mopac - productcatalogus 2010

of 68 /68
Productcatalogus 2010 Dakgoten, buizen en toebehoren Mopac DUURZAME DAKGOTEN

Upload: bbc-creativity

Post on 08-Mar-2016

273 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mopac - Productcatalogus 2010

TRANSCRIPT

Page 1: Mopac - Productcatalogus 2010

Productcatalogus 2010Dakgoten, buizen en toebehoren

Mopac DUURZAME DAKGOTEN

Page 2: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 02

inhOuD

REGEnWAtERAfvOER

moPac 02

boordtabel hanggoten 04

boordtabel materiaalkeuze 10

nedzink nova 12

a. hanggoten 14Profielgoot 14Capuciene 17½Rond 22½Rondardeense 27¼Rond 29Vierkant 33

b. toebehoren dakgoten & dak 36Kielgoot–Uitzettingsvoeg–Slab 36Solin 37Nokplaat–Beschermprofielen 39Hoekprofiel–Dakramen 40Ladderhaken–Dakventilatie–Beschermingtegenvogels 41

c. afvoerbuizen 42Naadloos 42Handmatiggesoldeerd 45

d. toebehoren afvoerbuizen 46Bochten 46Tapbuizen 49Scharnierbeugels 50Trechters 52Wateropvanger 53Boldraadrooster–Moffen 54Stadsuitlopen 55Stampijpen 56

e. dak in staande naad 58Profielstaandenaad–Inoxklangen–Sluitschuif 58Geventileerdedruiprand–Verluchtenokplaat 59

f. grondstoffen 60NedZinknaturel 60NedZinkNova 61Lood 62Koper 63

g. tools 64

h. sierstukken 66

bijlage 67

Page 3: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 03

MOPAC

Productcatalogus 2010: vernieuwd, verbeterd

Constantopzoekgaannaarvernieuwingenenverbeteringen:datdoetMopacvooru.Ookin2010,wantnaargoedegewoontestellenwijuindeProductcatalogusonzenieuwighedenvoor,samenmetonzeklassieketop-producten.

Wat is nieuw?

Aanhetgammahanggotenzijntweenieuwevariantentoegevoegd:eenkleinehalverondgoot,gemaaktuiteenontwikkelingvan250mm,eneengrotehanggoottype10/15/10.Eriseennieuwgammakralen:evenbreedalsdegoothaak,lichtklemmendoverdekraalvanuwhanggoot,inaluminium,zwartgepoederlaktaluminium,inoxenkoper.NaasthetstandaardgammainoxgoothakenbiedtMopacnueengepolijste inoxgoothaakvoordecapuciene-goten.DezesuperieurekwaliteitleverteenprachtigresultaatopalszegecombineerdwordtmethanggoteninNedZinkNova.Aandetoebehorenvoorafvoerbuizenhebbenwestadsuitlopentoegevoegd.Indezecatalogusvindtuookonsuitgebreidegammagrondstoffenopvoorraad–inNedZinkNaturel,NedZinkNova,koperenlood.Verderiseenbeperktgammatoolsopgenomen:buisvergrotersendebelangrijkstetoolsvoorhetplaatsenvanstaandenaad.

HebtuvragenofopmerkingenoverhetgammavanMopac?Belonsdanop010 45 27 [email protected]!

UwMopacteam.

contactMopacrueJeanLenoir141348Ottignies(Louvain-la-Neuve)Tel.:010452727|Fax:010453362|E-mail:[email protected]

www.mopac.be

duurzame dakgoten

Werkt u met Mopac, dan werkt umetkwaliteitsproducten.Productenvandemeestervarenproducentvannon-ferroregenwaterafvoerinBelgië.

Mopac is een bedrijf van Koramic InvestmentGroup.Binnenonzegroepcontrolerenwehetheletraject van puur zink over bladen en bobijnen totafgewerkteproducten.Zokrijgtudebestekwaliteitvoordebesteprijs.MopacwerktuitsluitendmetNedZink,datookdeeluitmaaktvandegroep.HetNedZinkkwaliteitslabelgarandeertudatonzeproductenaltijdvervaardigdzijnuithoogwaardigezinkkwaliteiten.

Page 4: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 04

bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

Profielgoot

80 mm

80 mm

85 mm

80 m

m

95 mm

150 mm

100 mm

90 m

m

ontP 333inhoud: 9,8 l/M

ontP 285inhoud: 8,2 l/M

¼ rond

ontP 350inhoud: 11 l/M

150 mm

80 mm

22

ontP 450inhoud: 11 l/M

150 mm

80 mm

22

80 m

m

Page 5: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 05

caPuciene - tyPe 7/8/7

caPuciene - tyPe 9/12/8

ontP 285 inhoud: 7 l/M

70 mm

80 mm

90°110°

70 mm

21

10

ontP 350inhoud: 11 l/M87 m

m

160 mm

120 mm

90°110°

87 mm

21

10

caPuciene - tyPe 10/15/10

87 mm

160 mm

21

85 mm

117

90°110°

135°

120 mm

ontP 450inhoud: 11 l/M

100 mm

185 mm

21 110 mm

90°110°

150 mm

ontP 420inhoud: 13 l/M

Page 6: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 06

bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

½ rond - tyPe 250

½ rond - tyPe 285

75 mm

130 mm

22

87

ontP 350inhoud: 7 l/M

ontP 285inhoud: 7 l/M

75 mm

130 mm

22

ontP 250inhoud: 6 l/M

65 mm

120 mm

18

Page 7: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 07

½ rond - grote volumes

115 mm

200 mm

22

ontP 400inhoud: 9,8 l/M

135 mm

250 mm

22

ontP 500inhoud: 12 l/M

½ rond - tyPe 333

95 mm

150 mm

22

ontP 333inhoud: 8,2 l/M

95 mm

150 mm

22

120

ontP 450inhoud: 8,2 l/M

Page 8: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 08

bOORDtAbEl hAnGGOtEnKiEs uW PROfiEl

½ rond ardeense - standaard

22

10

200

mm

ontP 37522

10

225

mm

ontP 400

½ rond ardeense - kleine volumes

22

10

158

mm

ontP 333

22

10

175

mm

ontP 350

Page 9: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 09

vierkant - type zijgevel

vierkant - type standaard 333

ontP 333inhoud: 8,2 l/M

120 mm

85 mm

75 m

m

22

ontP 210 inhoud: 5 l/M

70 mm

50 mm

42 m

m 16

½ rond ardeense - grote volumes

22

10

325

mm ontP 500

22

10

275

mm

ontP 450

Page 10: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 10

bOORDtAbEl MAtERiAAlKEuzE KiEs uW MAtERiAAl vOOR DAKGOtEn

NedZink Naturel wordt onder meer gebruikt voor dakbekledingen en systemen voor de afvoer vanhemelwater.HetwordtvervaardigddoorNedZinkvolgensdenormNEN-EN988.Dezuiverheidvanhetmateriaalbedraagtminstens99,995% (Z1 volgensEN1179).Aandit elektrolytisch zuivere zink voegtNedZinkkleinehoeveelhedenvankoper,titaanenaluminiumtoe.

NedZink Nova is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink. Het heeft vanaf het momentvanplaatsingaleenspecifieketint.NedZinkvervaardigtookditmateriaalvolgensdenormNEN-EN988,eenlegeringopbasisvanelektrolytischzuiverzinkmeteenzuiverheidvanminstens99,995%(Z1 volgens EN 1179). Aan die legering voegt NedZink kleine hoeveelheden van koper, titaan enaluminiumtoe.

> MeerwetenoverNedZinkNova?Leesdanzekervoortopp.12en13.

Gepatineerdzinkontstaatnaeenchemischeoppervlaktebehandelingaansluitendophetwalsproces.Indiebehandelingwordtdekristalstructuurvanhetzinkveranderd.Zokrijgthetzinkmeteenhetuitzichtvannatuurlijkgepatineerdzink,inzwartofgrijs.

MopacwerktenkelmetkopergeproduceerdvolgensdenormEN1172.

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

gePatineerd zink

hoe kiest u uw materiaal?

Uwbasiskeuzegaattussenblankzinkengepatineerdzink.

Door de voortschrijdende patinering verleent blank zink een unieke charme aan dak- en gevelbekledingen.Depatinalaagontstaatdoordevormingvaneenbasiszinkcarbonaatenvormteenoxidehuid,eennatuurlijkebeschermlaag.Ditprocesbegintonderinvloedvanweersomstandighedenenheefteennatuurlijkverloopwaar-doorinééntotvierjaardevolledigegrijstintwordtverkregen.

> VoorblankzinkbiedtMopacunedzink naturel.

Bijgepatineerd zinkishetnatuurlijkeprocesvanpatinerenaluitgevoerdinindustriëleomstandigheden.BijMopachebtudekeuzeuittweesoortengepatineerdzink.

> nedzink nova koppelt technologie aan esthetiek. NedZink Nova introduceert een nieuwe generatiegepatineerdzink:dankzijhetgebruikvandenieuwstetechnologieëngeefthetmateriaaleenperfectegaalresultaat.

> Daarnaastiserstandaardgepatineerdzink.Datisbeschikbaarintweekleuren:zwartengrijs.

Ofkiestulievervoorkoper?HetkoperdatMopacaanbiedt,isgeproduceerdvolgensdenormEN1172.

Page 11: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 11

Dezegoothakenzijngemaaktuitgegalvaniseerdstaalvanuitstekendekwaliteit.Destalengoothakenondergaannaproductieverschillendebehandelingeninwarmegalvanisatiebaden(volgensdenormNBN657).Hetresultaat iseenzinkdekkingvan65tot85micron.Degoothakenhebbeneendoor-snedevan30/5mm.

nieuW ProcedéDeze goothaken zijn beschikbaar in een zwarte afwerking. Die afwerking is mogelijk dankzij eennieuwprocedéwaarbijeen2-lagigecoatingwordtaangebracht.Diecoatingneemtdestructuurvandeondergrondover.Zevormteenbijkomendebeschermingtegencorrosie.

