metoda elementului finit cap2

Author: popescu-ionut

Post on 05-Jul-2018

240 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  1/45

  Capitolul 2

  Analiza statică a elementelor unidimensionale

   I. Analiza liniar statică

   

  Cele mai multe analize structurale se pot trata ca probleme

  statice, bazate pe următoarele ipoteze simplificatoare :

  • Ipoteza micilor deformaţii (direcţia sarcinii de încărcare nu se

  schimbă odată 

  cu deformaţiile structurii) ;

  • Materialul este elastic ;

  • Încărcările sunt statice .

  Analiza liniar ă furnizează cele mai multe informaţii despre

  comportarea structurii şi poate fi o bună aproximare pentru analizele

  ulterioare .

   II. Analiza liniar ă statică; elementul de tip bar ă dublu

  articulat ă 

  Se consider ă o bar ă prismatică de secţiune uniformă, fig.2.1 :

  unde :

  Fig.2.1 Element de tip bar ă dublu articulată 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  2/45

  L este lungimea barei ;

  A este aria secţiunii transversale ;

  E este modulul de elasticitate longitudinal ;

  u = u(x) este deplasarea ;

  ε = ε(x) este deformaţia specifică ;

  σ = σ(x) este tensiunea din bar ă .

  Relaţia între deformaţia specifică şi deformaţie este dată de relaţia :

  dx

  du=ε  . (2.1)

  Legea lui Hooke este dată de relaţia :

  σ = Eε . (2.2)

   Determinarea matricei de rigiditate prin metoda direct ă 

  Considerând că  deplasarea u variază liniar în lungul axei barei,

  de exemplu :

   ji   u L

   xu

   L

   x xu   ⋅+⋅⎟

   ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ −= 1)(  , (2.3)

  avem deformaţia specifică :

   L

   L

  uu i j   Δ=

  −=ε   , (2.4)

  unde Δl este variaţia de lungime a barei .

  Tensiunea din bar ă este dată de relaţia :

   L

  l  E  E 

    Δ==   ε σ   . (2.5)

  De asemenea tensiunea se poate calcula şi cu relaţia :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  3/45

    A

   F =σ  , (2.6)

  unde F este efortul din bar ă .

  Astfel că relaţiile (2.5) şi (2.6) duc la relaţia :

  l k l  EA

   F    Δ=Δ= , (2.7)

  unde ,

   L

   EAk   =  , (2.8)

  reprezintă rigiditatea barei .În acest caz bara lucrează ca şi un arc şi se poate concluziona că 

  matricea de rigiditate este :

  ⎥⎥

  ⎢⎢

  −=⎥

  ⎤⎢

  −=

   L

   EA

   L

   EA L

   EA

   L

   EA

  k k 

  k k k  , (2.9)

  sau

  ⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −⋅=

  11

  11

   L

   EAk  . (2.10)

  Aceasta se poate verifica prin considerarea echilibrului de for ţe la cele

  două noduri .

  Ecuaţia de echilibru al elementului este dat de ecuaţia :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −⋅

   j

  i

   j

  i

   f 

   f 

  u

  u

   L

   EA

  11

  11. (2.11)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  4/45

    Tipul variabilelor nodale, pot fi exterioare sau interioare după 

  cum este nodul respectiv. Variabilele nodale sunt de fapt, grade de

  libertate (GDL : trei translaţii şi trei rotaţii) ale nodului, care sunt luate

  în consideraţie. Pentru bara unidimensională există câte un singur GDL

   pentru fiecare nod .

   Menirea fizică a coeficien ţ ilor în matricea de rigiditate k 

    Coloana j din matricea k   (în acest caz j = 1 sau 2) reprezintă 

  for ţa aplicată pe bar ă pentru a obţine o deformaţie unitar ă a nodului j şi

  o deplasare zero pentru celelalte noduri .

   Matricea de rigiditate – pe cale formal ă 

  Se determină matricea de rigiditate pe cale formală pentru

  elementul tip bar ă. Această metodă se poate folosi pentru o serie de

  situaţii mult mai complicate .

  Se definesc două funcţii de formă liniare după cum urmează 

   Ni (ξ) = 1– ξ , N j (ξ) = ξ , (2.12)

  unde ,

  ξ =  L

   x

    0 ≤ ξ ≤ 1 . (2.13)

  Din (2.3) se poate scrie ecuaţia de deplasare :

  u(x) = u(ξ) = Ni (ξ)ui + N j (ξ)u j , (2.14)

  sau

  . (2.15)[ ]   Nuuu

   N  N u j

  i

   ji   =⎭⎬

  ⎩⎨

  ⋅=

   

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  5/45

  Deformaţia specifică dată de ecuaţiile (2.1) şi (2.15) se pot scrie :

   Buu N dx

  dx

  du=⋅⎥

  ⎤⎢⎣

  ⎡==ε  , (2.16)

  unde B este matricea deplasărilor pentru un element, matrice care estedată de relaţia :

  [ ] [ ]dx

  d  N  N 

  d  N  N 

  dx

  d  B  ji ji

  ξ ξ ξ 

  ξ ξ ξ    ⋅== )()()()(  . (2.17)

  De exemplu în acest caz B se poate scrie :

  ⎥⎦⎤⎢

  ⎣⎡−=

   L L B 11 . (2.18)

  Tensiunile se pot scrie sub forma :

  σ = Eε = EBu .

