Mushoku Tensei_ Web Bab 14 (MTL) Bahasa Indonesia.pdf

Download Mushoku Tensei_ Web Bab 14 (MTL) Bahasa Indonesia.pdf

Post on 13-Dec-2015

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 1/14</p><p>MushokuTensei:WebBab14Isi[hide]</p><p>1Bab3KebrutalanMemilikiNamununtukAkhir1.1Bagian11.2Bagian21.3Bagian31.4Bagian41.5Bagian51.6Bagian6</p><p>2CatatanPenerjemahdanReferensi</p><p>Bab3KebrutalanMemilikiNamununtukAkhir [sunting]</p><p>Bagian1 [sunting]</p><p>Sudahsatubulansejaksayatelahmengambilpekerjaantutorrumah.</p><p>Darihampirsangatawal,Eristidakmaumenghadirikelaskelas.</p><p>Ketikadatangkematematikadanmembaca,diaakansegeramenghilangkeudaratipisdantidakakanmunculsampaitibawaktunyauntukpelajaranpedang.</p><p>Adasituasitentusajadenganpengecualian.Diahanyaakanmembayarperhatianpenuhpadapelajaransihir.</p><p>PertamakalidiamenggunakanFireballmantra,sayatidakdapatmenemukankatakatadalamkosakatasayauntukmenggambarkanbetapabahagianyadia.Dansementaradiamelihattiraiyangterbakarintens,katanya,</p><p>[SuatuharisayaakanmelemparkankembangapibesarsepertiRudeus.]</p><p>Sayamemadamkanapi,danketatmemperingatkanuntuktidakmenggunakansihirapiketikaakutidakada.Cahayatirai'yangmemicumelemparkancahayadiatasnya.TidakpeduliapasudutAndamelihatnyadari,diamemilikiwajahseorangpembakar,tapidiaterlihatcukupbersemangatuntukbelajar.Hanyamendasarkanpadapenampilannya,matapelajaranyanglainharusbaikbaik.</p><p>Ituyangsayapikir,tapiprediksisayabenarbenarmelenceng.</p><p>ErismemilikitidaksedikitminatuntukdatangkekelasketikadatangkebahasadanMatematika.</p><p>Jikasayamengajarinyapelajaran,diaakansegeralari.Jikasayamencobauntukmenangkapnya,diameninjusayasebelummelarikandiri.</p><p>Jikasayaterusmengejarnya,diaakanberbalikdanmemukulisayasebelummelanjutkanlari.</p><p>SayapikirdiamengertipentingnyaMatematikadanbahasakarenainsidenyangterjadibeberapawaktulalu,tetapitampaknyadiamasihbenarbenarmembenciitudenganpenuhgairah.</p><p>KetikasayamengeluhkepadaPhilip,iaacuhtakacuhmengangkatbahuitoffdengan,</p><p>[Inijugapekerjaanrumahguruuntukmembuatsiswamendengarkandikelas.]</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 2/14</p><p>Sayatidakbisamembantahitu.</p><p>SayamulaimenemukanEris.</p><p>MeskipunGhyslainedatangdengansungguhsungguhuntukbelajarbahasadanMatematika,diaakhirnyapendamping.</p><p>BagaimanasayabisamengajarGhyslainesendiri?</p><p>Tapi,itutidakmudahuntukmenemukanEris.</p><p>Dibandingkandengansaya,yanghanyadatangsatubulanyanglalu,Eristelahtinggaldisiniselamabertahuntahun.Keakrabandirinyadengandaerahinidibandingkandengansayaadalahterlalubesarperbedaan.Bahkantidakberbicaratentangpetakumpet.</p><p>Tutorrumahsebelumnyatelahdikeluarkantonupayamengenaihalini.</p><p>Namun.Tidakpeduliseberapabesarrumahadalah,daerahmasihterbatas.Padaakhirnya,iamasihdapatditemukan.</p><p>ParaguruyangmenemukannyadipukuliolehEristanpakecuali.</p><p>Padaawalnyaguruberhentilebihini.</p><p>TapiadajugaguruyangrumahterbalikmengalahkanEris.Kekerasanterhadapkekerasan.Ituadalahsesuatuyangsayaawalnyadirencanakan.</p><p>TetapiguruyangdiserangditengahmalamolehErisdenganpedangkayudancederayangditerimayangakandiambilbulanuntukmenyembuhkan,dankarenaituberhentilebihini.