metodički modeli rada školskoga knjižničara

of 24 /24
Metodički modeli rada školskoga knjižničara Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica

Author: nhi

Post on 07-Jan-2016

26 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodički modeli rada školskoga knjižničara. Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica. Digitalizacija građe. http://cdspartners.wordpress.com/2008/09/. E-knjige. Gartner (2009) e-knjige 2-5 godina za globalno usvajanje. Kerrie Smit , 2010. Kerrie Smit , 2010. Tradicionalno - digitalno. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica

Page 2: Metodički modeli rada školskoga knjižničara
Page 3: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Digitalizacija građe

http://cdspartners.wordpress.com/2008/09/

Page 4: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

E-knjige

Page 5: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Gartner (2009) e-knjige 2-5 godina za globalno usvajanje

Kerrie Smit, 2010

Page 6: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Kerrie Smit, 2010

Page 7: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Tradicionalno - digitalno

• Promjene se događaju na nivou:– Knjižničnih izvora/građe– Organizacije i upravljanja– Korištenja

• One donose i promjene– Tradicionalnog obrazovanja i vještina

knjižničara– Zahtjeva korisnika

Page 8: Metodički modeli rada školskoga knjižničara
Page 9: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Nove generacije studenata su“digitalni urođenici”

Navikli na:• Brzo usvajanje informacija• Multitasking• Vizualni poticaj• Nasumični pristup

informacijama bilo kada/bilo gdje

• Konstantne nagrade i pohvale

• Informacijske sustave koji funkcioniraju kao Google

Page 10: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

http://www.masternewmedia.org/media/media-analysis/DeLoitte-US-media-survey-2007-usage-and-preferences-20070928.htm

Page 11: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Transformacija obrazovnog okruženja

• Modeli bazirani na “isporuci” znanja– Pasivno prihvaćanje

znanja– Nastavnik kao “čuvar”

informacija– Trud pojedinca

• Model okrenut prema studentu – Rješavanje problema– Timski rad– Interakcija i procesiranje

informacija– Učenje aktivnim

uključivanjem– Konstrukcija i pronalaženje– Istraživanje problema– Prilagođavanje učenja i

poučavanja

Page 12: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Stupnjevi poučavanja

• 1.stupanj – fokus je na tome kakav je student – Ukoliko student redovito pohađa nastavu, pažljivo sluša

predavanja, radi bilješke i čita preporučenu literaturu te na znak to sve i reproducira, poučavanje je uspješno. (X to radi - dobar student, Y ne – loš student)

• 2. stupanj – fokus na tome što nastavnik radi– Nastavnik koristi cijeli niz tehnika poučavanja i sadržaj se ne

prenosi samo predavanjem i pločom. Koriste se tehnike koje će pobuditi zanimanje no poučavanje je i dalje usmjereno na nastavnika i ono što će on napraviti.

• 3. stupanj – fokus na onome što student radi– Učenje okrenuto studentu bazira se na aktivnostima koje on

obavlja tijekom poučavanja s ciljem svladavanja određenog sadržaja

Biggs, J. Tang, C. Teaching for Quality Learningat University, 2007.

Page 13: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Knjižnice u virtualnom obrazovnom okruženju

• Prilagodba

• Suradnja

• Organizacija informacija

• Pružanje izvora

• Upravljanje znanjem

Informacija + interakcija + suradnja + poučavanje

Page 14: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Uloga knjižnice u e-učenju

Učenje i poučavanje

Istraživanje i konzultacije

Razvoj obrazovanja

Knjižnični i informacijski servisi

Informacijska tehnologija

E-knjižnica

Obrazovna tehnologija

Infomracijska pismenost

Vještine učenja

Page 15: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

knjižnice se trebaju razvijati u smjeru dinamičkih portala

• one postaju informacijske platforme za svoje korisničko okruženje (profitne/neprofitne organizacije, akademska/znanstvena zajednica)

• informacijska ekologija - kvalitetni informacijski filtri (zaštita od mnoštva informacija, zaštita od “loše znanosti”)

Page 16: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Novi zadaci knjižničara u obrazovnom okuženju

• oblikovanje knjižničnog portala i njegova integracija u sustav obrazovanja

• oblikovanje online interaktivnih modula informacijskog opismenjavanja

• stvaranje, prikupljanje, organizacija i upravljanje multimedijskim materijalima

• doprinos stvaranju, upotpunjavanju, organizaciji i korištenju repozitorija

• suradnja s nastavnicima i aktivno sudjelovanje procesu obrazovanja

• sudjelovati u razvoju programa, predmeta….

