mbn chnss ]cnkwn¡s¸« hkvxpxiÄ : s. chandrika p....

of 26 /26
Page - 1 Astro-Vision NameFinder Report t]cv Hcp hyIvXnsb kw_Ôn¨nSt¯mfw kp{][m\amWv. AXpsImp Xs¶ Hcp Ip«nbpsS t]cv \nÀ®bn¡pt¼mÄ hfscb[nIw Imcy§Ä {i²nt¡Xpv. \n§fpsS s]mt¶ma\bv¡v Gähpw A\ptbmPyamb t]cv Is¯m³ s\bnwss^âÀ t{]m{Kmw klmbn¡p¶p. t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xn\mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : kv{Xo/]pcpj³ : ]pcpj³ A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH kwJymimkv{Xw : ]cnKWn¨ncn¡p¶p P\\ XobXn : 22 September 2019 aXw : lnµp tUämt_kv : tIcf¯nse t]cpIÄ kwJymimkv{X {]Imcw Hcp hyIvXnbpsS t]cv P\\¯obXnbpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xmbncn¡Ww. t]cnepÅ Hmtcm Cw¥ojv A£ct¯mSpw _Ôs¸«pÅ kwJyIÄ Iq«n t\m¡nbmWv P\\¯obXnbpambpÅ s]mcp¯w \nÀ®bn¡p¶Xv. ImÂUnb³ kwJymimkv{X k{¼ZmbamWv ChnsS kzoIcn¨ncn¡p¶Xv. CXn Hmtcm A£c¯n\pw Iån¨n«pÅ aqey§Ä NphsS tNÀ¡p¶p. A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 8 3 5 1 1 2 3 4 N O P Q R S T U V W X Y Z 5 7 8 1 2 3 4 6 6 6 5 1 7 ChnsS t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xn\mbn Ahbv¡v hyIvXnbpsS P\\¯obXnbpambn kwJymimkv{Xa\pkcn¨pÅ tNÀ¨ IqSn ]cnKWn¨n«pv. Hmtcm t]cnt\mSpw H¸w tNÀ¯ncn¡p¶ \£{X NnÓ§Ä, P\\¯obXnbpambn Ahbv¡pÅ s]mcp¯s¯ kqNn¸n¡p¶p. (A©p \£{X§Ä ]camh[n s]mcp¯s¯ kqNn¸n¡p¶p) `mcXob tPymXnj{]Imcw, t]cpIÄ¡v P·\£{XhpambpÅ s]mcp¯w IqSn IW¡nseSp¡p¶Xv D¯aambncn¡pw. "\ma\£{X' k{¼Zmbw A\pkcn¨v Hmtcm \£{X¯n\pw A\ptbmPyhpw AÃm¯Xpamb \mai_vZ§Ä Dv. D¨cn¡pt¼mÄ P·\£{Xhpambn s]mcp¯s¸Sp¶ i_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ kzoIcn¡p¶Xv ip`IcamsW¶p hnizkn¡s¸Sp¶p. s\bnw ss^âÀ \ÂIp¶ enkvän \n¶pw Hcp t]cp XncsªSp¡pt¼mÄ C\n ]dbp¶ hkvXpXIÄ IqSn IW¡nseSp¡p¶Xv \¶mbncn¡pw. P·\£{X¯n \n¶pw F®pt¼mÄ 1,2,4,6,9 F¶o kvYm\§fn hcp¶ \£{X§fpambn _Ôs¸« \mai_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ A\pIqeamWv. P·\£{X¯n \n¶pw 3,5,7 F¶o kvYm\§fn hcp¶ \£{X§fpw Aãa cminbn hcp¶ \£{X§fpw s]mXpth KpWIcaÃ. AXn\m {]kvXpX \£{X§fpambn _Ôs¸« \mai_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ Hgnhm¡p¶Xv \¶mbncn¡pw. X¶ncn¡p¶ P·cminbpw \£{Xhpw P·cmin : anYp\w P·\£{Xw : XncphmXnc P·\£{X¯n\v Gähpw A\ptbmPyamb \mai_vZ§Ä. Ip, L, V, Q, sI, sIm, l, ln, Un, Up, sU, sUm, sam, S, Sn, Sp, s], s]m, c, cn P·\£{X¯n\v H«pw Xs¶ A\ptbmPyaÃm¯ \mai_vZ§Ä. lp, sl, slm, U, a, an, ap, sa, sS, sSm, ], ]n, s_m, i, in, Pn, Pp, sPm, K, Kn XncsªSp¡s¸« t]cpIfpw AhbpsS AÀ°hpw NphsS tNÀ¯ncn¡p¶p.

Author: others

Post on 21-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 1

Astro-Vision NameFinder Report

t]cv Hcp hyIvXnsb kw_Ôn¨nSt¯mfw kp{][m\amWv. AXpsIm­p Xs¶ Hcp Ip«nbpsS t]cv \nÀ®bn¡pt¼mÄhfscb[nIw Imcy§Ä {i²nt¡­Xp­v. \n§fpsS s]mt¶ma\bv¡v Gähpw A\ptbmPyamb t]cv Is­¯m³s\bnwss^âÀ t{]m{Kmw klmbn¡p¶p.

t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xn\mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : kv{Xo/]pcpj³ : ]pcpj³A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKAAÑsâ t]cv : P. SANTHOSHkwJymimkv{Xw : ]cnKWn¨ncn¡p¶pP\\ XobXn : 22 September 2019aXw : lnµptUämt_kv : tIcf¯nse t]cpIÄ

kwJymimkv{X {]Imcw Hcp hyIvXnbpsS t]cv P\\¯obXnbpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xmbncn¡Ww. t]cnepÅ HmtcmCw¥ojv A£ct¯mSpw _Ôs¸«pÅ kwJyIÄ Iq«n t\m¡nbmWv P\\¯obXnbpambpÅ s]mcp¯w\nÀ®bn¡p¶Xv. ImÂUnb³ kwJymimkv{X k{¼ZmbamWv ChnsS kzoIcn¨ncn¡p¶Xv. CXn Hmtcm A£c¯n\pw Iån¨n«pÅaqey§Ä NphsS tNÀ¡p¶p.

A B C D E F G H I J K L M1 2 3 4 5 8 3 5 1 1 2 3 4

N O P Q R S T U V W X Y Z5 7 8 1 2 3 4 6 6 6 5 1 7

ChnsS t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xn\mbn Ahbv¡v hyIvXnbpsS P\\¯obXnbpambn kwJymimkv{Xa\pkcn¨pÅtNÀ¨ IqSn ]cnKWn¨n«p­v. Hmtcm t]cnt\mSpw H¸w tNÀ¯ncn¡p¶ \£{X NnÓ§Ä, P\\¯obXnbpambnAhbv¡pÅ s]mcp¯s¯ kqNn¸n¡p¶p. (A©p \£{X§Ä ]camh[n s]mcp¯s¯ kqNn¸n¡p¶p) `mcXob tPymXnj{]Imcw, t]cpIÄ¡v P·\£{XhpambpÅ s]mcp¯w IqSn IW¡nseSp¡p¶Xv D¯aambncn¡pw."\ma\£{X' k{¼Zmbw A\pkcn¨v Hmtcm \£{X¯n\pw A\ptbmPyhpw AÃm¯Xpamb \mai_vZ§Ä D­v.D¨cn¡pt¼mÄ P·\£{Xhpambn s]mcp¯s¸Sp¶ i_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ kzoIcn¡p¶Xvip`IcamsW¶p hnizkn¡s¸Sp¶p. s\bnw ss^âÀ \ÂIp¶ enkvän \n¶pw Hcp t]cp XncsªSp¡pt¼mÄ C\n]dbp¶ hkvXpXIÄ IqSn IW¡nseSp¡p¶Xv \¶mbncn¡pw. P·\£{X¯n \n¶pw F®pt¼mÄ 1,2,4,6,9 F¶o kvYm\§fn hcp¶ \£{X§fpambn _Ôs¸«\mai_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ A\pIqeamWv. P·\£{X¯n \n¶pw 3,5,7 F¶o kvYm\§fn hcp¶\£{X§fpw Aãa cminbn hcp¶ \£{X§fpw s]mXpth KpWIcaÃ. AXn\m {]kvXpX \£{X§fpambn_Ôs¸« \mai_vZ§fn Bcw`n¡p¶ t]cpIÄ Hgnhm¡p¶Xv \¶mbncn¡pw.

X¶ncn¡p¶ P·cminbpw \£{XhpwP·cmin : anYp\wP·\£{Xw : XncphmXnc

P·\£{X¯n\v Gähpw A\ptbmPyamb \mai_vZ§Ä.Ip, L, V, Q, sI, sIm, l, ln, Un, Up, sU, sUm, sam, S, Sn, Sp, s], s]m, c, cn

P·\£{X¯n\v H«pw Xs¶ A\ptbmPyaÃm¯ \mai_vZ§Ä.lp, sl, slm, U, a, an, ap, sa, sS, sSm, ], ]n, s_m, i, in, Pn, Pp, sPm, K, Kn XncsªSp¡s¸« t]cpIfpw AhbpsS AÀ°hpw NphsS tNÀ¯ncn¡p¶p.

