l’orientació educativa en els centres docents

Download L’orientació educativa en els centres docents

If you can't read please download the document

Post on 28-May-2015

656 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

* L’orientació educativa en els centres docents * Joana Ferrer i Laura Farró * 31 de gener de 2013 * Institut Joaquim Blume d’Esplugues del Llobregat

TRANSCRIPT

  • 1. Lorientaci educativa en els centres docentsFormaci per a direccions al Baix Llobregat Direcci General dEducaci Secundria Obligatria iBatxillerat

2. Primera partOfensiva de pas a favor de lxit escolarSegona partCorpus teric de lorientaci educativa Tercera part La mirada pedaggica i dorganitzativa de lorientaci enels centres docents. Activitat formativa2 3. Primera partOfensiva de pas a favor de lxit escolar 3 4. OFENSIVA DE PAS A FAVOR DE LXIT ESCOLAR FRACS XIT mfasi mfasiResultats Procs finalsformatiuacumulatiu 4 5. LXIT S UN FENOMEN MULTICAUSALEL PLA DACTUACIONS HA DE SER GLOBAL I MULTIFACTORIALPER EVITAR DISFUNCIONS EN AQUEST PROCS5 6. PER DONAR RESPOSTA ADEQUADA I COHERENT AL PROCSFORMATIU ACUMULATIU, EL PLA POSA INCIDNCIA EN: La professionalitzaci de la docncia i la direcci El currculum Les estratgies densenyament aprenentatge La detecci preco de les necessitats educatives LORIENTACI EDUCATIVA 6 7. EL DESPLEGAMENT DE LORIENTACI EDUCATIVA DINS LANORMATIVANormativa inici de curs, Document per a lorganitzaci i el funcionament delscentres deducaci secundria Lacompanyament personalitzat de lalumne sha de considerar com uneix de la formaci i, a tal efecte,els centres hauran dimplementar estratgiesorganitzatives dins del seu projecte educatiu de centre, que facin delorientaci educativa una eina bsica per atendre la diversitat dels alumnes. Orientar el procs daprenentatge requereix la planificaci i coordinacide tot lequip docent i t conseqncies en lorganitzaci i funcionament delscentres. La responsabilitat de lorientaci educativa s compartida per totlequip docent Amb la finalitat de garantir una adequada transici dels alumnes entreletapa deducaci primria i la deducaci secundria obligatria, els equipsdirectius dels instituts i de les escoles don procedeixi lalumne planificaran larealitzaci de les sessions de coordinaci necessries per tal dassegurar lacontinutat i la coherncia del procs educatiu i de litinerari formatiu delalumne, acordant criteris dactuaci comuns i compartits. 7 8. EIXOS DACTUACI DEL PLA Professionalitzaci de la docncia Suport escolar personalitzat (SEP) Impuls de la lectura Innovaci metodolgica i didctica a les aules Autonomia de centre Professionalitzaci de la direcci Implicaci i comproms de la famlia Relacions de la comunitat educativa i lentorn Absentisme i aband escolar 8 9. Corpus teric de lorientaci cont la visi global de lxit educatiu esten concordana amb els eixos dactuaci9 10. Segona partCorpus teric de lorientaci educativa10 11. C- El corpus teric de lOrientaci educativa Identifica les bases de la professionalitat docent al serveidirecte de lxit de lalumne:-xit acadmic Orientaci-xit social educativa-xit professional 11 12. C- El corpus teric de lOrientaci educativa Insereix la visi i la funci orientadora en lacci educativa deldocent (aula, rea, espais i temps descola i de centre). 12 13. C- El corpus teric de lOrientaci educativa posalaccent en 3 mbits Lacompanyament (A): nucli de lorientaci de lalumne/a Laula (A): espai i condici afavoridora del procs dedesenvolupament integral de lalumne/a Laprenentatge (A): conjunt destratgies pedaggiques queconformen un model didctic orientador capacitador. 13 14. C- El corpus teric de lOrientaci educativa posalaccent en 3 mbits 14 15. 15 16. C- El corpus teric estableix com a referents delorientaci: La docncia, la tutoria i lorientaci enteses des de lacoresponsabilitat. El treball dequip al servei de lorientaci de lalumnat: equipdirectiu (coordinador/a pedaggic), equip docent, equip tutorial,comissi atenci diversitat, departaments didctics La funci orientadora com a nucli denfortiment de lestransicions educatives.16 17. A- Corpus teric i experincies orientadores de centresXarxa Telemtica Educativa de Catalunya: XTECCurrculum i Orientaci/ Orientaci educativa17 18. Tercera partMirada pedaggica i dorganitzativa de lorientaci en els centres docents. activitat formativa 18 19. 19 20. Visi integral de lorientaci:totes les accions educatives per a lxit de tots els alumnes delcentre20 21. QU SUPOSEN LES TRES A 21 22. ACOMPANYAMENTLa idea decurrculum Acompanya NodrintBastida amb el sabers universals construts per la civilitzaci Apropiaci capacitadora dels sabers universals Desenvolupament integral: personal, social, acadmic i professionalAcompanya ajudant a sortir la singularitat ACOMPANYAMENT PROCS AUTONOMITZADOR 22 23. Desplegament Pedaggic i Professional de lorientaci EducativaPersonal Social AProjecte deProjecte de R AD GICA vidavida MI GAPVPEDMoriento quan...Professional AcadmicM ensenya aaauto M ensenya auto El centreEl centre orientar-me /fer-me orientar-me /fer-me morienta morienta autnomautnomLa docncia La CAD La Tutoria Equips Tutorscapacitar vs instruir Lorientador/aEl model pedaggic El model pedaggic Equips docentscomunitat vs individualitat s orientadors orientador El model de treball dequip s El model de treball dequip s AAAAAA El model didctic sEl model didctic s orientadororientador capacitadorcapacitador(Comunitat de prctica)(Comunitat de prctica)(SCAP) (SCAP) Coordinador/a Coordinador/a pedaggic i Orientador/apedaggic i Orientador/a Lideratge i dinamitzaciLideratge i dinamitzaciCriteris i iindicadors centre que orienta Criteris indicadors centre que orienta23 PECPEC 24. Mirada organitzativa del centre orientadorMira da o rgan i t zativa 24 25. Objectius generals de la visi orientadora1. Proporcionar als centres la visi pedaggica global, integradora i dequip de lorientaci educativa25 26. 2. Creaci dun grup impulsor que, juntament amb lequip directiu,dinamitzi lorientaci educativa i la converteixi en eix vertebredordel Projecte Educatiu de Centre 26 27. 3. Planificar la transferncia del curs a partir dun lideratge compartit entre de les direccions i un grup impulsor del claustre per engegar un pla dacci de millora.27 28. TransfernciaProjecte de definici i materialitzaci de lorientacieducativa en el nostre centreAjudar els centres a dissenyar,implementar i avaluar un pla dacci demillora.Creaci dun equip impulsor format pelcoordinador/a pedaggic, el professionalde lorientaci educativa i un professor-tutor que dinamitzi i coordini aquestprojecte28 29. Imatges compartides29

Recommended

View more >