nasze okna drzwi - poid.· już od ponad roku realizujemy kampanię public relations o charakterze

Download Nasze OKNA DRZWI - poid.· Już od ponad roku realizujemy kampanię Public Relations o charakterze

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OKNA&DRZWI N a s z e

Zwizkowy biuletyn informacyjny Numer 7 Jesie 2013

IV KONgRes stOlARKI POlsKIej ZgROmADZI WIelu WybItNych eKsPeRtW. O AKtuAlNych WyZWANIAch ORAZ PRZysZOcI bRANy stOlARKI buDOWlANej DebAtOWAlI PRZeDstAWIcIele fIRm, NAuKOWcy I DZIeNNIKARZe. DysKusjA WytycZyA NOWe KIeRuNKI DZIAA DlA tegO seKtORA POl-sKIej gOsPODARKI.

Program merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu podzielono na trzy osobne i wane tematy wiodce. W kadym bloku gos zabiera osobny zesp eksper-tw. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele kilku-dziesiciu firm zwizanych z bran stolarki budowla-nej.

IV Kongres stolarki Polskiej

Ory Polskiej stolarki

PO RAZ PIeRWsZy W hIstORII WRcZONO ORy POlsKIej stOlARKI - PRestIOWe NAgRODy stANO-WIce WyRAZ uZNANIA bRANy stOlARKI buDOW-lANej DlA DZIAA lAuReAtA - OsOby lub fIRmy.

forum stolarki Polskiej

W DNIAch 17-18 cZeRWcA 2013 ROKu ODbyO sI fORum stOlARKI POlsKIej.

Organizujc spotkanie, Zwizek POiD zrealizowa uzgodnion na IV Kongresie Stolarki Polskiej rezolucj. Podczas konferencji przedstawiciele brany uzgodnili wsplne stanowisko odnonie Deklaracji Waciwoci Uytkowych.

www.poid.eu

wicej na str. 4

wicej na str. 7

wicej na str. 9

W tegorocznej edycji Kongresu wzili udzia twrcy najwikszych polskich firm

Statuetka Ora Polskiej Stolarki

Panel dyskusyjny podczas IV Kongresu Stolarki Polskiej Gosowanie podczas Forum Stolarki Polskiej

Rozdanie nagrd odby-o si 16 maja 2013 roku w czasie uroczystej Gali IV Kongresu Stolarki Polskiej. Statuetki otrzymay osoby oraz firmy, ktre w sposb szczeglny przyczyniy si do rozwoju brany oraz Zwizku POiD.

2

Szanowni Pastwo,

ostatni rok by dla Zwizku wyjtkowy. To okres wielu pozytywnych zmian, ktre w mniejszym lub wik-szym stopniu z pewnoci Pastwo odczuli.

Ju od ponad roku realizujemy kampani Public Relations o charakterze edukacyjnym. W maju zorganizowalimy IV Kongres Stolarki Polskiej w zupenie nowej formule. Podczas Kongresu po raz pierwszy rozdalimy rekomendujce Certyfikaty Zwizku POiD oraz Ory Polskiej Sto-larki. Najwiksza w historii frekwencja, wysokiej jakoci merytorycznej panele dyskusyjne, zaangaowanie prestiowych mediw (w tym relacje na ywo w TVN CNBC czy Radiu PiN) oraz zna-nych i cenionych instytucji branowych i biz-nesowych utwierdziy nas w przekonaniu, jak wanym wydarzeniem dla brany jest Kongres.

W czerwcu, w ramach realizacji postanowie rezolu-cji kongresowej, zorganizowalimy Forum Polskiej Stolarki. W okresie letnim wydalimy pierwszy kata-log eksportowy, ktry cieszy si ogromnym zainte-resowaniem wrd wielu instytucji zagranicznych. W ramach BPP POLSKIE OKNA I DRZWI odwiedzi-limy najwiksze targi w Europie (m. in. BATIMAT w Paryu czy MADE expo w Mediolanie), organizujc wsplne stoisko dla firm z brany. W ostatnim czasie doczyy te do nas kolejne firmy, dziki czemu jest nas ju ponad setka!

