Mushoku Tensei_ Web Bab 14 (MTL) Bahasa Indonesia.pdf

Download Mushoku Tensei_ Web Bab 14 (MTL) Bahasa Indonesia.pdf

Post on 13-Dec-2015

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 1/14

  MushokuTensei:WebBab14Isi[hide]

  1Bab3KebrutalanMemilikiNamununtukAkhir1.1Bagian11.2Bagian21.3Bagian31.4Bagian41.5Bagian51.6Bagian6

  2CatatanPenerjemahdanReferensi

  Bab3KebrutalanMemilikiNamununtukAkhir [sunting]

  Bagian1 [sunting]

  Sudahsatubulansejaksayatelahmengambilpekerjaantutorrumah.

  Darihampirsangatawal,Eristidakmaumenghadirikelaskelas.

  Ketikadatangkematematikadanmembaca,diaakansegeramenghilangkeudaratipisdantidakakanmunculsampaitibawaktunyauntukpelajaranpedang.

  Adasituasitentusajadenganpengecualian.Diahanyaakanmembayarperhatianpenuhpadapelajaransihir.

  PertamakalidiamenggunakanFireballmantra,sayatidakdapatmenemukankatakatadalamkosakatasayauntukmenggambarkanbetapabahagianyadia.Dansementaradiamelihattiraiyangterbakarintens,katanya,

  [SuatuharisayaakanmelemparkankembangapibesarsepertiRudeus.]

  Sayamemadamkanapi,danketatmemperingatkanuntuktidakmenggunakansihirapiketikaakutidakada.Cahayatirai'yangmemicumelemparkancahayadiatasnya.TidakpeduliapasudutAndamelihatnyadari,diamemilikiwajahseorangpembakar,tapidiaterlihatcukupbersemangatuntukbelajar.Hanyamendasarkanpadapenampilannya,matapelajaranyanglainharusbaikbaik.

  Ituyangsayapikir,tapiprediksisayabenarbenarmelenceng.

  ErismemilikitidaksedikitminatuntukdatangkekelasketikadatangkebahasadanMatematika.

  Jikasayamengajarinyapelajaran,diaakansegeralari.Jikasayamencobauntukmenangkapnya,diameninjusayasebelummelarikandiri.

  Jikasayaterusmengejarnya,diaakanberbalikdanmemukulisayasebelummelanjutkanlari.

  SayapikirdiamengertipentingnyaMatematikadanbahasakarenainsidenyangterjadibeberapawaktulalu,tetapitampaknyadiamasihbenarbenarmembenciitudenganpenuhgairah.

  KetikasayamengeluhkepadaPhilip,iaacuhtakacuhmengangkatbahuitoffdengan,

  [Inijugapekerjaanrumahguruuntukmembuatsiswamendengarkandikelas.]

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 2/14

  Sayatidakbisamembantahitu.

  SayamulaimenemukanEris.

  MeskipunGhyslainedatangdengansungguhsungguhuntukbelajarbahasadanMatematika,diaakhirnyapendamping.

  BagaimanasayabisamengajarGhyslainesendiri?

  Tapi,itutidakmudahuntukmenemukanEris.

  Dibandingkandengansaya,yanghanyadatangsatubulanyanglalu,Eristelahtinggaldisiniselamabertahuntahun.Keakrabandirinyadengandaerahinidibandingkandengansayaadalahterlalubesarperbedaan.Bahkantidakberbicaratentangpetakumpet.

  Tutorrumahsebelumnyatelahdikeluarkantonupayamengenaihalini.

  Namun.Tidakpeduliseberapabesarrumahadalah,daerahmasihterbatas.Padaakhirnya,iamasihdapatditemukan.

  ParaguruyangmenemukannyadipukuliolehEristanpakecuali.

  Padaawalnyaguruberhentilebihini.

  TapiadajugaguruyangrumahterbalikmengalahkanEris.Kekerasanterhadapkekerasan.Ituadalahsesuatuyangsayaawalnyadirencanakan.

