maailma rahvastik

24
Maailma rahvastik Maailma rahvastik Selle muutused Selle muutused Meeli Loite Sonn Meeli Loite Sonn Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium 2007 aasta 2007 aasta

Upload: meelisonn

Post on 16-Jun-2015

13.663 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Maailma Rahvastik

Maailma rahvastikMaailma rahvastikSelle muutusedSelle muutused

Meeli Loite SonnMeeli Loite SonnGustav Adolfi GümnaasiumGustav Adolfi Gümnaasium

2007 aasta2007 aasta

Page 2: Maailma Rahvastik

Maailma rahvaarvMaailma rahvaarv

• Maailma rahvaarv suureneb järgneva 50 Maailma rahvaarv suureneb järgneva 50 aasta jooksul 6,1 miljardilt 9,3 aasta jooksul 6,1 miljardilt 9,3 miljardile, miljardile,

• Maailma rahvaarv kasvab 50 aasta Maailma rahvaarv kasvab 50 aasta jooksul 9 miljardinijooksul 9 miljardini

• 21.03.2001 Maailma rahvaarv suureneb 21.03.2001 Maailma rahvaarv suureneb järgneva 50 aasta jooksul 6,1 miljardilt järgneva 50 aasta jooksul 6,1 miljardilt 9,3 miljardile, ennustas ÜRO raport. 9,3 miljardile, ennustas ÜRO raport. Suurim kasv toimub Aafrikas ja Aasias Suurim kasv toimub Aafrikas ja Aasias ning seda vaatamata tohutule lõivule, ning seda vaatamata tohutule lõivule, mida AIDS seal võtab.mida AIDS seal võtab.

Page 3: Maailma Rahvastik

Rahvaarv kasvab vaatamata Rahvaarv kasvab vaatamata AIDSi hävitustööleAIDSi hävitustööle

• ““Tõenäoliselt saab rahvaarvu kasvust üks Tõenäoliselt saab rahvaarvu kasvust üks suurimaid probleeme järgmise 50 aasta suurimaid probleeme järgmise 50 aasta jooksul,” ütles Paul Hewitt Washingtoni jooksul,” ütles Paul Hewitt Washingtoni rahvusvaheliste uuringute keskusest. rahvusvaheliste uuringute keskusest.

• Aastaks 2050 kolmekordistub 48 vaeseima Aastaks 2050 kolmekordistub 48 vaeseima riigi rahvaarv. Peamiselt Sahaarast lõuna riigi rahvaarv. Peamiselt Sahaarast lõuna poole jäävas Aafrikas kasvab rahvaarv 658 poole jäävas Aafrikas kasvab rahvaarv 658 miljonilt 1,8 miljardile. ÜRO raporti järgi miljonilt 1,8 miljardile. ÜRO raporti järgi suureneb rahvaarv vaatamata tõsiasjale, et suureneb rahvaarv vaatamata tõsiasjale, et AIDS teeb Aafrika rahvastiku seas tõsist AIDS teeb Aafrika rahvastiku seas tõsist hävitustööd. hävitustööd.

Page 4: Maailma Rahvastik

Maailma rahvaarv kasvab, Maailma rahvaarv kasvab, samas 39-s riigis vähenebsamas 39-s riigis väheneb

• ““Ilma AIDSita oleks rahvaarv 300 miljoni võrra Ilma AIDSita oleks rahvaarv 300 miljoni võrra suurem, ütles Joseph Chamie ÜRO suurem, ütles Joseph Chamie ÜRO rahvastikuosakonnast New Yorkis. Chamie ütles rahvastikuosakonnast New Yorkis. Chamie ütles ajakirjale ajakirjale LancetLancet, et 50 aasta pärast on maailma , et 50 aasta pärast on maailma rahvastik “märkimisväärselt suurem, oluliselt rahvastik “märkimisväärselt suurem, oluliselt vanem, rohkem koondunud arengumaadesse, vanem, rohkem koondunud arengumaadesse, rohkem linnastunud ning etniliselt ja rohkem linnastunud ning etniliselt ja kultuuriliselt mitmekesisem kui praegu.”kultuuriliselt mitmekesisem kui praegu.”

• Raporti järgi väheneb rahvaarv 39 riigis, Raporti järgi väheneb rahvaarv 39 riigis, sealhulgas Jaapanis, Saksamaal, Itaalias, sealhulgas Jaapanis, Saksamaal, Itaalias, Ungaris ja Venemaal. Ungaris ja Venemaal.

