meؤگunarodni raؤŒunovodstveni standard 36 umanjenje ... 353 meؤگunarodni raؤŒunovodstveni...

Download MEؤگUNARODNI RAؤŒUNOVODSTVENI STANDARD 36 Umanjenje ... 353 MEؤگUNARODNI RAؤŒUNOVODSTVENI STANDARD 36

Post on 31-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 353

  MEUNARODNI RAUNOVODSTVENI STANDARD 36 Umanjenje vrijednosti sredstava

  Cilj

  1. Cilj ovog Standarda je da propie postupke koje e subjekt primijeniti da bi obezbije-dio da se sredstva iskazuju u vrijednosti koja nije vea od nadoknadivog iznosa. Neko sredstvo se iskazuje u vrijednosti veoj od nadoknadivog iznosa ako knjigovodstvena vrijednost sredstva prelazi iznos koji se treba nadoknaditi upotrebom ili prodajom sredstva. U tom sluaju se smatra da je vrijednost sredstva umanjena i ovaj Standard zahtijeva da se prizna gubitak od umanjenja vrijednosti sredstva. Standard takoe odreuje kada subjekt treba da poniti (ukine, stornira) gubitak od umanjenja vrijed-nosti sredstava te propisuje odreena objavljivanja u vezi s tim.

  Djelokrug

  2. Ovaj Standard se primjenjuje za raunovodstveno obuhvatanje umanjenja vri-jednosti svih sredstava, osim:

  (a) zaliha (vidjeti MRS 2 - Zalihe), (b) sredstava koja proizlaze iz ugovora o izgradnji (vidjeti MRS 11 - Ugovori o

  izgradnji),(c) odloenih poreznih sredstava (vidjeti MRS 12 - Porez na dobit), (d) sredstava koja proizlaze iz naknada zaposlenicima (vidjeti MRS 19 - Pri-

  manja zaposlenih),(e) finansijskih sredstava koja su ukljuena u djelokrug MRS-a 39 - Finansijski

  instrumenti: priznavanje i mjerenje, (f) ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti (vidjeti MRS 40 -

  Ulaganje u nekretnine),(g) biolokih sredstava povezanih s poljoprivrednom aktivnou koja se mjere

  po fer vrijednosti umanjenoj za trokove prodaje (vidjeti MRS 41 - Poljo-privreda),

  (h) odloenih trokova sticanja i nematerijalnih sredstava koji proizlaze iz ugovornih prava osiguravaa po ugovorima o osiguranju koji su ukljueni u djelokrug MSFI-ja 4 - Ugovori o osiguranju, i

  (i) dugotrajnih sredstava (ili grupe za otuenje) klasificiranih kao sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 - Dugotrajna sredstva nami-jenjena prodaji i prestanak poslovanja.

  3. Ovaj Standard se ne odnosi na zalihe, sredstava koja proizlaze iz ugovora o izgradnji, odloena porezna sredstva, sredstva nastala iz naknada zaposlenima, niti na sred-stva koja su klasificirana kao sredstva namijenjena prodaji (ili ukljuena u grupu za otuenje kao sredstva namijenjena prodaji) poto postojei Meunarodni rauno-vodstveni standardi koji se odnose na ta sredstva ve sadre odreene zahtjeve za priznavanje i mjerenje tih sredstava.

 • 354

  MRS 36

  4. Ovaj Standard se odnosi na finansijska sredstva koja su klasificirana kao:

  (a) zavisni subjekti, definisani u MRS-u 27 - Konsolidirani i odvojeni finansijski izvjetaji,

  (b) pridrueni subjekti, definisani u MRS-u 28 - Ulaganja u pridruene subjekte, i(c) zajedniki poduhvati, definisani u MRS-u 31 - Udjeli u zajednikim poduhvatima.

  Za umanjenje vrijednosti drugih finansijskih sredstava primjenjuje se MRS 39.

