mushoku tensei_ web bab 64 mtl bahasa indonesia.pdf

Download Mushoku Tensei_ Web Bab 64 MTL Bahasa Indonesia.pdf

Post on 10-Dec-2015

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 1/21

  MushokuTensei:WebBab64DariBakaTsuki

  Isi

  1Bab1QuagmireTheAdventurer1.1Bagian11.2Bagian21.3Bagian31.4Bagian4

  2CatatanPenerjemahdanReferensi

  Bab1QuagmireTheAdventurer

  Bagian1

  [ManaCalamity.]Istilahyangumumdigunakanuntukmenggambarkanperistiwayangdikenalsebagai[FedoaWilayahMetastasisInsiden]yangterjadi5tahunyanglalu.

  Sejaksaatitu,dilaporkanbahwatuanfeodalwilayahitu,SaurosBoreasGreyrat,dieksekusi.

  DarikotaRoa,walikota,PhilipBoreasGreyrat,danistrinya,HildaGreyrat,jugadilaporkanmeninggal.

  Dandalamlaporanterbaru,putriPhilip,ErisBoreasGreyrat,jugaterdaftarsebagaialmarhum.

  Dengankesimpulanini,Menteritinggi,DariusSilvaGanius,dihentikandukungankeuanganuntukpencariandanpenyelamatanupayapengungsikampFedoa,dansebagaigantinya,iadiarahkanfokusorganisasiuntukreklamasidanpembangunankembalimendarat.

  Hanyapihakswastaterusupayapenyelamatanindependen.

  Dengancaraini,keterlibatanAsuraKerajaandenganManaCalamityberakhir.

  TetapibagimerekayangmasihmemilikikekhawatiranyangmelibatkanManaBencana,tidakadayangberakhir.

  Bagian2

  TahunLapisBajaNaga422.

  LokasiBasherantpangkatseorangdukediNorthwesternbagiandariBenuaTengah.

  BasherantpangkatseorangdukeadalahsalahsatudariTigaBesarSihirBangsa,dandengandemikian,adalahsalahsatunegarayangpalingkuatditanahutara.

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 2/21

  Dalambangsaini,kitasampaipadakotaketiga[Pipia].

  Diatelahmelekatdirinyakekotasebagaipetualanguntuksementarawaktusekarang...dantelahmenjadidikenalmasyarakathanyasebagai[Quagmire].[1]

  OranginipernahmelemparkanketempatyangjauhdenganManaBencanadanhanyasalahsatudaribanyakorangsepertiyangmencicipiputusasasetelahkembalipanjangbeberapatahunkeFedoaRegion.

  Diabergerakmenujuapayangdisebut'LandsUtara'dariBenuaTengahdalamupayauntukmenemukankeluarganyamasihhilangdibawahkedokhanyamenjadiseorangpetualang.

  IniadalahawaldipagihariuntukQuagmire.

  Sebelumharidimulai,iasendiriadalahseorangmuridsangatsetiaagamanya.

  DiamenawarkandoakepadaTuhannyaSebuahdoayangtenanguntuk'ShintodanBuddha'dewabahwaiatelahdisimpandalamsebuahkotakkayukecilsesuatuyangtidakakanditerimaolehMilisAgama.

  Tidak,mungkinjikaseseorangdariMilisAgamamelihatnya,merekaakanmengerutatassifatitu,tetapimerekatidakpernahbisamembantahkesungguhandaridoaorangQuagmiresetia.

  Setelahsholatsubuh,Quagmiremulairejimenpelatihan.Berubahmenjadibeberapapakaianyangnyamandanmudahuntukbergerak,diatidaklapdisekitarkota.

  TheQuagmireseringmengatakanbahwamempertahankankekuatanfisikadalahsalahsatudaridasardasarmenjadiseorangpetualang.

  [Meskipunsayaseorangpenyihir,sayaseorangpetualangpertama!Apagunanyajikasayatidakbisabergerakdenganbaikketikaiamenghitung?]