</p><p>SatusatunyayangbisamenangkissiangdanmalamseranganErisadalahGhyslaine.</p><p>Sayatidakmemilikikeyakinandalammenangkisliburnya.</p><p>Bahkanjikasayamenemukandia,akuakanditakdirkanuntukdikirimkerumahsakit.</p><p>Jikamungkin,sayatidakinginmencarinya.</p><p>Sayatidakingindipukuliluarpengakuan.</p><p>Jikadiamenghadiripelajaransihir,bukanapaapauntukhanyamengajarkansihir?TapiPhilipmemerintahkansayauntukmengajarMatematikadanbahasanya.Diajugamengatakanbahwahalituharusberadadisekitartingkatyangsayamengajarinyasihir.Bahkanmenyatakan,</p><p>[Dibandingkandengansihir,kelaskelaslainyangsebenarnyalebihpenting.]</p><p>Sayatidakbisamembantahitu.</p><p>Mungkinakuharusmemberlakukankembaliinsidenpenculikanlain.</p><p>Anakanakyangtidakdengarkanharusdihukum.</p><p>Ketikasayaberpikirtentangitu,sayaakhirnyamenemukannya.</p><p>Seluruhtubuhnyadimakamkandijeramiterletakdikandang,denganperutnyamengungkapkankeudara,tidurdengannyaman.</p><p>[Fuuu~........Fuuuu~........]</p><p>Diaditidurnyenyak.Wajahyangbenarbenarsepertimalaikat.</p><p>Tapi,jikaAndahanyaterpikatolehpenampilanluar,itulahIblisLookup.[1]</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 3/14</p><p>Terimakasihbanyak,Pakpertapa.</p><p>ItujikaAndamendapatkanmenekandengankepalanyangfatalIblis,dankemudianmuntahjumlahbesardarah.</p><p>Namunketikadatangkeitu,sayaharusmembangunkannya.</p><p>Dalamhalapapun,sayamenarikbajuEristurununtukmenutupiperutnyauntukmencegahdiadaripenangkapandingin.</p><p>Dalamwaktuyangberarti,sayamemijatdaerahdadanya.</p><p>Pertapasayatinggaldihatisayamemberitahupenilaian.</p><p>[Hmmsayalihat,itumasihhanyaAA,tapikemungkinanpertumbuhansangattinggi.KetikaiatumbuhdiaakannaikkeatasEkelas.Andaperluuntukmemijatmerekasehariharibagimerekauntuktumbuh.Inijugamerupakanbagiandaripelatihan.Hoh,Hoh,Hoh.]</p><p>Terimakasihbanyak,Pakpertapa[2].</p><p>Setelahsayabenarbenarmenikmatinya,sayamenyambutnyadengansuarakecil.</p><p>[Ojousama.Silakanbangun,ErisOjousama.WaktuuntukkelasMathmenyenangkanterserah.]</p><p>Diatidakbergeraksamasekali,baiksayaharusmenyerahkannyakepadanya.</p><p>Halinitidakdapatmembantubahwacelanayangdiambildaridarianakanakyangtidakmendengarkan,Andatahu?</p><p>Sayaperlahanlahanmeraihgaunlonggar,danpadasaatini.</p><p>[!]</p><p>MataEristibatibaterbuka.</p><p>Tatapannyaperlahanbergerakdaritangankudipahanya,kewajahku.</p><p>[Grrrrr]</p><p>Wajahyangmemilikitandatandatidur,disertaidengangrindinggigi.</p><p>Detikberikutnya,Erismenimbulkantinjunya.</p><p>Muka!?Akucepatcepatmembawatangankuuntukmemblokirwajah.</p><p>[Guuuh..........!]</p><p>Dampaknyaberasaldariuluhatisaya.</p><p>Akuberlututkesakitan.</p><p>TidakadaLookup.HanyaadaIblis.</p><p>[Hmph!]</p><p>Denganmendengus,diamenendangsayalagi.</p><p>Melangkahisaya,Ojousamameninggalkanstabil.</p><p>Bagian2 [sunting]</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 4/14</p><p>Sayatidakpunyapilihanlain.</p><p>SayaberalihkeGhyslainebantuan.</p><p>Meskipun,darimulutPaulus,otakGhyslaineinijugaterbuatdariotot.DaridiabarubaruinibelajarBahasadanMatematika,tingkatpersuasidiapastiakanlebihtinggi.Jikaitudia,Erisharusmendengarkan.