W zwizku z zachodzcymi zmianami niedaw-no powstaa nowa strona internetowa POiD, teraz nadszed czas na nowy, przygotowany specjalnie dla Pastwa Biuletyn! Mamy nadziej, e odwieo-na wersja dotychczasowych wyda przypadnie Pa-stwu do gustu. To jednak nie koniec Przed nami jeszcze duo intensywnej pracy najblisze mie-sice przynios kolejne wielkie i mniejsze zmiany, o ktrych na bieco bdziemy Pastwa informo-wa. Brana stolarki otworowej ma ogromny po-tencja, a naszym celem i obowizkiem jest pomc Pastwu go wykorzysta. Tymczasem, zapraszam do lektury!

Z powaaniem,

Janusz Komurkiewicz

sowo od Prezesa

Nowi czonkowiew Zwizku POiD

entra sp. z o. o. to producent rnego rodzaju drzwi, m. in. drzwi wewntrz-nych, akustycznych, caoszklanych i wejciowych, a take systemw prze-suwnych oraz akcesoriw. Szeroka gama oferowanych przez firm wyrobw po-

zwala na kompleksowe i eleganckie wyposaenie kadego wntrza. Wysoka estetyka rozwiza entra poczona jest z trwaoci i funkcjonalnoci, dziki czemu wyroby marki speniaj nawet najbardziej wy-growane wymagania odbiorcw.

eNtRA sP. Z O. O.Juszkowo, ul. Zdrowa 10, 83-00 Pruszcz Gdaski, www.entra.pl

Zwizek Polskie Okna i Drzwi cay czas rozwija swoj dziaalno i przyjmuje nowych czonkw. Do grona producen-tw zrzeszonych w naszej organizacji w ostatnim czasie doczyy cztery nowe firmy: entra sp. z o. o., forest, POl-sKONe sp. z o. o. i starglass sp. z o. o.

www.poid.eu

3

Zmieniona strona internetowa Zwizku POiD

Serdecznie witamy nowych czonkw Zwizku POiD i ufamy, e realizowane przez nas wsplnie projekty przyczyni si do dalszego rozwoju brany stolarki budowlanej.

Firma POl-sKONe sp. z o. o.powstaa w 1990 roku i od tego czasu dynamicznie si rozwija,

oferujc bogat gam wyrobw: drzwi wewntrz-ne, wejciowe, techniczne i zewntrzne, drewniane okna, ocienice, listwy drzwiowe i przypodogowe, a take okiennice i futryny. Firma dysponuje trzema nowoczesnymi zakadami produkcyjnymi i zatrudnia ponad 900 wysoko wykwalifikowanych pracownikw. Produkuje swoje wyroby od podstaw z najlepsze-go gatunkowo drewna pochodzcego wycznie z polskich lasw.

POL-SKONE SP. Z O. O.ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin, www.pol-skone.eu

fAbRyKA OKIeN PcV fORestul. Daleka 115, 82-200 Malbork, www.forest.pl

Spka forest to zaoona w 2000 roku firma, dziaajca pocztkowo jako niewielkie, ro-

dzinne przedsibiorstwo. Dynamiczny rozwj spki zapewni jej pozycj jednego z wiodcych producen-tw stolarki otworowej w systemie Aluplast w Polsce. Zakres dziaalnoci forest obejmuje produkcjokien i drzwi zarwno PVC, jak i aluminiowych. Wyroby firmy s wykorzystywane m. in. w oknach domw pasywnych, drzwiach unoszono-przesuwnych czy konstrukcjach aluminiowych.

stARglAss sP. Z O. O.Koobrzeska 5, 07-401 Ostroka, www.starglass.pl

starglass sp. z o. o. to pol-sko-fiska spka dziaajca od 1993 roku. Podstawow

dziaalnoci firmy jest przetwrstwo szka, gwnie produkcja szyb termoizolacyjnych. starglass zajmuje si rwnie dystrybucj paskiego szka budowlanego. Wytwarzanie oferowanych przez ni wyrobw odbywa si na nowoczesnych maszynach. Spka posiada trzy linie technologiczne do produkcji szyb termoizola-cyjnych, automatyczn lini do rozkroju szka, lini do hartowania i wiele maszyn peryferyjnych. Firma wci si rozwija, wdraa innowacyjne technologie i dy do rozszerzenia oferty o nowe produkty i usugi.