Nadegalvanisatiekrijgthetstaaleendeklaagvanorganischmateriaal:dezezwartepoedercoating(ofpoederlak) verfraaithetmateriaalenbeschermthet tegencorrosie.De lakwordtaangebrachtzondergebruikvanoplos-ofverdunningselementen.Hetresultaat:staalvanperfectekwaliteit,hardenkrasvast.

MopacbiedtgepassiveerdinoxtypeAISI30430/5aan.Passiverenzorgtvooreenzuiver,homogeen,dichtenesthetischresultaat.De“passivatielaag”,eigenaanhetmetaal,beschermtbovendientegenroesten.

nieuW Door inox elektrolytisch te polijsten, verhoogt het percentage chroom en nikkel aan het metaal-oppervlak.Hetroestvastestaalwordtedeler,detoplaagwordttot100keerdikkerenookveeldichter.Dezetoplaagzorgtnietalleenvooreenmooierenglanzenderuitzicht,maarookvooreennogbeterebeschermingtegenroesten.

> Meerwetenoverelektrolytischgepolijstinox?Leesdanzekervoortopp.19.

MopacwerktenkelmetkopergeproduceerdvolgensdenormEN1172.

Mopac gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van hetaluminiuminfunctievandetoepassing.

verzinkt

inox

koPer

aluminium

verz

inkt

inox

verzinkt

c

verzinkt

P

bOORDtAbEl MAtERiAAlKEuzEKiEs uW MAtERiAAl GOOthAKEn & sChARniERbEuGEls

hoe kiest u uw materiaal?

Uwbasiskeuzegaattussenverzinktstaal,inox,koperenaluminium.

Goothakenuitstaalondergaannaproductiebehandelingeninwarmegalvanisatiebaden.Indezecategorievanverzinkt staalkuntubovendienopterenvooreenzwarteafwerking(2-lagigecoating)ofvooreenafwerkingmetzwartepoederlak(terverfraaiingenbescherming).

Ininoxhebtudekeuzetussengepassiveerdinoxenelektrolytischgepolijstinox:doorelektrolytischtepolijsten,waarbijijzerenonzuiverhedenuithetmetaaloppervlakwordengehaald,krijgtdatlaatsteeenglanzenduitzicht.

InkoperenaluminiumbiedtMopacuitsluitendonbehandeldematerialenaan.

Page 12: Mopac - Productcatalogus 2010

nEDzinK nOvAEsthEtiEK DAnKzij tEChnOlOGiE

“het geavanceerde productieproces van nedzink nova laat niets aan het toeval over. niet alleen de productielijn, ook het resultaat mag gezien worden.”

MOPAC Catalogus 2010 12

Page 13: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 13MOPAC Catalogus 2010 13

Gepatineerd zink, met een helder en egaal resultaat: dat is nedzink nova. niet alleen behouden uw dakgoten en buizen hun uitzicht door de jaren heen, het is ook gemakkelijk om het materiaal te lassen.

Waaraan dankt nedzink nova dat revolutionaire resultaat?De ultramoderne productielijn legt een laagje op het zink waardoor er geen vingerafdrukken op achter blijven. tijdens het proces wordt het materiaal bovendien volledig ondergedompeld: zo blijft het materiaal egaal, wat een modern uitzicht op-levert.

Kortom: de nieuwe technologie achter nedzink nova opent nieuwe perspectieven voor de toepassing van gepatineerd zink. Dat is niet alleen het geval voor dakgoten, buizen en toebehoren; ook voor dakbedekking en gevelbekleding vormt nedzink nova een betrouwbare, technologische en mooie oplossing.

hoe bestelt u nedzink nova?let er bij uw bestelling op dat u de code gebruikt met de letters ‘Gn’ achteraan.Wilt u vooraf kennismaken met nedzink nova? informeer dan bij uw Mopac specialist of vraag een staal aan via [email protected].

nedzink nova

Page 14: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 14

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

A. hAnGGOtEn - PROfiElGOOt

0,6 mm OntP 285 .gm28 0,7 mm OntP 285 .gm287 0,6 mm OntP 333 .gm33 0,7 mm OntP 333 .gm337

0,8 mm OntP 285 gm2880n 0,8 mm OntP 333 gm3380n 0,8 mm OntP 285 gm2880g 0,8 mm OntP 333 gm3380g

0,8 mm OntP 285 gm2880gn 0,8 mm OntP 333 gm3380gn

0,7 mm OntP 285 gm2870 0,8 mm OntP 285 gm2880 0,7 mm OntP 333 gm3370 0,8 mm OntP 333 gm3380

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

hanggotenkenmerken van dit tyPe: • Grotereinhouddankzijde maximalegebruiktegrondstof- ontplooiing.

• Stevigheidverzekerddoorde versterkingsplooiindevoor- enachterkant.

Deprofielhaakmettussenbeugeluithogestaalkwaliteit(1stekeuze)iseenuitvindingvanMOPAC.Detussenbeugelheefteendoorsnedevan20mmbreedteen2,5mmdikteenisversterktoverheelzijnlengtealsookindebasishoeken.Deprofielhaakvereistzijntussenbeugelomdestevigheidtevergrotenenzoeengeslotenvierkanttevormen,zodathijaanderegelsvandekunstbeantwoordt.Dankzijdetussenbeugelsisheteenvoudigeenrasterwerkinzinkofkoperteplaatsenofvasttehechten,ditomtevoorkomendatdedodebladerenzichindehanggootopeenstapelen.Dehaak+clipvereenvoudigthetmonterenvandakgoten,vooralbijrenovatiewerkenenvergemakkelijkthetreinigenervan.

haak zonder staart

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

met cliP

met tussenbeugel

OntP 333 cmg33sQc

OntP 333 cmn33sQc

OntP 333 .cm33sQc

OntP 285 cmn28sQOntP 333 cmn33sQ

MEt blOEM OntP 285 cmn28sQfMEt blOEM OntP 333 cmn33sQf

OntP 285 cmg28sQOntP 333 cmg33sQ

OntP 285 .cm28sQOntP 333 .cm33sQ

c

c

haak met staart

koPer

verzinkt

verzinktmet cliP

met tussenbeugel

OntP 333 cmg33aQc

OntP 333 cmn33aQc

OntP 285 cmn28aQOntP 333 cmn33aQ

MEt blOEM OntP 285 cmn28aQfMEt blOEM OntP 333 cmn33aQf

OntP 285 cmg28aQOntP 333 cmg33aQ

OntP 285 .cm28aQOntP 333 .cm33aQ

c

c

gePatineerd zink

Page 15: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 15

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

sluitstuk

OntP 285 .fm28OntP 333 .fm33

OntP 285 fm28nOntP 333 fm33n OntP 285 fm28gOntP 333 fm33g

OntP 285 fm28gnOntP 333 fm33gn

OntP 285 fm28OntP 333 fm33

buitenhoek

OntP 285 .aem28sOntP 333 .aem33s

OntP 285 aem28snOntP 333 aem33sn OntP 285 aem28sgOntP 333 aem33sg

OntP 285 aem28sgnOntP 333 aem33sgn

OntP 285 aem28sOntP 333 aem33s

binnenhoek

OntP 285 .aim28sOntP 333 .aim33s

OntP 285 aim28snOntP 333 aim33sn OntP 285 aim28sgOntP 333 aim33sg

OntP 285 aim28sgnOntP 333 aim33sgn

OntP 285 aim28sOntP 333 aim33s

MEt blOEM OntP 285 cmn28sQfMEt blOEM OntP 333 cmn33sQf

MEt blOEM OntP 285 cmn28aQfMEt blOEM OntP 333 cmn33aQf

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

gePatineerd zink

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

gePatineerd zink

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

gePatineerd zink

Page 16: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 16

uitzettingsvoeg

nedzink naturel

koPer

uitloopROnD 80 OntP 285 sm28r8viERKAnt 80 OntP 285 sm28c8

ROnD 80 OntP 333 sm33r8ROnD 100 OntP 333 sm33r10viERKAnt 80 OntP 333 sm33c8viERKAnt 100 OntP 333 sm33c10

OntP 285 jdm28OntP 333 jdm33

OntP 285 .jdm28OntP 333 .jdm33

ROnD 80 OntP 285 .sm28r8viERKAnt 80 OntP 285 .sm28c10

ROnD 80 OntP 333 .sm33r8ROnD 100 OntP 333 .sm33r10viERKAnt 80 OntP 333 .sm33c8viERKAnt 100 OntP 333 .sm33c10

nedzink naturel

koPer

A. hAnGGOtEn - PROfiElGOOt1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

Page 17: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 17

A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

0,6 mm OntP 285 7.8.7 .gc28 0,6 mm OntP 350 9.12.8 .gc35 0,7 mm OntP 350 9.12.8 .gc357

0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880n 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580n 0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880g 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580g

0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880gn 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580gn

0,7 mm OntP 285 7.8.7 gc2870 0,8 mm OntP 285 7.8.7 gc2880 0,8 mm OntP 350 9.12.8 gc3580 0,8 mm OntP 420 10.15.10 gc4280

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

hanggoten

hanggoten met slab

0,6 mm OntP 450 9.12.8 .gc45 0,7 mm OntP 450 9.12.8 .gc457 0,8 mm OntP 450 9.12.8 .gc458

0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580n 0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580g

0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580gn

0,7 mm OntP 450 9.12.8 gc4570 0,8 mm OntP 450 9.12.8 gc4580nedzink

naturel

nedzink nova

koPer

haak zonder staart

inox

koPer

verzinkt

verzinkt

inox

koPer

met Plooi

met gat

OntP 350 9.12.8 ccgsQb

OntP 350 9.12.8 ccisQb

OntP 350 9.12.8 .ccsQb

OntP 350 9.12.8 ccPsQtOntP 420 10.15.10 ccP10sQt

OntP 285 7.8.7 ccg7sQtOntP 350 9.12.8 ccgsQt

OntP 420 10.15.10 ccg10sQt

OntP 350 9.12.8 ccisQt

OntP 285 7.8.7 .cc7sQtOntP 350 9.12.8 .ccsQt

P

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 18: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 18