Page 17: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Važnost školskih knjižničara u procesima informacijskog

opismenjivanja

• početak obrazovne vertikale• jedinstvenost uloge:

– vještine koje se odnose na lociranje– vještine koje se odnose na

razumijevanje i korištenje informacija:– poticanje pozitivnih stavova i

vrijednosnih sudova u odnosu na informacije (pozitivno informacijsko ponašanje)

Page 18: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Standardi informacijske pismenosti

Navode se ciljevi informacijskog opismenjivanja (pretraživanje, vrednovanje, korištenje)

Definira što učenik treba usvojiti kako bi bio informacijski pismen

Određuju je li učenik savladao pojedini pokazatelj

Standard

Pokazateljuspješnosti

Ishod učenja

Page 19: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Što su ishodi učenja

• odgovor na sljedeće pitanje:– kada učenik iziđe iz razreda, što će znati,

razumjeti ili moći učiniti

• pedagoško-obrazovna važnost tog pitanja

• pomiče težište s nastavnika na učenika– što student radi, ne što nastavnik radi

• dobro artikulirani ishodi učenja su specifični, dostižni i mjerljivi

Page 20: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Knjižničaru omogućuju

• znati kako teče nastavni proces

• znati zašto to radi (postupa na određeni način)

• znate što će učenici na kraju znati

• objasniti nastavnicima što zapravo činite

Page 21: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Formula jakih ishoda učenja:

MJERLJIV,SPECIFIČAN

ISHOD

GLAGOL,AKCIJA

KAKO BI/U SVRHU /ZAŠTO

primjeri:Učenik razvija informacijske strategije u svrhu pronalaženja informacija

Učenik će znati razlikovati znanstvene i popularne izvore kako bi mogaoprocijeniti kvalitetu i vjerodostojnost izvora.

Učenik koristi enciklopediju i leksikon za proširivanje znanja.

Page 22: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Primjer

Kompetencija: Kritičko vrednovanje informacijePokazatelj 1: sažima glavne ideje koje izlučuje iz

prikupljenih informacijaIshodi učenja:

• čita tekst i odabire glavne ideje• mijenja tekstualne formulacije izražavajući ih vlastitim riječima • točno odabire podatke• odabire dijelove teksta koje će doslovno citirati

Pokazatelj 2: iskazuje i primjenjuje inicijalne kriterije za vrednovanje informacija i informacijskih izvora

Ishodi učenja:• preispituje i uspoređuje informaciju iz raznih izvora u svrhu procjene

pouzdanosti, vjerodostojnosti, točnosti, autorstva,• analizira strukturu i logiku potpornih argumenata ili metoda• svjestan je kulturoloških, fizičkih i drugih okruženja unutar kojih

nastaju informacije te prepoznaje utjecaj konteksta na tumačenje informacija

Page 23: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

Važnost preciziranja ishoda učenja

• Ishodi učenja: jasne, konkretne i mjerljive aktivnostiIshodi učenja: jasne, konkretne i mjerljive aktivnosti

• prilikom formuliranja ishoda učenja važno je prilikom formuliranja ishoda učenja važno je precizno izraziti željenu aktivnost učenika kojom će precizno izraziti željenu aktivnost učenika kojom će demonstrirati stečeno/usvojeno znanje ili vještinudemonstrirati stečeno/usvojeno znanje ili vještinu

• radi se upravo o onim aktivnostima koje će se radi se upravo o onim aktivnostima koje će se mjeriti odnosno pratiti i na temelju koje će se mjeriti odnosno pratiti i na temelju koje će se ocijeniti postignuće ocijeniti postignuće

Page 24: Metodički modeli rada školskoga knjižničara

http://prezi.com/

PREZI - prezentacija sadržaja na drugačiji način