ADR)- CARRETILLA ELEVADORA

  - COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE

  - FORMACIN BONIFICADA- MANIPULADOR ALIMENTOS

  - APOYO EDUCATIVO E IDIOMAS- GABINETE PSICOPEDAGGICO

  Centro

  A 1.700 quilmetres de Xtiva Rus viatja a Brusselles, per presentar els plans de la Diputaci Pgs 12-13

 • 2Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT

  REDACCIEl plenari del mes de novem-

  bre va servir per a conixer les-tat econmic i financer de la ciutat amb laprovaci del pres-supost general per a 2015, aix com la modificaci de lorde-nana fiscal de lIBI que suposa una rebaixa significativa del 5%.

  Tot apuntava a una sessi llarga, aix va ser amb ms de quatre hores de duraci, i amb certa tensi, fet que va tenir el seu punt culminant amb lamo-nestaci i posterior expulsi de Roger Cerd, portaveu del PSPV, i el grup socialista al complet per contnues interrupcions sense tenir la paraula. Esquerra Uni-da va demanar la mateixa vara de mesurar per a tots els regi-dors i Comproms va reconi-xer que tots perdem els papers, per hui calia contar fins a deu ja que s un plenari molt impor-tant. En aquest sentit, Rus va allegar que jo vaig comenar a treballar amb 14 anys, no tinc estudis, per des de xicotet em van ensenyar a ser educat i a ca-llar quan uns altres parlen. He insistit per activa i per passiva pareixia que sestaven burlant de mi, tallant-me fins a en set ocasions.

  Abans da, en linici de la sessi, es van aprovar els pres-supostos de Proexa, lempresa pblica de promoci econmi-ca local, amb els vots en contra duna oposici que es va oposar en bloc a les xifres presentades. Cal recordar que la partida que es destinar per al proper 2015 s de 470.000 euros, aportant 138.000 al personal i 240.000 a amortitzar el deute. Esquerra Unida, en veu del seu portaveu Miquel Lorente, va afirmar des-conixer com s el pla director per al prxim any i va alertar que el pressupost no arreplega cap iniciativa per a la promoci econmica. Per la seua banda,

  Xtiva rebaixa lIBI un 5% i aprova un pressupost de 21,9 milions per a 2015

  Loposici crtica la rebaixa lineal dimpostos ja que beneficia al 1% de la poblaci, els amics de Rus

  Lalcalde va expulsar al grup socialista per contnues interrupcions sense tenir la paraulaComproms va afirmar que tot el que el PP ha tocat sha podrit mentre que el PSPV va posar lac-cent que la situaci s lamen-table en ser una empresa que est estancada recordant que aquesta no s la forma de fer les coses, ja que Proexa podria ser til per no teniu ganes de fer res.

  En defensa daquestes crti-ques, Alfonso Rus va allegar que Proexa s una societat neta, transparent, sense problemes i sense empleats, que disposa de 1.300 aparcaments en propietat i tan sols 830.000 euros de deu-te. Per aquest motiu, lalcalde va ressaltar que es tracta de la societat nmero u, i estic molt orgulls de dir-ho ja que dispo-sem dun patrimoni municipal en aparcaments d11 milions deuros.

  Ja en loficina pressupost-ria ordinria es va comenar a debatre el gruix de la sessi. Es va aprovar inicialment, amb els vots en contra dels grups de loposici, la suplementaci de la partida pressupostria de 2014 augmentant les partides cap al pla dincentivaci de leconomia local i ladquisici de diversos terrenys en la Ciutat de lEsport, aix com laportaci al crdit extraordinari per a despeses de lEcoparc, un projecte de reno-vaci del centre de la Ferrovi-ria i del centre social de la Plaa Roca, i de les obres de millora de la xarxa de laigua potable. Per a a es destinaran 829.000, part del romanent positiu dels 2,8 milions obtingut en 2013.

  Loposici li va recordar el deu-te d11 milions del Pla Montoro produt per la mala gesti del PP, com va afirmar Cristina Su-nyer des de Comproms, i la pro-mesa de lalcalde de liquidar-lo abans del final de la legislatura, en compte de realitzar aquestes inversions electoralistes amb

  els diners de tots, con recor-dava Cerd. La realitat s que hi ha un deute fins al 2022, que ve a ser de 3.000 euros per casa i ms de 700 euros per ve, una realitat que heretarem i haurem de gestionar a partir de maig de 2015, recalcava Miquel Lorente. Ramn vila, regidor dHisenda, va defensar la seua gesti ja que als ajuntaments sanejats sels permet fer inversions econmi-ques, i nosaltres complim els objectius i la normativa. Rus va finalitzar recordant que el deute reial s de 14,8 milions, dispo-sant de 1,7 milions de liquiditat actualment i destinant ms de 800.000 a inversions, i fent es-

  pecial menci als 4,5 milions que falten per rebre de la Gene-ralitat i els 6 milions dels rebuts pendents de cobrament. No em crec que els partits desquerres vulguen pagar als bancs abans dinvertir en els vens de la ciu-tat, va agregar.