A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

sluitstuk

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

koPer

haak met staart 45°met gat

met Plooi OntP 350 9.12.8 ccgvb

OntP 350 9.12.8 ccivb

OntP 350 9.12.8 .ccvb

OntP 350 9.12.8 ccgvt

OntP 350 9.12.8 ccPvt OntP 420 10.15.10 ccP10vtOntP 350 9.12.8 ccivt

OntP 350 9.12.8 .ccvt

inox

inox

P

Kraalhouder en versiering

versiering

kraalhouder

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

kraalhouder - breed

koPer

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

flg

fln

fli

.fl

Psn

Psg

Psi

Psiv

.Ps

.Psv

inox

inox

inox

c

P

c

alu-minium

Psav

PsPv

OntP 285 fc28OntP 350 fc

OntP 285 .fc28OntP 350 .fc

OntP 285 fc28gnOntP 333 fcgn

OntP 285 fc28nOntP 333 fcnOntP 285 fc28gOntP 333 fcg

gePatineerd zink

Page 19: Mopac - Productcatalogus 2010

niEuW inOx EP

bestelcode haak: ccePvtbestelcode kraalhouder: PseP

inox dat een nieuw uitzicht behoudt? Dat moet elektrolytisch gepolijst zijn. Die behandeling maakt het inox edeler, met een toplaag die 100 keer dikker is.

veredeldtijdens de behandeling wordt het inox veredeld: ijzer en onzuiverheden worden uit het metaaloppervlak gehaald. Daardoor stijgt het gehalte edele elementen (chroom en nikkel). zo krijgt het inox een zuivere, homogene, dichte en uiterst passieve chroomoxidehuid.

corrosiebestendigDie toplaag heeft niet alleen een glanzend, esthetisch effect: ze maakt het materiaal ook uiterst bestendig tegen corrosie. Met dank aan de zuurstof die tijdens het procedé ontwikkeld wordt: die maakt de toplaag zoveel dikker.

homogeenvan afschilfering van de toplaag is geen sprake: de zuivere, homogene laag is namelijk eigen aan het materiaal. Dat maakt elektrolytisch gepolijst inox juist zo geschikt voor toepassingen in de open lucht.

“Elektrolytisch polijsten: zuiver, glanzend, gladder.”

elektrolytisch gepolijst inox, de nieuwe norm

MOPAC Catalogus 2010 19

Page 20: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 20

versterkte buitenhoek

OntP 285 .aec28sOntP 350 .aec35s

OntP 285 aec28snOntP 350 aec35sn OntP 285 aec28sgOntP 350 aec35sg

OntP 285 aec28sgnOntP 350 aec35sgn

OntP 285 aec28sOntP 350 aec35sOntP 420 aec42s

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

versterkte binnenhoek

OntP 285 .aic28sOntP 350 .aic35s

OntP 285 aic28snOntP 350 aic35sn OntP 285 aic28sgOntP 350 aic35sg

OntP 285 aic28sgnOntP 350 aic35sgn

OntP 285 aic28sOntP 350 aic35sOntP 420 aic42s

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

versterkte binnenhoek met slab

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

OntP 450 aic45s

OntP 450 .aic45s

OntP 450 aic45sgn

OntP 450 aic45sn OntP 450 aic45sg

A. hAnGGOtEn - CAPuCiEnE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 21: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 21

OntP 450 .aec45s

OntP 450 aec45snOntP 450 aec45sg

OntP 450 aec45sgn

OntP 450 aec45snedzink naturel

nedzink nova

koPer

versterkte buitenhoek met slab

uitzettingsvoeg

OntP 285 .jdc28 OntP 350 .jdc35

OntP 285 jdc28OntP 350 jdc35nedzink

naturel

koPer

OntP 450 .jdc45

OntP 450 jdc45OntP 500 jdc50nedzink

naturel

koPer

zonder slab

met slab

uitloop

nedzink naturel

koPer

ROnD 80 OntP 350 sc35r8ROnD 100 OntP 350 sc35r10viERKAnt 80 OntP 350 sc35c8viERKAnt 100 OntP 350 sc35c10

ROnD 80 OntP 350 .sc35r8ROnD 100 OntP 350 .sc35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sc35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sc35c10

gePatineerd zink

Page 22: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 22

A. hAnGGOtEn - ½ ROnD

0,6 mm OntP 285 .gr28 0,7 mm OntP 285 .gr287 0,6 mm OntP 333 .gr33 0,7 mm OntP 333 .gr337

0,8 mm OntP 285 gr2880n 0,8 mm OntP 333 gr3380n 0,8 mm OntP 400 gr4080n

0,8 mm OntP 285 gr2880g 0,8 mm OntP 333 gr3380g 0,8 mm OntP 400 gr4080g

0,8 mm OntP 285 gr2880gn 0,8 mm OntP 333 gr3380gn 0,8 mm OntP 400 gr4080gn

0,8 mm OntP 250 gr2580 0,7 mm OntP 285 gr2870 0,8 mm OntP 285 gr2880 0,7 mm OntP 333 gr3370

0,8 mm OntP 333 gr3380 0,7 mm OntP 400 gr4070 0,8 mm OntP 400 gr4080 0,8 mm OntP 500 gr5080

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

hanggoten

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

hanggoten met slab

0,6 mm 1/2 285 OntP 350 .grb35 0,7 mm 1/2 285 OntP 350 .grb357 0,6 mm 1/2 333 OntP 450 .grb45 0,7 mm 1/2 333 OntP 450 .grb457

0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580n 0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580g

0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580gn

0,8 mm 1/2 285 OntP 350 grb3580 0,7 mm 1/2 333 OntP 450 grb4570 0,8 mm 1/2 333 OntP 450 grb4580

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

Regelbare haak

QP25QP30QP35QP40

stAARt MEt PEn 250 mmstAARt MEt PEn 300 mmstAARt MEt PEn 350 mmstAARt MEt PEn 400 mm

OntP 250/285 ct2528OntP 333 ct33

REGElbARE hAAK DiKtE 10/10 REGElbARE hAAK DiKtE 10/10

Qc

Qd

P

b bOut M6 x 20

De licht regelbare haakisvervaardigduitverzinktbandijzerenisvoorzienvaneendiepeversterkingsnerf.Deonderdelen2,3,4en5passenenkelopdehaakn°1.Schroefboutinbegrepenbijknijpervoorgolfplatenn°5.

2.

1.

3.

5.

4.

GEWROnGEn stAARt: lG 250 mm DiKtE 12/10

REChtE stAARt: lG 250 mm DiKtE 12/10

KnijPER vOOR GOlfPlAtEn DiKtE 12/10

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 23: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 23

verzinkt

verzinkt

inox

inox

noirtyPe 1

koPer

koPer

haak met staart 45°met gat

met Plooi OntP 333 crg33vb

OntP 333 cri33vb

OntP 333 .cr33vb

OntP 333 crg33vt

OntP 333 crn33vt

OntP 333 cri33vt

OntP 333 .cr33vt

OntP 333 crP33vtnoirtyPe 2c P

haak zonder staart

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

met Plooi

met gat

OntP 250 crg25sQOntP 285 crg28sQOntP 333 crg33sQ

OntP 400 crg40sQOntP 500 crg50sQ

OntP 285 crn28sQOntP 333 crn33sQ

OntP 400 crn40sQOntP 500 crn50sQ

OntP 285 cri28sQOntP 333 cri33sQOntP 285 .cr28sQOntP 333 .cr33sQ

OntP 285 crn28sQtOntP 333 crn33sQt

OntP 285 crg28sQtOntP 333 crg33sQt

OntP 333 cri33sQt

OntP 333 .cr33sQt

inox

inox

c

c

verzinkt

koPer

noirtyPe 1

haak met staartmet Plooi OntP 250 crg25aQ

OntP 285 crg28aQOntP 333 crg33aQ

OntP 400 crg40aQOntP 500 crg50aQ

OntP 285 crn28aQOntP 333 crn33aQ

OntP 400 crn40aQ OntP 500 crn50aQ

OntP 285 .cr28aQOntP 333 .cr33aQ

c

Page 24: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 24

binnenhoek

OntP 285 .amir28OntP 333 .amir33OntP 400 .amir40

OntP 333 amir33n OntP 333 amir33g

OntP 333 air33sgn

OntP 285 amir28OntP 333 amir33OntP 400 amir40

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

Kraalhouder en versiering

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

versiering

kraalhouder

kraalhouder - breed

koPer

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

flg

fln

fli

.fl

Psn

Psg

Psi

Psiv

.Ps

.Psv

flPnoirtyPe 2

inox

inox

inox

c

P

c P

alu-minium

Psav

PsPv

A. hAnGGOtEn - ½ ROnD

gePatineerd zink

sluitstukzink

zink

koPer

koPer

OntP 285 fr28bOntP 333 fr33bOntP 285 .fr28bOntP 333 .fr33b

OntP 250 fr25OntP 285 fr28

OntP 333 fr33OntP 400 fr40

OntP 285 fr28gnOntP 333 fr33gnOntP 285 fr28nOntP 333 fr33n

OntP 285 fr28gOntP 333 fr33g

OntP 285 .fr28OntP 333 .fr33

nedzink nova

gePatineerd zink

Page 25: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 25

buitenhoek

OntP 285 .amer28OntP 333 .amer33OntP 400 .amer40

OntP 333 amer33n OntP 333 amer33g

OntP 333 aer33sgn

OntP 285 amer28OntP 333 amer33OntP 400 amer40

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

binnenhoek met slab

OntP 350 .air35sOntP 450 .air45s

OntP 350 air35sOntP 450 air45snedzink

naturel

koPer

zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

buitenhoek met slab

OntP 350 .aer35sOntP 450 .aer45s

OntP 350 aer35sOntP 450 aer45snedzink

naturel

koPer

zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

gePatineerd zink

Page 26: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 26

uitzettingsvoeg

OntP 285 .jdr28 OntP 333 .jdr33

OntP 250 jdr25 OntP 285 jdr28 OntP 333 jdr33OntP 400 jdr40

nedzink naturel

koPer

OntP 350 .jdb35OntP 450 .jdb45

OntP 350 jdb35OntP 450 jdb45nedzink

naturel

koPer

zonder slab

met slab

OntP 285 .sra28r8OntP 333 .sra33r8OntP 333 .sra33r10OntP 400 .sra40r10

OntP 285 sra28r8OntP 333 sra33r8OntP 333 sra33r10OntP 400 sra40r10

nedzink naturel

koPer

uitloop

OntP 285 .sr28r8 OntP 333 .sr33r8OntP 333 .sr33r10

OntP 285 sr28r8 OntP 333 sr33r8OntP 333 sr33r10

nedzink naturel

koPer

OntP 350 .srb35r8OntP 450 .srb45r8

OntP 350 srb35r8OntP 450 srb45r8nedzink

naturel

koPer

zonder slab

met slab

Duitse uitloop

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

A. hAnGGOtEn - ½ ROnD

Page 27: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 27

A. hAnGGOtEn - ½ ROnD ARDEEnsE

hanggoten

0,6 mm OntP 333 .gra33 0,7 mm OntP 333 .gra337 0,6 mm OntP 350 .gra35 0,7 mm OntP 350 .gra357

