lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 - uttarakhandudd.uk.gov.in/files/manual_1-4_n_1.pdf · 4 “kgjh...

of 269/269
1 lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 ¿/kkjk & 4 ¼1½ ¼[k½ esa funsZf”krÀ eSuqvy & ,d laxBu dh fof”kf"V;ka] d`R; o drZO; eSuqvy & nks vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka vkSj drZO; eSuqvy & rhu fofu”p; djus okyh izfØ;k esa ikyu dh tkus okyh izfØ;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro ds ek/;e lfEefyr gS eSuqvy & pkj d`R;ks ds fuoZgu gsrq LFkkfir [email protected] “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M] nsgjknwu lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 ¿/kkjk & 4 ¼1½ ¼[k½ esa funsZf”krÀ eSuqvy & ,d laxBu dh fof”kf’V;ka] d`R; o drZO; eSuqvy & nks vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka vkSj drZO; eSuqvy & rhu fofu”p; djus okyh izfØ;k esa ikyu dh tkus okyh izfØ;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro ds ek/;e lfEefyr gS eSuqvy & pkj d`R;ks ds fuoZgu gsrq LFkkfir [email protected]

Post on 18-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

  ¿/kkjk & 4 ¼1½ ¼[k½ esa funsZf”krÀ

  eSuqvy & ,d laxBu dh fof”kf"V;ka] d`R; o drZO;

  eSuqvy & nks vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka vkSj

  drZO;

  eSuqvy & rhu fofu”p; djus okyh izfØ;k esa ikyu dh tkus

  okyh izfØ;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro

  ds ek/;e lfEefyr gS

  eSuqvy & pkj d`R;ks ds fuoZgu gsrq LFkkfir [email protected]

  “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M] nsgjknwu

  lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

  ¿/kkjk & 4 ¼1½ ¼[k½ esa funsZf”krÀ

  eSuqvy & ,d laxBu dh fof”kf’V;ka] d`R; o drZO;

  eSuqvy & nks vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka vkSj drZO;

  eSuqvy & rhu fofu”p; djus okyh izfØ;k esa ikyu dh tkus

  okyh izfØ;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro ds

  ek/;e lfEefyr gS

  eSuqvy & pkj d`R;ks ds fuoZgu gsrq LFkkfir [email protected]

 • 2

  fo"k;&lwph

  Øe la[;k fo"k;

  1- izLrkouk

  2- eSuqvy&,d

  uxjh; Lo”kklu dh laf{kIr i`"BHkwfe

  mRrjk[k.M ljdkj }kjk vf/kfu;eksa dks vaxhd`r fd;k tkuk

  [email protected] dk uke

  funs”kky; dk dk;kZy; Hkou

  funs”kky; ds dk;Z o drZO;

  funs”kky; dk fe”[email protected]

  dk;kZy; le; o nwjHkk"k

  funs”kky; dk

 • 3

  uxj fudk;ksa ds lapkyu gsrq vf/kfu;e o fu;e

  uxj ikfydk vf/kfu;e] 1916 dh /kkjk&296 ls 298

  uxj fuxe vf/kfu;e dh /kkjk 540 ls 550

  funs”kky; esa vf/k"Bku lEcU/kh dk;Z djus ds fy, fu;e

  dsUnzh;r lsok laoxZ ds vf/[email protected]

  vf/k"Bku lEcU/kh vf/kdjksa dk izfrfu/kk;u

  fu;ekofy;ksa ds miyC/k gksus dk LFkku

  fu;ekofy;ksa dk eSuqvy ikap esa izdk”ku

  izFke jkT; foRr vk;ksx dh laLrqfr;ksa ij voeqDr /kujkf”k ds

  mi;ksx gsrq fn”kk&funsZ”k

  “kklukns”k la[;k [email protected]@ fo0vuq&[email protected] foRr

  vuqHkkx&1 nsgjknwu fnukad 26 fnlEcj] 2003

  jkT; voLFkkiuk fuf/k ds mi;ksx gsrq fn”kk&funsZ”k

  eq[;ea=h th dh ?kks"k.kk ,oa voLFkkiuk fodkl fuf/k ds vUrxZr

  [email protected] /kujkf”k dk fooj.k

  mRrjk[k.M “kklu vkokl ,oa “kgjh fodkl foHkkx }kjk tkjh

  “kklukns”k la[;k 588 u0fo0&02&44¼[email protected]½ nsgjknwu fnukad

  20 Qjojh 2002

  mRrjk[k.M “kklu vkokl ,oa “kgjh fodkl foHkkx }kjk tkjh

  “kklukns”k la[;k [email protected]@”k0fo0&05&116 ¼lk0½@05 nsgjknwu fnukad 13 flrEcj] 2005

  5- eSuqvy&pkj

  d`R;ksa ds fuoZgu gsrq LFkkfir [email protected]

  vf/k"Bku lEcU/kh ekeyksa ds fuLrkj.k gsrq ekieku

  vdsUnzh;r lsok ds deZpkfj;ksa ds lsokfuo`r ykHk izdj.kksa ds fuLrkj.k

  gsrq ekieku

 • 4

  “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M] nsgjknwu

  izLrkouk

  lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dh /kkjk & 4¼1½¼[k½ ds v/khu izR;sd yksd

  izkf/kdkjh dks [email protected] ls lEcfU/kr lHkh lwpuk,a tks /kkjk 4¼1½¼[k½ dh mi/kkjk ¼ii½ ls ¼xvii½ esa mfYyf[kr gSa] dks izdkf”kr djuk ck/;dkjh gS] rkfd laxBu ls lEcfU/kr lwpuk,a turk ds fy,

  lgt :i ls igqWp ;ksX; gksaA vf/kfu;e esa fn;s x;s funsZ”kksa ds vuqikyu esa “kgjh fodkl funs”kky;

  }kjk 17 eSuqvy fuEuor~ izdkf”kr fd;s x;s gS%

  eSuqvy & ,d] nks] rhu vkSj pkj

  eSuqvy & ikap ¼pkj [k.M+ksa eas½

  eSuqvy & N%] lkr] vkB vkSj ukS

  eSuqvy & nl] X;kjg] ckjg vkSj rsjg

  eSuqvy & pkSng] iUnzg] lksyg vkSj l=g

  “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M dk xBu ekg vxLr 2001 esa gqvk gSA orZeku esa

  “kgjh fodkl funs”kky; esa fofHkUu laoxksZ esa 43 in l`[email protected] gS] ftlds lkis{k esa ek= 19

  vf/[email protected] funs”kky; esa rSukr gSA blds ckotwn “kgjh fodkl funs”kky; ds

  vf/[email protected];ksa us vfHkys[k vkSj lwpukvksa ds j[k&j[kko esa dfBu ifjJe fd;k gS ftldk

  lekos”k 17 eSuqvy esa fd;k x;k gSA

  “kgjh fodkl funs”kky; d s eSuqvy o’kZ 2006 rS;kj djus esa eq[; lwpuk vk;qDr

  egksn;] mRrjk[k.M vkSj lwpuk vk;ksx mRrjk[k.M ds vf/kdkfj;ksa dk vewY; ekxZn”kZu izkIr gqvk

  ftlds ifj.kke Lo:i eSuqvy dk izdk”ku lEHko gks ik;k FkkA

  eSuqvy la[;k ikap ftlesa “kgjh fodkl ls lEcfU/kr vf/kfu;e] vf/klwpuk,a o

  “kklukns”k izdkf”kr gSa] dks ebZ 2011 rd v|ru djrs gq, eSuqvy la[;k ikap dh ,d&,d izfr

  jkT; lwpuk vk;ksx ds vkns”kkuqlkj izR;sd LFkkuh; fudk; Hksth tk jgh gS rkfd turk dks okafNr

  lwpuk LFkkuh; fudk; esa gh miyC/k gks ldsA

  “kgjh fodkl funs”kky; ds 17 lwpuk eSuqvy rS;kj djus esa funs”kky; ds lHkh

  vf/kdkjh o deZpkfj;ksa us fo”ks"k iz;kl o ifjJe fd;k gSA blds fy, funs”kky; ds leLr

  vf/[email protected] c/kkbZ ds ik= gSaA “kgjh fodkl funs”kky; ds 17 lwpuk eSuqvy ek0 vk;ksx }kjk

  o’kZ 2006 esa vuqeksfnr gSaA

  lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dh /kkjk & 4 dh mi/kkjk ¼2½ esa ;g funsZ”k gS fd

  izR;sd yksd vf/kdkjh dk fujarj ;g iz;kl gksxk fd mi/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼[k½ dh vis{kkvksa ds

  vDlj] Loizsj.kk ls] turk dk fu;fer varjkyks ij lalwpuk ds fofHkUu lk/kuksa ds ek/;e ls bruh

  vf/kd lwpuk miyC/k djkus ds fy, mik; djs ftlls turk dks lwpuk izkIr djus ds fy, bl

  vf/kfu;e dk de ls de voyac ysuk iM+kA vf/kfu;e esa fn;s x;s funsZ”kksa ds vuq:i “kgjh fodkl

  funs”kky; }kjk bu izdk”kuksa dks fu;ekuqlkj fu;fer :i ls v|ru fd;k tkrk jgsxkA leLr

  LFkkuh; fudk;ksa ls Hkh ;g vis{kk dh tkrh gS fd og vius&vius eSuqvy fu;ekuqlkj v|ru djuk

  lqfuf”pr djsaxsA “kgjh fodkl funs”kky; ds 17 lwpuk eSuqvyksa dks ebZ 2011 rd dh lwpukvksa lfgr

  f}rh; laLdj.k ds :i esa v|ru fd;k tk jgk gSA

  ¼fuf/k ef.k f=ikBh½

  funs”kd]

  “kgjh fodkl funs”kky;]

  mRrjk[k.M] nsgjknwuA

 • 5

  lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

  ¿/kkjk & 4 ¼1½ ¼[k½ ¼i½ esa funsZf”krÀ

  eSuqvy & ,d

  laxBu dh fof”kf"V;k¡] d`R; vkSj drZO;

  “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M]

  nsgjknwu

 • 6

  “kgjh fodkl funs”kky;] mRrjk[k.M] nsgjknwu

  ¿lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk&4 ¼1½ ¼[k½ ¼i½ esa funsZf”krÀ eSuqvy&,d

  laxBu dh fof”kf"V;ka] d`R; o drZO;

  uxjh; Lo”kklu dh laf{kIr i`"BHkwfe

  uxj lkekU;r% ml dLcs dks dgk tkrk gsS ftlesas vusd tkfr;ksa ds vkSj d`f"k ls fuEu

  O;oLkk;ksa ls thfodksiktZu djus okys yksx fuokl djrs gSaA 19 oha lnh ls iwoZZ Hkkjr o"kZ esa uxjksa dh

  dksbZ fof/kd ifjHkk"kk fu/kkZfjr ugha Fkh vkSj uxjh; Lo”kklu ds fy, Hkh dksbZ vf/kfu;e ugh cuk FkkA

  fczfV”k “kklu dky esa uxjksa dh fof/kd ifjHkk"kk fu/kkZfjr dh xbZ vkSj uxjh; Lo”kklu ds fy,

  vf/kfu;e cus tks le;≤ ij la”kksf/kr gksrs jgsA orZeku esa bUgh vf/kfu;eksa esa of.kZr ekud o

  izfdz;k ds vuqlkj fdlh dLcs ;k xzkeh.k {ks= dks uxj ?kksf"kr fd;k tkrk gSA

  19oha lnh rd rRdkyhu la;qDr izkUr esa uxj fudk;kas ds xBu gsrq lesfdr vf/kfu;e ugh

  cuk FkkA QyLo:i uxj fudk;ksas dk xBu vyx&vyx vf/kfu;eksa ds }kjk fd;k tkrk jgkA

  mnkgj.k ds fy, vYeksM+k] uSuhrky] elwjh o nsgjknwu vkfn uxj fudk;ksa ds xBu gsrq vyx&vyx

  vf/kfu;e cusA fdUrq 20 oha lnh ds izkjEHk eas rRdkyhu la;qDr izkUr ljdkj }kjk uxj fudk;kssa ds

  xBu gsrq fuEu vf/kfu;e cuk;s x, %&

  ¼1½ fn ;wukbVsM+ izkfoUlst Vkmu ,fj;k ,DV] 1914 ¼vf/kfu;e la[;k&2 lu~ 1914½

  ¼2½ fn ;wukbVsM+ izkfoUlst E;wfufliSfyVht ,DV] 1916 ¼vf/kfu;e la[;k&2 lu~ 1916½

  mijksDr vf/kfu;e ds ykxw gksus dss mijkUr mRrjk[k.M] tks ml le; la;qDr izkUr dk fgLlk

  Fkk] esa Vkmu ,fj;k desVh vkSj uxjikfydkvksa dk xBu bu vf/kfu;eksa ds v/khu fd;k tkus yxkA

  LorU=rk izkfIr mijkUr lu~ 1959 esa mRrj izns”k ljdkj }kjk uxj fuxeksa ds xBu vkSj

  lapkyu gsrq mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959 ¼vf/kfu;e la[;k&2 lu~ 1959½ ykxw fd;kA

  bl izdkj lu~ 1959 ls lu~ 1994 rd mRrj izns”k esa uxj fudk;ksa ds xBu o lapkyu gsrq fuEu

  rhu vf/kfu;e ykxw jgs %&

  ¼1½ fn ;wukbVsM+ izkfoUlst Vkmu ,fj;k ,DV] 1914

  ¼2½ fn ;wukbVsM+ izkfoUlst E;wfufliSfyVht ,DV] 1916

  ¼3½ mRrj izns’ks uxj fuxe vf/kfu;e] 1959

  lu~ 1992 esa dsUnz ljdkj }kjk pkSgRrjoka ¼lafo/kku la”kks/ku½ vf/kfu;e 1992 ykxw dj uxj

  ikfydkvksa ls lEcfU/kr Hkkx&9-d- lafo/kku esa vUr% LFkkfir fd;kA

  lafo/kku ds bl Hkkx ds vuqPNsn&243&D;w esa uxjikfydkvksa ds xBu lEcU/kh fuEu funsZ”k gSa%

