mopac - productcatalogus 2010

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2016

260 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mopac - Productcatalogus 2010

TRANSCRIPT

 • Productcatalogus 2010Dakgoten, buizen en toebehoren

  Mopac DUURZAME DAKGOTEN

 • MOPAC Catalogus 2010 02

  inhOuD

  REGEnWAtERAfvOER

  moPac 02

  boordtabel hanggoten 04

  boordtabel materiaalkeuze 10

  nedzink nova 12

  a. hanggoten 14Profielgoot 14Capuciene 17Rond 22Rondardeense 27Rond 29Vierkant 33

  b. toebehoren dakgoten & dak 36KielgootUitzettingsvoegSlab 36Solin 37NokplaatBeschermprofielen 39HoekprofielDakramen 40LadderhakenDakventilatieBeschermingtegenvogels 41

  c. afvoerbuizen 42Naadloos 42Handmatiggesoldeerd 45

  d. toebehoren afvoerbuizen 46Bochten 46Tapbuizen 49Scharnierbeugels 50Trechters 52Wateropvanger 53BoldraadroosterMoffen 54Stadsuitlopen 55Stampijpen 56

  e. dak in staande naad 58ProfielstaandenaadInoxklangenSluitschuif 58GeventileerdedruiprandVerluchtenokplaat 59

  f. grondstoffen 60NedZinknaturel 60NedZinkNova 61Lood 62Koper 63

  g. tools 64

  h. sierstukken 66

  bijlage 67

 • MOPAC Catalogus 2010 03

  MOPAC

  Productcatalogus 2010: vernieuwd, verbeterd

  Constantopzoekgaannaarvernieuwingenenverbeteringen:datdoetMopacvooru.Ookin2010,wantnaargoedegewoontestellenwijuindeProductcatalogusonzenieuwighedenvoor,samenmetonzeklassieketop-producten.

  Wat is nieuw?

  Aanhetgammahanggotenzijntweenieuwevariantentoegevoegd:eenkleinehalverondgoot,gemaaktuiteenontwikkelingvan250mm,eneengrotehanggoottype10/15/10.Eriseennieuwgammakralen:evenbreedalsdegoothaak,lichtklemmendoverdekraalvanuwhanggoot,inaluminium,zwartgepoederlaktaluminium,inoxenkoper.NaasthetstandaardgammainoxgoothakenbiedtMopacnueengepolijste inoxgoothaakvoordecapuciene-goten.DezesuperieurekwaliteitleverteenprachtigresultaatopalszegecombineerdwordtmethanggoteninNedZinkNova.Aandetoebehorenvoorafvoerbuizenhebbenwestadsuitlopentoegevoegd.IndezecatalogusvindtuookonsuitgebreidegammagrondstoffenopvoorraadinNedZinkNaturel,NedZinkNova,koperenlood.Verderiseenbeperktgammatoolsopgenomen:buisvergrotersendebelangrijkstetoolsvoorhetplaatsenvanstaandenaad.

  HebtuvragenofopmerkingenoverhetgammavanMopac?Belonsdanop010 45 27 [email protected]!

  UwMopacteam.

  contactMopacrueJeanLenoir141348Ottignies(Louvain-la-Neuve)Tel.:010452727|Fax:010453362|E-mail:[email protected]

  www.mopac.be

  duurzame dakgoten

  Werkt u met Mopac, dan werkt umetkwaliteitsproducten.Productenvandemeestervarenproducentvannon-ferroregenwaterafvoerinBelgi.

  Mopac is een bedrijf van Koramic InvestmentGroup.Binnenonzegroepcontrolerenwehetheletraject van puur zink over bladen en bobijnen totafgewerkteproducten.Zokrijgtudebestekwaliteitvoordebesteprijs.MopacwerktuitsluitendmetNedZink,datookdeeluitmaaktvandegroep.HetNedZinkkwaliteitslabelgarandeertudatonzeproductenaltijdvervaardigdzijnuithoogwaardigezinkkwaliteiten.

 • MOPAC Catalogus 2010 04

  bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

  Profielgoot

  80 mm

  80 mm

  85 mm

  80 m

  m

  95 mm

  150 mm

  100 mm

  90 m

  m

  ontP 333inhoud: 9,8 l/M

  ontP 285inhoud: 8,2 l/M

  rond

  ontP 350inhoud: 11 l/M

  150 mm

  80 mm

  22

  ontP 450inhoud: 11 l/M

  150 mm

  80 mm

  22

  80 mm

 • MOPAC Catalogus 2010 05

  caPuciene - tyPe 7/8/7

  caPuciene - tyPe 9/12/8

  ontP 285 inhoud: 7 l/M

  70 mm

  80 mm

  90110

  70 mm

  21

  10

  ontP 350inhoud: 11 l/M87 m

  m

  160 mm

  120 mm

  90110

  87 mm

  21

  10

  caPuciene - tyPe 10/15/10

  87 mm

  160 mm

  21

  85 mm

  117

  90110

  135

  120 mm

  ontP 450inhoud: 11 l/M

  100 mm

  185 mm

  21 110 mm

  90110

  150 mm

  ontP 420inhoud: 13 l/M

 • MOPAC Catalogus 2010 06

  bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

  rond - tyPe 250

  rond - tyPe 285

  75 mm

  130 mm

  22

  87

  ontP 350inhoud: 7 l/M

  ontP 285inhoud: 7 l/M

  75 mm

  130 mm

  22

  ontP 250inhoud: 6 l/M

  65 mm

  120 mm

  18

 • MOPAC Catalogus 2010 07

  rond - grote volumes

  115 mm

  200 mm

  22

  ontP 400inhoud: 9,8 l/M

  135 mm

  250 mm

  22

  ontP 500inhoud: 12 l/M

  rond - tyPe 333

  95 mm

  150 mm

  22

  ontP 333inhoud: 8,2 l/M

  95 mm

  150 mm

  22

  120

  ontP 450inhoud: 8,2 l/M

 • MOPAC Catalogus 2010 08

  bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

  rond ardeense - standaard

  22

  10

  200 mm

  ontP 37522

  10

  225 mm

  ontP 400

  rond ardeense - kleine volumes

  22

  10

  158 mm

  ontP 333

  22

  10

  175 mm

  ontP 350

 • MOPAC Catalogus 2010 09

  vierkant - type zijgevel

  vierkant - type standaard 333

  ontP 333inhoud: 8,2 l/M

  120 mm

  85 mm

  75 m

  m

  22

  ontP 210 inhoud: 5 l/M

  70 mm

  50 mm

  42 m

  m 16

  rond ardeense - grote volumes

  22

  10

  325 mm ontP 500

  22

  10

  275 mm

  ontP 450

 • MOPAC Catalogus 2010 10

  bOORDtAbEl MAtERiAAlKEuzE KiEs uW MAtERiAAl vOOR DAKGOtEn

  NedZink Naturel wordt onder meer gebruikt voor dakbekledingen en systemen voor de afvoer vanhemelwater.HetwordtvervaardigddoorNedZinkvolgensdenormNEN-EN988.Dezuiverheidvanhetmateriaalbedraagtminstens99,995% (Z1 volgensEN1179).Aandit elektrolytisch zuivere zink voegtNedZinkkleinehoeveelhedenvankoper,titaanenaluminiumtoe.

  NedZink Nova is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink. Het heeft vanaf het momentvanplaatsingaleenspecifieketint.NedZinkvervaardigtookditmateriaalvolgensdenormNEN-EN988,eenlegeringopbasisvanelektrolytischzuiverzinkmeteenzuiverheidvanminstens99,995%(Z1 volgens EN 1179). Aan die legering voegt NedZink kleine hoeveelheden van koper, titaan enaluminiumtoe.

  > MeerwetenoverNedZinkNova?Leesdanzekervoortopp.12en13.

  Gepatineerdzinkontstaatnaeenchemischeoppervlaktebehandelingaansluitendophetwalsproces.Indiebehandelingwordtdekristalstructuurvanhetzinkveranderd.Zokrijgthetzinkmeteenhetuitzichtvannatuurlijkgepatineerdzink,inzwartofgrijs.

  MopacwerktenkelmetkopergeproduceerdvolgensdenormEN1172.

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  gePatineerd zink

  hoe kiest u uw materiaal?

  Uwbasiskeuzegaattussenblankzinkengepatineerdzink.

  Door de voortschrijdende patinering verleentblank zink een unieke charme aan dak- en gevelbekledingen.Depatinalaagontstaatdoordevormingvaneenbasiszinkcarbonaatenvormteenoxidehuid,eennatuurlijkebeschermlaag.Ditprocesbegintonderinvloedvanweersomstandighedenenheefteennatuurlijkverloopwaar-doorinntotvierjaardevolledigegrijstintwordtverkregen.

  > VoorblankzinkbiedtMopacunedzink naturel.

  Bijgepatineerd zinkishetnatuurlijkeprocesvanpatinerenaluitgevoerdinindustrileomstandigheden.BijMopachebtudekeuzeuittweesoortengepatineerdzink.

  > nedzink nova koppelt technologie aan esthetiek. NedZink Nova introduceert een nieuwe generatiegepatineerdzink:dankzijhetgebruikvandenieuwstetechnologiengeefthetmateriaaleenperfectegaalresultaat.

  > Daarnaastiserstandaardgepatineerdzink.Datisbeschikbaarintweekleuren:zwartengrijs.

  Ofkiestulievervoorkoper?HetkoperdatMopacaanbiedt,isgeproduceerdvolgensdenormEN1172.

 • MOPAC Catalogus 2010 11

  Dezegoothakenzijngemaaktuitgegalvaniseerdstaalvanuitstekendekwaliteit.Destalengoothakenondergaannaproductieverschillendebehandelingeninwarmegalvanisatiebaden(volgensdenormNBN657).Hetresultaat iseenzinkdekkingvan65tot85micron.Degoothakenhebbeneendoor-snedevan30/5mm.

  nieuW ProcedDeze goothaken zijn beschikbaar in een zwarte afwerking. Die afwerking ismogelijk dankzij eennieuwprocedwaarbijeen2-lagigecoatingwordtaangebracht.Diecoatingneemtdestructuurvandeondergrondover.Zevormteenbijkomendebeschermingtegencorrosie.