0,6 mm OntP 450 .gra45 0,7 mm OntP 450 .gra457

0,8 mm OntP 333 gra3380n 0,8 mm OntP 350 gra3680n 0,8 mm OntP 450 gra4580n

0,8 mm OntP 333 gra3380g 0,8 mm OntP 350 gra3680g 0,8 mm OntP 450 gra4580g

0,8 mm OntP 333 gra3380gn 0,8 mm OntP 350 gra3680gn 0,8 mm OntP 450 gra4580gn

0,7 mm OntP 333 gra3370 0,8 mm OntP 333 gra3380 0,7 mm OntP 350 gra3570 0,8 mm OntP 350 gra3580 0,7 mm OntP 375 gra3770 0,8 mm OntP 375 gra3780

0,7 mm OntP 400 gra4070 0,8 mm OntP 400 gra4080 0,7 mm OntP 450 gra4570 0,8 mm OntP 450 gra4580 0,8 mm OntP 500 gra5080

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

sluitstuk

.fra

fran frag

fragn

franedzink naturel

nedzink nova

koPer

haak met staart

OntP 450 .ca

OntP 450 can

OntP 450 cag

verzinkt

koPer

Tijdenshetstansenvanhetstaaliseenversterkingsnerfaangebracht.Hetstaalmetdoorsnede 30/5 in combinatie met deze versterkingsnerf zorgt voor een robuustegoothaak.

c

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 28: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 28

uitzettingsvoeg

OntP 333 .jda33OntP 350 .jda35OntP 450 .jda45

OntP 333 jda33OntP 350 jda35OntP 375 jda37

OntP 400 jda40OntP 450 jda45OntP 500 jda50

nedzink naturel

koPer

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

A. hAnGGOtEn - ½ ROnD ARDEEnsE

Page 29: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 29

A. hAnGGOtEn - ¼ ROnD

0,6 mm OntP 350 .gQr35 0,7 mm OntP 350 .gQr357

0,8 mm OntP 350 gQr3580n 0,8 mm OntP 350 gQr3580g

0,8 mm OntP 350 gQr3580gn

0,8 mm OntP 350 gQr3580nedzink naturel

nedzink nova

koPer

hanggotenvoordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

hanggoten met slab

0,6 mm OntP 450 .gQr45 0,7 mm OntP 450 .gQr457

0,8 mm OntP 450 gQr4580n 0,8 mm OntP 450 gQr4580g

0,8 mm OntP 450 gQr4580gn

0,8 mm OntP 450 gQr4580nedzink naturel

nedzink nova

koPer

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

haak zonder staart

inox

koPer

verzinktmet gat

cQrPsQt

cQrgsQt

cQrisQt

.cQrsQt

P

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 30: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 30

sluitstuk

OntP 350 .fQr

OntP 350 fQrn OntP 350 fQrg

OntP 350 fQrgn

OntP 350 fQrnedzink naturel

nedzink nova

koPer

verzinkt

verzinkt

inox

inoxinox

noirtyPe 1

koPer

koPer

haak met staart 45°met gat

met Plooi cQrgvb

cQrivb

.cQrvb

cQrgvt

cQrPvt

cQrivt

.cQrvt

P

Kraalhouder en versiering

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

versiering

kraalhouder

kraalhouder - breed

koPer

koPer

verzinkt

verzinkt

koPer

flg

fln

fli

.fl

Psn

Psg

Psi

Psiv

.Ps

.Psv

inox

inox

inox

c

P

c

alu-minium

Psav

PsPv

A. hAnGGOtEn - ¼ ROnD

gePatineerd zink

Page 31: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 31

binnenhoek

OntP 350 .aiQr35s

OntP 350 aiQr35sn OntP 350 aiQr35sg

OntP 350 aiQrsgn

OntP 350 aiQr35snedzink naturel

nedzink nova

koPer

buitenhoek

OntP 350 .aeQr35s

OntP 350 aeQr35sn OntP 350 aeQr35sg

OntP 350 aeQrsgn

OntP 350 aeQr35snedzink naturel

nedzink nova

koPer

binnenhoek met slab

OntP 450 .aiQr45s

OntP 450 aiQr45snedzink naturel

koPer

zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 32: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 32

uitzettingsvoeg

OntP 350 .jdQr35

OntP 350 jdQr35nedzink naturel

koPer

OntP 450 .jdQr45

OntP 450 jdQr45nedzink naturel

koPer

uitloop

ROnD 80 OntP 350 .sQr35r8ROnD 100 OntP 350 .sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sQr35c10

ROnD 80 OntP 350 sQr35r8ROnD 100 OntP 350 sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 sQr35c10

nedzink naturel

koPer

buitenhoek met slab

OntP 450 .aeQr45s

OntP 450 aeQr45snedzink naturel

koPer

zwart en grijs beschikbaar op aanvraag

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

A. hAnGGOtEn - ¼ ROnD

Page 33: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 33

ROnD 80 OntP 350 .sQr35r8ROnD 100 OntP 350 .sQr35r10viERKAnt 80 OntP 350 .sQr35c8viERKAnt 100 OntP 350 .sQr35c10

A. hAnGGOtEn - viERKAnt

0,6 mm OntP 210 .gP21 0,7 mm OntP 210 .gP217 0,6 mm OntP 333 .gc33 0,7 mm OntP 333 .gc337

0,7 mm OntP 210 gP2170n 0,8 mm OntP 333 gc3380n 0,7 mm OntP 210 gP2170g 0,8 mm OntP 333 gc3380g

0,7 mm OntP 210 gP2170gn 0,8 mm OntP 333 gc3380gn

0,6 mm OntP 210 gP2160 0,7 mm OntP 333 gc3370 0,8 mm OntP 333 gc3380

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

hanggoten

haak zonder staart

OntP 333 .cc33sQ

OntP 333 ccn33sQ

OntP 333 ccg33sQ

verzinkt

koPer

c

haak met staart

OntP 210 .cP21aQOntP 333 .cc33aQ

OntP 210 cPn21aQ

OntP 210 cPg21aQOntP 333 ccg33aQverzinkt

koPer

c

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

voordeelDeschuineafwerkingvandekraalvereenvoudigthetinelkaarschuivenvande2elementen.

Opgelet:zijgevelgootis3meterinplaatsvan5meter.

gePatineerd zink

Page 34: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 34

sluitstuk

OntP 210 .fP21OntP 333 .fc33

OntP 333 fc33n OntP 333 fc33g

OntP 333 fc33gn

OntP 210 fP21 OntP 333 fc33nedzink

naturel

nedzink nova

koPer

buitenhoek

OntP 333 .aec33s

OntP 333 aec33sn OntP 333 aec33sg

OntP 333 aec33sgn

OntP 333 aec33snedzink naturel

nedzink nova

binnenhoek

OntP 333 .aic33s

OntP 333 aic33sn OntP 333 aic33sg

OntP 333 aic33sgn

OntP 333 aic33snedzink naturel

nedzink nova

koPer

koPer

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

A. hAnGGOtEn - viERKAnt

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 35: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 35

uitzettingsvoeg

OntP 210 .jdP21OntP 333 .jdc33

OntP 210 jdP21OntP 333 jdc33nedzink

naturel

koPer

uitloop

ROnD 80 OntP 333 .sc33r8ROnD 100 OntP 333 .sc33r10viERKAnt 80 OntP 333 .sc33c8viERKAnt 100 OntP 333 .sc33c10

ROnD 80 OntP 333 sc33r8ROnD 100 OntP 333 sc33r10viERKAnt 80 OntP 333 sc33c8viERKAnt 100 OntP 333 sc33c10

nedzink naturel

koPer

Page 36: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 36

b. tOEbEhOREn DAK

Standaardlengte:2,3,4of5m

uitzettingsvoeg

OntP 250 l 3m .jdgOntP 375 l 6m .jdc

OntP 250 l 3m jdgOntP 375 l 3m jdc

nedzink naturel

koPer

Kielgoot

0,6 mm OntP 375 .n3760P 0,7 mm OntP 375 .n3770P 0,6 mm OntP 450 .n4560P 0,7 mm OntP 450 .n4570P

0,7 mm OntP 375 n3770Pn 0,8 mm OntP 450 n4570Pn 0,7 mm OntP 375 n3770Pg 0,8 mm OntP 450 n4570Pg

0,7 mm OntP 375 n3770Pgn 0,8 mm OntP 450 n4570Pgn

0,7 mm OntP 375 n3770P 0,8 mm OntP 375 n3780P 0,7 mm OntP 400 n4070P 0,8 mm OntP 400 n4080P

0,7 mm OntP 450 n4570P 0,8 mm OntP 450 n4580Pnedzink

naturel

nedzink nova

koPer

Standaardlengte:2m

ontP 400A=175mmB=25mm

ontP 375A=162mmB=25mm

ontP 450A=200mmB=25mm

ontP 150A=90mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 150 b11560

0,7 mm OntP 150 b11570gn

0,7 mm OntP 150 b11570n 0,7 mm OntP 150 b11570g 0,6 mm OntP 150 .b11560

ontP 200A=140mm

ontP 150A=80mm

slab

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 150 b31560 0,7 mm OntP 200 b32070