  &

  243&D;w uxjikfydkvksa dk xBu ¼1½ izR;sd jkT; esa bl Hkkx ds mica/kks ds vuqlkj&

  ¼d½ fdlh lade.k”khy {ks= ds fy,] vFkkZr xzkeh.k {ks= ls uxjh; {ks= esa lade.kxr {kss= fd

  fy, dksbZ uxj iapk;r dk ¼pkgs og fdlh uke ls Kkr gks½(

  ¼[k½ fdlh y?kqRrj uxjh; {ks= ds fy, uxjikfydk ifj"kn dk( vkSj

  ¼x½ fdlh c`gRrj uxjh; {kss= ds fy, uxj fuxe dk] xBu fd;k tk;sxkA

  lafo/kku esa mijksDr vuqPNsn vUr%LFkkfir gksus ds mijkUr mRrj izns”k ljdkj }kjk lu~ 1994

  esa fn ;wukbVsM izkfoUlst Vkmu ,fj;k ,DV] 1914 fujflr dj fn;k vkSj mRrj izns”k uxj ikfydk

  vkf/kfu;e] 1916 esa /kkjk&3¼d½] tks fuEuor gS] tksM+ nh %&

 • 7

  3&d izR;sd ladejkk”khy {ks= vkSj y?kqRrj {ks= ds fy, uxjikfydk& ¼1½ lafo/kku ds

  vuqPNsn&243&; [k.M ¼1½ ds v/khu vkSj blds Hkkx&9-d ds vuqlkj&

  ¼d½ izR;sd ladejk”khy {ks= ds fy, xfBr uxjikfydk dks uxj iapk;r ds :i esa

  tkuk tk;sxk(

  ¼[k½ izR;sd y?kqRrj uxjh; {ks= ds fy, xfBr uxjikfydk dks uxjikfydk ifj"kn ds

  :i esa tkuk tk,xkA

  bl izdkj o"kZ 1994 ds mijkUr mRrj izns”k jkT; esa uxj fudk;ksa ds xBu vkSj lapkyu gsrq

  fuEu vf/kfu;e ykxw jgs %&

  ¼1½ mRrj izns”k uxjikfydk vf/kfu;e] 1916

  ¼2½ mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959

  mRrjk[k.M ljdkj }kjk vf/kfu;eksa dks vaxhd`r vkSj la”kksf/kr fd;k tkuk

  1- mRrjk[k.M “kklu] vkokl ,oa “kgjh fodkl foHkkx dh vf/klwpuk la[;k&

  [email protected]”k0fo0&[email protected]¼2002&270 ¼u0fo0½@2002] nsgjknwu] fnukad 08 uoEcj 2002 }kjk mRrjk[k.M

  ¼m0iz0 uxjikfydk vf/kfu;e] 1916½ vuqdwyu ,oa mikUrj.k vkns”k] 2002] bl izkfo/kkuksa ds lkFk fd

  mRrj izns”k uxj ikfydk vf/kfu;e] 1916 esa tgka&tgka ij “kCn **mRrj izns”k** vk;k gS ogka&ogka ij

  og “kCn **mRrjk[k.M** ds :i esa i

 • 8

  dkykUrj esa mRrj izns”k ljdkj }kjk LFkkuh; fudk; funs”kd dks LFkkuh; fudk; funs”kky;

  dk foHkkxk/;{k ukfer dj “kklukns”k la[;k&[email protected]&4&83&lh0,l0¼tujy½@83 fodkl

  vuqHkkx&4] y[kuÅ fnukad 18 twu 1983 }kjk mRrj izns”k uxj ikfydk ¼dsUnzh;r½ lsok fu;ekoyh]

  1966 ds v/khu vf/kdkj izfrfu/kkfur fd, x;s tks fuEuor gSa %&

  ¼1½ mRrj izns”k ikfydk ¼dsUnzhf;r½ lsok ds ,sls leLr inksa ij ftudk m0iz0 osru vk;ksx ¼LFkkuh;

  fudk;½ 1970&80 dh laLrqfr;ksa ds vk/kkj ij “kklu }kjk Lohd`r osrueku esa izkjfEHkd osru

  850 :i;s ls de gS] deZpkfj;[email protected]/kdkfj;ksa dh fu;qfDr djus dh “kfDrA

  ¼2½ mijksDr in/kkjdksa dks mRrj izns”k ikfydk ¼dsUnzhf;r½ lsok fu;ekoyh] 1966 ds fu;e&37 ds

  v/khu fuyfEcr djus] inP;qr djus ;k lsok ls gVkus ;k inkoufr djus vkfn dk n.M vkjksfir

  djus dh “kfDr tks mDr fu;e ds vUrxZr jkT; ljdkj esa fufgr dh x;h gSA

  ¼3½ mi;qZDr fu;ekoyh ds fu;e&25 ds vUrxZr mi;qZDr in/kkjdksa dks ,d

  [email protected] ls nwljh [email protected] esa LFkkukUrj.k djus dh “kfDrA

  ¼4½mi;qZDr fu;ekoyh ds fu;e&28 ¼1½ ds v/khu mi;qZDr izdkj ds in/kkjdksa dk n{krkojks/k ikj

  djus dh vuqefr nsus dh “kfDrA

  ¼5½ mRrj izns”k ikfydk ¼dsUnzhf;r½ lsok ds mu vf/kdkfj;ksa ftuds inksa dk mRrj izns”k osru vk;ksx

  ¼LFkkuh; fudk;½ 1979&80 dh laLrqfr;ksa ds vk/kkj ij “kklu }kjk Lohd`fr;ksa ds vk/kkj ij

  “kklu }kjk Lohd`r osrueku esa izkjfEHkd osru 850 :i;s ;k mlls vf/kd gS] ds LFkkukUrj.k]

  n{krkojks/k ,oa vU; lsok lEcU/kh ekeyksa ls lEcfU/kr izLrkoksa dks viuh laLrqfr;kW “kklu ds fopkjkFkZ

  vxzlkfjr djus dk d`R;A

  ¼6½ dsfUnzf;r lsok ds leLr deZpkfj;[email protected]/kdkfj;ksa ds pfj= iaftdk] lsok vfHkys[k] T;s"Brk lwph

  rFkk mi;qZDr drZO;ksa ds fuoZgu gsrq vU; vko”;d vfHkys[k rFkk lwpuk j[kus dk d`R;A

  mRrjk[k.M jkT; ds xBu mijkUr mRrjk[k.M “kklu ds “kklukns”k la[;k&1014

  [email protected]&[email protected] [email protected] “kgjh [email protected]@ vfHk;U=.k “kk[kk] nsgjknwu fnukad

  3 tqykbZ 2001 ds izLrj & 1 esa funs”kky; dk ukedj.k fuEuor~ “kgjh fodkl funs”kky; fd;k

  x;k %&

  ¼1½ funs”kky; }kjk uxj LFkkuh; fudk;ksa ds lkFk&lkFk jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k }kjk

  lapkfyr uxjh; xjhch mUewyu dk;Zdzeksa dk Hkh fØ;kUo;u fd;k tk,xkA blfy, mRrjakpy izns”k

  esa bl funs”kky; dk uke “kgjh fodkl funs”kky; j[kk x;k gSA

  funs”kky; dk dk;kZy; Hkou

  funs”kky; ds ikl Loa; dk Hkou ugh gSaA “kgjh fodkl funs”kky; orZeku esa fdjk;s ds Hkou edku

  la[;k& [email protected] ekrk efUnj ekxZ] /keZiqj] nsgjknwu esa vofLFkr gSA

  funs”kky; ds dk;Z o drZO;

  mRrj izns”k uxj ikfydk vf/kfu;e 1916 vkSj mRrj izns”k uxj fuxe] 1959 ds vUrxZr

  jkT; ljdkj dks vf/kdkj izfrfu/kkfur djus dk vf/kdkj gSA

  mRrjk[k.M jkT; ds xBu mijkUr mRrjk[k.M “kklu ds “kklukns”k la[;k&1014

  [email protected]&[email protected] u0 [email protected]] “kgjh [email protected]@vfHk;U=.k “kk[kk] nsgjknwu fnukad

  3 tqykbZ 2001 ds }kjk funs”kky; ds dk;Z o nkf;Ro fu/kkZfjr fd, x;s tks eq[;r% fuEuor gSa %&

  Û funs”kky; }kjk LFkkuh; uxj fudk;ksa vkSj mRrjk[k.M “kklu ds e/; lsrq ds :i esa dk;Z

  djuk(

  Û “kklu }kjk fu/kkZfjr uhfr;ksa] funsZ”kksaa dk LFkkuh; fudk;ksa ls vuqikyu lqfuf”pr djkuk o

  le;≤ ij vuqJo.k djuk(

  Û mRrj izns”k uxjikfydk ¼dsUnzh;r½ lsok fu;ekoyh 1966 ds v/khu dk;Zjr vf/kdkjh;ksa o

  deZpkfj;ksa ds lsok vfHkys[kksa dk j[k&j[kko o vf/k"Bku lEcU/kh “kklu }kjk izfrfu/kkfur

  vf/kdkjksa ds vuqlkj dk;Zokgh lqfuf”pr djuk(

 • 9

  Û izns”k ljdkj }kjk jkT; foRr vk;ksx voLFkkiuk fuf/k vkfn ds fy, vkoafVr vuqnku ds

  mi;ksx ij fu;U=.k j[kuk(

  Û LFkkuh; fudk;ksa ds fy, izns”k ljdkj }kjk Lohd`r vf/kfu;[email protected];eksaa ,oa mifu;eksa dk

  lE;d~ vuqJo.k dk dk;Z Hkh funs”kky; ds ek/;e ls fd;k tk;sxk(

  Û “kgjh jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Zdzeksa ds fy, jkT; ljdkj }kjk foRr iksf"kr

  dk;ZØe o ;kstukvksa dk i;Zos{k.k o vuqJo.kA

  “kklukns”k dh izfr eSuqvy ds vUr esa layXu gSA

  funs”kky; dk fe”[email protected]

  mRrjk[k.M ds uxjh; {ks= ds lkekftd&vkfFkZd fodkl o tulalk/kuksa ds lnqi;ksx esa uxj

  fudk;ksa dks ijke”kZ o lgk;rk iznku dj mRrjk[k.M “kklu o uxj fudk;ksa ds e/; gsrq ds :i esa

  dk;Z djukA

  dk;kZy; le; ,oa nwjHkk’k

  dk;kZy; [kqyus dk le; & izkr% 10 cts

  dk;kZy; cUn gksus dk le; & lka; 5 cts

  lkIrkfgd vodk”k & izR;sd jfookj ,oa f}rh; “kfuokj

  jktif=r vodk”k & mRrjk[k.M “kklu }kjk fu/kkZfjr

  nwjHkk"k & 0135&2669541

  QSDl & 0135&2669542

  funs”kky; dk

 • 10

  LFkkuh; fudk;ksa esa fuokZfpr ek0 es;[email protected] v/;{kx.kksa dh lwph

  dz0 tuin dk uke o

  fudk; dk uke

  fuokZfpr ek0

  es;[email protected] v/;{k

  dk uke

  dk;kZy; nwjHkk"k eksckbZy ua0 bZesy vkbZMh

  1

  Tkuin nsgjknwu

  uxj fuxe nsgjknwu

  Jh fouksn peksyh]

  es;j

  0135-2657884

  9410148510 [email protected]

  2 uxj ikfydk

  ifj"knfodkluxj

  Jherh 'kkfUr

  tqokaBk 01360-250373

  9412047282 [email protected]

  3 uxj ikfydk ifj"kn

  elwjh

  Jh vks0ih0mfu;ky

  0135-2632251

  9412019900

  9756777700

  [email protected], [email protected]

  4 uxj ikfydk ifj"kn

  _f"kds'k

  Jh nhi 'kekZ 0135-2430015

  9412050411 [email protected]

  5 uxj iapk;r gjcZViqj Jh /kuns'k

  mfu;ky 01360-259035

  9410505444 [email protected]

  6 uxj iapk;r MksbZokyk Jherh izseyrk 0135- 2695682

  9997140277 [email protected]

  7

  tuin gfj}kj

  uxj ikfydk ifj"kn

  gfj}kj

  Jh dey dqekj

  tksjk

  01334-227006

  9412071413

  9927094446 [email protected]

  8 uxj ikfydk ifj"kn

  :Mdh

  Jh iznhi c=k 01332-272666

  9997777877 [email protected]il.com

  9 uxj ikfydk ifj"kn

  eaxykSj

  Jherh v[krjh 01332-222536

  9897251217 [email protected]

  10 uxjipk;r >cjsMk Jh lqHkk"k pkS/kjh 01332 -224085 9456590818 11 uxj iapk;r yDlj Jh txnso flag

  01332-254170 9837419895 [email protected]

  12 uxj iapk;r y.

