nezavisne novine

Upload: emir

Post on 23-Feb-2018

254 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  1/64

  J[E OKF

  www.nezavisne.com CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-OM) 30 DIN 0.5 7.5 HK 32.5 DEN BROJ 5591 PETAK 26. SEPTEMBRA 2014.

  Pobijedi}uako ne budeizbornog

  in`enjeringa

  DRAGAN OVI],PREDSJEDNIK HDZ

  BiH I KANDIDATZA HRVATSKOG

  ^LANAPREDSJEDNI[TVA

  BOSNE IHERCEGOVINE

  ALEKSANDARVU^I], PREMIJERSRBIJE, NAJAVIOREBALANSBUD@ETA

  Pro{lo jevremekukavi~ke

  politike

  ISPLIVALI MOTIVI KRVAVOG OBRA^UNA:IZBO BESKU]NIKA JER GA JE POKU[AO SILOVATI? str. 11

  Opozicijaplaniraizbornu

  kra|ustr. 6 i 7

  PREDSJEDNICISNSD-a,

  DNS-aI SP-aODR@ALI

  KOALICIONISASTANAK

  NA VEB STRANICI STEJT DEPARTMENTA OBJAVLJENO I IME NUSRETA IMAMOVI]A

  Vehabijski vo|aizBiHnalisti

  svjetskih terorista

  Svjedoci tuma~e

  propise umjesto~injenice

  str. 14 i 15

  ZUP^EV ADVOKATDRAGI[A JOKI] IZJAVIODA TU@ILA[TVO BiH NEMADOKAZA DA JE DIREKTORSIPA PO^INIO KRIVI NO DJELO

  str. 5

  U SIRIJI SE IMAMOVI]AKTIVNO UKLJU^IO USVE NASILNE AKCIJEEKSTREMISTA I OTVORENOIM DAO PODR[KU

  U SUDU BiH PO^ELO SU\ENJE DIREKTORU SIPA,OPTU@ENOM ZA NESAVJESTAN RAD U SLU@BI

  str. 2 i 3

  str. 4

  FOTON.UGLJE[A

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  2/64

  Dogaaji2 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.Predlo`en pritvor

  uhap{enima uakciji "^ista~ 2"

  BANJALUKA - Banjalu~koOkru`no tu`ila{tvo predlo`ilo jepritvor za deset uhap{enih u akci-

  ji "^ista~ 2" zbog sumnje da su sebavili trogvinom drogom.Mjere pritvora predlo`ene su zaMithata Hajdarpa{i}a (50), Alek-sandra Veseli}a (36), Nenada Bje-lajca (30), Zvonimira Stefanovi}a(43), Milo{a Duli}a (33), NemanjuMora~u (31), Sa{u Gveri}a (32) iz

  Banjaluke, Bojana Praizovi} (18) izLakta{a, te Dra{ka Do{ena (36) iDragana Pra{tala (36) iz Prijedora.Osumnji~eni su od januara doseptembra preprodavali marihu-anu i heroin na podru~ju Banjalu-ke, Prijedora i Lakta{a.

  D.Po.

  Nikolas HIL,otpravnik poslova

  u Ambasadi SAD

  BIO SAM RAZO^ARANPLAKATIMA JEDNE STRANKE KOJISU GOVORILI - U JEDINSTVU JESNAGA. TO KAO DA IMPLICIRA DA,UKOLIKO SE PLEME DR@I ZAJEDNO,TO ]E NA NEKI NA IN DONIJETIPROSPERITET. I TO ODGOVARA IJEDNOJ I DRUGOJ STRANI.

  Ministarstvo za izbje-glice i raseljena lica RSuplatilo je 225.960 KMza korisnike individual-nog alternativnog

  smje{taja. Ovaj iznosupla}en je ju~e za1.209 korisnika alter-nativnog smje{taja, sa-op{teno je izMinistarstva.

  U fo~anskim selima svesu u~estaliji napadimedvjeda koji u potraziza hranom upadaju utorove sa stokom, a na

  meti su im i ko{nice sap~elama. Milenko Vla-di~i}, predsjednik ko-misije za nadoknadu{tete, rekao je da je bilo50 prijava za od{tetu.

  Uhap{en zbogubistva vojnika VRS

  MOSTAR - Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{tituBiH (SIPA) uhapsili su Ibru Turajli}a u Mostaru zbog sumnje da

  je po~inio ratni zlo~in protiv srpskog ratnog zarobljenika na po-

  dru~ju op{tine ^apljina 1992. godine.Turajli} je osumnji~en da je kao pripadnik Teritorijalne odbrane u ju-nu 1992. godine na podru~ju Po~itelja ubio zarobljenog pripadnikaVojske Republike Srpske, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. (Srna)

  Odlu~nije se boritiprotiv terorizma

  NJUJORK - Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH izRS, i Hojti Ji, zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD, to-kom razgovora u Njujorku saglasili su se da se svim silama trebaboriti protiv terorizma i pove}ati efikasnost kroz globalnu saradnju.

  Razgovaraju}i o unutra{njoj situaciji u BiH i o kampanji, Radmano-vi} je nazvao neprihvatljivim i neta~nim istup dvojice ameri~kih diplo-mata u BiH te ocijenio da takav istup ne doprinosi ja~anju dobrihodnosa dvije zemlje i da na to s pravom u BiH svi o{tro reaguju, saop-{teno je iz Kabineta ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS. Radmanovi}u~estvuje na 69. zasjedanju Generalne skup{tine UN-a, a Hojta Jia pri-mio je na njegov zahtjev u prostorijama Misije BiH pri UN-u. (Srna)

  BANJALUKA - RS jeopredijeljena za po{tivanje iz-vornog Dejtonskog sporazuma,

  kazao je ju~e Milorad Dodik,predsjednik RS, u razgovoru saEdvardom Fergusonom, bri-tanskim ambasadorom u BiH.

  Tokom susreta Dodik je izraziospremnost da se odmah nakonizbora pristupi rje{avanju takoz-vanih evropskih pitanja koja seti~u sprovo|enja odluke "Sejdi} i

  Finci" i uspostavljanja mehani-zma koordinacije.

  Ferguson se ju~e sastao i sa @e-

  ljkom Cvijanovi}, premijeromRS, koja je ponovila da ekonom-ske teme ostaju prioritet u raduVlade RS.

  Tako|e, britanskog ambasado-ra tokom prve zvani~ne posjeteBanjaluci primio je i Igor Rado-

  ji~i}, predsjednik parlamenta [email protected].

  RS }e po{tovatiDejtonski sporazum

  Dragan SLADOJEVI]

  BANJALUKA, SARAJE-VO - Nusret Imamovi}, lider

  vehabijskog pokreta iz GornjeMao~e, kod Br~kog, najve}evehabijske zajednice u BiH, je-dan je od 10 pojedinaca koje jeameri~ki Stejt department ime-novao kao posebno ozna~eneglobalne teroriste!

  Na zvani~noj veb straniciStejt departmenta objavljeno je dase, kako je oti{ao u Siriju, Ima-movi} aktivno uklju~io u sve na-silne akcije ekstremista i otvorenoim dao podr{ku, a vjeruje se da sebori za teroristi~ku grupu Al Nu-srah.

  U saop{tenju Stejt depart-menta navodi se da je Imamovi}"bh. teroristi~ki lider koji djeluje u

  Siriji", zbog ~ega je stavljen nacrnu listu sa jo{ devet pojedinaca idvije grupe, protiv kojih su uve-

  NA VEB STRANICI STEJT DEPARTMENTA OBJA

  Vehabijski vna listi svjetsk

  1. D`ai{ al Muhad`irun valAnsar - ~e~enska teroristi~ka or-ganizacija, bazirana u Siriji, kojasara|uje sa Al Nusra frontom iIslamskom dr`avom

  2. Harakat [am al Islam (HSI)- marokanska teroristi~ka organi-

  zacija sastavljena od stranih bo-raca, koja napade izvodi sa AlNusra frontom.

  3. Amru al Absi - jedan od li-dera ISIL-a koji je zadu`en zaotmice.

  4. Salim Benalem - francuskiekstremista i ~lan ISIL-a.

  5. Mohammed Abdel HalimHemaida Saleh - ~lan Al Kaide,za kojeg se vjeruje da vr{i napa-de na ameri~ke i izraelske mete.

  6. Lavdrim Muhad`eri - ko-sovski Albanac, borac ISIL-a,~ije su mjesto djelovanja Sirija i

  Irak.7. Murad Margo{vili - poznati~e~enski lider u Siriji, koji je iz-gradio kamp za obuku na sirij-sko-turskoj granici.

  8. Nusret Imamovi} - bh. tero-risti~ki lider, koji djeluje u Siriji.Vjeruje se da se bori u redovima

  Al Nusra fronta.9. Muhand al Najdi - Saudijac,

  finansijer Al Kaide, koji je akti-van u Siriji.

  10. Abdesamad Fateh - poznatkao Abu Hamza, ~lan je skandi-navske ekstremisti~ke mre`e po-

  vezane s Al Kaidom.11. Abd al Baset Azuz - opera-tivac koji obu~ava pripadnike AlKaide.

  12. Malim Salman - lider stra-nih boraca Al [ababa. Obu~avao

  je strane borce koji su se pridru-`ili Al [ababu.

  Grupe i pojedinci koji suozna~eni kao globalni teroristi

  Nasilje:U Siriji se

  Imamovi}aktivno uklju~io

  u sve nasilneakcije

  ekstremista iotvoreno imdao podr{ku

  HAP[ENJEZakon predvi|a

  da takva lica budu

  uhap{ena iprocesuirana,isti~e Bradari}

  Trebada mu"odre`u"kaznu,kojaiznosi~ak i do10 godina

  MEHMED BRADARI]

  Eventualnose kaoproblemmo`epostavitina~inpribavljanjadokaza

  JASMIN AHI]

  Pohap{eniBosni}evisljedbenici

  Slovena~ka policijaprona{la je i zaplijenila ve}ukoli~inu oru ja kod osoba ko-

  je su se na strani islamskih ek-stremista borile u Siriji teuhapsila dvojicu slovena~kihdr`avljana, koji su pre{li naislam pod uticajem Bilala Bo-sni}a, vehabije iz Bu ima, koji

  je nedavno uhap{en u okviruakcije "Damask".Obojica su nakon istrage pu-{teni, jer za Sloveniju ne pred-stavljaju opasnost, ali }e bitikrivi~no gonjeni zbog neza-konitog posjedovanja oru ja.

  Vjeruje seda se bori zateroristi~ku grupuAl Nusrah

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  3/64

  U. VUKI]

  BANJALUKA - Iz eko-nomsko-socijalne komponenteRazvojnog programa RS dosad

  je odobreno 611,5 miliona KM.Ovo se, izme|u ostalog, na-

  vodi u Informaciji o finansiranjuprojekata iz sredstava ekonom-sko-socijalne komponente Raz-vojnog programa RS, a koju je

  ju~e usvojila Vlada RS.Od ukupno odobrenih 611,5

  miliona KM, 591,5 miliona KMizdvojeno je po odlukama Savje-ta za razvoj za 291 projekat, dok

  je po odlukama Vlade RS odbo-

  reno 19,9 miliona KM. Raspolo-`iva sredstva za nove projekteiznose 520.432 KM. Op{tinamau RS za saniranje {tete od popla-va odobreno je 12,5 milionaKM, dok je Republi~koj direkcijiza robne rezerve za prolje}nusjetvu iz ovog programa izdvo-

  jeno 7,5 miliona KM.svojena je i Informacija o pri-

  jedlogu projekta "Izrada baze po-dataka izvori{ta pitke vode napodru~ju RS".

  Za realizaciju ovog projekta

  zadu`eno je Ministarstvo za pros-

  torno ure|enje, gra|evinarstvo iekologiju RS.

  "Vlada RS usvojila je Planaktivnosti na sprovo|enju mjeraza{tite i spasavanja od snje`nihpadavina i snijega od interesa za

  RS u 2014/2015. godini", saop-{teno je iz Biroa Vlade RS.Umjesto 3.584 redovnih i

  vanrednih studena ta u prvugodinu studija na javnim viso-ko{kolskim ustanovama u aka-demskoj 2014/2015. godinibi}e upisano njih 3.754.

  N. HASI]

  SARAJEVO - Provjerakandidata za predsjedavaju-}eg Vije}a ministara, minis-tre i zamjenike ministara uvezi s postojanjem sukobainteresa vjerovatno }e i na-kon oktobarskih izbora osta-ti u nadle`nosti Centralneizborne komisije BiH.

  Promjena dosada{nje praksepredvi|ena je izmjenama Zakonao Vije}u ministara BiH, ali one

  ju~e nisu usvojene na sjedniciPredstavni~kog doma bh. parla-menta zbog nedostatka glasovapodr{ke iz RS. Izmjene zakonapropisuju da kandidate za ~lanovenovog saziva Vije}a ministaraprovjerava parlamentarna komisi-

  ja, a ne CIK kao sada. Prijedlogdopuna Zakona o Vije}u minista-ra upu}en je Kolegiju Predstavni-~kog doma na usagla{avanje.

  Ako rukovodstvo ovog doma ipostigne saglasnost, neizvjesno jeodr`avanje sjednice Doma naro-da do op{tih izbora 12. oktobra paizmjene ne mogu biti usvojene.

  Iz vladaju}ih stranaka ju~e sunegodovali {to su "neki ljudi izCIK-a nepotrebno kreirali pri~u"kako je po va`e}em Zakonu o Vi-

  je}u ministara blokirano konstitu-isanje njegovog novog saziva

  zato {to je CIK-u ranije oduzetanadle`nost za provo|enje Zakonao sukobu interesa.

  [efik D`aferovi}, poslanikopozicione SDA, koja je i inicira-la promjenu zakona "kako bi seotklonile opasnosti blokade" kon-stituisanja novog saziva, ju~e jekazao da su predlo`ene izmjeneovog zakona neprihvatljive. Ob-

  jasnio je da bi formiranje Vije}aministara po ovom zakonskom

  prijedlogu mnogo kasnilo jer bi semoralo sa~ekati i konstituisanjedr`avnog Doma naroda, budu}ida i delegati treba da budu u ko-misiji za odlu~ivanje o sukobu in-teresa u institucijama BiH.

