mikrotik script · 2020. 10. 5. · mikrotik...

of 20 /20
Mikrotik Script {TONDEV} พมดท

Author: others

Post on 30-Jan-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MikrotikScript{TONDEV} พอมดไอที

 • Mikrotik Script

  •Script configuration

  •Scripting language

  05/10/63

 • Script configuration คืออะไร

  Script configuration คือชุดคําส่ังท่ีจะทําใหอุปกรณ Mikrotik ตั้งคาตามท่ีตองการ โดยจะเขียนในรูปแบบ command line ใชสําหรับ config ไดแกการ config Interface, VLAN, Firewall หรือกําหนด User เปนตน สามารถ Export ตัว script configuration ออกมาในรูปแบบของ Text file ไฟลท่ีไดจะเปน .rsc ในไฟลก็จะประกอบดวยคา config ตาง ๆ สามารถเก็บไวเปน Backup เวลาอุปกรณมีปญหาหรือตองเปล่ียนใหม ตัว Mikrotik script config นี้สามารถนําไปใชกับอุปกรณ Mikrotik รุนอื่นท่ีเปนประเภทเดียว แตตองระวังเร่ืองความไมเขากันของ Interface ในกรณีท่ีใชตางรุน

  05/10/63

 • ตัวอยาง Mikrotik script configuration

  05/10/63

 • Mikrotik scripting language คืออะไร

  Scripting language คือภาษาสคริปตท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับ RouterOS โดยการทํางานจะเปนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกกําหนดไวในเหตุการณตางๆ ของตัวอุปกรณ การเขียนภาษาสคริปตนั้น จะเปนการเขียนแบบคลาดการณลวงหนาเหมือนกับการเขียนโปรแกรมท่ัวไป จะมีเร่ืองของอัลกอริทึม (algorithm) และตรรกะ(logic) หรืออื่นๆ เขามาเกี่ยวของดวย

  05/10/63

 • ตัวอยาง Mikrotik scripting language

  05/10/63

 • การสาธิต config mikrotik ใหยืดหยุนนําไปใชตางรุนได{TONDEV} พอมดไอที

 • Requirement

  •แบง Network ออกเปนสามวงมี Server, แผนกซัพพอรต, แผนกบัญชี

  •โดยให แผนกซัพพอรต, แผนกบัญชี สามารถเขาถึง Server ได

  •แผนกซัพพอรตสามารถใชงาน Internet ไดอยางมีขอจํากัด

  •แผนกบัญชีใหใชงาน Internet ไดแคเว็บเทานั้น

  •หากเกิดปญหาอุปกรณเสีย สามารถนําอื่นท่ีตางรุนมา import script configuration โดยแกไขเร่ือง interface ไมเขากันใหนอยท่ีสุด

  05/10/63

 • VLAN

  • VLAN100 = Server

  • VLAN101 = Support

  • VLAN102 = Account

  05/10/63

 • Interface list

  05/10/63

 • Bridge

  05/10/63

 • IP Address

  05/10/63

 • DHCP Server และ IP Pool

  05/10/63

 • DNS

  05/10/63

 • ทํา Masquerade(NAT) ใหสามารถออกเน็ตได

  05/10/63

 • Firewall rule

  05/10/63

 • Firewall rule

  05/10/63

 • Q&A

  05/10/63

 • การยาย config ไปเครื่องตางรุน{TONDEV} พอมดไอที

 • 05/10/63

  เปรียบเทียบขา wlan

  RB4011iGS+5Hac

  hap ac2

  Mikrotik�ScriptMikrotik ScriptScript configuration คืออะไรตัวอย่าง Mikrotik script configurationMikrotik scripting language คืออะไรตัวอย่าง Mikrotik scripting languageการสาธิต config mikrotik ให้ยืดหยุ่นนำไปใช้ต่างรุ่นได้RequirementVLANInterface listBridgeIP AddressDHCP Server และ IP PoolDNSทำ Masquerade(NAT) ให้สามารถออกเน็ตได้Firewall ruleFirewall ruleSlide Number 18การย้าย config ไปเครื่องต่างรุ่นเปรียบเทียบขา wlan