  Diamelakukanpelatihanyangunikkekampunghalamannya,dimulaidengansatujamberjalan.

  DiakemudianmelakukanlatihantidakmelihatdimanasajadiBasherantpangkatseorangdukeituterdiridaritubuhberbaringbersujudditanahyangditinggikandanditurunkan,berulangkalidenganhanyamenggunakanlengan.

  Iamengulangikegiatanini100kali.

  Setelahitu,iamengubahposisitelentangdanhasiluntukmenaikkandanmenurunkantubuhbagianatas100nyakalijuga.Dikatakanbahwadiatidakpernahmelewatkankegiatanseharihari.

  [Ototyangpatutditiru!Merekabekerjasetiapharitanpagagaltanpaperludidamaikandalambeberapacara.Sepertitemanwanita...Tapi,tidaksepertiwanitayangmenghilangtibatiba,ototototakanpernahmenjadipengkhianat.]

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 3/21

  KataQuagmireyangtertawasuaramemilikisedikitkesepianitu.

  Setelahiaselesailatihanpagi,diapergikekota.

  Dimanadiapergiadalahruangmakandilantaipertamadarisebuahpenginapanuntuksarapannya.

  Jumlahrataratamakananpetualangyangmakandibandingkandenganorangdarimasyarakatumumadalahsekitar23kalilebih.

  BiayamakanandiLandsUtaratinggi,dankadangkadang,kitaharusmelewatkanmakandisanasiniuntukmenyelamatkankoin.

  Namun,Quagmireberbedadaribahkanpetualangnormal.

  Diamakan.

  Diamakansekitar1,2kalijumlahmakananbahkanpetualangyangnormaltidak!

  Penuhsemangatmakanhidanganyangmenumpuktinggidengannasidankacang.

  Makanpagimungkinadalahsumberterbesardarikekuatannya.

  Setelahmakan,diakepalakearahGuildAdventureritu.

  Tempatdimanakotabanyakbajinganberkumpul.

  KetikaQuagmiremasuk,iamenjadipusatperhatiansemuaorang.

  AlasannyaadalahbahwaQuagmiretidakmemilikiafiliasipartairesmi.

  Oh,tapidiasementaraakanbergabungdengansalahsatujikasituasimenuntuthalitu,ataujikaituadalahmisiberbahayauntuksolo.

  PermintaanuntukpesulapyangdikenalsebagaiQuagmirebesar.

  Danhariini,sepertibiasa,pemimpinpartaibertualangSrankmemanggilnya.

  [Oi!,Quagmire!,Andamendengarberita?SebuahnakalRedDragontelahterlihatdisinidiLandsUtara!]

  SrankAdventurer[SoldatHeckler].

  PriaitumemilikibanyakfiturfisiktertentuuntukmanusiaditemukanhidupdiLandsUtara.

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 4/21

  Diatelahmencapaijajaranpedangdari:

  PedangAllahStyle:Lanjutan

  AirAllahStyle:Menengah

  Iajugamerupakansalahsatupetualangyangpalingterkenaldidaerahini.

  Diaadalahpemimpindari[PemimpinMelangkah],sebuahpartaiyangberafiliasidenganklanyanglebihbesardikenalsebagai[Thunderbolt],yangaktifdiseluruhBasherantpangkatseorangduke.

  Iniadalahunitberorientasitempuryangberhubunganterutamadenganpermintaanpenaklukan.

  [PemimpinMelangkah]komposisipartaiterdiridari6orang.

  2Swordsmen,

  1Warrior,

  2Penyembuh,dan

  1Magician.

  Partaimemilikianggota7,Magicianlainpadasatutitik,tapidiameninggaldalamkecelakaantakterduga.

  Jadisenjatamerekakurang.

  [C'monQuagmire,kenapatidakAndabergabungdenganpartaikamiresmisudah?Andapastitidakbisamerasatidaknyamantentanghalitusekarang,kan?]

  Banyaksepertiitu,SoldattelahmengundangQuagmirehampirsetiaphari,tapiQuagmirehanyamenggelengpenolakan.

