mercedes-amg cla coupé · instant excitement. mercedes-amg cla 35 4matic coupé...

of 16 /16
Mercedes-AMG CLA Coupé

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

Mercedes-AMG CLA Coupé

Page 2: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

INSTANT EXCITEMENT.

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเดนดวงใหมสายพนธสปอรต ดไซนโฉบเฉยวแบบฉบบ AMG ตกแตงกระจงหนาดวย AMG-specific radiator

grille พรอมสญลกษณ AMG และชองดกอากาศกนชนหนา front splitterตกแตงขอบนอกดวยโครเมยม สอดรบกบ LED High Performance headlamps

ใหรปลกษณการสองสวางสวยงาม ทศนวสยขบขยามคำาคนสมบรณแบบแตใชพลงงานตำาทรงพลงเหนอชนดวยเครองยนต AMG ขนาด 2.0 ลตร แบบ เทอรโบชารจ 4 สบ

แรงมาสงสด 306 แรงมา แรงบดสงสด 400 นวตนเมตร พรอมระบบระบายความรอนดวยนำา และทอกรองอากาศแบบอสระ

*ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

Page 3: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ
Page 4: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

*ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

Page 5: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

PLAY BYYOUR RULES.

ถายทอดจตวญญาณจากสนามแขงสดไซนสปอรต และสดยอดสมรรถนะ diffuser 4 ครบแนวตงตามหลกอากาศพลศาสตร

สปอยเลอรเสรมลคสปอรตแบบฉบบ AMG พรอมเสรมสมรรถนะความแรง ทอไอเสยแบบ AMG Sport exhaust system

ใหเสยงคำารามเราใจตางกนตามโหมดการขบข สมผสทกโหมดกบการขบขทแตกตางกนดวยระบบปรบเปลยนระบบเครองยนต ระบบ

เกยร แชสซ และพวงมาลย ใหเหมาะกบทกสถานการณการขบข ระบบชวยนำารถเขาจอดอตโนมต Active Parking Assist คนหา

ทวางเพอเขาจอด PARKTRONIC พรอมกลองมองหลง ใหคณเขา -ออกจากทจอดงาย มนใจทกสถานการณ

Page 6: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

*ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

Page 7: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

ความรอนแรงภายใตการควบคม พวงมาลยแบบ AMG Performance steering wheel ตกแตงดวยหนงแบบ nappa พรอมบรเวณจบ

กระชบมอ เนนความสปอรตสไตลรถแขงดวยสญลกษณทตำาแหนง 12 นาฬกา ปมควบคมบนพวงมาลยจดวางใหใชงายเพอสมาธการ

ขบขทดเยยมดวย AMG Steering wheel buttons เพลดเพลนกบหนาจอแสดงผลขนาดใหญพเศษ 2 จอตอเนองของระบบปฏบต

การมลตมเดยแบบ MBUX ทสามารถเปลยนรปแบบแสดงผลของหนาจอ พรอมสะดวกสบายดวยระบบสมผส AMG centre console

คอนโซลกลางควบคมฟงกชนการขบขทหลากหลาย พรอมโปรแกรมควบคมการทรงตวอตโนมต ESP® เพอการควบคมการขบขทสะดวก

สบายยงขน สมผสความรสกราวกบนกแขงดวยเบาะนงแบบสปอรต AMG Sport seat ออกแบบใหเขากบสรระผขบขเพอการขบขทเราใจ

INSTANT COMFORT.

Page 8: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

*ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

Page 9: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

INSTANT POWER.

ขมพลงสปอรตจากเทคโนโลยทเหนอชน เครองยนต AMG ขนาด 2.0 ลตรแบบเทอรโบชารจ 4 สบ แรงมาสงสด 306 แรงมา แรงบดสงสด 400 นวตนเมตร

พรอมระบบระบายความรอนดวยนำา และทอกรองอากาศแบบอสระ เพมการตอบสนองเรวขนดวย AMG SPEEDSHIFT DCT 7G transmission

เสมอนผชวยเพอการขบขสไตลสปอรตทแทจรง เปลยนเกยรงาย รวดเรวตอบรบความเราใจ และความสะดวกสบาย AMG Performance 4MATIC

ตอบสนองอยางยอดเยยมขณะเรงความเรวออกจากโคง พรอมใหคณขบเคลอนอยางเราใจดวย AMG RIDE CONTROL ระบบชวงลาง

สไตลสปอรต ปรบเขากบ โหมดการขบทนททเลอก ทงโหมด Comfort โหมด Sport และ Sport+ นคอชวงลางทเหมาะกบทกสถานการณ

มนใจดวย AMG high-performance brake systemใหคณขบขอยางปลอดภยทกการเดนทาง

Page 10: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

*สำาหรบรถยนตพลงงานไฟฟา PHEV จะสามารถใชระบบ Pre-entry Climate Control ไดโดยไมตองสตารทรถยนต**ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC.