Page 5: Maailma Rahvastik

Kasvu tagajärjedKasvu tagajärjed

• Teadlaste sõnul ei suuda arengumaad Teadlaste sõnul ei suuda arengumaad tulla toime rahvastiku kiire kasvuga tulla toime rahvastiku kiire kasvuga seoses nende majandusliku olukorraga seoses nende majandusliku olukorraga ning muutustel võivad olla tõsised ning muutustel võivad olla tõsised tagajärjed rahva tervisele.tagajärjed rahva tervisele.

• Meie planeedi loodusvarad kuluvad Meie planeedi loodusvarad kuluvad üha kasvavas tempos ning nii võibki üha kasvavas tempos ning nii võibki inimkond lähitulevikus silmitsi seista inimkond lähitulevikus silmitsi seista valikuga hävingu või uue kodu valikuga hävingu või uue kodu leidmise vahel.leidmise vahel.

Page 6: Maailma Rahvastik

Veel.....Veel.....

• aastaks 2050. elab 50 maailma aastaks 2050. elab 50 maailma vaesemas riigis kokku kuni 1,7 vaesemas riigis kokku kuni 1,7 miljardit inimest, nende maade miljardit inimest, nende maade rahvaarv kolmekordistub vaid rahvaarv kolmekordistub vaid mõnekümne aastaga. Täna mõnekümne aastaga. Täna tunnistavad eri maailmajagude tunnistavad eri maailmajagude elanikud, et talluvad üksteisel elanikud, et talluvad üksteisel varvastel. Oleme harjunud mõttega, varvastel. Oleme harjunud mõttega, et meid elab Maal liiga palju. et meid elab Maal liiga palju.

Page 7: Maailma Rahvastik

Mündi teine külgMündi teine külg• Igal mündil on aga kaks külge. Igal mündil on aga kaks külge. Kolmanda maailma Kolmanda maailma

riikide plahvatusohtliku inimarvu kõrval on riikide plahvatusohtliku inimarvu kõrval on oluliselt suurem mure rahvastiku kahanemine oluliselt suurem mure rahvastiku kahanemine enamikes riikides. Kui Nigeeria pealinn Lagos enamikes riikides. Kui Nigeeria pealinn Lagos kasvab lähima kasvab lähima lähitulevikus silmitsi seista valikuga lähitulevikus silmitsi seista valikuga hävingu või uue kodu leidmise vahel. hävingu või uue kodu leidmise vahel. Möödunud Möödunud aasta 15. aastaga kuni 10 miljonit, siis Euroopa aasta 15. aastaga kuni 10 miljonit, siis Euroopa ning Aasia linnades on olukord vastupidine. Kui ning Aasia linnades on olukord vastupidine. Kui 1972 sündi maailmas keskmiselt 6 last naise kohta, 1972 sündi maailmas keskmiselt 6 last naise kohta, siis täna on maailma keskmine langenud 2,9-ni siis täna on maailma keskmine langenud 2,9-ni ning kui demograafe uskuda, langeb arv veelgi. ning kui demograafe uskuda, langeb arv veelgi. 2050. aastaks on maailma rahvaarv kasvanud 6,4 2050. aastaks on maailma rahvaarv kasvanud 6,4 miljardilt 9 miljardini, kuid sajandi teisel poolel miljardilt 9 miljardini, kuid sajandi teisel poolel demograafiline situatsioon muutub ja rääkima demograafiline situatsioon muutub ja rääkima hakatakse uuest fenomenist, depopulatsioonisthakatakse uuest fenomenist, depopulatsioonist.  . 