  Sa{a Magazinovi}, {ef Klubaposlanika SDP-a, odgovorio je da

  je pri~a o blokadi imenovanja Vi-je}a ministara kreirana zbog "pre-dizborne kampanje nekih".

  On je, kao i poslanici ostalihvladaju}ih stranaka HDZ-a iSNSD-a, rekao da mu odgovara iprijedlog novog na~ina provjerekandidata za ~lanove Vije}a mini-stara, ali i da im odgovara da i da-lje te poslove obavlja CIK.

  "Problem su proizveli nekiljudi koji smatraju da je kom-pletno pitanje sukoba interesatrebalo da ostane nadle`nostCIK-a", ocijenio je Lazar Pro-danovi} (SNSD).

  Dogaaji 3NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014.SAD: Podr{kagra|anskom

  aktivizmu

  VA[INGTON - U ameri~komngresu podnesena je rezoluci-kojom se poziva na ustavne

  promjene u BiH nakon izbora iohrabruje rast mirnog, gra|an-skog aktivizma."Ohrabruje se rast mirnog, gra-|anskog aktivizma kako bi zvani-~nici u BiH bili pozvani naodgovornost, a gra|ani anga o-vani u politi~kom ivotu, uklju~u-

  ju}i izborni proces", navodi se urezoluciji. U tekstu se ocjenjuje dasu izbori prilika za glasa~e da rije-{e politi~ku stagnaciju, kao i daizraze podr{ku reformama.U rezoluciji je podr`ano i sna-`no me|unarodno prisustvo uBiH. (Srna)

  PROVJERAIzmjene zakona

  propisuju da

  kandidateprovjeravaparlamentarna

  komisija, a ne CIKkao sada

  SANACIJAZa saniranje

  {tete od poplavaop{tinama odobreno

  12,5 miliona KM

  VLADA RS PRIHVATILA INFORMACIJU O FINANSIRANJU PROJEKTA

  Program vrijedan

  611,5 miliona KM

  ne sankcije.Konkretno, sva njihova imo-

  na, koja je pod jurisdikcijomAD, bi}e blokirana, a ameri-im dr`avljanima je zabranjenosara|uju s njima ili da im po-

  a`u.Na pitanje kako bi bh. institu-

  e trebalo da postupe prema

  mamovi}u kada se vrati u BiH,ehmed Bradari}, ~lan Zajedni-e komisije za odbranu i bezbje-ost bh. parlamenta, odgovaraga treba uhapsiti.

  "Potrebna je stroga primjenaakona o dopuni Krivi~nog za-na BiH. Zakon predvi|a da se

  kva lica, koja organiziraju, pod-ekuju, finansiraju, nagovaraju iestvuju u stranim rati{tima,pse i procesuiraju. Treba da mu

  dre`u' kaznu, koja iznosi ~ak i10 godina. Onda }e to i na oneji imaju nakanu da odu, sigur-imati uticaja da to ne u~ine",

  jenjuje Bradari}.Poput njega, i Jasmin Ahi},

  cent na Fakultetu za krimina-tiku, kriminologiju i sigurno-e studije u Sarajevu, podsje}aizmjene Krivi~nog zakona

  H, kojima je tretirano u~e{}eoru`anim sukobima van BiH,isti~e da }e Imamovi}, ako seati u BiH, ovdje sasvim sigur-

  no biti tretiran od strane nadle-`nih organa.

  "Eventualno se kao problemmo e postaviti na~in pribavljanjadokaza da je odre|ena osoba bilau stranom oru`anom sukobu, aonda, kako }e se dokazi kvalifici-rati na sudu. To su mali problemiu mogu}em procesuiranju", na-

  gla{ava Ahi}.Imamovi} je do sada iznioniz zabrinjavaju}ih tvrdnji, uklju-~uju}i i onu da napad na ameri-~ku ambasadu u Sarajevu, okojem su u udarnim terminimaizvje{tavali svi svjetski mediji,"ne smatra bogzna kako krupnimdoga|ajem".

  Hap{en je vi{e puta, a po-sljednje u nizu je privo|enjesprovedeno po~etkom 2012. go-dine u Gornjoj Mao~i, kada supolicajci tra`ili dokaze potrebneza istragu napada na AmbasaduSAD u BiH.

  Lisice na ruke stavljane sumu i zbog organizovanog krimi-

  nala, ugro`avanja teritorijalne cje-lovitosti BiH, napada na ustavniporedak BiH, izazvanja rasne ivjerske mr`nje, razdora i netrpe-ljivosti i nedozvoljenog dr`anjaoru`ja ili eksplozivnih materija.

  U Ujedinjenim ArapskimEmiratima zavr{io je Fakultet {e-

  rijatskog prava, a vratio se sa tvr-dim i radikalnim stavovima ishvatanjima.

  Kada je o {erijatu rije~, Ima-

  movi} i Bilal Bosni}, vehabijskilider iz Bu`ima, po~etkom pro{legodine su u Kristalnoj dvoranihotela "Tuzla" u tom graduodr`ali javnu trubinu "Savr{en-stvo {erijata - pogubnost demo-kratije", o ~emu su "Nezavisne"prve pisale.

  JENO I IME NUSRETA IMAMOVI]A

  |a iz BiHh terorista

  Poginuo nasirijskom rati{tu

  Ramo Pazara, Bo{njakiz Tesli}a, stradao je u borbi saKurdima na sirijskom rati{tu,prenio je portal Vijesti umme-ta, koji promovi{e radikalniislam.Pazara, koji je ranije ivio uSAD i radio kao voza~ kami-ona, poginuo je u gradu Ko-bane, a rije~ je o jednom odzamjenika e~ena Omara al[i{anija, koji je me|u najpoz-natijim stranim borcima Is-lamske dr ave (IS).Ina~e, na video-servisu YouTu-

  be pojavio se snimak na komse vide borbe pripadnika IS uSiriji, a ono {to se najvi{e isti~e

  je to da su d`ihadisti iz BiH, {tose zaklju~uje po jeziku na ko-

  jem se dogovaraju. Na snimkuborci iz BiH komentari{u akci-

  ju i zapitkuju jedini druge "dali ima pre`ivjelih"."Je li puno ranjen, ima deka",upitao je jedan borac, dok sedrugi d ihadista nadovezaorije~ima: "[ta je? Je li {ehidioneko?"

  IMAMOVI]STAVLJENNACRNULISTU

  NusretImamovi}

  ve}hap{en

  nekolikoputa u BiH

  FOTO NN

  NEMA PODR[KE IZMJENAMA ZAKONA O SAVJETU MINISTARA

  CIK provjerava i

  kandidate za novisaziv izvr{ne vlasti

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  4/64

  Nihada HASI]

  SARAJEVO - Su|enje di-rektoru Dr`avne agencije za is-trage i za{titu (SIPA) GoranuZupcu za nesavjetsan rad u slu-

  `bi po~elo je ju~e u Sudu BiH~itanjem optu`nice i izno{e-njem uvodnih rije~i odbrane.

  Tu`ilac Miroslav D. Marko-vi} najavio je da planira saslu{ati27 svojih sv jedoka, a petoricanjih, me|u kojima su dva tu`iocaTu`ila{tva BiH i tri policijska zva-

  ni~nika, trebalo bi da budu saslu-{ani ve} na idu}em ro~i{tu, zaka-zanom za 2. oktobar.

  Zubac je optu`en za kr{enjeZakona o SIPA zato {to je odbioda anga`uje Specijalnu jedinicuove agencije kako bi pomogla uza{titi zgrade Predsjedni{tva BiHu Sarajevu, koju su demonstrantiu nasilnim protestima zapalili 7.februara ove godine.

  "Oko 15 sati, 7. februara, ipored saznanja o paljevini i poredpoziva iz Ministarstva sigurnostiBiH, Tu`ila{tva BiH i poziva iz

  Direkcije za koordinaciju policij-skih tijela BiH, optu`eni je Nede-ljku [krbi, de`urnomoperativnom u SIPA, rekao da ne-}e dozvoliti upotrebu Specijalne

  jedinice radi za{tite zgrade Pred-sjedni{tva", pro~itao je Markovi}navode iz optu`nice.

  Istakao je i da je 7. februaraZubac izdao usmenu naredbuMirsadu Vili}u, tada{njem ko-mandantu Specijalne jedinice SI-PA, da specijalci budu upripravnosti za slu~aj da se de-monstranti po~nu kretati premazgradi Ambasade SAD u BiH.

  "Specijalna jedinica SIPAosposobljena je da obavlja najslo-`enije operacije, a neopremljeni imalobrojni pripadnici Direkcijeza koordinaciju policijskih tijelanisu se mogli suprotstaviti de-monstrantima", kazao je Marko-

  vi}, dodav{i da je po`arom nazgradi Predsjedni{tva BiH i uni-{tenim automobilima pri~injena{teta od oko 398.000 KM.

  Zup~ev advokat Dragi{a Jo-ki} izjavio je da Tu`ila{tvo BiHnema dokaza da je direktor SIPApo~inio krivi~no djelo nesavje-

  snog rada u slu`bi. Upitao je SudBiH da li }e se fokusirati na ut-vr|ivanje krivi~no-pravne odgo-vornosti Zupca ili na utvr|ivanjeistine o svim de{avanjima od 7.februara.

  "Odgovornost Suda BiH jeda utvrdi je li optu eni imao oba-vezu da pomogne Himzi Selimo-

  vi}u (tada{njem direktoruDirekcije za koordinaciju policij-skih tijela), a stav optu enog je danije imao takvu zakonsku obave-zu", ustvrdio je Joki}.

  On je napomenuo i da je Tu-`ila{tvo BiH nasilje i paljevinu od7. februara okarakterisalo kakonapad na ustavni poredak i terori-zam.

  "Po{to znaju da ne mogu do-kazati nasavjestan rad u slu`bi,karakterisanjem de{avanja kao te-orizam htjeli su dokazati nadle-`nost Tu`ila{tva BiH za ovajslu~aj", naglasio je Joki}.

  Smatra da }e Tu`ila{tvo BiHvelikim brojem svjedoka poku{ati

  dokazati da je Zubac bio obave-zan da djeluje, ali da problempredstavlja to {to }e svjedoci tu-ma~iti propise umjesto da govoreo ~injenicama.

  "Ako ovi svjedoci optu`beostanu pri iskazima koje su dali uTu`ila{tvu BiH tokom istrage, on-da }e komotno tri svjedoka mo}isjesti na optu`eni~ku klupu uzZupca", ocijenio je Joki}.

  Prema najavi tu`ioca Marko-vi}a, na ro~i{tu 2. oktobra kaosvjedoci Tu`ila{tva BiH bi}e sa-slu{ani dr`avni tu`ioci Dubravko^ampara i Sa{a Sarajli}, biv{i di-rektor Direkcije za koordinacijupolicijskih tijela BiH Himzo Seli-

  movi}, akuelni direktor DirekcijeMirsad Vili}, te Josip Peri}, ko-mandant Specijalne jedinice Fe-deralne uprave policije.

  Zubac je pred Sudom BiH20. avgusta negirao krivicu pooptu`nici koja ga tereti za nesa-vjestan rad u slu`bi.

  Dogaaji4 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.

  Ko god je od vjere pravio po-litiku i dr`avu, izgubio jedr`avu!

  FAHRUDINRADON^I],liderSBB

  Dokazi se pojavljuju sami inezvani. Vi{e nema dile-

  me ko koga podr`ava!

  DU[ANKAMAJKI],poslanik SNSD-a uparlamentu BiH

  Ne odustajuod spomen

  -obilje`jana Zlati{tuBANJALUKA - RukovodstvoSaveza logora{a RS poru~ilo je ju-

  ~e da podizanje spomen-krsta naZlati{tu kod Sarajeva treba shvati-ti kao simbol u znak sje}anja nastradale sarajevske Srbe, a nikakokao provokaciju.Branislav Duki}, predsjednik Sa-

  veza, ka`e da ne}e odustati odpostavljanja spomen-obilje jastradalim Srbima u Sarajevu i do-daje da }e ovaj problem do~ekati

  bilo koga ko pobijedi na predsto-je}im izborima u RS.Na pitanje za{to je krst postavljenu ovom trenutku i da li to ima ve-

  ze s izbornom kampanjom, Duki}je rekao na postavljanju obilje jastradalim sarajevskim Srbima ra-de godinama i da ih politika nezanima.Milorad Dodik, predsjednik RS,ka e da je podizanje krsta na Zla-ti{tu legitiman ~in Saveza logora-{a RS i da ne vidi razlog za bilo

  kakve tenzije. On je istakao da uRS nikome ne smetaju bilo kakvavjerska obilje ja. Radislav Jovi~i},ministar unutra{njih poslova RS,rekao je da je policija obezbijedilapoja~ano prisustvo na Zlati{tu, dabi o~uvala red i mir.

  D.S.

  ODBRANA

  Zup~ev advokatDragi{a Joki} izjavio

  da Tu`ila{tvo BiHnema dokaza da je

  direktor SIPA po~iniokrivi~no djelo

  FOTOA.^AVI]

  U Sudu BiH po~elo su|enje direktoru SIPA, optu`enom za nesavjestan rad u slu`bi

  Svjedocituma~epropise

  umjesto~injeniceProtesti:Optu`en

  za kr{enjezakona

  jer je odbioda anga`uje

  Specijalnujedinicu SIPAkako bi pomogla

  u za{titi zgradePredsjedni{tva

  BiH, koja jezapaljena uprotestima

  IDU]ERO I[TE

  2.OKTOBRA

  GoranZubacdolazi uSud BiHFOTO N. UGLJE[A

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  5/64

  RADOJI^I]Odluka Ustavnogsuda BiH jedinamogu}a

  BANJALUKA - Igor Rado-i~i}, predsjednik Narodne

  skup{tine RS, rekao je ju~e dae odluka Ustavnog suda BiH,

  da je Zakon o grobljima i po-grebnoj djelatnosti u RS u skla-du s Ustavom BiH, bila jedinamogu}a.To je jedina mogu}a odluka

  bilo kojeg ustavnog suda, jere, prije svega, rije~ o zakonu

  koji nije na snazi, a drugo rije~e o odredbama koje nemaju

  diskriminiraju}i, niti bilo kojinacionalni karakter", rekao jeRadoji~i}. (Srna)

  ZDRAVSTVO

  Tu`ba protivVlade RS

  BANJALUKA - lanoviUpravnog odbora Unije sindi-kata radnika u zdravstvu po-krenuli su upravni spor protivVlade RS zbog toga {to je Mi-nistarstvo rada i bora~ko-in-validske za{tite odbilozahtjev Unije za utvr|ivanjeeprezentativnosti ovog sin-

  dikata. Iz Unije navode da sena ovaj na~in onemogu}avapravo radnika na njihovou~estvovanje u socijalnomdijalogu. (Srna)

  USTAVNI SUD BiH

  Odbijena@dralovaapelacija

  SARAJEVO - Ustavni sudBiH odbio je ju~e kao neosno-vanu apelaciju \or|a @dralapodnesenu protiv presudaSuda BiH prema kojima jeosu|en na zatvorsku kaznu.

