mikä koulussa muuttuu 2016? mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · mikä koulussa...

27
Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? Satu Huttunen

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Mikauml koulussa muuttuu 2016 Mikauml joutaisi muuttua ja mistauml halutaan pitaumlauml kiinni

Satu Huttunen

httpwwwyoutubecomwatchv=ZwIOCCjw0Ioampfeature=youtube

Satu Huttunen

Opetussuunnitelman merkitys

Perusopetuslaki 30sect1 mom

bullOpetukseen osallistuvalla on tyoumlpaumlivinauml oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilaanohjausta sekauml riittaumlvaumlauml oppimisen ja koulunkaumlynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessauml

Satu Huttunen

Valtakunnallinen normiosa =gt Paikallinen osa=gt Koulun omat tarkennukset

Joensuun seudulla seitsemaumln kuntaa ovat paumlaumlttaumlneet tehdauml yhteisen paikallisen opetussuunnitelman Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijaumlrvi Ilomantsi ja Juuka

Joensuun seudun opetussuunnitelmakoordinaattori Satu Huttunen huolehtii tyoumln sujumisesta

Satu Huttunen

Koulu itsessaumlaumln toimii hyvin mutta koulua ympaumlroumlivauml maailma muuttuu

Satu Huttunen

Teknologia Tiedon

maumlaumlrauml ja luonne

Vaumlestouml

Ilmastonmuutosluonto

Talous

Yhteisoumljen monimuotoisuus

KOULU

Tyoumln luonne

Lasten ja nuorten

kasvuympaumlristouml

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 2: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

httpwwwyoutubecomwatchv=ZwIOCCjw0Ioampfeature=youtube

Satu Huttunen

Opetussuunnitelman merkitys

Perusopetuslaki 30sect1 mom

bullOpetukseen osallistuvalla on tyoumlpaumlivinauml oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilaanohjausta sekauml riittaumlvaumlauml oppimisen ja koulunkaumlynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessauml

Satu Huttunen

Valtakunnallinen normiosa =gt Paikallinen osa=gt Koulun omat tarkennukset

Joensuun seudulla seitsemaumln kuntaa ovat paumlaumlttaumlneet tehdauml yhteisen paikallisen opetussuunnitelman Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijaumlrvi Ilomantsi ja Juuka

Joensuun seudun opetussuunnitelmakoordinaattori Satu Huttunen huolehtii tyoumln sujumisesta

Satu Huttunen

Koulu itsessaumlaumln toimii hyvin mutta koulua ympaumlroumlivauml maailma muuttuu

Satu Huttunen

Teknologia Tiedon

maumlaumlrauml ja luonne

Vaumlestouml

Ilmastonmuutosluonto

Talous

Yhteisoumljen monimuotoisuus

KOULU

Tyoumln luonne

Lasten ja nuorten

kasvuympaumlristouml

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 3: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Opetussuunnitelman merkitys

Perusopetuslaki 30sect1 mom

bullOpetukseen osallistuvalla on tyoumlpaumlivinauml oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilaanohjausta sekauml riittaumlvaumlauml oppimisen ja koulunkaumlynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessauml

Satu Huttunen

Valtakunnallinen normiosa =gt Paikallinen osa=gt Koulun omat tarkennukset

Joensuun seudulla seitsemaumln kuntaa ovat paumlaumlttaumlneet tehdauml yhteisen paikallisen opetussuunnitelman Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijaumlrvi Ilomantsi ja Juuka

Joensuun seudun opetussuunnitelmakoordinaattori Satu Huttunen huolehtii tyoumln sujumisesta

Satu Huttunen

Koulu itsessaumlaumln toimii hyvin mutta koulua ympaumlroumlivauml maailma muuttuu

Satu Huttunen

Teknologia Tiedon

maumlaumlrauml ja luonne

Vaumlestouml

Ilmastonmuutosluonto

Talous

Yhteisoumljen monimuotoisuus

KOULU

Tyoumln luonne

Lasten ja nuorten

kasvuympaumlristouml

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 4: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Valtakunnallinen normiosa =gt Paikallinen osa=gt Koulun omat tarkennukset

Joensuun seudulla seitsemaumln kuntaa ovat paumlaumlttaumlneet tehdauml yhteisen paikallisen opetussuunnitelman Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijaumlrvi Ilomantsi ja Juuka

Joensuun seudun opetussuunnitelmakoordinaattori Satu Huttunen huolehtii tyoumln sujumisesta

Satu Huttunen

Koulu itsessaumlaumln toimii hyvin mutta koulua ympaumlroumlivauml maailma muuttuu

Satu Huttunen

Teknologia Tiedon

maumlaumlrauml ja luonne

Vaumlestouml

Ilmastonmuutosluonto

Talous

Yhteisoumljen monimuotoisuus

KOULU

Tyoumln luonne

Lasten ja nuorten

kasvuympaumlristouml

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 5: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Koulu itsessaumlaumln toimii hyvin mutta koulua ympaumlroumlivauml maailma muuttuu

