miniorga de lumini iprs 8202

Download Miniorga de Lumini IPRS 8202

Post on 25-Nov-2015

144 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pliant miniorga de lumini de la IPRS, cod 8202

TRANSCRIPT

 • TNSTRUCTIUNI DE MONTAJPlicul conline toote pierele necesore pentru

  reoliroreo montoiului, incluriv plocc de circuitr i ' ol iojul de l ipi t . Pierele vor f i implontote inploco de cobloj imprimot, urmir ind cu otenfieichemo gi desenul coblojului. O otenfie deore'bit i trebuie ocordoto pozif iondti i corecte o tron'r istoorelor, ole coror terminole se identi f icd dinderen. Lipituri le re Yor elecuto cu un pistol(cioconf de l ipi t de putere micd, ovind gri id sise inc6lreoscd t imulton terminolul pierei ' fol iode cupru de pe circuit gi ol iojul de l ipi t ' pin6ce picdturo de ol ioi se int inde. Se vo evito ins6o incdhire pe o durold moi more o termino-lelor, core poote'determino deteriororeo pieseirou o coblojului. Boterio 5e yo conecto cu oju-torul bucdfi lor de conductor penttu coneriunidin pl ic. Conlorm desenului din prospect se re'comond6 injectoreo semnolului de introre prininiermediul piciorugului 3 ol mufei mom6. Func-f ie de t ipul sursei core f urnizeoz6 semnolulde oudiolrecvenfd (mognetofon, rodioreceptor,cosetofon sou picupl, erte necesord insd iden-t i f icoreo piciorugului core ore nivelul de semnolcomporobi l sou sensibi l moi more fold de ni-velul necesor t i conectoreo ocelui piciorugi loiniroreo miniorgi i (de regul i picioru;ul 3 lo co-setofon 9i mognetofon gi piciorugul I lo rodio-receptoore). Deosemeni trebuie ovutd in yedeleodoptoreo tursei de semnol cu introreo mini.orgi i , in

  _taf,rul in core impedonlo de iegire osursei s6\[i moi micd de cel pulin 5-6 orifo!6 de i frbdonlo de introre (100 Kohmil ominiorgi i . In situofio in core nivelul de semnollo mulo sursei de oudiofrecventd este insufi-cient fol i de nivelul necesor functiondri i mini-orgi i sou, pur ; i simplu, nu eristd o osemeneomufd (cozul rodio'gTetofoonelor mici gi mil loci i fse recomondd coti .- toreo in porolel pe difurorulrodioreceptorului lcosetofonuluif o unui divizorrezisl iv (rerislenle de volori Ki loohmicef de pe

  .

  ' .r sd se culeogd semnolul oudio delunrdtor.ie frecvenfi in core lucreori filtrele

  /u l imitele , , jos" (50 Hrf gi respectivf00 Hrl in corelore cu l imitele deloudio ole oporotelor de rodio soubnelor (picupuri lort de bund col i tote.breo unor rurie oudio de col i tote

  \ . / t

  IISTA DE MATERIATEf . f f t T3, Tl, 16,17, T9, Tl0

  - lron-

  rictor BSNC t (8c t7o) 7 buc'2. 12

  - tronzistor BC t70 C I buc.

  3. T5, T8, f l1 -

  tronzit tor BSND | (BDl35BD 2331 O,Qt74 3 buc.

  1. Cl -

  condensotor 0,22 1FllOV hin. 1 buc.^5. C3

  -

  condensotor 1,7 pF/tOV min. I buc.J,6. C2, C9

  - condensotot 17 nFl1OY min. 2 buc.

  7, CA -

  condensotor 0,t ptF/t0V min. I buc.8, Cl l

  -

  condensotor 1,5 nF/l0V min. I buc.9. C6

  - condensotor 0,47 g,F/lOV min' I buc.

  f0. C4, C5, C7, C10, Cl2 - condenso'roi 1s pFltov rnin. lBflls tuc.

  11. Rl -

  re: istor I Mohmi 0.t25W min. I buc.12. R3

  - reristor 330 Kohmi 0,125W min. t buc.

  13. R2, R{, R9, Rlz, Rl5, Bzj-- rgl^istorI Kohm 0,f 25W minh

 • SCHEMA ELECTRICADE PRINCIPIU

  ii, "iolll.';t *4,f1' luf/

  I1..i | . \

  d coNDENSAToR

  f ry, : : .o, 1Elr L ct

  -F1-_,

  , 1fu, TRANZI'T'R TrP Bo

  TRANZISTOR Tl P BC rGl.F'(it.Pc

  .G'

  ocLG'(uiPt-cto-

  CON DENSATOR

  ot-CLv,

  :E'r9ot-(l,

  T'(uII

  G'.PcoE

  DESCBIEREA $l FUNCflONAREA iSCHEMEI

  Schcmo clcctricd cuprindc potru pdrfi :o. preomplilicolor, olcEtuit din tronririoorele

  Tl fi T2, core ole rolul dc o onplilico rcmno-lul de oudiclrccycnfi preluot de lo un oporoldc rodio (ic$reo dc pc detecficf ;

  b. ctojul lGporolor cil lrecrenfelor joo:c, cil-cituit dintr-un liltru ,,kGce jo3' lR5, n6, C5, C6lf un ctoj dc omplificorc F3, Till ;c. etojul seporotor ol frecvenlelor medii , reo-lirot cu un liltru ,,trece bondi. lC8, Rt0. Rll,Rl2, C9l f un ctoj da omplificorc (T6, T?l ;

  d. ctojul rGporotor ol frccrenfclor inolte, ol-cdtui t d intr-un f i l t ru , , t rece sus" (C11, R16, Rt7);i un ctoj dc omplificore (T9, Tl0f.

  In colectoorelc tronritloorclor T5, 18, Tll. seconccteord l6mpilc electrice ortlel : becul rolulo T5, becul golbcn lo T! gi becul verdc lo Tll.Cu un temnol dc oudiofrecvcnfd de lo mognc.tofon, rgdio, corclofon, pil-up (de lo ie$roode linic : cco. 500 mVf sc poote ocfiono direclin punctul A, dedicindu-rc in ocect cor leg6-turo o-b, Becurilc te vor4prindc in lunclie deintenritateo semnolului dE inlrore ;i de frec-vcnfo ocestuio, producind electe luminoose deo.rebite. Montojul. lc olimcnteori dc lo boteriercu rdrd dc tcnriune continui d919V.

  gARACTER|ST|C| TEHNTCEs. tensiuneO de olimentore : 9Vb. consum morim de curent : 300 mAc. sensibititoteo to frrtrore : cco.20 mVd. impedonfo de introre : cco. 100 KAe. becurile electrice : 75 mA/9Vf. bondo de frecvenfe in core lucreord

  filtrele : Conol I (,,joose"l 50 -500 Hz ;

  conol ll (,,medii'l 5flt-2qt0 Hz I co-nol lll (,,inolte'l 2qn-16000

  - !

 • M UFA H AMACU 5 CONTAT TE

  MUFA I4AMACU 3 CONTACTE

  245intrare m asa(-)

  .z './

  ."r/.,/./