  Nadegalvanisatiekrijgthetstaaleendeklaagvanorganischmateriaal:dezezwartepoedercoating(ofpoederlak) verfraaithetmateriaalenbeschermthet tegencorrosie.De lakwordtaangebrachtzondergebruikvanoplos-ofverdunningselementen.Hetresultaat:staalvanperfectekwaliteit,hardenkrasvast.

  MopacbiedtgepassiveerdinoxtypeAISI30430/5aan.Passiverenzorgtvooreenzuiver,homogeen,dichtenesthetischresultaat.Depassivatielaag,eigenaanhetmetaal,beschermtbovendientegenroesten.

  nieuW Door inox elektrolytisch te polijsten, verhoogt het percentage chroom en nikkel aan het metaal-oppervlak.Hetroestvastestaalwordtedeler,detoplaagwordttot100keerdikkerenookveeldichter.Dezetoplaagzorgtnietalleenvooreenmooierenglanzenderuitzicht,maarookvooreennogbeterebeschermingtegenroesten.

  > Meerwetenoverelektrolytischgepolijstinox?Leesdanzekervoortopp.19.

  MopacwerktenkelmetkopergeproduceerdvolgensdenormEN1172.

  Mopac gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van hetaluminiuminfunctievandetoepassing.

  verzinkt

  inox

  koPer

  aluminium

  verzinkt

  inox

  verzinkt

  c

  verzinkt

  P

  bOORDtAbEl MAtERiAAlKEuzEKiEs uW MAtERiAAl GOOthAKEn & sChARniERbEuGEls

  hoe kiest u uw materiaal?

  Uwbasiskeuzegaattussenverzinktstaal,inox,koperenaluminium.

  Goothakenuitstaalondergaannaproductiebehandelingeninwarmegalvanisatiebaden.Indezecategorievanverzinkt staalkuntubovendienopterenvooreenzwarteafwerking(2-lagigecoating)ofvooreenafwerkingmetzwartepoederlak(terverfraaiingenbescherming).

  Ininoxhebtudekeuzetussengepassiveerdinoxenelektrolytischgepolijstinox:doorelektrolytischtepolijsten,waarbijijzerenonzuiverhedenuithetmetaaloppervlakwordengehaald,krijgtdatlaatsteeenglanzenduitzicht.

  InkoperenaluminiumbiedtMopacuitsluitendonbehandeldematerialenaan.

 • nEDzinK nOvAEsthEtiEK DAnKzij tEChnOlOGiE

  het geavanceerde productieproces van nedzink nova laat niets aan het toeval over. niet alleen de productielijn, ook het resultaat mag gezien worden.

  MOPAC Catalogus 2010 12

 • MOPAC Catalogus 2010 13MOPAC Catalogus 2010 13

  Gepatineerd zink, met een helder en egaal resultaat: dat is nedzink nova. niet alleen behouden uw dakgoten en buizen hun uitzicht door de jaren heen, het is ook gemakkelijk om het materiaal te lassen.

  Waaraan dankt nedzink nova dat revolutionaire resultaat?De ultramoderne productielijn legt een laagje op het zink waardoor er geen vingerafdrukken op achter blijven. tijdens het proces wordt het materiaal bovendien volledig ondergedompeld: zo blijft het materiaal egaal, wat een modern uitzicht op-levert.

  Kortom: de nieuwe technologie achter nedzink nova opent nieuwe perspectieven voor de toepassing van gepatineerd zink. Dat is niet alleen het geval voor dakgoten, buizen en toebehoren; ook voor dakbedekking en gevelbekleding vormt nedzink nova een betrouwbare, technologische en mooie oplossing.

  hoe bestelt u nedzink nova?let er bij uw bestelling op dat u de code gebruikt met de letters Gn achteraan.Wilt u vooraf kennismaken met nedzink nova? informeer dan bij uw Mopac specialist of vraag een staal aan via [email protected]

  nedzink nova

 • MOPAC Catalogus 2010 14

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  A. hAnGGOtEn - PROfiElGOOt

  0,6 mm OntP 285 .gm28 0,7 mm OntP 285 .gm287 0,6 mm OntP 333 .gm33 0,7 mm OntP 333 .gm337

  0,8 mm OntP 285 gm2880n 0,8 mm OntP 333 gm3380n 0,8 mm OntP 285 gm2880g 0,8 mm OntP 333 gm3380g

  0,8 mm OntP 285 gm2880gn 0,8 mm OntP 333 gm3380gn

  0,7 mm OntP 285 gm2870 0,8 mm OntP 285 gm2880 0,7 mm OntP 333 gm3370 0,8 mm OntP 333 gm3380

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  hanggotenkenmerken van dit tyPe: Grotereinhouddankzijde maximalegebruiktegrondstof- ontplooiing.

  Stevigheidverzekerddoorde versterkingsplooiindevoor- enachterkant.

  Deprofielhaakmettussenbeugeluithogestaalkwaliteit(1stekeuze)iseenuitvindingvanMOPAC.Detussenbeugelheefteendoorsnedevan20mmbreedteen2,5mmdikteenisversterktoverheelzijnlengtealsookindebasishoeken.Deprofielhaakvereistzijntussenbeugelomdestevigheidtevergrotenenzoeengeslotenvierkanttevormen,zodathijaanderegelsvandekunstbeantwoordt.Dankzijdetussenbeugelsisheteenvoudigeenrasterwerkinzinkofkoperteplaatsenofvasttehechten,ditomtevoorkomendatdedodebladerenzichindehanggootopeenstapelen.Dehaak+clipvereenvoudigthetmonterenvandakgoten,vooralbijrenovatiewerkenenvergemakkelijkthetreinigenervan.

  haak zonder staart

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  met cliP

  met tussenbeugel

  OntP 333 cmg33sQc

  OntP 333 cmn33sQc

  OntP 333 .cm33sQc

  OntP 285 cmn28sQOntP 333 cmn33sQ

  MEt blOEM OntP 285 cmn28sQfMEt blOEM OntP 333 cmn33sQf

  OntP 285 cmg28sQOntP 333 cmg33sQ

  OntP 285 .cm28sQOntP 333 .cm33sQ

  c

  c

  haak met staart

  koPer

  verzinkt

  verzinktmet cliP

  met tussenbeugel

  OntP 333 cmg33aQc

  OntP 333 cmn33aQc

  OntP 285 cmn28aQOntP 333 cmn33aQ

  MEt blOEM OntP 285 cmn28aQfMEt blOEM OntP 333 cmn33aQf

  OntP 285 cmg28aQOntP 333 cmg33aQ

  OntP 285 .cm28aQOntP 333 .cm33aQ

  c

  c

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 15

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  sluitstuk

  OntP 285 .fm28OntP 333 .fm33

  OntP 285 fm28nOntP 333 fm33n OntP 285 fm28gOntP 333 fm33g

  OntP 285 fm28gnOntP 333 fm33gn

  OntP 285 fm28OntP 333 fm33

  buitenhoek

  OntP 285 .aem28sOntP 333 .aem33s

  OntP 285 aem28snOntP 333 aem33sn OntP 285 aem28sgOntP 333 aem33sg

  OntP 285 aem28sgnOntP 333 aem33sgn

  OntP 285 aem28sOntP 333 aem33s

  binnenhoek

  OntP 285 .aim28sOntP 333 .aim33s

  OntP 285 aim28snOntP 333 aim33sn OntP 285 aim28sgOntP 333 aim33sg

  OntP 285 aim28sgnOntP 333 aim33sgn

  OntP 285 aim28sOntP 333 aim33s

  MEt blOEM OntP 285 cmn28sQfMEt blOEM OntP 333 cmn33sQf

  MEt blOEM OntP 285 cmn28aQfMEt blOEM OntP 333 cmn33aQf

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  gePatineerd zink

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  gePatineerd zink

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 16

  uitzettingsvoeg

  nedzink naturel

  koPer

  uitloopROnD 80 OntP 285 sm28r8viERKAnt 80 OntP 285 sm28c8

  ROnD 80 OntP 333 sm33r8ROnD 100 OntP 333 sm33r10viERKAnt 80 OntP 333 sm33c8viERKAnt 100 OntP 333 sm33c10

  OntP 285 jdm28OntP 333 jdm33

  OntP 285 .jdm28OntP 333 .jdm33

  ROnD 80 OntP 285 .sm28r8viERKAnt 80 OntP 285 .sm28c10

  ROnD 80 OntP 333 .sm33r8ROnD 100 OntP 333 .sm33r10viERKAnt 80 OntP 333 .sm33c8viERKAnt 100 OntP 333 .sm33c10

  nedzink naturel

  koPer

  A. hAnGGOtEn - PROfiElGOOt1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

 • MOPAC Catalogus 2010 17

  A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

  0,6 mm OntP 285 7.8.7 .gc28 0,6 mm OntP 350 9.12.8 .gc35 0,7 mm OntP 350 9.12.8 .gc357

  0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880n 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580n 0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880g 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580g

  0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880gn 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580gn

  0,7 mm OntP 285 7.8.7 gc2870 0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580 0,8 mm OntP 420 10.15.10 gc4280

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  hanggoten

  hanggoten met slab

  0,6 mm OntP 450 9.12.8 .gc45 0,7 mm OntP 450 9.12.8 .gc457 0,8 mm OntP 450 9.12.8 .gc458

  0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580n 0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580g