Page 8: Maailma Rahvastik

Hõrenev EuroopaHõrenev Euroopa

• Et ühiskond end uuendaks, peaks iga naine sünnitama Et ühiskond end uuendaks, peaks iga naine sünnitama keskeltläbi 2,1 last. Kuid ÜRO raportist nähtub, et keskeltläbi 2,1 last. Kuid ÜRO raportist nähtub, et sündivus Euroopas on juba aastakümneid hämmastavalt sündivus Euroopas on juba aastakümneid hämmastavalt madal. 1,8 lapsega naise kohta on Iirimaa madal. 1,8 lapsega naise kohta on Iirimaa ja ja Prantsusmaa Euroopa esireas, mujal on lood tõsisemad. Prantsusmaa Euroopa esireas, mujal on lood tõsisemad. Saksamaa reiting on 1,4 last naise kohta, järgnevad Saksamaa reiting on 1,4 last naise kohta, järgnevad Itaalia ja Hispaania 1,2 lapsega. Ida-Euroopas vaevleb Itaalia ja Hispaania 1,2 lapsega. Ida-Euroopas vaevleb sündimus hoopis valulikes krampides. Berliini Arengu ja sündimus hoopis valulikes krampides. Berliini Arengu ja Demograafia instituudi direktori Reiner Klingholzi sõnul Demograafia instituudi direktori Reiner Klingholzi sõnul on enamik Ida-Euroopa maadest juba praegu väga on enamik Ida-Euroopa maadest juba praegu väga hõredad. Situatsiooni Venemaal on president Putin hõredad. Situatsiooni Venemaal on president Putin ristinud “rahvuskriisiks”, kuna sealne inimdefitisiit ristinud “rahvuskriisiks”, kuna sealne inimdefitisiit (rahvastiku vähenemine aasta jooksul on tõusnud 750 (rahvastiku vähenemine aasta jooksul on tõusnud 750 000 inimeseni; Lääne-Euroopa inimdefitsiit tõuseb 000 inimeseni; Lääne-Euroopa inimdefitsiit tõuseb koguni 3 miljoni inimeseni aastas.koguni 3 miljoni inimeseni aastas.

Page 9: Maailma Rahvastik

Mida peaksime Mida peaksime järeldamajäreldama• Reiner Klingholzi sõnul pole midagi säärast nähtud

pärast Kolmekümneaastast sõda (1618 – 1648). Kui ÜRO ennustus peab paika, kaotab Euroopa järgneva 40 aasta jooksul umbes 83 miljonit elanikku. Jaapan on kõrge arengutasemega heaoluriik, mille keskmine eluiga on 81,7 aastat, kõrgeim maailmas. Kuid Jaapanis on aastaks 2025 iga 9. inimene 80-aastane või veelgi vanem, siingi toimub  peatselt üleminek positiivselt iibelt negatiivsele. Sündivus on Jaapanis praegu 1,3 last naise kohta ja vastavalt ÜRO raportile kaotab rahvaarv terve veerandi. Hiina 1970. a. iibe uhke näit 5,8 on tänaseks kahanenud 1,8ni ja varsti koguni 1,3ni. Vastavalt Washingtoni Instituudi strateegiasuhete õppetooli tähelepanekule vananeb Hiina rahvas ühe põlvkonnaga samapalju kui Euroopa oma viimase 100 aastaga, aastaks 2050 on uhke impeerium kaotanud kuni 30% igast põlvkonnast. Suur langus ühendab kogu Aasiat, inimread vähenevad Hong Kongis, Taiwanis, Koreas, Sri Lankal, Tais, Birmas ning Austraalias.         

Page 10: Maailma Rahvastik

Erandeid Euroopas ja Erandeid Euroopas ja mujalmujal

• Positiivseteks eranditeks on Kosovo, Albaania, Positiivseteks eranditeks on Kosovo, Albaania, Mongoolia, Pakistan ja Filipiinid. Noodes Mongoolia, Pakistan ja Filipiinid. Noodes riikides on sündivus tõusuteel. ÜRO järgi riikides on sündivus tõusuteel. ÜRO järgi kahekordistub ka Lähis-Ida 326-miljoniline kahekordistub ka Lähis-Ida 326-miljoniline rahvaarv. Sealne sündivuse rekord kuulub rahvaarv. Sealne sündivuse rekord kuulub Jeemenile, kus naine sünnitab keskmiselt 7,2 Jeemenile, kus naine sünnitab keskmiselt 7,2 last. Järgmised on Palestiina territooriumid 5,9 last. Järgmised on Palestiina territooriumid 5,9 ja Saudi-Araabia 5,7 lapsega. Kuigi enamus ja Saudi-Araabia 5,7 lapsega. Kuigi enamus Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika territooriumist on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika territooriumist on õnnistatud rohke lastearvuga, elavad Tuneesia, õnnistatud rohke lastearvuga, elavad Tuneesia, Liibanon ja Iraan negatiivse iibe piiril. Aafrikas Liibanon ja Iraan negatiivse iibe piiril. Aafrikas jääb aga sündivus vaatamata epideemiaile ning jääb aga sündivus vaatamata epideemiaile ning näljahädadele kõrgele tasemele. näljahädadele kõrgele tasemele.

