modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje modul...

14
Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Tandpleje Institut for Odontologi og Oral Sundhed – Tandplejeruddannelsen. Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 7 - 2017 Tandpleje – Profession og metoder Kontaktperson: Lene Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt januar 2017 INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf. 8716 7400 - www.skt.au.dk Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modul 9 Borgere med særlig behov Modul 8 Relationer og interaktioner Modul 7 Profession og metoder Modul 6 Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 1 Fag, profession og studie

Upload: volien

Post on 30-Mar-2019

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Tandpleje

Institut for Odontologi og Oral Sundhed – Tandplejeruddannelsen. Aarhus Universitet

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modul 7 - 2017

Tandpleje – Profession og metoder

Kontaktperson: Lene Martinussen

Modulbeskrivelsen er godkendt januar 2017

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Aarhus Universitet

Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C

Tlf. 8716 7400 - www.skt.au.dk

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode

Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og

behandling

Modul 9 Borgere med særlig behov

Modul 8 Relationer og interaktioner

Modul 7 Profession og metoder

Modul 6 Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse

Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed

Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 1 Fag, profession og studie

Page 2: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

2

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Indholdsfortegnelse

Mål og beskrivelse ......................................................................................................... 3

Modulets længde ........................................................................................................... 3

Formål ......................................................................................................................... 3

Fordeling af ECTS- point på fagområder for modul 7 .......................................................... 4

Tandsygdomslære ......................................................................................................... 5

Parodontologi ................................................................................................................ 6

Protetik ........................................................................................................................ 7

Oral radiologi ................................................................................................................ 8

Oral patologi og medicin ................................................................................................. 9

Pædodonti .................................................................................................................... 9

Intern praktik ............................................................................................................... 9

Ekstern praktik ............................................................................................................ 11

Overenskomsten mellem Regionernes lønnings og takstnævn og Tandlægeforeningen ......... 11

Indstillingsbetingelse ................................................................................................... 12

Oversigt over obligatorisk undervisning og planlagt studieaktivitet .................................... 12

Moduludprøvning ......................................................................................................... 13

Eksamensregler/bekendtgørelser ved Aarhus Universitet: ................................................. 13

Undervisere modul 7 .................................................................................................... 14

Page 3: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

3

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om uddannelse til

professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt

Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen

for Klinikassistenter og Tandplejere ved Aarhus Universitet

Mål og beskrivelse

Modulet retter sig mod sig mod tandplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrelateret

tandpleje. Modulet retter sig mod viden om tandpleje, metoder og modeller til afklaring,

forståelse og refleksion over patient- og borgerrelateret tandpleje. I undervisningen lægges

der vægt på refleksioner over, hvorledes forskellige videnskabsteoretiske og

forskningsmetodologiske tilgange kan bidrage til udvikling af tandplejeprofessionens

vidensgrundlag. Modulet indeholder 3 ugers praktik i privat praksis.

Den studerende har efter modulet opnået følgende læringsudbytte:

kan kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for

tandplejeprofession og øvrig virksomhed indenfor det odontologiske område, herunder

farmakologiske og generel medicinske problemstillinger

kan udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk

tandplejefaglig problemstilling med udgangspunkt i praktik.

kan diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for tandplejeprofession og

øvrig virksomhed indenfor det odontologiske område

kan reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og

forskningsresultater inden for tandplejeprofession og øvrig virksomhed indenfor det

odontologiske område

Modulets længde

Modul 7 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger.

1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca. 27-28 timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTS-

point) svarer til en studieindsats på 40 timer.

Modulet starter i uge 6 og løber til og med uge 15.

Formål

Formålet med modulet er, at kvalificere de studerendes evner til at tilstræbe ”Best practice” i

enhver behandlingssituation.

Formålet med praktikken er, at den studerende individuelt og i samarbejde med andre i det

odontologiske team deltager i forskellige former for tandplejerfagligt arbejde og tilegner sig

viden, kompetencer og forudsætninger for kvalificeret at kunne løse faglige kliniske opgaver.