  0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580gn

  0,7 mm OntP 450 9.12.8 gc4570 0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580nedzink

  naturel

  nedzink nova

  koPer

  haak zonder staart

  inox

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  inox

  koPer

  met Plooi

  met gat

  OntP 350 9.12.8 ccgsQb

  OntP 350 9.12.8 ccisQb

  OntP 350 9.12.8 .ccsQb

  OntP 350 9.12.8 ccPsQtOntP 420 10.15.10 ccP10sQt

  OntP 285 7.8.7 ccg7sQtOntP 350 9.12.8 ccgsQt

  OntP 420 10.15.10 ccg10sQt

  OntP 350 9.12.8 ccisQt

  OntP 285 7.8.7 .cc7sQtOntP 350 9.12.8 .ccsQt

  P

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 18

  A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

  sluitstuk

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  koPer

  haak met staart 45met gat

  met Plooi OntP 350 9.12.8 ccgvb

  OntP 350 9.12.8 ccivb

  OntP 350 9.12.8 .ccvb

  OntP 350 9.12.8 ccgvt

  OntP 350 9.12.8 ccPvt OntP 420 10.15.10 ccP10vtOntP 350 9.12.8 ccivt

  OntP 350 9.12.8 .ccvt

  inox

  inox

  P

  Kraalhouder en versiering

  versiering

  kraalhouder

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  kraalhouder - breed

  koPer

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  flg

  fln

  fli

  .fl

  Psn

  Psg

  Psi

  Psiv

  .Ps

  .Psv

  inox

  inox

  inox

  c

  P

  c

  alu-minium

  Psav

  PsPv

  OntP 285 fc28OntP 350 fc

  OntP 285 .fc28OntP 350 .fc

  OntP 285 fc28gnOntP 333 fcgn

  OntP 285 fc28nOntP 333 fcnOntP 285 fc28gOntP 333 fcg

  gePatineerd zink

 • niEuW inOx EP

  bestelcode haak: ccePvtbestelcode kraalhouder: PseP

  inox dat een nieuw uitzicht behoudt? Dat moet elektrolytisch gepolijst zijn. Die behandeling maakt het inox edeler, met een toplaag die 100 keer dikker is.

  veredeldtijdens de behandeling wordt het inox veredeld: ijzer en onzuiverheden worden uit het metaaloppervlak gehaald. Daardoor stijgt het gehalte edele elementen (chroom en nikkel). zo krijgt het inox een zuivere, homogene, dichte en uiterst passieve chroomoxidehuid.

  corrosiebestendigDie toplaag heeft niet alleen een glanzend, esthetisch effect: ze maakt het materiaal ook uiterst bestendig tegen corrosie. Met dank aan de zuurstof die tijdens het proced ontwikkeld wordt: die maakt de toplaag zoveel dikker.

  homogeenvan afschilfering van de toplaag is geen sprake: de zuivere, homogene laag is namelijk eigen aan het materiaal. Dat maakt elektrolytisch gepolijst inox juist zo geschikt voor toepassingen in de open lucht.

  Elektrolytisch polijsten: zuiver, glanzend, gladder.

  elektrolytisch gepolijst inox, de nieuwe norm

  MOPAC Catalogus 2010 19

 • MOPAC Catalogus 2010 20

  versterkte buitenhoek

  OntP 285 .aec28sOntP 350 .aec35s

  OntP 285 aec28snOntP 350 aec35sn OntP 285 aec28sgOntP 350 aec35sg

  OntP 285 aec28sgnOntP 350 aec35sgn

  OntP 285 aec28sOntP 350 aec35sOntP 420 aec42s

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  versterkte binnenhoek

  OntP 285 .aic28sOntP 350 .aic35s

  OntP 285 aic28snOntP 350 aic35sn OntP 285 aic28sgOntP 350 aic35sg

  OntP 285 aic28sgnOntP 350 aic35sgn

  OntP 285 aic28sOntP 350 aic35sOntP 420 aic42s

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  versterkte binnenhoek met slab

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  OntP 450 aic45s

  OntP 450 .aic45s

  OntP 450 aic45sgn

  OntP 450 aic45sn OntP 450 aic45sg

  A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 21

  OntP 450 .aec45s

  OntP 450 aec45snOntP 450 aec45sg

  OntP 450 aec45sgn

  OntP 450 aec45snedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  versterkte buitenhoek met slab

  uitzettingsvoeg

  OntP 285 .jdc28 OntP 350 .jdc35

  OntP 285 jdc28OntP 350 jdc35nedzink

  naturel

  koPer

  OntP 450 .jdc45

  OntP 450 jdc45OntP 500 jdc50nedzink

  naturel

  koPer

  zonder slab

  met slab

  uitloop

  nedzink naturel

  koPer

  ROnD 80 OntP 350 sc35r8ROnD 100 OntP 350 sc35r10viERKAnt 80 OntP 350 sc35c8viERKAnt 100 OntP 350 sc35c10

  ROnD 80 OntP 350 .sc35r8ROnD 100 OntP 350 .sc35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sc35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sc35c10

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 22

  A. hAnGGOtEn - ROnD

  0,6 mm OntP 285 .gr28 0,7 mm OntP 285 .gr287 0,6 mm OntP 333 .gr33 0,7 mm OntP 333 .gr337

  0,8 mm OntP 285 gr2880n 0,8 mm OntP 333 gr3380n 0,8 mm OntP 400 gr4080n

  0,8 mm OntP 285 gr2880g 0,8 mm OntP 333 gr3380g 0,8 mm OntP 400 gr4080g

  0,8 mm OntP 285 gr2880gn 0,8 mm OntP 333 gr3380gn 0,8 mm OntP 400 gr4080gn

  0,8 mm OntP 250 gr2580 0,7 mm OntP 285 gr2870 0,8 mm OntP 285 gr2880 0,7 mm OntP 333 gr3370

  0,8 mm OntP 333 gr3380 0,7 mm OntP 400 gr4070 0,8 mm OntP 400 gr4080 0,8 mm OntP 500 gr5080

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  hanggoten

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  hanggoten met slab

  0,6 mm 1/2 285 OntP 350 .grb35 0,7 mm 1/2 285 OntP 350 .grb357 0,6 mm 1/2 333 OntP 450 .grb45 0,7 mm 1/2 333 OntP 450 .grb457

  0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580n 0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580g

  0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580gn

  0,8 mm 1/2 285 OntP 350 grb3580 0,7 mm 1/2 333 OntP 450 grb4570 0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  Regelbare haak

  QP25QP30QP35QP40

  stAARt MEt PEn 250 mmstAARt MEt PEn 300 mmstAARt MEt PEn 350 mmstAARt MEt PEn 400 mm

  OntP 250/285 ct2528OntP 333 ct33

  REGElbARE hAAK DiKtE 10/10 REGElbARE hAAK DiKtE 10/10

  Qc

  Qd

  P

  b bOut M6 x 20

  De licht regelbare haakisvervaardigduitverzinktbandijzerenisvoorzienvaneendiepeversterkingsnerf.Deonderdelen2,3,4en5passenenkelopdehaakn1.Schroefboutinbegrepenbijknijpervoorgolfplatenn5.

  2.

  1.

  3.

  5.

  4.

