logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

26
Logitech Webcam C250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ Logitech กลับมากันอีกครั้งนะครับกับในส่วนของการรีวิว Accessory ในคราวนี้ก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมานาเสนอ ซึ่งจาก หัวข ้อรีวิวibcbetก็น่าจะพอทราบกันนะครับว่ามันคือกล ้องเว็บแคมนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู ้ผลิตนาออกมา ขายกันอย่างมากมาย โดยมีการแข่งขันกันในด ้านลูกเล่นแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความคมชัด, เฟรมเรตในการ ถ่ายวิดีโอ หรือจะเป็ นลูกเล่นพิเศษอื่นๆ ที่แต่ละค่ายสรรหามาเพิ่มคุณค่าให ้กับผลิตภัณฑ์ของตน ทางด ้าน ผู ้ผลิต accessory ชั้นนาอย่าง Logitech ก็ได ้ร่วมอยู่ในสงครามนี้ด ้วยเช่นกัน โดยในครั ้งนีLogitech ได ้ส่ง เจ ้า Logitech Webcam C250m มาให ้ทางเรารีวิวครับ เอ ้าในเมื่อจัดมา เราก็จัดให ้ตามคาขอครับ

Upload: hanu78a

Post on 10-Aug-2015

374 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

Logitech Webcam C250m สองกบสบายๆ สไตล Logitech

กลบมากนอกครงนะครบกบในสวนของการรวว Accessory ในคราวนกมอปกรณชนหนงมาน าเสนอ ซงจาก

หวขอรววibcbetกนาจะพอทราบกนนะครบวามนคอกลองเวบแคมนนเอง ซงในปจจบนกมผผลตน าออกมา

ขายกนอยางมากมาย โดยมการแขงขนกนในดานลกเลนแบบตางๆ ไมวาจะเปนความคมชด, เฟรมเรตในการ

ถายวดโอ หรอจะเปนลกเลนพเศษอนๆ ทแตละคายสรรหามาเพมคณคาใหกบผลตภณฑของตน ทางดาน

ผผลต accessory ชนน าอยาง Logitech กไดรวมอยในสงครามนดวยเชนกน โดยในครงน Logitech ไดสง

เจา Logitech Webcam C250m มาใหทางเรารววครบ เอาในเมอจดมา เรากจดใหตามค าขอครบ

Page 2: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เรมกนท package ของผลตภณฑกอนเลย ตวกลองกเปนกระดาษแขงครบมความแขงแรงพอสมควรเลย ม

ชองเวาดานหนา เหนตวกลองทอยภายใตพลาสตกชดเจนด ตวพลาสตกทปกปดตวกลองนนมความแขงแรง

มาก ท าใหแนใจไดวาไมมอะไรมาท าอนตรายกลองกอนถงมอผใชไดงายๆเปนแน โดยหนากลองกจะมบอก

คณสมบตเดนๆดงน

มการปรบปรง VGA Sensor ของตวกลอง

มลกเลนเสรมใหกลองดวย effect และ filter ตางๆ จาก Logitech

มชดหฟง mono และไมคมาให

มโปรแกรม Logitech Vid ซงเปนโปรแกรมของทาง Logitech เอง โดยผมจะกลาวถงในชวงหลงครบ

Page 3: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เมอเปดกลองออกมา กจะพบกบกระดาษแขงซงใชในการวางกลองในกลอง และยงชวยเพมความแขงแรง

ใหกบโครงสรางอกดวยครบ แงมออกกจะพบกบของตางๆดงน

ตวกลอง Logitech Webcam C250m

ชดหฟง

ซองพลาสตก ซงภายในกจะมแผน driver และคมอการใชงานอยครบ

เรามาพดถงตวชดหฟงกนกอนดกวาครบ สวนตวกลองนน อดใจรออกนดนง เดยวจดใหชดยาวๆเลยครบ

ตวชดหฟงนน สายมความยาวพอสมควรครบ มแจคส าหรบเสยบกบคอมพวเตอรอย 2 อน แยกเปนส าหรบ

เสยบกบibcชองหฟงและชองไมคอยางละอน

ซงจากการทดสอบพบวาไมสามารถเอาไมคนไปใชกบอปกรณอนๆ เชน โทรศพทมอถอไดนะครบ สวนเสยงท

ไดจากหฟงนน มความชดเจนด จดวาเสยงดเลยละครบ

แตขอเสยคอมขางเดยว เนองมาจากเปนระบบ mono ครบ ท าใหไมเหมาะกบทานทตองการจะใชเพอฟง

เพลงดวย

Page 4: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ตอมา เราไปดกนเรองกลองดกวาครบ