Page 4: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

4

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Fordeling af ECTS- point på fagområder for modul 7

Generel medicin og farmakologi 2 ECTS

Tandsygdomslære, parodontologi og protetik 4 ECTS

Oral radiologi 2 ECTS

Oral patologi og medicin, lokalanalgesi og oral kirurgi 3 ECTS

Pædodonti, ortodonti og borgere med særlige behov 1 ECTS

Videnskabelig tilgang og metode 1 ECTS

Intern/ekstern praktik 2 ECTS

__________________________________________________________

I alt 15 ECTS

Videnskabelig tilgang og metode

Underviser:

Gunver Madsen

(Se plan for undervisning på Blackboard)

Generel medicin og Farmakologi

Underviser:

Jan Tagesen

Formål:

At den studerende opnår viden om almen (kinetik og dynamik) og speciel farmakologi

(lægemidler), der er relevant for den odontologiske praksis

Mål:

Den studerende skal:

kunne kombinere den farmakologiske viden med det kliniske arbejde

have indsigt og forståelse for almen farmakologi, herunder farmakodynamik,

farmakokinetik, interaktioner og bivirkninger

have indsigt og forståelse for speciel farmakologi, herunder læren om lægemidler og

lægemiddelgrupper i forbindelse med behandling af sygdomme, og i forbindelse med

behandlingsplanlægningen i klinikken

nævne, beskrive og vurdere de vigtigste medicinske farmaka med relation til

odontologisk praksis, og farmaka med indvirkning på det odontologiske område

vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes

Indhold:

Diverse specielle farmakologiske emner eks: Cancerkemoterapi/cytostatika, Farmakologi og

aldring, Rygning/rygestop. Bevægeapparatet. Sanseorganer: øjne, ører, næse.

Urogenitalregion og kønshormoner. Virkning, bivirkning og interaktioner.

Form:

Forelæsning og opgaveløsning

Page 5: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

5

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Litteratur:

Olsen, I.: Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2010, 3. udgave, ISBN: 9788762806580

Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. Andet

materiale udleveres som noter.

Tandsygdomslære

Underviser:

Niels Mark

Indhold:

Undervisningen forløber i tre hovedspor:

1. Endodonti – hvor undervisningen drejer sig om differential diagnostik af smerter fra

caries, perifer dentin hypersensibilitet og det apikale parodontium, samt om

betændelsestilstande i det marginale og periapikale parodontium

2. Caries epidemiologi

3. Risikovurdering i forbindelse med cariesudvikling i risikogrupper og for enkeltindivider

Der vil endvidere være praktisk og teoretisk undervisning om formål og anvendelse af pulpa-

vitalitetstest af tænderne.

Mål:

Efter endt læring skal den studerende i hovedspor 1 kunne:

skitsere sammenhængene mellem stimuli og reaktioner i pulpa-dentinorganet

klassificere marginale og apikale parodontopatier

nævne principperne for endodontiske behandlinger

beskrive behandling af perifer dentinhypersensibilitet efter anerkendte principper

sammenligne subjektive og objektive kliniske og radiologiske symptomer og fund og

derved kunne stille korrekte endodontiske diagnoser

vurdere prognose efter endodontisk behandling

vurdere komplikationer ved endodontisk behandling

beskrive udførelse af blegning af tænder efter endodontisk behandling

Efter endt læring skal den studerende i hovedspor 2:

beskrive, hvordan cariesforekomsten fordeler sig i den danske befolkning, hvorledes

den historisk har udviklet sig – og analysere hvilke væsentlige faktorer, der påvirker

udviklingen.

nævne principperne i de mest almindelige cariesindices samt kunne anvende disse

vurdere cost-effectiveness i cariesprofylakse/behandling af initial caries

Efter endt læring skal den studerende i hovedspor 3:

ud fra anamnestiske oplysninger og kliniske undersøgelser kunne bedømme en persons

cariesrisiko

vurdere, hvordan forskellige faktorer kan påvirke et individs cariesrisiko

kunne diskutere cariesforebyggelse over for enkeltpersoner og grupper

Overordnet skal den studerende endvidere kunne vurdere og kommentere materiale og

litteratur om caries diagnostik, forebyggelse og behandling.

Page 6: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

6

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Form:

Undervisningen foregår i forelæsningsform og som praktisk/teoretisk undervisning i

anvendelse af pulpavitalitetstester.

Der er ikke mødepligt til forelæsningerne.

Den praktisk/teoretiske undervisning i anvendelse af pulpavitalitetstester er obligatorisk

undervisning, og man skal have gennemført dén for at kunne deltage i moduludprøvningen.

Litteratur:

Fejerskov O, Nyvad B, Kidd EAM: Pathology of dental caries, s. 44-47. I: Fejerskov O, Kidd E,

editors: Dental Caries – The Disease and it´s Clinical Management, second edition. Oxford:

Blackwell Munksgaard, 2008.