  GEWROnGEn stAARt: lG 250 mm DiKtE 12/10

  REChtE stAARt: lG 250 mm DiKtE 12/10

  KnijPER vOOR GOlfPlAtEn DiKtE 12/10

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 23

  verzinkt

  verzinkt

  inox

  inox

  noirtyPe 1

  koPer

  koPer

  haak met staart 45met gat

  met Plooi OntP 333 crg33vb

  OntP 333 cri33vb

  OntP 333 .cr33vb

  OntP 333 crg33vt

  OntP 333 crn33vt

  OntP 333 cri33vt

  OntP 333 .cr33vt

  OntP 333 crP33vtnoirtyPe 2c P

  haak zonder staart

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  met Plooi

  met gat

  OntP 250 crg25sQOntP 285 crg28sQOntP 333 crg33sQ

  OntP 400 crg40sQOntP 500 crg50sQ

  OntP 285 crn28sQOntP 333 crn33sQ

  OntP 400 crn40sQOntP 500 crn50sQ

  OntP 285 cri28sQOntP 333 cri33sQOntP 285 .cr28sQOntP 333 .cr33sQ

  OntP 285 crn28sQtOntP 333 crn33sQt

  OntP 285 crg28sQtOntP 333 crg33sQt

  OntP 333 cri33sQt

  OntP 333 .cr33sQt

  inox

  inox

  c

  c

  verzinkt

  koPer

  noirtyPe 1

  haak met staartmet Plooi OntP 250 crg25aQ

  OntP 285 crg28aQOntP 333 crg33aQ

  OntP 400 crg40aQOntP 500 crg50aQ

  OntP 285 crn28aQOntP 333 crn33aQ

  OntP 400 crn40aQ OntP 500 crn50aQ

  OntP 285 .cr28aQOntP 333 .cr33aQ

  c

 • MOPAC Catalogus 2010 24

  binnenhoek

  OntP 285 .amir28OntP 333 .amir33OntP 400 .amir40

  OntP 333 amir33n OntP 333 amir33g

  OntP 333 air33sgn

  OntP 285 amir28OntP 333 amir33OntP 400 amir40

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  Kraalhouder en versiering

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  versiering

  kraalhouder

  kraalhouder - breed

  koPer

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  flg

  fln

  fli

  .fl

  Psn

  Psg

  Psi

  Psiv

  .Ps

  .Psv

  flPnoirtyPe 2

  inox

  inox

  inox

  c

  P

  c P

  alu-minium

  Psav

  PsPv

  A. hAnGGOtEn - ROnD

  gePatineerd zink

  sluitstukzink

  zink

  koPer

  koPer

  OntP 285 fr28bOntP 333 fr33bOntP 285 .fr28bOntP 333 .fr33b

  OntP 250 fr25OntP 285 fr28

  OntP 333 fr33OntP 400 fr40

  OntP 285 fr28gnOntP 333 fr33gnOntP 285 fr28nOntP 333 fr33n

  OntP 285 fr28gOntP 333 fr33g

  OntP 285 .fr28OntP 333 .fr33

  nedzink nova

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 25

  buitenhoek

  OntP 285 .amer28OntP 333 .amer33OntP 400 .amer40

  OntP 333 amer33n OntP 333 amer33g

  OntP 333 aer33sgn

  OntP 285 amer28OntP 333 amer33OntP 400 amer40

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  binnenhoek met slab

  OntP 350 .air35sOntP 450 .air45s

  OntP 350 air35sOntP 450 air45snedzink

  naturel

  koPer

  zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

  buitenhoek met slab

  OntP 350 .aer35sOntP 450 .aer45s

  OntP 350 aer35sOntP 450 aer45snedzink

  naturel

  koPer

  zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 26

  uitzettingsvoeg

  OntP 285 .jdr28 OntP 333 .jdr33

  OntP 250 jdr25 OntP 285 jdr28 OntP 333 jdr33OntP 400 jdr40

  nedzink naturel

  koPer

  OntP 350 .jdb35OntP 450 .jdb45

  OntP 350 jdb35OntP 450 jdb45nedzink

  naturel

  koPer

  zonder slab

  met slab

  OntP 285 .sra28r8OntP 333 .sra33r8OntP 333 .sra33r10OntP 400 .sra40r10

  OntP 285 sra28r8OntP 333 sra33r8OntP 333 sra33r10OntP 400 sra40r10

  nedzink naturel

  koPer

  uitloop

  OntP 285 .sr28r8 OntP 333 .sr33r8OntP 333 .sr33r10

  OntP 285 sr28r8 OntP 333 sr33r8OntP 333 sr33r10

  nedzink naturel

  koPer

  OntP 350 .srb35r8OntP 450 .srb45r8

  OntP 350 srb35r8OntP 450 srb45r8nedzink

  naturel

  koPer

  zonder slab

  met slab

  Duitse uitloop

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  A. hAnGGOtEn - ROnD

 • MOPAC Catalogus 2010 27

  A. hAnGGOtEn - ROnD ARDEEnsE

  hanggoten

  0,6 mm OntP 333 .gra33 0,7 mm OntP 333 .gra337 0,6 mm OntP 350 .gra35 0,7 mm OntP 350 .gra357

  0,6 mm OntP 450 .gra45 0,7 mm OntP 450 .gra457

  0,8 mm OntP 333 gra3380n 0,8 mm OntP 350 gra3680n 0,8 mm OntP 450 gra4580n

  0,8 mm OntP 333 gra3380g 0,8 mm OntP 350 gra3680g 0,8 mm OntP 450 gra4580g

  0,8 mm OntP 333 gra3380gn 0,8 mm OntP 350 gra3680gn 0,8 mm OntP 450 gra4580gn

  0,7 mm OntP 333 gra3370 0,8 mm OntP 333 gra3380 0,7 mm OntP 350 gra3570 0,8 mm OntP 350 gra3580 0,7 mm OntP 375 gra3770 0,8 mm OntP 375 gra3780

  0,7 mm OntP 400 gra4070 0,8 mm OntP 400 gra4080 0,7 mm OntP 450 gra4570 0,8 mm OntP 450 gra4580 0,8 mm OntP 500 gra5080

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  sluitstuk

  .fra

  fran frag

  fragn

  franedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  haak met staart

  OntP 450 .ca

  OntP 450 can

  OntP 450 cag

  verzinkt

  koPer

  Tijdenshetstansenvanhetstaaliseenversterkingsnerfaangebracht.Hetstaalmetdoorsnede 30/5 in combinatiemet deze versterkingsnerf zorgt voor een robuustegoothaak.

  c

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 28

  uitzettingsvoeg

  OntP 333 .jda33OntP 350 .jda35OntP 450 .jda45

  OntP 333 jda33OntP 350 jda35OntP 375 jda37

  OntP 400 jda40OntP 450 jda45OntP 500 jda50

  nedzink naturel

  koPer

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  A. hAnGGOtEn - ROnD ARDEEnsE

 • MOPAC Catalogus 2010 29

  A. hAnGGOtEn - ROnD

  0,6 mm OntP 350 .gQr35 0,7 mm OntP 350 .gQr357

  0,8 mm OntP 350 gQr3580n 0,8 mm OntP 350 gQr3580g

  0,8 mm OntP 350 gQr3580gn

  0,8 mm OntP 350 gQr3580nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  hanggotenvoordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  hanggoten met slab

  0,6 mm OntP 450 .gQr45 0,7 mm OntP 450 .gQr457

  0,8 mm OntP 450 gQr4580n 0,8 mm OntP 450 gQr4580g

  0,8 mm OntP 450 gQr4580gn

  0,8 mm OntP 450 gQr4580nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  haak zonder staart

  inox

  koPer

  verzinktmet gat

  cQrPsQt

  cQrgsQt

  cQrisQt

  .cQrsQt

  P

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 30

  sluitstuk

  OntP 350 .fQr

  OntP 350 fQrn OntP 350 fQrg

  OntP 350 fQrgn

  OntP 350 fQrnedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  inox

  inoxinox

  noirtyPe 1

  koPer

  koPer

  haak met staart 45met gat

  met Plooi cQrgvb

  cQrivb

  .cQrvb

  cQrgvt

  cQrPvt

  cQrivt

  .cQrvt

  P

  Kraalhouder en versiering

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  versiering

  kraalhouder

  kraalhouder - breed

  koPer

  koPer

  verzinkt

  verzinkt

  koPer

  flg

  fln

  fli

  .fl

  Psn

  Psg

  Psi

  Psiv

  .Ps

  .Psv

  inox

  inox

  inox

  c

  P

  c

  alu-minium

  Psav

  PsPv

  A. hAnGGOtEn - ROnD

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 31

  binnenhoek

  OntP 350 .aiQr35s

  OntP 350 aiQr35sn OntP 350 aiQr35sg

  OntP 350 aiQrsgn

  OntP 350 aiQr35snedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  buitenhoek

  OntP 350 .aeQr35s

  OntP 350 aeQr35sn OntP 350 aeQr35sg

  OntP 350 aeQrsgn

  OntP 350 aeQr35snedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  binnenhoek met slab

  OntP 450 .aiQr45s

  OntP 450 aiQr45snedzink naturel

  koPer

  zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 32

  uitzettingsvoeg

  OntP 350 .jdQr35

  OntP 350 jdQr35nedzink naturel

  koPer

  OntP 450 .jdQr45

  OntP 450 jdQr45nedzink naturel

  koPer

  uitloop

  ROnD 80 OntP 350 .sQr35r8ROnD 100 OntP 350 .sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sQr35c10

  ROnD 80 OntP 350 sQr35r8ROnD 100 OntP 350 sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 sQr35c10

  nedzink naturel

  koPer

  buitenhoek met slab

  OntP 450 .aeQr45s

  OntP 450 aeQr45snedzink naturel

  koPer

  zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  A. hAnGGOtEn - ROnD

 • MOPAC Catalogus 2010 33

  ROnD 80 OntP 350 .sQr35r8ROnD 100 OntP 350 .sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sQr35c10

  A. hAnGGOtEn - viERKAnt

  0,6 mm OntP 210 .gP21 0,7 mm OntP 210 .gP217 0,6 mm OntP 333 .gc33 0,7 mm OntP 333 .gc337

  0,7 mm OntP 210 gP2170n 0,8 mm OntP 333 gc3380n 0,7 mm OntP 210 gP2170g 0,8 mm OntP 333 gc3380g

  0,7 mm OntP 210 gP2170gn 0,8 mm OntP 333 gc3380gn

  0,6 mm OntP 210 gP2160 0,7 mm OntP 333 gc3370 0,8 mm OntP 333 gc3380

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  hanggoten

  haak zonder staart

  OntP 333 .cc33sQ

  OntP 333 ccn33sQ

  OntP 333 ccg33sQ

  verzinkt

  koPer

  c

  haak met staart

  OntP 210 .cP21aQOntP 333 .cc33aQ

  OntP 210 cPn21aQ

  OntP 210 cPg21aQOntP 333 ccg33aQverzinkt

  koPer

  c

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

  Opgelet:zijgevelgootis3meterinplaatsvan5meter.

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 34

  sluitstuk

  OntP 210 .fP21OntP 333 .fc33

  OntP 333 fc33n OntP 333 fc33g

  OntP 333 fc33gn

  OntP 210 fP21 OntP 333 fc33nedzink

  naturel

  nedzink nova

  koPer

  buitenhoek

  OntP 333 .aec33s

  OntP 333 aec33sn OntP 333 aec33sg

  OntP 333 aec33sgn

  OntP 333 aec33snedzink naturel

  nedzink nova

  binnenhoek

  OntP 333 .aic33s

  OntP 333 aic33sn OntP 333 aic33sg

  OntP 333 aic33sgn

  OntP 333 aic33snedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  A. hAnGGOtEn - viERKAnt

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 35

  uitzettingsvoeg

  OntP 210 .jdP21OntP 333 .jdc33

  OntP 210 jdP21OntP 333 jdc33nedzink

  naturel

  koPer

  uitloop

  ROnD 80 OntP 333 .sc33r8ROnD 100 OntP 333 .sc33r10viERKAnt 80 OntP 333 .sc33c8viERKAnt 100 OntP 333 .sc33c10

  ROnD 80 OntP 333 sc33r8ROnD 100 OntP 333 sc33r10viERKAnt 80 OntP 333 sc33c8viERKAnt 100 OntP 333 sc33c10

  nedzink naturel

  koPer

 • MOPAC Catalogus 2010 36

  b. tOEbEhOREn DAK

  Standaardlengte:2,3,4of5m

  uitzettingsvoeg

  OntP 250 l 3m .jdgOntP 375 l 6m .jdc

  OntP 250 l 3m jdgOntP 375 l 3m jdc

  nedzink naturel

  koPer

  Kielgoot

  0,6 mm OntP 375 .n3760P 0,7 mm OntP 375 .n3770P 0,6 mm OntP 450 .n4560P 0,7 mm OntP 450 .n4570P

  0,7 mm OntP 375 n3770Pn 0,8 mm OntP 450 n4570Pn 0,7 mm OntP 375 n3770Pg 0,8 mm OntP 450 n4570Pg

  0,7 mm OntP 375 n3770Pgn 0,8 mm OntP 450 n4570Pgn

  0,7 mm OntP 375 n3770P 0,8 mm OntP 375 n3780P 0,7 mm OntP 400 n4070P 0,8 mm OntP 400 n4080P