  (2.19)

  Folosind relaţiile (2.16) şi (2.19) se poate determina energiaînmagazinată în bar ă 

  ( ) ( )∫ ∫ ∫   ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅=⋅=⋅=

  V V V 

  T T T T T  udv B E  Budv Bu E  BudV U 2

  1

  2

  1

  2

  1ε σ    (2.20)

  Lucrul mecanic efectuat de cele două for ţe nodale este :

   f uu f u f W    T  j jii 2

  1

  2

  1

  2

  1=⋅+⋅= . (2.21)

  Pentru sisteme conservative, se poate scrie :

  U = W , (2.22)

  relaţie care dă :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  6/45

    ( )   f uudV  B E  Bu   T V 

  T T 

  2

  1

  2

  1=⋅⎥

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅∫ . (2.23)

  Din ecuaţia (2.23) se poate concluziona că :

  , (2.24)( )   f udV  B E  BV 

  T  =⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅∫

  sau

  ku = f , (2.25)

  de unde rezultă că matricea de rigiditate pentru un element, k , are expresia:

  ∫   ⋅=V 

  T  dV  B E  Bk  . (2.26)

  Expresia (2.26) este rezultatul general care se poate folosi pentru

  construirea altor tipuri de elemente. Această  expresie se poate determina

  folosind aproximări mult mai riguroase, ca de exemplu principiul energiei

   poten ţ iale minime, formularea variaţională, principiul metodei Galerkin

  etc.

  Prin evaluarea expresiei (2.26) pentru elementul tip bar ă  dublu

  articulată folosind ecuaţia (2.17) se obţine matricea de rigiditate :

  ⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡−

  −⋅=⋅⋅⎥⎦⎤

  ⎢⎣⎡−⋅⋅

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  −= ∫ 111111

  1

  1

  0   L

   EAdx A

   L L E 

   L

   Lk  L

  , (2.27)

  expresie care este identică cu cea care a rezultat prin metoda directă .

  De notat că din (2.20) şi (2.26) energia de deformaţie în element

  se poate scrie sub forma :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  7/45

    U =2

  1u

  Tku . (2.28)

   Exemplul 2.1 

  Să  se găsească  tensiunile într-o bar ă  dublu încastrată, la care for ţa

  axială, P, acţionează  la mijlocul acesteia. Bara are secţiunea variabilă,

  fig.2.2.

  Solu ţ ie : 

  Fig.2.2. Bar ă dublu încastrată 

  Se folosesc două elemente unidimensionale 1-D

  Elementul 1

  u1  u2

    ⎥⎦

  ⎢⎣

  ⋅= 11

  1121  L

   EA

  k  .

  Elementul 2

  u2  u3

    ⎥

  ⎤⎢

  −⋅=

  11

  112

   L

   EAk  .

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  8/45

    În punctul 2 se execută  o conectare f ăr ă  fricţiune a celor două 

  elemente. În această situaţie se poate asambla ecuaţia globală a elementelor

  finite după cum urmează :

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  =⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −−⋅

  3

  2

  1

  3

  2

  1

  110

  132022

   F 

   F  F 

  u

  uu

   L

   EA.

  Condiţiile de rezemare şi încărcare sunt :

  u1 = u3 = 0 , F2 = P .

  Ecuaţia MEF devine :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −−

  3

  1

  2

  0

  0

  110

  132

  022

   F 

   P 

   F 

  u L

   EA.

  Eliminând coloanele şi liniile 1 şi 3 rezultă :

  [ ] { } { } P u L

   EA =⋅⋅ 23 ,

  astfel deplasarea punctului 2 este :

  u2 = EA

   PL

  3.

  Deplasările celor trei puncte vor fi :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⋅=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  0

  1

  0

  33

  2

  1

   EA

   PL

  u

  u

  u

  .

  Tensiunea din elementul 1 este :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  9/45

   

   A

   P 

   EA

   PL

   L

   E 

   L

  uu E 

  u

  u

   L L E u B E  E 

  3

  0

  3

  11

  12

  2

  11111

  =⎟

   ⎠

   ⎞⎜

  ⎝ 

  ⎛ −⋅=

  −⋅=

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡−⋅=⋅⋅=⋅=   ε σ 

   

  În mod similar tensiunea din elementul 2 este :

   A

   P 

   EA

   PL

   L

   E 

   L

  uu E 

  u

  u

   L L E u B E  E 

  33

  0

  11

  23

  3

  22222

  −=⎟

   ⎠

   ⎞⎜

  ⎝ 

  ⎛ −⋅=

  −⋅=

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡−⋅=⋅⋅=⋅=   ε σ 

   

  valoare care indică o solicitare la compresiune .

   Not ă : 

  • În acest caz tensiunile calculate, prin teoria liniar ă  a elementelor

  unidimensionale 1-D, în elementele 1 şi 2 sunt exacte. Divizarea celor două  bare în mai multe elemente finite nu duce la îmbunătăţirea rezultatelor .

  • Pentru grinzile cu ză brele este necesar ă precizarea ariei secţionale

   pentru fiecare bar ă.

  • Iniţial este necesar ă găsirea deplasărilor după care se determină starea

  de tensiuni . Exemplu 2.2 

  Să se determine reacţiunile din ambele capete a barei prezentate înfigura 2.3. Se dau:

  P = 6,0 104 N , E = 2,1 104 N / mm2

    A = 250 mm2 , L = 150 mm , Δ l = 1,2 mm

  Solu ţ ie

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  10/45

    Iniţial se verifică  dacă  în urma deformaţiei bara atinge sau nu

   peretele. Pentru a efectua aceasta se consider ă  că  în partea dreaptă  nuexistă perete şi se calculează deplasarea :

  Fig. 2.3. Bar ă cu rost de dilatare

  mmmm EA

   PLl  2,18,1

  250100,2

  150100,60 4

  4

  =Δ>===Δ⋅⋅

  ⋅⋅ 

  Rezultă că există contact .

  Ecuaţia globală a MEF este :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −−

  3

  2

  1

  3

  2

  1

  110

  121

  011

   F 

   F 

   F 

  u

  u

  u

   L

   EA.