</p><p>Iniadalahcarasayakeluaryangmudah.</p><p>Ghyslainemengekspresikansikapacuhtakacuhdariawal,tapiakumenggunakansihirairdanmenangismemohondengandia,danakhirnyasampaikediaenggansetuju.</p><p>Diabegitumudahuntukmenggertak.</p><p>Bagian3 [sunting]</p><p>Kanan,menunjukkanapayangAndapunya.</p><p>Kamitidakpernahmembicarakannyakhusus,danakumeninggalkansegalasesuatupadanya.</p><p>TindakanGhyslainemulaiselamawaktuistirahatpelajaransihir.</p><p>[Akudigunakanuntukberpikirbahwapedangditangansayacukup.]</p><p>Diatibatibaberbicaratentangmasalalu.</p><p>Diadigunakanuntukmenjadianakmanja,danmenemukanseorangguruyangmenerimanya,danbagaimanaiamenjadiseorangpetualang,pertamakalinyamemilikirekanSebuahpengantaryangpanjangdanberputarkisahdarisana......semuamerekaadalahmasalaluyangbermasalah.</p><p>[Ketikasayamasihseorangpetualang,semuanyadiserahkankepadaoranglain.Persenjataan,armor,makanan,belanja,kebutuhanseharihari,kontrak,peta,arah.Pentingnyaberatmengisidanmembawabotolair,pemeliharaanbaraapi,oborpenyegelanpenggunaantangankiri......Iniadalahhalpentingyangsayatemukansetelahmeninggalkankawankawansaya.]</p><p>Berdasarkanceritanyadiameninggalkanpartainya7tahunyanglalu.</p><p>Dengankatalain,itukarenaPaulusdanZenithkiriuntukpensiunditempatpedesaan,dandengandemikianpartaidibubarkan.</p><p>Meskipunsayamelihattandatanda,tapiberpikirmerekabenarbenardaripartaiyangsama.</p><p>[Meskipunadapengalamananggotapartailain,tapiPaulusyangbertugasgardadepandansatusatunyapenyembuhZenith,telahmeninggalkanpartai.Bahkanjikapartaitidakbubar,merekaakanberpisahpadaakhirnya.Ituhalyangwajar.]</p><p>Itupesta6orang.</p><p>Warrior,pendekar,pendekar,penyihir,imam,pencuri.</p><p>JikaAndamenggunakanprofesiuntukmenjelaskan,itusemacamkombinasi.</p><p>MeskipunGhyslainehanyaorangsuciSwordsselamaitu,tapikekuatannyamenyerangsangattinggi.</p><p>Prajurit(tidakdiketahui):Tank</p><p>Pendekar(Paul):Tankdanpenyerang</p><p>Pendekar(Ghyslaine):Penyerang</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 5/14</p><p>Magician(tidakdiketahui):Penyerang</p><p>Priest(Zenith):Penyembuh</p><p>Untukmenambah,disebutpencuri,menggunakankatakataGhyslaineini,yangbertanggungjawabatashalhallainlain.</p><p>Darimembukakunci,memeriksaperangkap,membangunkampkampdanperdagangandenganparapedagang.</p><p>Seseorangmelekdenganpikiranyangfleksibel,biasanyaditanganiolehorangorangpintar.</p><p>Orangoranginibiasanyaberasaldarikeluargapedagang.</p><p>[Memanggilmerekapemburuhartakarunakanbenarbenar.....]</p><p>Akumengatakanitu,tapiGhyslainemendengusdanmenjawab:</p><p>[Orangituselalumencuridanapartaiuntukberjudi,menyebutnyapencuricukupbaik.]</p><p>[Mencuridaridanatersebut,tidakakaniadipukuliketikadiaditemukan?]</p><p>[Tidak,orangitusangatberbakatdalamperjudian,dandiaselalumenanguangdankembali,itusangatjarangbahwaiaakankehilanganbawahsetengahdaridana.Ketikawaktuyangketatdiajugasangatbijaksana.]</p><p>Tampaknyamenjadisesuatusepertiitu.</p><p>TetapibahkanjikaAndadapatmeningkatkandana,bagaimanaAndabisamemaafkansesuatusepertiitu......</p><p>Sayahampirtidakbisamemahaminya.</p><p>Sayatidakbermaksudmenyombongkandiri,tapiakutidakpernahmendapatkebiasaanburukperjudian.