net id oem v6 gui användarhandbok för windows v6 · som presenteras vid installation av net id...

12
Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Copyright 2016 © SecMaker AB Klassning: Publik

Upload: others

Post on 19-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för

Windows v6

Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1

Copyright 2016 © SecMaker AB

Klassning: Publik

Innehåll

Net iD OEM ......................................................................................................................................................................... 3 Net iD PKI-klientprogramvara ........................................................................................................................................... 3 Licensavtal ....................................................................................................................................................................... 3 Upphovsrätt ...................................................................................................................................................................... 3 Support och service ......................................................................................................................................................... 4

Installera Net iD ................................................................................................................................................................. 5 Systemkrav ...................................................................................................................................................................... 5 Installation ........................................................................................................................................................................ 5 Avinstallation .................................................................................................................................................................... 6

Administrera Net iD Enterprise via v6 GUI ...................................................................................................................... 7 Meny i Aktivitetsfältet ....................................................................................................................................................... 7 Starta Net iD Administration ............................................................................................................................................. 7

Support och Inställningar .............................................................................................................................................. 8 Spårning ....................................................................................................................................................................... 9 Avancerade inställningar............................................................................................................................................... 9

3 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Net iD OEM

Net iD PKI-klientprogramvara

Net iD OEM används till Internetbaserade tjänster som

kräver elektronisk identifiering och signering.

Net iD OEM kan bland annat användas i följande sam-

manhang:

Autentisering på webbsajter och i applikationer.

Informationsutbyte mellan myndigheter och

medborgare.

Licensavtal

SecMakers produkter är skyddade av internationell lag-

stiftning och upphovsmannarätt och får enbart nyttjas på

villkor som finns i licensavtalet. Licensvillkoren måste

accepteras innan produkten börjar användas. Om villko-

ren inte kan accepteras måste SecMaker meddelas detta

inom åtta dagar med önskemål om att få häva köpet.

Licensavtalet innefattar i Net iD OEM inkluderad program-

vara och eventuell elektronisk dokumentation ”program-

produkten”. Ni har rätt att installera och använda ett ex-

emplar av programprodukten på en enskild dator. Vid

installation på en central server eller likvärdig lagringsen-

het får programprodukten köras från en eller flera arbets-

stationer under förutsättning att erforderligt antal licenser

för Net iD Enterprise inhandlas. En licens får ej delas

mellan två eller flera datorer och inte heller vara installe-

rad på mer än dator samtidigt.

Ni har rätt att använda programprodukten på det sätt ni

finner lämpligt, så länge det inte bryter mot gällande lag-

stiftning. SecMaker garanterar ingen som helst använd-

barhet eller funktionalitet för programprodukten och kan

inte heller ställas till svars för hur programprodukten an-

vänds.

Genom att ni installerar, framställer kopior av, laddar ner,

har tillgång till eller på annat sätt använder program-

produkten, accepterar ni dessa villkor och binder er

därigenom vid ovanstående licensavtal. Om ni har ytter-

ligare frågor om SecMakers licensregler, var god sänd en

förfrågan till e-postadress [email protected].

I det fall ovanstående text skiljer sig från de licensvillkor

som presenteras vid installation av Net iD Enterprise så är

det texterna i Net iD Enterprise som gäller.

Upphovsrätt

Upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter och

äganderätt till Net iD, nya versioner, underhållsreleaser

och översättningar, ändringar, förbättringar och tillhörande

dokumentation ska alltid tillhöra SecMaker AB. SecMaker

AB äger också alla rättigheter till eventuella överens-

komna ändringar av programvaran.

Användaren är medveten om att programvara och doku-

mentation licensierade av SecMaker eller SecMakers

återförsäljare är skyddade av upphovsrätt. Användaren

har ingen rätt att ändra, genomföra reverse engineering,

dekompilera eller på annat sätt härleda källkoden från

programvaran, eller tillåta andra att göra det.

Användaren samtycker till att inte ta bort någon upphovs-

rätt, varumärken eller andra meddelanden som rör

programvara och dokumentation.

SecMaker AB är ett svenskt företag som är registrerat i

Sverige. SecMaker äger fullständiga rättigheter att sälja

och utveckla Net iD programvara.

4 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Support och service

Användningsfallen runt autentisering blir allt mer komplex.

När världen omkring oss är i ständig förändring vill vi

kunna erbjuda dig trygghet trots förändringar i produkt-

miljön.

Programvaran Net iD får endast användas tillsammans

med, och supporteras endast med, Telia e-legitimation för

webbaserade e-legitimationstjänster installerad på klient-

dator. Annat bruk av Net iD klienten som t.ex. terminal-

server via Citrix är inte supporterat av Telia. För denna typ

av företagsanpassade lösningar kontakta Telia för en

licens för Net iD Enterprise. Telia ger support när det

gäller hämtning och användning av Telia e-legitimation.

Du kan kontakta Telia kundtjänst enligt nedan:

Telefon: 020-32 32 62 (+46-771-32 32 62 för internation-

ella kunder) E-post: [email protected]

5 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Installera Net iD

Systemkrav

Operativsystem:

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Webbläsare:

Microsoft Internet Explorer 10 eller senare

Mozilla Firefox

Installation

1. Starta installationsprogrammet för

Net iD OEM.