Enhanced VGA Sensor (640 x 480 pixels)

Video capture: Up to 800 x 600 pixels (Software Enhanced)

Photo: Up to 1.3 megapixels (Software Enhanced)

Up to 30 frames per second video (with recommended systems)

Built-in microphone with Logitech RightSound Technology

Hi-speed USB 2.0 certified

Universal clip fits notebooks, LCD or CRT monitors

Snapshot button for capturing photos

Manual focus

เปนอยางไรบางครบ ส าหรบสเปกของกลองตวน จะเหนไดวามความสามารถอยพอตวเลยทเดยว ซงเพยงพอ

ส าหรบการใชพดคยออนไลนในปจจบนแนนอนครบ

Page 5: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เนองดวยตวกลองทมลกษณะเหมอนลกบอล ซงเปนลกษณะทวไปของเวบแคม ท าใหดนาใชงาน นารกดครบ

ส าหรบดานหนา วงทมขอบสเทานนเปนวงส าหรบปรบโฟกสกลองครบ เหนอขนไปกจะเปน LED แสดง

สถานะการท างานของกลอง โดยถากลองท างานอย กจะมไฟตดขนมาครบ

Page 6: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ดานบนกจะมป มส าหรบถายภาพครบ ตวป มนนมขนาดใหญด สามารถใชนวกดไดอยางงายดาย แตตอนกด

อาจจะมเสยงดงพอสมควร โดยสามารถใชไดกบโปรแกรม Logitech Webcam Software ซงจะกลาวถง

ในชวงหลงครบ

Page 7: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ส าหรบความยดหยนของมมมอง กจะเหนวาตวกลองสามารถกดลงมาหรอเงยขนไปไดประมาณ 45 องศาจาก

แนวกลางครบ

Page 8: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

นคอลกษณะเมอเชดกลองขนครบ สวนเรองการหมน ตวกลองสามารถหมนในแนวนอนได 360 องศารอบฐาน

ครบ

Page 9: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เมอเราท าการกางฐานออกมา มนกจะกลายรางเปนคลปส าหรบยดตวกลองไวกบจอครบ ถาเราดจากความ

กวางกจะเหนวามนนาจะใชไดกบจอ CRT อกดวย เนองจากตวคลปนนคอนขางยดหยน เพราะมขอตออย 2

จด ท าใหสามารถปรบมมของตวยดไดหลากหลายมากๆ

Page 10: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ตรงต าแหนงทยดตวกลองไวกบจอนน กจะมยางชวยยดกนลนใหครบ เปนแผนยางผวเรยบตดมาสนทแนบ

แนนดครบ

Page 11: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

แหม เกอบลมไปเลยนะครบ นกคอสวนของไมคทอยดานใตของตวกลองนะครบ

เอาละครบ ตอไปไปดในสวนของ Software กนบางดกวาครบ โดยตวแรกทจะกลางถงคอ Logitech

Webcam Software

Page 12: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เมอเปดขนมากจะพบกบหนาแรกของโปรแกรม ซงจะมป มใหญๆ เดนๆเลยคอ

