magazyn c - numer 2

Download Magazyn C - numer 2

Post on 14-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn C - numer 2

TRANSCRIPT

 • MAGAZYN KORPORACYJNYGRUPY KAPITAOWEJ WGLOKOKS SA

  JUBILAT WART MILIARDY!Wglokoks, najwikszy polski eksporter wgla obchodzi w obecnoci licznych goci 60-lecie istnienia

  SPOD ZNAKU JULIANAPo wgiel z ZWW Julian odbiorcy ustawiaj si w dugiej kolejce marzc o duych i wieloletnich kontraktach

  ODLECIE DALEKOObecny rok bdzie najlepszympod wzgldem liczby odprawionych pasaerww historii Katowice Airport

  GRUD

  ZIE

  201

  1 NR

  2 (2

  )

  yczymy Wamspokojnych i radosnych

  wit Boego Narodzeniaoraz pomylnoci

  w nadchodzcym Nowym Roku

 • WGLOKOKS S.A.ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowicewww.weglokoks.com.pl

  PrzywdztwoPartnerstwo Profesjonalizm

  WARTOCI UZNANE W WIECIE

 • 3C G rudz ie 20 1 1 02 ( 2 )

  wydawca:WGLOKOKS S.A.ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowicetel. +48 32 258 24 31faks +48 32 251 54 53www.weglokoks.com.pl

  redaktor naczelny:Andrzej Krzysztaowskitel. +48 32 207 20 70a.krzysztalowski@weglokoks.com.pl

  przygotowanie, projekt graficzny i skad:Press Kontakt Agencja Public Relationsdruk:Drukarnia PRYM

  W I T A M Y

  Szanowni Pastwo

  Mam przyjemno izaszczyt wimieniu kierownictwa Wglokoksu icaej Grupy Kapitaowej zoy na Wasze rce najserdeczniejsze yczenia zdrowych, pogodnych, penych radoci, umiechu irodzinnego ciepa wit Boego Narodzenia. ycz Pastwu

  sukcesw wyciu prywatnym izawodowym, spenienia ma-rze ipragnie wnadchodzcym Nowym Roku.

  Jaki bdzie 2012 rok? Co przyniesie? Jakie czekaj nas zmiany wdomu, wpracy, wcaym naszym yciu? Ktre zwypowiadanych wwigilijny wieczr iwrd wystrzaw sylwestrowego szampana ycze maj szans si speni, aktre pozostan marzeniami? Tego nie wiemy ipewnie tak do koca nie chcemy wiedzie. yczenia s przecie nie tylko po to, aby si speniay, ale rwnie po to, bymy mogli marzy. Mam jednak nadziej, e wikszo znich uda si kademu znas zrealizowa. Dziki wytrwaoci, determinacji, pracowitoci, silnej woli iprzy odrobinie szczcia, czego wszystkim Pastwu ikademu zosobna serdecznie ycz.

  Wspomniaem owytrwaoci, determinacji, pracowitoci isilnej woli. Wnadchodzcym roku cechy te bd nam szczeglnie potrzebne. Celem naszym jest bowiem szybkie zbudowanie silnej, liczcej si nie tylko na rynku krajowym, ale rwnie wwymiarze europejskim Grupy Kapitaowej, dziaajcej wsektorze okoogrniczym. Wperspektywie natomiast wejcie Grupy na Gied Papierw Wartociowych wWarszawie. By moe nastpi to wdrugiej poowie przy-szego roku, by moe nieco pniej. Realizacja tego celu zaley bowiem od sytuacji na rynkach finansowych. Biorc pod uwag wstrzsy, jakimi targana jest Unia Europejska, trudno dzisiaj precyzyjnie okreli termin giedowego de-biutu Wglokoksu. Cel jednak zosta postawiony ibdziemy konsekwentnie dy do jego realizacji.

  Wmijajcym 2011 roku rozpoczlimy wdraanie strategii budowy silnej Grupy Kapitaowej. Mamy ju wszystkie nie-zbdne pozwolenia na sfinalizowanie zakupu gliwickiej Huty abdy. Wtrakcie s kolejne akwizycje Zakad Wzbogacania Wgla Julian, Wglozbyt ikilka innych. Otych innych

  zapewne ju niedugo bdziemy mogli gono mwi. By moe jeszcze wtym roku, by moe na pocztku przyszego. Wkadym razie ju teraz sporo si dzieje, aprzed nami jeszcze wicej wyzwa.