  0,7 mm OntP 450 n4570P 0,8 mm OntP 450 n4580Pnedzink

  naturel

  nedzink nova

  koPer

  Standaardlengte:2m

  ontP 400A=175mmB=25mm

  ontP 375A=162mmB=25mm

  ontP 450A=200mmB=25mm

  ontP 150A=90mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 150 b11560

  0,7 mm OntP 150 b11570gn

  0,7 mm OntP 150 b11570n 0,7 mm OntP 150 b11570g 0,6 mm OntP 150 .b11560

  ontP 200A=140mm

  ontP 150A=80mm

  slab

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 150 b31560 0,7 mm OntP 200 b32070

  0,8 mm OntP 200 b32080

  0,7 mm OntP 200 b32070gn

  0,7 mm OntP 200 b32070n 0,7 mm OntP 200 b32070g 0,6 mm OntP 150 .b31560 0,7 mm OntP 200 .b32070

  A

  B

  A A

  6060

  8

  A A

  6060

  8

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 37

  solin

  ontP 150A=100mm

  ontP 200A=150mm

  ontP 100A=45mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 100 st11060 0,6 mm OntP 150 st11560 0,7 mm OntP 150 st11570

  0,7 mm OntP 200 st12070 0,8 mm OntP 200 st12080

  0,7 mm OntP 100 st11070gn 0,7 mm OntP 150 st11570gn 0,7 mm OntP 100 st11070n 0,7 mm OntP 150 st11570n

  0,7 mm OntP 100 st11070g 0,7 mm OntP 150 st11570g

  0,6 mm OntP 100 .st110 0,6 mm OntP 150 .st115

  ontP 200A=135mmB=8mm

  ontP 175A=110mmB=8mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 175 st21760 0,7 mm OntP 175 st21770

  0,6 mm OntP 200 st22060 0,7 mm OntP 200 st22070

  0,7 mm OntP 175 st21770gn

  0,7 mm OntP 175 st21770n 0,7 mm OntP 175 st21770g 0,6 mm OntP 175 .st217

  ontP 175A=110mmB=8mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 175 st31760

  0,7 mm OntP 175 st31770gn

  0,7 mm OntP 175 st31770n 0,7 mm OntP 175 st31770g 0,6 mm OntP 175 .st317

  ontP 150A=50mmB=45mm

  nedzink naturel

  koPer

  0,6 mm OntP 150 st61560

  0,6 mm OntP 150 .st615

  ontP 200A=45mmB=45mmC=70mm

  nedzink naturel

  koPer

  0,6 mm OntP 200 st42060

  0,6 mm OntP 200 .st420

  Standaardlengte:2mKraaldiameter:22mm

  A

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  C

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 38

  b. tOEbEhOREn DAK

  ontP 150A=70mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 150 sta60 0,7 mm OntP 150 sta70 0,7 mm OntP 150 sta70gn

  0,7 mm OntP 150 sta70n 0,7 mm OntP 150 sta70g 0,6 mm OntP 150 .sta60

  ontP 100A=10mmB=80mmC=10mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 100 sm16 0,7 mm OntP 100 sm17

  0,8 mm OntP 100 sm1

  0,7 mm OntP 100 sm1gn

  0,7 mm OntP 100 sm1n 0,7 mm OntP 100 sm1g 0,6 mm OntP 100 .sm1

  ontP 125A=5mmB=20mmC=90mm

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  0,6 mm OntP 125 sm26 0,7 mm OntP 125 sm27

  0,8 mm OntP 125 sm2

  0,7 mm OntP 125 sm27gn

  0,7 mm OntP 125 sm27n 0,7 mm OntP 125 sm2g 0,6 mm OntP 125 .sm2

  ontP 225A=25mmB=80mmC=100mmD=20mm

  solinkram

  nedzink naturel

  0,6 mm OntP 225 Pj660

  Doorsnede=5mm

  verzinkt

  koPer

  lengte 30 cs30lengte 40 cs40lengte 50 cs50

  lengte 60 cs60lengte 70 cs70

  lengte 50 .cs

  dit gamma Profielen is niet bePerkend. andere tyPes zijn mogelijk oP eenvoudig verzoek.

  A

  A

  B

  C

  AB

  C

  D

  A

  B

  C

  D

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 39

  nokplaat

  beschermprofielen

  0,7 mm OntP 200 .fr2070 0,7 mm OntP 240 .fr2470 0,7 mm OntP 300 .fr3070

  0,7 mm OntP 200 fr2070n 0,7 mm OntP 240 fr2470n 0,7 mm OntP 300 fr3070n

  0,7 mm OntP 200 fr2070g 0,7 mm OntP 240 fr2470g 0,7 mm OntP 300 fr3070g

  0,7 mm OntP 200 fr2070gn 0,7 mm OntP 240 fr2470gn 0,7 mm OntP 300 fr3070gn

  0,7 mm OntP 350 frb3570n 0,8 mm OntP 350 frb3580n 0,7 mm OntP 400 frb4070n 0,8 mm OntP 400 frb4080n

  0,7 mm OntP 200 fr2070 0,8 mm OntP 200 fr2080 0,7 mm OntP 240 fr2470 0,8 mm OntP 240 fr2480

  0,7 mm OntP 300 fr3070 0,8 mm OntP 300 fr3080

  0,7 mm OntP 350 frb3570 0,8 mm OntP 350 frb3580 0,7 mm OntP 400 frb4070 0,8 mm OntP 400 frb4080

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  gePatineerd zink zWart

  koPer

  Standaardlengte:2m

  0,7 mm OntP 120 cPr12n 0,7 mm OntP 150 cPr15n 0,7 mm OntP 200 cPr20n

  0,7 mm OntP 120 cPr12g 0,7 mm OntP 150 cPr15g 0,7 mm OntP 200 cPr20g

  0,7 mm OntP 120 cPr12gn 0,7 mm OntP 150 cPr15gn 0,7 mm OntP 200 cPr20gn

  0,7 mm OntP 120 cPr12 0,7 mm OntP 150 cPr15 0,7 mm OntP 200 cPr20

  nedzink naturel

  nedzink nova

  gePatineerd zink grijs

  Standaardlengte5m.

  ontP 240A=110mmB=10mm

  ontP 200A=90mmB=10mm

  ontP 300A=140mmB=10mm

  bevestigingshaak

  nokplaat met kralen

  zink

  zink

  koPer

  zWart

  120 + 40 + 120 20/2,5 mm af12412130 + 25 + 130 20/2,5 mm af13213

  170 + 40 + 170 20/2,5 mm af17417

  100 x 100 20/2,5 mm af120 x 120 20/2,5 mm af1212

  150 x 150 20/2,5 mm af1515

  100 x 100 20/2,5 mm afn120 x 120 20/2,5 mm af1212n

  150 x 150 20/2,5 mm af1515n

  100 x 100 20/2,5 mm .af

  A

  B

  ontP 120A=90mmB=25mmC=10mm

  ontP 150A=110mmB=25mmC=10mm

  ontP 200A=160mmB=25mmC=10mm

  A

  B

  C

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 40

  400 x 600 mm .t4060 Plexi 400 x 600 mm Pt4060

  500 x 700 mm .t5070600 x 800 mm .t6080

  Plexi Pt5070Plexi Pt6080

  400 x 600 mm t4060n Plexi 400 x 600 mm Pt4060

  500 x 700 mm t5070n600 x 800 mm t6080n

  Plexi Pt5070Plexi Pt6080

  400 x 600 mm t4060 Plexi 400 x 600 mm Pt4060

  500 x 700 mm t5070600 x 800 mm t6080

  Plexi Pt5070Plexi Pt6080

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  gePatineerd zink zWart

  gePatineerd zink zWart

  koPer

  koPer

  Dakraam met 1 ruit

  Dakraam met 2 ruiten

  b. tOEbEhOREn DAK

  Dezedakramenzijnzogebouwddatuderaampjesinplexiglaskanplaatsenzondergebruikvaneenbijkomendbevestigingsmiddel.Zouraampjesopmaatinplexiglasbijgeleverdwil,dientudezemethunapartereferentietebestellen(1code=1plexi).

  hoekprofiel

  0,7 mm OntP 100 Pro5n 0,7 mm OntP 120 Pro9n 0,7 mm OntP 150 Pro8n 0,7 mm OntP 150 Pro2n

  0,7 mm OntP 100 Pro5g 0,7 mm OntP 120 Pro9g 0,7 mm OntP 150 Pro8g 0,7 mm OntP 150 Pro2g

  0,7 mm OntP 100 Pro5gn 0,7 mm OntP 120 Pro9gn 0,7 mm OntP 150 Pro8gn 0,7 mm OntP 150 Pro2gn

  0,7 mm OntP 100 Pro5 0,7 mm OntP 120 Pro9 0,7 mm OntP 150 Pro8 0,7 mm OntP 150 Pro2

  nedzink naturel

  nedzink nova

  tyPe 02A=80mmB=70mm

  tyPe 05A=50mmB=50mm

  tyPe 08A=100mmB=50mm

  tyPe 09A=70mmB=50mm

  A

  B

  02A

  B

  05

  A

  B

  09A

  B

  08

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  ! Bestelvoordittypetweeplexisperdakraam.

 • MOPAC Catalogus 2010 41

  Deverluchtingenhebbeneenventilatieoppervlaktevan85cm.Eeningebouwderoosterverhindertdedoorgangvaninsectenenpoedersneeuw.

