malaysia - · pdf filekakitangan akademik, soalan-soalan peperiksaan, nisbah pengajar dengan...

Click here to load reader

Post on 24-Jul-2019

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jilid I Bil. 37

  M A L A Y S I A

  PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES

  DEWAN NEGARA Senate

  PARLIMEN KETUJUH Seventh Parliament

  PENGGAL PERTAMA First Session

  KANDUNGANNYA

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUT BAG1 PERTANYAAN-PERTANYAAN [Ruangan 51971

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Polis (Pindaan) [Ruangan 52441

  Rang Undang-undang Kewangan [Ruangan 52871 Rang Undang-undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) [Ruangan 53011

  DICETAK OLEH IABATAN PERCETAKAN NEOARA. KUALA LUMPUR HA11 MOKHTAR SHAMSUDDIN, I.S.D.. S.M.T. S.M S . S.M.P.. K.M.N.. P.I.S.

  KETUA PENGARAH 1988

 • MALAYSIA

  PARLIMEN KETU JUH-DEWAN NEGARA

  Penyata Rasmi Parlimen

  PENGGAL YANG PERTAMA

  AHLI-AHLI DEWAN NEGARA

  Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, TAN SRI DATUK BENEDICT STEPHENS, P.s.M., s.P.D.K., B.E.M. (Dilantik).

  , , Timbalan Yang di-Pertua, DATUK ABANG HAJI AHMAD URAI BIN DATUK HAKIM ABANG HAJI MOHIDDEEN, P.N.B.s., J.B.s., A.M.N., A.B.S. (Sarawak).

  Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, TUAN HAJI HUSSEIN BIN AHMAD (Dilantik).

  Timbalan Menteri Kewangan, TUAN MOHAMED FARID BIN ARIFFIN (Dilantik).

  LT. KOL. (B) ABDUL HAMID BIN IBRAHIM, s.M.s., K.M.N., P.I.S. (Dilantik).

  TUAN HAJI ABDUL HAMID BIN HAJI LATIF (Dilantik).

  TUAN HAJI ABDUL MAJID BIN HAJI ABDULLAH (Johor).

  TUAN ABDUL MANAP BIN HASHIM (Kedah).

  TUAN HAJI ABU BAKAR BIN LAJIM, K.M.N. (Dilantik).

  PUAN AINON BINTI ARIFFIN (Dilantik - Wilayah Persekutuan).

  PUAN HAJJAH AZIZAH BINTI HAJI MOHD. SAID, P.J.K. (Dilantik).

  TUAN AZMAN ATAR BIN OTHMAN (Dilantik).

  TUAN AZUMU BIN TAK (Perak).

  TUAN BEE YANG SEK (Kedah).

  TUAN CHAN CHOONG TAK (Dilantik).

  TUAN DAHALAN BIN HAJI EMBUN (Perlis).

  TUAN DOUGLAS SULLANG ANAK GANDA (Sarawak).

  TUAN FOO BOON LIANG (Pahang Darulmakmur).

  PUAN HABIDAH BINTI JUSOH alias YUSOF (Terengganu).

  TUAN HAJI HAMID ARABY BIN HAJI MD. SALIH (Pulau Pinang).

  TUAN HASSAN BIN NAM, P.P.N., P.J.K. (Dilantik).

  TUAN HAJI IBRAHIM BIN HAJI UJANG, P.P.N., P.J.K. (Negeri Sembilan) . TUAN HAJI JAAFAR BIN HARON (Dilantik).

 • 5191 15 DISEMBER 1987

  Yang Berhormat TUAN R. M. JASNI, B.K. (Dilantik).

  , , TUAN KOH IM PIN (Negeri Sembilan).

  , 9 TUAN C. KRISHNAN (Dilantik).

  , , TUAN LAU KENG SIONG alias JOSEPH LAU KENG SEONG, K.M.N., A.M.N., P.I.S. (Johor).

  , , PUAN LAW JACK YOON (Dilantik).

  , , TUAN LIM HENG TEE (Pulau Pinang).

  , , DATO MAK HON KAM, D.P.M.P., J.M.N. (Dilantik).

  , , PUAN MAZIDAH HAJI ZAKARIA (Dilantik).

  , , TUAN MOHD. NOOR BIN BEDAH, P.J. K., P. J.B. (Perlis) .

  3 , TUAN MOHD. WAJDI BIN DATO' HAJI ISHAK (Dilantik).

  , , TUAN MUSTAFA BIN AWANG (Terengganu) . , , DATUK HAJI NASIR BIN HAJI MANAP, D.M.s.M., D.s.M., A.M.N.,

  P.J.K. (Melaka).