  U odnosu na navode @drala injegovog advokata, o tret-manu u zatvoru Fo~a u vezisa pravom na pravi~no su|e-nje, apelacija je odba~enakao inkompatibilna sa Usta-vom BiH. (Srna)

  TU@ILA[TVO BiH

  Ometaopravosu|e

  SARAJEVO - Tu`ila{tvoBiH podiglo je optu nicu pro-iv Emira Lepenice (20) kojegereti da je ometao rad pravo-

  su|a, saop{teno je iz Tu`ila{-va BiH.

  Optu en je da je putem dru{-vene mre`e uputio prijetnjeednom tu`iocu u Posebnom

  odjeljenju Tu`ila{tva BiH, a uvezi sa procesuiranjem pred-meta protiv Zijada Turkovi}a idrugih. (Srna)

  Dejan [AJINOVI]

  BANJALUKA - Opozicijasprema izbornu kra|u i protest12. oktobra na kojem }e tvrditiizbornu kra|u, izjavio je ju~eMilorad Dodik, predsjednikSNSD-a, nakon sastanka sakoalicionim partnerima izDNS-a i SP-a.

  Dodik tvrdi da opozicija za-jedno sa me|unarodnim centrimamo}i, od kojih je najva niji u Tu-zli, priprema proteste nakon {toizborni rezultati poka u da je po-bijedila koalicija na ~elu saSNSD-om.

  "Nama trebaju fer i po{teniizbori jer oni legitimi{u RS. Ner-voza koju opozicija pokazuje ap-solutno ne doprinosi tome. Na{a

  jedina briga je da to bude fer ipo{teno i pozivamo me|unaro-dne posmatra~e da do|u, veoma

  }e nam biti va`na njihova demo-kratska legitimacija", naglasio je

  Dodik.Prema njegovim rije~ima,opozicione stranke fiktivno kan-diduju ljude na visoke funkcijekako bi do{li do kontrole bira~kihmjesta nakon glasanja.

  "Na podru~ju Banjaluke ima30 odsto bira~kih odbora u koji-ma nema nijednog ~lana na{e ko-alicije, sve su pripadniciopozicije. To su omogu}ili jer suprijavljivali narkomane i voza~e,a u su{tini im je osnovni cilj da sedokopaju bira~kih mjesta. To jeod po~etka velika prevara. Ne-maju morala da se kandiduju na

  visoke funkcije i u~estvuju u to-me", istakao je Dodik.

  Dodik je rekao da se SNSDodri~e bilo koga ko je vr{io bilo

  kakav pritisak i nasilje u njihovoime, i dodao da je policija utvr-

  dila da je osoba koja je napalaaktivistu SDS-a nestrana~ka li-~nost.

  Dodik je rekao da o~ekujepobjedu na nivoima za predsjed-nika RS, ~lana Predsjedni{tvaBiH i brzo formiranje koalicionevlade.

  Marko Pavi}, predsjednikDNS-a, rekao je da je prva tre}i-na izborne kampanje pokazala danjihova koalicija ima najve}u po-dr{ku gra|ana.

  "Dogovorili smo da }emo uovoj koaliciji voditi fer kampa-nju, me|utim to ne zna~i da ne

  znamo odgovoriti onima koji sedruga~ije pona{aju", naveo je oni dodao je da su smjernice budu-}e koalicione vlade da RS ostanepoliti~ki stabilna i ekonomski ja-ka, da BiH ne dobije ni{ta izvan

  ovla{tenja iz Dejtona, te ja~anjelokalnih zajednica.Petar \oki}, predsjednik SP-

  a, ustvrdio je da je RS do`ivjelanajve}i razvoj u periodu njihovekoalicije.

  "Svjesni smo da postoje ra-zni centri koji `ele da izazovusmutnju i nezadovoljstvo kodgra|ana i mislimo da gra|ani tre-ba to da prepoznaju kao lo{e na-mjere onih koji `ele slabu inestabilnu RS da bi se s njom la-k{e obra~unavali u korist politikekoja se usmjerava ka Sarajevu",zaklju~io je \oki}.

  5NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014. Dogaaji

  INCKOBr~aci jo{imaju vremenaza dr`avljanstvo

  SARAJEVO - Valentin In-cko, visoki predstavnik u BiH,i Dejvid Robinson, supervizorza Br~ko, podsjetili su ju~estanovnike distrikta da jo{mogu izabrati entitetskodr`avljanstvo, {to }e im omo-gu}iti da glasaju na op{timizborima 12. oktobra.Incko i Robinson naveli su uzajedni~koj izjavi da bira~i uBr~ko distriktu, kao i svi bira~iu BiH, imaju istorijsku {ansu

  da u~estvuju}i na izborima12. oktobra."Oni koji ele glasati u Br~kodistriktu, a jo{ nisu izabralidr`avljanstvo to jo{ moguu~initi, ali vrijeme isti~e", na-vodi se u izjavi. (Srna)

  D. TOVILOVI], S. AKAREVI]

  BA NJALUKA - VladaSrbije zado voljna je tem-pom i dinamikom izgradnjei obnove {kola u RS za koju

  je donirala sredstva, kazalaje ju~e Zorana Mihajlovi},mi nistar gra|e vi narstva,saobra}aja i infrastrukture i

  potpredsjednik Vlade Srbi-je.Nakon {to je posjetila [a-

  mac i Doboj, ona i SrebrenkaGoli}, ministar za prostornoure|enje gra|evinarstvo i eko-logiju RS, potpisale su Memo-randum o sara dnji i

  razumijevanju dva ministarstvau oblasti gra|evinarstva, urban-izma i prostornog planiranja.

  Na odr anom sastanku biloje rije~i o mostu preko DrineLjubovija - Bratunac, ~ija bi iz-gradnja, kako je najavljeno, tre-balo da po~ne uskoro.

  Goli}eva je kazala kako je

  dogovoreno i uzajamno priznava-nje licenci i stru~nih ispita viskoo-brazovanim i obrazovanimljudima iz tehni~kih grupa te da }ebiti potpisan sporazum na osnovukojeg }e to biti omogu}eno.

  "Dogovoreno je i da u Beo-gradu do sredine novembra bu-de organizovan zajedni~kisastanak gra|evinskih kompani-

  ja iz oblasti niskogradnje i viso-kogradnje iz Republike Srpske iSrbije", kazala je ona.

  Mihajlovi}eva je istakla daje njeno ministarstvo RepubliciSrpskoj poklonilo projekat "Sr-pske ku}e" u nadi da }e biti iz-gra|ene.

  "Dogovorili smo se da bu-de formi ra na radna grupaizme|u Republi~ke gra|evin-ske direkcije Srbije i Urbanisti-~kog zavoda Srpske koja }euraditi glavne projekte", kazala

  je ona.Dodala je kako }e zajedni-

  ~ki sastanak gra|evinskih kom-pa nija bi ti od zna~aja za

  gra|evinsku industriju, ali i za-jedni~ki nastup na stranom ilidoma}em tr`i{tu.

  U sklopu sastanka i posjeteministri su ju~e zajedno sa Slo-bodanom Gavranovi}em, gra-do na ~elni kom Banjalu ke ,posjetili tvr|avu Kastel.

  STABILNOSTSmjernice budu}e

  koalicione vladeda RS ostane

  politi~ki stabilnai ekonomski jaka

  Bolja saradnja ugra|evinarstvu

  Pripreme:Dodik tvrdi da

  opozicija same|unarodnim

  centrimamo}i priprema

  proteste nakon{to izbornirezultati poka`u

  da je pobijedilakoalicija na ~elu

  sa SNSD-om

  LICENCEDogovoreno iuzajamno

  priznavanjelicenci i stru~nih

  ispita

  Tadi} pozvaoDodika naTV duel

  Ognjen Tadi}, kandi-dat Saveza za promjene zapredsjednika RS, pozvao je ju-~e Milorada Dodika da prih-vati volju naroda, a o ovimpitanjima da raspravi na TVduelu s njim."Gospodin Dodik o~iglednoima strah od izbornog rezul-tata i `eli unaprijed da pro-glasi da je izgubio izbore, nevoljom naroda, nego ne~i-

  jom drugom voljom", rekaoje Tadi}.

  Predsjednici SNSD-a, DNS-a i SP-a odr`ali koalicioni sastanak

  Opozicija spremaizbornu kra|uPOTREBNI

  FERIPO[TENIIZBORI

  SNSD se odri~e bilokoga ko je vr{io bilokakav pritisak inasilje u njihovo imeFOTO V. STOJAKOVI]

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  6/64

  Razgovarala: Nihada HASI]

  ragan ^ovi},p r e d s j e d n i kHDZ BiH i kan-didat za hrvat-skog ~lanaPredsjedni{tva

  BiH, nada se da }e op{ti izbori12. oktobra, "za razliku od pret-hodna dva izborna ciklusa", bitibez izbornog in`enjeringa, fer ikorektni.

  "U takvim je uvjetima is-hod ve} odavno poznat - ja }ubiti legitimni ~lan Predsjedni{-tva BiH", tvrdi ^ovi}.

  NN: Na po~etku godineizjavi li ste da }eHrvati kona~no dobiti legiti-mnog predstavnika u Pred-sjedni{tvu BiH. Po sada{njemraspolo`enju bira~a, da li }eteto biti Vi ili neko od ostaletrojice kandidata - Ragu`,Budimir ili Popovi}?

  ^OVI]: Bez imalo la`neskromnosti, mogu re}i da sumoje prednosti o~evidne i veli-ke. Kandidat sam najja~e hrvat-ske poli ti ~ke stranke, ali ikoalicije hrvatskih stranaka ~la-nica Hrvatskoga narodnoga sa-bora. Zaje dno imamo jasannacionalni hrvatski i dr`avot-

  vorni program za demokratsku iproeuropsku BiH. Taj programu`iva plebiscitarnu potporu u

  BiH, a ja imam tim ljudi kojimogu, znaju i ho}e raditi na nje-govom ostvarenju.

  NN:Jedna od sedam ta-~aka programa

  HDZ BiH podrazumijeva no-vi federalni ustroj BiH kaogaranciju jednakopravnostiHrvata. O~ekujete li od politi-~kih predstavnika druga dvakonstitutivna naroda da }epodr`ati ovu ideju?

  ^OVI]: Federalni modelure|enja vi{enacionalnih dr`ava,a i nekih jednonacionalnih kao{to je Njema~ka, ima velike pre-dnosti nad centralisti~kim. To

  je model za koji sma-tram da bi mogao pomi-riti i razli~ite koncepteustroja koje zagovarajurazli~ite politi~ke op-cije, od povratka naavnojevske princi-pe, povratka Repu-blike BiH, dopodjele BiH te sa-mostalnosti i ne-zavisnosti nekihnjezinih dijelo-va. Ho}e li i tkoprihvati ti na{koncept ne mo-`emo znati dokl e g i t i m n i

  predstavnicinaroda ne sje-dnu i odgo-vorno nepo~nu tra`itidogovor zasvoj narod ide mokratskuBiH.

  NN:Da lino vi

  ustroj podrazu-mijeva promje-ne samoustavne struktu-re FBiH ili cijeleBiH?

  ^OVI]: Ja-

  sno je da ne mo-`e biti rje{e nj abez dogovora sva

  Izbori 2014.6 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.vrtka. Ovaj put meta su bile pros-torije SNSD-a na Trgu Petral unaselju Mokri Dolovi. Incident sedesio u periodu od ~etiri do 4.20,kada je policijska patrola primije-tila {ta se de{avalo. Kom{ije izokolnih zgrada ka`u da ni{ta nisu~ule, ali da se sve moglo de{avati

  u roku od pola ~asa.U CJB Trebinje je potvr|eno da jeu vezi sa ovim slu~ajem na infor-mativni razgovor pozvano neko-liko osoba. Ovo je drugi slu~ajpolivanja ma{inskim uljem pros-torija SNSD-a u Trebinju.

  V.D.

  Prostorije SNSD-aopet polivene uljem

  TREBINJE - Ulazna vrataprostorija SNSD-a u Trebinju po-novo su polivena ma{inskimuljem u no}i izme|u srijede i ~et-

  KUPOVINA

  Izborni glasvrijedi 30 KMSARAJEVO - Ve} neko-

  liko dana na dru{tvenimmre`ama pojedinci {alju pri-vatne poruke i nude 30 KMza glas na izborima. Kako senavodi u "ponudi", jedinaobaveza glasa~a je da foto-grafi{e li~nu kartu pored ime-na "naru~enog" kandidata, aisplata je na licu mjesta.Kako se saznaje, u nekolikoslu~ajeva radilo se o kandi-datima za Skup{tinu Kanto-na Sarajevo. Iz CIK-a BiHpojasnili su da nije zabranje-no uno{enje mobitela na

  glasa~ko mjesto, ali se nesmije ometati proces glasa-nja. (Agencije)

  SDA

  Vrijeme jeda vlast ode

  KLADANJ - Vlast u pro-tekle ~etiri godine nije posti-gla o~ekivane rezultate.Olako su prepu{tali i proda-vali ono {to smo mi muko-trpno godinama sticali. Zato

  je vrijeme da odu, kazao jeprekju~e Bakir Izetbegovi},potpredsjednik SDA, u Klad-nju.Naglasio je da }e prioritetiSDA biti o~uvanje teritorijal-nog suvereniteta BiH, ja~anjedr`ave i razvoj ekonomije."Zato nam je potrebna na-dmo}na pobjeda SDA, koja}e biti uvod u druge pobje-de", kazao je Izetbegovi}.(Agencije)

  DNS: Na{i mladine}e biti

  izvozni brend

  TREBINJE - Vino, med, pre-hrambeni proizvodi ili burgije ialati mogu biti izvozni brendovi

  Almedin [I[I]

  BANJALUKA - MiloradDodik, lider SNSD-a i kandi-dat za drugi mandat predsjed-nika RS, kazao je da je porukakoju SNSD nosi - mir, stabil-nost i jaka budu}nost RS.

