mitä on abr?...abr-kuntoutus on kotikuntoutusmenetelmä. tämä tarkoittaa sitä, että kun tämä...

of 6 /6
Mitä on ABR? 4 2014 Palvelusuunnitelma kuntoon

Author: others

Post on 12-Jun-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mitä on ABR?

  4 • 2014

  Palvelusuunnitelma kuntoon

 • Onko sulla kamera mukana, Miika huikkaa jo ovel-ta, kun toimittaja tulee sisään. Nyt on tultu puhu-maan hänen asioistaan ja toki on tärkeää, että ku-vat lehteen saadaan otetuksi. Haminalainen Mii-

  ka on nauravainen ja kontaktia ottava poika, mutta elä-män alkutaipaleella maailma ympärillä tuntui pelottavalta.

  Miika syntyi syyskuussa 2006 raskausviikolla 28 ja po-

  jan selviytyminen elämään oli vaakalaudalla. Hätäsektio ehdittiin kuitenkin tehdä ajoissa ja vauvateholla vietetty-jen kahden kuukauden kuluttua hän pääsi kotiin. Paino-kin oli noussut reilusta kilosta kolmeen.

  – Miikan ensimmäiset elinvuodet olivat aika raskaita hänelle itselleen sekä meille vanhemmille, Sinikka Kää-riäinen muistelee. – Hänen raajansa olivat hyvin spasti-

  Miikalla on hyvä olo”Tehdäänkö ABR:ää?” – ”Joo!” Kahdeksanvuotiaasta Miika Kääriäisestä ABR-kuntou-

  tus on kivaa. Ja miksei olisi, kun pyörätuolissa istutun koulupäivän kankeuttamat

  jäsenet pääsevät rentoutumaan. Tänään Sinikka ja Tommi Kääriäisen perheessä voi-

  daan iloita energisen Miikan hyvästä olosta, kun ennen syntymää saadun CP-vam-

  man tuomat vaikeudet ovat helpottaneet ABR-kuntoutuksen avulla.

  S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 1 46

 • LEEN

  A H

  ON

  KA

  NEN

  Miikan isä Tommi Kääriäinen on nostanut

  Miikan pyörätuolista hierontapöydälle. Si-

  nikka Kääriäinen pyörittää tasaisin liikkein

  painopalloa Miikan lonkalla. ABR-kuntou-

  tusta tehdään Kääriäisen perheessä lähes

  joka päivä tunnin verran tai enemmänkin.

  Hetki on mukava ja rauhoittava sekä Mii-

  kalle että äidille.

  S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 1 4 7

 • set ja keskivartalo hypotoninen. Hänel-lä oli hankala olla omassa kehossaan ja vaikea hahmottaa maailmaa ympäril-lään. Tähän vaikutti myös aivoperäinen näkövamma. Koska maailma ympäril-lä tuntui niin kaoottiselta, Miikasta tu-li hyvin arka ja pelokas. Kaikenlaiset ar-kiset äänet, kuten oven avautuminen tai kännykän pirinä aiheuttivat valtavan re-aktion ja itkun.

  Mikä auttaisi Miikaa– Yleensä Miikan kaltaisia lapsia hoide-taan botoxilla ja leikkauksin. Meistä ne tuntuivat liian rankoilta keinoilta. Ver-taistukiverkoston kautta kuulimme ABR-kuntoutuksesta, joka näytti auttavan mo-nia CP-vammaisia lapsia helpottamalla spastisuutta, Sinikka Kääriäinen kertoo.

  – Koska ABR on paljon vanhempien aikaa vievää kotikuntoutusta, minua mie-titytti se, miten jaksaisin kuntouttaa Mii-kaa töiden ohella. Tunti päivässä kuntou-tusta kuulosti hyvin työläältä.

  – Pohdimme asiaa monta vuotta. Me-netelmää kokeilleiden perheiden koke-mukset kuitenkin olivat niin rohkaisevia, että päätimme lähteä mukaan. Ensimmäi-selle ABR-kurssille osallistuimme Tans-kassa keväällä 2013. Sen jälkeen kurssit on järjestetty jo kahdesti Suomessa.

