magazyn "euroarizona" - numer 24

Download Magazyn

Post on 11-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jedyny polonijny magazyn informacyjno reklamowy! Dwutygodnik dostepny w polskich miejscach w Phoenix i okolicach! Zapraszamy do lektury!

TRANSCRIPT

 • * polonijny dwutygodnik informacyjno-reklamowy * rozrywka - humor - polityka *

  wydanie 3, numer 24 25 grudnia 2011* wydanie bezpatne - witeczne*

  13 grudnia napadnito na Nard Polski

  Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw oby-watelskich wprowad-zone w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w celu za-hamowania aktywnoci s p o e c z e s t w a dcego do grun-

  townej reformy ustroju spoeczno-politycznego PRL. Potwierdzony dekretem Rady Pastwa, niez-godnym z konstytucj zabraniajc wydawa-nia dekretw w czasie trwania sesji sejmu.Przygotowywany od sierpnia 1980, uzasadniany grob zamachu stanu i przejcia wadzy przez opozycj skupion w "Solidarnoci", zaamaniem gos-podarki, moliwoci interwencji radzieckiej. Or-ganem penicym funkcj administratora stanu wojennego w Polsce bya Wojskowa Rada Ocalenia Nar-odowego (WRON) z generaem W. Jaruzelskim na czele.

  cig dalszy na stronie 3

  DLaguna@RealtyOneAZ.comtel: 602-882-8483

  Spokojnych, zdrowych, rados-nych wit Boego Narodzenia

  spdzonych w serdecznymgronie rodzinnym orazwszelkiej

  pomylnoci w Nowym Roku 2012

  Drogim klientomi caej Poloni sklada

  z caego serca Danusia Laguna

  Zycynia na wita Bozego NarodzynioDlo fszystkik

  Z okazji nadchodzcych wit Bozego NarodzyniaFcioek zozy fszystkim, serdecne zycyniaPo to sie nom Jezus, w stajynce narodziy

  Zeby se nos fszystkik, z grzychu oswobodziyNarodziy sie Jezus, w biydnyj to stajynce

  Bo takie dlo Niego, znalazo sie miyjsceMy za katolicy, coby pamiyntali

  Zawse dlo Jezusa, miyjsce sykowali,Jezus' to przecie Wielki OdkupicielJemu to oddejmy, cae swoje zycie

  Zawse Jezus Chrystus, fce by razym z namiDo wielkiego Boga, stawia sie za nami

  Zyjmy zawse w zgodzie, przebocojmy winyBo to jest potrzebne, dlo kozdyj rodziny

  Jak tys i kozdemu, co zyje na wiycieZe zgoda buduje, wiymy o tym przecieStarojmy sie chodzi, Papiya ladami

  Co nom ik wyznacy, kie by razym z namiZeby w ,,Nowym Roku'' fszystkim lepiyj byoCoby nom sie zawse, w zgodzie dobrze zyo

  Zycenia dlo fszystkik, zycynia kozdemuPynom z Arizony z Gackowego domu

 • Polska Telewizja! 18 kanaw za $28/miesic zadzwo ju dzisiaj! promocja limitowana! tel: 623-466-4757

  * po szczegy zadzwo ju dzisiaj - 623-466-4757

  Pakiet Podstawowy - $29.99To pakiet czcy ofert programow [obecnie 13 kanaw] razem z przystpn cen $29.99 miesicznie. 3 kanay w 3D!!! To poczenie kanaw filmowych, regionalnych, muzycznych oraz kanau dziecicego.

  Pakiet Premium - $29.99Pakiet Premium to najbogatsza oferta programowa. W skad pakietu wchodzi 18 rnorodnych kanaw [ w tym 3 kanay w 3D ] tematycznych: film, informacje, edukacja, muzyka oraz wiele innych plus kilka najpopularniejszych polskich stacji radiowych oraz Video On Demand - poslie filmy na danie! kilkaset polskich filmw dostpnych za naciniciem przycisku! Bez wypoyczalni !!! Pakiet dla prawdziwych mionikw telewizji.