</p><p>Meskipunsayamenghabiskanlebihdari100.000[3]diinternet.</p><p>Nah,sudahadaPaulyanglonggardenganperempuandipartai,etikadalampartaisecarakeseluruhanmungkintidakterlaluketat.</p><p>Setiaporangmemilikidasaryangberbeda.Adalebihaturanketikaadalebihbanyakorang.</p><p>[TapiapaperbedaanantaraPendekardanprajurit?]</p><p>Sayamintakarenasayasedikittertarik.</p><p>Jikamerekaberadadigarisdepan,tidakbolehadakebutuhanuntukmembedakan.</p><p>[JikaAndamenggunakanpedangdangayaAndamilik3gayautama,Andapemainpedang.Oranglainyangmenggunakanpedangdantidaktermasukdalam3gayautama,Andaprajurit.BahkanjikaAndadari3gayautama,AndaprajuritjikaAndatidakmenggunakanpedang.]</p><p>[Ehh,pendekarsebenarnyamemilikisesuatuyangistimewasepertiini.]</p><p>Ataulebihtepatnya3gayayangkhusus.</p><p>TeknikyangdigunakanGhyslaineluarbiasa</p><p>Akubahkantidaktahukapandiamenggunakanpisaunya.</p><p>Hanyabergeraksedikit,dankepalagulunganlawan.</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 6/14</p><p>Setelahsayabertanyapadanyatentanghalitu,tampaknyaitudinamakansebagai'Lightdaripedangpanjang',teknikrahasiadarigayaPedangAllah.</p><p>[Kemudiankesatriaadalah?]</p><p>[Aknightadalahkesatria.JikaAndaberadadibawahkerajaanataupekerjaantuan,Andakesatria.Yangberpendidikantahubahasadanmatematika.Beberapadarimerekatahusihirsederhana.Tapikebanyakandarimerekaberasaldaribangsawan,dankebanggaanmerekasangattinggi.]</p><p>Merekadididikkarenamerekabersekolah,mungkin.</p><p>[Apakahayahsayaseorangksatriasaatitu?]</p><p>[Sayatidakterlaluyakintentangitu,sayaingatPaulmenyebutdirinyapemainpedang.]</p><p>[Akumendengaradapedangsihirdanprajuritsihir?]</p><p>[Iniadalahorangorangyangtahusihir,danmerekamemberikangelarmerekasendiri.Terlepasdariapaprofesi,itukebebasanpribadimerekauntukmenyebutdirimerekaapapun.]</p><p>[Oh~]</p><p>MataErisinitampaknyaakanberkilauandandiamendengarkandenganpenuhperhatian.</p><p>DiatidakakanmemintasayaatauGhyslaineuntukmembawanyakepenjaraterdekatyangtepat?</p><p>Inibenarbenarmembuatsayagelisah.Dibandingkandenganbertualang,sayalebihsukadikelilingiolehgadisgadisdanmemilikigayahidupErogeseperti.</p><p>Ah,oops,rencanaawaladalahuntukmembiarkanGhyslaineberbicaratentangpentingnyaBahasa.</p><p>Akubiarkanrasaingintahusayamendapatkanlebihbaikdarisayatanpasayamengetahui,danmenyebabkandiauntukmengalihkandaritopik.</p><p>Tetapihalberuntungatasinsidenmalangini,ErisdatangdiharikeduadengandiamemintaMatematikadanBahasapelajaran.</p><p>InisemuaberkatGhyslaine.Setelahitudiaterusbicaratentangmasalaluyangbermasalahnya.</p><p>Hanyamendengarkandiaakanmembuatperutmarah,namunberkatitu,Erismungkinsudahmengakuibahwainiharusmenjadisesuatuyangharusdipelajari.</p><p>MeskipunitumungkinbahwadiamenghadirikelasuntukmendengarkanceritaGhyslaine,menemukanitumenjadimenarik.Dalamkasusapapun,itucukupbaikjikabekerjakeluar.</p><p>Sayamempertimbangkantentangkemungkinanmelakukaninisebelumnya.......tapi,tanpainsidenitu,sayaberpikirbahwaOjousantidakmaumendengarkansatukatadarisaya.</p><p>Sebelumkejadianitu,iamenggunakantampilansepertidiamelihatsemut.</p><p>Jadiwaktuitubukanupayasiasia.