  – Ennen varsinaista kurssia ABR-tii-mi tekee Miikan tilanteesta huolellisen arvioinnin, joka myös video- ja valoku-vataan. Sen pohjalta ABR-tiimi suunnit-telee meille yksilöllisen harjoitusohjel-man. Kurssilla opettelemme ne harjoit-teet, joita sitten kotona alamme tehdä

  n Miikan kehossa ja toimintakyvyssä on todella tapahtunut suuria muutoksia ja nyt hänen on huomattavasti helpompi ol-la omassa kehossaan. Tiedän myös, että sekä liikunnan että näkövamman kannalta on olemassa asioita, joihin emme voi vai-kuttaa millään. Se on hyväksyttävä.

  S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 1 48

 • Tuettu konttausasenton Ennen ABR-kuntoutuksen alkua Miikaa ei saanut lainkaan asetettua konttausasentoon keskivartalon heikkouden ja jalkojen voimakkaan spastisuuden vuoksi. Kahdeksan kuu-kautta myöhemmin Miika pysyi asennossa lyhyitä hetkiä jopa ilman tukea.

  n ABR-kurssin hinta on korkea, eivätkä kurssit ainakaan toistaiseksi ole Kela-kor-vausten piirissä. Moni perhe käyttää kurs-simaksuihin lapsen vammaistukea ja yllät-tävän monet ovat saaneet avustusta su-kulaisilta tai lahjoituksia muilta tahoilta. Minulle on siis vahvistunut ajatus siitä, et-tä jos perheellä on vahva motivaatio, ra-hat ovat järjestyneet ajan kanssa.

  Miikan kanssa. On tärkeää että harjoit-teet sujuvat oikein, eivätkä ole fyysises-ti raskaita kuntouttajalle tai kuntoutetta-valle. Kaikki pitää siis olla mietittyä, ko-keiltua ja harjoiteltua.

  – Kotikuntoutuksen myötä Miikan jän-nittyneessä kehossa alkoi tapahtua koko-naisvaltaisia muutoksia: spastisuus vähe-ni ja pään- sekä vartalonhallinta kohe-nivat. Rintakehään tuli enemmän tilaa ja kaulaan voimaa niin, että ennen kuis-kaamalla puhunut poika sai voimakkaan puheäänen. Jopa silmien harhaileva liike väheni, joten hän pystyy nyt paremmin kohdistamaan katseensa. Kaiken kaikki-aan olo rentoutui ja parani paitsi Miikal-la, myös meillä vanhemmilla. Sen myötä oma motivaationikin vain kasvoi.

  Omasta tahdosta– Helposti ajatellaan, että kuntoutus on jotain ulkopuolelta tulevaa ja ulkopuo-lisen määräämää, mutta niinhän sen ei pitäisi olla. Kuntoutus on kaikkea, mikä arjessa kohentaa elämänlaatua, Sinikka Kääriäinen sanoo.

  – Vammaisen lapsen perheessä on pal-jon kuormittavia asioita ja jokainen lisä-tehtävä tuntuu tietenkin raskaalta, kun oma jaksaminen ja voimavarat ovat muu-tenkin koetuksella. Jos kuntoutus on jo-takin ulkopuolelta säädeltyä ja määrättyä, riittävää motivaatiota voi olla vaikea löy-tää ja ylläpitää.

  – ABR:ssä motivaatio nousee perheen yhteisestä halusta. Se antaa näkökulman ja välineet, mutta sen, milloin ja minkä aikaa teemme Miikan kanssa harjoitteita, päätämme me itse. Joskus muiden kiirei-den tähden harjoitteiden tekemisen väliin voi jäädä päivä tai kaksi, mutta viikon-loppuna niitä ehtii tehdä kolmekin tun-tia päivän mittaan. Kuntoutuksen aika-na Miika saattaa katsella elokuvaa tai vain olla ja rentoutua musiikkia kuunnellen.

  – ABR-harjoitteiden tekeminen vaatii vanhemmalta keskittymistä ja läsnäoloa. Olen huomannut että keskittyminen tä-hän hetkeen on auttanut minua olemaan murehtimatta tulevaisuutta ja iloitsemaan niistä muutoksista, joita Miikassa tapah-tuu juuri nyt. Se on voimauttava tunne.

