metabole screening

of 20 /20
Metabole screening Metabole screening PPC in praktijk PPC in praktijk

Author: sylvester-york

Post on 03-Jan-2016

69 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPC in praktijk. Metabole screening. Doelstelling DJI m.b.t. PPC. Het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden. Het verbeteren van de aansluiting met de zorg in de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ ). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Metabole screening

Metabole screeningMetabole screening PPC in praktijkPPC in praktijk

Page 2: Metabole screening

Doelstelling DJI m.b.t. PPCDoelstelling DJI m.b.t. PPC

Het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden.

Het verbeteren van de aansluiting met de zorg in de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ ).

Zorgvoorzieningen binnen 5 locaties, zijn bestempeld als Penitentiair Psychiatrisch Centrum in:o Amsterdam; o Den Haag;o Vught;o Maastricht;o Zwolle.

Page 3: Metabole screening

In de PPC’s wordt er ‘Forensische zorg aan gedetineerden’ verleend. Het betreft de categorie gedetineerden die in de ‘’oude’’ situatie op de volgende bijzondere afdelingen verbleven:IBABIBAFOBAFSUPSCGedetineerden met een zorgindicatie, op LABG, BGG en LAA

Dit zijn de bijzondere afdelingen die worden samengevoegd op de vijf locaties. Verder is afgesproken dat de landelijke functie Crisisinterventie zoals deze momenteel in de FOBA wordt geboden daar zal blijven.

Page 4: Metabole screening

Aantal niveau’s in PPC Aantal niveau’s in PPC Scheveningen.Scheveningen.

In PPC Scheveningen zijn er de volgende zorgniveau’s:

•Niveau 1 : 7 vleugels •Niveau 2: 4 vleugels•Niveau 3: 2 vleugels

Totaal beschikbare cellen: 156

Page 5: Metabole screening

Praktische invulling PPC Praktische invulling PPC ScheveningenScheveningen

Het PPC heeft een vestigingsdirecteur, justitieel geneeskundige, justitieel verpleegkundigen en behandelend psychiaters

Psychiaters van het NIFP komen in huis voor consulten op verzoek van psychologen en huisarts en op standaard dagen. Verder kan er gebruik gemaakt worden van de dienstdoende psychiater van het NIFP buiten de reguliere werkuren.

Elk zorgniveau heeft een eigen psychiater, behandelcoördinator, (GZ-) psychologen, PMO, MDO, en afdelingsverpleegkundige.

Elke inkomst wordt gezien door verpleegkundige, huisarts en psychiater.

Page 6: Metabole screening

Vragen?Zo ja, stel ze gerust. Zo nee, gaan we door met het metabool syndroom

Page 7: Metabole screening

Antipsychotica zijn effectieve geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven aan een grote groep patiënten. Echter ze hebben veel bijwerkingen, die uiteindelijk kunnen leiden tot ernstige somatische complicaties. Bijwerkingen zoals:metabolemetabolecardiovasculaireneurologischehematologischegastro-intestinaleurogenitale

AchtergrondAchtergrond

Page 8: Metabole screening

DoelDoel

Inventariseren van somatische Inventariseren van somatische complicaties en adviseren over monitoring, complicaties en adviseren over monitoring,

preventie en behandeling ervanpreventie en behandeling ervan

Page 9: Metabole screening

Het metabool syndroomHet metabool syndroom

Het metabool syndroom is een combinatie van de volgende somatische afwijkingen:•Hypertensie;•Verhoogde glucose;

•Verhoogd cholesterol (↑triglyceriden en/of↓ HDL);•Toegenomen intra-abdominaal vetweefsel (buikomvang en gewicht/BMI);

(W. Cahn e.a. 2008)

Page 10: Metabole screening

Indien voldaan wordt aan ten Indien voldaan wordt aan ten minste minste 3 van de 5 3 van de 5 criteria is er criteria is er

sprake van het metabool sprake van het metabool syndroomsyndroom

Page 11: Metabole screening

Criteria ReferentiewaardenCriteria Referentiewaarden

• Obesitas: – Mannen: middelomvang >102 cm– Vrouwen: middelomvang > 88 cm

• HDL: – Mannen: < 1,0 mmol/l – Vrouwen: < 1,3 mmol/l

• Triglyceriden: > 1,7 mmol/l• Bloeddruk: > 130 mm Hg. systolisch en 85 mm Hg. diastolisch• Bloed glucose: > 6,1 mmol/l

• Overgewicht wordt via de BMI (Body Mass Index) berekend: gewicht/ lengte maal lengte. Een BMI van: > 25 duidt op overgewicht, > 30 op obesitas > 40 op morbide obesitas

(op basis van het formularium NIFP en PPC: Psychofarmacotherapie in het gevangeniswezen, 2010)

Page 12: Metabole screening

Het metabool syndroomHet metabool syndroom

• Het metabool syndroom is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig ontstaan van aderverkalking.