Page 11: Maailma Rahvastik

Depopulatsiooni Depopulatsiooni tagajärjedtagajärjed

• Ameeriklane Ben Wattenberg kirjutab Ameeriklane Ben Wattenberg kirjutab oma artiklis oma artiklis How the New Demography of How the New Demography of Depopulation Will Shape Our FutureDepopulation Will Shape Our Future, et , et isegi keskaja Must Surm ei teinud säärast isegi keskaja Must Surm ei teinud säärast laastutööd kui praegune depopulatsioon. laastutööd kui praegune depopulatsioon. Millest see tuleneb? Wattenberg arvab, et Millest see tuleneb? Wattenberg arvab, et see on seotud linnade täitumise, see on seotud linnade täitumise, ruraalpiirkondade hävimise ning laste ruraalpiirkondade hävimise ning laste kõrge surevusega. Aastaks 2007 elab pool kõrge surevusega. Aastaks 2007 elab pool maailma elanikkonnast linnades. maailma elanikkonnast linnades.

Page 12: Maailma Rahvastik

Mõjutavaid tagajärgiMõjutavaid tagajärgi• Mõjutavaid tegureid on veelgi. Kolmanda maailma Mõjutavaid tegureid on veelgi. Kolmanda maailma

areng on kaasanud kodus lapsi kantseldavad emad areng on kaasanud kodus lapsi kantseldavad emad avalikku ellu, haridus on andnud neile uue, laiema avalikku ellu, haridus on andnud neile uue, laiema silmaringi. Tänaseks on lahutuste ja abortide süsteem silmaringi. Tänaseks on lahutuste ja abortide süsteem lihtsustunud, abiellutakse vähem. Ka lihtsustunud, abiellutakse vähem. Ka rasestumisvastaste vahendite kasutamine on tõusnud rasestumisvastaste vahendite kasutamine on tõusnud viimase kümne aastaga ÜRO andmeil kuni 62%. viimase kümne aastaga ÜRO andmeil kuni 62%. Näiteks Venemaal piirab rahva arengut alkoholism ja Näiteks Venemaal piirab rahva arengut alkoholism ja narkootikumid, Indias on ohtralt levinud AIDS. Mehe narkootikumid, Indias on ohtralt levinud AIDS. Mehe viljakusele on oma pitseri pannud saaste ja viljakusele on oma pitseri pannud saaste ja industriaalmürgid. Ning Euroopas ja Ameerikas on industriaalmürgid. Ning Euroopas ja Ameerikas on sotsiaalne heaolu ning majanduslikud eelistused sotsiaalne heaolu ning majanduslikud eelistused “demoraliseerinud” noori nii, et soojatkaminekannatab. “demoraliseerinud” noori nii, et soojatkaminekannatab. Kapitalism on parim ennetusmeetodKapitalism on parim ennetusmeetod, märgib , märgib Wattemberg irooniliselt oma raamatus.   Wattemberg irooniliselt oma raamatus.  

Page 13: Maailma Rahvastik

Tulevik on tume

Võrreldes Euroopas ning Aasias toimuvaga on Ameerika rahvaarv üsna stabiilne. Arvestades sealset immigratsioonipoliitikat, on Ühendriigid ilmselt ainus lääneriik, kuhu meie probleemid ei ulatu. Kui Euroopa kaotab järjest enam vajalikku inimmassi, siis USA on aastaks 2050 juurde võitnud 100 miljonit! Muidugi ei tähenda see, et ameeriklasi hädad ei tüüta. Ka sealne tööjõuline elanikkond vananeb ning toob endaga kaasa pingeid rahvuste ning rasside vahel. Ameerika nö. eeskujulik multikulturism võtab uue suuna, vähemuste ridadesse asuvad mustade kõrvale samahästi ka valged ja rassism hakkab Ameerikast eemale peletama. Ühtlasi ronivad peamiste kommertspartnerite Euroopa ning Jaapani siseprobleemid üsna kärmelt ka  USAsse.

Page 14: Maailma Rahvastik

tagajärgitagajärgi• Homses Euroopas on oskustöötajate defitsiit käsikäes Homses Euroopas on oskustöötajate defitsiit käsikäes

pidevalt miinuses vireleva pensionifondiga. Hiinas on pidevalt miinuses vireleva pensionifondiga. Hiinas on asi hullem, sealne “ühe lapse nõue” on teinud asi hullem, sealne “ühe lapse nõue” on teinud kahjuliku kannapöörde. Kui arvestada, et iga inimene kahjuliku kannapöörde. Kui arvestada, et iga inimene saab ühe lapse, saame tuletada lihtreegli 4-2-1. See saab ühe lapse, saame tuletada lihtreegli 4-2-1. See tähendab, et tulevikus peab inimene üksi hoolitsema tähendab, et tulevikus peab inimene üksi hoolitsema oma ühe lapse, kahe vanema ja nelja vanavanema oma ühe lapse, kahe vanema ja nelja vanavanema eest. Hiina saab vanaks enne kui jõuab oma vastse eest. Hiina saab vanaks enne kui jõuab oma vastse avanemise tõttu rikastuda. avanemise tõttu rikastuda.