</p><p>Tidakpeduli,berakhirsepertiinicukupbaik.</p><p>Bagian4 [sunting]</p><p>Pertamatama,sebagaipelajaranpertama,akumengajarinyaoperasiaritmatikadasar.</p><p>KarenaEristelahpergikesekolah,danmenyewatutorrumah,diamasihtahupenambahandasar.</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 7/14</p><p>[Rudeus!]</p><p>[Apaitu,Eriskun.]</p><p>AkumenunjukErisyangmengangkattanganpenuhsemangat.</p><p>[Mengapaperlubelajardivisi?]</p><p>Diatidakmemahamipentingnyapembagiandanpengurangan.</p><p>Sebelumitu,diasangatmiskindipengurangan.</p><p>Sayaselalumerasabahwadiaakanterjebakpadaperubahanangkadanmenyerahmatematika.</p><p>[Alihalihberbicaratentangpentingnya,inipadadasarnyahanyakebalikandariperkalian.]</p><p>[SayamemintaAndaapayangmenggunakaninimemiliki.]</p><p>[Baiklah,jikaAndamemiliki100koinperakdanAndaperluuntukberbagidengan5orang,apayangharusAndalakukan?]</p><p>[Andasedangberbicarahalyangsamasepertiitugurusebelumnya!]</p><p>Erismemukulmejadengankekuatan.</p><p>[Itulahkenapa!Mengapa!ApakahAndaperluuntukberbagi!Apakahadakebutuhanuntukberbagi!]</p><p>Ah,ya,anakanakyangtidakmaubelajarakanmemilikialasansepertiini.</p><p>Tapi,jujurinibenarbenartidakpenting.</p><p>[Siapatahu,pergimeminta5orang.InihanyanyamanketikaAndainginberbagisama.]</p><p>[Kaubilangnyaman,itujugaberartibahwaAndatidakperlumenggunakanpengurangankan?]</p><p>[BilaAndatidakinginmenggunakan,tentusajaAndatidakperlumenggunakannya.Tetapitidakinginmenggunakandantidakbisadigunakan,keduasangatberbedamemang.]</p><p>[Mumumuu.....]</p><p>Ketikasayamengatakankatakata"tidakdapatmenggunakan",yangsombongErismenutupmulutnya.Tapi,initidakmemecahkanmasalahsekarang.Jikasayamembiarkandiamelanjutkanbarisinialasan,tidakperluuntukbelajarMatematikalagi.</p><p>PadasaatinisayahanyabisamengandalkanGhyslaine.</p><p>[Ghyslaine,apakahAndamemilikimasalahketikadatangkemembagisama?]</p><p>[Hmm,pernahadaketikasayakehilanganbeberapapersediaanmakanan,daninginmendistribusikansisamakananselamabeberapahari,tapisayagagal.Padaakhirnya,sayatidakmakandanminumselama3haripenuh.Sayapikirsayahampirmati.</p><p>Setengahjalanmelaluijalan,sayabenarbenartidakbisatahanlagi,danmengambilkotoranmakhlukajaib'untukmakan,danmenyebabkanmarahperut.Akumenahankeinginanuntukmuntah,nyeridiperutdandiare,dansayamasihdiperlukanuntukmenangkismakhlukajaibsekitarnya]</p><p>Ceritamasalaluberlangsungselama5menit,membuatsentuhanperutku.</p><p>Sayamendengarkandenganwajahpucat,tetapitampaknyaditelingaErisiniiniadalahkisahheroik.</p><p>Matanyaberkilauansepertijikaadabintangdidalamnya.</p></li><li><p>5/9/2015 MushokuTensei:WebBab14BakaTsuki</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20id%3D%22firstHeading%22%20class%3D%22firstHeading%22%20lang%3D%22en%22%20style%3D%22color 8/14</p><p>[Jadi,sayainginbelajardivisi,silakanlanjutkanuntukmengajar.]</p><p>SejakGhyslainetelahmengatakansesuatusepertiitu,Erishanyabisamenjaditaat.</p><p>TheSauroskeluargatampaknyamemilikibanyakkasihsayanguntukbalapanbinatang,bahkanjikamerekamenunjukkanitu,ErisjugaterusmendekatiGhyslaine.</p><p>JikaitudariGhyslaine,Erisakanmendengarkandenganpatuh.Sepertisaudaramudaberikutkakaknya,tid...</p></li></ul>