Kidd EAM, Nyvad B. Espelid I: Caries control for the individual patient. I: Ibid, kap.27, s. 488-

504

Baelum V, Sheiham A, Burt B: Caries control for populations. I: Ibid., kap. 28, s.506-526

Danielsen B, Hørsted M, Rasmussen P: Kompendium i Endodonti for tandplejeruddannelsen.

SKT-Aarhus 1998

Derudover er alt udleveret materiale, artikler og PowerPoints til download pensum.

Parodontologi

Underviser:

Uwe Vestergaard Henriksen

Formål:

At de studerende opnår en udvidet teoretisk viden om og forståelse for tænders støttevæv og

om patologiske tilstande i disse, således at de er i stand til at planlægge, udføre, evaluere og

vedligeholde grundlæggende forebyggelse og behandlingsstrategier med baggrund i

evidensbaseret metode.

Mål:

Den studerende skal kunne:

beskrive og klassificere de almindeligste patologiske tilstande i tænders støttevæv

beskrive og forklare årsagssammenhænge

beskrive udvidet, vurdere og anvende metoder / strategier til forebyggelse og

behandling af patologiske tilstande i tænders støttevæv

analysere grundlæggende og vurdere et forebyggelses og behandlingsforløb

behandle grundlæggende patologiske tilstande i tænders støttevæv

kunne vurdere behovet for og udføre fixering af tænder

kunne reflektere over og drage paralleller mellem målene

Indhold:

Tænders støttevæv

anatomi

funktion

kliniske billede

Page 7: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

7

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

De almindeligste patologiske tilstande i tænders støttevæv

Inflammationsprocesserne

Kliniske tegn på inflammation

Røntgenologiske forandringer

Undersøgelse og diagnostik

Årsagssammenhænge

Lokale og generelle ætiologiske faktorer

Plak, udvikling, virkning og plakteorier

Behandling og Forebyggelse af patologiske tilstande i tænders støttevæv

Parodontalbehandlingens mål, principper og strategier

Forebyggelsens mål, principper og strategier

Hjemmetandpleje

Tandrensning, metoder og instrumenter

Fixering

Kursus i fixering er obligatorisk. Såfremt en studerende ikke har deltaget i øvelsen i fixering,

kontaktes modulansvarlig.

Forelæsninger er frivillige.

Form: Forelæsninger, kliniske øvelser i mindre grupper

Litteratur:

Rambusch. Parodontologi, kompendium, 2000 se de enkelte kapitler på forelæsningsplan på

BLACKBOARD

Noter (BLACKBOARD)

Protetik

Underviser:

Dorte Raun

Formål:

Den studerende skal kunne vejlede en patient om protetiske erstatningsmuligheder og være i

stand til at diskutere disse behandlinger med de øvrige medlemmer af det odontologiske team.

Den studerende skal have kendskab til nødvendige forbehandlinger og arbejdsgange i

forbindelse med protetikfremstilling. Den studerende skal kunne vejlede patienten både før,

under og efter protetisk behandling.

Mål:

Den studerende skal:

kunne forklare fordele og ulemper ved forskellige protetiske behandlingsmuligheder.

overvære mindst én aftrykstagning, som optakt til fast protetik, under praktikopholdet.

selvstændigt kunne udføre og kritisk vurdere én aftrykstagning, som optakt til enten

provisoriefremstilling eller studiemodel enten under sit praktikophold eller på skolen.

kunne diagnosticere protesebetingede slimhindeforandringer og kende til behandling heraf.

Page 8: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

8

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Form:

På BLACKBOARD henter den studerende et skriftlig opgavesæt, som bl.a. indeholder en

selvstændig praktisk øvelse til praktikopholdet på modul 7. Den studerende skal på

tilfredsstillende vis kunne besvare de beskrevne mål for faget, inden den angivne frist.

Besvarelsen vurderes af faglærer.

Litteratur:

Esben B. Özhayat: Protetik, hæfte fra Erhvervsskolernes Forlag, 2009

Power Point-noter fra protetik forelæsninger på 5. og 6. modul (BLACKBOARD)

Oral radiologi

Underviser:

Niels Mark

Formål:

Formålet med undervisningen er, at den studerende efter modulet har opnået teoretisk og

praktisk viden, således at hun sikkert kan optage, scanne, lagre, beskrive og tolke enorale

digitale røntgenbilleder.