  5. Ovaj Standard se ne primjenjuje na finansijska sredstva koja su ukljuena u djelokrug MRS-a 39, ulaganja u nekretnine mjerena po fer vrijednosti u skladu sa MRS-om 40, niti na bioloka sredstva povezana s poljoprivrednom aktivnou koja se mjere po fer vrijednosti umanjenoj za trokove prodaje u skladu sa MRS-om 41. Meutim, ovaj se Standard primjenjuje na sredstva koja se iskazuju u revalorizovanim iznosi-ma (odnosno po fer vrijednosti) u skladu sa ostalim standardima, kao to je metoda revalorizacije iz MRS-a 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. Utvrivanje da li je revalorizovana vrijednost sredstva umanjena, zavisi od osnove koja je koritena za odreivanje fer vrijednosti:

  (a) ako je fer vrijednost sredstva njegova trina vrijednost, jedinu razliku izmeu fer vrijednosti sredstva i fer vrijednosti umanjene za trokove prodaje ine di-rektni dodatni trokovi koji su potrebni za prodaju tog sredstva:(i) ako su trokovi prodaje neznatni, nadoknadivi iznos revalorizovanog sred-

  stva je vrlo blizu ili vei od revalorizovane vrijednosti (fer vrijednosti). U ovom sluaju, nakon to su bili primijenjeni zahtjevi revalorizacije, nije za oekivati da je revalorizovana vrijednost sredstva umanjena i nadoknadivi iznos ne treba procjenjivati, i

  (ii) ako trokovi prodaje nisu neznatni, fer vrijednost umanjena za trokove prodaje revalorizovanog sredstva je nia od njegove fer vrijednosti. Zbog toga, vrijednost revalorizovanog sredstva e biti umanjena ako je njego-va vrijednost u upotrebi manja od njegove revalorizovane vrijednosti (fer vrijednosti). U ovom sluaju, nakon to su bili primijenjeni zahtjevi reva-lorizacije, primjenjuje se ovaj Standard da bi se odredilo da li je vrijednost sredstva umanjena;

  (b) ako je fer vrijednost sredstva odreena na osnovi koja nije trina vrijednost, njegova revalorizovana vrijednost (fer vrijednost) moe biti vea ili manja od nadoknadivog iznosa. Zbog toga, nakon to su bili primijenjeni zahtjevi revalo-rizacije, primjenjuje se ovaj Standard da bi se odredilo da li je vrijednost sred-stva umanjena.

  Definicije

  6. U ovom Standardu se koriste sljedei izrazi sa odreenim znaenjem:

  Aktivno trite je trite na kojem postoje svi sljedei uslovi:

  (a) predmeti kojima se trguje na tritu su homogeni,(b) u svako vrijeme se mogu pronai voljni kupci i prodavci, i(c) cijene su dostupne javnosti.

 • 355

  MRS 36

  Knjigovodstvena vrijednost je vrijednost po kojoj je sredstvo priznato nakon odbitka akumulirane ispravke vrijednosti (amortizacije) i akumuliranih gubi-taka od umanjenja vrijednosti.

  Jedinica koja stvara novac je najmanja prepoznatljiva grupa sredstava koja stva-ra novane tokove od kontinuirane upotrebe i koja je u velikoj mjeri nezavisna od novanih tokova od ostalih sredstava ili grupa sredstava.

  Zajednika imovina su sredstva, osim goodwilla, koja doprinose buduim nov-anim tokovima, kako od posmatranih jedinica koje stvaraju novac, tako i od drugih jedinica koje stvaraju novac.

  Trokovi prodaje (otuenja) su dodatni trokovi koji se direktno mogu pripisati otuenju sredstva ili jedinice koja stvara novac, ali bez trokova finansiranja i poreza na dobit.

  Amortizirajui iznos je troak nabavke (nabavna vrijednost) sredstva ili drugi iznos koji ga zamjenjuje u finansijskim izvjetajima, umanjen za ostatak vrijed-nosti (rezidualnu vrijednost) sredstva.

  Amortizacija (deprecijacija) je sistemski raspored amortizirajueg iznosa ne-kog sredstva tokom njegovog korisnog vijeka upotrebe.

  Fer vrijednost umanjena za trokove prodaje je iznos za koji se sredstvo ili jedi-nica koja stvara novac moe prodati izmeu informisanih i nepovezanih strana koje su voljne da obave transakciju.