2. Klicka på texten Jag accepterar licensavtalet

för att öppna och läsa igenom licensavtalet.

3. Klicka på för att stänga ned licenstex-

ten och klicka i rutan vid Jag accepterar licens-

avtalet. Klicka på Installera för att påbörja in-

stallationen.

6 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

4. Klicka OK då meddelande om att Installationen

lyckades visas.

5. Klicka på Avsluta för att lämna installationspro-

grammet.

-ikonen är nu tillagd på aktivitetsfältet och administ-

rationsverktyg finns i mappen Net iD under startmenyn.

Programvaran kan administreras genom att högerklicka

på iD-ikonen i aktivitetsfältet och välja Administration

eller via Startmenyn > Net iD > Administration.

Avinstallation

Avinstallera programvaran via Administration, välj

Support > Avancerade inställningar > Avinstallation

se avsnitt Avancerade inställningar längre ned i

dokumentet.

Det går även att använda det normala Windowsförfa-

randet via programhanteraren i Windows kontrollpanel

för att avinstallera programvaran.

7 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Administrera Net iD Enterprise via v6 GUI

Avsnittet beskriver administration av programvaran Net

iD OEM. Utseende på säkerhetskods och certifikatdia-

loger vid själva användningen varierar beroende på det

operativsystem och de applikationer som programvaran

används med och tas inte upp i dokumentet.

Meny i Aktivitetsfältet

Starta aktivitetsfältsmenyn via -ikonen i aktivitets-

fältet för att administrera programvara, certifikat och

objekt.

Högerklicka på ikonen för att öppna nedanstående

meny.

Överst visas alltid en lista över de e-legitimationer

som för närvarande är konfigurerade, både kortlä-

sare och filbaserade enheter. Om kortet inte sitter i

läsaren kommer dess menyalternativ vara utgråat.

Klicka på en e-legitimation för att visa mer informat-

ion.

Välj Administration för att administrera inställningar

i Net iD och eller de e-legitimationer som är instal-

lerade.

Välj Ändra säkerhetskod för att byta till en ny.

Välj Låsa upp säkerhetskod om du låst ditt kort.

Välj Spårning för att skapa en spårningsfil som kan

hjälpa till vid felsökning.

Välj Pausa e-legitimationsförflyttning om du tempo-

rärt vill stoppa programvaran från att använda de-

lade resurser såsom smartkortläsare.

Välj Uppdatera e-legitimationsförflyttning om du vill

ladda om alla certifikat. Kan vara nödvändigt om t

ex ett smartkort har uppdaterats på en annan da-

tor.

Starta Net iD Administration

Välj Administration i aktivitetsfältsmenyn för att admi-

nistrera inställningar i programvaran och/eller certifikat

som finns på smartkort eller filbaserade enheter.

Administrationens startvy öppnas och basinformation

visas om enheter samt support.

Uppdateringsknapp för enheter.

Enheter: information om vilka enheter som finns

tillgängliga. Enheter som det kan röra sig om är

främst kortläsare med smartkort eller filbaserade

enheter.

För varje enhet visas användarinformation från

certifikat knutna till enheten samt kortläsarnamnet

om det rör sig om en smartkortenhet.

8 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Klicka på ett kort eller annan enhet för att visa mer

information om enheten eller för att använda funk-

tioner för att hantera den.

Support: Innehåller inställningar för programvaran

samt kontaktinformation till support och verktyg för

att ge support den information de behöver.

Support och Inställningar

En rad inställningar kan göras för programvaran. Dessa

inställningar är åtkomliga genom att klicka på Support i

Administrationens startvy.

Det är möjligt att alla alternativ som beskrivs här inte

finns tillgängliga eller att andra alternativ tillkommit

beroende på de val som gjorts av din organisation.

Under rubrikraden finns information om den

Windows-version du använder samt version

på webbläsare.

Under Kontakt finns information om kontaktupp-

gifter till support.

Välj det språk som ska användas i rullmenyn vid

Språk.

Klicka på Informationsknappen i

rubrikraden för att få information om

programvaran, t ex version.

9 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Spårning

Spårning används framförallt i felsökningssyfte.

Aktivera Spårning för att skapa en loggfil. Klicka

på Öppna för att se loggfilen.

Avaktivera spårning då önskad loggfil tagits fram.

Avancerade inställningar

Under Avancerade inställningar finns möjlighet att han-

tera installationen av programvaran och eventuella

tjänster.

10 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Klicka på Ta bort användarinfo för att ta bort alla

användarkonfigurationer i programvaran. Klicka

på Ja för att ta bort användarinformationen.

OBS! Tar även bort filbaserade enheter.

Klicka på Reparera för att reparera installationen

av programvaran om du upplever problem.

Konfigurerade komponenter kommer då

omaktiveras.

11 / 12 Net iD OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows Klassning: Publik

Copyright 2016 © SecMaker AB

Klicka på Avinstallera för att avinstallera pro-

gramvaran. Klicka på Ja för att genomföra

avinstallationen.

SecMaker AB Tel +46 8 601 23 00

Hesselmans Torg 5, 10 tr Fax +46 8 601 23 10

SE-131 54 Nacka [email protected]

Sweden www.secmaker.com