Page 2: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 2

1 Aadhinarayan(BZn\mcmbW³) [28] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw2 Aakarsh(OPÀec) [15] ***** OPÀeRzqÅa³, tqµd³3 Aalap(Bem]v) [14] ***** kwKoXmem]\w4 Aanand Mohan(B\µv taml³) [39] ***** kt´mj¯m tamln¸n¡p¶h³5 Aazad(BkmZv) [14] ***** {]m]vXnbpÅh³, e`n¡p¶h³6 Abhay(A`bv) [10] ***** `banÃm¯h³, inhsâ A]c\maw7 Abhijit(A`nPnXv) [15] ***** ]qÀ®PbapÅh³8 Abhilash(A`nemjv) [21] ***** B{Klw9 Achalan(ANe³) [19] ***** H¶psIm­pw CfIm¯h³, inh³10 Achuthan(ANypX³) [30] ***** Hcn¡epw \in¡m¯h³, hnjvWp, {ioIrjvW³11 Adinath (BZn\mYv) [21] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw12 Aditya (BZnXy³) [12] ***** kqcysâ A]c\maw13 Agranyan(A{KWy³) [19] ***** KW]XnbpsS A]c\maw14 Aharpathi(AlÀ]Xn) [28] ***** apcpIsâ A]c\maw15 Aingaran(sF¦c³) [19] ***** KW]XnbpsS A]c\maw , A©pIcapÅh³16 Ajayan(APb³) [10] ***** inhsâ A]c\maw17 Ajith(APnXv) [12] ***** aämÀ¡pw Pbn¡phm\mIm¯h³18 Akshobhyan(At£m`y³) [32] ***** apcpIsâ A]c\maw19 Ambikanathan(Aw_nIm\mY³) [32] ***** inhsâ A]c\maw20 Amgadhan(AwKZ³) [24] ***** _men]p{X³, tXmÄhf DÅh³21 Amgiras(AwKnckv) [15] ***** Hcp alÀjn, {_Ò]p{X³22 Anaghan(A\L³) [21] ***** inhsâ A]c\maw23 Anamayan(A\mab³) [19] ***** apcpIsâ A]c\maw24 Anantamurthy(A\´aqÀ¯n) [39] ***** apcpIsâ A]c\maw25 Anantasaktan(A\´ià³) [33] ***** apcpIsâ A]c\maw26 Ananthakrishnan(A\´IrjvW³) [46] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw27 Aniketh(A\ntIXv) [23] ***** k\ymkn , hoSnÃm¯h³

Page 3: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 3

28 Anil(A\nÂ) [10] ***** A\ne³, hmbptZhsâ A]c\maw29 Anish (A\ojv) [15] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw30 Anishvar(A\oizÀ) [24] ***** apcpIsâ A]c\maw31 Anoop(A\q]v) [28] ***** D]an¡phm³ asämcmfnÃm¯h³32 Anoop Raj(A\q]v cmPv) [32] ***** A\p]·mcn cmPmhv33 Anshuman (A³ipam³) [30] ***** kqcysâ A]c\maw34 Aparanandhan(A]c\µ³) [39] ***** A]c\µ þ Hcp \Zn35 Arjunan(AÀPp\³) [21] ***** a[ya ]mWvUh³, shfp¯\ndapÅh³36 Arun(Acp¬) [14] ***** kqcysâ kmcYn37 Arun Lal(Acp¬ emÂ) [21] ***** kqcys\t¸mse `wKnbpÅh³38 Arunachalam(AcpWmNew) [32] ***** inh³39 Arunagirinadh(AcpWKncn\mYv) [37] ***** inh³40 Ashwin(Aizn³) [21] ***** Hcp sslµh amkw41 Ashwini Kumar(Aizn\n IpamÀ) [37] ***** tZhsshZy·mÀ, Aizn\o tZhIÄ42 Atchyut (ANypXv) [24] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw43 Athiradhi(AXncYn) [24] ***** almtbm²mhv44 Avyay(Ahybv) [10] ***** KW]XnbpsS A]c\maw45 Badarinadhan(_Zco\mY³) [32] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw46 Badran(`{Z³) [15] ***** inhsâ A]c\maw47 Bagathsing(`KXvknwKv) [28] ***** kzX{´kactk\m\n `KXvknwKv48 Bairavan(ss`ch³) [19] ***** inhsâ A]c\maw49 Balachandran(_meN{µ³) [33] ***** N{µ¡e50 Balagovind(_metKmhnµ³) [33] ***** -_mey{]mb¯nse {ioIrjvvW³51 Balamurali(_meapcfn) [24] ***** _mey{]mb¯nse IrjvW³52 Balaraja(_mecmP) [12] ***** bphcmPmhv53 Balaram(_edmw) [14] ***** _ecma³, hnjvWphnsâ AhXmcw54 Balaramadas(_ecmaZmkv) [23] ***** _ecmasâ Zmk³

Page 4: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 4

55 Balashvar( --_mteizc³) [24] ***** Ip«nIfpsS Cuizc³, {ioIrjvvW³56 Balgopal(_metKm]me³) [28] ***** _mey{]mb¯nse {ioIrjvvW³57 Balraj(_ÂcmPv) [10] ***** ià\mb cmPmhv58 Barath kumar(`cXv IpamÀ) [30] ***** `cX³ þ Hcp cmPmhv59 Bargavan(`mÀ¤h³) [21] ***** ]cipcma³, `rKphnsâ ]p{X³60 Bavadasan(`hZmk³) [24] ***** inh\v Zmk\mbn«pÅh³61 Bhagavat(`KhXv) [23] ***** inhsâ A]c\maw62 Bhaktavatsalan(`àhÕe³) [39] ***** apcpIsâ A]c\maw63 Bhanu(`m\p) [19] ***** kqcy³64 Bholashankar(t`memi¦À) [37] ***** inhsâ A]c\maw65 Bhujangabhushan(`pPwK`qj³) [51] ***** inhsâ A]c\maw66 Bhutapathi(`qX]Xn) [37] ***** inhsâ A]c\maw67 Bibhas(_nlmkv) [14] ***** kwKoX¯nse Hcp cmKw68 Booshanchand(`qj¬Nµv) [48] ***** inhsâ A]c\maw69 Brahmadev({_ÒtZhv) [30] ***** {_Òmhv70 Brahmanapriyan({_mÒW{]nb³) [39] ***** apcpIsâ A]c\maw71 Brugu(`rKp) [19] ***** ip{I³, {_Òmhnsâ ]p{X³, Hcp {]Pm]Xn72 Buddadev(_p²tZhv) [32] ***** {io_p²³73 Buvanendran(`pht\{µ³) [42] ***** hnjvWphnsâbpw, inhsâbpw A]c\maw74 Buvanesh(`pht\iv) [33] ***** hnjvWphnsâbpw, inhsâbpw A]c\maw75 Chanakya(NmWIy) [19] ***** NWIsâ ]p{X³, AÀ°imkv{X¯nsâ cNbnXmhv76 Chandan(Nµ³) [24] ***** Nµ\w77 Chandrababu(N{µ_m_p) [32] ***** inhsâ A]c\maw78 Chandrabhal (N{µ^Â) [32] ***** inhsâ A]c\maw79 Chandrabhushan (N{µ`qj¬) [48] ***** inhsâ A]c\maw80 Chandrabooshan(N{µ`qj¬) [51] ***** inhsâ ]cymbw81 Chandradhar (N{µ[À) [33] ***** inhsâ A]c\maw

Page 5: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 5

82 Chandramouli(N{µauen) [42] ***** N{µ³ auenbn NqSnbh³ (inh³)83 Chandravarnan(N{µhÀ®³) [41] ***** apcpIsâ A]c\maw84 Chandrodayan(Nt{µmZb³) [39] ***** N{µsâ DZbw, Nt{µmZbw85 Chanjal(N©Â) [19] ***** CfIp¶Xv86 Charuvikraman(Nmcphn{Ia³) [39] ***** inhsâ A]c\maw87 Chathuranand(NXpcm\µv) [42] ***** {_Òmhv88 Chaturvarnan(NXpÀhÀ®³) [41] ***** apcpIsâ A]c\maw89 Chetan(tNX³) [23] ***** tNX\bpÅh³90 Chinmayananda(Nn·bm\µ) [37] ***** B\µkzcq]\mb (Cuizc³)91 Chitrakshan(Nn{Xm£³) [32] ***** Hcp Iuch³92 Chittaranjan(Nn¯cRvP³) [33] ***** a\Ênsâ DÅn kt´mjapÅh³93 Chyavanan(Nyh\³) [28] ***** Hcp alÀjn94 Dadheechi(Z[oNn) [33] ***** Hcp alÀjn95 Dakshan(Z£³) [21] ***** KW]XnbpsS A]c\maw96 Damanan(Za\³) [21] ***** iqc³, tbm²mhv97 Damodar(ZmtamZc³) [23] ***** KW]Xn98 Darshan(ZÀi³) [21] ***** aX{KÙw99 Dayakar(ZbmIÀ) [12] ***** inhsâ A]c\maw100 Dayal(ZbmÂ) [10] ***** ZbbpÅh³101 Dayayutan(ZbmbpX³) [24] ***** KW]XnbpsS A]c\maw102 Deependu(Zot]µp) [42] ***** Xnf¡apÅ N{µ³103 Dev(tZhv) [15] ***** ssZhw, cmPmhv104 Dev Kumar(tZhIpamÀ) [30] ***** ssZh¯nsâ aI³105 Devakanth(tZhIm´v) [33] ***** tZh·msct¸mse tim`n¡p¶h³106 Devan(tZh³) [21] ***** ssZhw, inhsâ A]c\maw107 Devdas(tZhZmkv) [23] ***** tZh·mcpsS Zmk³108 Devendra(tZth{µ) [32] ***** C{µ³