  U nastavku serije predizbor-nih mitinga {irom RS, Savez ne-zavisnih socijaldemokrata je usrijedu nave~e odr`ao skup u ba-njalu~kom naselju Lau{, predvelikim brojem gra|ana i simpa-tizera ove stranke.

  "Stabilnost podrazumijevazapo{ljavanje, jake institucije. Ada bi bile jake institucije, morada bude i podr{ka naroda. Do{lismo ovdje da s narodom podije-limo to povjerenje i uvjerenje",rekao je Dodik.

  @eljka Cvijanovi}, kandidatkoalicije SNSD - DNS - SP zasrpskog ~lana Predsjedni{tvaBiH, naglasila je da }e se u Sara-

  jevu zalagati za stabilnost Repu-blike Srpske, promociju i za{titunjenih interesa u skladu sa propi-

  sanim procedurama."To zna~i da imate ~itav niz

  mehanizama na raspolaganjuukoliko do|e do procjene da sunaru{eni interesi srpskog narodaili RS odre|enim odlukama uPredsjedni{tvu BiH", istakla jeCvijanovi}eva.

  Ona je istakla da je SNSDuvijek {titio interese RS i ja~aonjene nadle`nosti, ali da to nikadanije ~inio na {tetu nekog drugog.

  Igor Radoji~i}, nosilac listeSNSD-a za Narodnu skup{tinuRS i aktuelni predsjednik NSRS, naglasio je da je Lau{ tradi-cionalno jedna od najve}ih tribi-na SNSD-a, koja uvijek dajeenergiju kampanjama.

  "I ovaj put o~ekujemo da sgra|anima Lau{a poka`emo no-vu snagu u ovoj kampanji i oneporuke koje su va`ne za izbore

  2014. godine", rekao je Radoji-~i}. On je podsjetio da se kampa-nja SNSD-a vodi pod sloganom"Za pobjedu Srpske" te da je, pri-

  je svega, posve}ena tome da RSpobijedi sve politi~ke i ekonom-ske izazove koji su pred njom.

  I Nikola [piri}, nosilac liste

  SNSD-a za Parlamentarnu skup-{tinu BiH, poru~io je kako je ne-ophodno sa~uvati poli ti~kustabilnost u RS.

  "Politi~ku stabilnost mo`eda obezbijedi najja~a politi~kipartija, a to je SNSD. Moja po-ruka je da je jako bitno da iz je-dne poli ti~ke partije budupredsjednik RS i ~lan Predsje-dni{tva BiH, a jedina partija kojato nudi je SNSD - Milorada Do-dika i @eljku Cvijanovi}", poru-~io je [piri}.

  On je istakao da sve global-ne promjene gra|ani RS morajudo~ekati zajedno, jaki i priprem-ljeni, prije svega razvijaju}i insti-

  tucije."Dakle, RS prije svega, aBiH dokle treba", rekao je [piri}.

  MITING U BANJALU KOM NASELJU LAU[

  SNSD za stabilnosti promociju RS

  V. DUKA

  TREBINJE - Dvije pekareDu{ana Minova iz Trebinjaoplja~kane su u no}i izme|usrijede i ~etvrtka, a iza plja~ki,prema tvrdnjama vlasnika,stoji nalogodavac Slavko Vu~u-

  revi}, trebinjski gradona~elnik.Iz pekara je, prema rije~imaMinova, ukradeno po 200 KM.Minov, koji se na pro{lim izbo-rima kao Makedonac kandido-vao za gradskog odbornikaispred nacionalnih manjina,tvrdi da cilj provala nije kra|a,

  ve} nastavak prijetnji Vu~urevi-}a, koji ga je, kako tvrdi, fizi~kinapao prije dvije godine.

  "[teta nije velika, ovo nijeplja~ka, ve} po~etak ne~eg ve-}eg, ne~ega ~ime se `elim zapla-{i ti, jer se i{lo po na loguVu~urevi}a, koji je javno rekao

  da }e me protjerati, da }e meubiti i uni{titi", ka`e Minov, uz

  tvrdnje da su to ~uli i Vu~urevi-}evi sada{nji koalicioni partneri.

  On ka`e da je ovo njegovaimovina, a ne SNSD-a i da to nemora imati direktnu vezu s poli-vanjem prostorija SNSD-a ma-{inskim uljem. Dodaje da usvemu ipak ima i pomalo osve-

  te, zato {to je njegova k}erka,koja na posao ~eka pet godina,dobila posao pripravnika upravood trebinjske opozicije, u kojojsu socijaldemokrate.

  "Ja sam im i tada zahvalio, ai sada im zahvaljujem i svimsrcem }u se boriti za njih da do-

  biju izbore", rekao je Minov.Ka`e da Vu~urevi}a, "koji

  prvenstveno nema adekvatan na-~in izra`avanja, i ne priznaje zagradona~elnika zbog njegovihprijetnji, psovanja majke i sli~nihuvreda" i da ga se ne boji i stojiiza svojih rije~i, tim prije {to je

  najindikativnija stvar u svemu dasu pekare u trgovinskim zonama,gdje su presko~ene sve okolneradnje, a samo njegove obijeneza mizerne svote.

  Vu~urevi} nije elio komenta-risati tvrdnje Minova, najavljuju}ida }e komentare davati na sudu.

  CILJPlja~ke nastavak

  prijetnji Vu~urevi}a,tvrdi Minov

  D

  Konsenzus:Zajedno sadruga dva

  ~lana raditi}u na

  postizanjukonsenzusa o

  svim bitnimpitanjima

  za sve gra|aneu BiH

  ZA[TITASNSD uvijek {titio

  interese RS i ja~aonjene nadle`nosti

  Minov: Vu~urevi} stoji iza plja~ki pekara

  Iz pekaraje, prema

  rije~imavlasnika,

  ukradenopo 200 KM

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  7/64

  tri naroda iz oba sada{njaen ti te ta. FBiH je ve}iproblem zbog svojekomplicirane strukture,a jo{ vi{e zbog na~inauspostavljanja tijela vla-sti nakon izbora, na~inaodlu~ivanja u VladiFBiH... Intervencija-ma visokih predstavni-

  ka u Ustav FBiH, kojihrvatski narod nikadanije prihvatio, stvore-

  na je nera vnote `aizme|u federalnih part-nera koja hrvat ski na-

  rod stavlja u podre|enipolo`aj. To je posljedicapolitike dijela me|una-rodne zajednice, koja jecentralizacijom funkcija

  i dekonstituiranjem hr-vatskoga naroda u FBiH

  htjela zapo~eti proces pro-mjene Dejtonskoga sporazumau smjeru centralizacije po gra-|anskom modelu. Taj "ve}in-ski koncept" vi{e nije

  dominantan, {to potvr|uju i ra-zne izjave pa i Rezolucija Eu-ropskog parlamenta o izvje{}u

  o napretku BiH za 2013. od 6.velja~e 2014.

  NN:Iz jo{ nekih strana-ka u FBiH najav-

  ljuju da }e 2015. biti godinaustavnih promjena. Ho}emoli zbog toga opet potisnuti pi-tanja ekonomije i razvoja?

  ^OVI]: Radi se o la`noj inametnutoj dilemi - rje{avati

  prije gospodarske ili ustavno-pravne probleme. Kada bismoimali zdravo i prosperitetno go-spodarstvo, onda se ustavniproblemi ne bi tako agresivnopokazivali. Kompliciran unu-tarnji ustroj BiH, prevelika,preskupa i nedjelotvorna admi-nistracija, a ponajvi{e op}a ne-sigurnost, ~imbenici su kojiodvra}aju potencijalne investi-tore i nova ulaganja u biznis uBiH. Ako nema politi~ke stabil-nosti i pravne sigurnosti da sekapital oplodi, onda niti nizakPDV, ni niska cijena rada u BiHne mogu biti dovoljnim razlo-gom da bi netko ulagao u BiH.

  Naravno, za doma}e ljude naj-ve}i je problem nezaposlenost,nizak standard... Rje{avanju to-

  ga problema moramo se `urnoposvetiti, ali i tu moramo otklo-niti glavni uzrok - politi~ki ipravni sustav koji nije djelotvo-ran, koji nije niti u funkciji os-tvarivanja osnovnih ljudskihprava, ravnopravnosti naroda, aonda ni stvaranja ambijenta zarast i razvoj gospodarstva.

  NN:Ukoliko i drugi putpostanete hrvatski

  ~lan Predsjedni{tva BiH {ta}e biti Va{i prioriteti u radu

  ove institucije?^OVI]: Bit }u hrvatski~lan Predsjedni{tva kako to de-

  finira Ustav BiH. U dva pret-hodna mandata hrvatski narodnije imao svoga predstavnika uovoj najvi{oj dr`avnoj institu-ciji. Posljedice te ~injenice suo~ite i negativne, ne samo zaprava Hrvata nego i za cijeluBiH. Njih treba otklanjati i kao~lan Predsjedni{tva apsolutno}u se posvetiti tome. Zajedno

  sa druga dva ~lana raditi }u napostizanju konsenzusa o svimbitnim pitanjima za sve gra|a-ne u BiH, a koje su u ovlas tiPredsjedni{tva. Sna`no }u radi-ti, a nadam se da }e sli~an stavimati i druga dva ~lana Predsje-dni{tva, na prioritetima vanjskepolitike, a to je dobivanje kan-didatskog statusa BiH za ~lan-stvo u EU. Taj cilj je dohvatljivako svi shvatimo nu`nost pri-bli`avanja BiH EU i prihvati-mo va`nost posti zanj aeuropskih standarda. Razvija-nje suradnje i rje{avanje otvo-re nih pita nja sa susjednimdr`avama svakako }e biti jedno

  od zna~ajnijih pitanja u mombudu}em radu u Predsjedni{tvuBiH.

  Izbori 2014. 7NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014.ebinja, ali to ne smiju biti na{iadi, {kolovani ljudi, jer su oni

  vojna {ansa ovoga grada i zah treba da se borimo.

  vo je poruka koju su podr`alisutni simpatizeri DNS-a na tri-

  ni ove stranke u trebinjskojesnoj zajednici Gorica.

  Petar Ivankovi}, nosilac liste kan-didata DNS-a za parlament RS,istakao je da, budu}i da ve}inuGradskog odbora ine ljudi iz sfe-re privrede i obrazovanja, znajuda se samo ja~anjem privredemo e zaustaviti odliv mozgova.

  V.D.

  preksino} da za 18 dana postoji{ansa da se krene boljim putem."Sve ankete govore da je milionljudi uz nas i da su za promjene.Ljudi smatraju da ova vlast nijedobra, da RS ide pogre{nimpravcem i da se lo{e ivi", istakao

  je Tadi} na tribini u Mrkonji} Gra-

  du.Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a, istakao je da }e Savezu priori-tet biti zapo{ljavanje."Odnos vlasti prema gra|animabi}e druga~iji, a vlast }e moratiznati da je u slu`bi naroda", re-kao je Bosi}. (Srna)

  Postoji {ansada se krene

  boljim putem

  MRKONJI] GRAD - OgnjenTadi}, kandidat Saveza za prom-

  jene za predsjednika RS, rekao je

  BANJALUKA - SPP je je-dina stranka u RS koja razvojvidi u pomaganju doma}im

  ulaga~ima i stimulisanju ma-lih i srednjih preduze}a, a ne udozivanju stranih investitora,izjavio je ju~e Miladin Jovi~i}iz SPP-a nakon sastanka saSavezom sindikata RS.

  Rekao je da osnov razvojamoraju biti javna preduze}a, te

  da se moraju pospje{iti mjereekonomskog razvoja zasnovanena doma}im resursima.

  Govore}i o socijalnoj politi-ci, Jovi~i} je naveo da SPP po-dr`ava reformu penzionogsistema i da }e izna}i na~in da uodre|enom periodu zadr`i pos-toje}i nivo penzija, ali da }e pri-hode u Fondu obezbijedi tirazvojem realnog sektora.

  "Nismo pristalice pri~e dasu direktne strane investicijemotor razvoja, na{ cilj je da po-

  ku{amo da animiramo kapitaldoma}ih investitora koji je sa-kriven zbog politi~ke nesigurno-sti", rekao je Jovi~i}.

  Ranka Mi{i}, predsjednikSaveza sindikata, izjavila je da odsvih stranaka tra`e da odgovorena pitanja o radnoj i socijalnoj

  politici, te borbi protiv korupcije.Rekla je da }e nakon {to ~uju svestranke svom ~lanstvu prezento-

  vati planove partija i poru~iti dasami izberu one koje ele.Upozorila je da su snimili

  sve razgovore sa politi~kim par-tijama, te da }e ih javno prozvatiako prekr{e obe}anja data radni-cima.

  D. [AJINOVI]

  JORGI]

  Nije bilo voljeza promjene

  BANJALUKA - RS su po-trebne promjene u duho-vnoj, socijalnoj i ekonomskojsferi, ocijenila je Dragana Jor-gi}, kandidat NDP-a za Naro-dnu skup{tinu RS.Ona je u Banjaluci istakla da dosada uop{te nije bilo volje dase u|e u su{tinske reforme.

  "Ako se ne dogodi preokret i navlast ne do|u hrabri ljudi, kojise ne pla{e gubitka polo aja ikoji su spremni da druga~ijevode dru{tvo, ovdje }e ostati

  jedan veliki stara~ki dom", oci-jenila je Jorgi}eva. (Srna)

  JOVI I]

  Stranke podijelilegra|ane iu stradanju

  DOBOJ - Politi~ke opci-e koje su na sceni, pozicija i

  opozicija, imale su neprimje-en odnos tokom poplava u

  Doboju, a partije su podijeli-e gra|ane i u stradanju, izja-vio je ju~e Dragomir Jovi~i},

  kandidat SPP-a za predsjed-nika RS, predstavljaju}i se bi-a~ima u ovom gradu.SDS je dijelio pomo} u op-

  {tini, a SNSD u bolnici. To jene{to {to ne smije nikako dase doga|a", rekao je Jovi~i}.