W celu jeszcze lepszego i bardziej efek-tywnego zaprezentowania firm nale-cych do Zwizku POiD, zdecydowalimy si na przygotowanie witryny, oferujcej wiele nowych moliwoci.

Nowa strona internetowa Zwizku zapewnia uyt-kownikom prost, intuicyjn nawigacj i atwy dostp do informacji dotyczcych funkcjonowania naszej organizacji oraz jej Czonkw. Umiecilimy na niej wizytwki wszystkich firm zrzeszonych w Zwizku, wzbogacone materiaem zdjciowym pokazujcym najciekawsze ich realizacje oraz materiaem filmo-wym, prezentujcym monta, konserwacj czy tech-nologi wykonania stolarki budowlanej. Zmieniony layout witryny i jej funkcjonalno sprawiy, e staa si ona przejrzyst wizytwk Zwizku w Internecie. Strona otwiera przed nami zupenie nowe moliwo-ci pozwala na przykad na zamieszczanie interak-tywnych treci, takich jak filmy czy mapy wyjania Pawe Wrblewski, Dyrektor Zwizku Polskie Okna i Drzwi. Nowa witryna jest rwnie bardziej dostpna dla zagranicznych inwestorw i partnerw poszuku-jcych informacji na temat funkcjonowania polskiej brany stolarki budowlanej. Wszystko to za spraw m. in. profesjonalnie przygotowanej angielskiej wersji jzykowej strony i mapie, na ktrej firmy czonkow-skie Zwizku mog umieszcza swoje punkty handlo-we z caego wiata. Nowa strona Zwizku POiD zostaa wykonana w nowoczesnej technologii, pozwalajcej na dostosowanie jej wygldu do rozdzielczoci urz-dzenia. Za zaprojektowanie i realizacj projektu od-powiada agencja interaktywna Sternick, naleca do Innowacyjnej Grupy Marketingowej Aveex.

Nowa strona internetowa

www.poid.eu

4

chemii budowlanej. Analizujc histori zagranicznej ekspansji swojej firmy, Domarecki zdiagnozowa sytu-acj eksporterw w brany.

Dyskutanci, na podstawie wasnych dowiadcze z rynkw caego wiata, rozwaali rne koncepcje dziaa eksportowych. Poza korzyciami, omwio-no take potencjalne problemy, z jakimi spotka si mog eksporterzy. Wrd najwikszych zagroe wymieniono blokowanie ekspansji polskich marek na rynki zachodnie oraz nieetyczne zachowania part-nerw biznesowych na Wschodzie.

Krzysztof Domarecki nawoywa do ponadfirmo-wego porozumienia oraz przygotowania wsplnej strategii ataku rynkw zagranicznych przez przed-sibiorstwa, ktrych produkty s wzgldem siebie komplementarne. Panelici zgodni byli co do tego, e polskie firmy powinny zwiksza swoj obecno w Europie, pomimo dojrzaoci tego rynku. Rynek europejski jest jak Rzym u schyku cesarstwa. Jest miejsce na to, eby weszli barbarzycy - arto-bliwie podsumowa ten wtek Domarecki.

suKces ZA gRANIc

Drugi blok tematyczny powicony by osiganiu sukcesu na rynkach zagranicznych. Moderatorem by prof. dr hab. Jerzy Cielik z Katedry Przedsibiorczoci Akademii leona Komiskiego. Dyskusj poprzedzi-y wystpienia: Joanny Florczak-Czujwid z Asm cen-trum bada i Analiz Rynku oraz Jacka Koniecznego, Export Managera w fakro odpowiedzialnego za rynki niemieckojzyczne. W dyskusji wzili ponadto udzia: Katarzyna widerska (Winiowski) oraz Artur Romanik(m&s Pomorska fabryka Okien).

Program merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu podzielono na trzy osobne i wane dla brany tematy. W kadym bloku gos zabiera osobny zesp eksper-tw. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele kilku-dziesiciu firm zwizanych z bran stolarki budow-lanej.

euROPA jAK RZym

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego pr-bowali odpowiedzie na pytanie: Czy polskie fir-my brany stolarki budowlanej maj szans sta si firmami globalnymi?. Blok moderowa prof. dr ha