Page 6: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 6

109 Devesh(tZthjv) [28] ***** C{µsâ A]c\maw110 Devnath(tZh\mYv) [30] ***** C{µsâ A]c\maw111 Devraj(tZhcmPv) [19] ***** tZh·mcpsS cmPmhv, C{µ³112 Dheekshith(Zo£nXv) [39] ***** bmKw sN¿p¶h³113 Digambaran(ZnKw_c³) [24] ***** inhsâ A]c\maw114 Dinaraj(Zn\cmPv) [15] ***** kqcysâ A]c\maw115 Dinesh (Znt\jv) [23] ***** kqcysâ A]c\maw116 Divakaran(ZnhmIc³) [23] ***** kqcysâ A]c\maw117 Divyab(Znhym`v) [15] ***** A`uaamb tim`bpÅh³118 Durgacharan(ZpÀ¤mNc¬) [33] ***** tZho]mZ§Ä AWªh³119 Ekadantan(GIZ´³) [28] ***** KW]XnbpsS A]c\maw120 Ekavarnan(GIhÀ®³) [28] ***** apcpIsâ A]c\maw121 Ekaveeran(GIhocy³) [32] ***** hnjvWphnsâ hwimhenbnepÅh³122 Falachandran(^meN{µ³) [39] ***** N{µ¡et]msebpÅ s\äntbmSp IqSnbh³123 Falgunan(^ÂKp\³) [32] ***** AÀPp\sâ A]c\maw124 Gahanan(Kl\³) [21] ***** apcpIsâ A]c\maw125 Gangadathan(KwKmZ¯³) [33] ***** `ojvacpsS A]c\maw126 Gangasutan(KwKmkpX³) [32] ***** apcpIsâ A]c\maw127 Gaurinath (Kuco\mYv) [28] ***** inhsâ A]c\maw128 Gaurishankar (Kucoi¦À) [32] ***** inhsâ A]c\maw129 Gaurisuthan(KucnkpX³) [37] ***** KW]XnbpsS A]c\maw130 Gireesh(Kncojv) [24] ***** inhsâ A]c\maw131 Gireeshan(Kncoi³) [30] ***** inhsâ A]c\maw132 Gireshwar(KntcizÀ) [28] ***** inhsâ A]c\maw133 Girijan(KncnP³) [14] ***** inhsâ A]c\maw134 Girijanand(KncnPm\µv) [24] ***** inhsâ A]c\maw135 Girijapati (KncnPm]Xn) [23] ***** inhsâ A]c\maw

Page 7: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 7

136 Girijashankar (KncnPmi¦À) [28] ***** inhsâ A]c\maw137 Girindra(Knco{µ³) [19] ***** inhsâ A]c\maw138 Girindran(Knco{µ³) [24] ***** inhsâ A]c\maw139 Girish (Kncnjv) [15] ***** inhsâ A]c\maw140 Gokul(tKmIpÂ) [21] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw141 Gokulachandran(tKmIpeN{µ³) [48] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw142 Gokulpal(tKmIpÂ]mÂ) [33] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw143 Gopabandhu(tKm]_Ôp) [42] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw144 Gopalan(tKm]me³) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw145 Gopan(tKm]³) [24] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw146 Gopichand(tKm]oNµv) [37] ***** Hcp cmPmhv147 Gopiraman(tKm]oca¬) [32] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw148 Gunatitan(KpWmXoX³) [30] ***** KW]XnbpsS A]c\maw149 Halasyanadh(lmemky\mYv) [30] ***** inhsâ A]c\maw150 Haran(lc³) [14] ***** inhsâ A]c\maw151 Hardev (lÀtZhv) [23] ***** inhsâ A]c\maw152 Harendran(ltc{µ³) [30] ***** inhsâ A]c\maw153 Haridath(lcnZ¯v) [23] ***** almhnjvWphnsâ hcZm\amb154 Haridvarnan(lcnZzÀ®³) [33] ***** apcpIsâ A]c\maw155 Hariharan(lcnlc³) [23] ***** inh\pw, IrjvW\pw156 Harikesh (lcntIiv) [24] ***** inhsâ A]c\maw157 Harikrishnan(lcnIrjvW³) [33] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw158 Harikumar(lcnIpamÀ) [24] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw159 Harinam(lcn\mw) [19] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw160 Hariprasad(lcn{]kmZv) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw161 Harishankar (lcni¦À) [28] ***** inhsâ A]c\maw162 Harshad(lÀjZv) [21] ***** kt´mjhm³

Page 8: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 8

163 Havish(lhojv) [21] ***** inhsâ A]c\maw164 Himaghnan(lnamLv\³) [30] ***** kqcysâ A]c\maw165 Hiresh(lntcjv) [21] ***** cXv\§fpsS cmPmhv166 Hrishikesh (EjntIiv) [32] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw167 Indeevarakshan(Cµohcm£³) [46] ***** almhnjvWp168 Indradyumnan(C{µZypav\³) [39] ***** Hcp cmPmhv169 Indrajith(C{µPn¯v) [24] ***** C{µs\ Pbn¨h³, cmhWsâ ]p{X³170 Indrasenan(C{µtk\³) [32] ***** \fsâ ]p{X³, ]m©menbpsS ]p{X³171 Indravarajan(C{µmhcP³) [30] ***** hnjvWp ( hma\³)172 Indravarman(C{µhÀ½³) [32] ***** ]mWvUh ]£s¯ Hcp cmPmhv173 Induchoodan(CµpNqV³) [48] ***** inhsâ A]c\maw174 Indushekhar (CµptiJÀ) [39] ***** inhsâ A]c\maw175 Ishan (Cui³) [15] ***** inhsâ A]c\maw176 Jag(PKv) [5] ***** {]]©w177 Jagadeesh(PKZoiv) [28] ***** inh³, {]]© ssZhw178 Jagadev(PKtZhv) [21] ***** inh³179 Jagadish(PKZojv) [19] ***** {]]©¯nsâ Cuizc³180 Jagadvyapin(PKXvhym]n³) [32] ***** inhsâ A]c\maw181 Jayachandran(PbN{µ³) [30] ***** I\ymIp_vP¯nse Hcp cmPmhv182 Jayadas(PbZmkv) [12] ***** hnPbs¯ Cãs¸Sp¶h³183 Jayagovind(PbtKmhnµv) [30] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw184 Jayakrishnan(PbIrjvW³) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw185 Jayanandh(Pbm\µv) [24] ***** hnPb¯m kt´mjn¡p¶h³186 Jayandhan(Pb´³) [24] ***** C{µsâ ]p{X³187 Jayaprasad(Pb{]kmZv) [23] ***** hnPb¯m kt´mjn¡p¶h³188 Jayasenan(Pbtk\³) [23] ***** hnPb¯nsâ tk\m\n189 Jayasooryan(Pbkqcy³) [30] ***** kqcysâ A]c\maw

Page 9: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 9

190 Jinadev(Pn\tZhv) [23] ***** _p²³191 Jishnu(PnjvWp) [21] ***** AÀPp\³192 Jitendra(PntX{µv) [23] ***** C{µs\ Pbn¨h³193 Jithesh(PntXjv) [24] ***** Pbn¡p¶h³194 Jyothiprakash(tPymXn{]Imiv) [41] ***** tXtPmcq]³195 Kailashchandran(ssIemkN{µ³) [42] ***** inhsâ A]c\maw196 Kaivalyan(ssIhey³) [21] ***** apcpIsâ A]c\maw197 Kalesh(Iteiv) [19] ***** N{µ¡e NqSnbh³, inh³198 Kalicharan(ImfoNc¬) [24] ***** ImfnbpsS tkhI³199 Kamaladharan(Iaem[c³) [30] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw200 Kamalahas(Iaelmkv) [21] ***** {_Òmhnsâ ]cymbw201 Kamalesh (Iatejv) [24] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw202 Kamlakant (IaemIm´v) [23] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw203 Kanakadwajan(I\I[zP³) [30] ***** [rXcmjv{ScpsS Hcp ]p{X³204 Kanakakshan(I\Im£³) [28] ***** kzÀ®s¯t¸mse Xnf¡apÅ I®pItfmSpIpSnbh³205 Kannan(I®³) [19] ***** `Khm³ IrjvW³206 Kapil (I]nÂ) [15] ***** inhsâ A]c\maw207 Kapilan(I]ne³) [21] ***** Hcp alÀjn208 Karmadeep(IÀ½Zo]v) [32] ***** {]Imit¯mSpIqSn IÀ½¯n apgpInbh³209 Karmaveer(IÀ½hoÀ) [28] ***** [ocXtbmSpIqSn IÀ½¯n apgpInbh³210 Karunakaran(IcpWmIc³) [28] ***** IcpWbpÅh³211 Kashyap(Iiy]v) [21] ***** Hcp alÀjnbpsS t]cv212 Keerthikumar(IoÀ¯nIpamÀ) [39] ***** {]ikvX³213 Kesari(tIkcn) [14] ***** knwlw214 Keshavan(tIih³) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw215 Khanashyam(L\iymw) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw216 Koushal Prasad(Iui {]kmZv) [46] ***** Iuie_p²nbpÅh³