Quick Capture เอาไวใชส าหรบถายรปหรอวดโอ

Webcam Gallery ไวใชในการเขาชมหรอ share ภาพและวดโอทเราไดถายไวครบ โดยเมอเขาไปแลว

กจะมฟงกชนใหเลอกคอ สามารถสงเขา e-mail, ปรบแตงรปภาพ, แชรผานทาง Facebook และแชรผาน

ทาง YouTube อกดวย แหม ทนสมยนะเนย

ปล. ส าหรบการปรบแตงรปภาพนน สามารถเลอกไดวาจะใชโปรแกรมทมอยในเครองอยแลว โดยเราจะตอง

ท าการหาไฟลนามสกล exe ของโปรแกรมทเราตองการมาใหมนครบ หรอถาทานอยากสะดวกกเลอกตวเลอก

แรก คอ download โปรแกรม Magix photo and video editing มาใชงานครบ

สวนทางดานขวากจะเปนรปของกลองทเราใชงานอยในขณะนนครบ ซงจะสามารถเลอกไดวาจะใชงานกลอง

ตวไหน เทาทลอง พบวามนมองไมเหนกลองทตดมากบ notebook นะครบ

ทางดานลางกจะเปน shortcut ของโปรแกรมทสามารถใชงานไดกบโปรแกรมและกลองตวน

Page 13: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

สวนทางขวาลางสดนนเมอคลกเขาไปกจะเปนศนยรวม application(ทมไมคอยเยอะเทาไร) ทสามารถใชได

กบโปรแกรมและกลองตวนครบ ตวอยางเชน Yahoo Messenger, Magix

Page 14: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

หนาแรกนกจะเปนการตงคาทวไปของตวโปรแกรมครบ เชน การเรมโปรแกรมเมอเปดเครอง รวมไปถงการ

จดการ effect ตางๆของกลองดวย

Page 15: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

แทบตอมาคอการตงคาของ Quick Capture ครบ โดยสามารถปรบคณภาพของการใชงานในสวน Quick

Captire ได ไมวาจเปนคณภาพของเสยง, วดโอและความดงของไมคในการบนทกเสยง

Page 16: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

แทบทสามนกจะเปนการตงคาของ Gallery ทเราสามารถปรบเปลยนต าแหนงทตงไดตามสะดวก และยงใช

เปนสวนในการจดการ account ของเราใน Facebook และ YouTube อกดวยครบ

Page 17: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

แทบสดทายนกจะเปนการจดการเกยวกบการ update ตวโปรแกรมครบ

Page 18: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

เมอเราคลกเขาไปทป ม Quick Capture กจะพบกบหนาจอส าหรบการถายภาพและวดโอครบ โดยสามารถ

สลบโหมดได นอกจากนยงสามารถเลอก effect ไดอกตางหาก และในสวนของเมน Controls กจะมตว

จดการเกยวกบกลองอย ไดแก การเลอกกลองทจะใช, ชนดของภาพวาจะเปนแบบธรรมดาหรอ widescreen,

ความละเอยดของภาพ โดยแบงเปน 4 กรณคอ ภาพและวดโอ ดงนครบ

ภาพ(ธรรมดา)

Small: 320 x 240

Medium: 640 x 480

Large: 800 x 600 (ใชซอฟตแวรชวย)

Max: 1.3 MP (ใชซอฟตแวรชวย)

ภาพ(widescreen)

Small: 320 x 180

Medium: 360p

วดโอ (ธรรมดา)

Page 19: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

Small: 320 x 240

Medium: 640 x 480

Large: 800 x 600

วดโอ (widescreen)

Small: 320 x 180

Medium: 360p

ส าหรบเทคโนโลยทชวยในการใชงานใหดย งขนกมครบ ไดแก

RightLight – ชวยในการปรบแสงใหเหมาะสม

RightSound – ชวยในการกรองเสยงรบกวนออกจากเสยงสนทนา

และกยงมอกโปรแกรมทนาสนใจครบ นนคอ Motion Detection ซงไวใชตรวจจบความเคลอนไหวทเขามา

ภายในกลอง โดยมนจะท าการบนทกวดโอเมอกลองสามารถจบความเคลอนไหวได

Page 20: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ซงผใชงานสามารถตงคาความไวของ sensor ได นอกจากนนยงสามารถตงไดดวยครบ วาจะใหบนทกแตละ

ครงเปนเวลาเทาใด

โปรแกรมสดทายทจะไมกลาวถงกไมไดนะครบ นนคอ Logitech Vid HD ส าหรบโปรแกรมน เรยกงายๆก

คอ โปรแกรมทใช Video Call คยกนนนเองครบ ซงสามารถใชไดทกคน ไมจ าเปนตองใชกลองของ

Logitech เทานน สวน account นน กสามารถสมครใหมไดอยางงายดาย เพยงแคตงชอ กรอกอเมล และตง