  Gubitak od umanjenja (vrijednosti) je iznos za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva ili jedinice koja stvara novac vea od njegove nadoknadive vrijednosti.

  Nadoknadiva vrijednost sredstva ili jedinice koja stvara novac je njegova fer vrijednost umanjena za trokove prodaje ili njegova vrijednost u upotrebi, za-visno to je vie.

  Korisni vijek upotrebe je:(a) ili period u kojem se oekuje da e subjekt koristiti sredstvo,(b) ili broj proizvoda ili slinih jedinica koje subjekt oekuje da e ostvariti od

  tog sredstva. Vrijednost u upotrebi je sadanja vrijednost buduih novanih tokova za koje se

  oekuje da e priticati od sredstva ili jedinice koja stvara novac.

  Identifikacija sredstva ija vrijednost moe biti umanjena

  7. U takama 8.-17. je navedeno kada treba da se utvruje nadoknadivi iznos. Tu se ko-risti izraz sredstvo, ali se jednako primjenjuje i na pojedinna sredstva i na jedinice koje stvaraju novac. Preostali dio Standarda je strukturiran kako slijedi:

  (a) u takama 18.-57. su navedeni zahtjevi za mjerenje nadoknadivog iznosa. Ovi zahtjevi takoe koriste izraz sredstvo, ali se jednako primjenjuju i na pojedin-na sredstva i na jedinice koje stvaraju novac;

  (b) u takama 58.-108. su navedeni zahtjevi za priznavanje i mjerenje gubitka od umanjenja vrijednosti. Priznavanje i mjerenje gubitka od umanjenja vrijednosti pojedinih sredstava osim goodwilla je navedeno u takama 58.-64. Take 65.-

 • 356

  MRS 36

  108. se odnose na priznavanje i mjerenje gubitka od umanjenja za jedinice koje stvaraju novac i goodwill;

  (c) u takama 109.-116. se navode zahtjevi za ukidanje (ponitenje, storno) gubitka od umanjenja koji je u prethodnom periodu bio priznat za pojedino sredstvo ili jedinicu koja stvara novac. Ovi zahtjevi takoe koriste izraz sredstvo, ali se oni jednako primjenjuju i na pojedinna sredstva i na jedinice koje stvaraju novac. Dodatni zahtjevi za pojedina sredstva navedeni su u takama 117.-121., za jedini-ce koje stvaraju novac u takama 122. i 123. te za goodwill u takama 124. i 125.;

  (d) u takama 126.-133. se navodi koje informacije o gubitku od umanjenja i ukida-nju gubitka od umanjenja sredstva i jedinice koja stvara novac se moraju objavi-ti. U takama 134.-137. se navode dodatni zahtjevi za objavljivanje kod jedinica koje stvaraju novac na koje su, u svrhu testiranja na umanjenje vrijednosti, ras-poreeni goodwill ili nematerijalna sredstva sa neogranienim korisnim vije-kom upotrebe.

  8. Vrijednost nekog sredstva je umanjena kada knjigovodstvena vrijednost sredstva pre-lazi njegov nadoknadivi iznos. U takama 12. do 14. su opisani neki pokazatelji nastan-ka gubitka od umanjenja vrijednosti. Ako neki od pokazatelja postoji, od subjekta se zahtijeva da izvri formalnu procjenu nadoknadivog iznosa. Kao to je opisano u taki 10., ako nema pokazatelja mogueg gubitka od umanjenja vrijednosti sredstva, ovaj Standard ne zahtijeva izradu formalne procjene nadoknadivog iznosa.

  9. Na kraju svakog izvjetajnog perioda subjekt treba da ocijeni da li postoji bilo kakav pokazatelj da je vrijednost nekog sredstva umanjena. Ako takav pokaza-telj postoji, subjekt treba da procijeni nadoknadivi iznos za takvo sredstvo.

  10. Bez obzira postoji li bilo koji pokazatelj umanjenja, subjekt takoe treba:

  (a) da ne

Recommended

View more >