nasz rynek 358

Download Nasz rynek 358

Post on 28-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego

TRANSCRIPT

 • BEZPATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

  4 cz

  erw

  ca 2

  013

  roku

  nr 2

  2 (3

  58),

  rok

  XIS

  SN

  173

  2-88

  7XN

  ak

  ad 2

  0.0

  00

  ww

  w.n

  asz

  rynek.

  pl

  KARDIOLOGIA FINANSOWANA

  strona 2

  CHCEMY INWESTORW

  strona 5

  GAZY TECHNICZNE

  Wglometul. Rejtana 5463-400 Ostrw Wlkp.Tel. 62 736-19-51; 603-882-965

  11 kg

  PROPANBUTAN

  www.lind

  e-gaz.pl40bruttoz

  PROMO

  CYJNE

  CENYTLENod

  18 z

  OSW SUMMER LEAGUE X RUSZYA

  strona 12

  tel. 62-738-41-98CZYNNY CA DOB

  Dofinansowania do wzkw z napdem elektrycznym i skuterw odkryj swoj szans! str. 20

  Stadion dla ekstraklasy8266 miejsc siedzcych, spenio-

  ne wymogi PZPN do rozgrywania meczw ekstraklasy i zawodw lekkoatletycznych na poziomie krajowym - to zadania kolejnych etapw przebudowy kaliskiego Stadionu Miejskiego. Budowa ma si zakoczy 1 grudnia 2014 roku.

  Prezydent Janusz Pcherz pod-pisa specyfikacj warunkw za-mwienia na realizacj II etapu modernizacji stadionu.

  - Teraz mamy jednak pewno, e na kaliskim stadionie bd mogy by rozgrywane mecze kadego szczebla rozgrywek prowadzonych przez PZPN tumaczy wiceprezy-dent Dariusz Grodziski. Stadion bdzie mia m.in. podgrzewan muraw z systemem nawadniaj-cym, bdzie omiotorowa bienia lekkoatletyczna. Prace bd kosz-towa 14 mln z. NOW Fo

  t.: W

  AC

  AW

  NO

  WA

  K

 • 2 4 czerwca 2013, nr 22(358)informacjewww.naszrynek.pl Nasz Rynek

  Gutw

  Zomiarze w akcjiDwch mczyzn przyje-

  chao na teren prywatnej posesji samochodem do-stawczym, na ktry zaa-dowali znajdujce si na terenie podwrka elementy metalowe maszyn rolniczych oraz silnik i skrzyni biegw od koparki. W miejscowoci Gutw zostali zatrzymani przez patrol drogwki. Poli-cjanci podczas kontroli po-jazdu i przewoonego przez niego adunku ujawnili, e na pace jest ponad 1.340 kilogramw elementw me-talowych. ANKA

  kalisz

  2 czerwca, w kaliskiej Ba-zylice w. Jzefa zostaa odprawiona uroczysta msza wita w intencji miasta i jego mieszkacw. Eucha-rystii przewodniczy Ordy-nariusz Kaliski, ks. biskup Edward Janiak. Uczestni-czyli w niej przedstawiciele samorzdowych wadz mia-sta, reprezentanci instytucji miejskich i mieszkacy. Msz w. zapocztkowano obchody wita miasta, o czym szerzej napiszemy w nastpnym numerze.

  NOW

  Opatwek

  200 niewybuchwPrawie 200 sztuk niewybu-

  chw, w tym granaty mo-dzierzowe, granaty rczne, miny przeciwpancerne, po-ciski artyleryjskie i pociski rakietowe z czasw II wojny wiatowej odnaleli 21 maja saperzy na terenie lenym w miejscowoci Borw w gmi-nie Opatwek. S to niewy-buchy pochodzce z okresu II wojny wiatowej. Odna-lezione niewypay przeja grupa saperw z Jednostki Oczyszczania Terenu z Ino-wrocawia do neutralizacji.