  Schroefbouteninbegrepen.

  bescherming tegen vogels

  aPu3Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten op de kraal van uw hanggoot.

  aPu2 Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten over een breedte van 9,5 cm. Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen. het basisprofiel bestaat uit polycarbonaat. De pennen uit inox.

  aPu4Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten over een breedte van 15 cm. Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen. het basisprofiel bestaat uit poly-carbonaat. De pennen uit inox.

  ladderhaak norm En517

  Dakverluchting Mopac

  verzinkt

  gePatineerd zink zWart

  verzinkt

  gePatineerd zink zWart

  ces

  cmn

  cesn

  ces25

  cmnvP

  ces25n

  c

  c

  Optioneel:reductieinPVC-cmnvPr

 • MOPAC Catalogus 2010 42

  C. AfvOERbuizEn nAADlOOs

  0,6 mm l 1m .t1r60 0,6 mm l 2m .t2r60

  0,65 mm l 1m t1r6065 0,65 mm l 2m t2r6065nedzink

  naturel

  koPer

  Rond 60

  Rond 80

  Rond 100

  0,6 mm l 1m .t1r80 0,7 mm l 1m .t1r807 0,6 mm l 2m .t2r80 0,7 mm l 2m .t2r807

  0,6 mm l 1m .t1r100 0,7 mm l 1m .t1r1007 0,6 mm l 2m .t2r100 0,7 mm l 2m .t2r1007

  0,7 mm l 2m t2r807n 0,7 mm l 2m t2r807g

  0,7 mm l 2m t2r1007n 0,7 mm l 2m t2r1007g

  0,7 mm l 2m t2r807gn

  0,7 mm l 2m t2r1007gn

  0,7 mm l 1m t1r807 0,65 mm l 2m t2r8065 0,7 mm l 2m t2r807 0,7 mm l 3m t3r807

  0,8mm l 1m t1r808 0,8mm l 2m t2r808 0,8mm l 3m t3r808

  0,7 mm l 1m t1r1007 0,65 mm l 2m t2r10065 0,7 mm l 2m t2r1007 0,7 mm l 3m t3r1007

  0,8mm l 1m t1r1008 0,8mm l 2m t2r1008 0,8mm l 3m t3r1008

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 43

  vierkant 80/80

  Rond 120

  vierkant 100/100

  0,6 mm l 1m .t1c80 0,7 mm l 1m .t1c807 0,6 mm l 2m .t2c80 0,7 mm l 2m .t2c807

  0,7 mm l 1m .t1c1007 0,7 mm l 2m .t2c1007

  0,7 mm l 2m t2c807n 0,7 mm l 2m t2c807g

  0,7 mm l 2m t2r1207n 0,7 mm l 2m t2r1207g

  0,7 mm l 2m t2c1007n 0,7 mm l 2m t2c1007g

  0,7 mm l 2m t2c807gn

  0,7 mm l 2m t2r1207gn

  0,7 mm l 1m t1c807 0,65 mm l 2m t2c8065 0,7 mm l 2m t2c807 0,7 mm l 3m t3c807

  0,8mm l 1m t1c808 0,8mm l 2m t2c808 0,8mm l 3m t3c808

  0,7 mm l 1m t1r1207 0,7 mm l 2m t2r1207

  0,7 mm l 1m t1c1007 0,7 mm l 2m t2c1007

  0,8mm l 1m t1c1008 0,8mm l 2m t2c1008 0,8mm l 3m t3c1008

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 44

  C. AfvOERbuizEn nAADlOOs1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  vierkant 80/80 met 2 ringen

  vierkant 100/100 met 2 ringen

  0,6 mm l 1m .tb1c80

  0,6 mm l 1m .tb1c100

  0,7 mm l 1m tb1c807

  0,7 mm l 1m tb1c1007

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  koPer

  koPer

 • MOPAC Catalogus 2010 45

  C. AfvOERbuizEn hAnDMAtiG GEsOlDEERD

  0,7 mm l 1m t1r1507 0,8 mm l 1m t1r1508nedzink

  naturel

  Rond 150

  Rond 120 0,6 mm l 1m .t1r120 0,7 mm l 1m .t1r1207 0,6 mm l 2m .t2r120 0,7 mm l 2m .t2r1207

  koPer

  0,6 mm l 1m t1c606 0,7 mm l 1m t1c607 0,6 mm l 2m t2c606 0,7 mm l 2m t2c607

  nedzink naturel

  vierkant 60/60

  0,7 mm l 2m t2c1007gn

  0,7 mm l 1m t1c1507 0,8 mm l 1m t1c1508

  nedzink nova

  nedzink naturel

  vierkant 100/100

  vierkant 150/150

  0,6 mm l 1m t1r686 0,7 mm l 1m t1r687nedzink

  naturel

  Rechthoekig 60/80

  0,6 mm l 1m t1r8106 0,7 mm l 1m t1r8107nedzink

  naturel

  Rechthoekig 80/100

  0,6 mm l 1m tb1r686 0,7 mm l 1m tb1r687nedzink

  naturel

  Rechthoekig 60/80 met 2 ringen

  0,6 mm l 1m tb1r8106 0,7 mm l 1m tb1r8107nedzink

  naturel

  Rechthoekig 80/100 met 2 ringen 0,7 mm l 1m t1c1207 0,8 mm l 1m t1c1208 0,7 mm l 2m t2c1207 0,8 mm l 2m t2c1208

  nedzink naturel

  vierkant 120/120

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

 • MOPAC Catalogus 2010 46

  80 mm cr8t60100 mm cr10t60nedzink

  naturel

  bocht Rond naadloos 60

  bocht - Rond naadloos 72

  60 mm .cr680 mm .cr8t100 mm .cr10t

  80 mm cr8tn100 mm cr10tn 80 mm cr8tg100 mm cr10tg

  80 mm cr8tgn100 mm cr10tgn

  60 mm cr680 mm cr8t100 mm cr10t

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  bocht Rond naadloos 40

  80 mm .cr8t40100 mm .cr10t40

  80 mm cr8t40g100 mm cr10t40g

  80 mm cr8t40100 mm cr10t40nedzink

  naturel

  koPer

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn 1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 47

  bocht Rond naadloos uitschuifbaar

  80 mm .cr8tt100 mm .cr10tt

  80 mm cr8tt100 mm cr10ttnedzink

  naturel

  koPer

  bocht Rond s naadloos

  80 mm .cr8s100 mm .cr10s

  80 mm cr8sn100 mm cr10sn80 mm cr8sg100 mm cr10sg

  80 mm cr8sgn100 mm cr10sgn

  80 mm cr8s100 mm cr10snedzink

  naturel

  nedzink nova

  koPer

  bocht Rond naadloos 85

  bocht - Rond handmatig gesoldeerd tin 87

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  80 mm cr8t85100 mm cr10t85

  80 mm cr8a87100 mm cr10a87

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 48

  bocht vierkant gehaakt

  80 mm .cc8100 mm .cc10

  80 mm cc8g100 mm cc10g

  80 mm cc8100 mm cc10nedzink

  naturel

  koPer

  bocht vierkant s

  80 mm .cc8s100 mm .cc10s

  80 mm cc8s100 mm cc10snedzink

  naturel

  koPer

  bocht rond afleiding80 mm dr8100 mm dr10nedzink

  naturel

  80 mm .dr8100 mm .dr10koPer

  bocht vierkant handmatig gesoldeerd60 mm cc670 mm cc7120 mm cc12150 mm cc15

  nedzink naturel

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn 1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 49

  tapbuis - rond voor goot met vlakke bodem

  tapbuis vierkant voor goot met vlakke bodem

  tapbuis rond voor ronde goot

  h 70 mm 60 mm .br6h 70 mm 80 mm .br8h 70 mm 100 mm .br10

  h 200 mm 80 mm .br820h 200 mm 100 mm .br1020

  h 60 mm 80 x 80 mm .bc8h 60 mm 100 x 100 mm .bc10

  h 200 mm 80 x 80 mm .bc820

  h 60 mm 80 mm OntP 285 .br8r28h 60 mm 80 mm OntP 333 .br8r33h 60 mm 100 mm OntP 333 .br10r33

  h 70 mm 80 mm br8nh 70 mm 100 mm br10n h 70 mm 80 mm br8gh 70 mm 100 mm br10g

  h 60 mm 80 x 80 mm bc8nh 60 mm 100 x 100 mm bc10n h 60 mm 80 x 80 mm bc8gh 60 mm 100 x 100 mm bc10g

  h 60 mm 80 mm OntP 285 br8r28nh 60 mm 80 mm OntP 333 br8r33nh 60 mm 100 mm OntP 333 br10r33n h 60 mm 80 mm OntP 285 br8r28gh 60 mm 80 mm OntP 333 br8r33gh 60 mm 100 mm OntP 333 br10r33g

  h 70 mm 80 mm br8gnh 70 mm 100 mm br10gn

  h 60 mm 80 x 80 mm bc8gnh 60 mm 100 x 100 mm bc10gn

  h 60 mm 80 mm OntP 285 br8r28gnh 60 mm 80 mm OntP 333 br8r33gnh 60 mm 100 mm OntP 333 br10r33gn

  h 70 mm 60 mm br6h 70 mm 80 mm br8h 70 mm 100 mm br10

  h 200 mm 80 mm br820h 200 mm 100 mm br1020

  h 60 mm 80 x 80 mm bc8h 60 mm 100 x 100 mm bc10

  h 200 mm 80 x 80 mm bc820

  h 60 mm 80 mm OntP 285 br8r28h 60 mm 80 mm OntP 333 br8r33h 60 mm 100 mm OntP 333 br10r33

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  nedzink nova

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  koPer

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 50

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

  80 mm ccr8n 100 mm ccr10n 120 mm ccr12n

  80 x 80 mm ccc8n100 x 100 mm ccc10n120 x 120 mm ccc12n

  60 mm ccr6 70 mm ccr7 80 mm ccr8 100 mm ccr10

  110 mm ccr11 120 mm ccr12 130 mm ccr13 150 mm ccr15

  60 x 60 mm ccc670 x 70 mm ccc7 80 x 80 mm ccc8100 x 100 mm ccc10

  120 x 120 mm ccc12150 x 150 mm ccc15

  60 x 80 mm ccr6880 x 100 mm ccr810

  verzinkt

  verzinkt

  verzinkt

  scharnierbeugel - rond rapido

  scharnierbeugel - vierkant rapido

  scharnierbeugel - rechthoekig rapido

  PEn 90 mm

  PEn 90 mm

  PEn 90 mm

  c

  c

 • MOPAC Catalogus 2010 51

  scharnierbeugel - rond klassiek

  scharnierbeugel - rond met schroefdraad

  scharnierbeugel - vierkant klassiek

  PEn 150 mm 60 mm .ccr6PEn 150 mm 80 mm .ccr8PEn 150 mm 100 mm .ccr10PEn 150 mm 120 mm .ccr12