  Condiţiile de rezemare şi de încărcare sunt :

  F2 = P = 6,0 

  104 N ,

  u1 = 0 , u3 = Δl = 1,2 mm .

  Ecuaţia MEF devine :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  Δ

  ⎥⎥

  ⎢⎢

  −−

  3

  1

  2

  0

  110

  121

  011

   F 

   P 

   F 

  u

   L

   EA ,

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  11/45

  a doua ecuaţie dă:

  }{]12[ 2  P l 

  u

   L

   EA=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  Δ⋅−⋅  ,

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧ Δ⋅+=⋅⋅   l 

   L

   EA P u

   L

   EA }{]2[ 2  .

  Prin rezolvarea acestei ecuaţii rezultă :

  mml  EA

   PLu 5,1

  2

  12   =⎟

   ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ Δ+⋅= ,

  şi

  .mm

  u

  u

  u

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  2,1

  5,1

  0

  3

  2

  1

    Pentru calculul reacţiunilor, se aplică ecuaţiile 1 şi 3 din ecuaţia

  globală a MEF :

  Din prima ecuaţie rezultă :

   N u L

   EA

  u

  u

  u

   L

   EA F 

  42

  3

  2

  1

  1 100,5)(]011[   ⋅−=−⋅=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⋅−⋅= .

  Din a treia ecuaţie rezultă :

   N uu L

   EA

  u

  u

  u

   L

   EA F  432

  3

  2

  1

  3 100,1)(]110[   ⋅−=+−⋅=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⋅−⋅= .

   Sarcini distribuite axial  

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  12/45

    Sarcinile distribuite axial q [N /m] , [N /mm], se pot repartiza ca şi

  for ţe echivalente în nodurile de la capete, aceste for ţe au valorile2

  qL, fig.

  2.4. Acest lucru se poate verifica prin considerarea lucrului mecanic

  efectuat de sarcina distribuită q.

  [ ]   [ ]

  [ ]⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎢⎣

  ⎡⋅=

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  −=⋅⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅=

  ====

  ∫∫

  ∫ ∫ ∫

  2

  2

  2

  1

  222

  1

  12

  )()(2

  )(2)()(2

  1

  1

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  1

  0

  qL

  qL

  uuu

  uqLqL

  u

  ud 

  qLd 

  u

  u N  N 

  qL

  d uqL

   Ld quuqdxW 

   ji j

  i

   j

  i

   j

  i

   ji

   L

  q

  ξ ξ ξ ξ ξ ξ 

  ξ ξ ξ ξ 

    (2.29)

  Fi . 2.4. Echivalarea unei sarcini distribuite axial

  acesta este :

  q

  q   f uW 

  2

  1=   cu

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =

  2

  2qL

  qL

   f q   . (2.30)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  13/45

  În cazul în care U = W pentru un element există relaţia :

  qT T T   f u f ukuu

  2

  1

  2

  1

  2

  1+=   , (2.31)

  care dă :

  ku = f +f q  . (2.32)

  În acest caz vectorul for ţelor nodale este :

  ⎪⎬

  ⎪⎨

  +

  +=+

  2

  2qL

   f 

  qL f 

   f  f 

   j

  i

  q   (2.33)

  În ansamblu bara se poate prezenta ca în fig. 2.5.

  Fig. 2.5. Prezentarea for ţelor echivalente în cazul sarcinilor

  distribuite axial

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  14/45

   Element de tip bar ă articulat ă în plan, 2-D şi în spa ţ iu, 3-D

  Cazul plan 2-D

  Deplasările şi GDL pentru elementul tip bar ă articulată 

  Tabelul 2.1.

  Local Global

  x, y X, Y

  u’i ,vi’ ui , vi

  1 GDL pe nod 2 GDL pe nod

   Not ă:  În cazul teoriei liniare deplasările laterale, vi’, nu contribuie la

  solicitarea barei.

  Transformări  de coordonate

  , (2.34)⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧⋅=⋅+⋅=

  i

  iiii

  vumvuu ]1[sincos' θ θ 

    , (2.35)⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅−=⋅+⋅−=i

  iiii

  v

  umvuv ]1[cossin' θ θ 

  unde 1 = cosθ şi m = sinθ reprezintă cosinuşii directori .

  În formă matriceală ecuaţia se poate scrie :

  , (2.36)⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −=

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  i

  i

  i

  i

  v

  u

  m

  m

  v

  u

  1

  1'

  '

  sau în formă restrânsă,

  ii   uT u ~' =   (2.37)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  15/45

  unde matricea de transformare,

  Fig. 2.6. Transformarea de coordonate în cazul unui element

  , (2.38)⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −=

  1

  1~

  m

  mT 

  este ortogonală, de unde, T T T  ~~ 1 =−  .

  Pentru elementul de bar ă cu două noduri există relaţia :

  , (2.39)

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −=

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪

   j

   j

  i

  i

   j

   j

  i

  i

  v

  u

  v

  u

  m

  m

  m

  m

  v

  u

  v

  u

  100

  100

  001

  001

  '

  '

  '

  '

  sau

  u’ = T u  unde . (2.40)⎥

  ⎤⎢⎣

  ⎡=

  T T  ~

  0

  0~

    For ţele nodale se transformă în acelaşi mod,

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  16/45

    f ’= Tf . (2.41)

   Matricea de rigiditate în cazul plan 2-D 

  În sistemul de coordonate local, avem :

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  =⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −⋅ '

  '

  '

  '

  11

  11

   j

  i

   j

  i

   f 

   f 

  u

  u

   L

   EA , (2.42)

  Prin mărirea acestei ecuaţii se obţine :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  =

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  0

  0

  0000

  0101

  0000

  0101

  '

  '

  '

  '

  '

  '

   j

  i

   j

   j

  i

  i

   f 

   f 

  v

  u

  v

  u

   L

   EA

  , (2.43)

  sauk 

  ’u

  ’ = f 

  ’  . (2.44)

  Prin folosirea transformărilor din ecuaţiile (2.40) şi (2.41) se obţine :

  k ’Tu = Tf . (2.45)

  Prin multiplicarea ambelor păr ţi cu TT , ştiind că TTT = I, se obţine :

  TT

  k ’

  Tu = f . (2.46)Astfel că matricea de rigiditate, k, în coordonate globale devine :

  k = TTk 

  ’T  , (2.47)

  care este o matrice simetrică de dimensiuni (4×4) .