  Tammikuu 2014Huhtikuu 2013

  S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 1 4 9

 • n Huhtikuussa 2013 Miikan toimintakyky vatsamakuulla oli hyvin rajallista. Hänen oli vaikea ojentaa itseään, koska selkäran-ka oli jäykkä kuin rautakanki eikä keskivar-talossa ollut voimaa.

  Mikä on ABR-menetelmä?ABR-menetelmä (Advanced Biomechanical Rehabilitation) pohjaa havain-toon siitä, että vahingoittuneet aivot eivät ole ainoa, eikä edes pääsyyllinen aivovaurion saaneen henkilön ongelmiin. Aivovaurion seurauksena kehon sisäiset faskia- eli sidekudosrakenteet romahtavat. Tämä romahdus voi olla joko osittainen tai kokonaisvaltainen.

  Perinteisissä kuntoutusmuodoissa väärien liikkeiden oletetaan olevan vaurioituneiden aivojen syytä ja terapialla pyritään korjaamaan näitä vääriä liikemalleja. Tästä huolimatta, ongelmat usein pahenevat iän myötä. ABR-menetelmä perustuu ajatukseen, että aivoissa olevaa vauriota suurem-pi este liikuntakyvyn kehittymiselle ovat kehon vaurioituneet rakenteet ja normaalimpi liikuntakyky saavutetaan korjaamalla tätä elimistön biome-kaanista rakennetta. Jos kehon rakenne on heikko ja vaurioitunut, on yksin-kertaisesti mahdotonta liikkua oikealla tavalla huolimatta siitä, minkälaisia signaaleja keho aivoista saa.

  ABR-kuntoutuksen tukiyhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.abr-kuntoutus.info Jos ABR kiinnostaa:- Voit osallistua kurssien yhteydessä järjestettävälle esittelyluennolle- Voit ilmoittautua esiarviointiin, jotta saat selville kuinka ABR voi auttaa juu-ri sinun lastasi - Voit osallistua suoraan kurssille. Tällä hetkellä Kela ei korvaa ABR-kursseja. Kahden päivän kurssi maksaa noin 2000 euroa. Hinta sisältää myös lapsen tilanteen arvioinnin sekä Tanskan ABR-keskuksen tuen kurssien välillä säh-köpostin ja Skype-yhteyden kautta.ABR-kurssit järjestetään Suomessa kaksi kertaa vuodessa, tällä hetkellä tam-mi- ja kesäkuussa. Tarkemmat tiedot ilmestyvät sivustolle aina heti, kun seuraavan kurssin ai-kataulu on varmistunut.

  ABR-kuntoutus on kotikuntoutusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun-toutusta toteuttavat lapsen vanhemmat tai muut läheiset lapsen kotona. Koska kuntoutuksen toteutus edellyttää pitkäjänteisyyttä ja runsasta ajallis-ta panostusta päivittäin, vanhemmat ovat käytännössä usein ainoat henki-löt lapsen elämässä, joilla on riittävästi aikaa ja motivaatiota lapsen kuntou-tukseen tällä menetelmällä. ABR-kurssit onkin tästä syystä suunnattu van-hemmille eikä ammattilaisille.

  Yleisemmin vanhemmat tekevät harjoitteita tunnista kahteen tuntiin päi-vässä. Tulokset ovat verrannollisia harjoitteiden tekemiseen käytettyyn ai-kaan ja tietenkin myös oikeaan harjoitustekniikkaan. Harjoitteita on mah-dollista tehdä myös paljon enemmän, mikäli perheen voimavarat vain sii-hen riittävät. ABR-harjoitteet eivät rasita lasta vaan useimmat lapset koke-vat ne hyvin miellyttävinä ja rentouttavina.

  n Reilu vuosi myöhemmin Miika pystyi leikkimään kyynärnojassa jo hyvin monen-laisia leikkejä, koska pään- ja vartalonhal-linta oli parantanut paljon, selkäranka oli joustavampi ja käsienkäyttö kohentunut.

  Kyynärnoja

  S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 1 410