• Het risico op het krijgen van deze klachten aan hart en bloedvaten is ongeveer 16 maal verhoogd ten opzichte van mensen die niet lijden aan het metabool syndroom.

• Door vroegtijdige symptomen op te sporen die passen bij het metabool syndroom en deze indien mogelijk preventief te behandelen, zijn de vooruitzichten voor mensen met deze aandoening veel gunstiger dan wanneer er pas ingegrepen wordt als er reeds klachten zijn.

Page 13: Metabole screening

Klassieke antipsychotica & Klassieke antipsychotica & Atypische antipsychoticaAtypische antipsychotica

Stofnaam Merknaam

Bromperidol Impromen Chloorpromazine  Largactil Flufenazine    Anatensol Flupentixol   Fluanxol Haloperidol    Haldol Penfluridol    Semap Perfenazine    Trilafon Pimozide    Orap Sulpiride    Dogmatil Thioridazine    Melleril Zuclopentixol    Cisordinol

Stofnaam  Merknaam   

Aripiprazole Abilify Clozapine Leponex Olanzapine  Zyprexa (tabletten en kortwerkende injectie),

Zyprexa Velotab (smelttablet)  

Quetiapine  Seroquel  Risperidon   Risperdal

(tabletten en drank), Risperdal Quicklet (smelttablet) en Risperdal Consta (langwerkende injectie)

Paliperidon Invega (tabletten met verlengde afgifte)

Klassieke antipsychotica

Atypische antipsychotica

Page 14: Metabole screening

Fysiek onderzoekFysiek onderzoek

• Gewicht en buikomvang: eerste 6 weken wekelijks, waarna maandelijks bij gedetineerden

• Bloeddruk en pols om de drie maanden.• ECG op indicatie

Page 15: Metabole screening

SchemaSchemametabole screening bij antipsychotica gebruikmetabole screening bij antipsychotica gebruik

Nul- meting

Week 0 (± 5 dagen na start AP).

Elke week (gedurende de 1e 6 weken)

Na 6 weken

Elke maand

Elke 3 maanden

jaarlijks

Gewicht (BMI) X X XBuikomvang X X XBloeddruk en pols X XNuchter glucose X X X XNuchter lipidenprofiel*

X X X

Nierfunctie*² X X

* lipidenprofiel: cholesterol (HDL, LDL, totaal., ratio) en trigliceriden nuchter.*² Nierfunctie: Kreatinine en MDRD

Op basis van het formularium NIFP en PPC: Psychofarmacotherapie in het gevangeniswezen, 2010

Page 16: Metabole screening

Overige maatregelenOverige maatregelen

• Aandacht voor leefstijlveranderingen

• Verwijzing naar/ overleg over extra fitness/sportactiviteiten,

• Op indicatie naar diëtist

Page 17: Metabole screening

TaakverdelingTaakverdeling• De psychiater vraagt deze controles ‘’officieel’’ aan.

• De verpleegkundige zorgt voor aanvraag van het laboratorium en voor verwerking in Mhis. Risicoprofielen > metabole screening, zo kan je over een langere tijd resultaten terugzien! Tevens geeft de verpleegkundige vaak voorlichting aan de patiënt.

• De huisarts ziet alle de labuitslagen. Indien het gaat om metabole screening worden deze ook voorgelegd aan de

psychiater.• Apotheek geeft mede-voorlichting aan

medewerkers m.b.t. bijwerkingen/werking medicatie.

Page 18: Metabole screening

Implementatie praktijkImplementatie praktijk• Inventaris maken vanuit overzicht microhis welke patiënten

AP gebruiken met verhoogd risico + patiënten die verhoogd risico lopen vanuit co-morbiditeit (denk aan al DM)

• Invoeren 0-meting in vpk-agenda, zowel voor de voorgenomen gebruikers als voor de gebruikende.

• Standaard vermelden bij agenda-afspraak wanneer nieuwe metingen moeten worden ingepland voor de volgende keer

• Informeren patiënten en medewerkers afdeling waarom wordt gestart met screenen en hoe dit in praktijk eruit ziet

• Bij iedere nieuw binnengekomen patiënt die volgens richtlijnen MBS binnen het protocol valt, bij de vpk intake al gaan inplannen

• Bij ieder nieuw voorschrift psychiater m.b.t. AP met verhoogd risico op MBS; start inplannen screening

Page 19: Metabole screening

Knelpunten praktijkKnelpunten praktijk

• Werkbelasting voor ZBIW/PIW i.v.m. veelvuldig lopen voor korte consulten medische dienst

• Belasting voor de patiënt

• Vaak wordt nulmeting overgeslagen omdat patiënt al binnenkomt met AP of omdat medicatie wordt gestart en het laboratorium 1x per week komt

• Bij patiënten die weigeren, wordt soms vergeten door te plannen

• Spanningsveld psyche en somatiek; psychiater vs huisarts/PG

Page 20: Metabole screening

Discussie/casuïstiek Discussie/casuïstiek

Welk moment kiezen voor ingrijpen in praktijk?