nazwa opracowania projekt konserwacji 20110824... · drzwi drewniane s.21 4. ogrodzenie budynku,...

Download NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT KONSERWACJI 20110824... · Drzwi drewniane s.21 4. Ogrodzenie budynku, ceglane

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ETAP / BRANA:PROJEKT BUDOWLANY

DATA:SZCZECIN, XI. 2010 TECZKA: 1 TOM: 1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNAmgr in . a rch . ARIEL KOZA

71-793 Szczecin, ul. Kostrzewskiego 19/4tel. 665 35 60 10, e-mail: ariel.koza@gmail.com

NAZWA OPRACOWANIAPROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

ADRES70-502 SZCZECIN, ul. Way Chrobrego 4DZIAKAnr 9, obr. 1029NR REJESTRU ZABYTKW1065 z dnia 21.03.1985r

DANE INWESTORAZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI 70-502 SZCZECIN, ul. Way Chrobrego 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEONE / COPY RIGHTS RESERVEDOpracowanie chroniony jest prawem zgodnie z Ustaw o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstpowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest

niedozwolone i podlega karze

OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTANT:

mgr in. arch. IZABELA BASZKIEWICZ KOZA upr. budowlane 20/ZPOIA/OKK/2007 b/o

SPRAWDZAJCY:

mgr in. arch. KATARZYNA KASZYCAupr. budowlane 6/ZPOIA/OKK/2010 b/o

OPRACOWANIE:

mgr in. arch. ARIEL KOZA

OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE

OPRACOWANIE:

mgr in. IRENEUSZ ZAKRZEWSKIupr. budowlane 363/Sz/94, 103/96

OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE

OPRACOWANIE:

mgr in. EWA PALACZ

OWIADCZENIEW trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pniejszymi zmianami Niniejszym owiadczamy, e opracowana i sprawdzona przez nas dokumentacja

projektowa, wchodzca w skad ww. projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z obowizujcymi na dzie jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

Spis treci - TOM 1

OPIS BUDOWLANY s.3-121. Przedmiot, podstawa opracowania i informacje oglne s.4

1.1. Dane inwestora s.41.2. Lokalizacja Inwestycji s.41.3. Projektanci s.4

2. Zakres opracowania s.43. Lokalizacja obiektu s.44. Opis obiektu s.45. Historia obiektu s.46. Stan zachowania elewacji s.57. Stan zachowania ogrodzenia (Wawelska/Jarowita) s.78. Stan zachowania ogrodzenia niskiego s.89. Stan techniczny wie s.810. Zaoenia projektowe s.8

10.1. Izolacje s.810.2. Tarasy s.910.3. Tarasy na wieach s.1010.4. Konstrukcja wie s.10

11. Zagadnienia przeciwpoarowe s.12

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH s.13-241. Elewacja budynku - cega s.152. Elewacja kamie szaro-beowy piaskowiec s.173. Drzwi drewniane s.214. Ogrodzenie budynku, ceglane od ul. Wawelskiej/Jarowita s.225. Ogrodzenie budynku niskie s.236. Uwagi przy wykonywaniu prac konserwatorskich s.24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA s.25-97

INFORMACJA O BEZPIECZESTWIE I OCHRONIE ZDROWIA s.98-1081. Zakres robt s.1002. Istniejce obiekty budowlane s.1003. Zagospodarowanie placu budowy s.100

3.1. Ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drg, wej i przej pieszych s.1003.2. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody s.1003.3. Odporwadzenie ciekw lub ich utylizacja s.1023.4. Urzdzenie pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych s.1023.5. Zapewnienie owietlenia naturalnego i sztucznego s.1023.6. Zapewnienie cznoci telefonicznej s.1023.7. Urzdzenie skadowisk materiaw i wyrobw s.102