  PEn 90 mm 80 mm ccr8iPEn 90 mm 100 mm ccr10i

  PEn 200 mm 80 mm ccr820nPEn 200 mm 100 mm ccr1020n

  80 mm ccr8vn 100 mm ccr10vn

  PEn 100 mm tg100PEn 150 mm tg150 PEn 200 mm tg200 PEn 250 mm tg250

  PEn 150 mm 60 x 60 mm .ccc6PEn 150 mm 80 x 80 mm .ccc8PEn 150 mm 100 x 100 mm .ccc10PEn 150 mm 120 x 120 mm .ccc12

  PEn 200 mm 80 mm ccr820PEn 200 mm 100 mm ccr1020

  80 mm ccr8v 100 mm ccr10v

  PEn 100 mm tg100PEn 150 mm tg150 PEn 200 mm tg200 PEn 250 mm tg250

  PEn 90 mm 80 x 80 mm ccc8iPEn 90 mm 100 x 100 mm ccc10i

  verzinkt

  verzinkt

  inox

  koPer

  inox

  koPer

  c

  c

 • MOPAC Catalogus 2010 52

  trechter rechthoekig

  trechter klassiek

  trechter ovaal

  80 mm .er8c 100 mm .er10c80 x 80 mm .ec8c100 x 100 mm .ec10c

  80 mm er8cn 100 mm er10cn 80 x 80 mm ec8cn100 x 100 mm ec10cn

  80 mm er8cg 100 mm er10cg80 x 80 mm ec8cg100 x 100 mm ec10cg

  80 mm er8cgn 100 mm er10cgn80 x 80 mm ec8cgn100 x 100 mm ec10cgn

  80 mm .ejr8 100 mm .ejr10

  80 mm er8c 100 mm er10c80 x 80 mm ec8c100 x 100 mm ec10c

  80 mm ejr8 100 mm ejr10

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  80 mm .er8 100 mm .er1080 x 80 mm .ec8100 x 100 mm .ec10

  80 mm er8n 100 mm er10n80 x 80 mm ec8n100 x 100 mm ec10n

  80 mm er8g 100 mm er10g80 x 80 mm ec8g100 x 100 mm ec10g

  80 mm er8gn 100 mm er10gn80 x 80 mm ec8gn100 x 100 mm ec10gn

  60 mm er6 70 mm er7 80 mm er8 100 mm er10 120 mm er12

  60 x 60 mm ec680 x 80 mm ec8100 x 100 mm ec10120 x 120 mm ec12

  nedzink naturel

  nedzink nova

  koPerrechthoekige bakmet een grote inhoud, waar tweeafvoerbuizen kunnen in samenlopenof die als hoofdpijp kan dienen voortwee hanggoten. In dit gevalmoetende zijkanten ingesneden wordenvolgens de vorm van de hanggoten.Hoekvormige types kunnen vervaar-digd worden, op aanvraag, met eenronde of vierkante uitloop van 80en100mm.

  Inhoud5liter

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 53

  trechter klassiek hoek

  trechter half ronde

  80 mm .er8ca 100 mm .er10ca

  80 mm er8ca 100 mm er10ca

  80 mm ecr8 100 mm ecr10

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  koPer

  Wateropvanger

  Wateropvanger met slang

  80 mm rer8 100 mm rer10

  80 mm rer8+ 100 mm rer10+

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  80 mm .rer8 100 mm .rer10koPer

  bladerenwordentegengehoudendankzijeenbeweegbaarrooster.Hoogte:390mm

 • MOPAC Catalogus 2010 54

  schuifmof

  Reductie

  80 mm mr8c 100 mm mr10c

  100 mm / 80 mm mr108

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  80 mm .mr8c 100 mm .mr10c

  100 mm / 80 mm .mr108

  koPer

  koPer

  boldraadrooster

  80 mm .c8 100 mm .c10 120 mm .c12

  80 mm cP8i 100 mm cP10i

  60 mm cP6 80 mm cP8 100 mm cP10 120 mm cP12

  verzinkt

  inox

  koPer

  Mofnedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  rond

  vierkant 80/80 mm mc8

  80/80 mm mc8gn

  80/80 mm mc8n 80/80 mm mc8g80/80 mm .mc8

  80 mm mr8 100 mm mr10 80 mm mr8gn 100 mm mr10gn 80 mm mr8n 100 mm mr10n

  80 mm mr8g 100 mm mr10g

  80 mm .mr8 100 mm .mr10

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 55

  80 mm .svr820100 mm .svr850

  80 mm .svr1020100 mm .svr1050

  80 mm svr820100 mm svr850

  80 mm svr1020100 mm svr1050

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  koPer

  koPer

  stadsuitloop 20 cm

  stadsuitloop 50 cm

 • MOPAC Catalogus 2010 56

  D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

  stampijp verzinkt rond

  80 mm l 1m ddr810n 80 mm l 2m ddr820n 100 mm l 1m ddr1010n 100 mm l 2m ddr1020n

  120 mm l 1m ddr1210n

  80 mm l 1m ddr810 80 mm l 2m ddr820 100 mm l 1m ddr1010 100 mm l 2m ddr1020

  120 mm l 1m ddr1210

  verzinkt

  c

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  stampijp verzinkt vierkant

  80/80 mm l 1m ddc810n 80/80 mm l 2m ddc820n 100/100 mm l 1m ddc1010n 100/100 mm l 2m ddc1020n

  80/80 mm l 1m ddc810 80/80 mm l 2m ddc820 100/100 mm l 1m ddc1010 100/100 mm l 2m ddc1020

  verzinkt

  c

  stampijp verzinkt rond elleboog

  80 mm l 1m dcr810n 100 mm l 1m dcr1010n

  80 mm l 1m dcr810 100 mm l 1m dcr1010 verzinkt

  c

 • MOPAC Catalogus 2010 57

  kenmerken HetrechtengebogenmodelzijnpassendopMopacafvoerbuizen.Hetstalenvoetstuk,warmgegalvaniseerd(450grzink/m2)wordtmettweescharnierbeugelsvastgezet.Hetgebogenvoetstukmoetop20mmvandegrondgeplaatstworden.

  Deaansluitingmetdeafvoerbuisgebeurtdoorineenvoegingenmetbehulpvaneenkunststofdichting(nietmeegeleverd),alsookdeverbindingmethetafvoerkanaal.

  Afwerkingskleuren:zinkkleur&zwartekleur.

  Dezwartestampijpenzijnklaarvoorplaatsingendienennietmeergeschilderdteworden.

  stampijp verzinkt vierkant elleboog

  80/80 mm l 1m dcc810n 100/100 mm l 1m dcc1010n

  80/80 mm l 1m dcc810 100/100 mm l 1m dcc1010 verzinkt

  c

  technische gegevens

  nieuW: Opbestellingkunnenstampijpentot6mlengtegeproduceerdworden.

  afmetingen rd 80 rd 100 80 x 80 100 x 100

  A BUITENKANT 98mm 114mm 90mm 110mm

  BINNENKANT 83mm 107mm 84mm 102mm

  B 90mm 90mm 90mm 90mm

  C BUITENKANT 76mm 101mm 80mm 100mm

  BINNENKANT 70mm 94mm 74mm 94mm

  D 0,5M 3,00KG 4,70KG 3,80KG 4,80KG

  1,0M 5,85KG 9,10KG 7,40KG 9,30KG

  2,0M 11,30KG 18,00KG 14,50KG 18,30KG

  A

  C C 100100

  D D

  A

  B B

  A A

 • MOPAC Catalogus 2010 58

  E. DAK in stAAnDE nAAD

  Profiel staande naad

  0,6 mm OntP 600 .jdb6060 0,7 mm OntP 600 .jdb6070

  0,7 mm OntP 600 jdb6070n 0,8 mm OntP 600 jdb6080n 0,7 mm OntP 600 jdb6070g 0,8 mm OntP 600 jdb6080g

  0,7 mm OntP 600 jdb6070gn 0,8 mm OntP 600 jdb6080gn

  0,7 mm OntP 600 jdb6070 0,8 mm OntP 600 jdb6080nedzink

  naturel

  nedzink nova

  koPer

  inox klangenOM tE sChROEvEn Pf OM tE nAGElEn Pfcinox

  OM tE sChROEvEn PcOM tE nAGElEn Pccinox

  vast

  schuivend

  sluitschuif

  .ct

  ctn ctg

  ctgn

  ctnedzink naturel

  nedzink nova

  koPer

  1. KiEs uW PRODuCt 2. KiEs uW MAtERiAAl 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 59

  Geventileerde druiprand

  verluchte nokplaat

  bevestigingsklang voor nokplaat (Dikte 1,5 mm)

  0,6 mm OntP 250 .bev

  0,7 mm OntP 333 .frv337

  0,7 mm OntP 250 bevn 0,7 mm OntP 250 bevg

  0,7 mm OntP 333 frv3380n 0,7 mm OntP 333 frv3380g

  0,7 mm OntP 250 bevgn

  0,7 mm OntP 333 frv33gn

  .frvPac

  0,7 mm OntP 250 bev

  0,8 mm OntP 333 frv3380

  frvPaz

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink nova

  nedzink nova

  koPer

  koPer

  koPer

  Klangenbijgeleverd.

  gePatineerd zink

  gePatineerd zink

 • MOPAC Catalogus 2010 60

  f. GROnDstOffEn - nEDzinK nAtuREl

  bladen

  bobijnen / Coils

  Mini bobijnen / Coils

  Pallet 1 ton 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm fz602 0,65 mm 2000 mm x 1000 mm fz652 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm fz702 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm fz802 0,6 mm 2250 mm x 1000 mm fz60 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fz70 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fz80 1 mm 2250 mm x 1000 mm fz100*

  Pallet 500 kg 0,6 mm 2250 mm x 1000 mm fz60 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fz70 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fz80 1 mm 2250 mm x 1000 mm fz100*