  Forma explicită a matricei de rigiditate este :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  17/45

   

  ⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  −−

  −−

  ⋅=

  22

  22

  22

  22

  mlmmlm

  lml lml 

  mlmmlm

  lml lml 

   L

   EAk  . (2.48)

  Cosinuşii directori l şi m se calculează cu relaţiile :

   L

   X  X l 

    i j   −==   θ cos  , (2.49)

   L

  Y Y m

    i j  −==   θ sin

   , (2.50)

  Matricea de rigiditate a structurii se asamblează prin folosirea

  matricei de rigiditate a fiecărui element ca şi în cazul 1-D.

   Starea de tensiuni  

  În cazul barelor dublu articulate starea de tensiuni se poate scrie sub

  forma :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅⎥

  ⎤⎢⎣

  ⎡−⋅=

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  ⋅==

   j

   j

  i

  i

   j

  i

  v

  u

  v

  u

  ml 

  ml 

   L L E 

  u

  u EB E 

  00

  0011'

  '

  ε σ  .

  (2.51)

  Prin reducerea acesteia se poate scrie :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⋅−−⋅=

   j

   j

  i

  i

  v

  u

  v

  u

  mm L

   E ]11[σ 

  . (2.52)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  18/45

   Exemplul 2.3 

  Se consider ă o structur ă formată din două grinzi cu ză brele identice,

  cu E, A şi L egale. Încărcarea este după cum se vede în figura 2.7. Se cere :

  • deplasarea nodului 2 ;

  • starea de tensiuni din fiecare bar ă .

  Solu ţ ie 

  Fig. 2.7. Structur ă formată din grinzi cu ză brele

  În cazul sistemului de coordonate local avem

  '2

  '1 11

  11 k l 

   EAk    =⎥⎦⎤⎢

  ⎣⎡

  −−⋅=  

  Aceste două  matrice nu se pot asambla deoarece au sisteme de

  coordonate diferite. Pentru a putea realiza acest lucru trebuie să fie trecute

  în sistemul de coordonate global XOY .

   Elementul 1 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  19/45

    Pentru :

  θ = 45˚ , l = m =2

  2 ,

   prin folosirea ecuaţiei (2.47) sau (2.48) se obţine matricea de rigiditate în

  coordonate globale :

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  −−

  −−

  ⋅==

  1111

  1111

  1111

  1111

  21'11

   L

   EAT k T k    T i   .

   Elementul 2 

  Pentru :

  θ = 135˚  ,2

  2−=l    , m =

  2

  2 ,

  se obţine matricea de rigiditate :

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  −−

  −−

  ⋅==

  1111

  1111

  1111

  1111

  22'222

   L

   EAT k T k    T 

    .

  În urma asamblării ecuaţia MEF este :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  =

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  −−

  −−

   X 

   X 

   X 

   F 

   F 

   F 

   F 

   F 

   F 

  v

  u

  v

  u

  v

  u

   L

   EA

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  111100

  111100

  112011

  110211

  001111

  001111

  2   .

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  20/45

  Condiţiile de rezemare şi de încărcare sunt :

  u1 = v1 = u3 = v3 = 0 ,

  F2X = P1 , F2Y = P2 .

  Ecuaţia condensată a elementului finit se poate scrie sub forma :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅

  2

  1

  2

  2

  20

  02

   P 

   P 

  v

  u

   L

   EA.

  Prin rezolvarea acesteia se obţine deplasarea în punctul 2,

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅=⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  2

  1

  2

  2

   P 

   P 

   EA

   L

  v

  u

  .

  Prin folosirea ecuaţiei (2.52) se pot calcula tensiunile în cele două grinzi :

  )(2

  20

  0

  ]1111[2

  221

  2

  11   P  P 

   A

   P 

   P  EA

   L

   L

   E +⋅=

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⋅⋅−−⋅⋅=σ   ,

  )(2

  2

  0

  0]1111[

  2

  221

  2

  1

  2   P  P  A

   P 

   P 

   EA

   L

   L

   E −⋅=

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⋅⋅−−⋅⋅=σ  .

   Exemplul 2.4 

  Pentru structura prezentată  în figura 2.8 se dau P=1000 kN, L=1 m,

  E=210 GPa, A1,2  = 6,0 10-4  m2  şi A3  = 6 √2 10

  -4  m2. Se cere să  se

  determine deplasările nodurilor 2 şi 3 şi reacţiunile .

  Solu ţ ie 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  21/45

    În nodul 3 reazemul este înclinat, fapt pentru care este necesar ă  o

  atenţie deosebită  în soluţionarea problemei. În primul rând se asamblează 

  ecuaţia globală pentru grinzile cu ză brele .

  Fig. 2.8. Structur ă cu grinzi dublu articulate cu o rezemare după o

  direcţie oarecare

  Elementul 1

  Pentru :

  θ = 90˚ , l = 0 , m = 1 ,

  matricea de rigiditate este :

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −⋅

  ⋅⋅=

  1010

  0000

  1010

  0000

  )100,6)(10210( 491

  l k  ; ⎥

  ⎤⎢⎣

  m

   N  .