Page 10: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 10

217 Kripanidhi(Ir]m\n[n) [30] ***** hfscb[nIw ZbbpÅ hyIvXn, inhsâ A]c\maw218 Kripashankar(Ir]mi¦À) [33] ***** inhsâ A]c\maw219 Krishnan(IrjvW³) [24] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw220 Kulbooshan(Ipe`qj¬) [41] ***** Ipe¯n\v Ae¦mcambn«pÅh³221 Kuldeep(IpÂZo]v) [33] ***** IpSp_¯nsâ sFizcyw222 Kumaran(Ipamc³) [21] ***** apcpIsâ A]c\maw223 Lakshman(e£vaW³) [24] ***** {iocmasâ ktlmZc³224 Lakshmidharan(e£vao[c³) [37] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw225 Laladendu(eemtSµp) [32] ***** N{µ¡et]mepÅ s\äntbmSpIqSnbh³226 Lambodaran(ewt_mZc³) [30] ***** KW]XnbpsS A]c\maw227 Lohithakshan(temlnXm£³) [42] ***** Nph¶ I®pItfmSpIqSnbh³228 Madanmohan(aZ³taml³) [37] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw229 Mahadevan(almtZh³) [32] ***** inhsâ A]c\maw230 Mahat(alXv) [15] ***** apcpIsâ A]c\maw231 Mahendran(atl{µ³) [32] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw232 Mahesh (atljv) [23] ***** inhsâ A]c\maw233 Maheshwar (atlizÀ) [32] ***** inhsâ A]c\maw234 Mahipal(aln]mÂ) [23] ***** `qan ( cmPyw ) ]men¡p¶h³, cmPmhv235 Maidhilisharan(ssaYneoic¬) [37] ***** {iocmasâ A]c\maw236 Malleshwar(aÃoizÀ) [33] ***** ImatZh³237 Manishankar (aWni¦À) [30] ***** inhsâ A]c\maw238 Manjunath(aÚq\mYv) [32] ***** at\mlcamb i_vZapÅh³239 Manmohan(a³taml³) [32] ***** a\Êns\ tamln¸n¡p¶h³240 Manomohan(at\mtaml³) [39] ***** a\Êns\ tamln¸n¡p¶h³241 Martand(amÀ¯mÞv) [21] ***** kqcysâ A]c\maw242 Mathidas(aXnZmkv) [23] ***** _p²nsb Cãs¸Sp¶h³243 Meghanath(taL\mYv) [33] ***** CSnapg¡w t]mepÅ i_vZapÅh³ ( cmhW ]p{X³)

Page 11: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 11

244 Mihirkumar(anlnÀIpamÀ) [28] ***** kqcysâ A]c\maw245 Mihit (anlnXv) [15] ***** kqcysâ A]c\maw246 Mohanan(taml\³) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw , tamln¸n¡p¶h³247 Mohandas(taml³Zmkv) [30] ***** {ioIrjvWsâ Zmk³248 Mohankumar(taml³IpamÀ) [37] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw249 Mothi(tam¯n) [21] ***** ap¯v250 Mrityunjayan(arXypRvPb³) [32] ***** inhsâ A]c\maw251 Mruthyunjayan(arXypÚb³) [42] ***** acWs¯ Pbn¨h³252 Muralikrishnan(apcfoIrjvW³) [41] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw253 Murukeshan(apcptIi³) [39] ***** kp{_ÒWysâ A]c\maw254 Muthayya(ap¯¿) [23] ***** kp{_ÒWysâ A]c\maw255 Nadhan(\mY³) [21] ***** Cuizc³256 Nadhaswaroop(\mZkzcq]v) [50] ***** \mZ¯nsâ kzcq]ambh³257 Nagaraj(\mKcmPv) [14] ***** BZntij³, sFcmhXw258 Nakulan(\Ipe³) [23] ***** Hcp ]mWvUh³259 Nalaraj(\fcmPv) [14] ***** alm`mcX¯nse Hcp IYm]m{Xw260 Nalinakshan(\fn\m£³) [32] ***** XmacbnXÄ t]mepÅ I®pItfmSpIqSnbh³ (hnjvWp)261 Nandajan(\µP³) [23] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw262 Nandan(\µ³) [21] ***** \µtKm]À, ]p{X³263 Naran(\c³) [14] ***** a\pjy³, \mcmbWsâ kplr¯v264 Narasimhan(\cknwl³) [28] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw265 Narendran(\tc{µ³) [30] ***** cmPmhv266 Naresh(\tciv) [21] ***** cmPmhv267 Nataraj (\ScmPv) [15] ***** inhsâ A]c\maw268 Natarajan(\ScmP³) [21] ***** inhsâ A]c\maw269 Natesh (\tSjv) [23] ***** inhsâ A]c\maw270 Navaneeth(\h\oXv) [37] ***** sh® ( sh® tamjvSn¨h\mb IrjvW³)

Page 12: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 12

271 Naveenprasad(\ho³{]kmZv) [46] ***** ]pXpabpÅ kt´mjapÅh³272 Navendu(\thµp) [32] ***** ]pXnb N{µ³273 Neelab(\oem`v) [21] ***** \oe \ndapÅ274 Neelakandan(\oeIWvT³) [37] ***** inhsâ A]c\maw275 Neeraj(\ocPv) [19] ***** Xmac276 Nidhin(\n[n³) [21] ***** Ipt_c³277 Nikhilesh(\nJnteiv) [30] ***** FÃm¯nsâbpw Cui³278 Niranjan(\ncRvP³) [21] ***** KW]XnbpsS A]c\maw279 Nithyanand(\nXym\µv) [32] ***** FÃmbvt¸mgpw kt´mjn¡p¶280 Njanasundhar(Úm\kpµÀ) [39] ***** _p²nsIm­pÅ kuµcyw281 Padmanabhan(]ß\m`³) [37] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw282 Parabrahman(]c{_Ò³) [32] ***** apcpIsâ A]c\maw283 Parag(]cmKv) [15] ***** ]qhnsâ s]mSn284 Paramanand(]cam\µv) [32] ***** {_Òw, Cuizc³, inh³285 Pashupathi(]ip]Xn) [42] ***** inhsâ A]c\maw286 Pashupathinath(]ip]Xn\mYv) [57] ***** inhsâ A]c\maw287 Pathmakar(]ßmIÀ) [28] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw288 Pathmakshan(]ßm£³) [39] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw289 Pathmanaban(]ß\m`³) [37] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw290 Pazhaniraja(]g\ncmP) [33] ***** kp{_ÒWy³291 Peeyush(]obpjv) [33] ***** AarXv292 Pourav(]uchv) [30] ***** ]pcphwiP³293 Prabanjanan({]`RvP\³) [32] ***** hmbp294 Prabath({]`mXv) [23] ***** {]`mXw295 Prabhakaran({]`mIc³) [30] ***** kqcysâ A]c\maw296 Pradeep({]Zo]v) [33] ***** {]Imin¡p¶h³297 Prafullan({]^pó) [37] ***** ]ncnªXv, hnSÀ¶Xv

Page 13: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 13

298 Prahlad({]ËmZv) [24] ***** B\µapÅh³, hnjvWp`à³299 Prajapathi({]Pm]Xn) [32] ***** cmPmhv, inhsâ A]c\maw300 Pramathadhipan({]aZm[n]³) [50] ***** inhsâ A]c\maw301 Pramattan({]a¯³) [30] ***** apcpIsâ A]c\maw302 Prasad({]kmZv) [19] ***** kt´mjapÅh³303 Prasannakumar({]k¶IpamÀ) [41] ***** kt´mjapÅh³304 Prasenan({]tk\³) [30] ***** Hcp ]pcmW IYm]m{Xw305 Prashob({]tim`v) [28] ***** tim`n¡p¶h³306 Prasoon({]kq³) [33] ***** ]qsam«v307 Praveen({]ho¬) [32] ***** kaÀ°³308 Preetan({]oX³) [30] ***** apcpIsâ A]c\maw309 Premchandh(t{]wNµv) [42] ***** t{]aapÅh³, C{µ³310 Premjith(t{]wPn¯v) [30] ***** kvt\lw sIm­v hnPbn¡p¶h³311 Prudhusenan(]rYptk\³) [50] ***** hnjvWp312 Purunjay (]pcpRvPbv) [30] ***** inhsâ A]c\maw313 Purushothaman(]pcptjm¯a³) [57] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw314 Pushpakaran(]pjv]mIc³) [42] ***** hnjvWp315 Radhakrishnan(cm[mIrjvW³) [37] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw316 Radhanath(cm[m\mYv) [28] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw317 Raghavan(cmLh³) [24] ***** {iocmasâ A]c\maw318 Rajan(cmP³) [10] ***** cmPmhv319 Rajaneesh(cP\ojv) [28] ***** N{µsâ A]c\maw320 Rajashekhar(cmPtiJÀ) [28] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw321 Ramabadran(cma`{Z³) [23] ***** {iocmasâ A]c\maw322 Ramakrishnan(cmaIrjvW³) [32] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw323 Ramanan(caW³) [19] ***** `À¯mhv324 Ramnarayan(cmw\mcmb¬) [23] ***** {iocmasâ A]c\maw

Page 14: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 14

325 Ramsevak(cmwtkhIv) [24] ***** {iocmasâ Zmk³326 Ramsharan(cmwic¬) [24] ***** {iocma\n A`bw t\Snbh³327 Ranjan(cRvP³) [15] ***** kt´mjn¸n¡p¶h³328 Ranjith(c¬PnXv) [19] ***** bp²s¯ Pbn¡p¶h³329 Rashtrapal(cmjv{S]mÂ) [30] ***** cmPys¯ ]cn]men¡p¶h³330 Ratheendran(cXo{µ³) [39] ***** ImatZhsâ ]cymbw331 Ratheesh(cXoiv) [30] ***** ImatZh³332 Ratnakaran(cXv\mIc³) [24] ***** kap{Zw , hcpW³333 Raurendran(cutc{µ³) [33] ***** kqcysâ A]c\maw334 Ravi (chn) [10] ***** kqcysâ A]c\maw335 Ravindranath(cho{µ\mYv) [37] ***** kqcysâ A]c\maw336 Ripudaman(cn]pZa³) [32] ***** i{Xp¡sf AaÀ¨ sN¿p¶h³337 Rishyasringan(EiyirwK³) [33] ***** Hcp ap\n, hn`mWvUIsâ ]p{X³338 Roganasan(tcmK\mi³) [28] ***** apcpIsâ A]c\maw339 Rohit(tcmlnXv) [19] ***** lcnÝ{µsâ ]p{X³340 Roopesh(cqt]jv) [37] ***** cq]§fpsS Cuizc³341 Rudranath (cp{Z\mYv) [30] ***** inhsâ A]c\maw342 Sadanandan(kZm\µ³) [30] ***** {_Òmhv, inh³343 Sadashivan(kZminh³) [30] ***** inhsâ A]c\maw344 Sahasrakshan(kl{km£³) [32] ***** inhsâ A]c\maw345 Sajiv(kPohv) [12] ***** Poh\pÅ346 Samahit(kmalnXv) [19] ***** KW]XnbpsS A]c\maw347 Sanalkumar(k\ÂIpamÀ) [28] ***** {_Òmhnsâ am\k]p{X\mb Hcp ap\n348 Sanandhan(k\µ³) [30] ***** {_Òmhnsâ am\k]p{X\mb Hcp ap\n349 Sanbath(k¼¯v) [21] ***** A`nhr²n350 Sankaradas(i¦cZmkv) [23] ***** inhsâ Zmk³351 Santhoshkumar(kt´mjvIpamÀ) [48] ***** kt´mjapÅh³

