mendo favorites volume 2

Download MENDO Favorites Volume 2

Post on 09-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MENDO Favorites Volume 2 is all about MENDO's favorite stuff. All-time classics books. New releases and great gifts. And in between, some favorite clients of our design agency. All together in MENDO Favorites Volume 2.

TRANSCRIPT

 • F a v o r i t e s

  F a v o r i t e sv o L u m e t w o

 • F a v o r i t e s

 • F a v o r i t e s

  m e N D o F a v o r i t e s

  2009 is het jubileumjaar voor het Xl-boek. Het is namelijk op de kop af tien jaar

  geleden dat Taschen het inmiddels

  legendarische SUMO van Helmut

  Newton publiceerde. De tienduizend

  collectors items vonden hun weg naar

  liefhebbers over de hele wereld. Voor

  degenen die tot op heden achter het

  net visten heeft MENDO goed nieuws:

  we hebben er nog 2 op de kop kunnen

  tikken. Verder in MENDO FAVORITES

  Volume 2: een grote hoeveelheid boeken

  die je gewoon wilt hebben. Vier trouwe

  MENDO-relaties en hun favoriete boek.

  En favoriete plekken om een nachtje in

  Amsterdam door te brengen.

  Zie je bij MENDO in de Berenstraat!

  Trouwens, MENDO is uitgeroepen tot n van de 60 meest luxueuze winkels ter wereld. Hoe dope is dat? Lees verder op pagina 8.

  2009 is a special anniversary for XL books:

  it is exactly ten years ago when Taschen

  published the legendary book SUMO by

  Helmut Newton. For those who have so far

  failed to get their hands on a copy:

  we have managed to snap up two copies.

  Also in MENDO FAVORITES Volume 2: our

  favorite books, favorite visitors and favorite

  places to spend the night in Amsterdam.

  By the way, MENDO has been declared one

  of the 60 most luxurious stores in the world.

  Read more on page 8.

  3

 • F a v o r i t e s 4

  a r C H i t e C t u r e

 • F a v o r i t e s54

 • F a v o r i t e s

  d j b y k . v a n n o o r d w i j k u i t g e v e r 99 p r i j s 50 ,00

  m u g s h o t su i t g e v e r abrams p r i j s 30 ,00

  w o m e n o n l y b y s t e f a n m a y u i t g e v e r teNeuesp r i j s 50 ,00

  r u s s e l j a m e su i t g e v e r teNeues p r i j s 135 ,00

  6

  c a r t i e r , i l o v e y o u b y b r u c e w e b e r u i t g e v e r teNeues p r i j s 80 ,00

  P o r t r a i t s

 • F a v o r i t e s

  cITIzEN M IS HET HOTEl VOOR DE HEDENDAAgSE STADSREIzIgER. gEEN OVERbODIgE VIERkANTE METERS MEER. gEEN DIENSTEN wAAR jE NOOIT gEbRUIk VAN MAAkT. MAAR wAT ER IS, IS DAN OOk EcHT gOED. jE bED IS pERFEcT. jE kOFFIE kOMT VAN DE bARISTA. jE cOckTAIl IS zOAlS jIj M wIlT. EN DE MEEST INSpIRERENDE bOEkEN kOMEN VAN MENDO.

  cITIzEN M IS A HOTEL FOR TODAyS cITy TRAVELER. NO MORE SUpERFLUOUS SqUARE METERS. BUT wHAT THEy DO HAVE, IS SIMpLy EXcELLENT. yOUR BED IS pERFEcT. yOUR cOFFEE cOMES FROM THE BARISTA. AND THE MOST INSpIRINg BOOkS cOME FROM MENDO.