  [Tidakadagunanyamenempeldisekitarselamaitu.Akucukupterkenaldisinisudah,danakupunyanegaralainsayamasihharusmengunjungidanmenyebarnamasaya.]

  Rawamemilikitujuanmengatakanbahwa.

  Keluarga.

  Diasedangmencariibunya.

  Namun,QuagmiretahubahwakarenasudahlimatahunsejakManaBencana,penemuaninformasibarutentangkeberadaannyatidakakanmudahuntukmengungkap.

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 5/21

  Jadi,Quagmiremenyebarfirmannamanyasaatdiadenganhatihatimencarimasingmasingnegaraiamengunjungidariendtoend,hilangtidakada.

  Jikaiamenjadicukupterkenaldidaerahmasingmasing,pastianggotakeluargaakandapatmengenalidanmenemukandia,ataujadidiaberspekulasi.

  [Ah,tapimasih,setidaknyabergabungdengankamiuntuknakalRedDragonPembasmian!]

  Rawamenerimapermintaanpekerjaan.

  Jikaberhasil,iaakanmenjadisangatterkenalkarenamembunuhnaga.

  Jadibersamasamamerekapergikecounterdanterdaftarpartai.

  [Umm...itubukanhanyapartaikamiyangberpartisipasiitu?Dimanapihaklainyangjugaberpartisipasi?]

  [Adaakanlebihbergabung,Quagmire...Inipekerjaanbesarpertamasepertiinisementara.Semuaorangakantermotivasiuntukbergabung!]

  Pembasmiannagabiasanyadilakukanolehduapihakataulebihbekerjasama.

  Untukmelakukannyadenganhanyasatupihakcukupbanyak...bunuhdiri.

  LimapartaimenyatakankeinginannyauntukbergabungdiNagaPembasmian.

  PartaiSrank[PemimpinMelangkah]

  Arankpihak[JalanKnights]

  Arankpihak[IronLumpCorps]

  Arankpihak[CellarDunia]

  Arankpihak[DrunkenJokers]

  Secaratotal,kelompokserangan25anggota.

  Sekelompokmembunuhtertentuakanterdiridarisetidaknya7ataulebihpihak,sehinggajumlahorangyangberkumpulsekarangagakrendah.

  [Oi!Oi!InisebuahRedDragonAndatahu?Iniadalahkaruniabesar,jadimanasemuaorangsudah?SemuaorangdisiniadalahArank,dimanasemuaSrankersdi?]

 • 18/9/2015 MushokuTensei:WebBab64BakaTsuki

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=4&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://www.bakatsuki.org 6/21

  [Firmanadalahbahwalabirinbaruditemukanditimur,sehinggasemuaorangpergiuntukmelihatitu.]

  Soldattidaksabar.

  DalamAdventurerGuild,satuorangmendesahkemudianmenimpali.

  [...Sayakirahanyainisedikit,itumungkintidakmungkinuntukmencapainyasetelahsemua.]

  Jadipartai[CellarDunia]menarikdiridariseranganitu,danadahanya21anggotayangtersisa.

  Tampaknyabahwapembubarantotalmisiyangbisadiharapkanpadasaatini.

  Denganjumlahorangyangtersisa,ituadalahproposisiyangsangatberisiko.Semuaorangberpikirbegitu.

  Padasaatitu,Soldatberbicaradenganotoritasyangbesar.

  [Baiklah!21Orang,yangberartisetiaporangmendapatpotonganbesardarikarunia!]

  Semuaorangcukupcemas,tapisetelahitu,tidakadayangmengatakanapaapamengecewakan.

  Bagian3

  21petualangberjalantundradingindariLandsUtara.

  Lapisantipissaljububukjalan.

  Daunjatuhdaripohonpohon,dancabangcabangyangwhiteningdariudaradingin.

  Segera,musimdinginyangpanjangakandatang.

  [Quagmire,DapatkahAndapramukakedepan?]

  BerikuturutanSol