Page 15: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 15

352 Sarvaswami(kÀhkzman) [28] ***** apcpIsâ A]c\maw353 Sasikumar(iinIpamÀ) [23] ***** N{µsâ A]c\maw354 Satheeshan(kXoi³) [37] ***** inhsâ A]c\maw355 Sathyadev(kXytZhv) [30] ***** kXy¯nsâ tZh³356 Sathyanath(kXy\mYv) [30] ***** kXy¯nsâ \mY³v357 Satindra (kXo{µ³) [21] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw358 Satvikan(kmXznI³) [23] ***** inhsâ A]c\maw359 Saurish (iucnjv) [21] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw360 Savitendran(khntX{µ³) [37] ***** kqcysâ A]c\maw361 Sethumadhavan(tkXpam[h³) [50] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw362 Shakthidharan(iàn[c³) [39] ***** kp{_ÒWysâ A]c\maw363 Shaktidhar(iàn[À) [28] ***** apcpIsâ A]c\maw364 Shambu(iw`p) [21] ***** inhsâ ]cymbw365 Shankar (i¦À) [19] ***** inhsâ A]c\maw366 Shankaranarayanan(i¦c\mcmbW³) [42] ***** inh\pw hnjvWphpw367 Shankaratmaj(i¦cmßPv) [30] ***** apcpIsâ A]c\maw368 Shanmukhan(j×pJ³) [37] ***** apcpIsâ A]c\maw369 Shantan(im´³) [24] ***** KW]XnbpsS A]c\maw370 Shanthakumar(im´IpamÀ) [39] ***** im´³371 Shantheep(im´o]v) [41] ***** Hcp alÀjn372 Sharath(icXv) [21] ***** Hcp Ime¯nsâ t]cv373 Sharngdaran(imÀMv[c³) [32] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw374 Sharvan(kÀƳ) [23] ***** inhsâ A]c\maw375 Shashishekhar (iintiJÀ) [41] ***** inhsâ A]c\maw376 Shashvath(imizXv) [33] ***** KW]XnbpsS A]c\maw377 Shatrugnanan(i{XpLv\\³) [41] ***** cmasâ ktlmZc³378 Sheethalkumar(ioXÄIpamÀ) [46] ***** N{µsâ A]c\maw

Page 16: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 16

379 Shekhar (tiJÀ) [23] ***** inhsâ A]c\maw380 Shitikanthan(£nXnIm´³) [37] ***** inhsâ A]c\maw381 Shivendra(inth{µ) [32] ***** inhsâ A]c\maw382 Shivendran(inth{µ³) [37] ***** inhsâ A]c\maw383 Shridan({ioZ³) [21] ***** KW]XnbpsS A]c\maw384 Shripad ({io]mZv) [24] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw385 Shripathi({io]Xn) [30] ***** KW]XnbpsS A]c\maw386 Shuddhan(ip²³) [33] ***** KW]XnbpsS A]c\maw387 Shulapani(iqe]mWn) [33] ***** inhsâ A]c\maw388 Shyam(iymw) [14] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw389 Shyamacharan(iymaNc¬) [32] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw390 Siddarthan(kn²mÀ°³) [30] ***** _p²sâ ]qÀÆ\maw391 Siddhanath (kn²\mYv) [33] ***** inhsâ A]c\maw392 Siddheshwar (knt²izÀ) [39] ***** inhsâ A]c\maw393 Sitanadhan(koXm\mY³) [30] ***** {iocmasâ A]c\maw394 Sivanandan(inhm\µ³) [32] ***** inhsâ A]c\maw395 Sivaprakash(inh{]Imiv) [33] ***** inhsâ A]c\maw396 Sivaraj(inhcmPv) [15] ***** inh\v {]nbs¸«h³397 Sivaraman(inhcma³) [24] ***** inh\pw, cma\pw398 Skandan(kvIµ³) [21] ***** apcpIsâ A]c\maw399 Somanath(tkma\mYv) [30] ***** inhsâ A]c\maw400 Somasekharan(tkmatiJc³) [39] ***** inhsâ A]c\maw401 Sreehari({iolcn) [24] ***** hnjvWphnsâ A]c\maw402 Sreekandan({ioIWvT³) [33] ***** inhsâ A]c\maw403 Sreekumar({ioIpamÀ) [30] ***** apcpIsâ ]cymbw404 Sreenath ({io\mYvv) [30] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw405 Sreerag({iocmKv) [21] ***** kwKoX¯nse Hcp cmKw

Page 17: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 17

406 Sreeraj({iocmPv) [19] ***** sFizcy¯nsâ cmPmhv407 Sreeraman({iocma³) [28] ***** cmasâ A]c\maw408 Srikanth({ioIm´v) [23] ***** inhsâ A]c\maw409 Subashchandra(kp`mjvN{µ) [41] ***** \à hm¡v ]dbp¶h³410 Sudhakaran(kp[mIc³) [30] ***** N{µsâ A]c\maw411 Sudhamshu(kp[mwip) [37] ***** N{µsâ A]c\maw412 Sudhin(kpZn³) [24] ***** AarXnsâ KpW§tfmSp IqSnbh³413 Sujay(kpPbv) [12] ***** hnPbw414 Sukumaran(kpIpamc³) [30] ***** kpµc³415 Suman(kpa³) [19] ***** kpµc³416 Sumanth(kpa v́) [28] ***** Hcp ap\n, hymksâ injy³417 Surendran(kptc{µ³) [33] ***** tZth{µsâ A]c\maw418 Surendrasai(kptc{µkmbv) [33] ***** tZth{µsâ A]c\maw419 Suresh(kptcjv) [24] ***** tZth{µsâ A]c\maw, hnjvWp, inh³420 Suryakanth(kqcyIm´v) [30] ***** kqcys\t¸mse tim`n¡p¶h³421 Suryashankar (kqcyi¦À) [32] ***** inhsâ A]c\maw422 Sushanth(kpim´v) [32] ***** im´XbpÅh³423 Sushil(kpioÂ) [21] ***** \à ioeapÅh³424 Susrutha(kp{ipX³) [30] ***** alÀjn hnizman{Xsâ ]p{X³, hfsc t]cptI«h³425 Swaroopanand(kzcq]m\µv) [50] ***** kz´w cq]`wKn BkzZn¡p¶h³426 Tapan (X]³) [19] ***** kqcysâ A]c\maw427 Tapasendran(Xm]tk{µ³) [39] ***** inhsâ A]c\maw428 Tapasranjan (X]kvcRvP³) [32] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw429 Tarakeshwar (XmctIizÀ) [32] ***** inhsâ A]c\maw430 Tejesh (tXtPjv) [23] ***** kqcysâ A]c\maw431 Tejeshwar (tXtPizÀ) [32] ***** kqcysâ A]c\maw432 Tejonidhi(tXtPm\n[n) [33] ***** apcpIsâ A]c\maw

Page 18: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 18

433 Thadhagathan(XYmKX³) [39] ***** _p²sâ A]c\maw434 Tharun(Xcp¬) [23] ***** buÆ\bpà³435 Tharunchand(Xcp¬Nµv) [41] ***** buÆ\N{µ³436 Thilakanand(XneIm\µv) [32] ***** B\µ¯nsâ sXmSpIpdnbWnªh³437 Thulasidharan(Xpfko[c³) [41] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw438 Trilokesh ({XntemtIjv) [32] ***** inhsâ A]c\maw439 Tripurantakan({Xn]pcm´I³) [42] ***** inhsâ A]c\maw440 Ugra(D{K) [12] ***** inhsâ A]c\maw441 Umakant (DamIm´v) [23] ***** inhsâ A]c\maw442 Umapathi(Dam]Xn) [30] ***** inhsâ A]c\maw443 Umaramanan(DamcaW³) [30] ***** inhsâ A]c\maw444 Umashankar (Dami¦À) [30] ***** inhsâ A]c\maw445 Umasutan(DamkpX³) [30] ***** apcpIsâ A]c\maw446 Umavallaban(DamhÃ`³) [33] ***** inhsâ A]c\maw447 Umesh (Dtajv) [23] ***** inhsâ A]c\maw448 Unmattan(D·¯³) [30] ***** apcpIsâ A]c\maw449 Unnikrishnan(D®nIrjvW³) [41] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw450 Upamanyu(D]a\yp) [32] ***** Hcp ]pcmW IYm]m{Xw451 Upanandhan(D]\µ³) [41] ***** Iuchcn HcmÄ452 Utpalakar(DXv]emImÀ) [28] ***** KW]XnbpsS A]c\maw453 Vagish(hmKojv) [19] ***** KW]XnbpsS A]c\maw454 Vamadevan(hmatZh³) [33] ***** inhsâ A]c\maw455 Vamanan(hma\³) [23] ***** hnjvWphnsâ AhXmcw456 Vasavan(hmkh³) [23] ***** tZth{µsâ A]c\maw457 Vasudevan(hmkptZh³) [37] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw458 Vasudheer(hkp[oÀ) [37] ***** KpWapÅh³459 Velayudhan(thembp[³) [37] ***** apcpIsâ A]c\maw

