na olej lub gaz logano g115 i logano g115 z palnikiem · pdf filebuderus heiztechnik gmbh...

Click here to load reader

Post on 09-May-2018

307 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 6301 9034 11/2001 PL Dla uytkownika

  Przeczyta uwanie przed przystpieniem do obsugi

  Instrukcja obsugi

  Na olej lub gaz

  Logano G115 i Logano G115

  z palnikiem Logatop

 • Wstp

  2

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w zwizku z ulepszeniami technicznymi!

  Instrukcja obsugi Kocio grzewczy olejowo/gazowy Logano G115 Wydanie 11/2001

  Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

  Uwagi na temat niniejszej instrukcji

  Niniejsza instrukcja obsugi zawiera wane informacje

  dotyczce bezpiecznej i prawidowej obsugi

  i konserwacji kota olejowo/gazowego Logano G115

  oraz Logano G115 z palnikiem Logatop.

  W odniesieniu do obu ww. wariantw dostawy przyjto

  w niniejszym dokumencie jednolite oznaczenie Logano

  G115. W tekcie wyranie zaznaczono rnice

  istniejce pomidzy ww. wariantami dostawy.

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian technicznych!

  W zwizku ze stale prowadzonymi pracami

  rozwojowymi, rysunki, sposb dziaania i dane

  techniczne mog nieznacznie odbiega od

  przedstawionych.

  Aktualizacja dokumentacji

  Jeeli macie Pastwo propozycje odnonie poprawienia

  dokumentacji lub stwierdzilicie Pastwo niezgodnoci,

  prosimy o kontakt.

  Waciwy rodzaj paliwa

  W celu zapewnienia sprawnej pracy instalacji konieczne

  jest zastosowanie odpowiedniego paliwa. Podczas

  rozruchu instalator powinien wpisa w poniszej tabeli,

  jaki rodzaj paliwa wymagany jest do uytkowania

  instalacji.

  Urzdzenie odpowiada zasadniczym

  wymaganiom stosownych norm i dyrektyw.

  Zgodno z tymi normami zostaa

  udokumentowana. Odpowiednia

  dokumentacja oraz orygina owiadczenia

  o zgodnoci z normami znajduj si

  u producenta.

  Kopia owiadczenia o zgodnoci

  z normami zaczona jest do instrukcji

  montau i konserwacji. UWAGA!

  USZKODZENIE URZDZENIA

  w wyniku zastosowania nieprawidowego

  paliwa.

  Stosowa wolno wycznie paliwo

  przeznaczone dla danej instalacji.

  WSKAZWKA PRAKTYCZNA

  W celu przestawienia instalacji na inny

  rodzaj paliwa zalecamy zwrci si

  o porad do firmy instalatorskiej.

  Naley stosowa nastpujce paliwo:

  piecztka/podpis/data

 • Spis treci

  3

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w zwizku z ulepszeniami technicznymi!

  Instrukcja obsugi Kocio grzewczy olejowo/gazowy Logano G115 Wydanie 11/2001

  Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

  1 Dla wasnego bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  1.1 Zastosowanie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  1.2 Rodzaje wskazwek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  1.3 Wskazwki bezpieczestwa, ktrych naley szczeglnie przestrzega. . . . . . . . . . .5

  2 Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  3 Uruchomienie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  3.1 Przygotowanie instalacji do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  3.2 Wczenie sterownika i palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  4 Wyczenie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  4.1 Wyczenie sterownika i palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  4.2 Wyczenie instalacji przy pomocy wycznika awaryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  5 Usuwanie usterek palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  6 Konserwacja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  6.1 Dlaczego regularna konserwacja jest wana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  6.2 Kontrola i korekta cinienia wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 • Dla wasnego bezpieczestwa1

  4

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w zwizku z ulepszeniami technicznymi!

  Instrukcja obsugi Kocio grzewczy olejowo/gazowy Logano G115 Wydanie 11/2001

  Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

  1 Dla wasnego bezpieczestwa

  Koty grzewcze Logano G115 na olej lub gaz oraz koty

  grzewcze Logano G115 na olej lub gaz z palnikiem

  Logatop zostay skonstruowane i wyprodukowane

  zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz zgodnie

  z obowizujcymi zasadami bezpieczestwa. Duy

  nacisk pooono przy tym na prostot obsugi. Aby

  urzdzenie pracowao bezawaryjnie, ekonomicznie

  i przyjanie dla rodowiska, naley przestrzega

  wskazwek odnonie bezpieczestwa oraz instrukcji

  obsugi.

  1.1 Zastosowanie systemu

  Koty grzewcze olejowo-gazowe Logano G115 oraz

  Logano G115 z palnikiem Logatop przeznaczone s do

  podgrzewania ciepej wody oraz np. do ogrzewania

  domw jedno- lub wielorodzinnych. Kocio mona

  wyposay w palniki olejowe lub gazowe, ktre

  posiadaj zatwierdzony wzr konstrukcyjny zgodnie

  z EN 267 lub EN 676 i s pod wzgldem parametrw

  pracy zgodne z danymi technicznymi kota.