  Elementul 2

  Pentru :

  θ = 0˚ , l = 1, m = 0 ,

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  22/45

  matricea de rigiditate este :

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  ⋅⋅⋅

  =−

  0000

  0101

  0000

  0101

  )100,6)(10210( 492

  l k  ; ⎥

  ⎤⎢⎣

  m

   N  .

  Elementul 3

  Pentru :

  θ = 90˚ , l = 0 , m = 1 ,

  matricea de rigiditate este :

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  −−

  −−

  ⋅⋅⋅

  =−

  5,05,05,05,0

  5,05,05,05,0

  5,05,05,05,0

  5,05,05,05,0

  2

  )1026)(10210( 493k  ; ⎥

  ⎤⎢⎣

  m

   N .

  În urma asamblării ecuaţia globală a MEF este :

  ,

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  =

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−−

  −−−−−

  ⋅⋅

   X 

   X 

   X 

   F 

   F 

   F 

   F 

   F  F 

  v

  u

  v

  u

  vu

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  5

  5,05,0005,05,0

  5,05,1015,05,0

  001010

  010100

  5,05,0105,15,05,05,0005,05,0

  101260

  Condiţiile de rezemare şi de încărcare sunt :

  u1 = v1v2 = 0 , şi v3’ = 0 ,

  F2X = P , F3X’ = 0 .

  În urma transformării ecuaţiei MEF se obţine :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  23/45

  0)(2

  2

  2

  2

  2

  233

  3

  3'3   =+−⋅=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎥⎦

  ⎢⎢⎣

  ⎡−=   vu

  v

  uv ,

  aceasta înseamnă că :

  u3 – v3 = 0 .

  Aceasta este o constrângere multipunct .

  Similar pentru nodul 3 există relaţia :

  0)(2

  2

  2

  2

  2

  233

  3

  33 '

    =+⋅=⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎥⎦

  ⎢⎢⎣

  ⎡=   Y  X 

   X 

   X   F  F 

   F 

   F  F  ,

  aceasta este ,

  F3X + F3Y = 0 .

  Aplicând sarcinile pe structur ă şi eliminând liniile şi coloanele 1, 2 şi

  4 se obţine :

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  =⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  ⎡−

  −⋅⋅

   X 

   F 

   F  P 

  v

  uu

  3

  3

  3

  3

  25

  5,05,00

  5,05,11011

  101260 ,

   pentru constrângerile multipunct şi reacţiunile din nodul 3 ecuaţia devine ,

  ⎪⎭

  ⎪⎩

  −=⎪

  ⎪⎩

  ⋅⎥⎥

  ⎢⎢

  ⋅⋅ X 

   X 

   F  F 

   P 

  vu

  u

  3

  3

  3

  3

  25

  5,05,005,05,11

  011

  101260 .

  Prin eliminarea celei de a treia coloane rezultă :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⎥⎥

  ⎢⎢

  ⋅⋅

   X 

   X 

   F 

   F 

   P 

  u

  u

  3

  33

  25

  10

  21

  11

  101260 .

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  24/45

  Din a treia ecuaţie se poate calcula :

  F3X = –1260·10-5u3 .

  Substituind F3X în a doua ecuaţie şi după rearanjare se obţine :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧⋅⎥

  ⎦⎤⎢

  ⎣⎡−

  −⋅⋅031

  111012603

  25   P uu .

  Prin rezolvarea acesteia se obţin deplasările :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⋅

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  003968,0

  01191,03

  102520

  15

  3

  2

   P 

   P 

  u

  u [m].

  Din ecuaţia globală se pot calcula reacţiunile :

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  =⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢

  −−

  −−

  ⋅⋅=

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  500

  500

  0,0

  500

  500

  5,05,00

  5,05,11

  000

  5,05,00

  5,05,00

  101260

  3

  3

  25

  3

  3

  2

  1

  1

  v

  u

  u

   F 

   F 

   F 

   F 

   F 

   X 

   X 

    [kN].

  În general o restricţionare multipunct se poate descrie în modul :

  ∑   = j

   j ju A 0 , (2.53)

  unde A j  reprezintă  constrângerea iar u j  reprezintă  componenta de

  deplasare. În cazul programelor de element finit utilizatorul trebuie doar să specifice această relaţie programului. La rezolvare programul va ţine cont

  de acest lucru .

  Cazul spa ţ ial 3-D 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  25/45

    Matricea de rigiditate se calculează în sistemul de coordonate locale,

  iar apoi se transformă  în sistemul de coordonate globale (X, Y, Z ) după 

  care se poate asambla în matricea generală .

  Fig.2.9. Grindă articulată spaţială 

  Datele de intrare pentru elemente de tip bar ă :

  • (X, Y, Z) pentru fiecare nod ;

  • E şi A pentru fiecare element .

  Deplasările şi GDL pentru elementul tip bar ă articulată 

  Tabelul 2.2.

  Local Global

  x, y, z X, Y, Z

  u’i ,vi’, wi’ ui , vi , wi

  1 GDL pe nod 2 GDL pe nod

   III. Elemente tip grind ă solicitat ă la încovoiere 

   Element tip grind ă simpl ă , fig.2.10.

  Grinda solicitată la încovoiere are următorii parametrii :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  26/45

    Lungimea L ;

  Fig.2.10. Grindă solicitată la încovoiere

  Momentul de iner ţie al secţiunii I ;

  Modulul de elasticitate longitudinal E ;

  Deformaţia axei neutre V = v(x) ;

  Rotirea după axa zdx

  dv=θ   ;

  For ţa perpendicular ă pe axa grinzii F = F(x) ;

  Momentul după axa z M = M(x) .

