nip-8 zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie zg Łoszenie identyfikacyjne / zgŁoszenie...

Click here to load reader

Post on 07-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CRP KEP POLA JASNE WYPENIA SKADAJCY, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  NIP-8(1) 1/4

  1. Identyfikator podatkowy NIP

  2. Numer dokumentu 3. Status

  NIP-8 ZGOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGOSZENIE AKTUALIZACYJNEW ZAKRESIE DANYCH UZUPENIAJCYCH 1)

  Formularz przeznaczony dla podmiotw wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego w zakresie:- rejestru przedsibiorcw,- rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej.Formularz suy zgaszaniu i aktualizacji danych nieobjtych wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (Dz. U. z 2012 r.

  poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161), zwana dalej ustaw,ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z pn. zm.),ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z pn. zm.).

  Termin skadania: Zgodnie z art. 5 ust. 2c i 9 ust. 1 ustawy oraz art. 43 ust. 5c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.Miejsce skadania: Zgoszenie skada si do naczelnika urzdu skarbowego waciwego w rozumieniu art. 4 ustawy.

  A. CEL I MIEJSCE ZOENIA ZGOSZENIAPodmioty, dla ktrych przeznaczony jest formularz dokonuj zgoszenia i aktualizacji danych uzupeniajcych, o ktrych mowa w ustawieoraz okrelonych w: ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych.W poz. 4 zaznaczy waciwy kwadrat: kwadrat nr 1 - gdy formularz jest skadany jako zgoszenie identyfikacyjne w zakresie danychuzupeniajcych, kwadrat nr 2 - gdy formularz jest skadany jako zgoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupeniajcych. Zgoszenieaktualizacyjne w zakresie danych uzupeniajcych jest skadane w przypadku zmiany danych objtych zgoszeniem, tzn. zmiany danychskadajcego lub zmiany naczelnika urzdu skarbowego waciwego w sprawach ewidencji, lub zaistnienia nowych okolicznoci.Zgoszenie wypeni w sposb kompletny. Wszystkie nazwy poda w dokadnym brzmieniu.

  4. Przeznaczenie formularza (zaznaczy waciwy kwadrat):

  1. zgoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupeniajcych 2. zgoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupeniajcych 5. Naczelnik urzdu skarbowego, do ktrego jest adresowane zgoszenie

  B. DANE SKADAJCEGOB.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

  6. Nazwa pena

  7. Nazwa skrcona

  8. Numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 9. Numer identyfikacyjny REGON

  B.2. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACHWypeni tylko wwczas, gdy skadajcy uzyska numery suce identyfikacji dla celw podatkowych lub ubezpiecze spoecznych w innychkrajach. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji sporzdzi list tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danychokrelonych w czci B.2. (poz. 10-12). Formularz skadany za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej obejmuje list.

  10. Kraj 11. Numer 12. Powd zgoszenia (zaznaczy waciwy kwadrat):

  1. numer aktualny 2. numer nieaktualny

  B.3. DANE KONTAKTOWE Wpisane niej dane w czci B.3.1. i B.3.2. aktualizuj poprzedni stan danych.Informacje podane w poz. 14-16 i 90 podlegaj udostpnieniu z rejestru REGON za zgod skadajcego wyraon w poz. 13.

  13. Zgoda na udostpnienie danych z rejestru REGON

  1. tak 2. nie

  14. Telefon

  15. Fax 16. E-mail

  B.3.1. ADRES ELEKTRONICZNY - adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany odpowiednio przez organy podlege MinistrowiFinansw lub przez niego nadzorowane. Do dorcze pism za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej moe mie zastosowanie adreselektroniczny na portalu podatkowym (znany Administracji Podatkowej) lub w systemie ePUAP, w przypadku, jeeli wniesiono o zastosowanietakiego sposobu dorczania albo wyraono na to zgod (art. 144a 1 pkt 2 lub art. 144a 1 pkt 3 w zwizku z art. 3e 1 ustawy - Ordynacjapodatkowa). Adres elektroniczny w systemie ePUAP moe mie rwnie zastosowanie do dorcze pism w analogicznych przypadkachokrelonych w art. 391 1 pkt 2 lub art. 391 1 pkt 3 w zwizku z art. 391 1a ustawy Kodeks postpowania administracyjnego. W poz. 18mona zaznaczy rezygnacj ze wskazania adresu elektronicznego.

  17. Adres elekroniczny 18. Rezygnacja z adresu elektronicznego

  B.3.2. ADRES DO KORESPONDENCJI19. Kraj 20. Wojewdztwo 21. Powiat

  22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

  26. Miejscowo 27. Kod pocztowy 28. Poczta

  1) Niniejszy formularz moe by skadany w charakterze zgoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupeniajcych albo zgoszeniaaktualizacyjnego w zakresie danych uzupeniajcych.