Page 19: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 19

460 Venkidachalam(sh¦nSmNew) [41] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw461 Venkittaramana(sh¦n«caW) [42] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw462 Venugopalan(thWptKm]me³) [50] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw463 Vibudheshvar(hn_pt[izÀ) [46] ***** KW]XnbpsS A]c\maw464 Vidhuran(hnZpc³) [30] ***** thZhymksâ ]p{X³465 Vidyanandh(hnZym\µv) [33] ***** hnZybn B\µw Is­¯p¶h³466 Vidyanandhan(hnZym\µ³) [39] ***** hnZybn \n¶v B\µw t\Sp¶h³467 Vidyapathi(hnZym]Xn) [32] ***** hnZy¡v A[n]Xnbmbn«pÅh³468 Vijayabooshan(hnPb`qj¬) [41] ***** hnPbs¯ [cn¨h³469 Vijayachandran(hnPbN{µ³) [37] ***** N{µs\t¸mse hnPbn¨h³470 Vijayakanth(hnPbIm´v) [28] ***** hnPb¯nsâ A[n]Xn471 Vijayamohan(hnPbtaml³) [33] ***** hnPbt¯mSv B`napJyapÅh³472 Vijayarajan(hnPbcmP³) [21] ***** hnPbnbmb cmPmhv473 Vikasnath(hnImkv\mYv) [28] ***** hnIk\¯nsâ \mY³474 Vilas(hnemkv) [14] ***** kÀÆ hym]n475 Vimal(hnaÂ) [15] ***** ip²amb476 Vimalachandran(hnaeN{µ³) [42] ***** N{µs\t¸mse ]cnip²nbpÅh³477 Vimalan(hnae³) [21] ***** ip²³, ]hn{Xamb478 Vinay(hn\bv) [14] ***** hn\bapÅh³479 Vineethan(hn\oX³) [37] ***** FfnabpÅh³480 Vinod(hnt\mZv) [23] ***** kt´mjapÅh³481 Vinodkrishna(hnt\mZvIrjvW) [42] ***** {ioIrjvWs\t¸mse B\µn¡p¶h³482 Virabhadran(hoc`{Z³) [30] ***** inhsâ ]Sbmfn, inh³483 Vishal(hnimÂ) [19] ***** hnimeamb, AXn_rl¯mb484 Vishwambaran(hnizw`c³) [37] ***** hnizs¯ `cn¡p¶h³485 Vishwanath (hniz\mYv) [37] ***** inhsâ A]c\maw486 Viskhan(ho£¬) [23] ***** apcpIsâ A]c\maw

Page 20: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 20

487 Visvaretas(hniztcXkv) [32] ***** apcpIsâ A]c\maw488 Vitabhay(hnXm`bv) [21] ***** KW]XnbpsS A]c\maw489 Vivekanandan(hnthIm\µ³) [42] ***** `mcXob\mb Ncn{X]pcpj³490 Vrajesh({htPjv) [23] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw491 Yajnadath(bÚZ¯v) [23] ***** bmK¯n \n¶p e`n¨ hcZm\w492 Yajnamayan(bPvRab³) [21] ***** inhsâ A]c\maw493 Yatheendranath(bXo{µ\mYv) [48] ***** almhnjvWphnsâ A]c\maw494 Yogesh(tbmtKjv) [24] ***** {ioIrjvWsâ A]c\maw495 Yudhajith(bp[mPnXv) [28] ***** bp²¯n Pbn¨h³, Hcp tIIb cmPmhv496 Aamodh(BtamZv) [22] **** kt´mjapÅh³, kuc`yapÅh³497 Aanandh(B\µv) [22] **** k´pjvS³498 Abalan(A_e³) [13] **** inhsâ A]c\maw499 Abhedh(At`Zv) [22] **** hyXymkanÃm¯h³500 Achal(ANÂ) [13] **** Cf¡anÃm¯h³501 Ajay(APbv) [4] **** KW]XnbpsS A]c\maw502 Anandan(B\µ³) [22] **** apcpIsâ A]c\maw503 Anantan(A\´³) [22] **** Bbncw XebpÅ kÀ¸w,inhsâ A]c\maw504 Aravindhan(Achnµ³) [31] **** hnjvWphnsâ A]c\maw, Xmac¡®³505 Ashtamurty(AãaqÀ¯n) [31] **** inhsâ A]c\maw506 Avinash (Ahn\miv) [22] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw507 Azhakan(AgI³) [22] **** kpµc³, hnjvWp508 Balakrishnan(_meIrjvW³) [31] **** _mey{]mb¯nse IrjvW³509 Balvand(_Âhµv) [22] **** ià³, _ehm³510 Bavesh(`thiv) [22] **** temI¯n\v Cuizc\mbn«pÅh³, inh³511 Bhaskaran(`mkvIc³) [22] **** kqcysâ A]c\maw512 Buddhipriyan(_p²n{]nb³) [40] **** KW]XnbpsS A]c\maw513 Chandeshwar (Nt{µizÀ) [40] **** inhsâ A]c\maw

Page 21: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 21

514 Chandrabhanu(N{µ`m\p) [40] **** N{µs\t¸mse `wKnbpÅh³, N{µ{]Imiw515 Chandrasenan(N{µtk\³) [40] **** inhsâ A]c\maw516 Charudath(NmcpZ¯v) [31] **** arÑISnIw \mSI¯nse \mbI³517 Chitradev(Nn{XtZhv) [31] **** kp{_ÒWysâ tkhI³518 Chitranath (Nn{X\mYv) [31] **** kqcysâ A]c\maw519 Dayanand(Zbm\µv) [22] **** Zbbn B\µapÅh³520 Devanand(tZhm\µv) [31] **** tZh·mcm kw{]oX\mb521 Devasenapathi(tZhtk\m]Xn) [49] **** apcpIsâ A]c\maw522 Dinakaran(Zn\Ic³) [22] **** kqcysâ A]c\maw523 Dvijapriyan(ZznP{]nb³) [31] **** KW]XnbpsS A]c\maw524 Dvivarnan(ZznhÀ®³) [31] **** apcpIsâ A]c\maw525 Gananathan(KW\mY³) [31] **** inhsâ A]c\maw526 Ganesh(KtWiv) [22] **** KW]Xn527 Ganeshvar(KtWizÀ) [31] **** KW]XnbpsS A]c\maw528 Gangadharan(KwKm[c³) [31] **** inhsâ A]c\maw529 Gopal(tKm]mÂ) [22] **** {ioIrjvvWsâ A]c\maw530 Gopendru(tKmt]{µv) [40] **** {ioIrjvWsâ A]c\maw531 Gopesh(tKmt]jv) [31] **** {ioIrjvvWsâ A]c\maw532 Govindh(tKmhnµv) [31] **** {ioIrjvWsâ A]c\maw533 Grahapathi({Kl]Xn) [31] **** KW]XnbpsS A]c\maw534 Gurudath(KpcpZ¯v) [31] **** Kpcphnsâ hcZm\w535 Harinarayanan(lcn\mcmbW³) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw536 Hiranyaretas(lncWytcXkv) [31] **** inhsâ A]c\maw537 Indusekharan(CµptiJc³) [40] **** inh³538 Janardhanan(P\mÀ±\³) [31] **** hnjvWp539 Jayadwajan(Pb[zP³) [22] **** ImÀ¯hocysâ Hcp ]p{X³540 Jayant (Pb´v) [13] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw

Page 22: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 22

541 Jeevandas(Poh³Zmkv) [31] **** Pohs\ tkhn¡p¶h³542 Jeevaprakash(Poh{]Imiv) [40] **** Pohsâ {]ImiapÅh³543 Jinan(Pn\³) [13] **** _p²³, hnjvWp, kqcy³544 Kailasavas(ssIemkhmkv) [22] **** inhsâ A]c\maw545 Kailashnath (ssIemk\mYv) [31] **** inhsâ A]c\maw546 Karunakar(IcpWmIÀ) [22] **** IcpWbpÅh³547 Kesar(tIkÀ) [13] **** knwlw548 Kishorekumar(IntjmÀIpamÀ) [40] **** _me³549 Koushalesh(Iuiteiv) [40] **** Iuie_p²nbpÅh³550 Lakshmidhar (e£vao[À) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw551 Lakshmikant (e£vaoIm´v) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw552 Lokeshan(temtIi³) [31] **** temI¯nsâ Cui³553 Madhusoodhanan(a[pkqZ\³) [58] **** {ioIrjvW³554 Midhilesh(anYntejv) [31] **** anYnemcmPy¯nse cmPmhv, P\IalmcmPmhv555 Muthunayakam(ap¯p\mbIw) [40] **** kp{_ÒWysâ A]c\maw556 Nagendru(\mtK{µv) [31] **** BZntij³, sFcmhXw, hmkpIn557 Nalinakumar(\fn\IpamÀ) [31] **** XmacbpsS `wKnt]msebpÅh³558 Nandakumar(\µIpamÀ) [31] **** {ioIrjvWsâ A]c\maw559 Nandikesh(\µntIiv) [31] **** inhsâ tkhI³560 Narayanan(\mcmbW³) [22] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw561 Njanasekhar(Úm\tiJÀ) [31] **** Úm\w kzcq]n¨h³562 Omkar Nadh(HmwImÀ \mYv) [31] **** inhsâ A]c\maw563 Omkarnath (HmwImÀ\mYv) [31] **** inhsâ A]c\maw564 Paramatman(]camXva³) [31] **** inhsâ A]c\maw565 Pavanasuth(]h\kpXv) [40] **** l\pam³, `oa³566 Pavithan(]hn{X³) [31] **** ip²nbpÅh³567 Prafullachandran({]^pÃN{µ³) [58] **** DZbN{µ³