• Ideaalis laheneb olukord siis, kui lõuna ülerahvastatud Ideaalis laheneb olukord siis, kui lõuna ülerahvastatud aladelt kolib tasakaalustav mass üle põhja, kus aladelt kolib tasakaalustav mass üle põhja, kus ootavad töökohad.  Arvestades eurooplaste ja ootavad töökohad.  Arvestades eurooplaste ja jaapanlaste mitte eriti entusiastlikku suhtumist jaapanlaste mitte eriti entusiastlikku suhtumist sisserändajatesse, läheks lahenduse leidmiseks pikki sisserändajatesse, läheks lahenduse leidmiseks pikki aastaid. aastaid.

Page 15: Maailma Rahvastik

Aafrika EestisseAafrika Eestisse

• Depopulatsiooniga seonduvad mured tõi Depopulatsiooniga seonduvad mured tõi Eestis päevavalgele juba 1999. aastal Eesti Eestis päevavalgele juba 1999. aastal Eesti erakondade rahvastikupoliitiliste erakondade rahvastikupoliitiliste seisukohtade debatt. seisukohtade debatt. Toona leiti, et Eestis on Toona leiti, et Eestis on siiani sõnastamata rahvastikupoliitika siiani sõnastamata rahvastikupoliitika tagajärjed. tagajärjed. 

Page 16: Maailma Rahvastik

EestiEesti• Eestis on siiani (!) kombeks viidata teistele Eestis on siiani (!) kombeks viidata teistele

üleminekumajandusega riikidele ning öelda, et küll üleminekumajandusega riikidele ning öelda, et küll sünnib juurde. Ometi on rahvastikupoliitika sihipärane sünnib juurde. Ometi on rahvastikupoliitika sihipärane tegevus, kuigi mitte otseselt juhitav, nagu poliitikutele tegevus, kuigi mitte otseselt juhitav, nagu poliitikutele tihti meeldib näidata. Sündimata on jäänud üle 50 000 tihti meeldib näidata. Sündimata on jäänud üle 50 000 lapse, abiellujate arv on langemas. Keskmine eluiga on lapse, abiellujate arv on langemas. Keskmine eluiga on jätkuvalt lühike. Kuigi nende protsesside põhjuste jätkuvalt lühike. Kuigi nende protsesside põhjuste teaduslik süvaanalüüs puudub, võib põhjuseks teaduslik süvaanalüüs puudub, võib põhjuseks tuua Eesti sõnastamata rahvastikupoliitika ning tuua Eesti sõnastamata rahvastikupoliitika ning väljatöötamata rahvastikuprogrammi. väljatöötamata rahvastikuprogrammi. Rahvastikuprotsessidega tegelevate ametkondade ja Rahvastikuprotsessidega tegelevate ametkondade ja võimutasandite tegevus on määratlemata ja omavahel võimutasandite tegevus on määratlemata ja omavahel koordineerimata. Leigelt suhtutakse meil ÜRO ning koordineerimata. Leigelt suhtutakse meil ÜRO ning Euroopa Nõukogu rahvastikupoliitilistesse Euroopa Nõukogu rahvastikupoliitilistesse soovitustesse, spetsialistide infot teadvustatakse soovitustesse, spetsialistide infot teadvustatakse ebapiisavalt. Eesti teaduspoliitika prioriteetide hulgas ebapiisavalt. Eesti teaduspoliitika prioriteetide hulgas puudub depopulatsiooniga seonduv.           puudub depopulatsiooniga seonduv.           

Page 17: Maailma Rahvastik

EestiEesti• Kui empiiriliselt hinnata, siis mida vaesem riik, seda Kui empiiriliselt hinnata, siis mida vaesem riik, seda