 • 11

  14 uxj iapk;r cMdksV Jh cqf) flag 01375-224252 9412078350 15 uxj iapk;r xaxks=h fuokZpu ugha gksrs

  gSA -

  -----

  16

  tuin&peksyh

  uxj ikfydk ifj"kn

  peksyh&xksis'oj

  Jh isze cYyHk

  HkV~V

  01372-252226

  9412082202 [email protected]

  17 uxj ikfydk ifj"kn

  tks'kheB

  Jh _f"k izlkn 01389-222122

  9412032205 [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 12

  18 uxjiapk;r cnzhukFk fuokZpu ugha

  gksrs gSA -

  9412965167

  19 uxj iapk;r uUniz;kx Jh lqjsUnz flag 01372-261271 9412032629 20 uxj iapk;r xkSpj Jh eqds'k usxh

  01363-240711 9412116184 [email protected]

  21 uxj iapk;r d.kZiz;kx Jherh euksjek

  fMejh 01363-244084

  9412032131

  22

  tuin&fVgjh

  uxj ikfydk ifj"kn

  fVgjh

  Jh jkds'k

  lseoky

  ¼nsgkUr

  flrEcj 2010½

  01376-234123

  234474

  9410945444

  23 uxj ikfydk ifj"kn

  ujsUnzuxj

  Jh jktsUnz flag

  jk.kk 01378-227237

  9411370800

  24 uxj iapk;r pEck Jh lqjt flag

  jk.kk 01376-255308

  9412027639

  25 uxj iapk;r dhfrZuxj Jh fot; jke 01370-260439 9412949554 28 uxj iapk;r nsoiz;kx Jh t; izdk'k 01378--

  9412921626

  9997989102

  27 uxj iapk;r equhdhjsrh Jh mRre 0135-2430148 9760717184

  28

  tuin&:nziz;kx

  uxj iapk;r :nziz;kx

  Jherh js[kk

  lseoky

  01364-233212

  9412117029

  29 uxj iapk;r dsnkjukFk fuokZpu ugha

  gksrs gSA

  -

  30

  tuin&ikSM+h

  uxj ikfydk ifj"kn

  ikSMh

  Jh jktsUnz

  izlkn

  01368-222237

  9997806487

  31 uxj ikfydk ifj"kn

  Jhuxj

  Jh eksgy yky

  tSu

  01346-252489

  3047

  9837090002

  32 uxj ikfydk ifj"kn

  nqxM~Mk

  Jherh fceyk 01382-251268

  9410392822

  33 uxj ikfydk ifj"kn

  dksV}kj

  Jherh 'kf'k

  nsoh uSuoky 01382-222028

  9756773304

  34

  tuin&fiFkkSjkx

 • 13

  Vudiqj flag jkor

  38 uxj iapk;r pEikor Jh tSyky mQZ

  tSoUrh yky 05965-234504

  9456362603

  39 uxj iapk;r yksgk?kkV Jh Hkwiky flag

  esgrk 05965-230047

  9412044021

  40

  tuin&vYeksM+k

  uxj ikfydk ifj"kn

  vYeksMk

  Jherh 'kksHkk

  tks'kh

  05962-230021

  9412092012 [email protected]

  41 uxj iuapk;r }kjkgkV Jh fouksn

  dqekj tks'kh 05966-244182

  9410309058

  42

  tuin&ckxs’oj

  uxj ikfydk ifj"kn

  ckxs'oj

  Jh lqcks/k lkg 05963-220030

  9411113360 [email protected]

  43

  tuin&uSuhrky

  uxj ikfydk ifj"kn

  uSuhrky

  Jh eqds'k

  tks'kh ¼eaVw½

  05942-235153

  9412034683 [email protected]

  44 uxj ikfydk ifj"kn

  jkeuxj

  Jh eks0 vdje 05947-251313

  9837835039

  45 uxj ikfydk ifj"kn

  Hkokyh

  Jh Hkqou flag

  vf/kdkjh 05942-220004

  9720149315

  46 uxj ikfydk ifj"kn

  gY}kuh

  Jherh jsuw 05946-220035

  9319928526

  47 uxj iapk;r dkyk

 • 14

  56 uxj ikfydk ifj"kn

  flrkjxat

  Jherh ijohu

  csxe 05948-254120

  9837759221

 • 15

  57 uxj ikfydk ifj"kn

  [kVhek

  Jh enu dqekj 05943-250126

  9411671888 [email protected]

  58 uxj iapk;r egqokMkcjk Jherh

  'kkgtgka

  [kkrwu

  05947-220119

  9997685848 [email protected]

  59 uxj iapk;r

  egqvk[ksMkxat

  Jherh ulhek

  9837039134 [email protected]

  60 uxj iapk;r lqYrkuiqj

  iV~Vh

  Jherh :iorh 05947-225292

  9756735458

  61 uxj iapk;r dsyk[ksMk Jherh gQhtu 05949-241416

  9837363020 [email protected]

  62 uxj iapk;r fnus'kiqj Jherh lhek

  ljdkj 05949-262605

  9719172220

  9897341111

  63 uxj iapk;r 'kfDrx< Jh vt;

  dqekj

  tk;loky

  05949 -250311

  9917221000

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 16

  LFkkuh; fudk;ksa esa orZeku esa dk;Zjr vf/k’kklh vf/kdkfj;ksa ds nwjHkk"k

  uEcj

  dz0 tuin o LFkkuh; fudk;

  dk [email protected]

  vf/k’kklh vf/kdkjh dk

  uke

  Qksu u0

  dk;kZy;

  eksckbZy uEcj bZesy vkbZMh

  1

  tuin&nsgjknwu

  uxj fuxe nsgjknwu

  Jh ,u0ds0ik.Ms

  miuxj vf/kdkjh

  2657884 9634704776

  [email protected]

  2 uxj ikfydk ifj"kn

  fodkluxj

  Jh ,l0ih0 tks'kh

  3 uxj ikfydk ifj"kn

  elwjh

  Jh jksfgrkK 'kekZ

  2632251

  [email protected], [email protected]

  4 uxj ikfydk ifj"kn

  _f"kds'k

  Jh Mh0 ih0 HkV~V 2430015 9412972924

  [email protected]

  5 uxj iapk;r

  gjcZViqj

  Jh ,l0ih0 tks'kh 01360-259035 9837766799

  [email protected]

  6 uxj iapk;r

  MksbZokyk

  Jhe0lfjrk jk.kk 0135- 2695682 9837022731

  [email protected]

  7

  tuin&gfj}kj

  uxj fuxe gfj}kj

  Jh Hktu yky 01334-227006 9412057368

  [email protected]

  8 uxj ikfydk ifj"kn

  :Mdh

  Jh iznhi caly 01332-272666 9411108899

  [email protected]

  9 uxj ikfydk ifj"kn

  eaxykSj

  Jh lquhy dqekj

  vxzoky 01332-222536 9411711011

  [email protected]

  10 uxjipk;r >cjsMk Jh izeksn

  iqjh¼vfr0½ 01332 -224085 9760377833

  11 uxj iapk;r yDlj Jh izeksn iqjh 01332-254170 9927283222

  [email protected]

  12 uxj iapk;r y.

 • 17

  16 uxj ikfydk ifj"kn

  peksyh&xksis'oj

  Jh ,l0 ih0 HkV~V

  17 uxj ikfydk ifj"kn

  tks'kheB

  Jh ch0ih0dijok.k 01389-222122 9412920881

  [email protected]

  mailto:[email protected]

 • 18

  18 uxjiapk;r cnzhukFk Jh cgknqj ekSyik

  @Jh cnzhizlkn

  ¼dk;Zokgd½ - 9412921134

  19 uxj iapk;r

  uUniz;kx

  Jh ,l0 ih0 HkÍ 01372-261271 9412364738

  20 uxj iapk;r xkSpj fjDr 01363-240711 9412364738

  [email protected]

  21 uxj iapk;r

  d.kZiz;kx

  Jh ,l0 ih0 HkV~V

  ¼vfrfjDr½ 01363-244084 9412948957

  22

  tuin&fVgjh

  uxj ikfydk ifj"kn

  fVgjh

  Jh feB~Bu yky

  ’kkg

  01376-234123

  234474

  9411103407

  23 uxj ikfydk ifj"kn

  ujsUnzuxj

  Jh fcpynkl 01378-227237 9412138994

  24 uxj iapk;r pEck Jh feB~Bu yky

  ’kkg ¼vfrfjDr½ 01376-255308 9411103407

  25 uxj iapk;r fd

  frZuxj

  Jh jk; flag usxh 01370-260439 9412142889

  28 uxj iapk;r

  nsoiz;kx

  Jh v’kksd dqekj

  oekZ

  01378--

  9412921626 9411115641

  27 uxj iapk;r

  equhdhjsrh

  & 2430148 9837766799

  28

  tuin&:nziz;kx

  uxj iapk;r

  :nziz;kx

  Jh0 ch0 ih0

  Fkify;ky

  01364-233212 9411127134

  29 uxj iapk;r

  dsnkjukFk

  Jh eksgu xkSM

  ¼dk;Zok0 vf/k0

  vf/k0½

  - 9411155572

  30

  tuin&ikSM++h

  uxj ikfydk ifj"kn

  ikSMh

  Jh cnzh izlkn vk;Z

  01368-222237

  9758612749

  31 uxj ikfydk ifj"kn

  Jhuxj

  Jh jes’k izlkn

  lseoky

  01346-252489

  3047 9758612749

  32 uxj ikfydk ifj"kn

  nqxM~Mk

  thou yky

  dksfV;ky ¼vfr0½ 01382-251268 9412962440

  33 uxj ikfydk ifj"kn

  dksV}kj

  Jh thou yky

  dksfV;ky 01382&222028 9412962440

  34

  tuin&fiFkkSjkx

 • 19

  39 uxj iapk;r

  MhMhgkV

  Jh [khekuUn

  tks’kh¼vfr0½

  055964-

  2322526 9410113386

  37

  tuin&pEikor

  uxj ikfydk ifj"kn

  Vudiqj

  Jh ,yenkl 055943-265023 9557734063

  38 uxj iapk;r pEikor Jh ckyknRr

  tks’kh¼vfr0dk;ZHkkj½ 05965-234504 -

  39 uxj iapk;r

  yksgk?kkV

  Jh oh0Mh0tks’kh 05965-230047

  40

  tuin&vYeksM+k

  uxj ikfydk ifj"kn

  vYeksMk

  Jh 'ks[kj pUnz

  tks’kh

  5962-230021 [email protected]

  41 uxj iuapk;r

  }kjkgkV

  Jh ,l0 Mh0 HkV~V 05966-244182 9997511908

  42 tuin&ckxs’oj

  uxj ikfydk ifj"kn

  ckxs'oj

  Jh bZ’oj flag

  ¼vfrfjDr izHkkj½ 05963-220030 9627009369 [email protected]

  43

  tuin&uSuhrky

  uxj ikfydk ifj"kn

  uSuhrky

  Jh uhjt tks’kh 05942-235153- 9756206154 [email protected]

  44 uxj ikfydk ifj"kn

  jkeuxj

  Jh QbZe [kWak 05947-251313 9410599717

  45 uxj ikfydk ifj"kn

  Hkokyh

  Jh

  ds0vkj0VEVk¼vfr0½ 055942-220004 9677575288

  46 uxj fuxe

  gY}kuh&dkBxksnke

  Jh ckyk flag

  g;kadh

  05946-220035 9760757125

  47 uxj iapk;r

  dkyk

 • 20

  cktiqj

  54 uxj ikfydk ifj"kn

  :nziqj

  Jh ujsUnzdqekj 05944-242400 9760757125

  [email protected]

  55 uxj ikfydk ifj"kn

  fdPNk

  Jh t;ohj jkBh 05944-264674 9837040341

  [email protected]

  56 uxj ikfydk ifj"kn

  flrkjxat

  Jh ,yenkl 05948-254120 9557734063

  57 uxj ikfydk ifj"kn

  [kVhek

  Jh ,yenkl 05943-250126 9557734063

  [email protected]

  58 uxj iapk;r

  egqokMkcjk

  Jh utj

  vyh¼vfrfjDr

  izHkkj½

  05947-220119 9837304686 [email protected]

  59 uxj iapk;r

  egqvk[ksMkxat

  Jh latho esgjks=k

  [email protected]

  60 uxj iapk;r

  lqYrkuiqj iV~Vh

  Jh t;chj flag

  jkBh 05947-225292 9837041340

  61 uxj iapk;r

  dsyk[ksMk

  Jh latho esgjks=k 05949-241416

  [email protected]

  62 uxj iapk;r

  fnus'kiqj

  Jh t;ohj jkBh

  ¼vfrfjDr½ 01360-262605 -

  63 uxj iapk;r

  'kfDrx<

  Jh t;chj

  jkBh¼vfrfjDr½ 05949 -250311

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 21

  “kgjh fodkl funs”kky; ds fy, l`ftr inksa dh la[;k

  'kgjh fodkl funs'kky;]mRrjka[k.M esa iquZxBu 'kklukns'k

  la[;k&[email protected]@¼1½@2010&176¼lk0½@2006 fnukad 15&4&2010 ,oa 'kklukns'k

  la[;k&640¼1½@iv¼1½@2010&176¼lk½@2006 fnukad 14&9&2010 }kjk lh/kh [email protected] ds l`ftr inksa ,oa mlds lkis{k dk;[email protected];ksa dk fooj.k ¼6&4&2011dh fLFkfr½

  Øe

  la0

  [email protected] [email protected]

  M osru

  orZeku esa

  l`ftr

  in

  dk;Zjr

  dkfeZdksa

  dh

  la[;k

  orZeku

  esa fjDr

  inksa dh

  la[;k

  lf̀tr inksa

  ds fo:}

  [email protected]

  izkUrh;

  j{kd ny

  ds ek/;e

  ls rSukr

  fd;s x;s

  dkfeZdksa dh

  la[;k

  'kklukns'kkuqlkj inksa dks Hkjs tkus

  dk izkfo/[email protected];qfDr

  iz'kklfud lsok laoxZ

  1 funs'kd¼I .A.S.) laoxkZuqlkj 1 1 0 0

  2 vij funs'kd

  (P.C.S.)

  laoxkZuqlkj 1 0 1 0

  3 mifuns'kd 15600&39100

  @6600

  2 2 0 0 orZeku esa ikfydk dsfUnzf;r lsok ds vf/kdkjhXk.k

  [email protected] ds

  QyLo:Ik dk;Zjr gSA

  4 lgk;d funs'kd 15600&39100

  @5400

  2 1 1 0 'kklu }kjk ikfydk dsfUnzf;r lsok ds vf/k'kklh vf/kdkjh dks

  lgk;d funs'kd ds in ds

  lkis{k rSukr fd;k x;k gSA

  rduhdh lsy

  5 leUo;d¼vfHk;a=.k½ vf/kdre

  vf/k'kklh

  vfHk;Urk Lrj

  1 0 1 0 lafonk ij vkmVlksflZx vFkok izfrfu;qfDr ij

 • 22

  6 vojvfHk;Urk

  ¼rduhdh½

  9300&[email protected]

  4200

  1 0 1 0 lafonk ij vkmVlksflZx vFkok izfrfu;qfDr ij

  7 lgk;d fujh{kd 5200&[email protected]

  2800

  0 0 0 0 e`r laoxZA bl in dks e`r laoxZ ?kksf"kr dj fn;k x;k gS]

  tcfd m0iz0 ls bl in ij

  vkoafVr dkfeZd LFkxu ij gSA

  dk;ZHkkj xzg.k ugha fd;k gSA

  ys[kk laxBu

  8 ys[kkf/kdkjh laoxkZuqlkj 1 1 0 0 foRr ,oa ys[kk laoxZ dk inA

  9 ys[kkdkj 9300&[email protected]