  Teoria elementar ă a barei  

  Ecuaţia diferenţială a săgeţii în funcţie de momentul încovoietor este:

  )(2

  2

   x M dx

  vd  EI    = , (2.54)

  Relaţia lui Navier pentru determinarea tensiunilor din bar ă este :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  27/45

   I 

   My−=σ  . (2.55)

   Determinarea matricei de rigiditate prin metoda direct ă 

  Matricea de rigiditate a grinzii solicitate la încovoiere se determină 

  conform figurii 2.11. Ecuaţia elementului cu nodurile locale i, j sau 1, 2

  este :

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪

  =

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪

  ⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −−−

   j

   j

  i

  i

   j

   j

  i

  i

   M 

   F 

   M 

   F 

  v

  v

   L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI 

  θ 

  θ 

  22

  22

  3

  4626

  612612

  2646

  612612

   . (2.56)

  Sub formă matriceală matricea de rigiditate este :

  ∫   ⋅⋅⋅= L

  T  dx B EI  Bk 0

    (2.57)

  Fig.2.11. Etapele pentru calculul matricei de rigiditate prin metoda directă 

  Pentru a obţine aceasta, se vor introduce funcţiile de interpolare :

  3

  3

  2

  21

  231)( L

   x

   L

   x x N    +−=  ;

  2

  32

  22

  )( L

   x

   L

   x x x N    +−=  ;

  3

  3

  2

  2

  3

  23

  )(  L

   x

   L

   x

   x N   −=

   ; (2.58)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  28/45

  2

  32

  4 )( L

   x

   L

   x x N    +−=  .

  Deformaţia se poate reprezenta sub forma:

  . (2.59)[ ]

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⋅=⋅=

   j

   j

  i

  i

  v

  v

   x N  x N  x N  x N u N  xv

  θ 

  θ )()()()()( 4321

  care este o funcţie cubică. De notat că :

   N1 + N3 = 1 , N2 + N3L + N4 = x . (2.60)

  Curbura barei este dată de relaţia :

   Bu Nudx

  dx

  vd ==

  2

  2

  2

  2

  , (2.61)

  unde matricea, B, este dată de relaţia :

  [ ]

  ⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡+−−+−+−=

  ===

  232232

  "4

  "3

  "2

  "12

  2

  6212664126

  )()()()(

   L

   X 

   L L

   X 

   L L

   X 

   L L

   X 

   L

   x N  x N  x N  x N  N dx

  d  B

    (2.62)

  Energia de deformaţie înmagazinată în bar ă este :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  29/45

  ∫ ∫

  ∫ ∫

  ∫ ∫ ∫

  ⎟⎟ ⎠

   ⎞⎜⎜⎝ 

  ⎛ ⋅==

  =⎟

   ⎠

   ⎞

  ⎝ 

  ⎛ 

   ⎠

   ⎞

  ⎝ 

  ⎛ ==

  =⎟ ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ −⎟

   ⎠

   ⎞⎜⎝ 

  ⎛ −=⋅=

   L

  o

   L

  o

  T T T 

   L

  o

   L

  o

   L   T 

   A

  u Bdx EI  Budx Bu EI  Bu

  dxdx

  vd  EI 

  dx

  vd  Mdx

   EI  M 

  dAdx I 

   My

   E  I 

   MydvU 

  2

  1)()(

  2

  1

  2

  11

  2

  1

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  0

  ε σ 

    (2.63)

  Se poate concluziona că matricea de rigiditate pentru elementul de

  grindă simplă este :

  ∫   ⋅= L

  T   Bdx EI  Bk 0

   . (2.64)

  Aplicând rezultatele din ecuaţiile (2.63) şi efectuând integrala se

  obţine aceeaşi matrice de rigiditate ca şi cu ecuaţia (2.56) .

  Prin combinarea matricei de rigiditate axiale, se obţine matricea de

  rigiditate generală a grinzii 2-D :

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−−

  =

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EA

   L

   EA L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EA

   L

   EA

  460

  260

  6120

  6120

  0000

  360

  460

  6120

  6120

  0000

  22

  2323

  22

  2323

    (2.65)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  30/45

   Elementul de grind ă solicitat ă la încovoiere de tip 3-D 

  Iniţial matricea de rigiditate se formează în sistemul de coordonate

  locale 2-D după care se transformă în sistemul de coordonate global 3-D

   pentru asamblare. Vezi fig. 2.9.

  Fig.2.12. Grindă dublu încastrată acţionată central de o for ţă şi un

   Exemplul 2.5 

  Grinda prezentată în figura 2.12 este încastrată la ambele capete şi

  acţionată la mijloc de o for ţă, P şi de un moment, M .

  Se cere : săgeata şi rotirea în nodul 2 şi reacţiunile din încastrare,

  (punctele 1 şi 3).

  Solu ţ ie : 

  Matricele de rigiditate sunt :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  31/45

   

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−−

  ⋅=

  22

  22

  31

  4626

  612612

  2646

  612612

   L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI k  ,

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−−

  ⋅=

  22

  22

  32

  4626

  612612

  2646

  612612

   L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI k  .

  Ecuaţia globală a MEF este :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  =

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−−

  −−−

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  22

  222

  22

  3

  462600

  61261200

  268026

  612024612

  002646

  00612612

   M 

   F 

   M 

   F 

   M 

   F 

  v

  v

  v

   L L L L

   L L

   L L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI 

  θ 

  θ 

  θ 

  .

  Condiţiile de încărcare şi de rezemare sunt :

  F2Y = –P , M2 = M ,

  v1 = v3 = θ1 = θ3 = 0 .

  Forma redusă a ecuaţiei este :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧−

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  ⎡⋅

   M 

   P v

   L L

   EI 

  2

  223 80

  024

  θ  .

  Prin rezolvarea acestei ecuaţii se obţine :

  ⎪⎭

  ⎪⎩

  ⎧−

  ⋅=⎭⎬

  ⎩⎨

   M 

   PL

   EI 

   Lv

  324

  2

  2

  2

  θ  .