  TetapiguruyangdiserangditengahmalamolehErisdenganpedangkayudancederayangditerimayangakandiambilbulanuntukmenyembuhkan,dankarenaituberhentilebihini.

  SatusatunyayangbisamenangkissiangdanmalamseranganErisadalahGhyslaine.

  Sayatidakmemilikikeyakinandalammenangkisliburnya.

  Bahkanjikasayamenemukandia,akuakanditakdirkanuntukdikirimkerumahsakit.

  Jikamungkin,sayatidakinginmencarinya.

  Sayatidakingindipukuliluarpengakuan.

  Jikadiamenghadiripelajaransihir,bukanapaapauntukhanyamengajarkansihir?TapiPhilipmemerintahkansayauntukmengajarMatematikadanbahasanya.Diajugamengatakanbahwahalituharusberadadisekitartingkatyangsayamengajarinyasihir.Bahkanmenyatakan,

  [Dibandingkandengansihir,kelaskelaslainyangsebenarnyalebihpenting.]

  Sayatidakbisamembantahitu.

  Mungkinakuharusmemberlakukankembaliinsidenpenculikanlain.

  Anakanakyangtidakdengarkanharusdihukum.

  Ketikasayaberpikirtentangitu,sayaakhirnyamenemukannya.

  Seluruhtubuhnyadimakamkandijeramiterletakdikandang,denganperutnyamengungkapkankeudara,tidurdengannyaman.

  [Fuuu~........Fuuuu~........]

  Diaditidurnyenyak.Wajahyangbenarbenarsepertimalaikat.

  Tapi,jikaAndahanyaterpikatolehpenampilanluar,itulahIblisLookup.[1]

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 3/14

  Terimakasihbanyak,Pakpertapa.

  ItujikaAndamendapatkanmenekandengankepalanyangfatalIblis,dankemudianmuntahjumlahbesardarah.

  Namunketikadatangkeitu,sayaharusmembangunkannya.

  Dalamhalapapun,sayamenarikbajuEristurununtukmenutupiperutnyauntukmencegahdiadaripenangkapandingin.

  Dalamwaktuyangberarti,sayamemijatdaerahdadanya.

  Pertapasayatinggaldihatisayamemberitahupenilaian.

  [Hmmsayalihat,itumasihhanyaAA,tapikemungkinanpertumbuhansangattinggi.KetikaiatumbuhdiaakannaikkeatasEkelas.Andaperluuntukmemijatmerekasehariharibagimerekauntuktumbuh.Inijugamerupakanbagiandaripelatihan.Hoh,Hoh,Hoh.]

  Terimakasihbanyak,Pakpertapa[2].

  Setelahsayabenarbenarmenikmatinya,sayamenyambutnyadengansuarakecil.

  [Ojousama.Silakanbangun,ErisOjousama.WaktuuntukkelasMathmenyenangkanterserah.]

  Diatidakbergeraksamasekali,baiksayaharusmenyerahkannyakepadanya.

  Halinitidakdapatmembantubahwacelanayangdiambildaridarianakanakyangtidakmendengarkan,Andatahu?

  Sayaperlahanlahanmeraihgaunlonggar,danpadasaatini.

  [!]

  MataEristibatibaterbuka.

  Tatapannyaperlahanbergerakdaritangankudipahanya,kewajahku.

  [Grrrrr]

  Wajahyangmemilikitandatandatidur,disertaidengangrindinggigi.

  Detikberikutnya,Erismenimbulkantinjunya.

  Muka!?Akucepatcepatmembawatangankuuntukmemblokirwajah.

  [Guuuh..........!]

  Dampaknyaberasaldariuluhatisaya.

  Akuberlututkesakitan.

  TidakadaLookup.HanyaadaIblis.

  [Hmph!]

  Denganmendengus,diamenendangsayalagi.

  Melangkahisaya,Ojousamameninggalkanstabil.

  Bagian2 [sunting]

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 4/14

  Sayatidakpunyapilihanlain.

  SayaberalihkeGhyslainebantuan.