  Czsto pytany jestem, po co to robimy? Przecie sytuacja Wglokoksu, szczeglnie finansowa, jest dobra, anawet bardzo dobra. Jestemy najwikszym eksporterem polskiego wgla, znan iuznan mark wwiecie. Wszystko to prawda. Ale prawd jest rwnie ito, e rzeczywisto gospodarcza wok nas zmienia si dynamicznie; e osukces irozwj trzeba walczy. Nikomu nic raz na zawsze nie jest dane. Przez ostatnich 60 lat Wglokoks rzeczywicie by najwikszym, najbardziej znanym iuznanym eksporterem polskiego wgla. Jakie iloci wgla wyeksportowalimy ijak gigantyczn kwot zasililimy skarb pastwa otym moecie Pastwo przeczyta wzamieszczonej wewntrz wydania Magazynu relacji zjubileuszowej gali Wglokoksu. Ale, tak jak ju wspomniaem, rzeczywisto gospodarcza wok nas zmie-nia si dynamicznie. Jeli w2010 roku wyeksportowalimy blisko 9 milionw ton wgla, to wkoczcym si roku iloci te bd poniej 5 milionw. Nie dlatego, e skurczyy nam si rynki zbytu. Dla naszych odbiorcw zagranicznych nadal jestemy cenionym partnerem. Nie jestemy wstanie zrealizowa wszystkich zamwie, bowiem polskiego wgla na eksport po prostu brakuje. Ibrakowa bdzie. Std te nasze denie do dywersyfikacji dziaalnoci. Mylc okolejnych jubileuszach, nie moemy zamyka si wwiecie wspomnie openej sukcesw 60-letniej historii Spki.

  Nowy rok, nowa rzeczywisto, nowe wyzwania, nowe cele. Nie tylko dla ludzi zwizanych zWglokoksem. Dla kadego zWas. Pozwlcie, e raz jeszcze zo Wam yczenia spenienia wszystkich zamierze iplanw, wytrwaoci, determinacji, pracowitoci, silnej woli icaych pokadw szczcia wdrodze do wyznaczonych celw.

  Jerzy PodsiadoPrezes ZarzduWglokoks S.A.

  C MAGA Z YN KORPOR ACYJNY GRUPY K APITAOWEJ WGLOKOKS S . A .

 • 4C G rudz ie 20 1 1 02 ( 2 )

  s p i s t r e c i

  w numerze:

  WgielkamiennycywilizacjiPodczas uroczystej gali 60-lecia firmy odbya si prezentacja limitowanego kalendarza Wglokoksu,ktry zosta zatytuowany Wgiel kamienny cywilizacji jest zbiorem 13 prac uznanych rysownikw i ilustratorw

  Nie takaskamielina...W Brukseli odbya si druga edycja Europejskich Dni Wgla

  Jubilat wart 621miliardw zotych!Najwikszy polski eksporter wglawitowa 60-lecie istnienia

  ..........................

  ............................

  ..........................

  611

  WIADOMOCI

  ZE WIATA . . . . . . . . . 6 Z KRAJU . . . . . . . . . . . 8

  16

  Historia eksportu polskiego wgla

  Z okazji przypadajcego na ten rok jubileuszu 60-lecia Wglokoksu ukazaa

  si monografia prezentujca histori i dorobek najwikszego eksportera

  polskiego wgla

  ..........................

 • 5C G rudz ie 20 1 1 02 ( 2 )

  Rzuci monet,pado naWglokoks

  Kierowany przez Tomasza Ryskaloka Dzia Wsppracy z Gr-nictwem i Energetyk po omiu latach funkcjonowania moe pochwali si 10-krotnym wzrostem obrotw

  Spod znakuJuliana

  Mimo e od 1994 roku, kiedy to w piekarskim Julianie wzbogacona

  zostaa pierwsza tona miau energetycznego, mino blisko dwadziecia lat, firma nadal nie odstajeod czowki wiatowej. Odbiorcy ustawiaj si

  w dugiej kolejce marzc, o duych i wieloletnich

  kontraktach

  Wydoby do resztyZa wydobycie wgla bior si prywatni przedsibiorcy

  Odlecie dalekoKatowice Airport wany wze transportowy lska

  z wielkimi perspektywami

  Wyczekiwanie kryzysuPrezentujemy ogln charakterystyk sytuacji na midzynarodowym rynku wglowym w drugim proczu 2011 roku

  ......................