  4200

  1 1 0 0 lgk;d ys[kkdkj in ls inksUufrA

  10 lgk;d ys[kkdkj 5200&[email protected]

  2800

  4 2 2 0 lh/kh HkrhZ }kjkA p;u gsrq vf/k;kpu i= fnukad

  30&9&2010 dks izkfof/kd

  f'k{kk ifj"kn] :Mdh dks izsf"kr

  dj fn;k x;k gSA

  lkaf[;dh lsy

  11 vFkZ ,oa la[;kf/kdkjh fu;kstu foHkkx

  ds laoxksZuqlkj

  1 0 1 0 fu;kstu foHkkx }kjk fu;qfDr fd;k tk;sxkA funs'kky; ds

  i=

  la]&[email protected]/k&[email protected]

  fnukad 9&9&2010 }kjk

  fu;kstu foHkkx ls

  [email protected];qfDr dk vuqjks/k

  fd;k x;k gSA

  12 lkaf[;dh lgk;d 9300&[email protected]

  4200

  1 0 1 0 fu;kstu foHkkx }kjk fu;qfDr fd;k tk;sxkA funs'kky; ds

  i=

  la]&[email protected]/k&[email protected]

  fnukad 9&9&2010 }kjk

  fu;kstu foHkkx ls

  [email protected];qfDr dk vuqjks/k

  fd;k x;k gSA

  fefufLVªª;y laoxZ

  13 ofj"B iz'kklfud

  vf/kdkjh

  9300&[email protected]

  4600

  1 1 0 0 inksUufr }kjk Hkjk x;k gSA

  14 iz'kklfud vf/kdkjh 9300&[email protected]

  4200

  3 0 3 0 eq[; lgk;d dh inksUufr ls A

 • 23

  15 eq[; lgk;d 5200&[email protected]

  2800

  3 3 0 0 izoj lgk;d dh inksUufr lsA 02eq[; lgk;dksa }kjk m0iz0

  ls dkZ;ZeqDr gksdj dk;ZHkkj

  xzg.k ugha fd;k gS vkSj LFkxu

  ij m0iz0 esa gh dk;Zjr gSA

  16 izoj lgk;d 5200&[email protected]

  2400

  5 3 2 0 dfu"B lgk;d dh inksUufr lsA 01 izoj lgk;d }kjk

  m0iz0 ls dkZ;ZeqDr gksdj

  dk;ZHkkj xzg.k ugha fd;k gS

  vkSj LFkxu ij m0iz0 esa gh

  dk;Zjr gSA

  17 dfu"B lgk;d 5200&[email protected]

  1900

  5 2 3 0 lh/k HkrhZA 01dfu"B lgk;d }kjk m0iz0 ls dkZ;ZeqDr gksdj

  dk;ZHkkj xzg.k ugha fd;k gS

  vkSj LFkxu ij m0iz0 esa gh

  dk;Zjr gSA

  18 vk'kqfyfid lg MkVk

  ,UVªh vkijsVj

  5200&[email protected]

  2400

  3 3 0 3 fnukad 01-06-2011 ls miuy ds ek/;e ls lafonk ij rSukr

  fd;s x;s gSsA ¼vkmVlksflZx½

  19 okgu pkydA 5200&[email protected]

  1900

  2 2 0 0 dk;Zjr dkfeZdksa dh lsok fuo`Rrh ;k vU;Fkk fjDr gksus

  ij e`r laoxZA rnksijkUr

  lafonk ij vkmVlksflZxA

  20 [email protected] 4400&[email protected]

  300

  5 5 0 3 dk;Zjr dkfeZdksa dh lsok fuo`Rrh ;k vU;Fkk fjDr gksus

  ij er̀ laoxZ] rnksijkUr

  lafonk ij vkmVlksflZxA

  m0iz0 ls vkoafVr 02 dkfeZd

  m0iz0 esa gh LFkxu ij dk;Zjr

  [email protected];ZHkkj xzg.k ugha fd;k

  gSA l`[email protected] 03 inksa ds

  fo:} izkUrh; j{kd ny ds

  dkfeZd rSukr fd;s x;s gSA

  ;ksx%& 43 24 19 3

  uksV%&1& eq[; lfpo] dkfeZd vuqHkkx&2 mRrjk[k.M 'kklu ds i=kad [email protected]¼2½@2010 fnukad 07&09&2010 esa

  fn;s x;s vkns'kksa ds vuqikyu esa funs'kky; esa mijksDrkuqlkj l̀ftr 02 in lgk;d ys[kkdkj dk vf/k;kpu

  funs'kky; ds i=kad [email protected]'k0fo0fu0&fofo/k&[email protected]/k;[email protected] fnukad 30&09&2010 }kjk izkfof/kd f'k{kk

  ifj"kn] :Mdh dks isszf"kr fd;k tk pqdk gSA

 • 24

  2& orZeku ds lajpukRed

 • 25

  8 vf/k”kklh vf/kdkjh 8000-13500 7 9 vf/k”kklh vf/kdkjh 5000-8000 4 10 vf/k”kklh vf/kdkjh 4500-7000 10 11 vf/k”kklh vf/kdkjh 3200-4900 42 12 voj vfHk;Urk 4500-7000 37 13 tksuy lSfUVªVh vf/kdkjh 6500-10500 2 14 eq[;lQkbZ ,oa [kk| fujh{kd 4500-7250 8 15 dk;kZy; v/kh{kd 4500-7000 7 16 dj ,oa jktLo v/kh{kd 4500-7200 36 17 ys[kkdkj 4500-7000 33 18 lgk;d dj v/kh{kd 4000-6000 - 19 lQkbZ ,oa [kk| fujh{kd 4000-6000 73 20 iz/kku fyfid 4000-6000 24 21 dj ,oa jktLo fujh{kd 3200-4900 89

  ;ksx 387

  LFkkuh; uxj fudk; laoS/kkfud Lo;r”kklh laLFkk;sa gSA “kgjh fodkl funs”kky; dk vf/kdkj o

  nkf;Ro vf/kfu;e esa funsZf”kr vkSj “kklu }kjk le;≤ ij izfrfu/kkfur dk;Z o vf/kdkjksa ds

  lEiknu rd lhfer gSA

  LFkkuh; fudk;

  mRrjk[k.M esa uxj fudk;ksa dh la[;k fuEukuqlkj 63 gSA bu uxj fudk;ksa dk

  oxhZdj.k bl izdkj gS %&

  uxj fuxe&03

  uxjikfydk ifj"kn & 30

  uxj iapk;r& 30

  mijksDr 63 uxj fudk;ksa dk uke fuokZfpr lnL;ksa dh la[;k vkSj tula[;k fuEu gS%

  Ø0l0 tuin dk

  uke

  fudk; dk uke es;[email protected]/

  ;{k dh

  la[;k

  dqy

  fuokZfpr

  lnL;ksa dh

  la[;k

  dqy

  tula[;k

  ¼2001½

  1 gfj}kj u0 ik0i0 gfj}kj 1 25 175010

  2 u0 ik0i0 :M+dh 1 20 97064

  3 u0 ik0i0 eaxykSj 1 13 42782

  4 uxj iapk;r yDlj 1 9 18240

  5 uxj iapk;r >cjsM+k 1 9 9378

  6 uxj iapk;r y.

 • 26

  8 u0 ik0i0 elwjh 1 11 26069

  9 u0 ik0i0 _f"kds”k 1 15 59671

  10 u0 ik0i0 fodkl uxj 1 9 12485

  11 uxj iapk;r MksbZokyk 1 7 8047

  12 uxj iapk;r gcZViqj 1 7 9242

  ;ksx%& 6 94 563322

  13 m/ke flag

  uxj

  u0 ik0i0 cktiqj 1 9 21782

  14 u0 ik0i0 xnjiqj 1 7 13638

  15 u0 ik0i0 tliqj 1 13 39048

  16 u0 ik0i0 dk”khiqj 1 15 92978

  17 u0 ik0i0 :nziqj 1 20 88720

  18 u0 ik0i0 [kVhek 1 9 14378

  19 u0 ik0i0 fdPNk 1 11 30517

  20 u0 ik0i0 flrkjxat 1 9 21943

  21 uxj iapk;r fnus”kiqj 1 7 8856

  22 uxj iapk;r lqYrkuiqj 1 7 7713

  23 uxj iapk;r dsyk[ksM+k 1 7 7783

  24 uxj iapk;r egqvk Mkcjk 1 7 6110

  25 uxj iapk;r egqvk [ksM+kxat 1 7 8859

  26 uxj iapk;r “kfDrx

 • 27

  36 u0 ik0i0 dksV}kj 1 11 25400

  37 u0 ik0i0 nqxMMk 1 4 2690

  ;ksx%& 4 35 72693

  38 vYeksM+k u0 ik0i0 vYeksM+k 1 11 30613

  39 uxj iapk;r }kjkgkV 1 4 2543

  ;ksx%& 2 15 33156

  40 fVgjh u0 ik0i0 fVgjh 1 11 25425

  41 u0 ik0i0 ujsUnz uxj 1 4 4796

  42 uxj iapk;r pEck 1 7 6579

  43 uxj iapk;r nsoiz;kx 1 4 2144

  44 uxj iapk;r dhfrZuxj 1 4 1040

  45 uxj iapk;r eqfudhjsrh 1 4 7879

  ;ksx% 6 34 47863

  46 fiFkkSjkXk

 • 28

  ;ksx& 1 7 2721

  61 pEikor u0 ik0i0 Vudiqj 1 9 15810

  62 uxj iapk;r pEikor 1 4 3958

  63 uxj iapk;r yksgk?kkV 1 4 5828

  ;ksx%& 3 17 25596

  egk;ksx 60 556 1842271

  ukxj LFkkuh; fudk; fuokZpu] 2008 ds QyLo:i LFkkuh; fudk;ksa esa uofuokZfpr ek0 es;[email protected]/;{[email protected][email protected];ksa

  dk fooj.k fuEuor~ gS %&

  uxj fuxe] nsgjknwu

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr uxj izeq[k dk uke%& Jh fouksn peksyh

  fuokZfpr ik‛kZnksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 2

  1 Jhefr fu”kk jkuk

  2 Jhefr vuqjk/kk

  3 Jh nhi flag pkSgku

  4 Jhefr laxhrk dBSr

  5 Jh lanhi iVoky

  6 Jh jes”k cqVksyk¼jEew½

  7 lqJh cchrk lgks=k

  8 Jh eksgu tks”kh

  9 Jh fofiu dqekj

  10 Jh thou flag

  11 Jh fot; dksgyh

  12 Mk0 fotsUnz iky flag

  13 Jhefr nhik “kkg

 • 29

  14 Jh vt; lksudj

  15 Jh “kSy V.Mu

  16 Jhefr jktdqekjh vkuUn

  17 Jh v”kksd “kekZ

  18 Jh lUrks[k flag

  19 Jh v”kksd dksgyh

  20 Jhefr jek xkSM

  21 Jhefr lhek papy

  22 Jh v:.k dqekj

  23 Jh dey lgxy

  24 Jh vt; fla?ky

  25 Jh fot; izrki eYy

  26 Jhefr chuk

  27 Jh jktdqekj

  28 Jhefr “kdqUryk jkBkSj

  29 Jh vkuUn R;kxh

  30 Jhefr deyh HkV~V

  31 Jh ih0,l0usxh

  32 Jh jktsUnz jkor

  33 Jhefr chuk mfu;ky

  34 Jh fofiu jk.kk

  35 Jhefr lqcks/kuh “kekZ Fkify;ky

  36 Jh eueksgu flag ?kubZ

  37 Jh mn; flag pansy

  38 Jh x.ks”k Maxoky

  39 Jh vuwi diwj

  40 Jh vCnqy vtht

  41 Jh lq”khy xqIrk

  42 jkds”k ekS;Z

  43 Jh lUrks"k

 • 30

  44 Jh rklhu

  45 Jh uhjt lsBh

  46 Jh vykmn~nhu

  47 Jh lat; dqekj

  48 Jh vk”kk HkkVh

  49 Jh ckcwjke

  50 Jhefr vpZuk iq.Mhj

  51 Jh ,l0,l0jkor

  52 Jh uohu fc"V

  53 Jhefr vferk flag

  54 Jh xksfoUn eksgu

  55 Jh txnh”k /kheku

  56 Jh lfpu xqIrk

  57 Jh lqjsUnz flag dqdjstk

  58 Jhefr chuk

  59 Jh lh0,l0usxh

  60 Jh mn; flag

  uxj ikfydk ifj"kn] _f"kds‛k

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh nhi ‚kekZ

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr vk”kk nsoh

  2 Jh fo”kky [kSjoky

  3 Jhefr izhfr jkBh

  4 Jh f”ko dqekj xkSre

  5 Jh vjfoUn “kkg

  6 Jhefr jktdqekjh tqxjku

  7 Jhefr vfurk cgy

  8 Jhefr iq"ik

 • 31

  9 Jhefr tlfoUnj dkSj

  10 Jhefr iq"ik

  11 Jh rst cgknqj ;kno

  12 Jh jke Ñiky xkSre

  13 Jh lat; /;kuh

  14 Jh [kq”kgky flag

  15 Jh ghjkyky

  16 Jh jke dqekj laxj

  17 Jh jkgqy “kekZ

  18 Jh gjh”k frokjh

  19 Jh c`tiky flag jk.kk

  20 Jh jtuh”k lsBh

 • 32

  uxj ikfydk ifj"kn] elwjh

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh vks0ih0mfu;ky

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh t;dqekj xqIrk

  2 Jhefr lUrks"k vk;Z

  3 Jh jes”k Hk.Mkjh

  4 Jh lq”khy dqekj

  5 Jh ohjsUnz jkor

  6 Jhefr lqHkkf"kuh

  7 Jh dsnkj flag pkSgku

  8 Jhefr dkUrk fc"V

  9 Jh uUnyky

  10 Jhefr jkts”ojh

  11 Jhefr tlchj dkSj

  uxj ikfydk ifj"kn] fodkluxj

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr ‚kkfUr tqokaBk

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr lfork /;kuh

  2 Jh te”ksn vgen

  3 Jh fufyu t; izdk”k

  4 Jh vej flag

  5 Jh vuqie

  6 Jhefr vpZuk lsBh

  7 Jhefr lksfu;k lIiy

  8 Jh /kesUnz Bkdqj

  9 Jh jktsUnz¼jktw fcUtksyk½

  uxj iapk;r] gjcVZiqj

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh /kuns‛k mfu;ky

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

 • 33

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr fdju

  2 Jh jktdqekj xks;y

  3 Qjhnk vUtqe

  4 Jh bj”kkn

  5 Jh dSyk”k

  6 Jh vk”kh"k flag iq.Mhj

  7 Jhefr jkuh caly

  uxj iapk;r] MksbZokyk

  tuin nsgjknwu

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr izseyrk

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr ckyk nsoh

  2 Jh xkso/kZu

  3 Jhefr fleju dkSj

  4 Jhefr foeyk

  5 Jh r#.k

  6 Jh QStku

  7 Jh vfuy pkSgku

  uxj ikfydk ifj"kn~] gfj}kj ¼uxj fuxe esa mPphdr̀ fuokZfpr cksMZ Hkax gSS ½

  tuin gfj}kj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh dey dqekj tksjk