  Meskipun,darimulutPaulus,otakGhyslaineinijugaterbuatdariotot.DaridiabarubaruinibelajarBahasadanMatematika,tingkatpersuasidiapastiakanlebihtinggi.Jikaitudia,Erisharusmendengarkan.

  Iniadalahcarasayakeluaryangmudah.

  Ghyslainemengekspresikansikapacuhtakacuhdariawal,tapiakumenggunakansihirairdanmenangismemohondengandia,danakhirnyasampaikediaenggansetuju.

  Diabegitumudahuntukmenggertak.

  Bagian3 [sunting]

  Kanan,menunjukkanapayangAndapunya.

  Kamitidakpernahmembicarakannyakhusus,danakumeninggalkansegalasesuatupadanya.

  TindakanGhyslainemulaiselamawaktuistirahatpelajaransihir.

  [Akudigunakanuntukberpikirbahwapedangditangansayacukup.]

  Diatibatibaberbicaratentangmasalalu.

  Diadigunakanuntukmenjadianakmanja,danmenemukanseorangguruyangmenerimanya,danbagaimanaiamenjadiseorangpetualang,pertamakalinyamemilikirekanSebuahpengantaryangpanjangdanberputarkisahdarisana......semuamerekaadalahmasalaluyangbermasalah.

  [Ketikasayamasihseorangpetualang,semuanyadiserahkankepadaoranglain.Persenjataan,armor,makanan,belanja,kebutuhanseharihari,kontrak,peta,arah.Pentingnyaberatmengisidanmembawabotolair,pemeliharaanbaraapi,oborpenyegelanpenggunaantangankiri......Iniadalahhalpentingyangsayatemukansetelahmeninggalkankawankawansaya.]

  Berdasarkanceritanyadiameninggalkanpartainya7tahunyanglalu.

  Dengankatalain,itukarenaPaulusdanZenithkiriuntukpensiunditempatpedesaan,dandengandemikianpartaidibubarkan.

  Meskipunsayamelihattandatanda,tapiberpikirmerekabenarbenardaripartaiyangsama.

  [Meskipunadapengalamananggotapartailain,tapiPaulusyangbertugasgardadepandansatusatunyapenyembuhZenith,telahmeninggalkanpartai.Bahkanjikapartaitidakbubar,merekaakanberpisahpadaakhirnya.Ituhalyangwajar.]

  Itupesta6orang.

  Warrior,pendekar,pendekar,penyihir,imam,pencuri.

  JikaAndamenggunakanprofesiuntukmenjelaskan,itusemacamkombinasi.

  MeskipunGhyslainehanyaorangsuciSwordsselamaitu,tapikekuatannyamenyerangsangattinggi.

  Prajurit(tidakdiketahui):Tank

  Pendekar(Paul):Tankdanpenyerang

  Pendekar(Ghyslaine):Penyerang

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 5/14

  Magician(tidakdiketahui):Penyerang

  Priest(Zenith):Penyembuh

  Untukmenambah,disebutpencuri,menggunakankatakataGhyslaineini,yangbertanggungjawabatashalhallainlain.

  Darimembukakunci,memeriksaperangkap,membangunkampkampdanperdagangandenganparapedagang.

  Seseorangmelekdenganpikiranyangfleksibel,biasanyaditanganiolehorangorangpintar.

  Orangoranginibiasanyaberasaldarikeluargapedagang.

  [Memanggilmerekapemburuhartakarunakanbenarbenar.....]

  Akumengatakanitu,tapiGhyslainemendengusdanmenjawab:

  [Orangituselalumencuridanapartaiuntukberjudi,menyebutnyapencuricukupbaik.]

  [Mencuridaridanatersebut,tidakakaniadipukuliketikadiaditemukan?]

  [Tidak,orangitusangatberbakatdalamperjudian,dandiaselalumenanguangdankembali,itusangatjarangbahwaiaakankehilanganbawahsetengahdaridana.Ketikawaktuyangketatdiajugasangatbijaksana.]

  Tampaknyamenjadisesuatusepertiitu.

  TetapibahkanjikaAndadapatmeningkatkandana,bagaimanaAndabisamemaafkansesuatusepertiitu......