  , , DR NG KHEK KIUNG (Selangor Darul Ehsan).

  , , TUAN NG PENG HAY (Melaka).

  , , DATO DR K. S. NIJHAR, s.P.M.J., J.M.N. (Dilantik).

  , , CIK NORANI BINTI HAJI BELUAH alias HAJI HITAM (Pahang Darulmakmur).

  , , DR NORDIN SELAT (Dilantik).

  , , TUAN PARAMJIT SINGH (Dilantik) .

  , , TUAN G. RAJOO (Dilantik).

  3 , PUAN HAJJAH ROGAYAH BINTI CHE MAT (Dilantik).

  7 , PUAN ROKIAH alias MAIMUN BINTI ZAINUDDIN, A.M.N., P.J.K. (Dilantik).

  ,, PUAN HAJJAH ROSNAH BINTI HAJI MOHD. SALLEH (Dilantik).

  , , PUAN HAJJAH SALBIAH BINTI MOHD. AKIM (Dilantik).

  2 , TUAN M. SANGARALINGAM (Dilantik).

  7 , TUAN HAJI SHAHAROM BIN HAJI MAASOM, A.M.N., P.J.K. (Dilantik).

  , , TUAN A. SHAIK DAWOOD ABU BAKAR alias A. S. DAWOOD, K.M.N., A.M.N., P.J.M., P.J.K., J.P. (Dilantik).

  , , TUAN HAJI SHUAIB BIN LAZIM, A.M.N., P.C.K. (Dilantik).

  , , TUAN STEPHEN TIMOTHY WAN ULLOK (Dilantik).

  , , TUAN TAN CHAI Ho, A.M.N. (Dilantik - Wilayah Persekutuan).

  , , DATO TAN PENG KHOON, s.P.M. J., S.S.I.J., J.M. N. (Dilantik).

  , , TUAN TIONG HIEW KING, P.B.S. (Dilantik).

 • 5193 15 DISEMBER 1987

  Yang Berhormat PUAN VALLI MUTHUSAMY (Dilantik).

  , , TUAN WONG KIE YIK (Dilantik).

  9 , DATO' HAJI ZAKARIA BIN HAJI YAHAYA, D.P.M.S., K .M.N. , S.M.S. , P. J . K . , P.P.N. (Selangor Darul Ehsan).

 • 15 DISEMBER 1987

  DEWAN NEGARA

  PEGAWAI-PEGAWAI KANAN

  Setiausaha Dewan Negara: Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Bakar, J.s.D., s.A.P., K.M.N., P.B.S., P.J.K.

  Ketua Penolong Setiausaha: Haji Mohd. Salleh bin Abu Bakar.

  Penolong Setiausaha: Ghazali bin Haji Abdul Hamid, A.M.N.

  Penolong Setiausaha: Abdullah bin Abdul Wahab.

  BAHAGIAN PENYATA RASMI PARLIMEN

  Ketua Penyunting: Haji Yahya Manap.

  Penyunting Kanan: P. B. Menon.

  Penyunting Kanan: Haji Osman bin Sidik.

  Penolong Penyunting: N. Rarnaswarny.

  Penolong Penyunting: Amran bin Ahmad.

  Pelapor Perbahasan Parlimen:

  Haji Abdul Rahman bin Haji Abu Samah.

  Suhor bin Husin.

  Mohd. Saleh bin Mohd. Yusof.

  Hajjah Juliah binti Awam.

  Supiah binti Dewak.

  Ismail bin Hassan.

  Shamsiah binti Mohd. Yusof.

  Hajjah Kalsorn binti Ghazali.

  Moharned bin Osrnan.

  Norishah binti Mohd. Thani.

  Zaharah binti Naim.

  BENTARA MESYUARAT

  Mejar (B) Haji Ahrnad bin Buntu, A.M.N., B.s.D., P.J.K.

 • 15 DISEMBER 1987

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  Selasa, 15hb Disember, 1987

  Mesyuarat dimulakan

  DOA

  (Tuan Yang di-Pertua mempenge- rusikan Mesyuarat)

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUT BAG1

  PERTANYAAN- PERTANYAAN

  KAD PENGENALAN PALSU

  1. Puan Rokiah binti Zainuddin minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada Kerajaan dapat mengesan pemegang-pemegang kad pengenalan palsu bersabit dengan terbongkarnya kegiatan menjual kad-kad pengenalan palsu kepada orang-orang tertentu dan apakah tindakan yang diambil setelah mengesan mereka.