Mål:

Efter endt læring skal den studerende kunne:

Foretage digitale enorale røntgenoptagelser – bitewings og enorale optagelser udført

med parallelteknik og vinkelhalveringsteknik

Foretage henholdsvis mesio- og distoekcentriske enorale optagelser

Scanne, lagre og distribuere disse optagelser

Beskrive normalstrukturer og hyppigt forekommende tanddannelsesanomaliers og

cysters udseende på enorale røntgenbilleder

Beskrive caries’ og parodontitis marginalis, interradicularis og apikalis’ udseende på

enorale røntgenbilleder

Beskrive regelmæssigt forekommende behandlingers udseende på røntgenbilleder

Form:

Undervisningen foregår som forelæsning og praktiske øvelser i små hold, hvor der foretages

optagelser, scanning og lagring af enorale røntgenoptagelser.

Der er ikke mødepligt til forelæsningerne.

De praktiske øvelser er planlagt studieaktivitet (kræver 80 % tilstedeværelse, der

dokumenteres ved underskrift).

Det vil ikke være muligt at deltage i modulprøven, hvis man ikke har deltaget i mindst 80 % af

den planlagte studieaktivitet.

Det vil ikke være muligt at deltage i modulprøven, hvis man ikke har deltaget i mindst 80 % af

den planlagte studieaktivitet.

Page 9: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

9

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Litteratur:

Wenzel A, Wiese M, Sewerin I. Stråledoser, Stråleskader, Strålebeskyttelse, 3.udgave. Kapitel

6. Munksgaard Danmark. København 2011

Danielsen B. Kompendium i Oral Radiologi for Tandplejere. SKT-Aarhus. Kap. 2: s.26-28;

kap.3: s. 30-41 og s. 49-50; kap. 6, 7 og 8

Wenzel A, Møystad A. "Film og digitale intraorale røntgenreceptorer". Tandlægebladet

2009:113;18-27.

Oral patologi og medicin

Underviser:

Mette Kjeldsen

Se Blackboard

Pædodonti

Tandmorfologi:

Underviser:

Charlotte Huber

Den studerende skal kunne:

Beskrive de primære tænders eksterne morfologi

Identificere primære enkelttænder og tandstrukturer

Kende de primære tænders frembrudstidspunkter

Anvende den opnåede viden i det kliniske arbejde til registrering af tandstatus, til

identifikation af afvigelser fra normale forhold, til journalføring, til pudsning af

fyldninger, til information af patienter/forældre og odontologiske samarbejdspartnere

samt i det sundhedspædagogiske arbejde

Intern praktik

Underviser:

Dorte Snog og underviserne på klinikken

Formål:

Formålet med intern praktik er, at de studerende afprøver deres teoretiske kundskaber i

praksis med patientbehandling, og at de studerende får et indblik i evidensorienterede

behandlingsmuligheder, som de kan bringe i spil i den efterfølgende behandling.

Page 10: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

10

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Mål:

Den studerende skal kunne:

administrere arbejdet på klinikken, så behandlings- og vedligeholdelsesplaner

overholdes

tilskrive nye patienter af passende sværhedsgrad således at målene for INP kan

opfyldes

identificere patienter med komplekst behandlingsbehov samt anvende

henvisningsproceduren for disse

udføre undersøgelse og diagnostik på patient med kompliceret behandlingsbehov

kunne tilrettelægge, gennemføre og begrunde et behandlingsforløb på patient med

kompliceret behandlingsbehov

beskrive indikation for brug af lokalanalgesi og teorien bag

udføre lokalanalgesi på patient

kende indikation og udføre vitalitetstest

udføre non-operativ cariesbehandling

foretage supra- og subgingival scaling på svær parodontal-patient

diskutere faglige problemstillinger inden for det odontologiske område med

medstuderende og underviser

tilslibe arbejdsmodel

kende indikation samt udføre fiksering på fantom

reflektere over egen praksis

reflektere over teoriers og forskningsresultaters anvendelse i praksis

Indhold:

På klinikken med patientbehandling trænes viden, færdigheder og kompetencer indenfor

modulets læringsudbytte. Den studerende arbejder med patienterne og observerer, vurderer

og reflekterer over behandlingerne.