kõrgem iive. Kuid vaesuse kaudu me ju iivet tõsta ei kõrgem iive. Kuid vaesuse kaudu me ju iivet tõsta ei taha. Pigem tuleks pakkuda siinsele rahvale paremaid taha. Pigem tuleks pakkuda siinsele rahvale paremaid elutingimusi, et peredesse kasvaksid terved lapsed. elutingimusi, et peredesse kasvaksid terved lapsed. Eestisse sünnib ikka neljandiku jagu vähem lapsi kui Eestisse sünnib ikka neljandiku jagu vähem lapsi kui juurdekasvuks tarvilik. Eesti lapsed ja lapselapsed juurdekasvuks tarvilik. Eesti lapsed ja lapselapsed hakkavad vanemate, st. meie heaks tööd rügama. hakkavad vanemate, st. meie heaks tööd rügama. Kuid lõppeks on ikka suund väljasuremisele. Juba Kuid lõppeks on ikka suund väljasuremisele. Juba Nõukogude Liidu väitis tuntud demograaf , Nõukogude Liidu väitis tuntud demograaf , Georgetown’i ülikooli  professor Murray Feshbach, Georgetown’i ülikooli  professor Murray Feshbach, et et The Estonians are going out of businessThe Estonians are going out of business: enne oma : enne oma surma leiame end vanadekodu-riigist. surma leiame end vanadekodu-riigist. Depopulatsioonist väljapääsu otsiv ühiskond on Depopulatsioonist väljapääsu otsiv ühiskond on sunnitud rahvastikupoliitiliste otsustega tegelema sunnitud rahvastikupoliitiliste otsustega tegelema kõigil tasanditel ja kogu aeg. kõigil tasanditel ja kogu aeg.

Page 18: Maailma Rahvastik

EestiEesti

• Toomas Hendrik Ilves pakub ühes kunagises Toomas Hendrik Ilves pakub ühes kunagises arvamusloos probleemile kaht lahendust: kas arvamusloos probleemile kaht lahendust: kas hakata kahuri kombel hulgaliselt sünnitama hakata kahuri kombel hulgaliselt sünnitama või avada muulastele uksed, mis muidugi pole või avada muulastele uksed, mis muidugi pole kerge ülesanne. Eestlastel nimelt paistab kerge ülesanne. Eestlastel nimelt paistab olevat petlik arusaam, nagu tuleksid siia olevat petlik arusaam, nagu tuleksid siia noobli tausta ja elegantse olemisega valged noobli tausta ja elegantse olemisega valged eurooplased. Tegelikult jääb meil üle valida, eurooplased. Tegelikult jääb meil üle valida, kas ja kes sünnitama hakkab. Vastasel juhul kas ja kes sünnitama hakkab. Vastasel juhul otsustagem, millisest Aafrika riigist me endale otsustagem, millisest Aafrika riigist me endale sõpru juurde hangime. Kuid tasub meenutada, sõpru juurde hangime. Kuid tasub meenutada, et rahvastik peab olema riigi prioriteet, mitte et rahvastik peab olema riigi prioriteet, mitte paratamatus.paratamatus.

Page 19: Maailma Rahvastik

Rohkem ruumiRohkem ruumi• Ütleme, et tulevik pole läbinisti tume. Euroopas Ütleme, et tulevik pole läbinisti tume. Euroopas

on hakatud ettevaatlikult immigratsioonile on hakatud ettevaatlikult immigratsioonile mõtlema. Valdav osa lääneriike on plussis tänu mõtlema. Valdav osa lääneriike on plussis tänu sellele, et neil on olnud korralik välismigratsioon. sellele, et neil on olnud korralik välismigratsioon. Prantsusmaa ja Madalmaad on küll välja töötanud Prantsusmaa ja Madalmaad on küll välja töötanud perepoliitikad, mis võimaldavad naistel perepoliitikad, mis võimaldavad naistel perekonna- ja tööelu ühendada. Selleks on loodud perekonna- ja tööelu ühendada. Selleks on loodud eritoetused ja maksusoodustused. Käimas on eritoetused ja maksusoodustused. Käimas on kampaaniad iganenud arusaamade kampaaniad iganenud arusaamade pehmendamiseks: tänapäeval käivad naised tööl pehmendamiseks: tänapäeval käivad naised tööl ja mehed hoolitsevad pere eest. Skandinaavias on ja mehed hoolitsevad pere eest. Skandinaavias on sündivuse määra suudetud stabiliseerida sündivuse määra suudetud stabiliseerida eritingimuste loomisega noortele emadele, tugev eritingimuste loomisega noortele emadele, tugev ravikindlustussüsteem, kohakaaslusega töökohad, ravikindlustussüsteem, kohakaaslusega töökohad, ning noortele peredele loodud hea rahaline toetus ning noortele peredele loodud hea rahaline toetus motiveerivad noori laste peale mõtlema.  motiveerivad noori laste peale mõtlema. 

