lأ¤roأ¤mnets uppdrag - helsingin kaupunki lأ¤roأ¤mnets uppdrag - helsingin kaupunki

Download Lأ¤roأ¤mnets uppdrag - Helsingin kaupunki 

Lأ¤roأ¤mnets uppdrag - Helsingin kaupunki

Post on 02-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Biologi årskurs 7- 9

  Läroämnets uppdrag Uppdraget i biologiundervisningen är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras

  naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt

  grunderna i ärftlighet och evolution.

  Undervisningen i biologi genomförs också i naturen och eleverna får genom undersökande lärande insikter i

  hur man söker biologisk kunskap. Naturen undersöks både i terrängen och med laboratoriemetoder.

  Upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande ökar glädjen i lärandet och väcker elevernas intresse att iaktta

  sin livsmiljö och förändringar i den. I studierna används informations- och kommunikationsteknologi

  mångsidigt. Konkreta arbetsmetoder, en mångsidig användning av bilder och diagram, differentiering,

  språkmedveten undervisning och användning av teknologi främjar jämlikhet och likvärdighet i

  biologiundervisningen.

  Biologiundervisningen ska stödja eleverna att utveckla sina problemlösnings- och samarbetsfärdigheter och

  den sociala gemenskapen. Undervisningen ska ge färdigheter för studier inom områden som utnyttjar biologi

  och för arbetslivet.

  Biologiundervisningen ska hjälpa eleverna att förstå hur kunskaper och färdigheter i biologi kan tillämpas

  och utnyttjas i deras eget liv, i etiska frågor, för att följa med aktuella nyheter som anknyter till biologi och

  hur man kan påverka beslutsfattandet i samhället. Biologiundervisningen ska utveckla elevernas

  miljömedvetenhet och vilja att värna om naturens mångfald. Eleverna ska få färdigheter för att påverka och

  vara med och utveckla sin närmiljö och bevara dess livskraft. De ska också vägledas att tillägna sig en hållbar

  livsstil och förståelse för globalt ansvar.

  Mål för lärmiljöer och arbetssätt i biologi i årskurs 7–9

  Målet är att eleverna i biologiundervisningen har möjlighet att arbeta i olika lärmiljöer som stödjer

  forskningsorienterat lärande, både i och utanför skolan. I samband med fält- och laboratoriearbete handleds

  eleverna att iaktta och använda undersökningsmetoder som är typiska för biologin. Med tanke på målen för

  biologiundervisningen är det också viktigt att eleverna får lära sig använda digitala lärmiljöer för att söka,

  behandla, tolka och presentera biologisk information.

  Arbetssätten i biologi ska väljas så att de främjar kommunikation och social gemenskap och tar hänsyn till

  elevernas olika individuella behov. Genom mångsidiga arbetssätt får eleven olika erfarenheter, kan tillägna

  sig naturvetenskapliga undersökningsmetoder och lär sig att dra slutsatser samt rapportera och tillämpa sin

  kunskap. I enlighet med målen för biologiundervisningen utvecklas förmågan att reflektera över värdeval

  genom upplevelser, erfarenheter och praktiskt arbete. Dessutom utvecklas förmågan att kritiskt granska

  fenomen och olika informationskällor.

  Handledning, differentiering och stöd i biologi i årskurs 7–9 Med tanke på målen för biologiundervisningen är det viktigt att handleda eleverna att göra iakttagelser och undersökningar självständigt och i grupp samt i olika lärmiljöer. Vid presentation av biologiska fenomen används tydligt språk och riklig grafik. Undersökande lärande, arbete tillsammans, ansvar för det egna arbetet, en fördjupad relation till naturen och koppling till tidigare kunskap stödjer elevernas tillväxt och

 • utveckling och ökar glädjen i lärandet. Differentiering kan genomföras i gemensamma undersökningsuppgifter, där eleverna kan ha olika roller och avancera i egen takt till olika nivåer av tänkande.

  Bedömning av elevens lärande i biologi i årskurs 7–9

  Vid inledningen av studierna presenteras innehållet, målen och bedömningsgrunderna för eleverna.

  Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna stödjer elevernas motivation, utvecklar

  forskningsfärdigheterna och hjälper dem att hitta sina styrkor. Eleverna ska få veta hur lärandet framskrider

  och hur de klarar sig i förhållande till målen. Med hjälp av respons uppmuntras eleverna att agera aktivt och

  ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina biologikunskaper i praktiken. I bedömningen ska eleverna ges

  möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl elevens

  teoretiska kunskaper som biologiska färdigheter i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Läraren

  iakttar elevens förmåga att göra observationer, samla in, bearbeta, tolka, utvärdera och presentera olika slags

  material. Vidare bedöms förmågan att använda utrustning som är typisk för biologin, digitala verktyg samt

  förmågan att genomföra små experiment och undersökningar i och utanför skolan. Syftet med bedömningen

  och responsen är att utveckla elevernas arbetsfärdigheter.

  Slutbedömningen infaller det läsår då biologi upphör att vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått målen för lärokursen i biologi när studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen i biologi. Elevens kunskaper i biologi utvecklas i allmänhet inom de olika målområdena ända till lärokursens slut. I slutvitsordet ska alla nationella kriterier för slutbedömningen beaktas, oberoende av i vilken årskurs målet i fråga fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om hen i genomsnitt visar den kompetens som kriterierna förutsätter. Om vitsordet åtta överskrids inom något kompetensområde, kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat delområde.

  Läroämnets särskilda uppgift: Öka elevens naturkännedom och intresse för naturen och den egna miljön.

  Helhetsskapande undervisning i biologi Studierna i biologi baserar sig på forskning i olika fenomen. De årskursvisa kursinnehållen baserar sig på mångsidiga biologiska helheter som undersöks på många olika sätt. Biologistudierna möjliggör ämnesövergripande lärande. Flera andra läroämnen innehåller teman som kan integreras i biologiundervisningen.

  Biologi årskurs 7

  Mål för undervisningen Kompetens som målet anknyter till Innehåll som anknyter till målen

  Biologisk kunskap och förståelse

  M1 Multilitteracitet (K4) I1 Biologisk undersökning:

  Bekanta sig med

 • Hjälpa eleven att förstå

  grundstrukturen i

  ekosystemet och hur det

  fungerar samt att jämföra

  olika ekosystem och

  identifiera arter.

  Kompetensen utvecklas med hjälp av

  biologiska texter, bilder, annan grafik

  och aktuella händelser samt olika

  inlärningsmiljöer. Eleven utför och

  rapporterar mindre forskningsprojekt.

  Digital kompetens (K5)

  Eleven utnyttjar

  artkännedomsprogram, lär känna olika

  arter och jämför strukturer.

  Eleven gör presentationer och

  producerar texter med beaktande av

  källkritik.

  naturvetenskaplig forskning och

  odling av växter från frön.

  I3 Ekosystemets grundstruktur

  och funktion

  I4 Vad är liv?

  Studier av olika celler och

  cellorganeller. Genomgång av

  cellfunktioner, t.ex. cellandning

  och fotosyntes.

  Eleven lär sig biologiskt

  tänkande, klassificering och

  organismernas byggnad samt

  jämförande anatomi.

  Eleven bekantar sig med

  evolutionens grundbegrepp och

  evolutionsteorin.

  M2

  Hjälpa eleven att beskriva

  organismers struktur och

  livsfunktioner samt att

  förstå organismsamhällets

  struktur.

  Multilitteracitet (K4)

  Kompetensen utvecklas med hjälp av

  biologiska texter, bilder, annan grafik

  och aktuella händelser samt olika

  inlärningsmiljöer. Eleven utför och

  rapporterar mindre forskningsprojekt.

  Digital kompetens (K5)Eleven

  utnyttjar artkännedomsprogram, lär

  känna olika arter och jämför

  strukturer.

  Eleven gör presentationer och

  producerar texter med beaktande av

  källkritik.

  I1 Biologisk undersökning:

  Bekanta sig med

  naturvetenskaplig forskning och

  odling av växter från frön.

  I3 Ekosystemets grundstruktur

  och funktion

  I4 Vad är liv?

  Studier av olika celler och

  cellorganeller. Genomgång av

  cellfunktioner, t.ex. cellandning

  och fotosyntes.

  Eleven lär sig biologiskt

  tänkande, klassificering och

  organismernas byggnad samt

  jämförande anatomi.

  Eleven bekantar sig med

  evolutionens grundbegrepp och

  evolutionsteorin.

  M3 Multilitteracitet (K4) I1 Biologisk undersökning:

 • Handleda eleven att

  undersöka hur organismer

  anpassar sig till olika

  livsmiljöer och att förstå

  vilken betydelse olika

  livsmiljöer har för naturens

  mångfald.

  Kompetensen utvecklas med hjälp av

  biologiska texter, bilder, annan grafik

  och aktuella händelser samt