0,8 mm OntP 200 b32080

0,7 mm OntP 200 b32070gn

0,7 mm OntP 200 b32070n 0,7 mm OntP 200 b32070g

0,6 mm OntP 150 .b31560 0,7 mm OntP 200 .b32070

A

B

A A

6060

8

A A

6060

8

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 37: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 37

solin

ontP 150A=100mm

ontP 200A=150mm

ontP 100A=45mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 100 st11060 0,6 mm OntP 150 st11560 0,7 mm OntP 150 st11570

0,7 mm OntP 200 st12070 0,8 mm OntP 200 st12080

0,7 mm OntP 100 st11070gn 0,7 mm OntP 150 st11570gn 0,7 mm OntP 100 st11070n 0,7 mm OntP 150 st11570n

0,7 mm OntP 100 st11070g 0,7 mm OntP 150 st11570g

0,6 mm OntP 100 .st110 0,6 mm OntP 150 .st115

ontP 200A=135mmB=8mm

ontP 175A=110mmB=8mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 175 st21760 0,7 mm OntP 175 st21770

0,6 mm OntP 200 st22060 0,7 mm OntP 200 st22070

0,7 mm OntP 175 st21770gn

0,7 mm OntP 175 st21770n 0,7 mm OntP 175 st21770g

0,6 mm OntP 175 .st217

ontP 175A=110mmB=8mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 175 st31760

0,7 mm OntP 175 st31770gn

0,7 mm OntP 175 st31770n 0,7 mm OntP 175 st31770g

0,6 mm OntP 175 .st317

ontP 150A=50mmB=45mm

nedzink naturel

koPer

0,6 mm OntP 150 st61560

0,6 mm OntP 150 .st615

ontP 200A=45mmB=45mmC=70mm

nedzink naturel

koPer

0,6 mm OntP 200 st42060

0,6 mm OntP 200 .st420

Standaardlengte:2mKraaldiameter:22mm

A

A

B

A

B

A

B

A

B

C

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 38: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 38

b. tOEbEhOREn DAK

ontP 150A=70mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 150 sta60 0,7 mm OntP 150 sta70 0,7 mm OntP 150 sta70gn

0,7 mm OntP 150 sta70n 0,7 mm OntP 150 sta70g

0,6 mm OntP 150 .sta60

ontP 100A=10mmB=80mmC=10mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 100 sm16 0,7 mm OntP 100 sm17

0,8 mm OntP 100 sm1

0,7 mm OntP 100 sm1gn

0,7 mm OntP 100 sm1n 0,7 mm OntP 100 sm1g

0,6 mm OntP 100 .sm1

ontP 125A=5mmB=20mmC=90mm

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

0,6 mm OntP 125 sm26 0,7 mm OntP 125 sm27

0,8 mm OntP 125 sm2

0,7 mm OntP 125 sm27gn

0,7 mm OntP 125 sm27n 0,7 mm OntP 125 sm2g

0,6 mm OntP 125 .sm2

ontP 225A=25mmB=80mmC=100mmD=20mm

solinkram

nedzink naturel

0,6 mm OntP 225 Pj660

Doorsnede=5mm

verzinkt

koPer

lengte 30 cs30lengte 40 cs40lengte 50 cs50

lengte 60 cs60lengte 70 cs70

lengte 50 .cs

dit gamma Profielen is niet bePerkend. andere tyPes zijn mogelijk oP eenvoudig verzoek.

A

A

B

C

AB

C

D

A

B

C

D

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 39: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 39

nokplaat

beschermprofielen

0,7 mm OntP 200 .fr2070 0,7 mm OntP 240 .fr2470 0,7 mm OntP 300 .fr3070

0,7 mm OntP 200 fr2070n 0,7 mm OntP 240 fr2470n 0,7 mm OntP 300 fr3070n

0,7 mm OntP 200 fr2070g 0,7 mm OntP 240 fr2470g 0,7 mm OntP 300 fr3070g

0,7 mm OntP 200 fr2070gn 0,7 mm OntP 240 fr2470gn 0,7 mm OntP 300 fr3070gn

0,7 mm OntP 350 frb3570n 0,8 mm OntP 350 frb3580n 0,7 mm OntP 400 frb4070n 0,8 mm OntP 400 frb4080n

0,7 mm OntP 200 fr2070 0,8 mm OntP 200 fr2080 0,7 mm OntP 240 fr2470 0,8 mm OntP 240 fr2480

0,7 mm OntP 300 fr3070 0,8 mm OntP 300 fr3080

0,7 mm OntP 350 frb3570 0,8 mm OntP 350 frb3580 0,7 mm OntP 400 frb4070 0,8 mm OntP 400 frb4080

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

gePatineerd zink

zWart

koPer

Standaardlengte:2m

0,7 mm OntP 120 cPr12n 0,7 mm OntP 150 cPr15n 0,7 mm OntP 200 cPr20n

0,7 mm OntP 120 cPr12g 0,7 mm OntP 150 cPr15g 0,7 mm OntP 200 cPr20g

0,7 mm OntP 120 cPr12gn 0,7 mm OntP 150 cPr15gn 0,7 mm OntP 200 cPr20gn

0,7 mm OntP 120 cPr12 0,7 mm OntP 150 cPr15 0,7 mm OntP 200 cPr20

nedzink naturel

nedzink nova

gePatineerd zink

grijs

Standaardlengte5m.

ontP 240A=110mmB=10mm

ontP 200A=90mmB=10mm

ontP 300A=140mmB=10mm

bevestigingshaak

nokplaat met kralen

zink

zink

koPer

zWart

120 + 40 + 120 20/2,5 mm af12412130 + 25 + 130 20/2,5 mm af13213

170 + 40 + 170 20/2,5 mm af17417

100 x 100 20/2,5 mm af120 x 120 20/2,5 mm af1212

150 x 150 20/2,5 mm af1515

100 x 100 20/2,5 mm afn120 x 120 20/2,5 mm af1212n

150 x 150 20/2,5 mm af1515n

100 x 100 20/2,5 mm .af

A

B

ontP 120A=90mmB=25mmC=10mm

ontP 150A=110mmB=25mmC=10mm

ontP 200A=160mmB=25mmC=10mm

A

B

C

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 40: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 40

400 x 600 mm .t4060 Plexi 400 x 600 mm Pt4060

500 x 700 mm .t5070600 x 800 mm .t6080

Plexi Pt5070Plexi Pt6080

400 x 600 mm t4060n Plexi 400 x 600 mm Pt4060

500 x 700 mm t5070n600 x 800 mm t6080n

Plexi Pt5070Plexi Pt6080

400 x 600 mm t4060 Plexi 400 x 600 mm Pt4060

500 x 700 mm t5070600 x 800 mm t6080

Plexi Pt5070Plexi Pt6080

nedzink naturel

nedzink naturel

gePatineerd zink

zWart

gePatineerd zink

zWart

koPer

koPer

Dakraam met 1 ruit

Dakraam met 2 ruiten

b. tOEbEhOREn DAK

Dezedakramenzijnzogebouwddatuderaampjesinplexiglaskanplaatsenzondergebruikvaneenbijkomendbevestigingsmiddel.Zouraampjesopmaatinplexiglasbijgeleverdwil,dientudezemethunapartereferentietebestellen(1code=1plexi).

hoekprofiel

0,7 mm OntP 100 Pro5n 0,7 mm OntP 120 Pro9n 0,7 mm OntP 150 Pro8n 0,7 mm OntP 150 Pro2n

0,7 mm OntP 100 Pro5g 0,7 mm OntP 120 Pro9g 0,7 mm OntP 150 Pro8g 0,7 mm OntP 150 Pro2g

0,7 mm OntP 100 Pro5gn 0,7 mm OntP 120 Pro9gn 0,7 mm OntP 150 Pro8gn 0,7 mm OntP 150 Pro2gn

0,7 mm OntP 100 Pro5 0,7 mm OntP 120 Pro9 0,7 mm OntP 150 Pro8 0,7 mm OntP 150 Pro2

nedzink naturel

nedzink nova

tyPe 02A=80mmB=70mm

tyPe 05A=50mmB=50mm

tyPe 08A=100mmB=50mm

tyPe 09A=70mmB=50mm

A

B

02A

B

05

A

B

09A

B

08

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

! Bestelvoordittypetweeplexi’sperdakraam.

Page 41: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 41

Deverluchtingenhebbeneenventilatieoppervlaktevan85cm².Eeningebouwderoosterverhindertdedoorgangvaninsectenenpoedersneeuw.

Schroefbouteninbegrepen.

bescherming tegen vogels

aPu3Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten op de kraal van uw hanggoot.

aPu2 Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten over een breedte van 9,5 cm. Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen. het basisprofiel bestaat uit polycarbonaat. De pennen uit inox.

aPu4Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten over een breedte van 15 cm. Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen. het basisprofiel bestaat uit poly-carbonaat. De pennen uit inox.

ladderhaak norm En517

Dakverluchting “Mopac”

verzinkt

gePatineerd zink

zWart

verzinkt

gePatineerd zink

zWart

ces

cmn

cesn

ces25

cmnvP

ces25n

c

c

Optioneel:reductieinPVC-cmnvPr

Page 42: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 42

C. AfvOERbuizEn nAADlOOs

0,6 mm l 1m .t1r60 0,6 mm l 2m .t2r60

0,65 mm l 1m t1r6065 0,65 mm l 2m t2r6065nedzink

naturel

koPer

Rond Ø60

Rond Ø80

Rond Ø100

0,6 mm l 1m .t1r80 0,7 mm l 1m .t1r807 0,6 mm l 2m .t2r80 0,7 mm l 2m .t2r807

0,6 mm l 1m .t1r100 0,7 mm l 1m .t1r1007 0,6 mm l 2m .t2r100 0,7 mm l 2m .t2r1007

