m‚ody naukowiec w polsce – wyzwania i mo¼liwo›ci .m‚ody...

Download M‚ody naukowiec w Polsce – wyzwania i mo¼liwo›ci .M‚ody naukowiec w Polsce – wyzwania i mo¼liwo›ci

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mody naukowiec w Polsce

wyzwania i moliwoci

dr hab. in. Karol Fijakowski,

Czonek RMN V kadencji

Ustawowy organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyszego;

Powoana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

na podstawie zarzdzenia;

Dziaa od 2010 roku.

Rada Modych Naukowcw

Zadaniem Rady jest wspieranie Ministra w dziaaniach sucych

rozwojowi kariery modych naukowcw i osb rozpoczynajcych

karier naukow, w szczeglnoci przez:

Identyfikowanie istniejcych i przyszych barier rozwoju kariery modych

naukowcw;

Przygotowywanie rekomendacji dotyczcych instrumentw

wspomagania kariery modych naukowcw;

Przyblianie modym naukowcom mechanizmw finansowania nauki;

Wspieranie kontaktw modych naukowcw z przedstawicielami

rodowisk gospodarczych oraz instytucji wdraajcych innowacyjne

rozwizania w nauce;

Rada Modych Naukowcw

Najwiksze sukcesy RMN

Zmiany w regulaminach konkursw Iuventus Plus, Diamentowy Grant,

Mobilno Plus;

Zmiana definicji modego naukowca;

Wprowadzenie zmian w wymogach habilitacyjnych;

Zwolnienie stypendiw dla wybitnych modych naukowcw

z opodatkowania;

Wprowadzenie konkursu Sonata Bis w Narodowym Centrum Nauki;

Moliwo zatrudniania personelu pomocniczego w konkursach Sonata

Bis i Maestro;

Moliwo obnienia pensum dydaktycznego w konkursach Sonata

i Sonata Bis.

Rada Modych Naukowcw

Aktywno RMN

Organizacja cyklu Seminariw szkoleniowo-dyskusyjnych pn. Mechanizmy

finansowania bada modych naukowcw w Polsce (m.in. w Warszawie,

odzi, Lublinie, Biaystoku, Krakowie, Gdasku, Olsztynie, Czstochowie,

Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Kielcach, Opolu);

Organizacja Forum Modych Uczonych Od modego naukowca do laureata

Nagrody Nobla. Zaproszonymi gomi byli:

prof. Carol W. Greider laureatka Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny;

prof. Theodor W. Hnsch laureat Nagrody Nobla z fizyki;

prof. Brian Kobilka laureat Nagrody Nobla z chemii;

Wsporganizacja debaty Modzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki

w Polsce;

Spotkania z wadzami polskich uczelni (w trakcie posiedze wyjazdowych

RMNu w Uniwersytecie Jagielloskim, Politechnice Warszawskiej,

Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie, Zachodniopomorskim

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie);

Oglnopolskie konsultacje ws. Uchwa RMN dotyczcych awansw

naukowych.

Rada Modych Naukowcw

Pubikacje Rady Modych Naukowcw

Rada Modych Naukowcw

Korzyci dla Modych Naukowcw z dziaania RMN

Konsolidacja dziaa modych naukowcw w obrbie uczelni oraz

midzy orodkami naukowymi w Polsce;

Propagowanie informacji o dostpnych stypendiach

i programach finansowania bada;

Udzia w pracach nad nowymi regulaminami konkursw:

MNiSW;

NCN;

NCBiR;

Udzia modych naukowcw w opracowywaniu zasad dotyczcych

finansowania nowych projektw.

Mody naukowiec w Polsce wyzwania i moliwoci

cieki kariery naukowej

Przewd doktorski, rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania stopnia

naukowego doktora;

System studiw doktoranckich;

Habilitacja i habilitacja wdroeniowa;

Postpowanie o nadanie tytuu profesora.

Przewd doktorski,

rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania

stopnia naukowego doktora

Warunki wszczcia przewodu doktorskiego

RMN uwaa, i zdefiniowanie warunkw otwarcia przewodu doktorskiego

powinno lee wycznie w gestii jednostek naukowych. Jednoczenie RMN

podkrela, e takiemu rozwizaniu musi towarzyszy podniesienie wymogw

stawianych jednostkom naukowym, ktre maj posiada uprawnienia do

nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie.

Obecnie warunkiem wszczcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej (lub

przyjtej do druku) publikacji naukowej w formie ksiki lub co najmniej jednej

publikacji w czasopimie z Wykazu czasopism punktowanych lub w

recenzowanych materiaach z midzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna

prezentacja dziea artystycznego.

Forma rozprawy doktorskiej

RMN uwaa, e naley zmieni definicj formy rozprawy doktorskiej, ktra

moe by dopuszczona do obrony.

Zdaniem RMN, doktorant powinien by w stanie zoy rozpraw doktorsk w

momencie zakoczenia bada niezalenie od tego, czy jest ona

opublikowana, nieopublikowana czy opublikowana w czci.

Obecny przepis ogranicza form rozprawy doktorskiej i uniemoliwia jej zoenie

w przypadku, gdy tylko jej cz zostaa opublikowana, a cz ma form

maszynopisu lub maszynopisw.