  0,7 mm l 600 mm 825 kg b600070 0,8 mm l 600 mm 825 kg b600080 0,7 mm l 670 mm 925 kg b670070* 0,8 mm l 670 mm 900 kg b670080* 0,7 mm l 750 mm 1000 kg b750070* 0,8 mm l 750 mm 1000 kg b750080* 0,7 mm l 1000 mm 900 kg b1000070 0,8 mm l 1000 mm 900 kg b1000080

  0,7 mm l 600 mm 4 x 100 kg b600070 0,8 mm l 600 mm 4 x 100 kg b600080 0,7 mm l 1000 mm 4 x 100 kg b1000070 0,8 mm l 1000 mm 4 x 100 kg b1000080

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  nedzink naturel

  *opbestelling

  *opbestelling

 • MOPAC Catalogus 2010 61

  bladen

  bobijnen / Coils

  Mini bobijnen / Coils

  Pallet 1 ton 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm fPgn7 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm fPgn8

  Per blad 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fPen7f 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fPen8f

  0,7 mm l 600 mm 750 kg b600070gn* 0,8 mm l 600 mm 800 kg b600080gn* 0,7 mm l 1000 mm 900 kg b1000070gn* 0,8 mm l 1000 mm 1300 kg b1000080gn*

  0,7 mm l 600 mm 100 kg b600070gn 0,7 mm l 1000 mm 100 kg b1000070gn* 0,8 mm l 600 mm 100 kg b600080gn 0,8 mm l 1000 mm 100 kg b1000080gn*

  f. GROnDstOffEn - nEDzinK nOvA

  nedzink nova

  nedzink nova

  nedzink nova

  *opbestelling

  *opbestelling

  Op1palletstaan5coilsvan100kg

 • MOPAC Catalogus 2010 62

  f. GROnDstOffEn - lOOD

  lood op rol En 12588

  soldeerstaven

  toebehoren

  0,75 mm 250 mm l 6m 12 kg +Pb25075 0,75 mm 300 mm l 6m 15 kg +Pb30075 0,75 mm 1000 mm l 5,88m 50 kg +Pb100075 1 mm 250 mm l 6m 17 kg +Pb251 1 mm 300 mm l 6m 20 kg +Pb301 1 mm 1000 mm l 4,41m 50 kg +Pb1001 1,25 mm 250 mm l 6m 21 kg +Pb25125 1,25 mm 300 mm l 6m 25 kg +Pb30125 1,25 mm 330 mm l 6m 28 kg +Pb33125 1,25 mm 1000 mm l 3,52m 50 kg +Pb100125 1,5 mm 250 mm l 6m 24 kg +Pb2515 1,5 mm 300 mm l 6m 24 kg +Pb3015 1,5 mm 330 mm l 6m 32 kg +Pb3315 1,5 mm 1000 mm l 2,94m 50 kg +Pb10015 2 mm 1000 mm l 2,2m 50 kg +Pb1002 3 mm 1000 mm l 1,47m 50 kg +Pb1003

  soldeer 30% tin gegarandeert 70% lood 25/doos +sPgsoldeer 40% tin gegarandeert 60% lood 25/doos +s40gsoldeer 45% tin gegarandeert 55% lood 25/doos +s45gsoldeer 50% tin gegarandeert 50% lood 25/doos +s50g

  lood

  lood

  Andereafmetingenbeschikbaaropbestelling(perpalletvan1ton).

  Hetgebruikvanloodvanminderdan1,25mmvoorbouwtoepassingenisNIETCONFORMEN12588.

  +bs

  +hP

  +ls

  ba AMMOniAsEl blOKjEs

  stEARinEKAARs

  PAtinEEROliE vOOR lOOD

  sOlDEERDOEKjEs vOOR lOOD

 • MOPAC Catalogus 2010 63

  f. GROnDstOffEn - KOPER

  bladen

  bobijnen / Coils

  Mini bobijnen / Coils

  Pallet 500 kg 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm .f60 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm .f70 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm .f80

  Per blad 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm .f60f 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm .f70f 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm .f80f

  0,6 mm l 600 mm 1000 kg .b600060 0,7 mm l 600 mm 1000 kg .b600070 0,8 mm l 600 mm 1000 kg .b600080* 0,6 mm l 1000 mm 900 kg .b1000060* 0,7 mm l 1000 mm 900 kg .b1000070* 0,8 mm l 1000 mm 900 kg .b1000080*

  0,6 mm l 600 mm 6 x 100 kg .b600060* 0,7 mm l 600 mm 6 x 120 kg .b600070* 0,8 mm l 600 mm 6 x 120 kg .b600080* 0,6 mm l 1000 mm 6 x 158 kg .b1000060* 0,7 mm l 1000 mm 6 x 183 kg .b1000070* 0,8 mm l 1000 mm 6 x 183 kg .b1000080*

  koPer

  koPer

  koPer

  *opbestelling

  *opbestelling

 • MOPAC Catalogus 2010 64

  G. tOOls

  buisvergroters - per stuk

  buisvergroters - set 2 stuks

  buisvergroters - set 3 stuks

  Rond 60 isi6Rond 80 isi8Rond 100 isi10

  set rond 80, rond 100 isiset2

  set rond 60, rond 80, rond 100 isiset3

 • MOPAC Catalogus 2010 65

  hoekafkanter (voor pannen) Enkelsluiter voor bogen

  Dakrandsluiter Enkelsluiter voor bogen 127

  buizenvernauwingstang Enkelsluiter

  handsnijset

  rau115 rau119Nuttigebreedte65mmSteellengte320mm

  rau106Nuttigebreedte220mm

  rau127Nuttigebreedte65mmSteellengte210mm

  rau114 rau111Nuttigebreedte220mm

  rau149

  Dubbelsluiterrau117Nuttigebreedte220mm

 • MOPAC Catalogus 2010 66

  h. siERstuKKEn

  Ditisgeenvolledigoverzicht.ContacteeruwMopac-verdelervooreenvolledigoverzicht.

  Dakpunten

  Windwijzerinpijlvorm

  Osseoog

  Windwijzerinvlagvorm

  Haanopbol

  nedzink naturel

  zink zWart gePre-

  Patineerd

  zink grijs gePre-

  Patineerd

  koPer

 • MOPAC Catalogus 2010 67

  bijlAGE

  N.V.ALMOT-MOPACkannietverantwoordelijkgesteldwordenvoordezeraadgevingenenproducten.

  DezecataloogkanzondervoorafgaandeverwittigingwijzigingenondergaandieN.V.ALMOT-MOPACnodigacht,zonderhiervoorverantwoordelijktezijn.

  Deafmetingenindezecataloguszijnindicatiefennietbindend.

  Alle herdruk van teksten, tekeningen of andere uit deze catalogus, worden volgens de bestaande wetten onmiddellijk vervolgd.

  Dezecatalogusisnietvolledig.Allespecialeaanvragenkunnenoverwogenworden.

  het Patina

  Debeschermendelaagofpatinavormtzichopnatuurlijkewijze.Hetisookdegarantievoordeduurzaamheidvankoperenzink.Mopackeurthetvernissenvandehanggotenaf,daarhetvernisdenatuurlijkebeschermingvanhetmetaalzalverhinderen.

  uitzettingsbanden en -voegen

  Allematerialenzettenuitofkrimpenonderinvloedvandetemperatuur.Omdezeschommelingenoptevangen,dieneneruitzettingsvoegenvoorzienteworden.

  Plaatsen:Voordehanggotenenzinkbekledingvankroonlijstenmoetendevoegenopbepaaldeafstandenvoorzienworden:namelijkzodichtmogelijkbijdehoekenenhetvolgendenietoverschrijden:

  -vanafeenbinnenhoek,opeenafstandvan3mmaximumaanbeidekanten,eenuitzettingsvoegplaatsen.-vanafeenbuitenhoek,opeenafstandvan3mmaximumaanbeidekanten,eenuitzettingsvoegplaatsen.-verdelingvandeanderevoegen:

  -opmaximum6mafstandvoordezinkbekledingvankroonlijstenofingewerktezinkbakkeninhetdak. -opmaximum10mafstandvoorhanggotentot450mmontplooiing.

  technische oPmerkingen voor de verdelers en gebruikers van moPac Producten

  MopacerkentuitsluitenddeinstallatiesmetMopac-producten.OmeenwerkvankwaliteitteleverenvolgensderegelsvandekunstendeveiligheidishetafgeradenonzeproductentegebruikenmetandereproductendienietalsafkomstMopachebben.Mopacwijstalleverantwoordelijkheidafvanwelkejuridischeaarddanook,ingevalvaneenongelukofeengebrekdatveroorzaaktwordtdoorhetnieteerbiedigenvandezeopmerkingen.Mopackannietverantwoordelijkgesteldwordenvoordeverborgenfoutenvangrondstoffen.

  technische gegevens stamPijPen staal verzinkt

  boordtabel staande naad

  nieuW: Opbestellingkunnenstampijpentot6mlengtegeproduceerdworden.

  afmetingen rd 80 rd 100 80 x 80 100 x 100

  A BUITENKANT 98mm 114mm 90mm 110mm

  BINNENKANT 83mm 107mm 84mm 102mm

  B 90mm 90mm 90mm 90mm

  C BUITENKANT 76mm 101mm 80mm 100mm

  BINNENKANT 70mm 94mm 74mm 94mm

  D 0,5M 3,00KG 4,70KG 3,80KG 4,80KG

  1,0M 5,85KG 9,10KG 7,40KG 9,30KG

  2,0M 11,30KG 18,00KG 14,50KG 18,30KG

  A

  C C 100100

  D D

  A

  B B

  A A

  kenmerken zink 0,7 mm zink 0,8 mm koPer 0,6 mm koPer 0,7 mm

  ONTWIKKELING 600mm 600mm 600mm 600mm

  BREEDTETUSSENNADEN 530mm 530mm 530mm 530mm

  HOOGTESTAANDENADEN 25mm 25mm 25mm 25mm

  MAxIMALELENGTE 10M 10M 10M 10M

  MINIMUMDAKHELLING 5% 5% 5% 5%

  GEWICHTPERM 5.7KG 6.5KG 6.1KG 7.1KG

 • Uwhandelaar

  www.mopac.be010/45 27 27

  Mopac DUURZAME DAKGOTEN