  NOW

  Zgoda na poyczkOStRw Burzliwa XXXIV Sesja Rady

  Mowa o uchwale w sprawie wyraenia przez ostrow-skich radnych zgody na usta-nowienie zabezpieczenia spaty poyczki, ktr to przeznaczono na Regionalny Zakad Zagospodarowania Odpadw. Gos ju na po-cztku zabra radny Alojzy Motylewski, ktry mwi: - Nie powinnimy wydawa 40 mln z na zaduenia. Gdyby byy to pienidze unijne - jestem za tym. Gdy te pienidze maj i z bu-detu miasta - nie podpisuj

  si pod tym. Wymianom sownym nie

  byo koca. Wzajemnie byy wypominane bdy m.in. nieobecnoci prezydenta na komisjach rady lub zacho-wanie radnego Motylewskie-go podczas jednej z komisji w stosunku do Katarzyny Pilarczyk- Dworaczyskiej, wiceprezes zarzdu RZZO. Ostatecznie, po godzinnej wymianie zda i rozpocz-ciu gosowania, uchwaa ta zostaa przyjta 13 gosami.

  AB

  OStRw

  ukradli przewodyDyurny ostrowskiej po-

  licji otrzyma informacj o kradziey z pomieszcze biurowych budynku przy ulicy Kolejowej w Ostrowie. Nieznani sprawcy z budynku skradli przewody i listw zasilajc. eby dosta si do wntrza, sprawcy znisz-czyli drzwi wejciowe do biura. Warto poniesionych przez waciciela posesji strat wyceniono na 380 zo-tych. Policjanci nazajutrz po zdarzeniu zatrzymali dwch mieszkacw Ostro-wa. ANKA

  w intencji...

  Przetarg na cz budowla-n zosta ogoszony 28 grud-nia 2012 roku, wystartowao w nim 10 firm oferujcych od 5,4 do 10 milionw zo-tych za wykonanie prac bu-dowlanych. 19 marca 2013 podpisano umow z firm, ktra przedstawia najko-rzystniejsz ofert. Cz budowlana to wydatek okoo 5,4 miliona zotych, ktre razem z wyposaeniem po-chonie okoo 10 milionw zotych.- W dniu dzisiejszym udao si rozstrzygn prze-targ na pozyskanie finanso-wania na budow oddziau kardiologicznego, mog powiedzie ju w tej chwili oficjalnie, e firm, ktra bdzie finansowaa budow

  dziau kardiologicznego jest Getin Noble Bank S.A z Warszawy.- tumaczy Piotr Skoczylasz, dyrek-tor do spraw finansowych ostrowskiego szpitala. Kre-dyt jest porczony w czci budowlanej przez powiat ostrowski. W czci wypo-saeniowej dodatkowym za-bezpieczeniem bdzie cesja kontraktu kardiologicznego z NFZ i zastaw na wypo-saeniu. Ostatnim etapem postpowa zwizanych z inwestycj bdzie ogosze-nie przetargu na specjali-styczne wyposaenie, ktry planowany jest niebawem. Prace budowlane powinny zakoczy si latem tego roku. BRO

  Trwaj prace przy budowie cznika

  Fot.:

  pio

  tr b

  ro

  da

  la

  kardiologia finansowanaOStRw Oddzia kardiologiczny ju jesieni ?

  Getin Noble Bank bdzie finansowo obsugiwa budow oddziau kardiologicznego. Jego oferta bya najkorzystniejsza ze wszystkich podmiotw, ktre startoway w przetargu.

  Na ostatniej sesji, ktra odbya si 28 maja w Sali Sesyjnej Urzdu Miejskiego, jedna z uchwa wywoaa bardzo burzliw dyskusj.

  Tylko 5 minut i wiesz wszystko!

  Sprawd kredyt gotwkowy

  Pena informacja o kredycie, opatach i prowizjach jest dostpna na www.meritumbank.pl oraz w placwkach Banku.

  Przejd do meritum

  Placwka Partnerska Meritum BankuOstrw Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 531 530 021, 507 113 045

  REKLAMA

  W Kaliskim Grodzie mona byo zobaczy pokazy walk wojw, turnieje rycerskie oraz inscenizacje prezen-tujce wane wydarzenia z dziejw Kalisza. W zagro-dzie odbya si prezentacja codziennych zaj i rednio-wiecznych rzemios, takich jak: pieczenie chleba i pod-pomykw, zioolecznictwo, produkcja dziegciu, garncar-stwo, wdzenie potraw, ple-cionkarstwo czy kowalstwo. Duym zainteresowaniem wrd zebranych goci cie-szya si degustacja tzw. redniowiecznej coca-coli, czyli kwasu chlebowego oraz wody brzozowej. Mona byo sprbowa rwnie trady-cyjnie wypiekanego chleba na naturalnym zakwasie z