4. Roboty ziemne s.1035. Roboty budowlano-montaowe s.1046. Roboty wykoczeniowe s.1047. Maszyny i urzdzenia techniczne uytkowane na placu budowy s.1058. Instrukta pracownikw przed przystpieniem do realizacji robt szczeglnie niebezpiecznych s.1069. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywanych robt budowlanych s.107

9.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkw przy pracy s.1079.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkw przy pracy s.1079.3. Osoba kierujca pracownikami jest zobowizana s.1079.4. Kierownik budowy powinien podj stosowne rodki profilaktyczne majce na celu s.107

Spis treci - TOM 2

ZACZNIKI s.3-90Zacznik nr 1 badania laboratoryjne cegy s.4Zacznik nr 2 badania petrograficzne cega s.6Zacznik nr 3 badania petrograficzne piaskowiec s.8

PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

Zacznik nr 4 badania petrograficzne bazalt s.11Zacznik nr 5 badania petrograficzne spoina s.13Zacznik nr 6 badania petrograficzne tynk s.15Zacznik nr 7 badania nawarstwie s.19Zacznik nr 8 ekspertyza techniczna: stan elewacji budynku ZUW w Szczecinie s.20Zacznik nr 9 uprawnienia i zawiadczenie mgr in. arch. Izabela Baszkiewicz-Koza s.85Zacznik nr 10 uprawnienia i zawiadczenie mgr in. arch. Katarzyna Kaszyca s.86Zacznik nr 11 uprawnienia i zawiadczenie mgr Ewa Palacz s.87Zacznik nr 12 uprawnienia i zawiadczenie mgr in. Ireneusz Zakrzewski s.89

RYSUNKI TECHNICZNE s.91-105

NR NAZWA RYSUNKU SKALA1 Elewacja nr 1 od ul. Wawelskiej 1:1002 Elewacja nr 2 podwrze, elewacja zachodnia 1:1003 Elewacja nr 3 podwrze, elewacja poudniowa 1:1004 Elewacja nr 4 podwrze, elewacja zachodnia 1:1005 Elewacja nr 5 podwrze, elewacja pnocna 1:1006 Elewacja nr 6 podwrze, elewacja wschodnia 1:1007 Elewacja nr 7 podwrze, elewacja pnocna 1:1008 Elewacja nr 8 od ul. Jarowita 1:1009 Elewacja nr 9 od ul. Szczerbcowej 1:10010 Elewacja nr 10 (zachodnia), 11(poudniowa), 12A(pnocna) 1:10011 Elewacja nr 12 od ul. Way Chrobrego 1:10012 Elewacja nr 12D(zachodnia), 12B (poudniowa), 12C(pnocna) 1:10013 Elewacja dziedziniec nr 1 1:10014 Elewacja dziedziniec nr 2 1:100

PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

O P I S B U D O W L A N Y

PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.1.1 Dane inwestora.ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI

70-502 SZCZECIN, ul. Way Chrobrego 4

1.2. Lokalizacja inwestycji70-502 SZCZECIN, ul. Way Chrobrego 4

1.3. Projektant.- mgr in. arch. Izabela Baszkiewicz Koza, upr. budowlane nr 20/ZPOIA/OKK/2007

- mgr in. arch. Katarzyna Kaszyca, upr. budowlane nr

- mgr in. arch. Ariel Koza

- mgr in. Ireneusz Zakrzewski upr. budowlane nr 363/Sz/94, 103/96

- mgr Ewa Palacz, konserwator zabytkw

2. ZAKRES OPRACOWANIAOpracowanie jest projektem budowlanym w zakresie konserwacji elewacji oraz remontu wie budynku

Zachodniopomorskiego Urzdu Wojewdzkiego w Szczecinie. Obiekt wpisany do rejestru zabytkw pod nr

1065 z 21.03. 1985 r.