Page 23: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 23

568 Prakash({]Imiv) [22] **** {]Imin¡p¶h³569 Pranan({]mW³) [22] **** Poh³, apcpIsâ A]c\maw570 Prasanjith({]kÚnXv) [31] **** tbmPn¸pÅ571 Prasannan({]k¶³) [31] **** kt´mjapÅh³572 Prithweeraj(]rYzocmPv) [40] **** Hcp cmPmhv573 Purandharan(]pcµc³) [40] **** C{µ³574 Rajaguru(cmPKpcp) [22] **** cmPmhnsâ Kpcp575 Ramadasan(cmaZmk³) [22] **** cmasâ Zmk³576 Raman(cma³) [13] **** {iocmasâ A]c\maw577 Rangarajan(c¦cmP³) [22] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw578 Sachidhanandhan(k¨nZm\µ³) [49] **** hnjvWphnsâ A]c\maw579 Sahadevan(kltZh³) [31] **** HSphnes¯ ]mWvUh³580 Samarendu (katcµp) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw581 Sandeep(kµo]v) [31] **** `wKnbpÅ582 Santhoshlal(kt´mjvemÂ) [40] **** Ft¸mgpw kt´mjt¯mSpIqSnbh³583 Sarodbhutan(ktcmXv`pX³) [40] **** apcpIsâ A]c\maw584 Seetharama(koXmcma) [31] **** {iocmasâ A]c\maw585 Shobaraj(tim`mcmPv) [22] **** kuµcy¯m tim`n¡p¶h³586 Shyamsundhar(iymwkpµÀ) [40] **** {ioIrjvWsâ A]c\maw587 Sitaraman(koXmcma³) [22] **** {iocmasâ A]c\maw588 Skandaswami(kvIÔkzman) [31] **** apcpIsâ A]c\maw589 Somasuryagnilochanan(tkmakqcymántemN\³) [67] **** inhsâ A]c\maw590 Sreejan({ioP³) [22] **** ImatZh³591 Sreeram({iocmw) [22] **** {iocmasâ A]c\maw592 Srinivas ({io\nhmkv) [22] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw593 Subhakar(ip`mIÀ) [22] **** apcpIsâ A]c\maw594 Subrahmanya(kp{_ÒWy³) [31] **** apcpIsâ A]c\maw

Page 24: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 24

595 Sudarsanan(kpZÀi\³) [31] **** inhsâ A]c\maw, kpµc³596 Suparnan(kp]À®³) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw597 Suraj (kqcPv) [13] **** kqcysâ A]c\maw598 Thirumakan(XncpaI³) [31] **** t{ijvT\mb ]p{X³599 Thulasidas(XpfknZmkv) [31] **** Hcp `àIhn600 Trilochan ({XntemN³) [31] **** inhsâ A]c\maw601 Vasanthan(hk´³) [31] **** hn`qjI³, Imäv602 Veerendran(hotc{µ³) [40] **** hoc³, inh³, hnjvWp603 Veeresh (hotcjv) [31] **** inhsâ A]c\maw604 Veereshwar (hotcizÀ) [40] **** inhsâ A]c\maw605 Venkadaram(sh¦Sdmw) [31] **** almhnjvWphnsâ A]c\maw606 Vidhan(hn[³) [22] **** KW]XnbpsS A]c\maw607 Vidyadharan(hnZym[c³) [31] **** ]mWvUnXyapÅh³608 Vijeth(hntPXv) [22] **** hnPbw t\Snb609 Vikas(hnImkv) [13] **** ]ptcmKXn, hnImkw610 Vikraman(hn{Ia³) [22] **** ss[cyimen611 Vishveshvaran(hntizizc³) [49] **** inhsâ A]c\maw612 Vishweshwaran(hntizizc³) [49] **** hniz¯nsâ Cuizc³613 Vrajanandh({hPm\µv) [31] **** {ioIrjvWsâ A]c\maw614 Vrishankan(hrjmwK³) [31] **** inhsâ A]c\maw615 Vyomakeshan(thymatIi³) [40] **** inhsâ A]c\maw616 Yadav(bmZhv) [13] **** bZpIpe¯n ]nd¶h³, IrjvW³

With Best WishesSRI RAMANUJAR ASTROLOGY TRIPLICANEK. RAJAAH SHAH 9094222346 9962721976AVNF1.1.0.4 (Eng+Mal)20190922202427

Page 25: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 25

Hcp t]cv XncsªSp¡pt¼mÄ {i²nt¡­Xmb hkvXpXIÄ

Ipªp§Ä ...... AhÀ \½sf Hcp ambmtemI¯nte¡v sIm­pt]mIp¶p. Hcp Ipªnsâ P\\w, AXnsâ hfÀ¨,IfnIÄ, hnIrXnIÄ FÃmw \s½ B\µn¸n¡p¶p. Hcp Ipªp P\n¨m BZyw th­Xv Ah\v Asæn AhÄ¡vHcp t]cv CSpI F¶mWv. ]ecpw kuIcy¯n\v I®³, D®n, A¸p, A½p Fs¶ms¡ hnfn¨v t]cnS F¶ BIÀ½w B Ip«n kvIqfn tNcp¶Xphsc \o«ns¡m­pt]mImdp­v Asæn B t]cv Xs¶ Øncambn]Xnªpt]mImdp­v. AXpsIm­mbncn¡mw tIcf¯n Hcp ]mSv I®·mcpw, D®nIfpsams¡ I­phcp¶Xv !

Ipªn\v DNnXamb t]cv I­p]nSn¡pI F¶Xv Hcp Ie Xs¶bmWv. AXv Gsd ckIchpw F¶m A{X Xs¶_p²nap«pÅXpamWv. AXn ]pcmX\ Imew sXm«p Xs¶ an¡hcpw t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xv ]q¡Ä, ]£nIÄ,{]IrXn, ssZh§Ä F¶nhsb B[mcam¡nbmWv. \n§fpsS s]mt¶ma\bv¡v Gähpw DNnXamb t]cpI­p]nSn¡m³ \n§sf klmbn¡m\mWv Akvt{Smhnjsâ s\bnw ss^âÀ F¶ Cu tkm^vävshbÀ .

Akvt{Smhnj³ s\bnw ss^âÀ at\mlchpw, AÀ°h¯pamb t]cpIfpsS Hcp enÌv Xs¶ \n§Ä¡v \ÂIp¶p.Cu t]cpIÄ \n§Ä \ÂIp¶ hnhc§Ä ASnØm\am¡n XncsªSp¯hbmWv. Cu enÌn \n¶pw\n§Ä¡njvSs¸« t]cv Xocpam\n¨m am{Xw aXn !

Hcp t]À XncsªSp¡pt¼mÄ AXnsâ AÀ°w, kv]jvSX, tNÀ¨ F¶n§s\ ]eXpw ]cnKWnt¡­nbncn¡p¶p.Ahsbs´Ãmsa¶p \aps¡m¶p t\m¡mw. ]ucXzw

\½n an¡hcpw \½psS \mSn\p tNcp¶, \m«n {]NmcapÅ t]cpIÄ CjvSs¸Sp¶hcmWv. kz´w Ip«n¡vssN\okv Asæn djy³ t]cp \ÂIm³ Cãs¸Sp¶ C´ym¡mÀ hfsc Npcp¡ambncn¡pw. Xncn¨pw A§s\Xs¶. t]cpIÄ¡v {]mtZinI t`Z§fpw, CjvSm\njvS§fpw D­v. DZmlcW¯n\v, `mcX¯n Xs¶ sX¶n´y³,D¯tc´y³, ]©m_n, _wKmfn, Xangv, aebmfw F¶n§s\ t]cpIÄ¡v ]e hIt`Z§fp­v. kapZmbw

Hcp hyànbpsS PmXn, aXw F¶nh Hcp t]cv XncsªSp¡p¶Xn {][m\ ]¦v hln¡p¶p. Hcp hyànbpsS t]cnÂ\n¶p Xs¶ AbmfpsS aXw Duln¡m³ Ignbpw. F¶m Ct¸mÄ atXXc kz`mhapÅ t]cpIfnSp¶ {]hWX IqSnhcp¶Xmbn ImWp¶p. kv{Xo- þ]pcpj hyXymkw