I løbet af den kliniske undervisningsperiode indsamler og beskriver den studerende data hos

en patient til senere bearbejdelse. Denne patient benævnes bachelorpatienten.

Dataindsamlingen udarbejdes efter gældende retningslinjer (se vejledning på BLACKBOARD).

Der vil være konference kl. 8.00 – 8.30 før patientbehandling. Se WebUntis. Se endvidere

vejledning om konference på Blackboard.

Fælles konference med kliniske undervisere og undervisere fra de humanistiske fag:

Ved den fælles konference med klinisk underviser og hum-underviser er der afsat 3 timer pr.

hold. Konferencen tager udgangspunkt i de studerendes refleksion over anvendelsen af

faglig/klinisk viden samt begreber fra sundhedspædagogik, sociologi, psykologi og etik

relateret til konkreter patientcases med henblik på udvikling af egen praksis.

Form:

Patientbehandling på klinikken.

Page 11: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

11

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Ekstern praktik

Formålet:

Formålet med praktikken er, at den studerende individuelt og i samarbejde med andre i det

odontologiske team deltager i forskellige former for tandplejerfagligt arbejde og tilegner sig

viden, kompetencer og forudsætninger for kvalificeret at kunne løse faglige såvel som kliniske

opgaver. Det tilstræbes, at den enkelte studerende gennem praktikken opnår et bredt

kendskab til tandplejerens profession samt lærer at forholde sig kritisk og reflekterende til

egen praksis.

Mål:

Indgå i praktikstedets odontologiske team og daglige praksis

Indgå i klinikkens arbejde og udvikle sine kliniske færdigheder yderligere

Deltage i planlægning og gennemførelse af forskellige

behandlingsplaner/behandlingsseancer

Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis

Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis

Form:

Praktikken varer 3 uger (uge 10-12 inkl.) med en arbejdsbelastning på 3½ dag pr. uge.

Dagene aftales med praktikstedet. De resterende 1½ dag bruges til studietid.

Den studerende indgår i praktikstedets arbejde både som aktiv deltager og som observatør.

I praktikken (og på IOOS) skal den studerende besvare en række opgaver/spørgsmål fra de

faglærere, som repræsenterer modulets fag. Opgaverne udleveres i et dokument på

BLACKBOARD i starten af modulet. Opgaverne er spørgsmål/opgaver, som skal

udføres/besvares i praktik eller ved hjælp af egne IOOS patienter samt en enkelt opgave

omhandlende bachelorpatienten. Opgaverne vil blive sendt til praktikstedet til orientering.

Se endvidere informationsmateriale om praktik på BLACKBOARD

Inden praktikopholdet, vil der blive afholdt forelæsning i sygesikringsoverenskomst og i

praksisadministration (Se nedenfor).

Overenskomsten mellem Regionernes lønnings og takstnævn og

Tandlægeforeningen

Underviser:

Charlotte Huber

Forberedelse til praktik, hvor de studerende bliver gjort bekendt med

tandlægeoverenskomsten som anvendes i privat praksis af tandlæger og tandplejere.

Kort gennemgang af lovgivning, ydelser og brugen af disse.

Page 12: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

12

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Indstillingsbetingelse

For at indstille sig til modulprøven på modul 7 skal den studerende have:

deltaget i mindst 80 % af undervisningen af den planlagte studieaktivitet (se

nedenstående skema)

godkendt patientadministration

godkendt praktikforløb

deltaget i obligatorisk undervisning (Se nedenstående skema)

Såfremt forudsætningerne ikke er opfyldte, kan den studerende ikke deltage i

modulprøven. Foreligger der usædvanlige forhold kan der gives dispensation herfor

af studieleder.

(Usædvanlige forhold vil almindeligvis være uforudsete forhold, som den studerende ikke har

haft mulighed for at tage højde for ved den sædvanlige planlægning)

Oversigt over obligatorisk undervisning og planlagt studieaktivitet

Fag

Obligatorisk

undervisning

(100 %

tilstedeværelse

kræves -

dokumenteres

ved underskrift)

Planlagt

studieaktivitet

(80 %

tilstedeværelse

kræves -

dokumenteres

ved underskrift)

Forelæsninger

Fixering X

Fælleskonference X

Generel medicin og farmakologi X

Holdmøder X

Oral patologi og medicin X

Oral radiologi teori X

Oral radiologi øvelser X

Overenskomst med

regionen/praksisadministration X

Parodontologi X

Patientbehandling X

Pædodonti X

Tandsygdomslære X

Page 13: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

13

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Moduludprøvning

Eksamensform:

Modul 7 afsluttes med en individuel intern skriftlig prøve indenfor temaet for modulet,

profession og metoder.