รหสผานของเราเอง แคนนกสามารถเขาไปใชงานไดแลวครบ

Page 21: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ถาตองการเขาไปปรบตงคาตางๆ ทงในสวนของตวกลองหรอบญชผใชงาน กสามารถเขาไปตรงค าวา

Settings ได ซงกจะเขามาเจอหนานละครบ

Page 22: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

สวนนคอหนาจอเมอท าการ video call นะครบ หนาจอเลกๆทางมมขวานน คอภาพจากกลองของเรานะครบ

เราสามารถใส effect ใหกบภาพของฝงเราเองไดอกดวย

(ขออภยนดนง พอดกลองของอกฝายมปญหานะครบ ToT)

ในสวนนผมจะขอทดสอบความคมชดในดานการถายภาพนะครบ โดยจะท าการถายภาพในรปแบบธรรมดา

ไมมการปรบแตงของภาพและตวกลองเลย ใชคาเดมๆทงหมด นอกจากปรบระยะ focus ใหชดพอดถาย

ในหองทมหลอดไฟใหแสงจากดานบนนะครบ วามายาวละ ไปชมภาพกนเลยดกวา

Page 23: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

รปนความละเอยด 320 x 240

สวนนก 640 x 480

Page 24: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

ภาพน 800 x 600 ครบ(ทางเราตองยอภาพลงหนอย ไมงนลงไมพอครบ ^^)

Page 25: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

สวนนก 1.3 MP ทตองยอภาพเชนกน

เปนอยางไรบางครบส าหรบภาพทไดชมไป ตองขอย าอกครงนะครบวา ส าหรบทความละเอยด 800 x 600

และ 1.3 MP นนเปนการใช software ชวยขยายภาพ ซงกท าไดดพอตวในการขยายขนาดของภาพ แตมนก

ยงไมใชความคมชดทมาจากตวเลนส ท าใหกลองตวนเหมาะกบการถายภาพทความละเอยด 640 x 480

มากกวา

ในเรองของวดโอ ตองขออภยทไมไดน าวดโอมาลงนะครบ แตส าหรบคณภาพทได กอยในระดบทนา

พอใจ ไมมการกระตกของภาพใหเหน ไหลลนดมาก ความคมชดกเพยงพอทจะใชในการสองกบ

(Camfrog) หรอ video call แนนอนครบ

ในดานของเสยงทไดจากไมคในตวกลองกโอเคดครบ ชดเจน เสยงทไดจากไมทชดหฟงกเชนเดยวกน

สวนเสยงจากหฟงนนอยในเกณฑด เพยงแตผมคดวา นาจะใหมาเปนหฟง Stereo นะ ใหมาขางเดยวแบบ

น คนทจะเอามาใชฟงเพลงดวยกไมได กถอวาเปนขอเสยทไมไดเปนจดใหญเทาไรของผลตภณฑนละกน

ครบ

Page 26: Logitech webcam c250m ส่องกบสบายๆ สไตล์ logitech

กมาถงสวนสดทายของการรววแลวนะครบ นนคอสวนของการสรปผลการรวว เอางายๆเลยละกนครบ ถาทาน

ตองการกลองทสามารถตอบสนองการใชงานทางดานการพดคยสนทนาแบบใชวดโอผานทางโปรแกรมตางๆ

ทมในปจจบน เจา C250m กถอวาตอบสนองทานไดดในระดบหนงเลยครบ ถายรปกพอไดข าๆ กมนไมใช

กลองถายรปนนา ?คณภาพเสยงกอยในระดบนาพอใจ สวนหฟง กมองวามนเปนของแถมละกนครบ จะไดไม

ตองคดมาก ดวยคาตวราวพนตนๆ ผมคดวาเจา Logitech Webcam C250m กคมคาตวมนอยมใชนอยเลย

ทเดยว

สดทายกตองขอขอบคณทาง Logitech อกเชนเคยนะครบ ทสงอปกรณมาใหเราทดสอบและรววใหผอาน

ไดรบทราบถงขอมลผลตภณฑ สวนตวผมเองกตองขอลากอนนะครบ แลวพบกนใหมครบ สวสดครบ