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  32/45

  Din ecuaţia globală se obţin reacţiunile (for ţe şi momente):

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  +−

  +

  +

  ⋅=⎭⎬

  ⎩⎨

  ⎧⋅

  ⎥⎥

  ⎥⎥

  ⎢⎢

  ⎢⎢

  −−

  ⋅=

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

   M  PL L M  P 

   M  PL L

   M  P 

  v

   L L

   L

   L L

   L

   L

   EI 

   M 

   F 

   M 

   F 

  32

  32

  4

  1

  26612

  26

  612

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  1

  1

  θ  .

  Starea de tensiune în bar ă se poate calcula cu relaţia lui Navier :

   I 

   My x   −==σ σ   .

  Soluţia prin MEF este exact în concordanţă cu teoria de grindă simplă 

  f ăr ă sarcini distribuite între noduri .

  Se reaminteşte că ecuaţia fibrei medii este :

  )(2

  2

   x M 

  dx

  vd  EI    = ,

  şi

  V dx

  dM = ,

  qdx

  dV = ,

  astfel expresia săgeţii în funcţie de sarcinile distribuite se poate scrie :

  )(4

  4

   xqdx

  vd  EI    = .

  Dacă q (x) =0, atunci soluţia exactă a deformaţiei v este o funcţie

  cubică de x,

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  33/45

  funcţie care este

  descrisă de funcţia

  de încărcare .

  For  ţ e echivalente în

  noduri în cazul

  sarcinilor distribuite

  transversal  

  Acest lucru se poate verifica considerând lucrul mecanic efectuat de

  sarcina distribuită q, fig. 2.13 şi fig. 2.14.

   Exemplul 2.6  

  Se consider ă o grindă încastrată la un capăt pe care acţionează o

  sarcină uniform distribuită .

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  34/45

    Se cere : valoarea săgeţii şi a rotirii în capătul liber precum şi valorile

  reacţiunilor din încastrare .

  Solu ţ ie : 

  Lucrul mecanic echivalent a sarcinii distribuite este prezentat în

  figura 2.16, unde :

  2

   pL f   = ,

  12

  2 pLm  = .

  Aplicând ecuaţia MEF se obţine :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  35/45

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  =

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢

  −−−

  2

  2

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  22

  22

  3

  4626

  612612

  2646

  612612

   M 

   F 

   M 

   F 

  v

  v

   L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI 

  θ 

  θ 

  .

  Condiţiile de încărcare şi de rezemare sunt :

  F2Y = –f , M2 = m ,

  v1 = θ1 = 0 .

  Ecuaţia redusă a MEF este :

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧−=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧⋅⎥

  ⎤⎢⎣

  ⎡−

  −⋅m

   f v

   L L

   L

   L

   EI 

  2

  223 46

  612θ  .

  Prin rezolvarea acestei ecuaţii se obţine :

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪

  −=

  ⎪⎭

  ⎪⎩

  +−

  +−⋅=

  ⎭⎬

  ⎩⎨

   EI 

   pL

   EI 

   pL

  m Lf 

   Lm f  L

   EI 

   Lv

  6

  8

  63

  32

  6 3

  4

  2

  2

  2

  θ  . (A)

  Valorile din noduri sunt identice cu cele determinate pe cale analitică .

   Not ă : valoarea săgeţii v(x) este diferită faţă de valoarea determinată 

  analitic deoarece analitic funcţia polinomială  este de ordinul 4 iar pentru

  MEF funcţia polinomială este de ordinul 3 .Dacă se renunţă la momentul echivalent, se obţine :

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎬

  ⎪⎪

  ⎪⎪⎨

  −=

  ⎪⎭

  ⎪⎬⎫

  ⎪⎩

  ⎪⎨⎧

  −⋅=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

   EI 

   pL

   EI 

   pL

   Lf 

   f  L

   EI 

   Lv

  4

  63

  2

  6 3

  4

  2

  2

  2

  θ  . (B)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  36/45

    Eroarea din ecuaţia (B) se poate micşora prin creşterea numărului de

  elemente folosite. În general, în MEF, momentul echivalent m este ignorat.

  În cazul MEF soluţia va converge către valoarea reală  în cazul în care se

  folosesc mai multe elemente .

  Calculul reacţiunilor se face cu ecuaţia :

  ⎪⎪⎭

  ⎪⎪⎬

  ⎪⎪⎩

  ⎪⎪⎨

  −=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  ⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −⋅=

  ⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  12

  52

  26

  6122

  2

  22

  3

  1

  1

   pL

   pLv

   L L

   L

   EI 

   L

   M 

   F Y 

  θ  .

  Acest vector al reacţiunilor dă for ţele efective din nod, care include for ţele

  nodale pentru sarcinile distribuite p, date de :

  ⎪⎪⎬

  ⎪⎪⎨

  12

  22 pL

   pL

  .

  Reacţiunile corecte se pot obţine după cum urmează :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⎧=

  ⎪⎪⎬

  ⎪⎪⎨

  −−

  ⎪⎪⎬

  ⎪⎪⎨

  =⎭⎬⎫

  ⎩⎨⎧

  212

  2

  12

  52 2

  221

  1 pL

   pL

   pL

   pL

   pL

   pL

   M 

   F Y 

  .

   Exemplul 2.7  

  Pentru structura static nedeterminată din figura 2.17, se dau: P=50kN,

  k=200kN/m, L=3m , E=210GPa, I=2.104m4. Se cere să  se găsească 

  săgeţile, deplasările şi reacţiunile grinzii .

  Solu ţ ie : 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  37/45

    Grinda în punctul 2 are un reazem articulat iar în punctul 3 are un

  element elastic. Pentru rezolvarea problemei, în acest caz se folosesc două 

  elemente tip bar ă şi un element de tip arc .