Prøven består af to dele: en kort skriftlig opgave vedrørende litteraturvurdering og en skriftlig

opgave fra den eksterne praktik.

Litteraturvurderingsopgaven kan besvares enten individuelt eller maksimalt af 2 studerende i

fællesskab. Opgaven bedømmes individuelt, derfor skal det fremgå, hvem der har skrevet de

enkelte afsnit. Se endvidere vejledning på BLACKBOARD.

De to opgaver skal bestås hver for sig.

Hensigten med prøverne på modul 7 er at bedømme i hvilken grad, den studerende har opnået

modulets læringsudbytte, og prøverne bedømmes B/IB.

Hjælpemidler:

Alle hjælpemidler er tilladte.

Eksamensopgaverne:

De skriftlige opgaver sendes til studieadministrationen fredag den 10. april 2015 senest kl.

12.00 på denne mail: [email protected] Se endvidere Blackboard for yderlige

oplysninger.

Bedømmelse:

Svar på modulprøven kan forventes senest 3 uger efter afleveringstidspunkt. Se endvidere

eksamensplan på studieportalen for dato for reeksamen.

Indstilling til ordinær prøve, reeksamen og sygeeksamen:

Den studerende indstilles automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den

studerende er automatisk tilmeldt reeksamen og evt. sygeeksamen, hvis den ordinære prøve

ikke er bestået, ikke mødt eller ved sygdom. Reeksamen udbydes på modul 8. Modulprøven

skal være bestået inden starten af modul 9. Reeksamen og sygeeksamen afvikles ligesom den

ordinære prøve.

Eksamensregler/bekendtgørelser ved Aarhus Universitet:

Om eksamensregler se endvidere lov om Bekendtgørelse om eksamen:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160839 gældende, samt andre love og

bekendtgørelser bl.a. disciplinære foranstaltninger ved Aarhus Universitet www.skt.au.dk eller

studieportalen for tandplejeruddannelsen

Aarhus Universitet har udarbejdet en pjece der forklarer hvad eksamenssnyd er, og giver

eksempler på eksamenssnyd. Husk - er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd,

så spørg din underviser, din studievejleder eller eksaminator.

Se pjecen her: http://studerende.au.dk/studievejledning/proever/eksamenssnyd/

Page 14: Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul ...studerende.au.dk/.../Modulbeskrivelse_modul_7__2017.pdf · Modul 11 Tillæg til studieordning for Professionsbacheloruddannelsen

14

AARHUS

UNIVERSITET

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED – TANDPLEJERUDDANNELSEN

Undervisere modul 7

ABH Ann-Berit Hansen Tandplejer [email protected]

BA Birgitte Ahrensburg Cand. pæd. pæd. psyk. [email protected]

CH Charlotte Huber Tandplejer [email protected]

DR Dorte Raun Tandlæge [email protected]

DSN Dorte Snog Nielsen Tandplejer [email protected]

EHC Eva Holmgaard Christensen Tandplejer [email protected]

GB Gitte Brink Tandplejer [email protected]

GM Gunver Madsen Tandlæge, MPH [email protected]

HHV Hanne Hvid Tandlæge, MSA [email protected]

JH Jan Hejle Tandlæge [email protected]

JL Jeanette Lyk Tandplejer, MUL [email protected]

JØ Jensa Øregaard Tandplejer [email protected]

LM Lene Martinussen Tandplejer, studieleder [email protected]

LH Lise Hove Cand. Psych. et art. [email protected]

LA Lotte Andersen Tandplejer, MSP [email protected]

MBA Maiken Bitsch Andersen Tandplejer [email protected]

MK Mette Kjeldsen Tandlæge, Ph.d. [email protected]

MAa Mette Aakjær Tandplejer, studievejleder [email protected]

NM Niels Mark Tandlæge, MPH [email protected]

SM Sanne Molsen Tandplejer, MSP [email protected]

SP Sanne Pedersen Tandplejer [email protected]

SPN Sarah Pihl Nielsen Tandplejer [email protected]

UBL Ulla Bæk Lindtoft Sektorleder, ledende tandlæge [email protected]

UH Uwe Henriksen Tandlæge [email protected]