  TVN Total - $19.99J e d e n z n a j b a r d z i e j p o p u l a r n y c h p r o g r a m w w n i e w i a r y g o d n i e n i s k i e j c e n i e .t v n 2 4 o r a z i T V N - n o n - s t o p w i a d o m o c i o r a z g w a r a n t o w a n a r o z r y w k a

  *Cena obowizuje przez pierwsze 6 miesicy kontraktu $24.99/mies po okresie 6 miesicy do zakoczenia kontraktu

  Pakiet TVP+TVN - $24.99To poczenie czterech [4] najbardziej popularnych kanaw telewizyjnych poza granicami Polski - dostpne razem tylko i wycznie na naszej platformie. Pakiet TVN + TVP, to pakiet 4 najpopularniejszych programw telewizyjnych: TVN, TVN24, TV Polonia, oraz TVP Info. Doskonaa oferta 4 rnorodnych programw telewizyjnych w cyfrowej jakoci obrazu i dwiku.

  - Darmowy dekoder przez pierwsze 6 miesicy, po okresie 6 miesicy opata za leasing wynosi $4.99/mies - Opata za pakiet naliczana jest po 14 dniach od momentu zamwienia. - 14 Dni za darmo!!! - ZAPRASZAMY !!!

  UWAGA ! staa cena przez cay czas trwania kontraktu!

  UWAGA ! staa cena przez cay czas trwania kontraktu! Nie ma opaty za dekoder! Dodatkowy dekoder $14.99/miesc

  ZAMW 2 ODBIORNIKI ZA DARMO!!! PODZIEL SI ZE ZNAJOMYM, PA TYLKO $28/miesic za PREMIUM PAKIET W KTRYM JEST 18 POLSKICH KANAW !!! LEGALNIE !!! OFERTA LIMITOWANA!!! NIE ZWLEKAJ !!!

  *Brak jakichkolwiek opat dodatkowych za rozmowy, beztermi-nowy okres uycia minut*Pacisz tylko za minuty ktre uywasz *Nie trzeba zuy wszystkich minut jednorazowo w krtkim okresie czasu. *Dostarczamy wszystkie minuty ktre zakupie!*Co nas odrnia od innych? Nie tylko najlepsze niskie stawki, lecz rwnie kadorazowo doskonaa jako pocze. Twoje poczenie zawsze bdzie krystalicznie czyste!

  7 centw

  na

  komrk

  ! 1.5 centa na

  stacjonarny!

  tak tanio e nie wypada nie zadzwoni !

  Oferujemy jeden z najlepszych planw rozmw do Polski!

  Call2Poland.com

  magazyn EuroArizona dostpny na Internecie

  www.EuroArizona.com

 • Przepisy stanu wojennego ograniczay podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziy m.in. godzin milicyjn (do maja 1982), zawiesiy dziaalno organizacji spoecznych i zwizkw za-wodowych (niektre rozwizano, np. "Solidarno", Niezalene Zrzeszenie Studentw, Stowar-zyszenie Dziennikarzy Pols-kich, ZASP, ZLP, w innych do-konano zmian w kierownictwie, np. w Stowarzyszeniu PAX).Zmilitaryzowano gwne dziay gospodarki, zakazano zmian miejs-ca pobytu, wprowadzono cenzur korespondencji, tryb dorany w postpowaniu sdowym. Dziaaczy Solidarnoci, opozycji politycznej oraz kilkunastu reprezentantw wadzy sprzed sierpnia 1980 in-ternowano (cznie ok. 10 tys. osb).W tym i mnie wielokrotnie aresztowany katowany , osadzony