  S. a.

  SPP SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA SINDIKATA RS

  Razvoj vidimo udoma}im resursima

  HDZSEZALA@EZAFEDERALNI

  MODELURE\ENJA

  DRAGAN OVI],PREDSJEDNIK HDZ BOSNE I HERCEGOVINE IKANDIDAT ZA HRVATSKOG LANA PREDSJEDNI[TVA BiH

  Pobijedi}u ako ne

  bude izbornogin`enjeringaDOGOVOR

  Ne mo`e bitirje{enja bez

  dogovora sva tri

  naroda iz obasada{njaentiteta

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  8/64

  Dogaaji8 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.Bare zaprijetili su da }e blokiratimagistralni put M17 ako se u rokuod sedam dana ne rije{i problemlegalizacije njihovih stambenih ob-

  jekata. Oni su preko programa ta-da{nje vlade RS 2001. privremenosmje{teni u monta ne objekte."Tra`imo da se zavr{i legalizacija

  na{ih stambenih jedinica, a u slu-~aju da se ne mo e legalizovatida se selimo odavde, jer nas ve}zovu ulica zaboravljenih. Ko nas

  je ovdje doveo, neka rje{eva teprobleme", rekao je mje{taninStefan Majstorovi}.

  S. a.

  Legalizacijaobjekata ili

  blokada putaDOBOJ - lanovi 21 porodice

  RVI prve i druge kategorije i pogin-ulih boraca u prigradskom naselju

  BIJELJINA - Mi}o Mi}i},gradona~elnik Bijeljine, rekao

  je da je stru~na komisija, kojusu ~inili predstavnici Republi-~ke civilne za{tite, predstavnicipreduze}a "Vode Srpske" te vo-doprivredni inspektor, sa~inilaizvje{taj koji pokazuje da su na-sipi u Semberiji na Drini, Savi i

  Janji u veoma lo{em stanju.

  "Nasipi su dva metra ni`inego {to su bili dosad, {to govori

  da bismo imali katasrofalne po-plave ako bi voda i pribli`no bi-la kao u vrijeme pro{lihpoplava", rekao je Mi}i} i apelo-vao da nadle`ne institucije ovajproblem {to prije rije{e.

  Naveo je da u zaklju~ku iz-vje{taja Komisije stoji da su

  zbog nedovoljne izgra|enosti hi-drotehni~kih objekata za odbra-

  nu od poplava na podru~juSemberije smanjene kote nivoaodbrane od poplava.

  "Ovo potvr|uje da smo po-novo ugro`eni", rekao je Mi}i} idodao da je na osnovu ovog iz-vje{taja ponovo poslan dopis re-sornom ministarstvu. (Srna)

  ZENICA

  Po~ela obnovaautobuskestanice

  ZENICA - Javno komu-nalno preduze}e "Zenica-trans prevoz putnika" po~elo

  je obnovu glavne autobuskestanice u Zenici."Okre~i}emo zidove ~ekaoni-ce, urediti peronske stubove,

  oglasne table i ograde", rekaoje Jusuf Bori}, direktor JKP"Zenicatrans prevoz putnika".Dodao je da je u planu i izm-

  jena izlaznih rampi, te zamje-na peronskog krova, kojiproki{njava.

  A.M.

  BiH 1. oktobrapreuzima

  svoje nebo

  SARAJEVO - Sve je spremnoza 1. oktobar, kada }e BiH prvi putpreuzeti kontrolu nad svojim vaz-

  IUS ispuniouslove za

  akreditaciju

  SARAJEVO - Internaci-onalni univerzitet u Sarajevu,prema odluci Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mladeKantona Sarajevo, ispunio je

  sve uslove za izdavanje akredi-tacije.Odbor za akreditaciju koji je iz-vr{io inspekciju i infrastrukturnekapacitete institucije sastojaose od doma}ih i me|unarodnihstru~njaka koje je osnovalo Mi-nistarstvo, a IUS je akreditovan

  na prijedlog Agencije za razvojvisokog obrazovanja i osigura-nje kvaliteta (HEA)."Ovo je dodatni motiv da senastavi kvalitetan rad i postiza-

  nje ciljeva vizije, da IUS postaneme|unarodno priznata ustano-va i centar kvalitete. Bitno je na-glasiti da je IUS svoju prvuakreditaciju u BiH primio jo{ da-vne 2004. godine", istakao jeGoran Vlaka, direktor PR slu`beIUS-a. (Agencije)

  Semberskinasipi uveoma

  lo{em stanju

  Razgovarao: Uro{ VUKI]

  iroslav Ko-d ` o m a n ,k a n d i d a tSNSD-a zana ~elni kaL a k t a { a ,

  ka`e da }e mu apsolutni priori-tet, kao na~elnika, biti taj da ovalokalna zajednica postane poslo-vna oaza.

  "Svaka op{tinska aktivnost}e biti podre|ena dovo|enju no-vih preduze}a i u tom pogleduimamo namjeru da Lakta{imavratimo imid` op{tine u kojoj jenajlak{e, najjeftinije i najpamet-nije poslovati", rekao je Kod`o-man.

  NN: Ukoliko postanetena~elnik op{tine, {ta}e biti prioritet u Va{em radu?

  KOD@OMAN: Odgovorna to pitanje su dali gra|ani La-kta{a prije kampanje - to je po-sao, odnosno nova preduze}a inova radna mjesta. Mi u kampa-nji sada na taj jasan zahtjev na-{ih gra|ana formuli{emo {to

  jasniji i konkretniji odgovor. Dabismo doveli nova preduze}a uLakta{e, mi moramo iskoristitiono {to je na{a prednost, a to sudva autoputa, jedan kroz Lijev-~e, koji je u funkciji, i drugikroz @upu, koji po~inje s izgra-dnjom. Takva komunikaciona

  prednost mora biti iskori{tenaza reafirmaciju postoje}e indus-trijske zone u Lijev~e polju,

  gdje moramo dovesti jo{ predu-ze}a ranga ^ipsare i Kolektora,

  ali i za otvaranje novih indus-trijskih zona u @upi, dalje ja~e-nje elekrifikacionog sistema,kako onog za doma}instva i ja-vnu rasvjetu, a pogotovo ja~enjedistributivnih kapaciteta za in-dustriju. Uz na{u cijenu elektri-~ne energije tu se ve} stvarajuveoma dobri uslovi za poslovnesubjekte. Naravno, potrebno jevratiti onaj odnos prema privre-dnicima i gra|anima koji jeuspostavio Milorad Dodik jo{dok je bio predsjednik IO pred-ratnih Lakta{a i zbog ~ega suLakta{i i postali poslovna oazapoznata u biv{oj Jugoslaviji. Tajzadatak je moj apsolutni priori-

  tet. Svaka op{tinska aktivnostbi}e podre|ena dovo|enju no-vih preduze}a i u tom pogleduimamo namjeru da Lakta{imavratimo imid` op{tine u kojoj jenajlak{e, najjeftinije i najpamet-nije poslovati.

  NN:Zbog ~ega gra|anisvoj glas treba da

  daju ba{ Vama?KOD@OMAN: Zbog toga

  {to imam i energije i volje i zna-nja da se prihvatim ovog posla,zbog toga {to zajedno sa svojimsaradnicima imam punu po-dr{ku republi~kog rukovodstva izbog toga {to sam spreman zadvije godine da podnesem ra~un

  gra|anima. Uspjeh ovog posla}e biti i moj li~ni i mojih sarad-nika i zbog toga }emo dati sve

  M

  Miroslav Kod`oman,kandi

  Laktaposlov

  Uvjeren upobjedu naizborimau nedjelju

  FOTO NN

  Imid`:Imamonamjeru da

  Lakta{imavratimo imid`

  op{tine u kojojje najlak{e,najjeftinije i

  najpametnijeposlovati, ka`e

  Kod`omanLAKTA[I

  SUBASTIONSNSD-a

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  9/64

  sebe da opravdamo povjere-e i doka`emo da je ova "mini-

  mjena generacija" u Lakta{imaavi potez i SNSD-a i gra|anaji }e nam ukazati povjerenje.

  NN:Va{ protivkandidatVuka{in Vojinovi}

  rdi da se u Lakta{ima spre-a velika izborna kra|a u re-i SNSD-a.

  KOD@OMAN: U situacijije }e svako od tri kandidataati po najmanje dva svoja ~o-eka u bira~kim odborima iogu}nost imenovanja jo{ poa posmatra~a jasno je da je ri-~ o besmislici. Interesantno je

  se s tom pri~om po~elo tekda je i laicima postalo jasno}e SNSD ubjedljivo da pobi-

  di u Lakta{ima, ubjedljivijego 2012. godine. Naime, oniji su u politici i kampanji is-sni veoma dobro na osnovure|enih pokazatelja mogu daocijene ishod izbora. Nakon

  na{ih tribina u Lijev~u i @upi, teopozicionih u nekim drugim bit-

  nim naseljima, svim poznavao-cima bilo je jasno ko jepobjednik. Nakon toga kre}eova alibi pri~a, po mom mi{lje-nju, vi{e pri~a koja treba da po-slu`i opoziciji kao izgovor zakatastrofu dok jo{ traje kampa-nja za op{te izbore.

  NN:Poprili~no ste ubije-|eni u pobjedu. Na

  ~emu temeljite taj optimizam?KOD@OMAN: Na svim

  realnim pokazateljima i na ogro-mnoj podr{ci koju su mi gra|anipru`ili. U nedjelju, 28. septem-bra, bi}ete u prilici da se uvjeriteda sam bio u pravu i da Lakta{iostaju bastion SNSD-a.

  NN: Koji su u Lakta{imanajve}i problemi?KOD@OMAN: Osim no-

  vih radnih mjesta, mi moramonastaviti izgradnju lokalnih vo-dovoda, ali po mnogo pristupa-~nijim uslo vima nego {to subili, kako bi i najsiroma{nijadoma}instva dobila priklju~ak.Tako|e, ja~anje putne infrastru-kture i mre`e javne rasvjete, iz-gradnja novog vrti}a u Trnu ipro{irenje kapaciteta centralnogvrti}a u Lakta{ima, vra}anjestipendija u pre|a{nji okvir, tezna~ajnija pomo} bora~koj po-pulaciji. Sportski kolektivi }eod op{tine dobiti podr{ku na je-

  dan druga~iji i mnogo sistema-ti~niji na~in nego {to je dosadbio slu~aj.

  Dogaaji 9NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014.u{nim prostorom. Mostar i Sara-vo rade pripreme i ne postoji ni-dna ozbiljna prijetnja koja biogla ugroziti taj dan, kazao jeamir Had i}, ministar komunika-a i transporta BiH.vo je vrlo zahtjevna i ozbiljna,

  erovatno jedna od najslo`enijih

  operacija koje su bh. institucijeikada radile u tehni~kom smislu.Zahtijeva potpuno po{tivanjestandarda, parametara i formatadatog od Eurocontrola, jer se radio zra~nom saobra}aju, velikombroju letjelicama, velikom brojuljudi", rekao je Had i}. (Agencije)

  HAN PIJESAKPo~elogrijanje

  HAN PIJESAK - Sezonagrijanja ju~e je po~ela u HanPijesku za pravne subjekte~ije se prostorije zagrijavajuiz kotlovnice Srednje {kole.U Administrativnoj slu`biop{tine re~eno je da ova ko-tlovnica zagrijva zgradu op-{tine, Dom kulture, Osnovnu{kolu "Milan Ili}" i Srednju{kolu.Nabavku 100 tona uglja fi-nansira resorno ministar-stvo, a nabavku drugih 100tona op{tina. Iz Administra-

  tivne slu`be napominju dasu pe}i u {kolskoj kotlovnicidotrajale, te da se pojavljujui podzemne vode. (Srna)

  [OPING

  "Super subota"u "Mercatoru"

  BANJALUKA - Predsto-je}a subota bi}e "Super sub-ota" u "Mercatoru", jer kupceu centrima u Banjaluci,Br~kom i Gradi{ci o~ekujuekskluzivni popusti do 30odsto i dupli pika bodovi.Za ljubitelje mode "Mercator"u Banjaluci je pripremio veli-ku modnu reviju sa po~et-kom u 19 ~asova, dok je zanajmla|e organizovan cjelo-dnevni zabavni program sakostimiranim animatorima."Super subota super shop-ping" je aktivnost koju "Mer-cator BL" organizuje kako bikupce dodatno nagradio iu~inio njihovu kupovinu po-

  voljnijom i ugodnijom.LJ.R.

  BANJALUKA - U zgradiVlade RS ju~e je organizovanprijem za 396 u~enika osno-vnih i srednjih {kola koji su bilinajbolji na republi~kim takmi-~enjima u pro{loj {kolskoj go-dini.

  "To je ono najbolje {to uovom momentu u tom uzrastu uRS imamo, bez obzira na to da li

  je rije~ o sportu, muzi~koj umjet-nosti ili o takmi~arima u znanju",kazao je Igor Radoji~i}, predsjed-nik Narodne skup{tine RS.

  On je dodao da ovi mladiljudi ula`u mnogo svog slobod-

  nog vremena i entuzijazma u ra-zli~ite vidove takmi~enja, isti~u}ida su oni budu}nost na kojoj Re-publika Srpska gradi svoje nare-dne decenije.

  Nada Te{anovi}, ministar po-rodice, omladine i sporta, kazala

  je da se ovakav prijem organizujeve} nekoliko godina kako bi oninajbolji bili nagra|eni.

  "Ovo je za mene kao dugo-godi{njeg prosvjetnog radnikagotovo najljep{i dan, jer vidim dase rezultati cijene i `elimo da ka-`emo svakom tom mladom ~o-vjeku da treba da u~i i radi, jer }e

  se jednog dana ti rezultati isplati-ti", kazala je ona.

  Andrea Mihajlovi}, u~enicatre}eg razreda banjalu~ke Muzi-

  ~ke {kole "Vlado Milo{evi}", ka-`e kako bez napornog rada nemadobrih rezultata.

  "U prosjeku vje`bam tri satai vi{e. U planu imam da upi{emmuzi~ku akademiju, a da li }u us-pjeti, ostaje da se vidi", kazala jeona.

  Najbolji u~enici iz osnovnihi srednjih {kola na republi~kimtakmi~enjima nagra|eni su zasvoj trud prigodnim poklonima.