  Ja sense el grup municipal socialista present, es va passar a laprovaci del pressupost ge-neral del 2015. Si ens centrem en les xifres, cal dir que el pres-supost per a 2015 ser de 21,9 milions, un 1,3% menys que al 2014. Aquesta xifra es divideix en diverses partides que, a grans trets, es destinaran 8 milions al captol de personal (el sou dels treballadors) i altres 8 mi-

  lions per a la compra bns cor-rents. Com hem dit abans, seran 875.000 euros els que es disposen per a inversions i 2,3 milions en amortitzaci de capital.

  Ramn Vila va acusar a lopo-sici de votar en contra perqu esteu en contra de la gesti del PP, una gesti que ja hem de-mostrat abans que s molt bona. Malgrat a no ens conformem i volem lexcellncia. Rus va recordar que en dos anys hem acabat amb el pla dajust, valo-rant la tasca dels regidors que han sigut els primers a estr-nyer-se els cinturons.

  Per a Miquel Lorente es trac-ta del 40%, encaminat a fer-se publicitat de cara a les eleccions amb els diners de tots, i del 60% que deixa restriccions i retalla-des al disminuir la recaptaci de diners. Un pressupost que, per a Esquerra Unida, arriba sense debat previ i fora de termini i que incrementa les partides de falles, nadal i fira ja que sacos-ten eleccions.

  Comproms el va titllar com un pressupost sense idees, sen-se projecte propi ni innovaci i que no aporta res a la promo-ci econmica de la ciutat, au-gurant que es tracta de lltim pressupost de lera del Partit Po-pular.

  Dins encara de lrea eco-nmica, la sessi va servir per aprovar la modificaci de lorde-nana fiscal reguladora de lIBI, passant del 0,6 al 0,57, suposant una rebaixa del 5% en la quota tributria que pagaran els ciuta-dans el proper any.

  Per als grups de loposici es tracta dun nou volant, ja que fa un mes es van portar unes ordenances que ara es modifi-quen per a pitjor. Miquel Loren-te es va oposar ja que aquesta rebaixa sn ms de 440.000 eu-ros que es deixen de recaptar. No s una baixada dimpostos

  El pressupost 21,9 milions 1,3% menys que 2014 8 milions destinat a personal 8 milions per a la compra bns corrents 875.000 euros en inversions 2,3 milions en amortitzaci de capital

  que beneficia a la ciutadania, ja que es retallen els serveis muni-cipals a costa del benefici duna minoria de la poblaci, els seus amics. Comproms va recordar que la seua proposta millorava cent vegades els nmeros que hui saproven i va afirmar que baixar els impostos duna forma lineal s perjudicial, quan di-riament veiem a gent que va a les associacions de la ciutat a demanar menjar.

  Alfonso Rus es va mostrar con-trariat ja que fem el que est malament, fins quan baixem els impostos. Respecte a la rebaixa lineal, lalcalde va recordar que quan durant deu anys augmen-tvem el 10% perqu ens obliga-va Zapatero, qui pagava ms? Ara si baixen, baixen igual. Rus va finalitzar la seua intervenci fent menci a que sha creat el pla docupaci, no hem retallat cap servei, i collaborem en tota lacci social que ens han de-mandat, estem pendents de tot i hem sabut governar en anys complicats.

  Ja en el tram final de la sessi es van debatre les propostes dEs-querra Unida de sollicitar un ta-ller ocupacional, crear un centre sanitari integrat en la zona de la plaa de bous i comprar i re-habilitar un habitatge en el casc antic. En la primera proposta, el PP va recordar que sn pioners en aquests tallers i que ara est el pla docupaci en marxa, una iniciativa molt digna. En segon lloc, es va recolzar per unanimi-tat la proposta, ja que s neces-sari aquest CSI per a articular latenci primria en Xtiva per la necessitat en aquesta part de la localitat. Finalment, des del govern es va demanar una pro-posta ms concreta per a poder portar endavant la proposta ja que el casc antic s una zona de riquesa, turisme i mai sha des-cuidat.

 • 3Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT

  Els socialistes lamenten el menyspreu al patrimoni i el desdeny en lobligat manteniment del Castell

  PSPVEl PSPV ha alertat dels ender-

  rocs que shan produt en el Cas-tell Menor de Xtiva, per la qual cosa han registrat una petici perqu sav