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

 • 34

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh tx/khj

  2 fu”kk

  3 Jh jkes”oj n;ky

  4 Jhefr xhrk papy

  5 Jh fnus”k tks”kh

  6 Jhefr yhyk nsoh

  7 Jh b¶rs[kkj [kka

  8 jk/ks d`".k

  9 Jh lqHkk"k pUn

  10 bnjh”k

  11 Jhefr ;”kksnk

  12 Jefr ekyrh nsoh

  13 Jh lR; ukjk;.k

  14 Jh jkts”k mQZ liuk

  15 izHkk ?kbZ

  16 Jh izse izdk”k lrysoky

  17 Jhefr jktdqekjh

  18 Jhjke vkgqtk

  19 Jh vfuy feJk

  20 gsek feJk

  21 Jh lat; “kekZ

  22 Jh vfuy vjksM+k

  23 Jh ftrsUnz pkSgku

 • 35

  24 Jh fuf[ky

  25 Jh nsosUnz dqekj euoky

  26 Jh jkds”k dqekj

  27 duht QkRek

  28 Jh lq”khy pkSgku

  29 Jh v”kksd “kekZ

  30 d:.kk “kekZ

  uxj ikfydk ifj"kn~] :M+dh

  tuin gfj}kj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh iznhi c=k

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh /khjtiky

  2 nhik jkuh

  3 Jh lrsUnz dqekj

  4 Jh fotsUnz flag

  5 Jh ;”kiky flag

  6 Jhefr ljyk

  7 Jhefr jk[kh “kekZ

  8 Jh ts0ih0”kekZ

  9 Jhefr lqns”k jkuh

  10 Jhefr fuf/k fxjh

  11 Jh jkts”k dqekj

  12 Jh fouhr pUnz xqIrk

  13 Jh vuwi

 • 36

  14 Jh jfoUnz [kUuk

  15 Jh fnyhi dqekj

  16 Jh ekS0 vlxj

  17 Jhefr lhek oekZ

  18 Jhefr vuqjk/kk

  19 Jh jkt dqekj nq[kh

  20 Jh Qtwy jgeku

  uxj ikfydk ifj"kn~] eaxykSj

  tuin gfj}kj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr v[krjh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr vuhlk

  2 lgjkt

  3 Jh lxhj

  4 Jhefr uhuk

  5 Jh ekS0esgUnh

  6

  ekS0pkS0ftUuk glu mQZ ftUnk

  glu

  7 Jh lyhe

  8 Jh eqLrdhe

  9 Jh dlywe

  10 Jh fljktqn~nhu

  11 Jhefr eksglhuk

  12 ekS0 ldh

  13 Jh “kkg fodkj

  14 Jhefr “kek

  15 uthl

 • 37

  uxj iapk;r] yDlj

  tuin gfj}kj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh txnso flag

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr m"kk

  2 Jh jke flag

  3 Jh ukFkwjke “kekZ

  4 Jh fojsUnz flag

  5 Jhefr :de.kh

  6 Jh jrsUnz dqekj frokjh

  7 Jh czã flag

  8 xqjizhr dkSj

  9 Jh nsosUnz

  uxj iapk;r] y.

 • 38

  tuin gfj}kj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh lqHkk"k pkS/kjh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh jktsUnz dqekj

  2 Q¸;kt

  3 Jhefr uhjt jkuh

  4 Jhefr ccyh

  5 Jh iou dqekj

  6 yfyrk

  7 Jh eqds”k

  uxj ikfydk ifj"kn] Jhuxj

  tuin ikSM+h x

 • 39

  uxj ikfydk ifj"kn] nqxM~Mk

  tuin ikSM+h x

 • 40

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh jktsUnz izlkn VeVk

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh dye flag

  2 Jhefr dqle

  3 Jh t;iky flag

  4 Jhefr iwue

  5 Jh vkflQ

  6 Jh edku flag

  7 Jhefr laxhrk

  8 Jh fouksn fc"V

  9 Jhefr xksnkEcjh nsoh

  10 Jh yfyr ltok.k

  11 deys”k jks”ku

  uxj ikfydk ifj"kn] fVgjh

  tuin fVgjh x

 • 41

  9 Jh jktiky flag fe;ka

  10 Jh fpjatho izlkn frokMh

  11 Jhefr ehuk

  12 Jh fot;iky

  13 Jhefr m"kk iq.Mh

  uxj ikfydk ifj"kn] ujsUnzuxj

  tuin fVgjh x

 • 42

  uxj iapk;r] dhfrZuxj

  tuin fVgjh x

 • 43

  uxj ikfydk ifj"kn] #nziz;kx

  tuin #nziz;kx

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr js[kk lseoky

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh pUnzeksgu

  2 Jhefr f”konsbZ

  3 Jh fnus”k flag

  4 Jh pUnz eksgu

  5 Jh vt;

  6 Jhefr laxhrk

  7 Jh fouksn izlkn

  8 Jhefr ghek nsoh

  9 Jh fgeiky flag

  uxj ikfydk ifj"kn] xksis’oj

  tuin peksyh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh isze cYyHk HkV~V

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh izeksn fc"V

  2 Jh foØe flag fluoky

  3 Jh egsUnz flag

  4 Jhefr iq"ik ikloku

  5 Jhefr lrs”ojh nsoh

  6 Jh ujsUnz flag

  7 Jh eueksgu

  8 Jh fouksn duoklh

  9 fdju

 • 44

  uxj ikfydk ifj"kn] tks‛kheB

  tuin peksyh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh _f"k izlkn

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh y{eh yky

  2 Jh “kSysUnz iaokj

  3 Jhefr dqlqe lrh

  4 Jhefr dkUrk “kkg

  5 Jh vkse izdk”k

  6 Jh v”kksd lrh

  7 Jhefr jek “kkg

  8 Jh y{e.k

  9 Jhefr eatw nsoh

  uxj iapk;r] uUniz;kx

  tuin peksyh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh lqjsUnz flag

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh jes”k pUnz

  2 Jh fnus”k yky

  3 Jhefr rqylh nsoh

  4 Jhefr xhrk

  uxj iapk;r] d.kZiz;kx

  tuin peksyh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr euksjek fMejh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr clUrh nsoh

  2 Jh cyoUr flag xqlkbZa

  3 Jh gjsUnz flag fc"V

  4 Jhefr m"kk fc"V

  5 Jh izgykn lrh

  6 Jhefr euksjek nsoyh

  7 Jhefr gsek HkÍ

 • 45

  uxj iapk;r] xkSpj

  tuin peksyh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh eqds‛k usxh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh ljr

  2 Jh ujsUnz

  3 Jhefr lqjs”kh nsoh

  4 Jhefr yhyk nsoh

  5 Jhefr jtuh

  6 Jh vfuy

  7 Jh rktcj flag

  uxj ikfydk ifj"kn] mRrjdk'kh

  tuin mRrjdk'kh

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh HkwisUnz flag

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh fnXxfot; flag

  2 Jh jkexksiky

  3 Jhefr lfork HkV~V

  4 Jh lqn”kZu jkor

  5 Jhefr dqlqeyrk ukSfV;ky

  6 Jh cyoUr flag jk.kk

  7 Jh vUtuh mfu;ky

  8 Jh egkchj flag pkSgku

  9 Jh vt; cgqxq.kk

  uxj iapk;r] cM+dksV

  tuin mRrjdk‛kh

 • 46

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh cqf) flag

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh jfoUn flag

  2 Jh lkbcw yky

  3 Jh Hkkuw

  4 Jhefr dqlqe ckyk

  5 Jh galiky flag fc"V

  6 Jhefr HkkxnsbZ

  7 Jh chjsUnz flag

  uxj ikfydk ifj"kn] uSuhrky

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%&Jh eqds'k tks'kh ¼eaVw½

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh nhid dqekj ¼Hkksyw½

  2 Jh isze lkxj

  3 Jh jkds”k dqekj

  4 Jhefr eatw jkSrsyk

  5 Jhefr nhik feJk

  6 Jhefr vehrk csfj;k

  7 Jh d`iky flag

  8 egsUnz flag

  9 Jh eukst vf/kdkjh

  10 Jhefr n;k fc"V

  11 Jh Hkjr pUnz HkV~V

  12 Jhefr ehuk fc"V

  13 Jh izdk”k flag fc"V

 • 47

  uxj ikfydk ifj"kn] jkeuxj

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& eks0 vdje ¼ek0 mPp U;k;ky; uSuhrky ds LFkxu ds QyLo:i½

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh vf”ouh dqekj

  2 Jhefr gQhtk csxe

  3 Jh vCnqy vtht

  4 Jhefr nhfIr esgjks=k

  5 Jhefr laxhrk

  6 Jhefr QwytgkW

  7 Jhefr QkSft;k csxe

  8 Jh ftrsUnz flag fc"V

  9 Jhefr foeyk

  10 Jh lR;izdk”k

  11 Jh pUnzHkw"k.k

  12 Jh ubZe vgen

  13 Jh ckcj [kkWu

  14 Jh lat; flag

  15 Jh [k"Vh uUnu

  uxj ikfydk ifj"kn] gY}kuh ¼uxj fuxe esa mPphsdr̀ fuokZfpr cksMZ Hkax gSA ½

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr jsuw

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr fojek nsoh

  2 Jh fnus”k dqekj

 • 48

  3 Jh jktsUnz tks”kh

  4 Jh utkdr [kku

  5 Jhefr iszek lkgh

  6 Jh tksxsUnj jkSrsyk

  7 Jhefr “kksHkk fc"V

  8 Jh egsUnz ukxj

  9 Jhefr jk/kk frokjh

  10 Jhefr t;Jh frokjh

  11 Jhefr iszek tks”kh

  12 Jh iwju

  13 Jh lh0,e0ik.Ms

  14 Jh gfjeksgu

  15 Jh eukst dqekj

  16 Jh jktsUnz Hkkdquh

  17 Jhefr iwue vxzoky

  18 Jhefr “kkgtgkW csxe

  19 Jhefr iq"ik

  20 “kkSdhu vgen

  21 Jh “kdhy vgen

  22 Jh xksfcUn

  23 Jh b”kjr u”khe

  24 Jhefr dej tgkW

  25 Jh vCnqy “keh

  uxj ikfydk ifj"kn] Hkokyh

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh Hkqou flag vf/kdkjh

 • 49

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh eksgu pUnz vktkn

  2 Jhefr lhek vk;kZ

  3 Jh fxjh”k pUnz tks”kh

  4 Jh nhi pUnz HkÍ

  5 Jhefr chuk lkg

  6 Jhefr fdju panksyk

  7 Jh eukst frokjh

  uxj iapk;r] ykydqWavk

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr v:.kk pkSgku

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh esgrkc

  2 Jhefr pUnzk [kkrh mQZ pUnzdyk [kkrh

  3 Jh v:.k izdk”k

  4 Jh okfgn vyh

  5 Jh iou

  6 Jh fouksn JhokLro

  7 Jhefr jkty{eh

  uxj iapk;r] dkyk

 • 50

  7 Jh jktsUnz flag

  uxj iapk;r] Hkherky

  tuin uSuhrky

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh lrh‛k yky

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh yosUnz flag jkSrsyk

  2 Jhefr lhek nsch

  3 Jhefr izsek yksguh

  4 Jh Hkqou dqekj

  5 Jh iznhi dqekj

  6 Jhefr xhrk ik.Ms

  7 Jh deys”k dqekj i

 • 51

  12 Jh fueZy dqekj ik.Ms

  13 Jh nhid pUn

  14 Jhefr :De.kh fc"V ¼jk/kk½

  15 Jh jktsUnz flag clsM+k

  uxj iapk;r] MhMhgkV

  tuin fiFkkSjkx

 • 52

  uxj ikfydk ifj"kn] Vudiqj

  tuin pEikor

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh g"kZo/kZu flag jkor

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh eukst xqIrk

  2 Jhefr iq"ik

  3 Jh Hkhe

  4 Jh nsosUnz dqekj flag

  5 Jh pUnz”ks[kj

  6 Jhefr ghjk nsoh

  7 Jh rqylh

  8 Jhefr yktoUrh

  9 Jh izHkkr

  uxj iapk;r] pEikor

  tuin pEikor

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh tSyky mQZ tSoUrh yky

  fuokZfpr lnL;ksaa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh fouksn dqekj

  2 Jhefr nhik oekZ

  3 xaxk xksLokeh

  4 Jh iznhi “kkg

  uxj iapk;r] yksgk?kkV

  tuin pEikor

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh Hkwiky flag esgrk

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh fouksn

  2 Jh nhid

  3 Jhefr jsuw xM+dksVh

  4 Jhefr ehuw

  5 Jh foey

  6 Jhefr deyk nsoh

  7 Jh x.ks”k nRr

  uxj ikfydk ifj"kn~] [kVhek

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh enu dqekj

 • 53

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh jes”kpUnz tks”kh mQZ jkew HkkbZ