  NAGRA\ENI \ACI OSNOVNIH I SREDNJIH [KOLA U VLADI RS

  Prijem za 396

  najboljih u~enika

  BANJALUKA - Glavniad RS ju ~e je u 8.57 pogodio

  abiji zemljotres, ~ija ja~ina ne

  o`e izazvati materijalnu {te-, ali ga je veliki broj Banjalu-na osjetio.

  Podaci Republi~kog hidro-eteorolo{kog zavoda RS poka-ju kako je njegova magnitudanosila 2,9 stepeni po Rihteru ienzitet u epicentralnoj zoni od

  ~etiri stepena Merkalijeve skale,s epicentrom na podru~ju Slati-ne, koja se nalazi u blizini Ba-

  njaluke, a na dubini od 3,2kilometra.Treslo se i u @ep~u, gdje je u

  srijedu u 21.26 zabilje`en zem-ljotres, koji tako|e nije izazvaomaterijalnu {tetu.

  Magnituda ovog zemljotre-sa bila je 2,3 stepena po Rihteru,

  a intenzitet ~etiri stepena Mer-kalijeve skale.

  Podsje}amo, mapa zemljo-

  tresa koja se nalazi na straniciRepubli~kog hidrometeorolo-{kog zavoda RS pokazuje kako

  je zemljotres u Banjaluci petikoji je pogodio BiH u ovommjesecu i ujedno i najja~eg in-tenziteta.

  D.T.

  Za mjesecdana pet

  zemljotresa

  AUTOPUTEVIDa bismo doveli

  nova preduze}a uakta{e, mi moramoiskoristiti ono {to je

  na{a prednost, a tosu dva autoputa

  SNSD-a za na~elnika Lakta{a

  i }e bitia oaza

  BUDU]NOST RSOni su budu}nost nakojoj RS gradi svoje

  naredne decenije,kazao Radoji~i}

  FOTOG.

  [URLAN

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  10/64

  10 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  11/64

  anica POPOVI]

  BANJALUKA - Dragannjetovi} (63), korisnik ba-alu~ke Javne ustanove Domstarija lica, no`em je poku-

  o da ubije besku}nika Pred-ga Stoj~i}a (51) jer ga je on

  oku{ao silovati, izjavio je ju-Jevto Jankovi}, Janjetovi-

  v advokat.Janjetovi} se nalazi u prit-

  ru po rje{enju banjalu~kogkru`nog suda, a ~ije produ`e-e je ju~e zatra`ilo Okru`no tu-a{tvo.Advokat Jankovi} nam je

  zao da nema osnova za pro-

  du`enje pritvora.Naime, Janjetovi}a sumnji-

  ~e da je 28. avgusta ispred Prih-va tne stanice ove ustanove

  no`em nanio te{ke povrede uvrat i obraz Stoj~i}u, besku}nikukoji je privremeno boravio uPrihvatnoj stanici.

  Prema ranijem pisanju "Ne-zavisnih", Janjetovi} je Stoj~i}u

  dva puta zario no` u vrat, ~imemu je presjekao arteriju i povri-

  jedio jednjak.Motiv napada dosad nije bio

  poznat, ali je Janjetovi} tokomnapada bio pod dejstvom alko-hola.

  U vrijeme krvavog obra~u-na Vinko Loli}, direktor Domaza starija lica, kazao nam je da je

  Janjetovi} nakon {to je izbo bes-ku}nika pobjegao.

  "Policija ga je nakon sat-dvaprona{la i uhapsila. Sestre koje

  su radile ~ule su jauke, a kada suiza{le da vide {ta se de{ava zate-kle su Stoj~i}a u lokvi krvi", ka-zao je Loli}.

  Kako je kazao, Stoj~i} je os-tao `iv zahvaljuju}i pribranosti i

  brzoj reakciji glavne medicinskesestre.

  Prema njegovim rije~ima,Janjetovi} je u ovu ustanovu do-

  {ao preko Centra za socijalni radBanjaluka 2011. godine i od ta-da je njihov korisnik.

  "On je dobar ~ovjek, jednovrijeme smo ga stavili da radi naportirnici. Besku}nik Stoj~i} je u

  Prihvatnu stanicu do{ao 25. av-gusta ove godine na privremeniboravak", pojasnio nam je ranijeLoli}, isti~u}i da su obojicaodle`ali zatvorske kazne. Kakosaznajemo, oni se znaju upravoiz zatvora.

  Janjetovi}, ina~e iz sela Bis-trice, kod Banjaluke, je 2005.godine osu|en na osam godinarobije zbog ubi stva kom{ijeBo`e Jankovi}a (63) iz istog se-la.

  Predrag Stoj~i} je, tako|e,biv{i robija{, koji je odle`ao vi-{egodi{nje kazne zbog nekolikokrivi~nih djela.

  POPOVI]

  BANJALUKA - Svaki tre}itvorenik je povratnik u ~inje-u krivi~nih djela, istakao jeadislav Jovi~i}, ministar unu-a{nih poslova RS, koji je ju~evorio okrugli sto u Banjaluci

  od nazivom "Recidivizam iz-{ilaca krivi~nih djela - anali-

  za stanja, uzroci i prevencija".Prema njegovim rije~ima,

  trebalo bi razmotriti i mogu}nostii efekte izmjene kaznene politikeza povratnike u izvr{enje krivi-~nih djela.

  "Volio bih da kazneno-popra-vne ustanove imaju takvu uloguda oni koji su vr{ili krivi~na djelau njima do`ive resocijalizaciju, a

  ne da im to budu u~ionice i tre-ning-sale da bi se bolje pripremali

  za jo{ te`a krivi~na djela. U tom

  smislu moramo napraviti boljusaradnju", rekao je Jovi~i}.

  Mile [ikman, na~elnikUprave za policijsko obrazovanjeMUP-a RS, rekao je da se potvr-dila hipoteza da je povratni~kikriminalitet dru{tveno opasniji,

  jer povratnici te`e specijalizacijiu izvr{enju krivi~nih djela i zato{to vr{e, prema pravilu, te`a kri-

  vi~na djela.Kako ka`e, i sami povratnici

  su potvrdili da prilikom izlaska izzatvora nailaze na dru{tvene bari-jere u smislu prihva}enosti odgra|ana, pronalaska posla, stam-benog zbrinjavanja i sli~no.

  Okrugli sto "Recidivizam iz-vr{ilaca krivi~nih djela - analizastanja, uzroci i prevencija" rezul-

  tat je nau~noistra`iva~kog proje-kta koji je po~etkom ove godine

  pokrenula Uprava za policijskoobrazovanje MUP-a RS, a na ini-cijativu Kolegijuma ministra unu-tra{njih poslova. Projekat bitrebalo da rezultira sveobuhva-tnom strategijom borbe protiv re-cidivizma u izvr{enje krivi~nihdjela.

  Krili da suna smrt

  pregazili~ovjeka

  CAZIN - etvorica mladi}a izCazina osumnji~ena su da su 20.septembra vozilom pregazili Su-lejmana Babi}a (44) iz Velike Kla-du{e, a potom pobjegli.Iz MUP-a USK su kazali da je istra-ga o pogibiji Babi}a pokrenutanakon {to je jedan gra|anin kojise te kobne no}i vozio lokalnimputem na asfaltu ugledao le{.Policija je do{la do saznanja da je

  Babi}a pregazilo vozilo opel vek-tra, pa su prona{li i vlasnika auta."Uhap{en je T.A. (18) iz cazinskognaselja [turli}ka Platnica, te troji-ca njegovih saputnika, me|u ko-

  jima i jedan maloljetnik ", kazali suu policiji.

  D.Po.

  Marihuanukrio u~arapi

  BR^KO - Br~anska policijahapsila je u srijedu sugra|a-

  na G.B. (37) nakon {to je kodega prona{la marihuanu sa-venu u ~arapi.

  olicija je nakon hap{enja pre-esla ku}u, {upu i gara`u osu-nji~enog i prona{la oko 300ama marihuane, dvije digi-ne vage, te manju koli~inu

  ovca koji najvjerovatnije po-e od prodaje narkoti~kih

  edstava.

  O svim preduzetim radnjamaupoznat je de`urni tu`ilac Tu-`ila{tva Br~ko distrikta BiH.Uz izvje{taj o po~injenom kri-vi~nom djelu G.B. bi}e predatTu ila{tvu Br~ko distrikta nadalje procesuiranje.

  D.Po.

  Sprije~enEgip}anin

  u ilegalnomprelasku

  SARAJEVO - Pripadnici Jedi-nice grani~ne policije Dobrljin suu grani~nom pojasu na podru~juBosanske Krupe sprije~ili Egip}a-nina da ilegalno pre|e granicuBiH prema Hrvatskoj da bi otpu-tovao na krajnju destinaciju, uAustriju.Egip}anin, koji je otkriven u srije-du, nije imao dokumente, a pre-gledom njegovog prtljaga

  utvr|eno je da je bio u Sarajevu."Do{lo se do saznanja da je rije~ oEgip}aninu inicijala E.H.I.M. i daga je nepoznata osoba, uz nov~a-nu nadoknadu, prevezla iz Sara-

  jeva do Novog Grada", kazali su izGrani~ne policije BiH.

  D.Po.

  Svaki tre}i zatvorenikpovratnik u kriminalu

  Hronika 11etak, 26. septembra 2014.

  ALKOHOLJanjetovi} bio ualkoholisanom

  stanju u trenutkunapada

  KAZNETrebalo bi razmotriti i

  mogu}nosti izmjenekaznene politike,

  kazao Jovi~i}

  Isplivali motivikrvavog obra~una u okviru banjalu~ke JU Dom za starija lica

  Ubo besku}nika jer gaje poku{ao silovati?No`:Janjetovi}

  toj~i}u dva putazario no u vrat,

  ~ime mu je

  presjekaoarteriju ipovrijedio

  jednjak

  Besku}nik ostao ivzahvaljuju}i brzoj reakciji

  medicinske sestreFOTO ARHIVA

  OBOJICABIV[I

  ROBIJA[I

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  12/64

  Banjaluka12 NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.

  STAR^EVICA

  Danasprikupljanjenamirnica

  Volonteri humanitarnogudru`enja "Sveti |akon Avakum",danas }e prikupljati hranu i osta -

  le ivotne namirnice za socijalnougro ene sugra|ane u marketu"AS" u naselju Star~evica."Pozivamo vas da u skladu sasvojim mogu}nostima date do-prinos u vidu bra{na, soli, se}eraili bilo kojeg artikla", ka`u uovom udru`enju.

  LJ.R.

  "IHTUS"

  Besplatnaprojekcijafilma

  Edukativni kulturni cen-tar "Ihtus" organizuje bespal-tnu projekciju filma "Imati i

  biti" ve~eras od 18 do 20 ~aso-va u Narodnoj i univerzitet-skoj biblioteci RepublikeSrpske."Film je iz 2002. godine, audio jena francuskom jeeziku, a prevod}e biti na engleskom", isti~u u"Ihtusu".

  LJ.R.

  itam

  GRADA

  VI[E NASELJA BEZ STRUJEZbog izvo|enja radova na elektromre i, danas od 8.30do 13 ~asova struje ne}e imati dio Ulice carice Milice.Od devet do 14 ~asova bez struje }e biti dijelovi naseljaKrndija, Bukvalek, Sedi}i, Karanovac i Prije~ani te dijeloviulica Jaroslava Ha{eka, Tuzlanska i Maksima Gorkog.

  B.P.

  PRODU@ENO RADNO VRIJEMECENTRA ZA BIRA^KI SPISAKCentar za bira~ki spisak do 12. oktobra ima}e produ enoradno vrijeme, od osam do 20 ~asova. Ovakvo radno vri-

  jeme utvr|eno je radi obavljanja poslova iz nadle`nostiCentra za bira~ki spisak."Odluka je donesena u svrhu sprovo|enja svih neophod-nih radnji za sprovo|enje op{tih izbora na podru~ju os-novne izborne jedinice 034 B - Banjaluka", navedeno je unaredbi koju je donio gradona~elnik Slobodan Gavrano-vi} na prijedlog Gradske izborne komisije.

  B.P.

  Moja ulica

  Knjaza Milo{aMje{tani Ulice knjaza Milo{a u naselju Lazarevo 1 `ale sena uni{teni krov autobuskog stajali{ta."Kada pada ja~a ki{a autobusko stajali{te vi{e nema svo-

  ju svrhu. Krov na njemu je toliko uni{ten da se ne mo`e-mo skloniti ispod njega da se za{titimo od ki{e", po`alilisu se mje{tani.

  B.P.

  Ljiljana RADI]

  Sve bih uradila za svoju

  djecu. Ne stidim se da po ogla-sima tra`im na poklon hranu,odje}u, komad namje{taja...Sve {to nam daju nama treba,

  jer smo mi bez posla i mi ne-mamo ba{ ni{ta, pri~a Sla|anaKostadinovi}, majka petoromaloljetne djece.

  Sla|ana i njen suprug Du{koKostadinovi} iz naselja SrpskiMilanovac sa djecom zimu do~e-kuju u obje ktu bez osnovnihuslova za `ivot u kojem je done-davno raslo ~ak i drvo, pitaju}i seda li }e imati barem hrane za pe-toro maloljetne djece, koja imajuod dvije do 15 godina.

  Prema njihovim rije~ima,

  objekat u kojem ive dobili su uzpomo} mjesne zajednice jer su sadje~icom ostali na ulici.

  Kako tvrde, do prije ~ etirigodine bili su podstanari, ali po-{to nisu imali ~ime pla}ati kiriju,izba~eni su iz stana.

  "Ovo je improvizovana ku}i-

  ca ~ovjeka albanskog porijekla,koji ve} 20 godina nije dolazio izKanade, pa su nam je dali na ko-

  ri{tenje. Nije to bila ku}a, ve} zi-dovi bez temelja kroz koje je bilonaraslo drvo, koje smo posjekli.Mu` radi na dnevnicu, povreme-no zaradi koji dinar ili ne{to ma-terijala, tako smo pokrpili rupe uzidovima i uselili, ali vidite i sa-mi da ovo ne li~i na ku}u. Djecau ovoj vlazi ne mogu `ivjeti, alimi nemamo novac za ulaganje uku}u koja i nije na{a", dodajeSla|ana.