  Sayahampirtidakbisamemahaminya.

  Sayatidakbermaksudmenyombongkandiri,tapiakutidakpernahmendapatkebiasaanburukperjudian.

  Meskipunsayamenghabiskanlebihdari100.000[3]diinternet.

  Nah,sudahadaPaulyanglonggardenganperempuandipartai,etikadalampartaisecarakeseluruhanmungkintidakterlaluketat.

  Setiaporangmemilikidasaryangberbeda.Adalebihaturanketikaadalebihbanyakorang.

  [TapiapaperbedaanantaraPendekardanprajurit?]

  Sayamintakarenasayasedikittertarik.

  Jikamerekaberadadigarisdepan,tidakbolehadakebutuhanuntukmembedakan.

  [JikaAndamenggunakanpedangdangayaAndamilik3gayautama,Andapemainpedang.Oranglainyangmenggunakanpedangdantidaktermasukdalam3gayautama,Andaprajurit.BahkanjikaAndadari3gayautama,AndaprajuritjikaAndatidakmenggunakanpedang.]

  [Ehh,pendekarsebenarnyamemilikisesuatuyangistimewasepertiini.]

  Ataulebihtepatnya3gayayangkhusus.

  TeknikyangdigunakanGhyslaineluarbiasa

  Akubahkantidaktahukapandiamenggunakanpisaunya.

  Hanyabergeraksedikit,dankepalagulunganlawan.

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 6/14

  Setelahsayabertanyapadanyatentanghalitu,tampaknyaitudinamakansebagai'Lightdaripedangpanjang',teknikrahasiadarigayaPedangAllah.

  [Kemudiankesatriaadalah?]

  [Aknightadalahkesatria.JikaAndaberadadibawahkerajaanataupekerjaantuan,Andakesatria.Yangberpendidikantahubahasadanmatematika.Beberapadarimerekatahusihirsederhana.Tapikebanyakandarimerekaberasaldaribangsawan,dankebanggaanmerekasangattinggi.]

  Merekadididikkarenamerekabersekolah,mungkin.

  [Apakahayahsayaseorangksatriasaatitu?]

  [Sayatidakterlaluyakintentangitu,sayaingatPaulmenyebutdirinyapemainpedang.]

  [Akumendengaradapedangsihirdanprajuritsihir?]

  [Iniadalahorangorangyangtahusihir,danmerekamemberikangelarmerekasendiri.Terlepasdariapaprofesi,itukebebasanpribadimerekauntukmenyebutdirimerekaapapun.]

  [Oh~]

  MataErisinitampaknyaakanberkilauandandiamendengarkandenganpenuhperhatian.

  DiatidakakanmemintasayaatauGhyslaineuntukmembawanyakepenjaraterdekatyangtepat?

  Inibenarbenarmembuatsayagelisah.Dibandingkandenganbertualang,sayalebihsukadikelilingiolehgadisgadisdanmemilikigayahidupErogeseperti.

  Ah,oops,rencanaawaladalahuntukmembiarkanGhyslaineberbicaratentangpentingnyaBahasa.

  Akubiarkanrasaingintahusayamendapatkanlebihbaikdarisayatanpasayamengetahui,danmenyebabkandiauntukmengalihkandaritopik.

  Tetapihalberuntungatasinsidenmalangini,ErisdatangdiharikeduadengandiamemintaMatematikadanBahasapelajaran.

  InisemuaberkatGhyslaine.Setelahitudiaterusbicaratentangmasalaluyangbermasalahnya.

  Hanyamendengarkandiaakanmembuatperutmarah,namunberkatitu,Erismungkinsudahmengakuibahwainiharusmenjadisesuatuyangharusdipelajari.

  MeskipunitumungkinbahwadiamenghadirikelasuntukmendengarkanceritaGhyslaine,menemukanitumenjadimenarik.Dalamkasusapapun,itucukupbaikjikabekerjakeluar.

  Sayamempertimbangkantentangkemungkinanmelakukaninisebelumnya.......tapi,tanpainsidenitu,sayaberpikirbahwaOjousantidakmaumendengarkansatukatadarisaya.