  2024

  22

  28

  33.......................

  .......................

  ..........................

 • 6C G rudz ie 20 1 1 02 ( 2 )

  wia

  domoci:

  WIAT

  w i a d o m o c i

  29-30 listopada wBrukseli odbya si druga edycja Europejskich Dni Wgla. Impreza przebia si wmediach jedynie za spraw Skamie-liny Dnia przyznanej Polsce na wiatowym szczycie klimatycznym wDurbanie. Antynagroda zostaa przyznana za objcie przez polsk prezydencj wUE patronatu nad konferencj wBrukseli. Aszkoda, bo poruszane tematy wydaj si kluczowe dla przyszoci Polski.

  Prezydencja oczywicie od razu zaprzeczya, e miaa jakikolwiek zwizek zEuropejskimi Dniami Wgla izadaa od zielonych organizacji pozarzdo-wych zDurbanu przeprosin. Wprzyszym roku by moe ufunduj nagrod zotej skamieliny artowaa Joanna Strzelec-obodziska prezes Kompanii Wglowej. W zasadzie lepiej nie mona byo skomentowa inicjatywy rodowisk ekologicznych. Rola wgla w wiatowej energetyce bdzie stale wzrasta, poniewa jest to najtasze rdo energii. Wobecnej sytuacji ekonomicznej nie moemy pozwoli sobie na ograniczanie roli wgla wmiksie energetycznym. Potrzebujemy taniej energii, by przezwyciy kryzys ekonomiczny, ktry utrudnia tworzenie nowych miejsc pracy. To jedyna droga by odwrci trend spadku konkurencyjnoci wod-niesieniu do Chin, Indii czy USA powiedzia europose Bogdan Marcinkiewicz, wsporganizator konferencji wParlamencie Europejskim.

  Wrd uczestnikw konferencji byli obecni m.in. Jerzy Podsiado, prezes Wglo-koksu, Stanisaw Tokarski, prezes koncernu Tauron Wytwarzanie SA, oraz przed-stawiciel strony rzdowej, Janusz Pilitowski, zastpca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Pojawi si take go specjalny, Gnther Oettinger, unijny komisarz do spraw energetyki.Prezes Wglokoksu Jerzy Podsiado, ktry reprezentowa przedsibiorcw gr-niczych wBrukseli zwrci uwag na szczeglne znaczenie sektora wglowego dla polskiej gospodarki. Polska jest liderem wrd producentw wgla wUnii Europejskiej. Nasz udzia to 57 proc. caej produkcji unijnej. Mamy te najwik-sze pokady wgla kamiennego wrd pastw UE. Wnaszym kraju znajduje si blisko 17 mld ton wgla kamiennego, as to tylko zasoby dobrze rozeznane, z nierozeznanych jest znacznie wicej. WPolsce przeszo 90 proc. energii elektrycz-nej produkowane jest zwgla kamiennego ibrunatnego. Nie ma drugiego kraju wEuropie tak bogatego wwgiel iotakiej strukturze produkcji energii pod-kreli Podsiado, silnie akcentujc specyficzno naszego kraju na tle pozostaych pastw Unii.Polska energetyka, nawet pomijajc kwesti unijnego pakietu klimatyczno-energe-tycznego, wymaga ogromnych ibardzo kosztownych inwestycji zwizanych zwzro-stem zapotrzebowania na energi oraz koniecznoci likwidacji starych blokw energetycznych. W2011 roku produkcja energii wPolsce, podobnie jak wlatach

  BRUKSELA: EUROPEJSKIE DNI WGLA

  Nie taka skamielina...

  Fo

  to

  : Biu

  ro

  Po

  se

  ls

  kie

  Bo

  gd

  an

  a M

  ar

  cin

  kie

  wic

  za

 • 7C G rudz ie 20 1 1 02 ( 2 )

  wia

  domoci:

  WIAT

  11 grudnia nad ranem zakoczya si Konferencja Klimatyczna w Durbanie (RPA). Podpisany pakiet por