Mercedes me connectMercedes me connect มาพรอมฟงกชนใหคณพรอมทจะออกเดนทางในทกเสนทางดวยบรการชวยเหลอคณจากสถานการณฉกเฉน Mercedes-Benz emergency call system ทจะตดตอ Emergency Customer Contact Center ศนยบรการฉกเฉนทชวยประสานงานดานความปลอดภยเพอชวยใหคณไดรบความปลอดภยสงสด มนใจไดวาคณจะไดรบบรการซอมบำารงมาตรฐานระดบโลก กบบรการ Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานสถานะรถยนตส Mercedes me นำาทางคณสทกจดหมาย ดวยแผนทนำาทาง Navigation system ซงอปเดตขอมลเสนทางแบบออนไลน แมในเสนทางของคนทองถนอยางรวดเรว แมนยำา และสามารถปอนขอมลทตองการไดผาน Touch Pad สะดวกสบายดวยระบบ Pre-entry Climate Control* เปดระบบเครองปรบอากาศทางไกลกอนถงรถ เพอใหรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ อยในการควบคมของคณ

ระบบปฏบตการมลตมเดยแบบ MBUXเพลดเพลนกบความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏบตการมลตมเดยแบบ MBUX เลอกการแสดงขอมลไดหลากหลาย พรอมแผงหนาปดแสดงผลขอมลการขบข AMG-specific display อกขนของความลำาสมยดวยระบบสมผส และสงงานดวยเสยง ประมวลผลประโยคทใกลเคยงกบคำาสงทวไปได เพยงพดวา "Hey Mercedes" และตามดวยคำาสงเชน "I'm cold" ระบบจะทำาการปรบอณหภมใหเหมาะสมพรอมจดจำา และเรยนรการสงงานของคณ เพอสรางความเชอมโยงระหวางคณกบรถอยางไรทต

Page 11: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

*ตวอยางสอาจแตกตางจากสรถของจรง เนองจากระบบการพมพ**ภาพใชเพอการโฆษณา โปรดพจารณารายการอปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาลอกน

H95 Aluminium AMG Designtrim elements in black/silver

651 ARTICO man-made leather/DINAMICAmicrofibre black

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC.

เบาะนงเบาะนงมาตรฐาน (Standard Upholstery)

วสดตกแตงภายใน (TRIM ELEMENT)

วสดตกแตงภายในมาตรฐาน (Standard trim)

144 digital white 191 cosmos black 775 iridium silver

สมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINTS)

สมาตรฐาน (METALLIC PAINTS)

อปกรณตกแตง - เบรก (Brake Calipers)สพเศษ (Optional Extras) (designo)

667 denim blue 787 mountain grey

662 mountain grey magno

RTI 19" AMG 5- twin -spoke light -alloy wheels

AMG high-performance brake system with silver brake callipers and black AMG lettering

149 polar white 589 jupiter red 914 sun yellow

อปกรณตกแตง -ลอลอมาตรฐาน (Standard Wheels)

Page 12: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

รายละเอยดดานเทคนค Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

เครองยนต เบนซน 4 สบ พรอมเทอรโบ และอนเตอรคลเลอร

ปรมาตรกระบอกสบ (ซซ) 1,991

แรงมาสงสด (กโลวตต (แรงมา)/รอบตอนาท) 225 (306)/5,800

แรงบดสงสด (นวตนเมตร/รอบตอนาท) 400/3,000-4,000

อตราเรง 0-100 กม./ชม. (วนาท) 4.9

ความเรวสงสดโดยประมาณ (กม./ชม.) 250

ความจถงนำามน (ลตร) 51

พนทบรรทกสมภาระ (ลตร) 460

ระบบสงกำาลง เกยรอตโนมต 7 จงหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 7G Transmission)