  Sebelumkejadianitu,iamenggunakantampilansepertidiamelihatsemut.

  Jadiwaktuitubukanupayasiasia.

  Tidakpeduli,berakhirsepertiinicukupbaik.

  Bagian4 [sunting]

  Pertamatama,sebagaipelajaranpertama,akumengajarinyaoperasiaritmatikadasar.

  KarenaEristelahpergikesekolah,danmenyewatutorrumah,diamasihtahupenambahandasar.

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 7/14

  [Rudeus!]

  [Apaitu,Eriskun.]

  AkumenunjukErisyangmengangkattanganpenuhsemangat.

  [Mengapaperlubelajardivisi?]

  Diatidakmemahamipentingnyapembagiandanpengurangan.

  Sebelumitu,diasangatmiskindipengurangan.

  Sayaselalumerasabahwadiaakanterjebakpadaperubahanangkadanmenyerahmatematika.

  [Alihalihberbicaratentangpentingnya,inipadadasarnyahanyakebalikandariperkalian.]

  [SayamemintaAndaapayangmenggunakaninimemiliki.]

  [Baiklah,jikaAndamemiliki100koinperakdanAndaperluuntukberbagidengan5orang,apayangharusAndalakukan?]

  [Andasedangberbicarahalyangsamasepertiitugurusebelumnya!]

  Erismemukulmejadengankekuatan.

  [Itulahkenapa!Mengapa!ApakahAndaperluuntukberbagi!Apakahadakebutuhanuntukberbagi!]

  Ah,ya,anakanakyangtidakmaubelajarakanmemilikialasansepertiini.

  Tapi,jujurinibenarbenartidakpenting.

  [Siapatahu,pergimeminta5orang.InihanyanyamanketikaAndainginberbagisama.]

  [Kaubilangnyaman,itujugaberartibahwaAndatidakperlumenggunakanpengurangankan?]

  [BilaAndatidakinginmenggunakan,tentusajaAndatidakperlumenggunakannya.Tetapitidakinginmenggunakandantidakbisadigunakan,keduasangatberbedamemang.]

  [Mumumuu.....]

  Ketikasayamengatakankatakata"tidakdapatmenggunakan",yangsombongErismenutupmulutnya.Tapi,initidakmemecahkanmasalahsekarang.Jikasayamembiarkandiamelanjutkanbarisinialasan,tidakperluuntukbelajarMatematikalagi.

  PadasaatinisayahanyabisamengandalkanGhyslaine.

  [Ghyslaine,apakahAndamemilikimasalahketikadatangkemembagisama?]

  [Hmm,pernahadaketikasayakehilanganbeberapapersediaanmakanan,daninginmendistribusikansisamakananselamabeberapahari,tapisayagagal.Padaakhirnya,sayatidakmakandanminumselama3haripenuh.Sayapikirsayahampirmati.

  Setengahjalanmelaluijalan,sayabenarbenartidakbisatahanlagi,danmengambilkotoranmakhlukajaib'untukmakan,danmenyebabkanmarahperut.Akumenahankeinginanuntukmuntah,nyeridiperutdandiare,dansayamasihdiperlukanuntukmenangkismakhlukajaibsekitarnya]

  Ceritamasalaluberlangsungselama5menit,membuatsentuhanperutku.

  Sayamendengarkandenganwajahpucat,tetapitampaknyaditelingaErisiniiniadalahkisahheroik.

  Matanyaberkilauansepertijikaadabintangdidalamnya.

 • 5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 8/14

  [Jadi,sayainginbelajardivisi,silakanlanjutkanuntukmengajar.]

  SejakGhyslainetelahmengatakansesuatusepertiitu,Erishanyabisamenjaditaat.

  TheSauroskeluargatampaknyamemilikibanyakkasihsayanguntukbalapanbinatang,bahkanjikamerekamenunjukkanitu,ErisjugaterusmendekatiGhyslaine.

  JikaitudariGhyslaine,Erisakanmendengarkandenganpatuh.Sepertisaudaramudaberikutkakaknya,tid...