0,7 mm l 2m t2r807n 0,7 mm l 2m t2r807g

0,7 mm l 2m t2r1007n 0,7 mm l 2m t2r1007g

0,7 mm l 2m t2r807gn

0,7 mm l 2m t2r1007gn

0,7 mm l 1m t1r807 0,65 mm l 2m t2r8065 0,7 mm l 2m t2r807 0,7 mm l 3m t3r807

0,8mm l 1m t1r808 0,8mm l 2m t2r808 0,8mm l 3m t3r808

0,7 mm l 1m t1r1007 0,65 mm l 2m t2r10065 0,7 mm l 2m t2r1007 0,7 mm l 3m t3r1007

0,8mm l 1m t1r1008 0,8mm l 2m t2r1008 0,8mm l 3m t3r1008

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

nedzink nova

koPer

koPer

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 43: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 43

vierkant 80/80

Rond Ø120

vierkant 100/100

0,6 mm l 1m .t1c80 0,7 mm l 1m .t1c807 0,6 mm l 2m .t2c80 0,7 mm l 2m .t2c807

0,7 mm l 1m .t1c1007 0,7 mm l 2m .t2c1007

0,7 mm l 2m t2c807n 0,7 mm l 2m t2c807g

0,7 mm l 2m t2r1207n 0,7 mm l 2m t2r1207g

0,7 mm l 2m t2c1007n 0,7 mm l 2m t2c1007g

0,7 mm l 2m t2c807gn

0,7 mm l 2m t2r1207gn

0,7 mm l 1m t1c807 0,65 mm l 2m t2c8065 0,7 mm l 2m t2c807 0,7 mm l 3m t3c807

0,8mm l 1m t1c808 0,8mm l 2m t2c808 0,8mm l 3m t3c808

0,7 mm l 1m t1r1207 0,7 mm l 2m t2r1207

0,7 mm l 1m t1c1007 0,7 mm l 2m t2c1007

0,8mm l 1m t1c1008 0,8mm l 2m t2c1008 0,8mm l 3m t3c1008

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

nedzink nova

koPer

koPer

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 44: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 44

C. AfvOERbuizEn nAADlOOs1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

vierkant 80/80 met 2 ringen

vierkant 100/100 met 2 ringen

0,6 mm l 1m .tb1c80

0,6 mm l 1m .tb1c100

0,7 mm l 1m tb1c807

0,7 mm l 1m tb1c1007

nedzink naturel

nedzink naturel

koPer

koPer

Page 45: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 45

C. AfvOERbuizEn hAnDMAtiG GEsOlDEERD

0,7 mm l 1m t1r1507 0,8 mm l 1m t1r1508nedzink

naturel

Rond Ø150

Rond Ø120 0,6 mm l 1m .t1r120 0,7 mm l 1m .t1r1207 0,6 mm l 2m .t2r120 0,7 mm l 2m .t2r1207

koPer

0,6 mm l 1m t1c606 0,7 mm l 1m t1c607 0,6 mm l 2m t2c606 0,7 mm l 2m t2c607

nedzink naturel

vierkant 60/60

0,7 mm l 2m t2c1007gn

0,7 mm l 1m t1c1507 0,8 mm l 1m t1c1508

nedzink nova

nedzink naturel

vierkant 100/100

vierkant 150/150

0,6 mm l 1m t1r686 0,7 mm l 1m t1r687nedzink

naturel

Rechthoekig 60/80

0,6 mm l 1m t1r8106 0,7 mm l 1m t1r8107nedzink

naturel

Rechthoekig 80/100

0,6 mm l 1m tb1r686 0,7 mm l 1m tb1r687nedzink

naturel

Rechthoekig 60/80 met 2 ringen

0,6 mm l 1m tb1r8106 0,7 mm l 1m tb1r8107nedzink

naturel

Rechthoekig 80/100 met 2 ringen 0,7 mm l 1m t1c1207 0,8 mm l 1m t1c1208 0,7 mm l 2m t2c1207 0,8 mm l 2m t2c1208

nedzink naturel

vierkant 120/120

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

Page 46: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 46

80 mm cr8t60100 mm cr10t60nedzink

naturel

bocht – Rond naadloos 60°

bocht - Rond naadloos 72°

60 mm .cr680 mm .cr8t100 mm .cr10t

80 mm cr8tn100 mm cr10tn 80 mm cr8tg100 mm cr10tg

80 mm cr8tgn100 mm cr10tgn

60 mm cr680 mm cr8t100 mm cr10t

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

bocht – Rond naadloos 40°

80 mm .cr8t40100 mm .cr10t40

80 mm cr8t40g100 mm cr10t40g

80 mm cr8t40100 mm cr10t40nedzink

naturel

koPer

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn 1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 47: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 47

bocht – Rond naadloos uitschuifbaar

80 mm .cr8tt100 mm .cr10tt

80 mm cr8tt100 mm cr10ttnedzink

naturel

koPer

bocht – Rond « s » naadloos

80 mm .cr8s100 mm .cr10s

80 mm cr8sn100 mm cr10sn80 mm cr8sg100 mm cr10sg

80 mm cr8sgn100 mm cr10sgn

80 mm cr8s100 mm cr10snedzink

naturel

nedzink nova

koPer

bocht – Rond naadloos 85°

bocht - Rond handmatig gesoldeerd tin 87°

nedzink naturel

nedzink naturel

80 mm cr8t85100 mm cr10t85

80 mm cr8a87100 mm cr10a87

gePatineerd zink

Page 48: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 48

bocht – vierkant gehaakt

80 mm .cc8100 mm .cc10

80 mm cc8g100 mm cc10g

80 mm cc8100 mm cc10nedzink

naturel

koPer

bocht – vierkant «s»

80 mm .cc8s100 mm .cc10s

80 mm cc8s100 mm cc10snedzink

naturel

koPer

bocht – rond afleiding80 mm dr8100 mm dr10nedzink

naturel

80 mm .dr8100 mm .dr10koPer

bocht – vierkant handmatig gesoldeerd60 mm cc670 mm cc7120 mm cc12150 mm cc15

nedzink naturel

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn 1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

Page 49: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 49

tapbuis - rond voor goot met vlakke bodem

tapbuis – vierkant voor goot met vlakke bodem

tapbuis – rond voor ½ ronde goot

h 70 mm Ø 60 mm .br6h 70 mm Ø 80 mm .br8h 70 mm Ø 100 mm .br10

h 200 mm Ø 80 mm .br820h 200 mm Ø 100 mm .br1020

h 60 mm 80 x 80 mm .bc8h 60 mm 100 x 100 mm .bc10

h 200 mm 80 x 80 mm .bc820

h 60 mm Ø 80 mm OntP 285 .br8r28h 60 mm Ø 80 mm OntP 333 .br8r33h 60 mm Ø 100 mm OntP 333 .br10r33

h 70 mm Ø 80 mm br8nh 70 mm Ø 100 mm br10n h 70 mm Ø 80 mm br8gh 70 mm Ø 100 mm br10g

h 60 mm 80 x 80 mm bc8nh 60 mm 100 x 100 mm bc10n h 60 mm 80 x 80 mm bc8gh 60 mm 100 x 100 mm bc10g

h 60 mm Ø 80 mm OntP 285 br8r28nh 60 mm Ø 80 mm OntP 333 br8r33nh 60 mm Ø 100 mm OntP 333 br10r33n h 60 mm Ø 80 mm OntP 285 br8r28gh 60 mm Ø 80 mm OntP 333 br8r33gh 60 mm Ø 100 mm OntP 333 br10r33g

h 70 mm Ø 80 mm br8gnh 70 mm Ø 100 mm br10gn

h 60 mm 80 x 80 mm bc8gnh 60 mm 100 x 100 mm bc10gn

h 60 mm Ø 80 mm OntP 285 br8r28gnh 60 mm Ø 80 mm OntP 333 br8r33gnh 60 mm Ø 100 mm OntP 333 br10r33gn

h 70 mm Ø 60 mm br6h 70 mm Ø 80 mm br8h 70 mm Ø 100 mm br10

h 200 mm Ø 80 mm br820h 200 mm Ø 100 mm br1020

h 60 mm 80 x 80 mm bc8h 60 mm 100 x 100 mm bc10

h 200 mm 80 x 80 mm bc820

h 60 mm Ø 80 mm OntP 285 br8r28h 60 mm Ø 80 mm OntP 333 br8r33h 60 mm Ø 100 mm OntP 333 br10r33

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

nedzink nova

nedzink nova

koPer

koPer

koPer

gePatineerd zink

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 50: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 50

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

Ø 80 mm ccr8nØ 100 mm ccr10nØ 120 mm ccr12n

80 x 80 mm ccc8n100 x 100 mm ccc10n120 x 120 mm ccc12n

Ø 60 mm ccr6Ø 70 mm ccr7 Ø 80 mm ccr8Ø 100 mm ccr10

Ø 110 mm ccr11Ø 120 mm ccr12Ø 130 mm ccr13Ø 150 mm ccr15

60 x 60 mm ccc670 x 70 mm ccc7 80 x 80 mm ccc8100 x 100 mm ccc10

120 x 120 mm ccc12150 x 150 mm ccc15

60 x 80 mm ccr6880 x 100 mm ccr810

verzinkt

verzinkt

verzinkt

scharnierbeugel - rond rapido

scharnierbeugel - vierkant rapido

scharnierbeugel - rechthoekig rapido

PEn 90 mm

PEn 90 mm

PEn 90 mm

c

c

Page 51: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 51

scharnierbeugel - rond klassiek

scharnierbeugel - rond met schroefdraad

scharnierbeugel - vierkant klassiek

PEn 150 mm Ø 60 mm .ccr6PEn 150 mm Ø 80 mm .ccr8PEn 150 mm Ø 100 mm .ccr10PEn 150 mm Ø 120 mm .ccr12

PEn 90 mm Ø 80 mm ccr8iPEn 90 mm Ø 100 mm ccr10i

PEn 200 mm Ø 80 mm ccr820nPEn 200 mm Ø 100 mm ccr1020n

Ø 80 mm ccr8vnØ 100 mm ccr10vn

PEn 100 mm tg100PEn 150 mm tg150 PEn 200 mm tg200 PEn 250 mm tg250

PEn 150 mm 60 x 60 mm .ccc6PEn 150 mm 80 x 80 mm .ccc8PEn 150 mm 100 x 100 mm .ccc10PEn 150 mm 120 x 120 mm .ccc12