  W przypadku opisanych tu kotw stosuje si sterowniki

  typoszeregu 2000 lub 4000.

  1.2 Rodzaje wskazwek

  Dokonano rozrnienia dwch stopni zagroenia

  oznaczonych odpowiednimi ostrzeeniami:

  UWAGA!

  ZAGROENIE DLA YCIA

  Oznacza niebezpieczestwo, ktrego

  rdem moe by dany produkt i ktre bez

  podjcia dostatecznych rodkw

  zabezpieczajcych moe prowadzi do

  cikich uszkodze ciaa, a nawet mierci.

  UWAGA!

  NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA/USZKODZENIE INSTALACJI

  Sygnalizuje sytuacj potencjalnie

  niebezpieczn, ktra moe spowodowa

  rednie lub lekkie uszkodzenie ciaa lub

  szkody materialne.

  WSKAZWKA PRAKTYCZNA

  Pod tym hasem zawarte s informacje

  przeznaczone dla uytkownika,

  pozwalajce na optymalne wykorzystanie

  i nastawienie urzdzenia, jak rwnie inne

  uyteczne uwagi.

 • Dla wasnego bezpieczestwa 1

  5

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w zwizku z ulepszeniami technicznymi!

  Instrukcja obsugi Kocio grzewczy olejowo/gazowy Logano G115 Wydanie 11/2001

  Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

  1.3 Wskazwki bezpieczestwa, ktrych naley szczeglnie przestrzega

  Nieprawidowa obsuga Logano G115 moe by

  przyczyn powstania szkd materialnych.

  Kocio grzewczy naley uytkowa tylko zgodnie

  z jego przeznaczeniem oraz w stanie sprawnoci

  technicznej.

  Wykonanie prac instalacyjnych zwizanych

  z instalacj grzewcz zleci naley firmie

  instalacyjnej.

  Uytkownik powinien zosta szczegowo

  poinstruowany w zakresie obsugi urzdzenia przez

  firm instalacyjn.

  Prosimy o dokadne zapoznanie si z niniejsz

  instrukcj obsugi.

  1.3.1 Kotownia

  UWAGA!

  ZAGROENIE DLA YCIA

  Niebezpieczestwo wybuchu

  atwopalnych gazw.

  Zapach gazu oznacza niebezpieczestwo

  wybuchu.

  Nie uywa otwartego ognia! Nie pali!

  Nie uywa zapalniczek!

  Nie dopuci do tworzenia iskier!

  Nie dotyka wcznikw elektrycznych,

  nie korzysta rwnie z telefonu,

  wtyczek i dzwonka!

  Zamkn gwny zawr gazu!

  Otworzy okna i drzwi!

  Ostrzec mieszkacw budynku, nie

  uywajc dzwonka!

  Opuci budynek!

  Wezwa pogotowie gazowe i firm

  instalacyjn korzystajc z telefonu

  znajdujcego si poza budynkiem!

  W razie potrzeby powiadomi policj

  lub stra poarn!

  Jeeli ulatnianie si gazu jest

  syszalne, naley natychmiast opuci

  zagroon stref!

  UWAGA!

  ZAGROENIE DLA YCIA

  niebezpieczestwo zaczadzenia.

  Niedostateczny dopyw powietrza moe

  powodowa uwalnianie si spalin

  i w zwizku z tym stwarza zagroenie dla

  ycia.

  Otworw na- i wywiewnych

  nie wolno zmniejsza ani zamyka.

  Jeeli wada ta nie zostanie

  niezwocznie usunita, uytkowanie

  kota grzewczego jest niedozwolone.

  UWAGA!

  NIEBEZPIECZESTWO POWSTANIA POARU

  w wyniku zapalenia si materiaw lub

  cieczy atwopalnych.

  W bezporednim otoczeniu rda

  ciepa nie wolno skadowa adnych

  atwopalnych materiaw i cieczy.

  UWAGA!

  USZKODZENIE KOTA

  w wyniku zanieczyszczenia powietrza do

  spalania.

  Nie uywa rodkw czyszczcych

  zawierajcych chlor oraz

  wglowodorw halogenowych

  (np. stosowanych w puszkach ze

  rodkami w aerozolu, zawartych

  w rozpuszczalnikach i rodkach

  czyszczcych, farbach, klejach).

  Nie dopuszcza do silnego zakurzenia.

  Nie rozwiesza w kotowni odziey

  w celu jej wysuszenia.

  UWAGA!

  USZKODZENIE URZDZENIA

  w wyniku oddziaywania mrozu.

  Naley pamita o zabezpieczeniu

  pomieszczenia, w ktrym ustawiony

  jest kocio, przez wpywem mrozu.

 • Dla wasnego bezpieczestwa1

  6

  Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w zwizku z ulepszeniami

View more