nazwa zamówienia: zapytanie numer 24/rpwm/2018 wybór ...· 6 kryteria oceny oferty zamawiający

Download Nazwa zamówienia: Zapytanie numer 24/RPWM/2018 Wybór ...· 6 Kryteria oceny oferty Zamawiający

Post on 19-Jan-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Nazwa zamwienia: Zapytanie numer 24/RPWM/2018 Wybr wykonawcy wynajcia sali

szkoleniowej z wyposaeniem, zapewniajcego pene wyywienie i zakwaterowanie na potrzeby

przeprowadzenia 7-dniowego Kursu brakarskiego drewna okrgego

Data publikacji: 2018-08-19 Termin skadania oferty: 2018-08-27, godz.: 9.00 CEST Na przedmiot zamwienia skada si: Wynajcie sali wykadowej z wyposaeniem, zapewnienie penego wyywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 7-dniowego Kursu brakarskiego drewna okrgego

CPV- 70220000-9 (Usugi wynajmu lub leasingu nieruchomoci innych ni mieszkalne)

CPV- 55300000-3 (Usugi restauracyjne i dotyczce podawania posikw)

CPV- 98340000-8 (Usugi miejsc noclegowych oraz biur) Cel zamwienia:

Udzia osb w penowymiarowym kursie brakarskim drewna okrgego w komfortowych warunkach. Skrcony opis przedmiotu zamwienia

Przedmiotem postpowania jest wynajcie Zamawiajcemu sali szkoleniowej wraz wyposaeniem,

speniajcej odpowiednie wymagania techniczne, a nadto zapewnienie miejsc noclegowych i penego

wyywienia (niadania, obiady, kolacje i przerwy kawowe) dla 12 uczestnikw kursu oraz dla

instruktorw/wykadowcw w wymiarze 3 osb - podczas Kursu brakarskiego drewna okrgego,

ktry realizowany bdzie przez 7 dni kalendarzowych w okresie od 29 wrzenia do 5 padziernika

2018 r.

Szczegowy opis przedmiotu zamwienia

1. Wykonawca stworzy Zamawiajcemu moliwo zorganizowania, w sposb nieprzerwany 7-

dniowego kursu w okresie od 29 wrzenia do 5 padziernika 2018 r., poprzez: wynajcie

(udostpnienie) sali szkoleniowej wraz z wyposaeniem technicznym na cay okres kursu,

zapewnienie penego wyywienia oraz zakwaterowania dla 12 uczestnikw kursu oraz dla

instruktorw/wykadowcw w wymiarze 3 osb - przez cay okres kursu.

2. Sala szkoleniowa, miejsca noclegowe i miejsce spoywania posikw (stowka / restauracja)

powinny znajdowa si w jednym budynku, bd w kompleksie budynkw oddalonych od siebie na

odlego nie wiksz jak 500 metrw ze wzgldu na due prawdopodobiestwo wzicia udziau w

kursie przez osoby z niepenosprawnociami (dziaanie rwnociowe).

3. Kurs skada si z czci wykadowej oraz praktycznej, ktre przez cay okres kursu mog trwa

naprzemiennie. Z sali szkoleniowej, w ramach czci wykadowej, korzysta bd uczestnicy kursu

(docelowo 12 osb) oraz wykadowcy (1-3). Sala szkoleniowa ma by dostpna dla Zamawiajcego

codziennie od 29.09.2018 r. do 5.10.2018 r. wcznie, w godzinach od 8:00 do 19:00.

2

4. Kurs objty przedmiotem zamwienia odbywa si bdzie w ramach projektu unijnego

finansowanego czciowo ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa

Warmisko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

5. W zwizku z wyonieniem tartaku niezbdnego do przeprowadzenia kursu na terenie gminy

Kocian, w miejscowoci Witkwki, wymaganym jest aby sala, miejsce zakwaterowania i miejsce

wyywienia, tj. zasoby bdce przedmiotem postpowania, znajdoway si na w odlegoci nie

wikszej ni 45 km od tej lokalizacji (wiksza odlego utrudni sprawne przemieszczanie si na

zajcia praktyczne, a tym samym zakci prawidowy przebieg szkolenia).

6. Budynki, w ktrych odbywa si bd zajcia i miejsce, w ktrym zlokalizowane bdzie

zakwaterowanie, winny by przystosowane dla potrzeb osb niepenosprawnych (dziaanie

rwnociowe).

7. Warunki dotyczce sali szkoleniowej:

a) sala powinna by w peni wyposaona (krzesa, stoliki, rzutnik, komputer, ekran,

projektor, flipchart z kartkami) z systemem owietleniowym speniajcym wymagania

zawarte w normie owietleniowej PN-EN 12464-1:2004. Sala winna by podczona do

siedzi elektrycznej oraz Internetu (Wi-fi);

b) sala powinna spenia wszelkie normy BHP, posiada okna z dostpem do naturalnego

wiata dziennego, posiada dostp do wza sanitarnego i zaplecza socjalnego, by

ogrzewana i klimatyzowana;

c) w budynku, w ktrym znajduje si sala powinien by czynny podjazd dla osb

niepenosprawnych oraz pomieszczenia socjalne przystosowane do korzystania przez

osoby niepenosprawne (dziaanie rwnociowe);

d) wykonawca zapewni obsug techniczn sali, tzn. osob dbajc o czysto podczas

trwania zaj i po ich zakoczeniu danego dnia i osob na wypadek problemw

technicznych ze sprztem (tj. rzutnikiem, komputerem).

8. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu i wykadowcom pene wyywienie tj. dla 15 osb,

codziennie od 29 wrzenia do 5 padziernika 2018 r. Dokadne menu i godziny serwowania posikw

ustalone bd z Wykonawc na 3 dni przed rozpoczciem kursu.

9. Zamawiajcy preferuje w ramach kryterium oceny ofert Wykonawcw, ktrzy do wykonania zada

zwizanych z usugami cateringowymi (dot. wyywienia), zatrudnia bd (zatrudnienie trwajce od

rozpoczcia terminu realizacji usugi cateringowej do koca upywu realizacji usugi cateringowej,

jednak w przypadku rozwizania stosunku pracy przez osob niepenosprawn lub przez pracodawc

przed zakoczeniem tego okresu, wykonawca bdzie obowizany do zatrudnienia na to miejsce innej

osoby niepenosprawnej) przy realizacji usugi cateringowej (dot. wyywienia) co najmniej jedn z

nastpujcych osb:

- osoba niepenosprawna tj. osoba speniajce przesanki statusu niepenosprawnoci,

okrelone ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu

osb niepenosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) lub waciwymi przepisami pastw

czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ktrych wykonawca ma

miejsce zamieszkania albo siedzib;

- osoba bezrobotna lub modociana w celu przygotowania zawodowego, o ktrej mowa w

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018

r. poz. 1265) - przy czym pojcie bezrobotnego okrelone jest w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, a

3

modocian w rozumieniu ustawy jest osoba, ktra ukoczya 16 lat, a nie przekroczya 18 lat - lub w

innych waciwych przepisach pastwa czonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w ktrych wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzib;

- inna ni wskazana wyej osoba, o ktrej mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o

zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 ze zm.) lub w innych waciwych przepisach

pastwa czonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ktrych wykonawca ma

miejsce zamieszkania albo siedzib.

Wstpna ocena spenienia powyszego warunku nastpuje przez zoenie owiadczenia wykonawcy o

zatrudnieniu lub zamiarze zatrudnienia rzeczonych osb przy realizacji usugi cateringowej.

Sposb dokumentowania przez wykonawc zatrudnienia rzeczonych osb wykonujcych usug

cateringow bdc przedmiotem zamwienia odbywa si bdzie poprzez ewidencjonowanie przez

danego wykonawc czasu pracy tych osb ze wskazaniem czynnoci, ktre byy wykonywane przez

nie wykonywane.

W przypadku niewywizania si z wymaga dotyczcych zakresu zatrudnienia rzeczonych osb,

zamawiajcemu przysuguje take prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca na etapie realizacji umowy na kade danie zamawiajcego bdzie przedstawia umowy

o prac, zlecenie itp. zawarte z rzeczonymi osobami wykonujcymi usug cateringow oraz

dokumenty potwierdzajce status tych osb (np. orzeczenia o niepenosprawnoci).

10. Warunki dotyczce wyywienia:

a) niadanie w formie bufetu szwedzkiego z co najmniej jednym ciepym posikiem (np.

jajecznica, kiebasa, parwki, itp.) oraz ciepym (kawa, herbata) i zimnym napojem (soki,

woda mineralna). Do tego pieczywo, wdliny, ser, warzywa, maso, jogurty;

b) obiad skadajcy si z w dwch da i soku: zupa oraz danie gwne (ziemniaki / frytki / ry /

makaron), surwka z warzyw oraz jedna porcja misa lub ryby;

c) caodniowy serwis kawowy: kawa, herbata, woda, soki i kruche ciastka. Serwis codzienny dla

15 osb przez cay okres trwania kursu, tj. 7 dni.

d) kolacja w formie bufetu szwedzkiego z co najmniej jednym ciepym posikiem oraz ciepym

(kawa, herbata) i zimnym napojem (soki, woda mineralna). Do tego pieczywo, wdliny ser,

warzywa, maso;

e) do przygotowania posikw winny by uyte produkty speniajce normy jakociowe

produktw spoywczych;

f) zamawiajcy wymaga kompleksowej obsugi kelnerskiej, czyli zapewnienia talerzy, sztucw,

kubkw, serwetek itp., ktre nie mog by jednorazowe;

g) wykonawca ponosi pen odpowiedzialno za jako i transport poywienia oraz podanie go

zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczcymi ywnoci i ywienia, w szczeglnoci

zobowizany jest do przestrzegania wymaga okrelonych w ustawie o bezpieczestwie

ywnoci i ywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

11. Wykonawca zapewni zakwaterowanie codziennie przez 7 dni kursu dla 12 uczestnikw kursu, w

konfiguracji pokoi maksymalnie 2-osobowych (tj. moe wystpi konfiguracja pokoi 1-osobowych)

oraz dla wykadowcw/instruktorw w wymiarze 3 osb, w konfiguracji pokoi maksymalnie 1-

osobowych. Moliwo zakwaterowania si uczestnikw winna rozpoczyna si 28.09.2018 r. od

godz. 14:00, a wymeldowania si 05.10.2018 r. do godz. 12:00.

12. Warunki dotyczce zakwaterowania:

4

a) pokoje 1-os. o wielkoci co najmniej 10 m2;

b) pokoje 2-os. o wielkoci co najmniej 12m2;

c) minimalne wyposaenie kadego pokoju: azienka z toalet, prysznicem lub wann, ka z

poci