  2 Jh vlye vUlkjh

  3 Jh ekSgEen ubZe bnjhlh ¼ubZe fjtoh½

  4 Jhefr “kf”kckyk ck/kok

  5 Jhefr xhrk HkV~V

  6 Jh xksiky HkV~V

  7 Jh fd”kuiky

  8 Jh lUrks"k dqekj xkSjo

  9 Jhefr d`".kk usxh

  uxj ikfydk ifj"kn~] flrkjxat

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr ijohu csxe

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh Hkh"e ukjk;u

  2 Jhefr eqUuh

  3 Jh “kehe [kku

  4 Jh jghl vgen

  5 Jh v[r;kj vgen

  6 Jh jger gqlSu

  7 Jh vuwi dqekj xks;y

  8 Jhefr m"kk nsoh

  9 Jh Hkokuh nqcs

  10 Jh lUtw flag

  11 Jhefr lfQdu

 • 54

  uxj ikfydk ifj"kn~] #nziqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr ehuk ‚kekZ

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr ekyrh ekS;Z

  2 Jh fnyhi vf/kdkjh

  3 Jhefr mfeZyk

  4 Jh jkts”k flag

  5 Jh uwj vgen

  6 Jh jkeckcw

  7 Jhefr jkenqykjh

  8 Jh jkds”k dqekj

  9 Jhefr ybZdh csxe

  10 Jh gfjfd”ku vxzoky

  11 Jh xqjnhi flag xkck

  12 Jh txnh”k rustk

  13 Jhefr uhyw [kqjkuk

  14 Jh lkfcj vgen

  15 Jh bUnzthr flag

  16 Jh xksfoUn jk;

  17 Jhefr vk”kk fdju

  18 Jh jked`".k dUukSft;k

  19 Jh yfyr dqekj fexykuh

  20 Jhefr “khyk dDdM+

 • 55

  uxj ikfydk ifj"kn~] xnjiqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr yhykorh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh Hkxoku nkl

  2 Jh fodkl rustk

  3 Jh jkts”k

  4 Jhefr Qwykjkuh

  5 Jh jkds”k dqekj

  6 Jhefr [kq”kjch

  7 Jhefr jhuk

  8 Jh eksgEen vkye

  9 Jhefr yhuk >ke

  uxj ikfydk ifj"kn~] fdPNk

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr vatw tk;loky

  fuokZfpr lnL;kas dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr lfjrk vxzoky

  2 Jh cyds”k

  3 Jh iquhr ;kno

  4 Jh izgykn [kqjkuk

  5 Jhefr lhrk eYgks=k

  6 Jh utkdr [kka

  7 Jh “kdhy vgen

  8 Jh bER;kt vgen

 • 56

  9 Jhefr vk;”kk ch

  10 Jh v:.k dqekj

  11 Jh lrh”k pUnz xqIrk

  12 Jh jkts”k dqekj

  13 Jhefr v;ks/;k nsoh

  uxj ikfydk ifj"kn~] cktiqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh xqjthr flag

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh jke vorkj

  2 Jhefr jfoUnz dkSj

  3 Jh vkse izdk”k

  4 Jh txnh”k lkxj

  5 Jh fulkj vgen

  6 Jhefr fot; jkuh

  7 Jh ca”kh/kj

  8 Jh xqjcD”k flag

  9 Jhefr ujfxl

  10 Jh jktdqekj

  11 Jhefr rkfu;k

  uxj ikfydk ifj"kn~] dk'khiqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh ‚ke‛kqn~nhu

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

 • 57

  1 Jh fous”k pkS/kjh

  2 Jh jtr fl)w

  3 Jh jktdqekj lsBh

  4 Jh ,e0rstohj

  5 Jhefr xhrk pkSgku

  6 Jhefr yrk jkuh pkSgku

  7 Jh feFkqu osnh

  8 Jhefr ijohu csxe

  9 Jh lkfnd gqlSu

  10 Jh fQjkst gqlSu

  11 Jhefr “kokuk csxe

  12 Jhefr vYdk iky

  13 Jh ;ksxs”k dqekj

  14 Jhefr ek/kqjh ekgs”ojh

  15 Jh vCnqy d¸;we

  16 Jhefr lhek

  17 Jh fofiu dqekj

  18 Jhefr oS”kkyh xqIrk

  19 Jh ekthn gqlSu

  20 Jh lrh”k pkS/kjh

  uxj ikfydk ifj"kn~] tliqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr uwjtgka csxe

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

 • 58

  1 Jh foØe flag

  2 Jh pUnzdyk

  3 Jh xtjkt flag

  4 Jh fny”kkn gqlSu

  5 Jh eqgEen ukfte

  6 Jhefr uQhlk

  7 Jh foey dqekj

  8 Jh lq/khj

  9 Jhefr fQjnkSl tgka

  10 Jh lqeu

  11 Jh eksgEen “kkfgn

  12 Jh tkosn vkye

  13 Jhefr glhu tgka

  uxj iapk;r] fnus‛kiqj

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr lhek

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr yfyrk ljdkj

  2 Jh vukfn jatu e.My

  3 Jh dkcy flag

  4 Jh izksftr e.My

  5 Jhefr f”k[kk

 • 59

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh latho

  2 Jhefr lq”khyk jk;

  3 Jh fprjatu ljdkj

  4 Jhefr lqfp=k eaMy

  uxj iapk;r] egqvkMkcjk

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr ‘kkgtgka [kkrwu

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh cgknqj yky

  2 Jhefr dfork

  3 Jhefr vuhlk [kkrwu

  4 Jhefr vkseorh

  5 Jh uwj eksgEen

  6 Jhefr equhtk

  7 Jh fnus”k flag

  uxj iapk;r] dsyk[ksMk

  tuin m/keflag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& gQhtu

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jhefr “kcue

  2 Jh bf”r;kd vgen

  3 Jhefr tkdjk csxe

  4 Jh ulhe [kka

  5 Jh lqYrku [kka

 • 60

  6 Jh vdje [kka

  7 Jhefr fQjnks"k tgka

  uxj iapk;r] egqok[ksMkxat

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& ulhek

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh vUrjs”k

  2 Jh fot;iky flag

  3 Jhefr fceyk nsoh

  4 Jh “ke”ksj vgen

  5 Jh iadt dqekj

  6 Jh pkan gqlSu

  7 Jhefr tSuc

  uxj iapk;r] lqYrkuiqj iV~Vh

  tuin m/ke flag uxj

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr :iorh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh lUrks"k dqekj

  2 Jhefr izHkk

  3 Jh ujk;u flag

  4 Jhefr ijohu tgka

  5 Jh vyh gqlSu

  6 Jh gjh”k pUnz lSuh

  7 Jhefr egrkc csxe

  uxj ikfydk ifj"kn] vYeksM+k

 • 61

  tuin vYeksM+k

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jhefr ‘kksHkk tks’kh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh vt; oekZ ¼vTtw½

  2 Jh ;wlwQ frokjh ¼MCcw½

  3 Jh dSyk”k pUnz xq:jkuh

  4 Jhefr T;ksfr dk.Miky

  5 Jhefr jk/kk frokjh

  6 Jh f=ykspu tks”kh

  7 Jh lfpu dqekj VEVk

  8 Jhefr n;k tks”kh

  9 Jh euh"k tks”kh

  10 Jhefr lfjrk vk;kZ

  11 Jh yfyr fd”kksj iUr

  uxj iapk;r] }kjkgkV

  tuin vYeksM+k

  fuokZfpr v/;{k dk uke%& Jh fouksn dqekj tks‛kh

  fuokZfpr lnL;ksa dh lwph

  d{k la[;k fuokZfpr izR;k”kh dk uke

  1 Jh foey dqekj lkg

  2 Jherh gsek lkg

  3 Jherh “kksHkk lkg

  4 Jh dSyk”k jke

 • 62

  LFkkuh; fudk;ksa esa uofuokZfpr ek0 es;[email protected] ek0 v/;{kx.kksa dh nwjHkk’k lwph ¼ekpZ] 2009 dh fLFkfr½

  dzeka

  d

  tuin dk

  uke

  LFkkuh; fudk; dk uke fuokZfpr ek0 es;[email protected] v/;{k

  dk uke

  Eksk0 u0

  1 nsgjknwu uxj fuxe nsgjknwu Jh fouksn peksyh] es;j 9410148510

  2 uxj ikfydk ifj"knfodkluxj Jherh “kkfUr tqokaBk 9412047282

  3 uxj ikfydk ifj"kn elwjh Jh vks0ih0mfu;ky 9412019900

  9756777700

  4 uxj ikfydk ifj"kn _f"kds”k Jh nhi “kekZ 9412050411

  5 uxj iapk;r gjcZViqj Jh /kuns”k mfu;ky 9410505444

  6 uxj iapk;r MksbZokyk Jherh izseyrk

  7 gfj}kj uxj ikfydk ifj"kn gfj}kj Jh dey dqekj tksjk 9412071413

  9927094446

  8 uxj ikfydk ifj"kn :Mdh Jh iznhi c=k

  9 uxj ikfydk ifj"kn eaxykSj Jherh v[krjh 9897251217

  10- uxjipk;r >cjsMk Jh lqHkk"k pkS/kjh

  11 uxj iapk;r yDlj Jh txnso flag 9837419895

  12 uxj iapk;r y.

 • 63

  25 uxj iapk;r fdfrZuxj Jh fot; jke 9412949554

  26 uxj iapk;r nsoiz;kx Jh t; izdk”k 9997989102

  27 uxj iapk;r equhdhjsrh Jh mRre 9760717184

  28 :nziz;kx uxj iapk;r :nziz;kx Jherh js[kk lseoky 9412117029

  29 uxj iapk;r dsnkjukFk &&&&

  30 ikSMh uxj ikfydk ifj"kn ikSMh Jh jktsUnz izlkn VeVk 9997806487

  31 uxj ikfydk ifj"kn Jhuxj Jh eksgy yky tSu

  32 uxj ikfydk ifj"kn nqxM~Mk Jherh fceyk 9410392822

  33 uxj ikfydk ifj"kn dksV}kj Jherh “kf”k nsoh uSuoky 9756773304

  34 fiFkkSjkx< uxj ikfydk ifj"kn fiFkkSjkx< Jh jktsUnz flag jkor ^jktw*

  35 uxj iapk;r /kkjpwyk Jh v”kksd ufc;ky

  36 uxj iapk;r MhMhgkV Jherh eqUuh nsoh 9411972781

  37 pEikor uxj ikfydk ifj"kn Vudiqj Jh g"kZo/kZu flag jkor 9997945012

  38 uxj iapk;r pEikor Jh tSyky mQZ tSoUrh yky

  39 uxj iapk;r ykgks?kkV Jh Hkwiky flag esgrk 9412044021

  40 vYeksMk uxj ikfydk ifj"kn vYeksMk Jherh “kksHkk tks”kh 9412092012

  41 uxj iuapk;r }kjkgkV Jh fouksn dqekj tks”kh 9410309058

  42 ckxs”oj uxj ikfydk ifj"kn ckxs”oj Jh lqcks/k lkg

  43 uSuhrky uxj ikfydk ifj"kn uSuhrky Jh eqds”k tks”kh ¼eaVw½ 9412034683

  44 uxj ikfydk ifj"kn jkeuxj Jh eks0 vdje 9837835039

  45 uxj ikfydk ifj"kn Hkokyh Jh Hkqou flag vf/kdkjh 9720149315

  46 uxj ikfydk ifj"kn gY}kuh Jherh jsuw 9319928526

  47 uxj iapk;r dkyk

 • 64

  50 m|eflag

  uxj

  uxj ikfydk ifj"kn xnjiqj Jherh yhykorh

  51 uxj ikfydk ifj"kn tliqj Jherh uwjtgka csxe 9927650552

  52 uxj ikfydk ifj"kn dk”khiqj Jh “ke”kqn~nhu 9837100556

  53 uxj ikfydk ifj"kn cktiqj Jh xqjthr flag 9837385599

  54 uxj ikfydk ifj"kn :nziqj Jherh ehuk “kekZ 9837322974

  55 uxj ikfydk ifj"kn fdPNk Jherh vatw tk;loky

  56 uxj ikfydk ifj"kn flrkjxat Jherh ijohu csxe

  57 uxj ikfydk ifj"kn [kVhek Jh enu dqekj 9411671888

  58 uxj iapk;r egqokMkcjk Jherh “kkgtgka [kkrwu

  59 uxj iapk;r egqvk[ksMkxat Jherh ulhek

  60 uxj iapk;r lqYrkuiqj iV~Vh Jherh :iorh 9756735458

  61 uxj iapk;r dsyk[ksMk Jherh gQhtu

  62 uxj iapk;r fnus”kiqj Jherh lhek 9719172220

  63 uxj iapk;r “kfDrx< Jh vt; dqekj tk;loky

  *****

 • 65

  ljdkjh xtV] mRrjk[k.M

  mRrjk[k.M ljdkj }kjk izdkf”kr

  vlk/kkj.k

  nsgjknwu “kqØokj] 08 uoEcj] 2002 bZ0

  dkfrZd 17] 1924 “kd lEor~A

  mRrjkpy “kklu

  vkokl ,oa “kgjh fodkl foHkkx

  la[;k [email protected]”k0fo0&[email protected]&270¼u0fo0½@2002

  nsgjknwu] 08 uoEcj] 2002

  vf/klwpuk

  pWwafd] mRrj izns”k iquxZBu vf/kfu;e] 2000 dh /kkjk 87 ds v/khu mRrjk[k.M

  “kklu] mRrjk[k.M jkT; ds lEcU/k esa ykxw fof/k] dks vkns”k }kjk fujlu ds :i esa ;k la”kks/ku

  ds :i esa] ,sls vuqdwyu rFkk mikUrj.k dj ldrh gS tks vko”;d o lehphu gksa(

  pWwfd] mRrj izns”k uxj ikfydk vf/kfu;e] 1916 mRrj izns”k iquxZBu

  vf/kfu;e] 2000 dh /kkjk 85 ds v/khu mRrjk[k.M esa ;Fkkor~ ykxw gS (

  vr%] vc] mRrj izns”k iquxZBu vf/kfu;e] 2000 ¼vf/kfu;e la[;k 29] lu~

  2000½ dh /kkjk 87 ds v/khu “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, Jh jkT;iky lg"kZ funs”k nsrs gS fd

  mRrj izns”k uxjikfydk vf/kfu;e] 1916 mRrjk[k.M jkT; esa fuEufyf[kr izkfo/kkuksa ds v/;/khu

  ykxw jgsxk %&

  mRrjkpay ¼mRrj izns”k uxjikfydk vf/kfu;e] 1916½ vuqdwyu vkSj mikUrj.k

  vkns”k] 2002

  ¼1½ ;g vkns”k mRrjk[k.M ¼mRrj izns”k uxjikfydk vf/kfu;e] 1916½

  vuqdwyu ,oa mikUrj.k vkns”k] 2002 dgk tk;sxkA

  laf{kIr “kh"kZd ,oa

  izkjEHk

  ¼2½ ;g rRdky izHkko ls ykxw gksxk

  mRrj izns”k uxj ikfydk vf/kfu;e] 1916 esa tgkW&tgkW

  ij “kCn **mRrj izns”k** vk;k gSa] ogkW&ogkW og “kCn **mRrjk[k.M**

  ds :i esa i

 • 66

  In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of

  the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the

  following English translation of notification no. 1065A/S.V.-2002-

  270S.V./2002 dated November 08, 2002 for general information

  No. 1065A/S.V.-2002-270S.V./2002

  Dated Dehradun, November 08, 2002

  NOTIFICATION

  WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh-Re-

  organisation, act, 2000 the Uttaranchal Government may by order make such

  adaptation & modification of the law by way of repeal or amendment as

  necessary or expedient;

  AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Nagar Palika Act 1916 is

  inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-

  organisation Act, 2000;

  Now, THEREFORE in exercise of powers conferred under

  section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act No. 29 of

  2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Nagar Palika

  Act, 1916, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the

  provisions of the following order :-

  THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA ACT,

  1916) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER 2002

  Short title and

  commencement

  (1) This order may be called the Uttaranchal (The Uttar

  Pradesh Nagar Palika Act, 1916) Adaptation and

  Modification order, 2002.