3. LOKALIZACJA OBIEKTUGmach Urzdu wzniesiony na Waach Chrobrego, na pnoc od Starego Miasta. Fasada gwna zwrcona jest

na poudniowy wschd w stron Odry. Kompleks budynkw zajmuje cay kwarta zabudowy i pooony jest

pomidzy ulicami Way Chrobrego od wschodu, ulic Jarowita od Zachodu, Wawelsk od pnocy oraz

ul. Szczerbcow od poudnia.

4. OPIS OBIEKTUZesp zoony z gwnego, picioskrzydowego gmachu wzniesionego na potrzeby urzdu Rejencji oraz dwch

przylegajcych po bokach, znacznie mniejszych budynkw sucych pierwotnie jako rezydencja prezydenta

rejencji (od poudnia) i siedziba urzdw morskich (od pnocy). Budynki boczne o rzutach zblionych do litery

L poczone z frontowym skrzydem gmachu gwnego w jeden cig zabudowy o wsplnej, reprezentacyjnej

fasadzie od strony Odry. Gmach gwny zaoony na rzucie zblionym do kwadratu o pitym, dodatkowym

skrzydle rwnolegym do skrzyda frontowego. W obrbie gwnego gmachu pooone dwa dziedzice

wewntrzne, za budynkami bocznymi dwa dziedzice zewntrzne. Frontowe skrzydo gmachu gwnego

flankowane na kocach dwiema wieami.1

5. HISTORIA OBIEKTUProjekt gmachu opracowa w latach 1903-1904 starszy radca budowlany Paul Kieschke z Ministerstwa Robt

Publicznych. Gmach zaprojektowano w stylu tzw. renesansu niemieckiego z elementami nawizujcymi do

pnego baroku. Budynek przeznaczono na siedzib biur Rejencji (gmach gwny), mieszkanie prezydenta

Rejencji (budynek poudniowy) oraz Urzdw Morskich (budynek pnocny). Prace rozpoczto w 1906 roku a

zakoczono 1 padziernika 1911 roku.

Wanymi informacjami konserwatorskimi s wzmianki o firmach pracujcych przy elementach kamiennych:

Bracia Zeidler z Berlina wykonali prace kamieniarskie lskim piaskowcu na elewacjach; Josua Loeb z Mayen,

C.Kulmitz ze Strzegomia oraz Fr. Sparmann i Spka wykonali schody zewntrzne i gzymsy koronujce ze

lskiego granitu; Karl Schillihg z Berlina i C.F. Frster z Riesa wykonali elementy ze lskiego piaskowca

1 Karta Ewidencyjna Zabytkw Architektury i Budownictwa; Maciej Somiski, listopad 2000r

PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIE BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZDU WOJEWDZKIEGO W SZCZECINIE

kolumny, balustrady we wntrzu itp.; B.Mikstis i F.P. Krger z Berlina wykonali elementy kowalstwa

artystycznego glwnie balustrad klatek schodowych.2

6. STAN ZACHOWANIA ELEWACJIWystpujce materiay: Cega barwy intensywnie czerwonej, ozdobna cega szkliwiona, beowo-szary, gruboziarnisty i drobnoziarnisty piaskowiec z rejonu poudniowo-wschodniej Polski lub Niemiec, granit ( schody), metal eliwo ( kraty, balustrady), metal (ograniczniki niegowe), mied (ygacze ozdobne), sztuczny kamie ( niski cok ogrodzenia, podesty przed wejciem bocznym), drewno stolarka okienna, drzwiowa, tynk blendy okiennePrzewaajcy materia elewacyjny: intensywnie czerwona cega, gruboziarnisty piaskowiec

Cechy zewntrzne materiaw: badania in situCega: kolor intensywnie czerwony, wskazujcy na zoa gliny z du iloci tlenkw elaza; czerep cegy zwizy, nieporowaty, widoczne goym okiem na przeamie niewielkie iloci wtrtw margla w postaci paskich

lub okrgych kamykw, brak widocznych goym okiem gruboziarnistych zanieczyszcze cegy (ziarna powyej

2mm

Kam