Page 20: Maailma Rahvastik

KokkuvõtvaltKokkuvõtvalt

• Praegu elab maakeral umbes 6,5 miljardit Praegu elab maakeral umbes 6,5 miljardit inimest, prognooside kohaselt on meid 2050. inimest, prognooside kohaselt on meid 2050. aastaks juba üheksa miljardit. Miljardi piiri aastaks juba üheksa miljardit. Miljardi piiri ületasime seejuures alles kuus-seitse ületasime seejuures alles kuus-seitse inimpõlve tagasi, 19. sajandi esimestel inimpõlve tagasi, 19. sajandi esimestel aastatel. 1798. aastal, veidi aega enne seda, aastatel. 1798. aastal, veidi aega enne seda, ilmutas Inglise majandusteadlane Thomas ilmutas Inglise majandusteadlane Thomas Robert Malthus oma kuulsa kirjatöö “An Robert Malthus oma kuulsa kirjatöö “An Essay on the Principle of Population”, kus Essay on the Principle of Population”, kus väitis, et põllumajandustoodang ei kasva väitis, et põllumajandustoodang ei kasva sama kiiresti kui elanikkond ning sama kiiresti kui elanikkond ning ülerahvastatus toob para-ülerahvastatus toob para-

• tamatult kaasa nälja ja viletsuse.tamatult kaasa nälja ja viletsuse.

Page 21: Maailma Rahvastik

Rohkem inimesi kui Maa Rohkem inimesi kui Maa toita jõuabtoita jõuab

• ““Rahvastik võib [kasvada] määramatult Rahvastik võib [kasvada] määramatult kiiremini kui Maa suutlikkus elatada inimest. kiiremini kui Maa suutlikkus elatada inimest. Rahvaarv, kui seda kontrolli all ei hoita, kasvab Rahvaarv, kui seda kontrolli all ei hoita, kasvab geomeetriliselt. Elatusvõimalused kasvavad geomeetriliselt. Elatusvõimalused kasvavad ainult aritmeetiliselt,” kirjutas Malthus.ainult aritmeetiliselt,” kirjutas Malthus.

• Sellest tekib vältimatult lõhe: ühel hetkel on Sellest tekib vältimatult lõhe: ühel hetkel on inimesi rohkem, kui Maa neid toita jõuab, ning inimesi rohkem, kui Maa neid toita jõuab, ning haigused, näljahädad ja sõjad hakkavad haigused, näljahädad ja sõjad hakkavad rahvaarvu jõudsalt kahandama. “Ma ei näe rahvaarvu jõudsalt kahandama. “Ma ei näe mingit võimalust, kuidas inimene saaks pääseda mingit võimalust, kuidas inimene saaks pääseda selle hingestatud looduses kehtiva seaduspära selle hingestatud looduses kehtiva seaduspära eest,” arvas Malthus ja ennustas kollapsit 19. eest,” arvas Malthus ja ennustas kollapsit 19. sajandi keskpaigaks. Seda ei tulnud.sajandi keskpaigaks. Seda ei tulnud.

•   

Page 22: Maailma Rahvastik

Nagu “Peetrikese unenäos”, ainult et Nagu “Peetrikese unenäos”, ainult et saabunud inimtühjust poleks saabunud inimtühjust poleks

tunnistamas isegi Peetrikesttunnistamas isegi Peetrikest..• Populaarteaduslik ajakiri New Scientist, muu maailma Populaarteaduslik ajakiri New Scientist, muu maailma Horisont, pühendas hiljuti esiküljeloo just sellisele Horisont, pühendas hiljuti esiküljeloo just sellisele mõttemängule: mis juhtuks, kui kõik inimesed järsku, mõttemängule: mis juhtuks, kui kõik inimesed järsku, üleöö maailmast ära kaoksid. Muutused oleks kiired: üleöö maailmast ära kaoksid. Muutused oleks kiired: maailm mattuks mõne päevaga pimedusse, sest maailm mattuks mõne päevaga pimedusse, sest kütteta jäänud elektrijaamad lõpetaksid töö, loodus kütteta jäänud elektrijaamad lõpetaksid töö, loodus vallutaks varsti tagasi meie linnad, ainult atmosfääri vallutaks varsti tagasi meie linnad, ainult atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasid jätkaksid Maa paisatud kasvuhoonegaasid jätkaksid Maa soojendamist veel mitu sajandit. Mõne tuhande aasta soojendamist veel mitu sajandit. Mõne tuhande aasta pärast annaksid vaid betoonikuhilad aimu, et kunagi pärast annaksid vaid betoonikuhilad aimu, et kunagi asustasid Maad kuus ja pool miljardit asustasid Maad kuus ja pool miljardit Homo sapiensHomo sapiens’i. ’i. 100 000 aastaga kaoksid maapinnalt needki jäljed ning 100 000 aastaga kaoksid maapinnalt needki jäljed ning taastunud oleks ürgne olek, Maa toimimine taastunud oleks ürgne olek, Maa toimimine isereguleeruva süsteemi, Gaiana. Inimeste kunagist isereguleeruva süsteemi, Gaiana. Inimeste kunagist hiilgust paljastaksid vaid fossiilid.hiilgust paljastaksid vaid fossiilid. India ähvardab India ähvardab 2050. aastaks lüüa seni Hiinale kuuluvat maailma 2050. aastaks lüüa seni Hiinale kuuluvat maailma rahvarohkeima riigi rekordit. Kuigi enamikus rahvarohkeima riigi rekordit. Kuigi enamikus õhtumais rahvaarv kiiresti langeb, on maailma õhtumais rahvaarv kiiresti langeb, on maailma rahvaarv siiski paisumas ohtlikult suureks. rahvaarv siiski paisumas ohtlikult suureks.