Ipªv P\n¡pt¼mÄ Xs¶ FÃmhcpw At\zjn¡pI B¬ IpªmtWm s]¬ IpªmtWm F¶mWv. CXpXs¶bmWv B Ipªn\p t]cp XncsªSp¡pt¼mgpw BZyw ]cnKWnt¡­ Imcyw. PohnX¯nepS\ofapÅ tNÀ¨

amXm]nXm¡Ä kz´w Ipªn\p \ÂIp¶ Hcp kv\lk½m\amWv t]cv. AÑ\½amÀ CSp¶ t]cv B IpªnsâBPoh\m´w IqsSbp­mIp¶ Hcp kplr¯mWv. kaql¯nepw, klNmcnIfpsSbnSbnepw Ahs\mcp hyànXzw\ÂIp¶Xnsemcp henb ]¦v Ahsâ t]cn\p­v. sIm¨p Ip«nbmbncn¡pt¼mÄ \à tNÀ¨bpÅ t]cv Hcp ]t£{]mbamhpt¼mÄ Xamibmbn tXm¶ntb¡mw. \½psS Ipªnsâ t]cv \½psS B{Kl§fpw, {]Xo£Ifpw{]Xn^en¡p¶ H¶mIp¶Xv Xosc A`nejWobaÃ, Fs´¶m AXv B Ipªnsâ ta A\mhiyamb Hcp `mcwtIänsh¡emhpw. PohnXImew apgph³ sIm­p \S¡m³ Ignbp¶ CW¡apÅ t]cmhWw \½psS Ipªn\ntS­Xv. hyIvXnXzw

HcmfpsS hyànXzw hnfn¨p]dbp¶Xmbncn¡Ww AbmfpsS t]cv. Akm[mcWtam, AÀ°iq\ytam Bb t]cpÅHcmÄ¡v kz´w t]cpambn XmZmßyw {]m]n¡m³ km[n¨nsöp hcmw. hfscb[nIw {]Nmc¯nepÅ t]cmWv \n§ÄXncsªSp¡p¶sX¦n B t]cv Xs¶ thsd ]eÀ¡pw Ds­¦n \n§sf B t]cp am{Xw sh¨v Xncn¨dnbm³_p²nap«mhpw. At¸mÄ ]ns¶ ]e sNÃt¸cpIÄ, ho«pt]cv, Øet¸cv F¶n§s\ ]eXnepwASnØm\am¡nbmbncn¡pw \n§sf Xncn¨dnbpI. hfsc {]Nmc¯nepÅ Hcp t]cpÅ HcmÄ¡v kz´w t]cp sh¨vHcp Cusabn A{UÊv t]mepw In«m³ _p²nap«mWv. F¶m CXp hmbn¨v Akm[mcW t]cpIÄXncsªSp¡p¶hÀ B t]cv AÀ°h¯pw, a\Ênem¡¯¡XpamtWm F¶v {i²nt¡WXmWv. AXpeyX Asæn AXnhninjvSX

Rm³ ]nSn¨ apben\v aq¶p sIm¼v F¶p ]dªt]mse kz´w Ipªnsâ t]cv aämÀ¡pw D­mhcpXv F¶ISpw]nSp¯¡mcmWv \½fn ]ecpw.Cu ISpw]nSp¯¯n sXsäm¶panÃ. F¶m \n§Ä XncsªSp¡p¶t]cnsâ AÀ°sa´mWv F¶v AdnbWw F¶p am{Xw. `mhnbn \n§fpsS Ip«n kz´w t]cnsâ t]cnÂ

Page 26: mbn ChnsS ]cnKWn¡s¸« hkvXpXIÄ : S. CHANDRIKA P. SANTHOSHsriramanujarastrology.com/files/documents/f17622fd-c069-4eba-973… · A½bpsS t]cv : S. CHANDRIKA AÑsâ t]cv : P. SANTHOSH

Page - 26

Ifnbm¡s¸tS­n ht¶¡mw F¶p IqSn HmÀ¡Ww. hyàX, kv]jvSX

t]cv tIÄ¡m³ am{Xaà FgpXpt¼mfpw, hmbn¡pt¼mfpw IqSn hyàXbpÅXmbncn¡Ww. amXm]nXm¡fpsS t]cnsâBZym£c§Ä Iq«nt¨À¯v a¡Ä¡v t]cp­m¡p¶Xv Ct¸mÄ s]mXpsh ImWp¶ Hcp {]hWXbmWv. Cut]cpIÄ ]et¸mgpw hnNn{Xhpw, AÀ°iq\yhpambncn¡pw. Hcp t]cv Xocpam\n¡pt¼mÄ AXv AÀ°h¯mtWmF¶pw, tIÄ¡t¼mÄ hyàXbpÅXmtWm F¶pw {]tXyIw {i²n¡pI. sNdpXv at\mlcw

\ofw Ipdª t]cpIfmWv hnfn¡m\pw FgpXm\pw Ffp¸w, {]tXyIn v̈ Ip«nIÄ¡v. ap¯Ñsâbpw, ap¯ÈnbpsSbpwt]cpIÄ sIm¨pa¡Ä¡nSp¶ tPmen ]e IpSpw_§fnepap­v. ]gbIme t]cpIÄ ]eXpw hfsc \ofw IqSnbXmWv.Ch kuIcym\pkcw Npcp¡nbnSmhp¶XmWv. \o­ t]cpItf¡mÄ hnfn¡m\pw, HmÀ¯ncn¡m\pw kpJw sNdnbt]cpIÄ¡mWv. Hcp t^mdw ]qcn¸nt¡­nhcp¶Xp t]msebpÅ kµÀ`§fnemWv sNdnb t]cnsâ KpWw Adnbp¶Xv. \n§fpsS {]nbs¸« t]cv

\n§Äs¡mcp]t£ GsX¦nepsamcp t]cnt\mSv Hcp {]tXyI aaX tXm¶nbncn¡mw. B t]cnsâ AÀ°w sImt­mAsæn AXp tIÄ¡m³ C¼apÅXmbXpsImt­m, AXpasæn \n§Ä¡p {]nbs¸« BcpsSsb¦nepwt]cmbXpsImt­m Bbncn¡mw Cu {]tXyI kvt\lw. F¶m Cu t]cv \nÝbn¡p¶Xn\v ap¼v AXv \n§fpsSIpªn\v tNcp¶XmtWm F¶p Dd¸m¡pI. AÃmsX \n§Ä¡v Cu t]cnt\mSpÅ BIÀjWw \n§fpsS Ipªn\v`mhnbn Hcp XethZ\bmIcpXv. A£camem{Iaw

Ct¸mÄ Gsd ImWp¶ Hcp {]hWXbmWv Cw¥ojv A£camebnse BZym£c§Ä sIm­p XpS§p¶ t]cvXncsªSp¡pIsb¶Xv. Nne kµÀ`§fn CXv hfsc klmbIamWv. DZmlcW¯n\v A£camem{Ias¯ASnØm\am¡n ap³KW\ \nÝbn¡p¶ Ahkc§fn C¯cw t]cpIÄ KpWw sNbvtX¡mw, Nnet¸mÄ tZmjhpw ! AÀ°w

Hcp t]cv XncsªSp¡pt¼mÄ AXnsâ AÀ°¯n\v kp{][m\amb Hcp Øm\ap­v. lmkymÀ°apÅ t]tcm,hnNn{Xambn tXm¶n¡p¶ t]cpItfm \n§fpsS Ipªnsâ hyànXzs¯ t]mepw _m[nt¨¡mw. tIÄ¡m\pÅC¼hpw FgpXm\pÅ Ffp¸hpw aäpw am{Xw t\m¡n t]cv XncsªSp¡cpXv. FgpXm\pw, a\Ênem¡m\pw Ffp¸apÅXv

Htc t]À Xs¶ Cw¥ojnsegpXpt¼mÄ ]e Xc¯nsegpXn¡mWmw. {]tXyIn v̈ ' e ' , ' i ' F¶o A£c§fpsSD]tbmK{Ia¯nemWv hyXymkw ImWmhp¶Xv. FÃmhÀ¡pw FgpXm³ Ffp¸apÅ t]cpIÄ XncsªSp¡p¶Xv\ÃXmWv. FgpXm³ k¦oÀ®amb t]cpIÄ Xnc¡pÅ _m¦v, Bip]{Xn F¶n§s\bpÅ s]mXpØe§fnseDtZymKØ·mÀ¡v \n§tfmSv tZjyw tXm¶n¸nt¨¡mw. t]scgpXpt¼mÄ Ignbp¶Xpw efnXamb Cw¥ojvA£c§Ä D]tbmKn¡m³ {i²n¡pI. Asæn B t]À ]ebnS¯pw ]eXc¯n FgpXn¡mtW­ KXntISvD­mIm\nSbp­v. D]\ma§tfmSpÅ tNÀ¨

IpSpw_w Asæn ho«pt]À Asæn C\ojy F¶nhtbmSp t]À tNÀ¶p t]mhp¶pt­m F¶p{i²nt¡­nbncn¡p¶p. Htc A£cw Xs¶ t]cnsâ Ahkm\hpw ho«pt]cnsâ BZyhpw h¶m D¨mcW¯n\pw,tIÄ¡m\pw kpJw t]mcmsX hcmw. F¶m t]cnsebpw, IpSpw_t]cnsebpw A£c§Ä X½n \ÃtNÀ¨bps­¦n tIÄ¡m³ AXohlrZyambn tXm¶pw. {i² BIÀjn¡m³ IgnhpÅ t]cpIÄ

Nne t]cpIÄ tIÄ¡p¶ am{Xbn Xs¶ BIÀjIambn tXm¶pw. B t]cnsâ ]pXpa sImt­m AXnsâ C¼wsImt­m Hs¡ BImw Cu BIÀjWw. B t]À tIÄ¡pt¼mÄ Xs¶ B t]cnsâ DSasb ImWm\pw IqSpXÂAdnbm\pw \ap¡m{Klw tXm¶ntb¡mw. NmcpXbpw , emfnXyhpapÅ t]cpIÄ B hyàn¡v Hcp {]tXyI tim`Xs¶ \ÂIp¶p. With Best WishesSRI RAMANUJAR ASTROLOGY TRIPLICANEK. RAJAAH SHAH 9094222346 9962721976AVNF1.1.0.4 (Eng+Mal)20190922202427