PEn 200 mm Ø 80 mm ccr820PEn 200 mm Ø 100 mm ccr1020

Ø 80 mm ccr8vØ 100 mm ccr10v

PEn 100 mm tg100PEn 150 mm tg150 PEn 200 mm tg200 PEn 250 mm tg250

PEn 90 mm 80 x 80 mm ccc8iPEn 90 mm 100 x 100 mm ccc10i

verzinkt

verzinkt

inox

koPer

inox

koPer

c

c

Page 52: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 52

trechter – rechthoekig

trechter – klassiek

trechter – ovaal

Ø 80 mm .er8cØ 100 mm .er10c80 x 80 mm .ec8c100 x 100 mm .ec10c

Ø 80 mm er8cnØ 100 mm er10cn 80 x 80 mm ec8cn100 x 100 mm ec10cn

Ø 80 mm er8cgØ 100 mm er10cg80 x 80 mm ec8cg100 x 100 mm ec10cg

Ø 80 mm er8cgnØ 100 mm er10cgn80 x 80 mm ec8cgn100 x 100 mm ec10cgn

Ø 80 mm .ejr8Ø 100 mm .ejr10

Ø 80 mm er8cØ 100 mm er10c80 x 80 mm ec8c100 x 100 mm ec10c

Ø 80 mm ejr8Ø 100 mm ejr10

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

koPer

koPer

Ø 80 mm .er8Ø 100 mm .er1080 x 80 mm .ec8100 x 100 mm .ec10

Ø 80 mm er8nØ 100 mm er10n80 x 80 mm ec8n100 x 100 mm ec10n

Ø 80 mm er8gØ 100 mm er10g80 x 80 mm ec8g100 x 100 mm ec10g

Ø 80 mm er8gnØ 100 mm er10gn80 x 80 mm ec8gn100 x 100 mm ec10gn

Ø 60 mm er6Ø 70 mm er7Ø 80 mm er8Ø 100 mm er10Ø 120 mm er12

60 x 60 mm ec680 x 80 mm ec8100 x 100 mm ec10120 x 120 mm ec12

nedzink naturel

nedzink nova

koPerrechthoekige bakmet een grote inhoud, waar tweeafvoerbuizen kunnen in samenlopenof die als hoofdpijp kan dienen voortwee hanggoten. In dit geval moetende zijkanten ingesneden wordenvolgens de vorm van de hanggoten.Hoekvormige types kunnen vervaar-digd worden, op aanvraag, met eenronde of vierkante uitloop van 80en100mm.

Inhoud±5liter

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 53: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 53

trechter – klassiek – hoek

trechter half ronde

Ø 80 mm .er8caØ 100 mm .er10ca

Ø 80 mm er8caØ 100 mm er10ca

Ø 80 mm ecr8Ø 100 mm ecr10

nedzink naturel

nedzink naturel

koPer

Wateropvanger

Wateropvanger met slang

Ø 80 mm rer8Ø 100 mm rer10

Ø 80 mm rer8+Ø 100 mm rer10+

nedzink naturel

nedzink naturel

Ø 80 mm .rer8Ø 100 mm .rer10koPer

bladerenwordentegengehoudendankzijeenbeweegbaarrooster.Hoogte:390mm

Page 54: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 54

schuifmof

Reductie

Ø 80 mm mr8cØ 100 mm mr10c

Ø 100 mm / 80 mm mr108

nedzink naturel

nedzink naturel

Ø 80 mm .mr8cØ 100 mm .mr10c

Ø 100 mm / 80 mm .mr108

koPer

koPer

boldraadrooster

Ø 80 mm .c8Ø 100 mm .c10Ø 120 mm .c12

Ø 80 mm cP8iØ 100 mm cP10i

Ø 60 mm cP6 Ø 80 mm cP8Ø 100 mm cP10Ø 120 mm cP12

verzinkt

inox

koPer

Mofnedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

nedzink nova

koPer

koPer

rond

vierkant 80/80 mm mc8

80/80 mm mc8gn

80/80 mm mc8n 80/80 mm mc8g80/80 mm .mc8

Ø 80 mm mr8Ø 100 mm mr10Ø 80 mm mr8gnØ 100 mm mr10gnØ 80 mm mr8nØ 100 mm mr10n

Ø 80 mm mr8gØ 100 mm mr10g

Ø 80 mm .mr8Ø 100 mm .mr10

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 55: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 55

80 mm .svr820100 mm .svr850

80 mm .svr1020100 mm .svr1050

80 mm svr820100 mm svr850

80 mm svr1020100 mm svr1050

nedzink naturel

nedzink naturel

koPer

koPer

stadsuitloop 20 cm

stadsuitloop 50 cm

Page 56: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 56

D. tOEbEhOREn AfvOERbuizEn

stampijp verzinkt – rond

Ø 80 mm l 1m ddr810n Ø 80 mm l 2m ddr820n Ø 100 mm l 1m ddr1010n Ø 100 mm l 2m ddr1020n

Ø 120 mm l 1m ddr1210n

Ø 80 mm l 1m ddr810 Ø 80 mm l 2m ddr820 Ø 100 mm l 1m ddr1010 Ø 100 mm l 2m ddr1020

Ø 120 mm l 1m ddr1210

verzinkt

c

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

stampijp verzinkt – vierkant

80/80 mm l 1m ddc810n 80/80 mm l 2m ddc820n 100/100 mm l 1m ddc1010n 100/100 mm l 2m ddc1020n

80/80 mm l 1m ddc810 80/80 mm l 2m ddc820 100/100 mm l 1m ddc1010 100/100 mm l 2m ddc1020

verzinkt

c

stampijp verzinkt – rond – elleboog

Ø 80 mm l 1m dcr810n Ø 100 mm l 1m dcr1010n

Ø 80 mm l 1m dcr810 Ø 100 mm l 1m dcr1010 verzinkt

c

Page 57: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 57

kenmerken HetrechtengebogenmodelzijnpassendopMopacafvoerbuizen.Hetstalenvoetstuk,warmgegalvaniseerd(450grzink/m2)wordtmettweescharnierbeugelsvastgezet.Hetgebogenvoetstukmoetop20mmvandegrondgeplaatstworden.

Deaansluitingmetdeafvoerbuisgebeurtdoorineenvoegingenmetbehulpvaneenkunststofdichting(nietmeegeleverd),alsookdeverbindingmethetafvoerkanaal.

Afwerkingskleuren:zinkkleur&zwartekleur.

Dezwartestampijpenzijnklaarvoorplaatsingendienennietmeergeschilderdteworden.

stampijp verzinkt – vierkant – elleboog

80/80 mm l 1m dcc810n 100/100 mm l 1m dcc1010n

80/80 mm l 1m dcc810 100/100 mm l 1m dcc1010 verzinkt

c

technische gegevens

nieuW: Opbestellingkunnenstampijpentot6mlengtegeproduceerdworden.

afmetingen rd 80 rd 100 80 x 80 100 x 100

A BUITENKANT 98mm 114mm 90mm 110mm

BINNENKANT 83mm 107mm 84mm 102mm

B 90mm 90mm 90mm 90mm

C BUITENKANT 76mm 101mm 80mm 100mm

BINNENKANT 70mm 94mm 74mm 94mm

D 0,5M 3,00KG 4,70KG 3,80KG 4,80KG

1,0M 5,85KG 9,10KG 7,40KG 9,30KG

2,0M 11,30KG 18,00KG 14,50KG 18,30KG

A

C C 100100

D D

A

B B

A A

Page 58: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 58

E. DAK in stAAnDE nAAD

Profiel staande naad

0,6 mm OntP 600 .jdb6060 0,7 mm OntP 600 .jdb6070

0,7 mm OntP 600 jdb6070n 0,8 mm OntP 600 jdb6080n 0,7 mm OntP 600 jdb6070g 0,8 mm OntP 600 jdb6080g

0,7 mm OntP 600 jdb6070gn 0,8 mm OntP 600 jdb6080gn

0,7 mm OntP 600 jdb6070 0,8 mm OntP 600 jdb6080nedzink

naturel

nedzink nova

koPer

inox klangenOM tE sChROEvEn Pf OM tE nAGElEn Pfcinox

OM tE sChROEvEn PcOM tE nAGElEn Pccinox

vast

schuivend

sluitschuif

.ct

ctn ctg

ctgn

ctnedzink naturel

nedzink nova

koPer

1. KiEs uW PRODuCt – 2. KiEs uW MAtERiAAl – 3. KiEs uW sPECifiCAtiE

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 59: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 59

Geventileerde druiprand

verluchte nokplaat

bevestigingsklang voor nokplaat (Dikte 1,5 mm)

0,6 mm OntP 250 .bev

0,7 mm OntP 333 .frv337

0,7 mm OntP 250 bevn 0,7 mm OntP 250 bevg

0,7 mm OntP 333 frv3380n 0,7 mm OntP 333 frv3380g

0,7 mm OntP 250 bevgn

0,7 mm OntP 333 frv33gn

.frvPac

0,7 mm OntP 250 bev

0,8 mm OntP 333 frv3380

frvPaz

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink nova

nedzink nova

koPer

koPer

koPer

Klangenbijgeleverd.

gePatineerd zink

gePatineerd zink

Page 60: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 60

f. GROnDstOffEn - nEDzinK nAtuREl

bladen

bobijnen / Coils

Mini bobijnen / Coils

Pallet 1 ton 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm fz602 0,65 mm 2000 mm x 1000 mm fz652 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm fz702 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm fz802 0,6 mm 2250 mm x 1000 mm fz60 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fz70 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fz80 1 mm 2250 mm x 1000 mm fz100*

Pallet 500 kg 0,6 mm 2250 mm x 1000 mm fz60 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fz70 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fz80 1 mm 2250 mm x 1000 mm fz100*