  piekarni Stanisawa Pa-raczyskiego, radnego i spoecznika, ktry jest ini-cjatorem wielu rodowisko-wych imprez i festynw. Nie zabrako rwnie atrakcji dla najmodszych. Podczas Ak-cji May Archeolog poszu-kiwano ukrytych skarbw, prezentowano warsztat pra-cy archeologa oraz sprztu uywanego podczas bada archeologicznych. Duym powodzeniem cieszya si te zagroda dla zwierzt, gdzie mona byo zobaczy m.in.: owce, kozy i alpaki. Imprez uwietnia grupa szczudlarzy, onglerw i poykaczy ognia. Kady mg rwnie sam poczu si jak redniowieczny rycerz.

  AMA

  Kaliszanie interesowali si yciem Piastw

  Fot.:

  ag

  nie

  szk

  a m

  ar

  sza

  Jak w redniowieczukalisz w Zagrodzie piasta koodzieja

  W Kaliskim Grodzie Piastw na Zawodziu odbya si impreza plenerowa W Zagrodzie Piasta Koodzieja.

  REKLAMA

  mieciowa rewolucjaOStRw Rachunki zapacimy gminie

  - Dziki temu mieszkacy mieli jeden problem mniej do zaatwienia - mwi An-drzej Strykowski, prezes Zakadu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO.

  W dotychczas obowizu-jcym modelu gospoda-rowania odpadami komu-nalnymi waciciele nieru-chomoci (indywidualni, wsplnoty mieszkaniowe itp.) zawierali umowy z podmiotami (przedsi-biorcami, jednostkami or-ganizacyjnymi gmin) na odbir odpadw, z ktrego to tytuu byy uiszczane nalenoci na rzecz tych podmiotw. Po nowelizacji model ten ulega cakowitej zmianie. Waciciele nie-ruchomoci bd uiszcza rodzaj daniny publicznej w postaci opaty za gospo-darowanie odpadami na rzecz gminy. Gmina za bdzie stron umw dla

  podmiotw odbierajcych odpady.

  Warto podkre l i , e zmiany w systemie gospo-darowania odpadami ko-munalnymi maj sprawi, e nikomu nie bdzie opa-cao si wyrzuca mieci na dzikie wysypiska, bo wszy-scy mieszkacy bd objci systemem zbierania odpa-dw. Celem zmian jest rw-nie zwikszenie poziomu recyklingu i odzysku odpa-dw zebranych selektyw-nie, a take zmniejszenie masy odpadw ulegajcych biodegradacji kierowanych do skadowania. mieci to cenny surowiec i naley je ponownie wykorzystywa. Gmina, wymagajc od nas waciwego postpowania ze mieciami, jednoczenie zapewni nam do niego wa-runki, np. tworzc miejsca, w ktrych bdzie mona pozby si nietypowych odpadw. RB

  Od 1 lipca to gminy przejmuj obowizki zwizane z zagospodarowaniem odpadw komunalnych. Ostrowianie nie musz si martwi o wypowiedzenie umw firmom, ktre dotychczas odbieray odpady, gdy zostay one wypowiedziane automatycznie przez przedsibiorstwa mieciowe.

  3www.naszrynek.plreklama4 czerwca 2013, nr 22(358) Nasz Rynek

  Ser Rycki

  Wafel Mega Grzeki 48 g

  Winogrono

  Margaryna Delma 500 g

  Karkwka z/k

  Keczup Tortex 500 g

  cena

  10,99 z za kg

  cena

  17,99 z za kg

  cena

  4,49 z za kg

  cena 2,49 zza sztuk (4,98 z za kg)

  cena 0,99 zza sztuk

  (20,62 z za kg)

  cena 2,59 zza sztuk (5,18 z za kg)

 • 2 4 czerwca 2013, nr 22(358)informacjewww.naszrynek.pl Nasz Rynek

  Gutw

  Zomiarze w akcjiDwch mczyzn przyje-

  chao na teren prywatnej posesji samochodem do-stawczym, na ktry zaa-dowali znajdujce si na terenie podwrka elementy metalowe maszyn rolniczych oraz silnik i skrzyni biegw od koparki. W miejscowoci Gutw zostali zatrzymani przez patrol d