  Iako su nas u ovoj sedmo~la-noj porodici vedro do~ekali, strahi neizvjesnost se nije mogla sa-kriti, a dvogodi{nja Sara je ve} uprvim hladnim danima dobilaprehladu, jer su im drva za zimu

  trenutno veliki luksuz, o kojemmogu samo da sanjaju.Vlaga se osjeti ve} na sa-

  mom ulazu, objekat nema pod,ali ni pravi temelj. Na podu sustare prostirke kako bi im baremmalo bilo toplije, a njih sedmorospavaju u samo jednoj spava}oj

  sobi i dnevnom boravku.Prema njihovim rije~ima,

  {estogodi{nji Stefan tek je krenuou {kolu, koja nije daleko, a zaknjige su se sna{li. Me|utim, naj-stariju k}erku Du{ku, koja ima15 godina, nakon zavr{ene osno-

  vne {kole morali su ispisati jer ni-su imali novca za srednju {kolu."Du{a me boli zbog moje

  Du{ke. Ona je htjela u frizersku{kolu, ali kako kad nemamo niza hranu? Mo`da je idu}e godi-ne uspijemo upisati. Dug za vo-du nam je 600 KM, a za struju

  oko 6.000 KM. Jedva sam ihumolila da mi jo{ ne isklju~estruju, ali uskoro ho}e jer ja to

  nemam ~ime platiti. Zbog dugo-va su mi ~ak prijetili da }e mizaplijeniti stvari, ali ja nemamni{ta {to je vrijedno", pri~a Sla-|ana.

  Njih sedmoro `ive od 140KM dje~jeg dodatka, {to im, ka-ko ka`u, ne mo`e biti ni za hranu,a kamoli za ra~une.

  Njenog mu`a Du{ka nismozatekli u ku}i, jer je oti{ao u NoviGrad u posjetu bolesnom ocu,koji je invalid, a kojeg ova poro-dica redovno obilazi.

  "On je vrijedan i pone{to za-radi nadni~enjem. Ponekad umje-sto novaca uzme neki materijalda zakrpimo ku}u, ali sve je to si-

  tno. Najvi{e nam treba za hranu iosnovne potrep{tine. Nedavno jezaradio 25 KM, koje smo dali za~i{}enje septi~ke jame, koja se,evo opet napunila vodom. Voljelibismo da imamo normalan stan ukojem ima pristojno kupatilo sakanalizacijom", isti~e majka.

  MATINI URED

  RO\ENI:Aljo{a Stjepanovi}, sin Davorina i Dijane; Bojana Pavlovi}, k}i Milijana iSla|ane; Ana Maria ^alija, k}i Rajka i Milomirke; Jovana Zekanovi}, k}iPredraga i Jelene; Konstantin \oki}, sin Ne|eljka i Milice; Drina Simi},

  k}i Daniela i Mirele; Teodora Sarad i}, k}i Vojislava i Maje; Milo{ Kreji},sin Njego{a i Sla|ane; An|elina Vu~eta Buli}, k}i Dalibora i Marijane;Lana Peja kovi}, k}i Neboj{e i Nikoline; Aleksa Brki}, sin Borisa i Branki-ce; Sofija Pejakovi}, k}i Dalibora i Sandre.

  NEIMA[TINA:Najstariju k}erku

  nakon zavr{eneosnovne {kole

  morali ispisati jernisu imali novca

  PRIJETIIMIISKLJU ENJE

  STRUJE

  Du{ko i Sla|ana Kostadinovi} jedvaprehranjuju svoje petoro dje~ice

  I po oglasimatra`e hranu

  Apel za pomo}

  Prioritet nam je po-sao, bolji smje{taj, ovdje jevlaga, zatim hrana i drva zazimu, gra|evinski materijal,ma bilo {ta, {ta nam god da-

  ju, dobro }e nam do}i, ka`eSla|ana Kostadinovi}.Sve ljude koji na bilo koji na-~in mogu pomo}i ovim hra-brim ljudima da prehranedje~icu molimo da se jave re-dakciji "Nezavisnih" ili direk-tno porodici Kostadinovi} nabroj telefona 066/662-239.

  U objektu u kojem ivedonedavno raslo drvo

  FOTO G. [URLAN

  Voljeli bi imatikupatilo sakanalizacijom

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  13/64

  PresS

  Balkanske bande organi-zovanog kriminala najve-}im dijelom su odgovorneza ~ak 1,1 milijardu kruna(174 miliona dolara) gubi-tka u poreskim prihodimakao i prihodima od indi-rektnog oporezivanja, sa-op{tila je norve{ka vlada.

  Rije ~ je o gu bitku kojipokriva period posljednjih18 mjeseci, a zvani~nicitvrde da je prijetnja od or-ganizovanog kriminala saBalka na ne{to {to pred-stavlja ozbiljnu zabrinutostza Norve{ku.

  Najve}e utaje poreza za-bilje`ene su u isto~nom di-

  jelu Norve{ke, gdje se tajgubitak kre}e oko 30 mili-ona dolara. Jan Egil Kristi-ansen, koji se na lazi na~elu Odjeljenja za borbuprotiv utaje poreza za isto-

  ~ni dio Norve{ke, o novo-nastalom problemu ka`e:"Rije~ je o vi{estrukim

  kriminalnim mre`ama, ko-je pre dstavljaju ozb iljnuprijetnju", rekao je Kristi-ansen.

  On je dodao da najve}iudio u organizovanom kri-mi na lu imaju ba nde saBalkana i isto~ne Evrope,koje su odgovorne za sko-ro polovinu od 1,1 mili-

  ja rd u kr una utaje no gporeza.

  Kako bi se izborili sa no-vo nasta lim problemom,norve{ka vlada je odlu~ilada izdvoji 3,9 miliona do-lara kako bi stala u krajkriminalcima.

  "Zapo~eli smo novi sis-tem kontrole i ve} ima da-leko vi{e prihoda. Pa, ipak,

  i dalje postoji realna prijet-nja od organizovanog kri-minala. Za njih moramokoristiti specijalne mjereprovjere, jer sada{nje kon-trole samo djelimi~no mo-gu da im u|u u trag",rekao je on.

  On dodaje da kriminalcisa Balkana koriste raznemetode utaje poreza:

  "Rije~ je o vi{estrukimkrivi~nim djelima, jer kori-ste veoma pametne i sofis-ticirane metode. Za njih jeNorve{ka veoma unosnaza kriminal. Znate kako,krimina lac }e presko ~i ti

  ogradu tamo gdje je najni-`a. Upravo zato, i mi mo-ra mo podi }i na{ sis te mbezbjednosti na jedan vi{inivo, ali i podi}i kazne zautaju po re za", rekao jeKristiansen.

  injenica da se Kim

  Jong Un, vo|a Sje-verne Koreje , nijepoja vio u javnosti

  du`e od tri sedmice, izazvalaje brojne spekulacije u vezi snjegovim zdravstvenim sta-njem, ali i u vezi sa stabil-no{}u njegovog re`ima, koja

  je prili~no poljuljana u po-sljednje vrijeme.Naime, ju`nokorejski me-

  diji, kao i njihovi zvani~nici,odavno budno prate sve {to sede{ava na sjeveru poluostrva, aono {to su primijetili je da KimJong Una nema ve} sedmica-ma u javnosti. Ako propusti ispecijalnu sjednicu parlamen-ta, koja je zakazana, bi}e toozbiljan indikator da se u Sje-vernoj Koreji ne{to de{ava. Ju-`nokorejski mediji spekuli{uda je razlog odsustva vjerova-tno zdravstvene prirode, jer jesjevernokorejski lider djelovaoprili~no nestabilno u poslje-

  dnje vrijeme:"Postoje izvje{taji, koje re-dovno dobijamo sa sjevera, akoji govore da Kim ve} du`evremena nije dobrog zdravlja.[tavi{e, na nekim posljednjimsnimcima koje smo imali prili-ke da vidimo primijetili smoda ozbiljno {epa, tako da to neizgled dobro", ka`e To{imicu[igemura, profesor na Univer-zitetu Vaseda, u Tokiju, koji jenajbolji poznavalac de{avanjau Sjevernoj Koreji.

  "Zapravo, da budem is-kren, djelovalo je kako ne mo-`e da ide pravo, {to je ~udnoza mladog ~ovjeka", rekao je

  on. Ina~e, na osnovu slika ko-je je nedavno objavila sjever-nokorejska dr`avna agencija,uo~ljivo je da je Kimova te`i-na "eksplodirala" u posljednjevrijeme. Kada je, nakon o~evesmrti, do{ao na vlast bio je vi-

  dno mr{aviji.Stru~njaci ka`u da se pre-

  komjerna te`ina mo`e pripisa-ti kombinaciji stresa, koji nosinajva`nija funkcija u dr`avi, inezdrave ishrane, po ~emu jeKim poznat. Naime, svi tvrde

  da je on pasionirani ljubiteljsira, kojeg je zavolio jo{ zavrijeme studiranja u [vajcar-skoj.

  Ipak, pored zdravstvenihproblema, eksperti tvrde da po-stoji jo{ jedan, isto tako ozbi-ljan, razlog za{to ga nema, a to

  je borba za prevlast unutar sje-vernokorejske vojske, koja sevodi ve} neko vrijeme.

  "Postoji mogu}nost da iz-bjegava da se pojavljuje u ja-vnosti zato {to se u vojnomvrhu vodi borba za prevlast,{to zna~i da je situacija u Pjon-gjangu daleko od stabilne, ka-ko su `eljeli da je prika `u .

  Tako|e, postoji mogu}nost i damu se desila neka nezgoda",ka`e profesor [igemura, elabo-riraju}i o razlozima Kimovogodsustva.

  Naime, ve} odre|eno vri-jeme kru`e glasine da je Kimbio meta atenta ta od strane

  nezadovoljnih oficira. Navo-dno se sve to de{avalo po~et-kom pro{le godi ne, ali jekasnije do{lo do konsolidacijei Kim je pono vo uspio dapreuzme apsolutnu kontrolunad zemljom.

  Kim Jong Un se navodnoposljednji put pojavio u ja-vnosti 3. septembra, kada jesa suprugom Ri Sol Ju prisus-tvovao koncertu.

  Njegovo odsustvo je jo{~udnije ako se zna da Kim vo-li da bude u centru pa`nje, pa

  je tako skoro cijelo ljeto obi-lazio tvornice, farme, kasarne,i to po nekoliko puta mjese-~no.

  Ipak, ako se zna da je nje-gov otac Kim Jon Il umro odzdravstvenih problema pove-zanih s nezdravim na~inom`ivota, nije isklju~eno da je injegov nasljednjik nastavio s

  istim tempom `ivota. Naime,Kim Jong Il je vi{e decenijapatio od dijabetesa i povi{en-og pritiska, {to ga nije spre~a-valo da u`iva u delicijama, alii vrhunskom konjaku, koji mu

  je dopreman direktno iz Fran-cuske.

  Forum 13

  PresS

  NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014.

  Stavpribavili zna~ajnu imovinsku ko-

  rist. Prema nezvani~nim informa-

  cijama, samo jedan profesor, ~iji

  je rad predmet istrage, osumnji-

  ~en je da je nezakonito stekao

  korist u iznosu ve}em od 135.000

  KM. Javna je tajna da u Biha}u sa-

  svim legalno rade visoko{kolske

  ustanove koje studenti uop}e ne

  moraju poha|ati. Jedino {to, bez

  izuzetka moraju, jeste da plate

  {kolarinu. Sve to svjedo~i o haoti-

  ~nom stanju koje vlada u ovda{-

  njem obrazovanju. Visoka

  zdravstvena {kola je osnovana

  2006. godine i sve do 2009. godi-

  ne radila je kao samostalan pra-

  vni subjekat, nakon ~ega je inte-

  grisana u Univerzitet Biha}. Bio je

  to period koji je karakterisalo op-

  {te bezakonje koje je vladalo u vi-

  sokom {kolstvu, kao i nedostatak

  bilo kakve kvalitetne kontrole.

  Poznavaoci tada{njih prilika ka`u

  da se ta~no znalo koliko ko{ta

  polaganje nekog ispita, a prema

  tim informacijama, i sama diplo-

  ma se mogla kupiti po cijeni od

  nekoliko hiljada maraka. Situacija

  u obrazovnoj ustanovi, koja je

  trenutni predmet istrage, nije se

  bitnije razlikovala od ukupnog

  stanja na tada{njem Biha}kom

  univerzitetu. Posljedice ovakvog

  obrazovanja danas trpimo u svim

  oblastima dru{tvenog `ivota, a

  one se ispoljavaju kroz neznanje i

  nekompetentnost brojnih kadro-

  va koji su zaposleni u raznim

  oblastima dru{tvenog `ivota. U

  konkretnom slu~aju, gra|ani USK

  svjedoci su katastrofalnog stanja

  u oblasti zdravstva, koje se do-

  brim dijelom ogleda u vrlo lo{im

  zdravstvenim uslugama, a stopa

  mortaliteta pacijenata u ovda{-

  njim zdravstvenim ustanovama

  daleko je najvi{a u BiH.

  Istrage koje ovih dana provo-

  di Tu`ila{tvo USK u Visokoj

  zdravstvenoj {koli u Biha}u

  zbog sumnje da je nekolici-

  profesora umije{ana u korup-

  u izazvale su pravu pometnju u

  ademskoj zajednici ovog kan-

  na. Sumnja se da su u protek-m periodu po~injena brojna

  ela korupcije i zloupotrebe po-

  `aja na ovoj visoko{kolskoj us-

  novi. Prema tim informacijama,

  ekoliko profesora predava~a je

  umnji~eno da su upleteni u ko-

  pcijsku mre`u prodaje diplo-

  a, te da su na razne na~ine Pi{e: Zlatan EKI]

  JAVNA JE TAJNADA U BIHA]U LEGALNORADE VISOKO[KOLSKE

  USTANOVE KOJE STUDENTINE MORAJU POHA\ATI

  DAILY TELEGRAPH

  Najve}e utajezabilje`ene su uisto~nom dijelu

  Norve{ke, oko30 miliona dolara

  Na osnovu slika kojeje nedavno objavila

  sjevernokorejskadr`avna agencija,

  uo~ljivo je da jeKimova te`ina"eksplodirala" u

  posljednje vrijeme.Kada je, nakon

  o~eve smrti,do{ao na vlast bio je

  vidno mr{aviji

  Njegovo odsustvo jejo{ ~udnije ako se znada Kim voli da bude u

  centru pa`nje, pa je

  tako skoro cijelo ljetoobilazio tvornice,farme, kasarne, i

  to po nekolikoputa mjese~no

  AFTENPOSTEN

  Balkanski kriminalcikrivi za pad prihoda

  Uzbuna

  me|uakademcima

  Misteriozno odsustvoKim Jong Una

  ISPRAVKANenamjernom tehni~kom

  gre{kom, u izdanju "Nezavi-

  snih novina", broj 5587, uponedjeljak na strani 11 ob-javljena je pogre{na slikamladi}a koji je smrtno stra-

  dao u saobra}ajnoj nesre}i unedjelju u selu Dragoraj,

  kod Ribnika. Ovom prili-kom se izvinjavamo ~lano-vima porodice, prijateljima i~itaocima.