0,7 mm l 600 mm ±825 kg b600070 0,8 mm l 600 mm ±825 kg b600080 0,7 mm l 670 mm ±925 kg b670070* 0,8 mm l 670 mm ±900 kg b670080* 0,7 mm l 750 mm ±1000 kg b750070* 0,8 mm l 750 mm ±1000 kg b750080* 0,7 mm l 1000 mm ±900 kg b1000070 0,8 mm l 1000 mm ±900 kg b1000080

0,7 mm l 600 mm 4 x ±100 kg b600070 0,8 mm l 600 mm 4 x ±100 kg b600080 0,7 mm l 1000 mm 4 x ±100 kg b1000070 0,8 mm l 1000 mm 4 x ±100 kg b1000080

nedzink naturel

nedzink naturel

nedzink naturel

*opbestelling

*opbestelling

Page 61: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 61

bladen

bobijnen / Coils

Mini bobijnen / Coils

Pallet 1 ton 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm fPgn7 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm fPgn8

Per blad 0,7 mm 2250 mm x 1000 mm fPen7f 0,8 mm 2250 mm x 1000 mm fPen8f

0,7 mm l 600 mm ±750 kg b600070gn* 0,8 mm l 600 mm ±800 kg b600080gn* 0,7 mm l 1000 mm ±900 kg b1000070gn* 0,8 mm l 1000 mm ±1300 kg b1000080gn*

0,7 mm l 600 mm ±100 kg b600070gn 0,7 mm l 1000 mm ±100 kg b1000070gn* 0,8 mm l 600 mm ±100 kg b600080gn 0,8 mm l 1000 mm ±100 kg b1000080gn*

f. GROnDstOffEn - nEDzinK nOvA

nedzink nova

nedzink nova

nedzink nova

*opbestelling

*opbestelling

Op1palletstaan5coilsvan100kg

Page 62: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 62

f. GROnDstOffEn - lOOD

lood op rol En 12588

soldeerstaven

toebehoren

0,75 mm 250 mm l 6m 12 kg +Pb25075 0,75 mm 300 mm l 6m 15 kg +Pb30075 0,75 mm 1000 mm l 5,88m 50 kg +Pb100075

1 mm 250 mm l 6m 17 kg +Pb251 1 mm 300 mm l 6m 20 kg +Pb301 1 mm 1000 mm l 4,41m 50 kg +Pb1001

1,25 mm 250 mm l 6m 21 kg +Pb25125 1,25 mm 300 mm l 6m 25 kg +Pb30125 1,25 mm 330 mm l 6m 28 kg +Pb33125 1,25 mm 1000 mm l 3,52m 50 kg +Pb100125

1,5 mm 250 mm l 6m 24 kg +Pb2515 1,5 mm 300 mm l 6m 24 kg +Pb3015 1,5 mm 330 mm l 6m 32 kg +Pb3315 1,5 mm 1000 mm l 2,94m 50 kg +Pb10015

2 mm 1000 mm l 2,2m 50 kg +Pb1002

3 mm 1000 mm l 1,47m 50 kg +Pb1003

soldeer 30% tin gegarandeert 70% lood 25/doos +sPgsoldeer 40% tin gegarandeert 60% lood 25/doos +s40gsoldeer 45% tin gegarandeert 55% lood 25/doos +s45gsoldeer 50% tin gegarandeert 50% lood 25/doos +s50g

lood

lood

Andereafmetingenbeschikbaaropbestelling(perpalletvan1ton).

Hetgebruikvanloodvanminderdan1,25mmvoorbouwtoepassingenisNIETCONFORMEN12588.

+bs

+hP

+ls

ba AMMOniAsEl blOKjEs

stEARinEKAARs

PAtinEEROliE vOOR lOOD

sOlDEERDOEKjEs vOOR lOOD

Page 63: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 63

f. GROnDstOffEn - KOPER

bladen

bobijnen / Coils

Mini bobijnen / Coils

Pallet ±500 kg 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm .f60 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm .f70 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm .f80

Per blad 0,6 mm 2000 mm x 1000 mm .f60f 0,7 mm 2000 mm x 1000 mm .f70f 0,8 mm 2000 mm x 1000 mm .f80f

0,6 mm l 600 mm ±1000 kg .b600060 0,7 mm l 600 mm ±1000 kg .b600070 0,8 mm l 600 mm ±1000 kg .b600080* 0,6 mm l 1000 mm ±900 kg .b1000060* 0,7 mm l 1000 mm ±900 kg .b1000070* 0,8 mm l 1000 mm ±900 kg .b1000080*

0,6 mm l 600 mm 6 x ±100 kg .b600060* 0,7 mm l 600 mm 6 x ±120 kg .b600070* 0,8 mm l 600 mm 6 x ±120 kg .b600080* 0,6 mm l 1000 mm 6 x ±158 kg .b1000060* 0,7 mm l 1000 mm 6 x ±183 kg .b1000070* 0,8 mm l 1000 mm 6 x ±183 kg .b1000080*

koPer

koPer

koPer

*opbestelling

*opbestelling

Page 64: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 64

G. tOOls

buisvergroters - per stuk

buisvergroters - set 2 stuks

buisvergroters - set 3 stuks

Rond 60 isi6Rond 80 isi8Rond 100 isi10

set rond 80, rond 100 isiset2

set rond 60, rond 80, rond 100 isiset3

Page 65: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 65

hoekafkanter (voor pannen) Enkelsluiter voor bogen

Dakrandsluiter Enkelsluiter voor bogen 127

buizenvernauwingstang Enkelsluiter

handsnijset

rau115 rau119Nuttigebreedte65mmSteellengte320mm

rau106Nuttigebreedte220mm

rau127Nuttigebreedte65mmSteellengte210mm

rau114 rau111Nuttigebreedte220mm

rau149

Dubbelsluiterrau117Nuttigebreedte220mm

Page 66: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 66

h. siERstuKKEn

Ditisgeenvolledigoverzicht.ContacteeruwMopac-verdelervooreenvolledigoverzicht.

Dakpunten

Windwijzerinpijlvorm

Osseoog

Windwijzerinvlagvorm

Haanopbol

nedzink naturel

zink zWart gePre-

Patineerd

zink grijs

gePre- Patineerd

koPer

Page 67: Mopac - Productcatalogus 2010

MOPAC Catalogus 2010 67

bijlAGE

N.V.ALMOT-MOPACkannietverantwoordelijkgesteldwordenvoordezeraadgevingenenproducten.

DezecataloogkanzondervoorafgaandeverwittigingwijzigingenondergaandieN.V.ALMOT-MOPACnodigacht,zonderhiervoorverantwoordelijktezijn.

Deafmetingenindezecataloguszijnindicatiefennietbindend.

Alle herdruk van teksten, tekeningen of andere uit deze catalogus, worden volgens de bestaande wetten onmiddellijk vervolgd.

Dezecatalogusisnietvolledig.Allespecialeaanvragenkunnenoverwogenworden.

het Patina

Debeschermendelaagofpatinavormtzichopnatuurlijkewijze.Hetisookdegarantievoordeduurzaamheidvankoperenzink.Mopackeurthetvernissenvandehanggotenaf,daarhetvernisdenatuurlijkebeschermingvanhetmetaalzalverhinderen.

uitzettingsbanden en -voegen

Allematerialenzettenuitofkrimpenonderinvloedvandetemperatuur.Omdezeschommelingenoptevangen,dieneneruitzettingsvoegenvoorzienteworden.

Plaatsen:Voordehanggotenenzinkbekledingvankroonlijstenmoetendevoegenopbepaaldeafstandenvoorzienworden:namelijkzodichtmogelijkbijdehoekenenhetvolgendenietoverschrijden:

-vanafeenbinnenhoek,opeenafstandvan3mmaximumaanbeidekanten,eenuitzettingsvoegplaatsen.-vanafeenbuitenhoek,opeenafstandvan3mmaximumaanbeidekanten,eenuitzettingsvoegplaatsen.-verdelingvandeanderevoegen:

-opmaximum6mafstandvoordezinkbekledingvankroonlijstenofingewerktezinkbakkeninhetdak. -opmaximum10mafstandvoorhanggotentot450mmontplooiing.

technische oPmerkingen voor de verdelers en gebruikers van moPac Producten

MopacerkentuitsluitenddeinstallatiesmetMopac-producten.OmeenwerkvankwaliteitteleverenvolgensderegelsvandekunstendeveiligheidishetafgeradenonzeproductentegebruikenmetandereproductendienietalsafkomstMopachebben.Mopacwijstalleverantwoordelijkheidafvanwelkejuridischeaarddanook,ingevalvaneenongelukofeengebrekdatveroorzaaktwordtdoorhetnieteerbiedigenvandezeopmerkingen.Mopackannietverantwoordelijkgesteldwordenvoordeverborgenfoutenvangrondstoffen.

technische gegevens stamPijPen staal verzinkt

boordtabel staande naad

nieuW: Opbestellingkunnenstampijpentot6mlengtegeproduceerdworden.

afmetingen rd 80 rd 100 80 x 80 100 x 100

A BUITENKANT 98mm 114mm 90mm 110mm

BINNENKANT 83mm 107mm 84mm 102mm

B 90mm 90mm 90mm 90mm

C BUITENKANT 76mm 101mm 80mm 100mm

BINNENKANT 70mm 94mm 74mm 94mm

D 0,5M 3,00KG 4,70KG 3,80KG 4,80KG

1,0M 5,85KG 9,10KG 7,40KG 9,30KG

2,0M 11,30KG 18,00KG 14,50KG 18,30KG

A

C C 100100

D D

A

B B

A A

kenmerken zink 0,7 mm zink 0,8 mm koPer 0,6 mm koPer 0,7 mm

ONTWIKKELING 600mm 600mm 600mm 600mm

BREEDTETUSSENNADEN 530mm 530mm 530mm 530mm

HOOGTESTAANDENADEN 25mm 25mm 25mm 25mm

MAxIMALELENGTE 10M 10M 10M 10M

MINIMUMDAKHELLING 5% 5% 5% 5%

GEWICHTPERM² 5.7KG 6.5KG 6.1KG 7.1KG

Page 68: Mopac - Productcatalogus 2010

Uwhandelaar

www.mopac.be010/45 27 27

Mopac DUURZAME DAKGOTEN