  CitiZeN m Beethovenstraat, amsterdam

  a t r o B i N s

  citizenm.com

  c a r t i e r , i l o v e y o u b y b r u c e w e b e r u i t g e v e r teNeues p r i j s 80 ,00

 • F a v o r i t e s 8

 • F a v o r i t e s

  met trots meldeN we dat MENDO is uitgeroepen tot n van de meest exclusieve winkels ter wereld. je zult begrijpen dat Luxury Stores Top of the world daarom dit mooie plekje verdient in MENDO FAVORITES Volume 2.

  we are proud to announce that MENDO has been declared one of the most exclusive stores in the world. you will therefore understand that Luxury Stores Top of the world deserves a prominent place in MENDO Favorites / Volume 2.

  l u x u r y s t o r e s t o p o f t h e w o r l d u i t g e v e r teNeues p r i j s 82 ,00

  98

  Now officially oNe of the Coolest iN the world

 • F a v o r i t e s 10

  m a r t i n s c h o e l l e ru i t g e v e r sterN FotograF ie p r i j s 30 ,00

  H o t s H o t s

 • F a v o r i t e s1110

  i n e z v a n l a m s w e e r d e & v i n o o d h m a t a d i nu i t g e v e r sterN FotograFie p r i j s 30 ,00

  m a r i o t e s t i n o u i t g e v e r sterN FotograF ie p r i j s 30 ,00

  d a v i d l a c h a p e l l eu i t g e v e r sterN FotograF ie p r i j s 30 ,00

 • F a v o r i t e s

  D r e s s t o i m P r e s s

  v a l e n t i n o u i t g e v e r tasCHeN p r i j s 50 ,00

  u n i f o r m s u i t g e v e r LaureNCe K iNg p r i j s 20 ,00

  f a s h i o n i s n o t a l l u i t g e v e r P ie booKs p r i j s 40 ,00

  t o o n a a n g e v e n d e m o d e o n t w e r p e r s u i t g e v e r tasCHeN p r i j s 30 ,00

  12

 • F a v o r i t e s

  w i X F a v o r i t e

  Goat taschen

  DIT IS AbSOlUUT MIjN all time favorite HET bOEk DAT Ik wAAR-ScHIjNlIjk NOOIT zAl bEzITTEN. AlI INTRIgEERT. zIjN pSycHE, pOlITIEkE gEDAcHTES, FAMIlIE, TROTS, IjDElHEID EN NATUURlIjk zIjN cHARISMA. EEN bOEgbEElD DAT RISIcOS DURFDE TE NEMEN. EEN gROTER IcOON DAN AlI bESTAAT NIET. HET bOEk EN DE FOTOS SpREkEN VOOR zIcH. ali BUmaYe!

  this is definitelY mY all time favorite a Book that i will proBaBlY never ever possess. ali is intrigUing. his psYche, his political ideas, his familY, his pride, and of coUrse his charisma. the Book and photos speak for themselves. ali BUmaYe!

  patta.nl

  v a l e n t i n o u i t g e v e r tasCHeN p r i j s 50 ,00

  12

 • F a v o r i t e s

  ti jd voor verweNNeri j .Doe inspiratie op met de favoriete hotel-boeken van MENDO.

  Time for being pampered. Be inspired by MENDOs favorite hotel books.

  10 0 0 x e u r o p e a n h o t e l s u i t g e v e r brauN p r i j s 100 ,00

  t h e d e s i g nh o t e l s 20 0 9 u i t g e v e r gestaLteN p r i j s 45 ,00

  l u x u r y h o t e l s t o p o f t h e w o r l d u i t g e v e r teNeues p r i j s 82 ,00

  c o o l h o t e l s b e s t o f e u r o p e u i t g e v e r teNeues p r i j s 85 ,00

  14

 • F a v o r i t e s

  n e w h o t e l s 3 u i t g e v e r CoLL iNs des igN p r i j s 50 ,00

  15

  a t e a s e

 • 15 14

  lE cORbUSIER wAS EEN TypIScHE THEORETIcUS. MEER DAN VEERTIg jAAR HEEFT HIj zIcH IN zIjN wERk STERk gEMAAkT VOOR DE SAMENlEVINg. DAT DEED HIj DOOR SySTEMEN VAN HARMONIE EN pROpORTIE AlS cEN-TRAAl UITgANgSpUNT TE gEbRUIkEN VAN zIjN ONTwERpFIlOSOFIE. IN zIjN bOEk zIE EN VOEl jE DAT Op ElkE pAgINA TERUg.

  Le Corbusier was suCh a theorist. he pursued a vision for the good of soCiety for over forty years. he pLaCed systems of harmony and proportion at the Centre of his design phiLo-sophy. you Can see and sense that on every singLe page.