Satu Huttunen

Teknologia Tiedon

maumlaumlrauml ja luonne

Vaumlestouml

Ilmastonmuutosluonto

Talous

Yhteisoumljen monimuotoisuus

KOULU

Tyoumln luonne

Lasten ja nuorten

kasvuympaumlristouml

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 6: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 7: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

ILMASTON MUUTOS VAumlESTOumlN KASVU JA YMPAumlRISTOuml bull Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden koumlyhtyminen asettavat tinkimaumlttoumlmaumlt reunaehdot tulevaisuutta ajatellen bull Vaumlestoumlnkasvu ja koumlyhyyden kierteen katkaiseminen edellyttaumlvaumlt globaalia kumppanuutta bull Globaalit ympaumlristoumlmuutokset vaikuttavat paikallisesti meihin kaikkiin maailman eri osien keskinaumlinen riippuvuus kasvaa 1048766 Oppilaat odottavat ettauml he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi voisivat ymmaumlrtaumlauml asioita ja oppisivat tekemaumlaumln omassa elaumlmaumlssauml eettisesti perusteltuja valintoja (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 8: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNNAN MUUTOS Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi bull Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenaumlistyminen ja lisaumlaumlntyvauml Vuorovaikutus bull Alueellisten erojen kasvu bull Kulttuurien kielten ja uskontojen moninaisuus bull Tyoumln luonteen muutos tyoumln ja tyoumlvoiman liikkuvuus 1048766Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmaumlrrystauml omasta identiteetistaumlaumln taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistauml kykyauml toimia monikielisessauml ja monikulttuurisessa ympaumlristoumlssauml sekauml taitojaosaamista jonka avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja tyoumlelaumlmaumlssauml (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 9: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

TEKNOLOGIAN JA MEDIAN KEHITYS bull Teknologian erityisesti tieto- ja viestintaumltekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle bull Teknologian kehitys on vasta alussa se luo uusia oppimisen ympaumlristoumljauml tapoja ja mahdollisuuksia 1048766 Oppilaat tarvitsevat nykyistauml parempia tilaisuuksia hyoumldyntaumlauml teknologiaa erityisesti tvttauml syvaumllliseen oppimiseen ja yhdistaumlauml koulussa ja sen ulkopuolella opittua Heidaumln tulee oppia hakemaan analysoimaan ja rakentamaantuottamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa yhdessauml toisten kanssa 1048766Luku- ja kirjoitustaidon kaumlsite on muuttunut ndash tarvitaan laajaalaisia luku- ja kirjoitustaitoja joihin sisaumlltyy entistauml vahvemmin myoumls kuvalukutaito (Halinen Irmeli 2782012

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 10: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

TIEDON LUONTEEN MUUTOS Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme bull Tiedon valtava maumlaumlrauml kompleksisuus ja visuaalisuus bull Tiedon syntyminen verkostoissa bull Tiedon monimuotoisuus epaumlvarmuus ristiriitaisuus nopea uusiutuminen dynaamisuus 1048766 Oppilaat tarvitsevat sekauml strategioita selviytyauml tiedon kasvavan maumlaumlraumln kanssa ettauml vahvistusta identiteetilleen valtavassa tietotulvassa 1048766 Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja kaumlsittelyn taitoja kriittistauml lukutaitoa kykyauml tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekauml ajatella ja ratkaista ongelmia (Halinen Irmeli 2782012)

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 11: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

LASTEN JA NUORTEN KASVUYMPAumlRISTOumlN MUUTOKSET Perheen suvun asuinyhteisoumljen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset bull Aikuisuuden mallit hoivasuhteet perheiden ongelmat koumlyhyys lasten ja nuorten kokemat paineet bull Uudenlaiset yhteisoumlllisyyden muodot median ja mainonnan vaikutus bull Paumlivaumlkotien ja koulujen kasvatushoivavastuun kasvaminen 1048766 Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja vaumllittaumlvaumlstauml aikuisuudesta aikuisten vaumllisestauml yhteistyoumlstauml sekauml rakentavasta toiminnasta yhteisoumlssauml harjaantumista arjen taitoihin ja yksiloumlllistauml tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen 1048766 Kouluyhteisoumln tehtaumlvaumlnauml on vahvistaa oppilaiden koherenssin (eheyden) tunnetta ja tukea onnistumista (Halinen Irmeli 2782012)

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 12: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Miettikaumlauml vieruskaverin kanssapienissauml porukoissa

Jos olisi olemassa yksi taito jonka toivoisitte opetettavan koulussa mikauml se olisi

Satu Huttunen

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 13: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

TULEVAISUUDEN AMMATTEJA ndash jo 20 vuoden paumlaumlstauml Personal branders Social networking worker Time broker Time bank trader Virtual clutter organiser Waste data handler Alternative vehicle developers Narrowcasters Avatar manager devotees virtual teachers Virtual lawyer Weather modification police Quarantine enforcer Climate change reversal specialist Space pilots tour guides and architects lsquoNew sciencersquo ethicist Memory augmentation surgeon Old age wellness managerconsultant Pharmer of genetically engineered crops and livestock Nano-medic Body part maker Laumlhdewwwfastfuturecom