พรอมระบบเปลยนเกยรทพวงมาลยแบบ (Steering-wheel Gearshift Paddles)

ขนาดลอ และยาง -หนา 245/35 R19

ขนาดลอ และยาง -หลง 245/35 R19

มตตวถง (กวาง xยาว xสง) ( มลลเมตร) 1,834x4,695x1,404

Page 13: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

ระบบความปลอดภย Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

ถงลมนรภยดานหนา 2 ตำาแหนง สำาหรบผขบข และผโดยสาร •ถงลมนรภยดานขาง 2 ตำาแหนง สำาหรบผขบข และผโดยสารดานหนา •มานถงลมนรภยดานขาง ปองกนศรษะ 4 ตำาแหนง สำาหรบผขบข และผโดยสาร •ถงลมนรภยบรเวณหวเขา สำาหรบผขบข •เขมขดนรภยแบบ 3 จด 5 ทนง •ระบบปองกนลอลอก ABS (Anti - lock braking system) •โปรแกรมควบคมการทรงตวอตโนมต ESP (Electronic Stability Program) •ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พรอมฟงกชน HOLD และ Hill -Start Assist •ระบบชวยเบรกแบบแอคทฟ (Active Brake Assist system) •ไฟเบรกกะพรบฉกเฉน (adaptive brake light) •ระบบชวยเตอนขณะเปลยนชองจราจร (Blind Spot Assist) •ระบบรกษาความเรว (cruise control) และจำากดความเรว (SPEEDTRONIC) •เซนเซอรชวยในการนำารถเขาจอด (PARKTRONIC) •ระบบชวยการนำารถเขาจอดอตโนมต (Active Parking Assist) •กลองแสดงภาพดานหลง ขณะถอยรถ (Reversing camera) •ระบบชวยเตอนอาการเหนอยลาขณะขบข (ATTENTION ASSIST) •ระบบเตอนเพอนำารถเขาศนยบรการ (ASSYST service interval indicator) •ระบบเตอนแรงดนลมยาง (Tyre pressure loss warning system) •อปกรณปะยางฉกเฉน TIREFIT •Mercedes me connect •ระบบชวยเหลอฉกเฉนแบบ emergency call system •

Page 14: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

อปกรณมาตรฐานภายนอก Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

ใบปดนำาฝนทำางานโดยอตโนมต พรอมเซนเซอรวดปรมาณนำาฝน •ไฟหนาแบบ LED High Performance •ระบบปรบไฟสงอตโนมต (Adaptive Highbeam Assist) •ไฟ daytime สำาหรบการขบขในเวลากลางวน •ไฟเลยวทกระจกมองขาง ไฟเบรกและไฟทาย และไฟเบรกดวงท 3 แบบ LED •กระจกมองขางปรบระดบ และพบเกบดวยระบบไฟฟา •กระจกมองขางดานผขบข และกระจกสองหลงปรบลดแสงสะทอนอตโนมต •หลงคาพาโนรามคซนรฟ เลอนเปด -ปดดวยระบบไฟฟา (Electric panoramic sliding glass sunroof) •ไฟสองสวางดานขางตวรถพรอมตราสญลกษณ •กญแจรโมทคอนโทรล •ตกแตงภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กนชนหนา -หลง) •กระจงหนาแบบ AMG-specific radiator grille สเงน พรอมตราสญลกษณเมอรเซเดส-เบนซ •ดานขางตวรถตกแตงดวยสญลกษณ "TURBO 4MATIC" •สปอยเลอรดานหลงบนฝากระโปรงทายแบบ AMG spoiler lip •ทอไอเสยแบบ AMG exhaust system •ปลายทอไอเสย 2 ทอ ตกแตงดวยโครเมยม •ระบบขบเคลอน 4 ลอแบบ AMG Performance 4MATIC •ระบบกนสะเทอนแบบ AMG Suspension •ลออลลอยดไซนสปอรตจาก AMG แบบ 5 กานคขนาด 19" •ระบบเบรกแบบ AMG high-performance brake system •คาลปเปอรเบรกตกแตงดวยสเทาพรอมสญลกษณ AMG •