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  14/64

  Region14IZA NAJNOVIJEGDEMOLIRANJA]IRILI NIH TABLIU VUKOVARU STOJEMOTIVI KOJI SUPRERASLI GRANICEOBILJE@AVANJA GODI[NJICAI IZBORNIH KAMPANJA.

  BeogradUdru`enje porodica kid-

  napovanih i ubijenih na KiMnajavilo je da }e u nedjelju, ne-daleko od zgrade Vlade Srbijeotvoriti tzv. srpski zid pla~a.

  KragujevacSastanak opozicije Srbi-

  je bi}e odr`an najvjerovatni-je sredinom oktobra,objavljeno je na sajtu strankeZajedno za [umadiju.

  UKRATKO

  200

  NEZAVISNE NOVINE petak, 26. septembra 2014.

  SplitDvojica maloljetnih dje~aka povrije|ena su, od ~e-

  ga je jedan zadobio te{ke povrede, nakon {to su ispali izkombija kojim je upravljao 41-godi{njak u mjestu Kotezi,kod Vrgorca.Prema nezvani~nim informacijama, vrata na kombijuotvorila su se tokom vo`nje, pa su dje~aci ispali, a preko

  jednog od njih je pre{ao to~ak.

  MiloradPUPOVAC,

  predsjednik SNV

  SuboticaSkup{tina grada usvojila

  je odluku da ulica u Suboticibude nazvana po Verici Bara},nekada{njoj predsjednici Sav-

  jeta za borbu protiv korupcije.

  SkopljeMakedonska policija

  uhapsila je ~etiri lica osumnji-~ena da su mahinacijama os-tvarila neosnovani povratPDV-a od oko 750.000 evra.

  ~lanova SNS obavlja vi{e funkcija na razli~itim nivoima vlasti pa }emorati do naredne nedjelje da odaberu samo jednu fotelju ili im

  prijeti isklju~enje iz partije.

  HARIBURG - Policijave} 13 dana pretra`uje plani-ne Pokono u Pensilvaniji po-ku{avaju}i da uhvatimisterioznog Erika Frejna"ameri~kog ~etnika", koji jeiz zasjede ubio jednog i ranio

  jo{ jednog policajca.Policijski zvani~nici saop{tili

  su da je Erik Frejn vi|en u neko-liko navrata, kao i da je za so-bom, ~ini se namjerno, ostavio

  nekoliko tragova."I dalje nalazimo njegove tra-

  gove i stvari koje je sakrio...Prona{li smo cigarete i upotrije-bljene pelene", rekao je potpu-kovnik D`ord` Bivens.

  Policija je prona{la praznu ku-tiju sarajevske drine. Bivens je,tako|e, rekao da je Frej vi|en unekoliko navrata, ali sa velikeudaljenosti, pa policajci nisumogli ni{ta da urade.

  BEOGRAD - AleksandarVu~i}, premijer Srbije, izjavio

  je ju~e da je cilj i obaveza Vla-de stvaranje moderne i uspje-{ne Srbije.

  "Srbija nema vi{e vremenaza ~ekanje, pro{lo je vreme ku-kavi~ke politike, vreme je damenjamo zemlju", poru~io jeVu~i}.

  Zahvalio je svim me|unaro-dnim ~iniocima koji su razumjeli{ta Srbija mora da uradi zaradbudu}nosti. Uvjeren je da Srbijaima snage i volje da ve} 2016.godine bude me|u zemljama snajve}im rastom.

  On je najavio da }e VladaSrbije, u skladu s ekonomskimmjerama koje su nagovije{tene,predlo`iti rebalans bud`eta za2014. godinu i prijedlog bud`etaza 2015. Rebalans bud`eta bi}epred poslanicima sredinom okto-bra.

  Vu~i} ka`e da je Srbija obe-zbijedila 450 miliona kubnihmetara gasa i potrudi}e se da izMa|arske obezbijedi dodatnekoli~ine.

  Apelovao je na gra|ane da{tede struju kako bi {to manjemorali da je uvoze, a lokalne sa-mouprave pozvao je da redovnopla}aju ra~une za gas koji tro{eza toplane.

  Do sada je, saop{tio je Vu-~i}, oko 28 miliona evra upla}e-no ljudima koji su pretrpjeli {tetuu poplavama koje su proljetoszadesile Srbiju. Iako je rije~ oogromnom novcu, Vu~i} ne mi-sli da je to rije{ilo sve probleme,ali isti~e da je to ono {to je dr`a-va mogla da u~ini.

  Kako je naveo, najvi{e ku}atreba da bude sagra|eno u Krup-nju, a zatim i u Valjevu i Svilaj-ncu.

  Rije~ je o 215 pravosna`nihrje{enja s imenom i prezime-nom, pri ~emu }e u Krupnju iValjevu gradnja po~eti ve} sutra,a sljede}e nedjelje i u drugim

  mjestima. Sve }e, kako je rekao,biti ura|eno u najkra}em roku.

  Premijer je, ka`e, zadovoljan{to je sve ura|eno transparentno,bez trunke korupcije, otvoreno,

  neskriveno. Najavio je da }e obi-}i istok Srbije koji je stradao useptembarskim poplavama i do-dao da }e dr`ava i tamo pomo}ikoliko god to bude mogu}e.

  Upitan kada }e po~eti da seprimjenjuje mjera smanjenjapenzija i plata u javnom sektoru,Vu~i} je rekao da ne zna.

  Namjera Vlade je, ka`e, neda smanji plate i penzije, ve} dasmanji javni sektor i da poja~aprivatni kako bi zaposleni u tomsektoru mogli da ispla}uju ve}ezarade.

  Srbija je, tvrdi premijer, pos-tupila odgovorno kada je ponu-di la pomo} u borbi protivekstremisti~ke organizacijeIslamska dr`ava i naglasio da }e

  PRI[TINA - Kosovo jo{ ni-je bezbjedno od radikalnihgrupa s ekstremnim vjerskimtendencijama, pod istragom je idalje veliki broj osoba za kojese sumnja da imaju veze s timtokovima i akcije protiv njih idalje nisu zavr{ene, rekao je

  Bajram Red`epi, ministar unu-tra{njih poslova Kosova."Kosovo nije zemlja koja je

  stoodstotno sigurna od ekstremis-ti~kih pokreta, a pod istragom je idalje veliki broj osoba", rekao jeRed`epi.

  On je rekao da su osobe koje

  su pod istragom osumnji~ene dasu bile u Siriji ili da su povezane srazli~itim radikalnim grupama idodao da je do sada zabranjen radnajmanje 14 nevladinih organiza-

  cija, koje su osumnji~ene za fina-nsiranje i podr{ku teroristi~kimgrupama.

  Pri{tinski mediji, pozivaju}ise na me|unarodne izvje{taje, ob-

  javili su ju~e da su na desetine"humanitarnih" organizacija naKosovu zapravo ogranci teroris-ti~kih organizacija koje koriste si-roma{tvo na Kosovu za terorizam

  OGRANCIDesetine

  "humanitarnih"organizacija zapravo

  su ogranciteroristi~kih

  organizacija,pi{u mediji

  Red`epi: Kosovo jo{ n

  Potjera za Frejnomtragom bijele drine

  Aleksandar Vu~i}, premijer Sr

  Pro{lo jkukavi~ke

  "Ne}u da {etamna Paradi!"

  Aleksandar Vu~i},premijer Srbije, ka`e da }e unedjelju obilaziti poplavljenapodru~ja na istoku Srbije, ali

  ~ak i da nije tog puta, ne bi{etao na "Paradi ponosa"."Imam pametnija posla i tonije najva nije pitanje u Srbijidanas", rekao je Vu~i}, ali jeistakao da zakon mora da sepo{tuje i da }e svako ko bu-de poku{ao da pravi inciden-te biti strogo ka`njen.Kona~na odluka o odr`ava-nju "Parade" bi}e donesenadanas, u skladu sa bezbjed-nosnim procjenama, a Vu~i}

  je i napomenuo da MUP svedo posljednjeg trenutka imapravo da je otka`e.Upitan {ta misli o stavuSrpske pravoslavne crkve o"Paradi ponosa", Vu~i} je re-

  kao da politiku vodi Vlada uskladu s Ustavom."Crkvi svaka ~ast za crkvu, aliona ne vodi i ne}e voditi po-litiku", rekao je Vu~i}.

  SRBIJAPOPLAVLJENIMA

  POMA@EKOLIKOMO@E

  Mjere: Rebalansbud`eta bi}e

  u skladu sekonomskim

  mjerama kojesu nagove{tene,

  rekao Vu~i}

  Posjeta Putina

  Aleksandar Vu~i}, pre-mijer Srbije, o~ekuje da }eproslavi 70. godi{njice oslobo-|enja Beograda u Drugom sv-

  jetskom ratu prisustvovati iruski predsjednik Vladimir Pu-

  tin, a kona~na potvrda even-tualnog dolaska o~ekuje sesredinom naredne nedjelje.Sve~anost }e biti odr`ana u

  ~etvrtak, 16. oktobra, a prisus-tvova}e brojne visoke zvanice.

  FOT

  OT

  ANJUG

 • 7/24/2019 Nezavisne novine

  15/64

  Region 15NEZAVISNE NOVINEetak, 26. septembra 2014.

  BEOGRAD

  Kertes osu|enza {verc cigareta

  BEOGRAD - Specijalnisud osudio je na tri godine za-tvora nekada{njeg direktoraSavezne uprave carina Miha-lja Kertesa zbog u~e{}a u

  {vercu cigareta.Zbog zastarjelosti sud jeodbio optu`bu protiv Sini{eStoji~i}a, a osu|en je iKertesov biv{i savjetnik Pe-tar Milenkovi} na dvije go-dine i osam mjesecizatvora. (Agencije)

  SRBIJA

  Advokatitra`e smjenuSelakovi}a

  BEOGRAD - lanovi ad-vokatskih komora Beograda iSrbije ju~e su na protestu is-pred Palate pravde najavili da}e nastaviti {trajk do ispunje-nja zahtjeva me|u koje suuvrstili i ostavku ministrapravde Nikole Selakovi}a. Onitra`e i da ih primi premijerAleksandar Vu~i}, a {trajk supo~eli ta`e}i da im se smanjiporeska osnovica. (Agencije)

  MILO^ERProvalnik u sobiguvernerke NBS

  BEOGRAD - Nepoznati na-pada~ upao je 18. septembra ra-no ujutru u hotelu "Maestral" uMilo~eru u sobu Jorgovanke Ta-bakovi}, guvernerke Narodnebanke Srbije (NBS).Mediji su objavili da je proval-nik pobjegao kada je primije-}en da pretura po neseseru ukojem su lijekovi. Tabakovi}e-va smatra da je ~udno to {to seinformacija o tome nije pojavi-la u javnosti. Istakla je da ne`eli da prejudicira da li je ciljbio da je neko zastra{i ili ~ak iubije i da ima povjerenja u na-dle`ne organe Srbije i CrneGore. (RTS)

  BEOGRAD

  Oplja~kanBranko Kockica

  BEOGRAD - Grupa zasadnepoznatih lopova oplja~kala jepoznatog srbijanskog glumcaBranka Mili}evi}a, poznatijeg kaoBranko Kockica.Lopovi su u popodnevnim ~aso-vima u srijedu upali u glum~evstan u beogradskom naselju Vra-~ar. (Agencije)

  ma}e slu`be bezbjednosti ura-i sve {to je potrebno da za{titea|ane.

  "Srpske slu`be bezbednosti ina{a tajna policija sara|uju sameri~kom slu`bom u tom pita-nju, kao i nekim drugim zapad-nim slu`bama", rekao je Vu~i}.

  Predsjednik Vlade uvjeren jeda se Srbija ponijela kao "odgo-voran dio svijeta" time {to je po-nudila pomo} SAD.

  Premijer je ocijenio da jeIslamska dr`ava "jedno od naj-ve}ih zala savremenog ~ovje~an-stva" i da je nemogu}e ne osuditi"ludake koji sijeku ljudima gla-ve". (Agencije)

  ranje novca.Prve sumnje u vezi s tim or-

  nizacijama iznesene su 2000.dine u izvje{taju koji je z a

  dbor za bankarstvo ameri~kognata pripremio me|unarodnispert @an-[arl Brisar, koji na-di da je sumnjiv na~in na koji

  preba~ena 74 miliona evra or-nizaciji Zajedni~ka saudijskamisija za pomo} Kosovu i

  e~eniji (SJRC), koja je po~ela"poma`e" Kosovo."To je ura|eno radi kontrole i

  dr{ke teroristima", ka`e se uvje{taju.

  Otkriveno je i da su dvaosniva~a SJRC bili ~lanovi AlKaide.

  Izvje{taj, koji je sa~inio Vik-tor Komras, koji je do 2001. biozadu`en za politku spoljnotrgo-vinske kontrole i sankcija u Stejtdepartmentu, govori da su

  Me|unarodna organizacija islam-ske pomo}i (IIRO), Svjetski sa-vez islamizma, Svjetskaskup{tina mladih muslimana(WAMY), AlRasheed Trust, FAL- Haramain, organizacije koje supodr`ale ekstremni islamizam naKosovu. (Agencije)

  je sigurno

  ENERGIJAPremijer Srbije

  apelovao na {tednju

  struje i navodi da }egasa biti dovoljno

  e, najavio rebalans bud`eta

  vremeolitike

  Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`be-

  ne novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05), i ~lana 42.f. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministar-stva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, br. 13/01-02-2409/13 od 30.01.2013.godine, 13/01-02-2409-1/13 od 02.04.2013. godine, 13/01-02-2409-2/14 od 05.03.2014. godine i 13/01-02-2409-3/14od 03.07.2014. godine, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, o b j