Przewd doktorski,

rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania

stopnia naukowego doktora

Ramy czasowe przygotowania rozprawy doktorskiej

RMN uwaa, e doktorant powinien mie moliwo wczenia do rozprawy

doktorskiej prac przygotowywanych przed otwarciem przewodu, lecz

opublikowanych ju po uzyskaniu tytuu magistra (licencjata w przypadku

laureatw "Diamentowego Grantu").

Wedug obecnie obowizujcych przepisw rozprawa doktorska jest

przygotowywana pod opiek promotora albo pod opiek promotora i

promotora pomocniczego. Promotor jest natomiast wyznaczany po

wszczciu przewodu doktorskiego.

Konsekwencja: Do rozprawy doktorskiej nie mona wliczy prac

przygotowanych i opublikowanych przed wszczciem przewodu

doktorskiego.

Przewd doktorski,

rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania

stopnia naukowego doktora

Definicja rozprawy doktorskie wg RMN

Rozprawa doktorska moe mie form maszynopisu ksiki, ksiki wydanej

lub spjnego tematycznie zbioru rozdziaw w ksikach wydanych,

spjnego tematycznie zbioru artykuw opublikowanych lub przyjtych do

druku w czasopismach naukowych, okrelonych przez ministra waciwego

do spraw nauki na podstawie przepisw dotyczcych finansowania nauki,

lub form mieszan, jeeli odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1.

Rozprawa doktorska jest przygotowywana pod opiek opiekuna

naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod opiek

promotora albo pod opiek promotora i promotora pomocniczego.

Przewd doktorski,

rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania

stopnia naukowego doktora

Recenzenci rozprawy doktorskiej

RMN uwaa, e co najmniej jeden z dwch recenzentw rozprawy

doktorskiej powinien by recenzentem afiliowanym w renomowanej

zagranicznej jednostce naukowej.

Otwarty dostp do rozpraw doktorskich

Zdaniem RMN dostp do penych tekstw rozpraw doktorskich

powinien by dostpem otwartym.

Przewd doktorski,

rozprawa doktorska oraz tryb uzyskiwania

stopnia naukowego doktora

Realizacja studiw doktoranckich tylko w najlepszych

jednostkach naukowych - tylko jednostki z prawem do nadawaniastopnia naukowego doktora habilitowanego w danej dyscyplinie lub jednostki

z kategori naukow A lub A+.

Jednostki niespeniajce powyszych wymaga, ktre s w stanie

zagwarantowa realizacj studiw doktoranckich na najwyszym poziomie,

powinny mie moliwo ich prowadzenia po uzyskaniu wczeniejszej

akceptacji powizanej z ocen jakoci kadry naukowej i programu tych

studiw.

System studiw doktoranckich

Stypendium doktoranckie dla wszystkich doktorantw i napoziomie minimum najniszego wynagrodzenia asystenta.

Stypendium doktoranckie przez cay okres studiw

doktoranckich pod warunkiem pozytywnej corocznej ewaluacji poczynadoktoranta.

Zaostrzenie kryteriw rekrutacji na studia doktoranckie

pozwalajce na skuteczn weryfikacj predyspozycji do wykonywania pracynaukowej.

System studiw doktoranckich

Docelowe zniesienie stopnia doktora habilitowanego

Zdaniem RMN jedynym obowizujcym w Polsce stopniem naukowym

powinien by stopie doktora.

Obecnie habilitacja powinna zosta utrzymana, jako e stanowi barier,

przez ktr przechodz jedynie ambitni i naukowo samodzielni badacze,

ktrzy udowodnili e potrafi uprawia nauk na wysokim poziomie.

Zniesienie stopnia doktora habilitowanego wymaga diametralnej reformy

obecnego systemu i kultury zatrudniania oraz rzetelnej oceny okresowej

pracownikw w jednostkach naukowych.

Habilitacja

Zniesienie obowizku habilitacji

Zdaniem RMN obowizek habilitacji, w cigu omiu lat od momentu

zatrudnienia na stanowisku adiunkta przyczyni si do obnienia jej

wartoci, prestiu, a by moe take i poziomu.

Od przyznania stopnia doktora habilitowanego zaley m.in. utrzymanie

zatrudnienia przez habilitanta.

Zdaniem RMN stopie doktora habilitowanego nie powinien by

warunkiem utrzymania zatrudnienia pracownika naukowego. Decyzja o

tym, kto powinien by zatrudniony, winna lee wycznie w gestii

kierownictwa jednostki naukowej.

Rozwj kariery w kierunku profesury i ksztacenia kolejnych pokole

naukowcw powinien zosta pozostawiony pracownikom jednostek.

Habilitacja

Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

naukowej

Zdaniem RMN nadawanie stopnia doktora habilitowanego w

dyscyplinie naukowej prowadzi do nadmiernego formalizmu oraz

nie sprzyja badaniom interdyscyplinarnym i jest problematyczne

w zwizku z cigle powstajcymi nowymi dyscyplinami.

Ograniczenie jednostek uprawnionych do nadawania stopnia

doktora habilitowanego w ramach dan