  D a N s F a v o r i t ele Corbusier le GraNde Phaidon

  tommy.com

  17

  i N t e r i o r . N L

 • D a N s F a v o r i t e

  17

  e r i c k u s t e r u i t g e v e r LaNNoo p r i j s 50 ,00

  p i e t b o o n u i t g e v e r terra p r i j s 60 ,00

  i N t e r i o r . N L

  m a r c e l w a n d e r s b e h i n d t h e c e i l i n gu i t g e v e r gestaLteN p r i j s 50 ,00

 • F a v o r i t e s 1918

 • F a v o r i t e s

  copyrights Taschen

  t H e L e G e N D

  helmut NewtoNs leGeNdarisChe boek sUmo is feiteli jk Niet meer te verkri jGeN. zo hier en daar wordt het boek via internet aangeboden, maar dan veelal tweedehands. MENDO zou MENDO niet zijn als we niet nog de hand hadden weten te leggen op twee nieuwe exemplaren. Tenminste natuurlijk wel al tien jaar geleden gepubliceerd, maar nieuw in de zin dat de dozen en het boek ongeopend en verzegeld zijn. Het betreft de nummers 9061 en 9063. Nu verkrijgbaar voor 8.500,00.

  Helmut Newtons legendary book SUMO is no longer for sale anywhere in the world. MENDO would not have been MENDO if it had not been able to get hold of two brand new copies. At least... they were of course printed ten years ago, but they are new in the sense that the boxes and the books have not been opened and are sealed. These are copies number 9061 and 9063. Now available for 8,500.

  s u m o b y h e l m u t n e w t o n u i t g e v e r tasCHeN p r i j s 8 .500 ,00

  19

 • THE DylAN HOTEl EN MENDO HEb-bEN EEN STERkE cONNEcTIE. wE zIjN bIjNA bUREN. MENDO VERzORgDE DE IDENTITy VOOR ONS RESTAURANT EN wERkT MOMENTEEl AAN DE NIEUwE wEbSITE VAN HET HOTEl. EN wE HEb-bEN AllEbEI HET STREVEN OM MENSEN ExclUSIVITEIT TE bIEDEN, zONDER OVERDREVEN FORMAlITEITEN. jE zOU HET lEkkERE lUxE kUNNEN NOEMEN.

  THERE IS A STRONg LINk BETwEEN THE DyLAN HOTEL AND MENDO. wE ARE jUST ABOUT NEIgHBOURS. MENDO IS RESpONSIBLE FOR THE IDENTITy OF OUR RESTAURANT AND IS cURRENTLy wORkINg ON THE HOTELS NEw wEBSITE. AND wE BOTH STRIVE TO OFFER pEOpLE qUALITy AND STyLE, wITHOUT EXAggERATED FORMALITIES. yOU cOULD cALL IT EASy-gOINg LUXURy.

  a t r o e L s

  the dylaN hotel keizersgracht, amsterdam

  dylanamsterdam.com

 • F a v o r i t e s

  a t r o e L s

  the history of the saatChi Gallery is een uniek document over de wereldberoemde kunstcollectie van charles Saatchi. Het boek (850 paginas, circa 35 kilo) bevat het werk van zon 150 kunstenaars uit de Saatchi gallery in london. De voormalige reclameman is de meest toegewijde en invloedrijke verzamelaar en curator van groot-brittanni. Elk van de slechts 950 genummerde exemplaren is gesigneerd door charles Saatchi.

  The Saatchi Opus showcases the diverse work of over 150 artists from the Saatchi gallerys most famous exhibitions. Only 950 numbered copies, each signed by charles Saatchi.

  i C o N e N

  t h e h i s t o r y o f t h e s a a t c h i g a l l e r y u i t g e v e r KraKeN oPus p r i j s 2 .900 ,00

  21

 • F a v o r i t e s

  f a s h i o n u n f o l d i n g u i t g e v e r v iCt ioNary p r i j s 30 ,00

  D e s i G N

  22

 • F a v o r i t e s

  h o l a n d a d i s e a u i t g e v e r iNdex booK p r i j s 40 ,00