Page 23: Maailma Rahvastik

Praeguste eelduste kohaselt elab Praeguste eelduste kohaselt elab 2050. aastal Maa peal 9,3 2050. aastal Maa peal 9,3

miljardit inimest. Praegu on miljardit inimest. Praegu on inimeste arv maal 6,3 miljardit.inimeste arv maal 6,3 miljardit.

USA-s asuva uurimisasutuse PRB arvutuste kohaselt USA-s asuva uurimisasutuse PRB arvutuste kohaselt möödub Suurbritannia rahvaarv sajandi keskpaigaks möödub Suurbritannia rahvaarv sajandi keskpaigaks Prantsusmaast. USA enda elanikkond kasvab samal ajal ligi Prantsusmaast. USA enda elanikkond kasvab samal ajal ligi poole võrra.poole võrra.

Õnneks on lääneriikide rahvaarv siiski kiiresti langemas – Õnneks on lääneriikide rahvaarv siiski kiiresti langemas – ainsaks suureks erandiks ongi siin USA. ainsaks suureks erandiks ongi siin USA. Rõõmustamiseks pole demograafide ja keskkonnateadlaste Rõõmustamiseks pole demograafide ja keskkonnateadlaste hinnangul siiski põhjust: olukord, kus 99 protsenti hinnangul siiski põhjust: olukord, kus 99 protsenti rahvastikukasvust jääb vaestesse riikidesse, toob kaasa rahvastikukasvust jääb vaestesse riikidesse, toob kaasa enneolematuid probleeme. enneolematuid probleeme.

Indias peaks rahvaarv kasvama 1,08 miljardilt 1,63 miljardi Indias peaks rahvaarv kasvama 1,08 miljardilt 1,63 miljardi inimeseni. Hiinale ennustatakse tõusu seniselt 1,3 miljardilt inimeseni. Hiinale ennustatakse tõusu seniselt 1,3 miljardilt 1,44 miljardini. Nende kahe kannule jääb esimese 1,44 miljardini. Nende kahe kannule jääb esimese õhtumaana USA, kus praeguse 294 miljoni inimese asemel õhtumaana USA, kus praeguse 294 miljoni inimese asemel peaks 50 aasta pärast elama 420 miljonit. peaks 50 aasta pärast elama 420 miljonit.

Page 24: Maailma Rahvastik

Enamik demograafilisi uurimistöid Enamik demograafilisi uurimistöid ennustab maailma rahvaarvu kiiret ennustab maailma rahvaarvu kiiret

kasvu lähiaastakümneil. Selline kasvu lähiaastakümneil. Selline rahvastikukasv toob paratamatult kaasa rahvastikukasv toob paratamatult kaasa ülitugeva surve looduskeskkonnale ja -ülitugeva surve looduskeskkonnale ja -

varadelevaradele•

Arvutused põhinevad laste Arvutused põhinevad laste suremusnäitajail, keskmisel elueal, suremusnäitajail, keskmisel elueal, sündimusnäitajail ja praeguseil vanuselistel sündimusnäitajail ja praeguseil vanuselistel struktuuridel. Arvesse on võetud ka struktuuridel. Arvesse on võetud ka rasedusvastaste vahendite kättesaadavust rasedusvastaste vahendite kättesaadavust ning AIDS-i levikut. Arvestatud ei ole ning AIDS-i levikut. Arvestatud ei ole migratsiooni mõju rahvaarvule.migratsiooni mõju rahvaarvule.