  (2) It shall come into force at one.

  “Uttar

  Pradesh” shall

  be read as

  “Uttaranchal”

  In the Uttar Pradesh Nagar Palika Act, 1916

  wherever the expression “Uttar Pradesh” occurs it

  shall be read as “Uttaranchal”

  By Order,

  (P.K. MOHANTY)

  Secretary.

 • 67

  ljdkjh xtV] mRrjk[k.M

  mRrjk[k.M ljdkj }kjk izdkf”kr

  vlk/kkj.k

  nsgjknwu “kqØokj] 08 uoEcj] 2002 bZ0

  dkfrZd 17] 1924 “kd lEor~A

  mRrjkpy “kklu

  vkokl ,oa “kgjh fodkl foHkkx

  la[;k [email protected]”k0fo0&[email protected]&270¼u0fo0½@2002

  nsgjknwu] 08 uoEcj] 2002

  vf/klwpuk

  pw¡afd] mRrj izns”k iquxZBu vf/kfu;e] 2000 dh /kkjk 87 ds v/khu mRrjk[k.M

  “kklu] mRrjkpay jkT; ds lEcU/k esa ykxw fof/k] dks vkns”k }kjk fujlu ds :i esa ;k la”kks/ku

  ds :i esa] ,sls vuqdwyu rFkk mikUrj.k dj ldrh gS tks vko”;d o lehphu gksa(

  pWwfd] mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959 mRrj izns”k iquxZBu vf/kfu;e]

  2000 dh /kkjk 85 ds v/khu mRrjk[k.M esa ;Fkkor~ ykxw gS (

  vr%] vc] mRrj izns”k iquxZBu vf/kfu;e] 2000 ¼vf/kfu;e la[;k 29] lu~

  2000½ dh /kkjk 87 ds v/khu “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, Jh jkT;iky lg"kZ funs”k nsrs gS fd

  mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959 mRrjk[k.M jkT; esa fuEufyf[kr izkfo/kkuksa ds v/;/khu

  ykxw jgsxk %&

  mRrjkpay ¼mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959½ vuqdwyu vkSj mikUrj.k vkns”k] 2002

  ¼1½ ;g vkns”k mRrjk[k.M ¼mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959½

  vuqdwyu ,oa mikUrj.k vkns”k] 2002 dgk tk;sxkA

  laf{kIr ““kh"kZd

  ,oa izkjEHk

  ¼2½ ;g rRdky izHkko ls ykxw gksxk

  mRrj izns”k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959 esa tgk¡&tgk¡ ij

  “kCn **mRrj izns”k** vk;k gSa] ogkW&ogkW og “kCn **mRrjk[k.M** ds

  :i esa i

 • 68

  In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of

  the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the

  following English translation of notification no. 1065A/S.V.-2002-

  270S.V./2002 dated November 08, 2002 for general information

  No. 1064A/S.V.-2002-270S.V./2002

  Dated Dehradun, November 08, 2002

  NOTIFICATION

  WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh-Re-

  organisation, act, 2000 the Uttaranchal Government may by order make such

  adaptation & modification of the law by way of repeal or amendment as

  necessary or expedient;

  AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 is

  inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-

  organisation Act, 2000;

  Now, THEREFORE in exercise of powers conferred under

  section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act No. 29 of

  2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Nagar Nigam

  Act, 1959, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the

  provisions of the following order :-

  THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT,

  1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER 2002

  Short title and

  commencement

  (1) This order may be called the Uttaranchal (The

  Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)

  Adaptation and Modification order, 2002.

  (2) It shall come into force at one.

  “Uttar

  Pradesh” shall

  be read as

  “Uttaranchal”

  In the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act,

  1959 wherever the expression “Uttar Pradesh”

  occurs it shall be read as “Uttaranchal”

  By Order,

  (P.K. MOHANTY)

  Secretary.

 • 69

  la[;k 2006¼1½@[email protected]@2001&[email protected]@2001

  izs"kd]

  lfpo]

  vkokl ,oa “kgjh fodkl]

  mRrjk[k.M “kklu]

  nsgjknwuA

  lsok esa]

  funs”kd]

  “kgjh fodkl funs”kky;]

  mRrjk[k.M]

  nsgjknwuA

  [email protected] [email protected] “kk[kk nsgjknwu% fnukad% 01 vxLr] 2001

  fo"k;%& “kgjh fodkl funs”kky; ds vUrxZr LFkkuh; fudk;[email protected]

  uxj fodkl vfHkdj.kksa ds lajpukRed s ;g dgus dk funsZ”k gqvk gS

  fd mRrjk[k.M jkT; ds LFkkuh; fudk;ksa ,oa ftyk ukxj fodkl vfHkdj.kkksa ds lajpukRed

 • 70

  la[;k 2006¼1½@[email protected]@2001&[email protected]@2001]lefnukWfdr

  izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,ao vko”;d dk;Zokgh gsrq iszf"kr%&

  1& lfpo] ek0 eq[;ea=h] mRrjk[k.MA

  2& LVkQ vkQhlj] eq[; lfpoA

  3& vij lfpo] xksiu ¼eaf= ifj"kn~½ vuqHkkx dks muds i= la[;k [email protected]@[email protected]&lh-

  ,Dl] fnukad 31&7&2001 ds lUnHkZ esa lwpukFkZ izsf"krA

  4& vk;qDr] x

 • 71

  “kklukns”k la[;k [email protected]@vfHk0&264 [email protected]] fnukad 02 vxLr] 2001 dk

  uxj [email protected] ikfydk ifj"[email protected] iapk;rksa ds laxBukRed

 • 72

  13 tksuy lSfUV~Vªh vf/kdkjh 6500&10500 2 uxj fuxe] nsgjknwu ds fy, &2 in

  14 eq[; lQkbZ ,oa [kk|

  fujh{kd

  4500&7250 8 uxj fuxe] nsgjknwu& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gfj}kj& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] uSuhrky& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] elwjh& 1in

  uxj ikfydk ifj"kn] gY}kuh& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] _f"kds”k& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] dk”khiqj& 1 in

  15 dk;kZy; v/kh{kd 4500&7000 7 uxj fuxe] nsgjknwu& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gfj}kj& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] uSuhrky& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] elwjh& 1in

  uxj ikfydk ifj"kn] gY}kuh& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] _f"kds”k& 1 in

  uxj ikfydk ifj"kn] dk”khiqj& 1 in

  16 dj ,oa jktLo v/kh{kd 4500&7200 36 uxj fuxe& 5 in

  izfr uxj ikfydk ifj"kn & 1 in

  17 ys[kkdkj 4500&7000 33 uxj fuxe] nsgjknwu& 2 in

  izfr uxj ikfydk ifj"kn & 1 in

  18 lgk;d dj v/kh{kd 4000&6000 & e`r laoxZ ?kksf”kr fd;k tkuk izLrkfor gSA

  19 lQkbZ ,oa [kk| fujh{kd 4000&6000 73 uxj fuxe] nsgjknwu& 4 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gfj}kj& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] uSuhrky& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] elwjh& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gY}kuh& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] _f"kds”k& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] dk”khiqj& 2 in

  vo”ks"k uxj ikfydk ifj"knksa ,oa uxj iapk;rksa gsrq izfr uxj

  ikfydk ifj"[email protected] iapk;r&1 in

 • 73

  20 iz/kku fyfid 4000&6000 24 ,d djksM+ :i;s jktLo ,d= djus okyh ifj”knksa dks NksM+dj “ks"k

  uxj ikfydk ifj”knksa esa izfr uxj ikfydk ifj"kn& 1 in

  21 dj ,oa jktLo fujh{kd 3200&4900 89 uxj fuxe] nsgjknwu& 20 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gfj}kj& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] uSuhrky& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] elwjh& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] gY}kuh& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] _f"kds”k& 2 in

  uxj ikfydk ifj"kn] dk”khiqj& 2 in

  vo”ks"k uxj ikfydk ifj"knksa ,oa uxj iapk;rksa gsrq izfr uxj

  ikfydk ifj"[email protected] iapk;r&1 in

  ;ksx 387

  g0

  ¼ih0lh0 “kekZ½

  lfpo

 • 74

  osrueku :0 4500&7000 esa vf/k'kklh vf/kdkfj;ksa dh ikjLifjd vfUre T;s"Brk lwph fnukad uoEcj] 2007

  dzekad vf/kdkjh

  dk [email protected]

  'kSf{kd

  ;ksX;rk

  [email protected]

  x`gtuin

  ikfydk

  dsfUnz;r lsok

  esa izzFke

  fu;qfDr dh

  [email protected]

  izFke

  fu;qfDr dk

  izdkj

  ekSfyd

  fu;[email protected]

  fu;ferhd

  j.k dh

  frfFk

  izksUufr dh

  frfFk;ka

  T;s"Brk

  fu/kkZj.k

  dh

  frfFk

  orZeku

  rSukrh

  dk LFkku

  vH;qfDr

  1 dSyk'k

  pUnz tq;ky

  oh0,0

  8&1&48

  ikSMh

  22&11&73

  vf/k0vf/kdkjh

  Js.kh&4

  rnFkZ

  @lh/kh

  HkrhZ

  3&6&86

  Js.kh&4

  ds in in

  ij

  5&2&74 ls

  vf/k0vf/k0&

  Js.kh&3] fn0

  23&6&84 ls

  Js.kh&2]

  fn0 17&1&87

  ls Js.kh&1

  fn0

  1&12&2001

  ls miuxj

  vf/kdkjh ds

  in ij

  izksUufrA

  3&6&8

  6

  uxj

  ikfydk

  dk'khiqj

  ek0 U;k;ky;ksa ds

  vkns'kksa ds vuqikyu

  esa mPp osrueku ds

  inksa ij izksUufr;ka

  iznku dh xbZA

  2 Jh ih0

  ,l0jkor]

  oh0,0

  7&3&54

  mRrjdk'kh

  18&11&76

  vf/k0vf/k

  Js.kh&4 ds

  in ijA

  rnFkZ

  fu;qfDr

  14&5&87

  Js.kh&4

  ds in ij

  1&12&2001

  ls vf/k0vf/k0

  osrueku

  5000&8000 esa

  izksUufrA

  14&5&

  87

  uxj

  fuxe

  nsgjknwu

  'kklukns'k

  la[;k&[email protected]

  [email protected]&349'k

  [email protected] fnukad

  1&12&2001 ds }kjk

  osrueku 5000&8000

  esa izksUufr iznku dh

  xbZ gSA

  3 Jh ds0

  ,u0iSU;wyh

  bUVj

  26&8&48

  ikSMh

  x

 • 75

  1 g"kZo/kZu

  feJk

  1&6&55

  ckxs'oj

  19&11&77

  dj v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6

  &86 dj

  v/kh{kd

  Js.kh &1

  ds in ij

  A

  vkns'k fnukad

  15&6&[email protected]

  19&6&96

  }kjk fnukad

  14&3&90 ls

  dj fu/kkZj.k

  vf/kdkjh @

  vf?k0 vf/k0

  Js.kh&1 esa

  izksUurA

  mRrjk[k.M

  'kklu ds

  vkns'k fn0

  4&4&07}kjk

  fn023&6&84

  ls vf/k0vf/k0

  Js.kh&2 ,oa

  fn0 17&1&87

  ls Js.kh&1 ds

  in ij izksUur

  A

  [email protected]

  &6&86

  uxj

  ikfydk

  gfj}kj

  'kklukns'k fn0

  31&10&94 }kjk

  iz'kklh lsok esa

  laoyhuA ek0 mPp

  U;k;ky; ds vkns'k

  ds vuqikyu esa

  fnukad14&3&90 ls

  rnFkZ :Ik ls

  vf/k0vf/k0Js.kh&1 esa

  izksUurA mRrjk[k.M

  'kklu ds vkns'k

  fn04&4&07}kjk fn0

  23&6&84 ls Js.kh&2

  ,oa fn0 17&1&87 ls

  Js.kh&1 ds in ij

  izksUufr A

  2 lqHkk"k pUnz

  xqIrk

  ,e0,0

  6&7&57

  cjsyh

  6&5&80 dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij A

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6

  &86 dj

  v/kh{kd

  Js.kh &1

  ds in ij

  A

  vkns'k fn0

  8&7&03 }kjk

  23&6&84 ls

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&2 ds

  in ij o

  vkns'k fnukad

  9&9&2003

  }kjk

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufrA

  [email protected]