 • CRP KEP POLA JASNE WYPENIA SKADAJCY, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  NIP-8(1) 2/4

  B.4. ADRESY MIEJSC PROWADZENIA DZIAALNOCIW zgoszeniu identyfikacyjnym w zakresie danych uzupeniajcych naley poda adresy wszystkich miejsc prowadzenia dziaalnoci (rwniehurtowni, magazynw, skadw), a w zgoszeniu aktualizacyjnym w zakresie danych uzupeniajcych stosownie do okolicznoci i zmian.W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresw sporzdzi list adresw tych miejsc odpowiednio, zgodnie z zakresem czci B.4.(poz. 29-40). Formularz skadany za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej obejmuje list. W przypadku adresu nietypowego (np. sklepw przejciu podziemnym, dziaalno na terenie kraju) dane adresowe poda z moliw dokadnoci.

  29. Powd zgoszenia adresu (zaznaczy waciwy kwadrat):

  1. prowadzenie dziaalnoci pod tym adresem 2. zakoczenie dziaalnoci pod tym adresem30. Kraj 31. Wojewdztwo 32. Powiat

  33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu

  37. Miejscowo 38. Kod pocztowy 39. Poczta

  40. Okrelenie opisowe adresu nietypowego

  B.5. ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ41. Kraj 42. Wojewdztwo 43. Powiat

  44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu

  48. Miejscowo 49. Kod pocztowy 50. Poczta

  C. INFORMACJE DOTYCZCE RACHUNKWKraj siedziby banku (oddziau) poda, gdy rachunek jest prowadzony za granic.

  C.1. RACHUNKI ZWIZANE Z PROWADZON DZIAALNOCI W przypadku braku miejsca na wpisanie wszystkich rachunkw naley sporzdzi list tych rachunkw odpowiednio, zgodnie z zakresemdanych okrelonych w czci C.1.2. (poz. 56-60). Formularz skadany za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej obejmuje list.

  C.1.1. RACHUNEK DO ZWROTU PODATKU LUB NADPATY W przypadku gdy nastpuje zmiana rachunku do zwrotu podatkulub nadpaty, w poz. 55 poda numer rachunku poprzednio wskazanego do zwrotu podatku lub nadpaty.

  51. Kraj siedziby banku (oddziau) 52. Pena nazwa banku (oddziau) / SKOK

  53. Posiadacz rachunku

  54. Peny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT)

  Numer IBAN: Kod SWIFT:55. Numer rachunku poprzednio wskazanego do zwrotu podatku lub nadpaty (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT)

  Numer IBAN: Kod SWIFT:

  C.1.2. POZOSTAE RACHUNKI ZWIZANE Z PROWADZON DZIAALNOCI56. Kraj siedziby banku (oddziau) 57. Pena nazwa banku (oddziau) / SKOK

  58. Posiadacz rachunku

  59. Peny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT)

  Numer IBAN: Kod SWIFT:

  60. Likwidacja rachunku

  C.2. INNE RACHUNKIC.2.1. RACHUNEK WACIWY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POYTKU PUBLICZNEGO

  Podanie informacji o rachunku (poz. 61-64) stanowi realizacj obowizku, o ktrym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnocipoytku publicznego i o wolontariacie.

  61. Kraj siedziby banku (oddziau) 62. Pena nazwa banku (oddziau) / SKOK

  63. Posiadacz rachunku

  64. Peny numer rachunku

  Numer IBAN: Kod SWIFT:

  D. FORMA ORGANIZACYJNA, POWIZANE PODMIOTY I DODATKOWE INFORMACJE65. Forma organizacyjna (zaznaczy waciwy kwadrat)

  1. podmiot majcy wyodrbnione jednostkiwewntrzne podlegajce obowizkowiewidencyjnemu - jednostka macierzysta

  2. wyodrbniona jednostkawewntrzna podlegajcaobowizkowi ewidencyjnemu

  3. podmiot niebdcy wyodrbnionjednostk wewntrzn i niemajcytakich jednostek

 • CRP KEP POLA JASNE WYPENIA SKADAJCY, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  NIP-8(1) 3/4

  D.1. DANE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJWypenia tylko wyodrbniona jednostka wewntrzna (zaznaczony w poz. 65 kwadrat nr 2). Poz. 66-68 wypeni tylko w przypadku skadaniainformacji o jednostce macierzystej w celu uzupeniania jej identyfikatora podatkowego NIP.

  66. Identyfikator podatkowy NIP

  67. Numer identyfikacyjny REGON

  68. Nazwa pena

  D.2. DANE WYODRBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNTRZNEJWypenia tylko jednostka macierzysta (zaznaczony w poz. 65 kwadrat nr 1). Poz. 69-71 wypeni tylko w przypadku skadania informacjio jednostce wewntrznej w celu uzupeniania jej identyfikatora podatkowego NIP. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszychinformacji naley sporzdzi list tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych okrelonych w czci

View more