  w wiezieniu Iawa doaczam akt internowania, jak trzeba mam inne dokumenty do okaza-nia nie nawisci i zbrodniczej dziaalnosci kryminalistow z UB , SB i czerwonej mafii PZPRPozostali na wolnoci dziaacze Solidarnoci w kwietniu 1982 (wSPULNIE Z KO-LEGAMI Z oLSZTYNA tworzymy podziemie do walki z okupantem ) i podjlismy dziaalno podziemn, organizujc demonstracje (m.in. w Warszawie, Gdasku, w Nowej Hucie w Krakowie) oraz strajki w fabrykach i kopalniach, tumione przez Zmo-toryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) nierzadko przy uyciu cikiego sprztu bojowego (m.in. 9 zabitych grnikw w kopalni Wujek w grudniu 1981, ofiary miertelne w Lubinie w sierpniu 1982). Nastepuja kolejne aresztowania zostaje aresz-towany i z wyrokiem 5 lat wiezienia , nastepnie z aresztu sledczego zostaje przewiezi-ony na lotnisko Okecie jestem zmuszony do opuszczenia Polski bez prawa powrotuUczestnikw wystpie protestacyjnych, dziaaczy konspiracji, czonkw Solidarnoci zwalniano z pracy, szykanowano, zniesawiano, nakaniano do "deklaracji lojalnoci". Przy wsppracy Suby Bezpieczestwa prowadzo-no weryfikacj pracownikw sdw, owiaty, administracji, rodkw przekazu.Spoeczestwo w szerokim zakresie podjo bojkot kontrolowanych przez wadze organizacji i instytucji, powsta podziemny ruch praso-wo-wydawniczy, niezaleny obieg informacji (np. radio "Solidarno").Szerok akcj pomocy przeladowanym przez wadze prowadzi Koci katolicki. Podziemn "Solidarno" moralnie i materialnie wspieray midzynarodowe organizacje (m.in. Midzynarodowa Organizacja Pracy , Ruch Spoleczno Polityczny POMOST) i centrale zwizkowe. USA zastosoway w stosunku do PRL sankcje ekonomiczne.Wobec pogarszajcej si sytuacji gospo-darczej (spadek produkcji, brak towarw na rynku, system kartkowej dystrybucji artykuw pierwszej potrzeby) i polity-cznej (presja midzynarodowej opinii publicznej) stan wojenny zosta zawi-eszony 31 grudnia 1982, zniesiony 22 lipca 1983 (przy czym represyjne prak-tyki i cz ustawodawstwa przetrway do 1989), a w lutym 1992 Sejm uzna jego wprowadzenie za nielegalne.

  EuroArizona.com - polonijny dwutygodnik informacyjno-reklamowy strona 3

  stae informacje lokalne 13 grudnia napadnito na Nard Polski Viktor Zolcinski

  Magazyn EuroArizona jest wydawany lokalnie w Phoenix, Arizona, USA. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminw i czstotliwoci druku bez podania przyczyny. Wszelkie prawa do artykuw autorskich zastrzeone. Wszelkie znaki handlowe zastrzeone. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w wydawaniu oraz prawo do odmowy wydruku ogoszenia/artykuu bez podania przyczyny. Wszelkie materiay nadesane, artykuy itp automatycznie staj si wasnoci Magazynu bez kompensacji finansowej. Magazyn EuroArizona ma prawo do dystrybucji tych materiaw bez zgody autorw w dowolnej formie medialnej. Materiaw niezamwionych nie zwracamy. Za t r e og osze i a r t yku w redakc ja magazynu n i e o d p o w i a d a . K o n t a k t : w w w. E u r o A r i z o n a . c o mStali wsppracownicy: Michasia Joniec, Bella Dobrowolska, Victor Zolcinski, Renee Kolodziej , Damian Engelman, Rafa Sztorc, Agata l iwowski, Marzena Sroka i inni. . .

  kontakt z redakcj:info@EuroArizona.com

  polska parafia pod wezwaniem Matki Boej Czstochowskiej

  w Phoenix, Arizona2828 W Country Gables Dr, Phoenix, AZ 85053

  Tel: (602) 212-1172 Fax: (602) 212-1173

  www.PolishChurchPhoenix.org

  Zwiazek Podhalan w Arizonie ZARZD KOA NR. 70 W ARIZONIE PHOENIX

  ZWIZKU PODHALAN AMERYKI PNOCNEJ

  29227 N. 46 STREET, CAVE CREEK, ArizonaJan Gacek (602) 526-0294

  P o l i s h A m e r i c a n C o n g r e s s

  2 8 2 8 W C o u n t y G a b l e s , P h o e n i x , A Z 8 5 3 5 3

  P h o n e : ( 6 0 2 ) 8 2 0 - 6 8 6 8 w w w . PA C a r i z o n a . o r g

  Polska Msza wita jest odprawiana na poudniowo-wschodnich przedmieciach, w kad drug sobot miesica o 6-tej wieczorem w kociele witego Jerzego (St.George Roman Catholic Parish) w Apache Junction. Adres: 300 E. 16th. Ave., Apache Junction, AZ 85119. Ksidz Stanisaw Nadolny serdecznie wszystkich zaprasza. ZAPRASZAMY!

  www.PulaskiClubAZ.org

  Orodek Harcerski w PhoenixZbirki harcerskie odbywaj si co drugi tydzie po zajciach polskiej szkoy. Zapraszamy!

  www.zhp-arizona.org

  RadioPomost.comsuchaj nas w kad