Page 15: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

อปกรณมาตรฐานภายใน Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

ฟงกชน ECO start/stop •ระบบปรบโหมดการขบขแบบ AMG DYNAMIC SELECT •ระบบควบคมอณหภมอตโนมต THERMATIC แบบ 2 โซน •เบาะนงสำาหรบผขบข และผโดยสารดานหนาปรบระดบดวยระบบไฟฟา พรอมหนวยบนทกความจำา •ทวางแขนสำาหรบเบาะนงดานหลง •เบาะนงแบบ AMG Sports seats •เบาะนงหมหนง ARTICO สลบ DINAMICA microfibre สดำา ตกแตงดวยดายสแดง •เบาะนงผโดยสารดานหลง พบไดแบบ 1/3 และ 2/3 •พวงมาลยมลตฟงกชนแบบ AMG Performance steering wheel ตกแตงดวยหนง nappa •และ DINAMICA microfibre

หนาจอแสดงโหมดการขบขบนพวงมาลย 2 จอพรอมปมควบคมแบบ AMG steering wheel buttons •พวงมาลยนรภยพรอมเพาเวอร ปรบนำาหนกตามความเรวรถแบบ AMG speed-sensitive steering •วสดตกแตงภายในแบบ Aluminium AMG Design trim •ชดคนเรง และแปนเบรกแบบสปอรต •ไฟเรองแสงลอมรอบหองโดยสารปรบได 64 เฉดส •ปมสตารทเครองยนต (Push Start) •ระบบกญแจแบบ KEYLESS-GO •มาตรวดความเรว และวดรอบเครองยนตแบบ All -digital instrument display ขนาด 10.25 นว •ระบบปฏบตการมลตมเดยแบบ MBUX พรอมระบบสมผส และหนาจอขนาด 10.25 นว •ระบบแผนทนำาทางแบบ Hard-disc navigation พรอมแผนทแบบ 3 มต •ระบบควบคม และสงงานดวย Touchpad •ระบบสำาหรบเชอมตอโทรศพทเคลอนท (Bluetooth) •ระบบเชอมตอแบบ Smartphone integration รองรบ Apple CarPlay™ และ Android Auto •ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร •ทวางแกวนำาบรเวณคอนโซลกลาง •กลองเกบสมภาระตดตงใตเบาะนงคหนา •พรมปพนพรอมตราสญลกษณ AMG •

Page 16: Mercedes-AMG CLA Coupé · INSTANT EXCITEMENT. Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé ดาวเด่นดวงใหม่สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบฉบับ

หมายเหต: การเปลยนแปลงตางๆ อาจจะมขนกบผลตภณฑได เนองจากโบรชวรน ไดจดพมพตงแตเดอนตลาคม 2562 ผผลตสงวนสทธในการเปลยนแปลงการออกแบบ รปแบบ ส และรายละเอยดเฉพาะระหวางระยะเวลาการสงมอบ โดย

การเปลยนแปลงเหลานจะคำานงถงประโยชนของผขายประกอบกบความเหมาะสมแกผซอเปนหลก ซงผขายหรอผผลตจะใชสญลกษณหรอจำานวนระบในคำาสงซอ หรอเกยวกบคำาสงซอ ไมมสทธใดๆ ทพงไดรบจากสงเหลาน ภาพประกอบอาจ

แสดงอปกรณเสรม และรายการของอปกรณเสรมซงไมไดเปนสวนหนงของขอกำาหนดมาตรฐาน สอาจจะแตกตางเลกนอยจากทแสดงไวในโบรชวร เนองจากขอจำากดของกระบวนการพมพ โบรชวรน ใหขอบงช โดยทวไปเกยวกบประเภทของ

รนรถยนต ลกษณะ อปกรณเสรม และ/หรอสทม ใหในแตละประเทศ รถยนตบางรนอาจจะไมมประเภท ลกษณะ อปกรณเสรม และ/หรอสทแสดงในประเทศของคณหรออาจมรายละเอยดเฉพาะทแตกตางกน นอกจากน รถยนตบางรน

ลกษณะ อปกรณเสรม และ/หรอสอาจมใชรวมกบรนอนเทานน สำาหรบขอมลทเปนปจจบน และเฉพาะเจาะจงมากขนเกยวกบประเภทของรน ลกษณะ อปกรณเสรม และ/หรอสทม ในประเทศของคณ และการกำาหนดราคานน คณควรตดตอ

ผจำาหนายเมอรเซเดส-เบนซท ไดรบอนญาตใกลบานคณ

www.mercedes-benz.co.th

01-10/2562

www.mercedes-benz.co.th/AMGCLAebrochure