  Matricea de rigiditate a elementului de tip arc este :

  ⎥⎦

  ⎤⎢⎣

  −=

  k k 

  k k k  s

    Prin completarea acestei matrice de rigiditate la ecuaţia globală  (vezi

  exem-

   plul 2.5) se obţine :

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  =

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪

  ⎪⎪⎪⎪

  ⎥⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−+−−

  −−−

   F 

   M  F 

   M 

   F 

   M 

   F 

  v

  v

  v

  v

  k k 

   L L L Lk  Lk  L

   L L L L L

   L L

   L L L L

   L L

   L

   EI 

  4

  33

  2

  2

  1

  1

  4

  33

  2

  2

  1

  1

  ''

  22

  ''

  222

  22

  3

  00000

  0462600 61261200

  0268026

  0612024612

  0002646

  000612612

  θ 

  θ 

  θ 

  ,

  în care pentru simplificare s-a folosit :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  38/45

  k  EI 

   Lk 

  3

  ' = .

  Prin aplicarea condiţiilor de contur :

  v1 = θ1 = v2 = v4 = 0 ,

  M2 = M3 = 0 , F3Y = –P ,

  şi prin eliminarea ecuaţiilor 1, 3 şi 7 (liniile şi coloanele) se obţine ecuaţia

  :

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  −=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⋅⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  −+−

  0

  0

  462

  6126

  268

  3

  3

  2

  22

  '

  22

   P v

   L L L

   Lk  L

   L L L

   L

   EI 

  θ 

  θ 

  .

  Prin rezolvarea acestei ecuaţii se obţine săgeata şi rotirea nodurilor 2 şi 3 ,

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⋅+

  −=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  9

  7

  3

  )712( '

  2

  3

  3

  2

   Lk  EI 

   PLv

  θ 

  θ 

  .

  Influenţa arcului k se poate observa uşor din rezultate. Prin înlocuirea

  valorilor se poate calcula :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  39/45

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  −=⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  007475,0

  01744,0

  002492,0

  3

  3

  2

  θ 

  θ 

  v .

  Din ecuaţia globală se pot obţine reacţiunile :

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  =

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  ⎪⎪

  488,3

  2,116

  78,69

  48,69

  4

  2

  1

  1

   M 

   F 

   M 

   F 

  .

   Analiza structurilor (cadre) 

  Elementele din cadre au capetele conectate rigid. Momentele şifor ţele prin intermediul legăturilor se transmit în întregime de la o grindă la

  alta .

   Exemplul 2.8 

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  40/45

   

  Pentru cadru static nedeterminat din figura 2.19 se dă modulul de

  elasticitate E=30.106 N/m2, momentul de iner ţie I=65cm4 şi aria A=6,8cm2.

  Se cere să se determine deplasarea şi rotirea nodului 1şi 2 .

  Solu ţ ie : 

  Pentru acest exemplu iniţial se transformă sarcina uniform distribuită 

  în sarcini echivalente aplicate în noduri .

  În sistemul de coordonate local, matricea de rigiditate 2-D este :

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  41/45

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−−

  =

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EA

   L

   EA L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI 

   L

   EI  L

   EA

   L

   EA

  460

  260

  6120

  6120

  0000

  260

  460

  6120

  6120

  0000

  22

  2323

  22

  2323

   

  Topologia elementelor

  ELEMENTUL NODUL I (1) NODUL J (2)

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  42/45

  1 1 2

  2 3 1

  3 4 2

  Pentru elementul 1 matricea de rigiditate este :

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  −−−

  ==

  54174,56027084,560

  4,56784,004,56784,00

  007,141007,141

  27084,56054174,560

  4,56784,004,56784,00

  007,141007,141

  '11   k k   

  Pentru elementele 2 şi 3 matricea de rigiditate în coordonate locale

  este

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  43/45

  ⎥⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢

  −−−−

  ==

  812512704063127012765,2012765,20

  005,212005,212

  4063127081251270

  12765,2012765,20

  005,212005,212

  '3

  '2   k k   

  unde i=3, j=1 pentru elementul 2 şi i=4, j=2 pentru elementul 3 .

  În general matricea de transformare T este :

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  =

  100000

  0000

  0000

  0001000000

  0000

  l m

  ml 

  l m

  ml 

  T   

  Pentru elementul 2 şi 3 cosinuşii directori sunt :

  l = 0 , m = 1 ,astfel matricea de transformare, T, este :

  ⎥⎥

  ⎥⎥⎥⎥⎥⎥

  ⎢⎢

  ⎢⎢⎢⎢⎢⎢

  =

  100000

  001000

  010000

  000100

  000001

  000010

  T   

  Prin folosirea relaţiei de transformare ,

  k = TTk ’T ,

  se obţin matricele de rigiditate în coordonate globale pentru elementele 2 şi

  3 ,

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  44/45

 • 8/16/2019 Metoda elementului finit cap2

  45/45

    Pentru calculul for ţelor de reacţiune şi a momentelor din capete se

  rezolvă ecuaţiile 2 şi 3 din ecuaţia globală a MEF şi se obţine :

  ⎪⎭

  ⎪⎩

  ⎧−

  =⎪⎭

  ⎪⎩

  603642210

  7,672

  3

  3

  3

   M  F 

   F 

   X 

  ,

  şi

  ⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  ⎧−

  =⎪⎭

  ⎪⎬

  ⎪⎩

  ⎪⎨

  112641

  3825

  2338

  4

  4

  4

   M 

   F 

   F 

   X 

  .

  Eforturile de pe cadru sunt prezentate în figura 2.20.

  Fig.2.21. Sarcinile care acţionează pe cadru (acţiune şi reacţiune)