  Timbalan Menteri Dalam Negeri (Dato' Megat Junid bin Megat Ayob): Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Pendaftaran Negara dapat mengesan pemegang-pemegang kad pengenalan palsu tersebut. Mereka yang terlibat ada yang telah didakwa di Mahkamah dan ada yang masih dalam siasatan Jabatan Pendaftaran Negara. Apa-apa tindakan selanjutnya kepada kes-kes ini bergantung kepada hasil siasatan Jabatan.

  Tuan Haji Jaafar bin Haron: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Suka saya mendapat penjelasan daripada Timbalan Menteri yang berkenaan berapa lama mereka menjalankan kegiatan mengeluarkan

  pada puku12.30 petang

  kad pengenalan palsu itu baru dapat dikesan dan berapa banyak sehingga sekarang ini dikeluarkan? Bagaimana caranya baru dapat dikesan?

  Dato' Megat Junid bin Megat Ayob: Tuan Yang di-Pertua, kegiatan ini memang telah berjalan begitu lama dan tidak berapa ketara. Namun begitu apabila kita telah merasakan bahawa kegiatan ini telah berkembang maka kita telah menjalankan siasatan dan sehingga kini sebanyak 121 kes pengeluaran kad pengenalan kepada orang-orang yang tidak berhak telah dikesan. Lima kes telah pun dibawa ke Mahkamah, selebihnya masih dalam siasatan Jabatan Pendaftaran Negara.

  Siasatan rapi telah dijalankan oleh pihak-pihak yang berkenaan sehinggakan empat orang kakitangan Jabatan Pendaftaran Negara di Semenanjung Malaysia telah pun ditahan di bawah ISA kerana terlibat dalam kegiatan mengeluarkan dengan sengaja kad-kad pengenalan kepada orang-orang yang tidak layak.

  Tuan Haji Shaharom bin Haji Maasom: Soalan tambahan, Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mendapatkan penjelasan kad pengenalan warna apa yang dipalsukan itu - merah atau biru?

  Dato' Megat Junid bin Megat Ayob: Tuan Yang di-Pertua, daripada merah kepada biru.

  Puan Hajjah Azizah binti Mohd. Said: Tuan Yang di-Pertua, satu soalan tambahan. Apakah tindakan Kementerian Dalam Negeri kepada sindiket-sindiket yang telah membuat

 • 5199 15 DISEMBER 1987 5200

  kad pengenalan palsu dan adakah kad pengenalan palsu ini ada terdapat passport antarabangsa juga?

  Dato' Megat Junid bin Megat Ayob: Tuan Yang di-Pertua, sepertimana yang saya katakan tadi semua sindiket- sindiket palsu dan juga orang-orang yang telah pun menerima kad pengenalan biru palsu ini sedang didakwa di mahkamah dan terpulanglah kepada mahkamah untuk mengambil tindakan mengikut lunas- lunas undang-undang. Terdapat juga dalam kajian kita bahawa passport antarabangsa yang telah dipalsukan dan pihak Kementerian sedang mengkaji dengan teliti tentang masalah ini.

  PENGGANTUNGAN SYARIKAT COMWELL DARI BURSA

  KOMODITI KUALA LUMPUR

  2. Dato' Dr. K. S. Nijhar minta Menteri Perusahaan Utama menyatakan sebab-sebab meng- gantung Comwell Sdn. Bhd. dari Bursa Komoditi Kuala Lumpur dan bilakah beliau akan membatalkan tindakan tersebut.

  Timbalan Menteri Perusahaan Utama (Tuan Alias bin Md. Ali): Tuan Yang di-Pertua, sebagai sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan dalam bidang dagangan hadapan komoditi, Comwell Sdn. Bhd. tertakluk kepada peruntukan Akta Dagangan Komoditi 1985.

  Penggantungan Syarikat Comwell dibuat menurut peruntukan dan peraturan-peraturan di bawah Akta Dagangan Komoditi 1985 atas sebab- sebab seperti berikut:

  (1) Syarikat tidak mempunyai asset ketara bersih atau, dengan izin, net tangible asset seperti yang ditetapkan.

  (2) Syarikat tidak mempunyai wang yang cukup untuk membuat bayaran balik kepada client sekiranya client membuat permohonan untuk menge- luarkan wang daripada syarikat.

  (3) Syarikat telah membuat beberapa kenyataan palsu kepada Suruhanjaya Dagangan Komoditi berhubung dengan perlantikannya sebagai broker di luar negeri dan juga cara perjalanan perniagaannya atas Bursa Seberang Luat.

  (4) Syarikat telah .menjalankan perniagaan atas Bursa Seberang