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 14: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Ajattelu ja oppiminen

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsestauml huolehtiminen arjenhallinta ja turvallisuus

Monilukutaito

Tieto- ja viestintaumlteknologian osaaminen

Tyoumlskentely opiskelu ja tyoumlelaumlmaumlssauml tarvittava

osaaminen

Osallistuminen vaikuttaminen ja vastuullisuus

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 15: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 16: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa taumlyteen mittaansa ihmisenauml (s 5)

Oppilas on aktiivinen toimija joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekauml itsenaumlisesti ettauml yhdessauml muiden kanssa Parhaimmillaan oppiminen heraumlttaumlauml myoumlnteisiauml tunnekokemuksia iloa ja uuttaa luovaa toimintaa joka innostaa kehittaumlmaumlaumln omaa osaamista (s 6)

Jotta oppilas osaa hyoumldyntaumlauml ja soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa opetus jaumlrjestetaumlaumln siten ettauml oppilas voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi Omasta oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhauml itseohjautuvammin (s 7)

Perusopetus vahvistaa oppilaan myoumlnteistauml identiteettiauml ihmisenauml ja oppijana (s 8)

Yleisempiauml taitoja ja valmiuksia joita perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksen yhteydessauml sekauml koulun muissa tilanteissa tulee edistaumlauml ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekauml motivaatio ja luovuus (s 9 Valtioneuvoston asetus 3 sect Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 17: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 18: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 19: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA OPETUKSEN TAVOITTEET Valtioneuvoston asetus 4222012 2862012

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sect 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jaumlsenyyteen sect 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot sect 4 Sivistyksen tasa-arvon ja elinikaumlisen oppimisen edistaumlminen

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 20: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Perusopetuksen luokilla 1-6 opetetaan ympaumlristoumloppia

B1-kieli aloitetaan jo 6luokalla

Uskontoa 1 vvh vaumlhemmaumln

Ylaumlkoulun valinnaisaineista siirretaumlaumln tunteja taideaineisiin=gtvalinnaisuus vaumlhenee

Ylaumlluokilta siirtyy englannin tunti 5 luokalle

Historiaa ja yhteiskuntaoppia jo alakoulun puolella

Satu Huttunen

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 21: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Ops-tyouml kaumlynnistyy toimintakulttuurin pohtimisella Millainen on koulun arki ja toimintakulttuuri

Miten toimintatavat edistaumlvaumlt laaja-alaisen osaamisen taitoja

Miten oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun

Mitkauml ovat varhaiskasvatusta esiopetusta ja perusopetusta yhdistaumlviauml keskeisiauml tavoitteita keskeisiauml teemoja ja toimintaperiaatteita

Millaista osaamista tarvitaan =gtTaumlydennyskoulutus

Satu Huttunen 2014

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 22: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

= kaumlytaumlnnoumln tulkinta opetus- ja kasvatustehtaumlvaumlstauml tapa toimia

Mitauml pidaumlmme taumlrkeaumlnauml

Mitauml sanomme muille

Mitauml todellisuudessa teemme

ARVOT TOIMINTA KULTTUURI

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 23: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

MITAuml opetetaan MITEN opetetaan Onko koulun toimintakulttuuri sellainen ettauml se antaa lapsille oppilaille mahdollisuuksia ja

edellytyksiauml oppia tulevaisuuden kannalta taumlrkeitauml taitoja (omaan ajatteluun

harkitsevuuteen itseohjautuvuuteen vastuullisuuteen jne)

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 24: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

A Kaumlsitykset nykyisestauml peruskoulusta Millaisena naumlet nykyisen peruskoulun Mitkauml asiat ovat paremmin kuin omana kouluaikanasi Mitkauml asiat ovat huonommin kuin omana kouluaikanasi

B Ajatukset tulevaisuuden koulusta tiedoista ja taidoista Millaisessa maailmassa toivoisit lapsesi elaumlvaumln

tulevaisuudessa Millaisia ominaisuuksia toivoisit lapsellesi kehittyvaumln ettauml

haumln paumlrjaumlisi sekauml omassa arjessaan ettauml tyoumlelaumlmaumlssauml Mitauml tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulun tulisi erityisesti

painottaa

Satu Huttunen

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 25: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Kirjoita vihreaumllle lapulle mikauml koulussanne on taumlllauml hetkellauml hyvin ja mille naumlytetaumlaumln vihreaumlauml valoa Kirjoita punaiselle lapulle mitauml kehitettaumlvaumlauml koulun toiminnasta loumlytyisi

Seuraa seudullisen ops-tyoumln etenemistauml Facebookissa Joensuun seudun ops 2016

httpswwwfacebookcomgroupsJoensuunseudunops2016

Satu Huttunen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 26: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln

John Schaar

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar

Page 27: Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä ...file/download... · Mikä koulussa muuttuu 2016? Mikä joutaisi muuttua ja mistä halutaan pitää kiinni? ... Ops-työ

Kuvacopy Aulikki Sihvonen

Satu Huttunen

Polkuja tulevaisuuteen ei loumlydetauml vaan ne tehdaumlaumln John Schaar