  &6&86

  lgk;d

  funs'kd]

  'kgjh

  fodkl

  funs'kky;

  'kklukns'k fn0

  31&10&94 }kjk

  iz'kklh lsok esa

  laoyhuA funsZ'k

  ;kfpdk la0&[email protected]

  esa ikfjr ek0

  U;k;kf/kdj.k ds

  fu.kZ; fn0 21&8&99

  ds dze esa fn0

  23&6&86 ls bZ0vks0

  Js.kh&2 esa izksUur

  fd;k x;k rFkk

  'kkluknss'k la0&2093

  fnukad 9 flrEcj

  2003 ds }kjk fn0

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/kdkjh Js.kh&1

  esa izksUufr iznku dh

  xbZ gSA

  3 oh0ds0fo"V]

  oh0,0

  4&7&49

  uSuhrky

  3&10&72

  dj v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  30&8&86

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1

  ds in ij

  A

  vkns'k fn0

  3&8&96 }kjk

  23&6&84 ls

  vf/k0

  vf/k0Js.kh&2

  ,oa 17&1&87

  ls vf/k0vf/k0

  Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufrA

  30&8&

  86

  uxj

  ikfydk

  gY}kuhA

  'kklukns'k fn0

  31&10&94 }kjk

  iz'kklh lsok esa

  laoyhuA ek0 mPp

  U;k;ky; ds vkns'k

  ds vuqikyu esa rnFkZ

  :Ik ls

  vf/k0vf/k0Js.kh&2 o

  Js.kh&1 esa izksUurA

 • 76

  4 dSyk'k

  pUnz ik.Ms]

  ch0,l0lh0

  1&8&51

  vYeksMk

  15&3&77

  l0dj

  v/kh{kd ds

  in ij

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  5&6&89 vkns'k fn0

  30&7&91

  }kjk dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufr ,o

  vkns'k fnukad

  24&8&2005

  }kjk

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&3 ds

  in ij

  izksUufr A

  5&6&8

  9

  uxj

  ikfydk

  :niqjA

  'kklukns'k fnukad

  1&10&94 }kjk

  iz'kklh v/khuLFk lsok

  esa lafoyhuA funsZ'k

  ;kfpdk

  la0&[email protected] esa ek0

  yksd lsok vf/kdj.k

  ds ikfjr vkn'k

  fnukad 7&3&2000

  rFkk voekuk okn

  la0&225 esa mPp

  U;k;ky; uSuhrky

  }kjk ikfjr fu.k;Z

  fnukad 15&4&2002

  ds dze esa 'kklukns'k

  la0&919 fnukad 24

  vxLr 2005 }kjk

  bZ0vks0 Js.kh&3 esa

  izksUufrA

 • 77

  osrueku :0 8000&13500 esa vf/k'kklh vf/kdkfj;ksa dh ikjLifjd vfUre T;s"Brk lwph

  dzekad vf/kdkjh

  dk

  [email protected]

  'kSf{kd

  ;ksX;rk

  [email protected]`

  gtuin

  ikfydk

  dsfUnfz;r

  lsok esa

  izFke

  fu;qfDr dh

  [email protected]

  uke

  izFke fu;qfDr

  dk izdkj

  fu;ferhdj.k

  @ekSfyd

  fu;qfDr dh

  frfFk

  izksUufr dh

  frfFk;ka

  T;s"Brk

  fu/kkZj.k dh

  frfFk

  orZeku

  rSukrh dk

  LFkku

  vH;qfDr

  1 2 3 5 6 8 9

  1 g"kZo/kZu

  feJk

  1&6&55

  ckxs'oj

  19&11&77

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6&86

  dj v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  vkns'k

  fnukad

  15&4&[email protected]

  19&6&96

  }kjk fnukad

  14&3&90 ls

  dj fu/kkZj.k

  vf/kdkjh

  @vf/k0vf/k

  dkjh Js.kh&1

  esa izksUurA

  mRrjk[k.M

  'kklu ds

  vkns'k

  fn04&4&07

  }kjk

  23&6&84ls

  Js.kh&2,oa

  17&1&87ls

  Js.kh&1ds

  in ij

  izksUur A

  [email protected]&6&86

  @

  17&1&87

  uxj

  ikfydk

  gfj}kj

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuA ek0

  mPp

  U;k;ky; ds

  vkns'k ds

  lUnHkZ esa

  rnFkZ :Ik ls

  fn0

  14&3&90 ls

  dj fu/kkZj.k

  vf/[email protected]

  /k0vf/k0Js.kh

  &1 esa

  izksUurA

  mRrjk[k.M

  'kklu ds

  vknss'k fn0

  4&4&07}kjk

  fn023&6&84

  ls Js.kh&2

  ,oa

  fn017&1&87

  ls Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufrA

  2 lqHkk"k

  pUnz

  xqIrk

  ,e0,0

  6&7&57

  cjsyh

  6&5&80

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6&86

  dj v/kh{kd

  Js.kh &1 ds

  in ij

  vkns'k fn0

  8&7&03

  }kjk

  23&6&84 ls

  Js.kh&2 ds

  in ij o

  vkns'k

  fnukad

  9&9&2003

  }kjk

  17&1&87 ls

  Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufr

  [email protected]&6&86

  @ 17&1&87

  lgk;d

  funs'kd]

  'kgjh

  fodkl

  funs'kky;

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuA

  funsZ'k

  ;kfpdk

  la0&[email protected]

  esa ikfjr ek0

  U;k;kf/kdj.k

  ds fu.kZ; fn0

  21&8&99 ds

  dze esa fn0

  23&6&86 ls

 • 78

  bZ0vks0

  Js.kh&2 esa

  izksUur fd;k

  x;k rFkk

  'kkluknss'k

  la0&2093

  fnukad 9

  flrEcj 2003

  ds }kjk fn0

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/kdkjh

  Js.kh&1 esa

  izksUufr iznku

  dh xbZ gSA

  3 oh0ds0fo"

  V]

  oh0,0

  4&7&49

  vYeksMk

  3&10&73

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  30&8&86 dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  vkns'k fn0

  3&8&96

  }kjk

  23&6&84 ls

  Js.kh&2 ,oa

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&1 ds

  in ij

  30&8&[email protected]

  17&1&87

  uxj

  ikfydk

  :nziqjA

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuA ek0

  mPp

  U;k;ky; ds

  vkns'k ds

  lUnHkZ esa

  rnFkZ :Ik ls

  vf/k0vf/k0Js.

  kh&2 o

  Js.kh&1 esa

  izksUurA

  4 Jh vks0

  ih0 flag

  oh0,0]

  ,y0,y0

  oh0

  1&7&47

  eqjknkckn

  12&5&72

  Js.kh&4

  11&3&74

  l0dj0v/k

  h{[email protected]

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&3

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  9&5&89

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&3 ds

  in ij

  vkns'k

  fnukad

  8&4&02

  }kjk

  23&6&84 ls

  Js.kh&2

  rFkk fn0

  17&1&87 ls

  Js.kh&1 rFkk

  vkns'k

  4&1&2002

  }kjk

  mifuns'kd

  ds in ij

  izksUufrA

  9&5&[email protected]

  17&1&87

  uxj

  ikfydk

  gY}kuh

  ¼

  lsokfuoR̀r

  fn030-6-

  07½

  fooj.k lsok

  iqfLrdk¼Nk;k

  izfr½ ls

  vafdr fd;k

  x;k gSA

  5 vkbZ0Mh0

  tks'kh

  1&7&47

  fiSFkkSjkx<

  1&9&71

  lgk;d

  dj

  v/kh{kd ds

  in ij

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  5&6&1989

  l0dj0

  v/kh{kd ds

  in ijA

  fn0

  27&7&88

  dj

  v/kh{kd&Js.k

  h&1

  23&6&84 ls

  vf/k0vf/k0Js

  .kh&2

  fn0

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/k0

  5&6&[email protected]

  17&1&87

  uxj

  ikfydk

  elwjh

  ¼

  lsokfuoR̀r

  fn030-6-

  07½

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuAekuu

  h;

  U;k;kf/kdkj.k

  ds vkns'kksa ds

  vuqikyu esa

  'kklukns'k

 • 79

  Js.kh&1 fnukad

  13&9&95

  }kjk

  inksUufr;ka

  iznku dh xbZ

  gSa rFkk

  'kklukns'k

  18&6&96

  }kjk Jh

  tks'kh dks

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&3 ds

  in ij

  1&9&71 ls

  fu;qDr ekurs

  gq;s Jh

  bfy;kl

  vgen lss

  ofj"Brk

  iznku dh xbZ

  gSA

  6 dSyk'k

  pUnz

  tq;ky

  oh0,0

  8&1&48

  ikSMh

  22&11&73

  vf/k0vf/kd

  kjh Js.kh&4

  rnFkZ @lh/kh

  HkrhZ

  3&6&86

  Js.kh&4 ds

  in in ij

  5&2&74 ls

  vf/k0vf/k0&

  Js.kh&3

  23&6&84 ls

  Js.kh&2 fn0

  17&1&87 ls

  Js.kh&1 fn0

  1&12&2001

  ls miuxj

  vf/kdkjh ds

  in ij

  3&6&[email protected]

  17&1&87

  uxj

  ikfydk

  dk'khiqj

  ek0

  U;k;ky;ksa ds

  vkns'kksa ds

  vuqikyu esa

  mPp osrueku

  ds inksa ij

  izksUufr;ka

  iznku dh

  xbZA

  7 fofp=

  flag

  iaokj

  10&7&51

  mRrjdk'kh

  19&12&88

  vf/k0vf/kd

  kjh Js.kh&2

  ds in ij

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  1&12&2001 vkns'k

  fnukad

  4&1&2002

  }kjk Js.kh&1

  ds in ij

  izksUufr A

  1&12&[email protected]

  4&1&2002

  uxj

  ikfydk

  _f"kds'kA

  Js.kh&2 esa

  rnFkZ :Ik ls

  fu;qfDr rFkk

  'kklu ds

  vkns'k fnukad

  1&12&01 ls

  fu;fer djrs

  gq;s

  'kklukns'k

  fnukad

  4&1&2001

  ds }kjk

  osrueku :0

  8000&13500

  esa izksUufr

  iznku dh xbZ

  gSA

 • 80

  osrueku :0 5000&8000esa vf/k'kklh vf/kdkfj;ksa dh ikjLifjd vfUre T;s"Brk lwph

  dzekad vf/kdkjh

  dk

  [email protected]

  'kSf{kd

  ;ksX;rk

  [email protected]`

  gtuin

  ikfydk

  dsfUnfz;r

  lsok esa

  izFke

  fu;qfDr dh

  [email protected]

  uke

  izFke fu;qfDr

  dk izdkj

  ekSfyd

  fu;[email protected]

  fu;ferhdj.k

  dh frfFk

  izksUufr dh

  frfFk;ka

  T;s"Brk

  fu/kkZj.k dh

  frfFk

  orZeku

  rSukrh dk

  LFkku

  vH;qfDr

  1 g"kZo/kZu

  feJk

  1&6&55

  ckxs'oj

  19&11&77

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6&86

  dj v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  vkns'k

  fnukad

  15&4&[email protected]

  19&6&96

  }kjk fnukad

  14&3&90 ls

  dj fu/kkZj.k

  vf/kdkjh

  @vf/k0vf/k

  dkjh Js.kh&1

  esa izksUurA

  mRrjk[k.M

  'kklu ds

  vkns'k

  fn04&4&07

  }kjk

  23&6&84ls

  Js.kh&2,oa

  17&1&87ls

  Js.kh&1ds

  in ij

  izksUur A

  [email protected]&6&86

  @ 23&6&84

  uxj

  ikfydk

  gfj}kj

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuA ek0

  mPp

  U;k;ky; ds

  vkns'k ds

  lUnHkZ esa

  rnFkZ :Ik ls

  fn0

  14&3&90 ls

  dj fu/kkZj.k

  vf/[email protected]

  /k0vf/k0Js.kh

  &1 esa

  izksUurA

  mRrjk[k.M

  'kklu ds

  vknss'k fn0

  4&4&07}kjk

  fn023&6&84

  ls Js.kh&2

  ,oa

  fn017&1&87

  ls Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufrA

  2 lqHkk"k

  pUnz

  xqIrk

  ,e0,0

  6&7&57

  cjsyh

  6&5&80

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  [email protected]&6&86

  dj v/kh{kd

  Js.kh &1 ds

  in ij

  vkns'k fn0

  8&7&03

  }kjk

  23&6&84 ls

  Js.kh&2 ds

  in ij o

  vkns'k

  fnukad

  9&9&2003

  }kjk

  17&1&87 ls

  Js.kh&1 ds

  in ij

  izksUufr

  [email protected]&6&86

  @ 23&6&84

  lgk;d

  funs'kd]

  'kgjh

  fodkl

  funs'kky;

  'kklukns'k

  fn0

  31&10&94

  }kjk iz'kklh

  lsok esa

  laoyhuA

  funsZ'k

  ;kfpdk

  la0&[email protected]

  esa ikfjr ek0

  U;k;kf/kdj.k

  ds fu.kZ; fn0

  21&8&99 ds

  dze esa fn0

  23&6&86 ls

  bZ0vks0

  Js.kh&2 esa

 • 81

  izksUur fd;k

  x;k rFkk

  'kkluknss'k

  la0&2093

  fnukad 9

  flrEcj 2003

  ds }kjk fn0

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/kdkjh

  Js.kh&1 esa

  izksUufr iznku

  dh xbZ gSA

  3 oh0ds0fo"

  V]

  oh0,0

  4&7&49

  vYeksMk

  3&10&73

  dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1

  [email protected]/kh

  HkrhZ

  30&8&86 dj

  v/kh{kd

  Js.kh&1 ds

  in ij

  vkns'k fn0

  3&8&96

  }kjk

  23&6&84 ls

  Js.kh&2 ,oa

  17&1&87 ls

  vf/k0vf/k0

  Js.kh&1 ds

  in ij

  30&8&[email protected]

  23&6&a